Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

1 lnel Mhifede vip ataesi halindc, îngilU blrlik tamfından eevrilmis, üıerlerinde (Bastarafı 1 inei Sahifede) larinin bir nisbet dahilinde aıal na kadar para varıa ahnmiftır. Kayseriye geldiğini Bastarafı 1 inei sahifede Türkleri, dize getirmek için ti Savcılar Başbakanlıkta Ankara'dan polis kendisini yolda İnönü, Sayın Mevhibe İnönü ve lısın ele geçırdiğı ipuçlarını birer ı inei tılman ve değiştirümeıi gerektitesbit eden birer anlatıyordu.. viller* iilah dağıtan Makarios'un, Suna, bu 30 bin lirayı nereden bu Jinl iddi» atmiştir. Birinci Şubede çahşmalarına de yakalamıştır. Saat 4 e kadar sor Ali Ihsan Göğüş oturmuşlar. Beyaz öztrak anlattıkça İnönü merakbugün, istese dahi, duruma htkim laralc •erecegini veya kendisinin gusu süren Bahaettin'in verdiği örtulü masada mütevazı bir kah lanıyor, Mevhibe Hanım ise zaman öğrenilditina gör«. AKEL par olamıyacağı ve Adanın t«m bir a para bakımmdan deıteklenip deı vam eden savcılar, bugün saat 12 tisi heyeti Baıpitkopofu, Ingiliı narsiye türüklendigi görülmekta tcklenmedigini henüz açıklamamış d* Başbakanlığa gelmişler va bu ifade hakkında henüz bir açıkla valtı lofraıı var. Bir cam tabağın zaman yerinden doğrularak «orukuvvetlerinin takviye edilmefinden dir. îlgililer, Rum idaresinin bu se tır. S. iıimli şahıı da aranmakta rada bilirkişi önünde olayın bir ma yapılmamıştır. içinde 56 çeşit ilâç kutusu, tereya lar soruyordu.. rada bilirkişi önünde olayın bir y p ş duyduklan endşeyi izhar etmek kilde, işsiz bir yığın Rum gencini dir. Inönü bir ara, sanık için: «Dekeşfi yapılmış, tanık jandarma er' Bahaettin ile birlikte sayılan 12 ğı, beyaz peynir, kaşar peyniri, liüzere ziyaret etmiş v« bu hareke silahlandırdığını, bunlara kısa sülerinin de iştirakiyle bu keşif hak1 olduğu tesbit edilen şüpheli şahıs monlu zeytin, reçel ve kızartılmış mek o kadar kudretli imi«!» dedi.. Satın alınan ev ve tin adanın «ker!. bakımdan isti re para verebildiğini, »imdi para kında bir rapor hazırlanmıştır. Mü lar da Ankaraya sevk<?dılmiştır. 78 dilim ekmek... inönüHer kah Mevhibe hanım ise, sık sık: «Allah lâsına ve netice itibariyle taksi ödiyemediğinden, bunların açıkçaj taakıben gene olay sırasında Baş i D.P. iktidan zamanında Et ve valtıya başlamışlar, Göğüş'ün o korumuş canım» diyerek sükunetiborç para l me yol açacağından endise ettiji soygunculuğa giriştiklerini ac.ik.aj Bundan altı ay kadar 8nce de bakan'ı Meclise uğurlamak ıçın Bahk Kurumundan ni bozmadan Îçişleri Bakanım din300 bin lıra nünde ise bugünkü gazeteler... ni göylemiştir. orada bulunan Başbakanhk Öze) kredi temin eden Bahaettin, 1959 înönü, beni görünce, «Gel baka liyordu. maktadırlar. Mesut Suna, Kayseride 31 bin 500 Kalem Müdürü Necdet Calp, Baş yılında Kayseri'nin 20 kilometıe UThant, gene tehir istedi hm» dedi. «Günaydın Paşam» deİnönü »aatine baktı: 10.10.. Bu sabab Magosa bölgesinden liraya bir ev satın almış ve sorguSonra Ali Ihsan Göğüş'e dSndü Halen Kıbrısta banş ve nizamı gelmekte olan üç otobüs ile bir sunda bunun da parasını nereden bakanhk Müsteşarı Haldun Derın, ıızağında Barsama köyünde