Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

ÖLDÜRMEDEN BIRAKMAM Rîchard S Prather Polis Romam Bu kitaptan daha heyecanh bir Doiis romanı okucfuğunuzu zannetmiyoruz. 5 Liradır. ' KILÂP ve AKA Kitabevleri İlâncılık: 8134/1990 40. y j sayı 14211 u m h ur i yet KURllt'tSU: YUNUS NAI)t ve mektup sdresi: Cuml»ıırı\ei lsii.no;.ı I V ı , üm..,ı, tstanbul Nu ' < 43 Teleionlaı : 22 42 90 22 42 96 22 « 97 2İ */ X 2i 4* * * Tatbikath ve H i P NO MA Dr. RECEP DOifcMT Ruh ve Sinir Hastalıklan Mütehassısi Ciltli. resimK, kuşe gömlekli, izahlı ve lügatçeü Fiatı: 20 Lira. O KAT YAYINEVİ Ankara Cad. 45.56 P K. 1017 İstanbul Reklâmcdık 732/1*55 Pazarlesi 24 Şubat 1964 Binlerce Kayserİli suikast olayını tel'in etti Suikastçının son seçimlerde AP adına görevli olduğu (esbit edildi AP Kayseri teşkilâtına mensup üç idarecinin evlerinde araştırma yapıldı ve ifadeleri alındı Kayseri, 23 (Telefonla) A.P Genel Merkezınin, menfur suikasi îertipçisi Mesut Suna'nın AP. ile 700 Turkıin &anlı bulunduğu Poli köyünde siper kazaıı bir Türk kadını ılgisi bulunmadığı yolundaki açıklamasının yamsıra C.H.P. liler de partili olduğunda ve hattâ son rnahallî seçimlerde Sümer Yeni Mahallede Alpaslan llkokulundaki 137 numaralı sandıkta kolunda A.P. pazubenti olduğu haide müşahit <ıfatiyle bulunduğunu ifade etmek tedirler. Bu durum Kayseri Emnivet Müdürlüğü tarafından da tesbit edilmiş ve ispat için bir taraffan llçe Seçim Kurulundaki tutanaklar incelenirken diğer taraftan H aynı sandığın önünde son maa nalli seçimlerde kendisiyle kavga ?den Yenimahalle Camii imamı Fahri Temiz Ankara'ya gönderilTiiştir. Arkası Sa. 7, Sü 1 de Ankara 23, (Cumhuriyet.Teleks) Mill»t Meclisi bugün saat 10.30 da Fuat Sirmen'in Başkanlığmda toplanarak. Dışişleri Bakanlığı 1964 mali yılı bütçesinin müzake resine başlamıştır. Başbakan Ismei Inönü'nün de sabahleyin bir ar;> takip ettiği müzakere esnasında şahısları veya partileri adına sö> alan hatipler genellikle Kıbns ko hükümetin po Başbakan Inönü'ye karşı çiriAnkara, 23 sekilde konus silen ınikast teşebbüsünün Ankara Savcısı Semih Yalnız A.P. tahkikatına süratle devam maz, Savcı Basyardımcısı •rnrlık edilmektedir. önceki gece de Elverenli, savcı muavinlerî sırasındt hükümet müdahale hafc snikaatçinin ilişkisi bnlnnan Coşkun ve Bülent Akmanlar bu kını kullanmalıydı» demistir. kimselerden ll'i Kayseri'den gün de erken saatlerden itibaren Arkası Sa. 7, Sü. 7 de Ankara'ya çetirümiştir. Rebir kaç saatlik istirahatten sonra simde, bnnlardan ikisi görütekrar 1. Şubeye gelerek soruşturlüyor. malarma devam etmişlerdir. Dün sabahtan akşama kadar Kayseri Savcılığı tarafından veAnkara, 23 (CnmhuriyetTeleks) j 1963 model otomobillerden birisi,: rüen talimat üzerine Kayseride Başbakan Ismet lnönü, kendisi | yine Başbakanın makam otomobi iyakalanarak. Ankaraya sevkedilen ne yapılan menfur suikast sırasın I li yapılmak istenmiş, tnönü b u n u l l kişinin ifadelerinin alınmasına da, üç kurşun yarası alan