oturan dim. Başbakanhk Basm Müsaviri Nahıt|CHP li köylüieri tabanca tehdidı ve «Gazeteler neler yazıyorlar?» Sakin bir kahvaltı korumaya çalısan 7.000 kişilik bir taksi içindeki Türklerin, bütün va temin ettiğini açıklamamıştır. Katlan. Başbakanhk makam şoföjüe köyden kovmuştur. thtilâlden : menfur suikast anında olduğu : dedi. GöŞüş manşetleri söylüyordu üçlü mütareke kuvveti bulunmak adlere rağmen, bu şekilde soyulMesut Suna, para yönünden son rü Halil Altınoluk ve diğer tanık'. sonra nezaret altına alınan ve 4.5 j beraberdîk... ! ama faydasız, çünkü Toker'lerin «Kıbnsta 7.000 \ maları. duyulur duyulmaz, Birleş günlerdeki hareketlerine inandırıKıbnsa 10.000 kişilik bir banş tadır. Makarios, ay tutuklu kaldıktan sonra serbest | , kızarmış ekmek dılı küçük kızı zaten manşetleri yanm kişiden fazla askere yer yok» dejmiş Milletler, müşahidi Gyani der cı bir zemin bulamamaktadır. Bun ların ifadeleri alınmıştır. kuvveti gönderilecektir. Barış kuv bırakılan Sevim'in ayrıca evinde! yarım «ökmüş, dedesinin kulağma hal Dr Küçük'e gelmiş. teessür lardan bir tanesi de, altı gun kadar k o p a r d l , vetinin büyük bir kısmı Common miştir. Başbakanhk binasına arama yapılmıştır. fısıldamış bulunmaktaydit a h n , Birleşmiş Milletlerdeki Kıbns lerini bildirmekten başka bir şey önce Kayseri'de bir şahıstan borç • b i r p a r ç a da wealth, geriye kalanı da, Irlanda Celât Bavar'ın tahliyesi sırasın tnönü, «Cumhuriyet nerede Göa l d , ; A g l r , s a k m , norRum heyeti, Makarios'un yukan yapacak durumda bulunmadığını olarak aldığını söyledifi 3000 lira' giriş yasak edildi ve îsveç gibi Avrupalı tarafsız da sehirdeki tezahürat, hazırlama j «> ^ ; • » •,» • ğüş?» dedi. Bakan da Cumhuriyet da itiraf etmiştir. Gene Dr. Kü nın bir kısmını eşi Şemsa Suna'ya herhangi memleketlerden temin edilecektir. daki demeci hakkında bakımından faal rol oynayan kahvaltısını yapıyordu. gazetesini verdi Paşa'ya.. Dikkatli Basbakan Ismet lnönü'nün korun B a h a e t t j n Banş kuvvetinin kumandanını as bir yorumda bulunmamıstır. Kıb çük'e gelen îngiliz Yüksek Ko vermiş olmasıdır. S e v i m . b i r a r a okudu birinci sahifeyi, sonra, rHay• Ne var, ne yok?» dedi.. ması ıçm Sık.yonetım Komutanhğı M e n z j , K o m u t a n l Geneıal Faruk kerlerin büyük bir kısmını vere rıılı Rumların, 7.000 tavanını yeni miser vekili Pickard da, üzüntü Sanığın geliri nedir? ve Emniyet Genel Müdürlüğünce «Bugün iyilik var Paşam» de di bakahm, Meclise gidelim» diyecek olan îngiltere tâyin edecektir. kurulacak barış gücü için de talep sünü gizlememiştır. rek ayağa kalktı.. Sanık Mesut Suna, Kayseri'de sıkı emniyet tedbirleri ahnmıştır. Güventürk'ü öldürmek için hazır dim. Sonra ekledim : Ae kalanlar edip etmiyecekleri bilinmemekteAmerika banş kuvvetine asker lıklar yaptıgı şayi olması üzerine Hep beraber aşağı kata indik. «Fakat, artık sizinle konuşamıya Pickard'm Makarios'un dalresi Sümerbank Dokuma Fabrikasında vermiyecek, fakat nakliye ve ik dir. Merkez Komutanhğınca İnönü', Güventürk bunun babasını çağırıp Îçişleri Bakanı Orhan Öztrak: cağız. Sıkıyönetim Komutanı, gazeresml kay re yaptığı bir telefon konuşması, elektrik ustası olarak çalışmakta nün Kavaklıderedeki evinde inzi1 nasihat vermiştir. mal gibi »ahalarda yardımcı oladır. Kendisinin îşçi Sigortalarına tecilerle kalabalık bir şekilde ko «Böyle olmaz» diyordu. «Bir defa naklanndan dün gece bildirildiği Rum idarecilerinin de bu soygunbat kordonu kurulmuş ve ayrıca caktır. AP. liler Mesnt Suna'nın deli Opel otomobili değişmemiz lâzım. ait sağlık karnesinde fazla sayıda nuşulmas:nı engelledi.» ne göre, Genel Sekreter, Güvenlik cularla ne derece zor duruma düş doktora çıktığına ve istirahat al Stenli inzibat erlerınin yanısıra buoldutunu ileri sürüyor înönü neşeli bir kahkaha attı ve Daha sağlam olan bir başka otoBanş kuTvetine asker gönder Kcı.seyi Baskanı tüklerini anladıklarını göstermişrada sivil polislerden müteşekkıl Bernardps'ten, A.P liler sistemli bir şekildo sonra sordu : mobil kullanmalılar. Sonra yanına meye dâvet edilecek memleketle Kıbns konusunda pazartesi günü tir. Rumlar, Türk yolculardan ça dığına dair kayıtlar bulunmaktave bir Emniyet Müdürünün idare ' ]\,jesut Suna'nın AP ile irtibatı bumutlaka bir yaver ile iyi atıeı bir «Peki, ne yapacaksın şimdiT» ri Güvenlik Konseyi değil, ıakat saat 22 de yapılacak toplantının hnan 239 sterlinl, silâhh soygun • dır. Nitekim 19 şubat günü de dok sinde ayrı bir polis ekipi daha gölunmadlğı ve bu arada 1954 yılın. Emniyet memuru almalılar. Başbatora çıkmış ve kalb rahatsızlığı ile Hemen cevap verdim : tngiltere, Türkiye, Yunanistan ve ."^' bırakılmasını culardan toplıvamıyacaklannı bil sinir buhranından doktor kendisi re vlendirilmiştir. ria başka arkadaşına sattıgı milli «Ben de her sabah siri bu kah kanlığa giriş kapısını da değiştirdiklerinden, başka kaynaklardan Kıbnı ıe;ecektir. istemiştir. Bilindiği gibi, Giivenlik temin edip yolhyacaklardır. ne bir haftahk istirahat vermiştir. Başbakanhk binasına ise girış ya piyango biletine 50 bin lira çıktı»! valtı rr.asası başında rahatsıı ede meliler...» Inglliı kumandanı, UThant Ue, Konseyjnin cuma günü saat 22 de için delirdi£ini ileri sürmektedir ceğim Paşam. Başka çarem yok İnönü, bunlan yapacak mı bilSanık Mesut Suna'nın aylığı 450 sak edilmistir. Hiçbir şekil ve seRum silâhlı çeteleri, Magosa kaisbirliği yapacak ve barış kuvveti toplanması gerekirken. UThanfler. çünkü..» mem... pısında çevirdikleri otobüslerden in lira civarındadır. Ayrıca kısa bir beple, hiçbir kişi ve hiçbir gazeteGüvenlik Konseyine değil, tıraf • , n } s t e ğ ; u z e r i n e b u s u r e p a z a rteYapılnn lnreleme sonunda lsç1 Evden çıkarken Metin Toker, fimüddet önce satın aldığı evin bir ci ,ikinci bir emre ve müsaadeye tnönü gene güldü. Bu sırada da sız memleketlerin temsilcilerinden; s j y e k a d a r uzatılmış bulunuyordu. dirdikleri yolculan hapisaneye göSiı»ortalan doktorlarından Dr. tbtürdükten sonra, çırılçıplak »oya kısmını da 300 liraya kiraya verdi kadar Başbakanhk binasına giremi rahim Karnkims«H tarafından veri sülona îçişleri Bakanı Orhan öı lim makinasmı çalıştmyor, İnönü k l k küük h t l kurulacak kücük muhtemelen Konsey toplantısı sahya kaldı rak üzerlerini aramışlardır. Sonra ğinden, aylık