küçük, ı da reddederek küçük Opelinden | bugün de devam edilmiştir. sıyah renkli Opel otomobilini, ta , ayrılmamıştı. ; Kayseriden getirilen 1 kişi ile 1 m:rı müteakıp tekrar kullanmak Hattâ, devlet ve hükümet büyük daha önce getirilen 14 kijinin karistemektedir. ' lerini koruma nizamnamesine gö şılastırmalı ifadeleri alınmakta olBilindiği gibi, îsmet înönü, s e . re, kendisini korumakla görevli duğundan ve savcılar sık sık ta Arkası Sa. 7, Sü. 3 te , Arkası Sa. 7, Sü. l d e çimleri müteakıp hükümet kurma Ankara, 23 (CumhuriyetTeleks> görevi kendısine verdirildikten ve Meclisten ıtımat oyunu alarak bi Dışişleri Bakanlığı bütçesinin gö riccı koalisyon hükümetini kurVanlan anlaşmaya rüşülmesı esnasındaki konuşmada duktan sonra ılgililer tarafından rağmen, Rumlar, 4 Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Er makam otosu olarak tahsis edil kin, hükümetimizın Afrika kıtası mek istenen Kadillak marka, büMahi gazetesi adresine matbaa malzemesi kaydı ile gonderilen sandıklardan çıkan el bombaları Türkü daha kaçırdılar ile yakından ilgilendiğini ve bura yük boyda bir otomobili reddetnjiş daki terasilciliklerimizin sayısının ve bugünkü siyah renkli küçük Selâhattin GÜLER 10 a yükseldiğıni ve Afrikah dev Opel otomobili kullanmaya başla Devlet matbaası ile işçileri arasındaki ihtilâf, bildiriyor )et adamlan ile şahsî temaslar kur mak arzusunda olduğumuzu behrt I mıştı.. Lefkoşe, J3 Türk HaberUzlaştırma Kuruluna intikal etti mıs ve bu yıl içinde Senegal Cum ! Bu arada hükümetçe Amerikaler Bürosu dün, Lefkoşenin , hurbaşkanı, Habeş imDaratoru, ! dan resmî hizmete kullanılma<c ü Ankara, 23 (CnmburiyetTeleks) oranında bir azm yapabileceğini 16 kilometre güneydoğusunBır toplu sözleşme sebebiyle ö bildırmiştir. Arkası Sa. 7, Sü. 6 da \ zere getirilen altı adet Şevrolet, daki Yıa Kebir adlı Türk köjnümüzdeki günlerde Resmî Gaze Sendıka tarafından buEün bilyünün sakinlerine civardaki lllllllllllllimillllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIMIIIlllllllllllMIMIlllllU fenin çıkmaması ve böylece bazı dinldiğine gore Devlet Matbaasın. Athenienou adlı Kıbrıs Rum kanunlann yayınlanmaması. Talâtjda çalışan işçilerde en düşük üc Arkası Sa. 7. Sü. 5 te Aydemır ve arkadaşlannın idamlret 213 lira, buna karşıhk 35 yılcezalarmın infazımn gecikmesı.. Arkası Sa. 7, Sü. 6 da 1964 malî yılı bütçesinin yürürlüğe girmemesinin ihtimali doğmuştur Bayındırhk Bakanlığı uzmanlaBundan uzun bir süre önce Dev rınm Haliçte yaptıkları inceleroelet Matbaası ile Türkiye Basınlş ler sonunda İstanbul Belediye Baş Sendikası arasında ba;lıyan toplu Ankara suikastinin tahkıkatı ne netice verecek, taenüı bilmiyo = sözleşme müzakerelerinde bugüne kanlığına gönderdiklerı 1 aralık Haliç'in uç rnz. Ama haberlerden anlaşılmaktadır ki, snikastçi bem yo = kadar herhangi bir sonuç alınama 1956 tarihli raporda; Taşkızak kesımindeki ça baı telkini altında tntulmnş bir fanatiktir, bem de kolay pa = dığından durum Uzlaştırma