geliri 750 liraya ba yecektir. Sadece Başbakanhk bı len 8 eiînliik raoorda hastahk ola trak girdi. Metin Toker ve eşi ö* ve iki Bakan ile birlikte filmini çeüç kişilik bir komiteye baglj o;;^ Birleşmiş Milletler Genel ayırıp hüe • liğ olmaktadır. Gerçi gerek kendi nası içinde bulunan Dısişleri Ba tak »Sinir rahatsi7İı*ı» nın gfiste den Toker de masanın etrafında, kiyordu. Sonra da Basbakan, daha lacaktır. teri UThant'ın Kıbns buhraniyle kanlığı, Devlet Bakanhkları, Başfakat kahvaltı etmeden yerlerinı sağlam bir otomobile binerek, örelere tıkmışlardır. Aradan iki sa sinin ve gerekse eşinin Çayıralan' riMfSi anlasılmıştır almışlardı. Mevhibe tnönü, ilâç nünde ve arkasında polis otomobilöte yından komünist eğilimli ilgili bir çözüm yolu üzerinde bir at geçtikten sonra bütün paraları da birkaç parça arsası vardır. An bakanlık Muhasebesi, Köy tşlerı Ankara Emnivet 1. Riıbe Müdür kutularından bir tanesini aldı. Ü leriyle evinden aynldı AKEL partisinin dört kişilik bir anlaşma elde etmesi imkân ve ih ile kıymetli eşyalan ahnan yolcu cak geliri, büyük paralar sarfede Bakanlığı, Devlet Personel Daire liiŞü ile Genel Miirlürlükten si, Başbakanhk Neşriyat Müdürlürerinde «Evigen» yazıyordu. lçintnönü, «Mecliste bütçe müzakeheyetini kabul ettikten sonra Lef timalleri kuvvetlenmi? ve Güven lar, serbest bırakılmışlardır. Rum cek bir seviyede değildir. ğü, Başbakanhk Kanunlar ve Kalik Konseyi toplantısı bugün tek idareciler, yol serbestisinden son den iki hap çıkardı, biristni Paşa releri var. Memleket meseleleri koşede basına bir demeç veren «Kimi yakaladınız?» rarlar Dairesi ve Resmî Gazetejlfn>vam e tmektertır^Bu arada rar geri bırakılmıstır. koy her şeyden önce gelir» dedi ve otoMakarios, Kıbnstaki askerl kuv Konsey Baskanı Brezilyalı delege ra çetelerin bu şekildeki soygun , • * bir başka kutu aldı. O > mobiliyle Meclise yöneldi. Dün saat 13 ten itibaren Birinci idarehanesi teşkilât'.armda çalısan .Sıımerbank Fabnkssı M.tdurunun,, du. Sonra . . . . rvetlerin takviye edilmesine artık Carlos Alfredo Bernardes. Thant'm larına bir izah yolu bulamamakta Şubeye alınarak sık sık Ankara memurlar askeri kordondan geçebı . j dan da birer hap çıkardı. Daha tçimden bfr ses duyuyonım : lüzum olmadıSını iddia etmiştir. dün gece ileri sürdüğü tehir tale dırlar. Ber taraftan Savcısı Semih Korkmaz'ın yanına sonra gene bir başka kutu ve bu • Allah seni daima koruyacaktır, Lefkoşeye gelerek köylerine yiKomfinlstlerin endişesi lları arkadaslsn da ifarte vemnk. sefer yarımşar beyaz renkli küçüs bini Konsey üyeleriyle görüştük vecek maddesi alroak istiven köy ahnan ve kendisine çeşitli sorular tnönü . » Bu arada Başbakanhk önünde jt^flj Bajpiskopos, Güvenlik Konseyi ten sonra oturumu pazartesi günü lülerin, paraian ahndıŞınrtan bun sorularak cevapları bir teyp mahaplar.. Sofrarı Ergin ise herkesın saat 23 ten «.mm Siimerkinasına zaptedilen Mesut Suna, bulunan caddeye de h:çbir vasıta j nin adaya, fngiliz birliklerinden saat 15 ten (Türkiye saatiyle 22) lar, aynca aç kalmışlar ve geri dnn önüne birer çay bardağında *ut İnönü briç oynadı sokulmamakta ve gece bu kısımn başka birlikler gSnderilmesini ta§ sah günü aynı saate bırakmıstır. mek için de hayatlarırıdan endlşe önceleri olayda «tek» oldugunu ıs Stenli jandarma kordonu altına a bsnka eiden bir oolis ekipi ms koyuvorriu. özden Toker ise süt (Bastarafı 1 inei Sahifede) halle muhtarı Kemnl Dumlıı ile rarla ileri sürmüşse de, geceki ifaMenemenciofln'nün demecf yerine çayı tercih etmiş ki, onun ye baslamışlardır. elektrikci Kârım Kayaselçuk'un soru »onıyordu... Arabasma blndelerinde kendisi de Savcıya, sık hnmaktadır. Birleşmiş Milletler resmî kayj bardak beyaz değil, kırİnönü Mecliste çalıştı naklannın ilâve ettiklerine bakıj Pickard, köylülere verilmek ü sık bir tek soru sormaya başlamış Bu sebeple bugün gazeteciler ifarielerini almışlar. hu sahıslar mişti... Üç ellik bir çat, çattan son lere, hemen 100 sterling temin et tır: «Kimi yakaladınız?». Savcı. verdikleri ifadelerinde Mesut Sııra koşusznalar... Arabadan ınerakBaşbakanlıja alınmamışlardır. hrsa, UThant, plânının tâdil e| «Anlat bakalım Orhan» öte yandan bu olaylann bunun uzerine tahkikatını derin(Bastsrsfı 1 inei Sahiffde) na'rın AP li o1du£unı bildirmiş. geTm°e1kte."lnö"n'ü"sakin1)a dışarıya bakış... Şoförün OpeVİ dilmi» ve genişletilmiş son şeklini j b*MlVmMind.n kısa bir süre sonra leştirmektedir ve Mesut Suna'yı A. P., Mesut Suna'nın, lerdir. ve merakh. .Anlat bakahm Or i üazlaması... Meclise gıdış Sırmen tesisin açılış töreninde hazır bu 5alı günü Güvenlik Konseyine sun | n u m | l r ı 3 AP li hakktndn lorosturma posta tnuavini Bülent Akmanların daımi han..» riiyordıı tçişleri Bakanına ' l e konuşma... tnönü. sözlerinin bulunmuştur. mayı ve daha önce de Türkiye J | n e v e A. P. üyesi olmadığını yapılıyor telgraflan da nezaretine bırakmıştır. v e Güler yüılü. sempatik tçişleri Ba ] rasinda Sirmen'in haline katıla kaInönü, saat 10.15 te Kavaklıder» la Yunanistan, tngiltere ve Kıbn durdurmuşlar, telefonlann bazılaKayseri'nin Yahvalı ilçesinde kanı, geceyi uykusuz geçirmenin' h l a «ülüyordu Hiç bir şeyden haDeğişen istikamet açıkladı Oazili mahallesinrlen Hü'eyin Akdeki evinden beraberinde tçişleri, a vermeyi düşünmektedir. rını kesmislerdir. Soygundan sonvorgunhıeu belli etmemeyejberi yoktu. îş hakkında konu»ove Turizm ve Tanıtma Bakanlan ol Bütün bunlara rağmen Türkiye ra Kaymaklıda bulunan Rum ha • Halen Birinci Şubede olayla ilU! Bas Teleks) pınar, AbdürrahmanA P Oysoy T a d " '» *r' bakan,na. menfur yorlardı. Odanın kapısı birdenbire nin Washington Büyük Elçisi Tur pisanesindeki Türk eslrterin bura gili olarak 14 kişi nezaret veya Bal dugu halde çıkmış, dogruea Bu Adalet sonrasın,, sanıgın soyledlk açılmıştı... Sirmen'in şaşkınlığı va gut Menemencioğlu ile Yunaniı dan çıkanlarak dövüldükleri flayın s g ldk ve j hafaza altındadır. Bunlann hepsi yük Millet Meclisine gelmiştir. yoda suikaste tesebbüs olavını l i n i haberi «Srenişt. gerçetten jülü»«^ Yardımcısı imzasiyle bugün yayıntn ö | " tasavvurlarını, ilk sorgusuMeclisteld odajında yarım saat tanın Birleşmiş Milletler temsilel meçhul semtlere götürüldüklerl 5ğ Kayseri'den getirilmiş kişilerdir. lanan bir cek şeydi doğrusu... hme, Mesut Suna'nın eşi kadar çalışan Inönü, müteakıben sl Bitsios dün gece Birleşmiş Mil renllmiştir. Bu durum da îngiliz Aralarında stte ö tnönü, daha sonra «58 yıllık petnönü'ye suikast teşebbüsünde buBrkadaslarına nin Kayseri'den nasıl getirildiğini Gazi mahallesindeki Mill! Egitin) letler Genel Sekreteri UThant Yüksek Komiser vekiline bildiril Şemsa, annesi Fatma, çocuklan Yu lunan şahsın A.P. üyesi olmadığı lavı Ü7Üldiiklerini ailesini snrünce neler yaptığını, litika hayatmü» kısa anıîar anile görüştükten sonra. Kıbns me miştir. Dünkü olaylar sırasında iki < suf, Fatma, Rabiye ve Ahmet Susövlemislerdir. Bakanlığı ders âletleri yapım ve açıklanmıştır. annesiyle konuşmalarını ve müta lattı... bu, «mesleğin içinde buluna da vardır. Bn üç şahıs jandarma nezaretinonarım atölyesinin açılış törenine selesinde çözüme doğru herhangi Türk de kaybolrauştur. Bildlride, A.P. Kayseri tl Başkan d« Kayserive getirilerek sorguya akıben de Ankara Savcısının yü nanlar için olaSan bir olay» sSzleMesut Suna'nın önceleri devarnh gitmiş re burada halk kendisine önemli bir ilerleme eld« edilme Yol serbestiıi anlaşmanndan son rüttüğü tahkikatın «afhalannı, po rini, «Bu me^leğe girenlerin g8zdiğini bildirmişlerdir. Bununla ra vukua gelen bu olaylar, Kıbns ıurette kendi başma hareket etti lığınm bu konuda Kayseri Emni çekilmlşlerdir. büyük tezahOrat jrtpraııtiT. önüne alacaklan bİT busustur» 6birlikte, Bitsios, bu hafta sonunda taki gergin havayı elektriklendir ğini löylemesine rağmen, mütaakı yetinden aldığı bir tutanakla, bu öte yandan. eski Kayseri millet«ütünün izleraesi îlgiyle dlnlendl CKMP înSnd •çtlıı tSrentnde de hazır bazı ilerlemeler kaydedilecegi u miştir. ben Savcımn soruları karşısında şahsın A.P .'nin üyesi bulunmadığı vekili tbrahim Kirazoîlu'nun ba• bulundukUn •• atölycyi gezdik mudunu belirtmiştir. îlgilUer, Tflrk kedmlnda Rumla açık vermeye başlaması, işi yalnız nı Genel Merkeze ilettiği belirtil! basmın evinde bueün emniyet (Bastarnfı I inei Sahifede) ten sonra ttkrar Meclise felmiş, Manemencioğlu da, «Kıbm me ra karşı yapılacak herhangi bir ha başına pl&nladığı va yürüttüğü ka mektedir. mensııplan tarafından bir arama pıı» diye »dlandırılan grupun 70 Bu konuşmalar dfln feea Anadobir muddet tonra da Genelkurmay selesinde herhangi bir ilerleme ol rekete artık kanşamıyacaklannı nısından ilgilileri vazgeçirmiş ve 10 kişi civannda oldnfu anVaşıl lu kulübtinün üst katında olurken vapılmıstır. Öztrak'ın sözleri bısın mensuplan, înönü'yü köşa Başkanlifina gitmiştir. Gfmeltur madıjını» da gerek Pickard ve gerekse Bir tahkikatın seyri birdenbira değişmıştır. »öylemij va demiştir tahanca satan ve may Baskanı Orgeneral Cevdet ki: leşmiş Milletler müşahidi General tirilerek, Kayseri Savcılığmca da îçişleri Bakanlığı bütçesi münaSuikast teşebbüsüne ugrıvan Baş bucak anyorlardı. Evinde yoktu. temin edenler verilen talimat uzerine, orada da sebetiyle Millet BJeclisinin, bu, geSunay tarafından karsılanan îs « Bununla birlikte herkes kart Gyani'ye bildinnişlerdir. Suna'yaKaban S u i k a s t ç i M w u t larıyla göruşmu ifatferer »rftlmay* met tnSnfly* terüplenen briflngte lan açık olarak oynadığı ve Kıbı telgraf çekilmesi. ayrıca cekı otdrumunda bir konuşma yaadındaki kanltjfi kSşlamadılar. Cumhu KıbrMtaU aon durum hakkjnda nslı Türkler KıbrısU banşı ko1 Masu^Ş^na ]üzerin(i« b»jSuikastci, annesiyle f pan Içıîleri Bakanı Orhan öztrak. rün temin ettiği anlaşılmış ^syınlafmıası yolunda anrıan ka: kö, Genel Kurmay Başkanlıgt, oggeniş bilgl vertlmifttr. ruyacak uluslararası bir kuvvetin Bastarafı l inei sahifede mının etkisi, silâh atelyesi kurma Basbakan tsmet tnönü'nün uğradı kalanan Sabri, sanık Mesut'un al rarın yanı sırs Türk basmına d» lunun evi, Ankara Palas'taki bir tsmet înSnü, Genelkurmay Ba^ kuruluşu konusunda sartlar 1leri Bunun uzerine odada bulunan îç tikirleri, ev satın alışı, birden pa ğı menfur suikast teşebbüsü hak mak istediîi tabancayı Ali Deveeı «Hizmetleri yolunda» başarılar di 'iyaret, aranan yerler arssındaydı. kanhgından sonra evine giderek sünnediği takdirde bu roesele ko işleri Bakanı Orhan öztrak kendi ra bolluğuna kavuşması ve hele kında şunlan söylemiştir: adında bir yedek parçacıdan 62? leyen telgraf çekilmesi Kongre tnönü yoktu. Nihayet, basm menlayca çözülecektir.» bir sflre istimhat «tmiştir. sine «dört çocuğunu da seviyor kendisinin bir muhalefet partisinin « Olay, adliyeye intikal etmiş i Hradan satın almasma tavassut et Başkanlığınca teklif ve kabul e suplannın aklma Anadolu kulübüdilmiştir. musun?» demiştir. Sanık: «Hem de ıl teşkılâtında gozu pek olarak ta t i r . A n c a k ş u k a d a r ] n l s ö y l i v e y i m j . i g i n , , , , „ , e t m i ş t i r . nınması, işin «tek» insanın nasıl beyefendi, öyle severim ki, nınması bu ışın .tek. bir ınsanın ; Kongre Başkanhîma Cevat Odi n u Bunun uzerine Sanayi Mıntikaişi olmadığı görüşünü yavaş yavaş onlann kılına halel gelmesini isteyakmaz'm seçilmesinrien sonra Ge radaydı ve olaydan henÜK altı ya «ındaki yedek parçacı Ali Deveci da yedi saat henüz geçmiştl... raem» cevabını verince öztrak da kuvvetlendirmektedir. cie yakalanıp ifadesi ahndıktan son nel Başkan Vekili Hasan Dincer'in tnönü. B B.C. televizyonculanyla kendisine şu cevabı vermiştir: vaptıgı konuşma boyunca CHP.'yi Hemşehrisi ra, Ankaraya birlikte sevkedilmiş y görüştükten sonra Anadolu kulühd « O halde lstanbul Dokuzuncu İ cra Memurluğundan: hedef tutan sözlerinin fazl»1ı*ı dik büne giderek, şansmı bir kere datir. Başbakanlıkta hademe met İnönü katten kaçmamıştır Dinçer, Bö ha denemek istiyordu... Ve denedi Mesnt Suna, bayramda, 963/3 babası, ona nasıl kıymak istedin» Mesut Suna'nın Ankara'ya üç lükbaşı'yı Partive ihanetle» suç de... B3.var'ın elinî mi BpmOş? Tatlh Kfrmasrf mahalles! Fatih caddesinde 13 eski, 19 Sanık bu söze hiç bir cevap ve gün önce geldiği anlaşılmış ve Bu arada gerek polis ve gerekse j 'amıştır. Koalisyona katılmama y«nl, kapı, 249 pafta, 1923 ada ve 36 parsel sayılı 60 m2 miktarememiştir. kendisinin Başbakanhk etrafında Savcıhk. Mesut Suna'nm bayramda . Serekçelerini sıralıyan Dinçer şöyle nnda kârgir dükkânm föynunun izalesi »uretila aatılmasına Oğlnm, neden yaptın bnnn? iki gün dolaşarak tnönü'nün hangı Briç henüz başlamıştı. înönü'ye Böİ2e