KuBalat hattı ile Kâğıthane arasınmurların durur» elde etmek için, yahnt elde ettiklerini kaybetmek ihtima \ ruluna intikal etmiştir. Uzlaşma daki kısımda bulunan çamur mikmu gorülmekliyle karşı karşıya kalınca. her ?eyi yapabileeek bir tiptir. z Kurulunda da bir sonuç elde editarınm 4 milyon metreküp oldutpdır. Belediye 1945 ten bn yana siyasi hayatımııda yer alan re sayıları 1%0'a Ş lemediği takdirde Sendikanm Dev Ju bildirilmiştir. Aradan geçen yetkılueri takadar jründen güne artan bn tipler, bir partiye kayrtlı olsa = Meteoroloji, soğuk dalgasmm, batıdan doğuya yıllar zarfmda bu çamurun 5 milE ; let Matbaasında grev ilân edeceği rafından hazırJar da olmasaiar da, üyelerden çok daha tehlikeli gerçtii par ş yon metreküpe yükseldiği anlaşılkayarak memleketimizde n uzakJaşacağını bildirdi maktadır. lanmış olan kıo tiıanlardır. Daha doğmm, parti fedaileridir. Tıpkı bar fedai Ş açıklanmıştır. Basınls Sendikası ile kiden alınan ke lert gibi... Seçim propaçandalsn ve jeıileri nrannda b«nla ; Deylet Ankara, 23 (CumhuriyetTeleks) duracak, hava ısınacaktır. . Taksimde insa edilmekte olan sitlerden 1 ınnn faaliyetini yakından iılemişiıdir. Görevleri, manallî ieş = Matbaası arasmda başlıyan müza! ileteoroloji Genel Müdürlüğün27 şubata kadar yağışh hava b a j O p e r a b i n a s ı m ı l ( m üstemilâtı ve : cisı Mezhaiıa kilâtta kabadayıhk yapmakian baslar, ilçe, il baskanını ve = kerelerde Sendika işçileri yüzde den bildirildiğine göre, önümüzde t:dan doğuya kayacak ve 28 şubat1 A r k M 1 S a . 7 > Sfi. 4 de ile Levazım obiraz daha terfi edince daha ynkardakileri kommağa kadar = 10 ile 25 oranmda değişen bir zam [ ki lıafta içindf vıırri>ımii7rta Arkası Sa. 7. Sü. 3 te ; kulu arasına, ı= yfikselir. Seçimlerde kav^a çıkanrlar, sandık kaçınrlar, akla z talep etmiş, ancak Işveren yüzde 2 kincisi eskı Top 5 gelen her türlfi kannnsnz işleri bir kipek sadakatiyle yapar z çu mektebı ile = lar. Tabiî bn hizmetlerinin karşıhğinı evvelâ Szel seçim öde = Feshane FabııE neklerinden, sonra da çeşitli çıkarların sağlanmasiyle başka £ kası arajına. uZ yollardan alırlar. Içlerinden knrnazlarının, bncaklarda ilçe ~ çüncüsü de K 5 lerde biraz palazlandıktan sonra illerin meelislerine yahnt Z yüp önundekı İ idare knrnllarına seçildikleri, hatti oralardan da daha ynkarı z Adaların araîiZ kademelere atlayıp memleketin teşrii hayatmda görevlendi ~ na aittir. Siyah Z rildikleri biç kimsenin meçhnlü değildir. ~ kısımlar çamu= VI Mayıs bnnlan tasfiye edemedi. Zaten tntnmu dolayısiyle tas E ru, çızgilı fcısım E fiyeye imkân yoktv. Sadece bir müddet için sindirdi, hepsi bn. z lar da suyun Z Partilerin faaliyetine müsaade edildikten sonra, onların âdeta E geçıt veren yerE vaz^eçilmez nnsnrn haline gelen «fedailik müessesesi» tekrar E lerinı gösterE eanlanıverdi. Hem de bu defa kinlenmiş olarak. Gerçi siyasi = mektedır. Z teşekküllerin malî kaynakları knvvetli değildi, partiıan ida z E re nispeten önlenmişti ve yüreklerde «hâlâ bir şeyler olabilir» E korknsn mevcnttn ama, yobazlık, dinin apaçık siyasete ka E E nştıniması, maddi çıkarların ve partizanlığın eksiklifini ka = = patabiliyor ve eskisinden daha tehlikeli bir fanatikler kitlesi = E hazırlanabiliyordn. özellikle kendilerini gelecek için boşluk z E <a görenlerin memleketin her tarafında cahil din adamlan E E eliyle yaptıkları tahrikler gün geçtikçe artıyor, zaman zaman E Kongrede konuşan bir E patlak veren mevziî olaylar, sinsiee devam eden bir aydın • E delcçe nikâhlaruı müfZ yobaz mücadelesinin belirtilerini veriyordv. Esefle söylemek = tüler tarafındii kıyılE gerekir ki, devlet tarafından beslenen cahil din adamlannın z E teikinleri köylerden büyük şehirlere kadar yayılmış, hattâ bu = m fok^if ti E ramazanda tstanbnl gibi en ileri şehrimizde bile yobazlık. E çogu maksatlı vaizlerin gayretiyle kol gezmiştir. E Çocuk zammı, «Aile ödeneği» haline getirilerek Ankara, 23 (CumburiyetTeleks) Batılı olmakla Hvünen Türkiyeyi, Dogndan bile geriye götürecek z Cumhuriyetçi Köylü Millet Parolan cereyanın simdiyc kadar belirtileri ögretmenlere atılan = memurun eşine de bir ödenek bağlanmış olacak dayaklardı. Bugünku sonncn ise lsmet Paşaya sıkılan knrşun r tisinin 6. Büyük Kongresinde yapt lan seçimde Genel Başkanlığa 3 . 2< Ankara, 23 (CnmhuriyetTeleks) Bilindiği gıbi, «Devlet Memuı lan lardır. E «Devlet Memurları Kanun Tasa Kanun Tasarısı» bu süıe öntp Yobazlık • politika karısımı bir düzeni demokrasi adı altında z oyla Ahmet Oğuz srçilmiştu. Diçeı 1 rısı» üzerınde Devlet Personel Ds kanlar Kurulunda görüşüleıcı* yürütmekte ısrar edersek, yr.rın neler olaeağını artık Allah adaylardan ve eskı Başkan vekıl iresı uzmanları ile Malıye Bakan prensiplcn kabul cdılmış ve bunun bilir... 5 Ha an Dinçer 107 oy, Ahmet Taht^ lığı teknisıycnlen son röluşları üzerine ta<arının hukuki dıll» \ aEcret GÜRESİN = kılıç ise "3 oy almıçlardır. Kaıla kapjj İ»laabuJ swkaklaıuıdaii bir lyapmak uzere çalijnv' tadırlaı. ' Arkası Sa. 7, Sü. 1 d e Arkası Sa. 7, Su. 3 de Dfiıt ftar altında yapılan bir ftııtıngdc Özer ÖZTEP bildiriyor F. C. Erkin Kıbrıs konusunda Mecliste geniş izahat verdi Güvenlik Konseyi toplantılarına katılmakta olan Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kiprianu «Buraya uzlaşmaya gelmedik» diye bir beyanat verdi Tahkikat devam ediyor İıtöıtü, tamirden soıtra yinc ayni arabayı kullanacak Tunus ve Senegal Cumhurbaşkanları ile Habeşistan İmparaforu geliyor Üç emniyei müdürü Başbakanı korumakla görevlendîrildi Resmî Gazete yayınlanmama tehlikesi ile karşı karşıyo îunıut, Tchükcli notları gidiş Havalar bu hafta içinde ısınacak Belediye Hıfzıssıhha Enstiiüsü de yaptığı incelemeler sonunda çamurun terkibini iesbit etti Haliçte 5 milyon metrekfip çamur olduğu anlaşıldı Çamur CKMP Genel Başkanlığına Ahmet Oğuz seçildi Personel kanunu çıktıkton sonra durumu ne olursa olsun bütün memurların maaşları artacok
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog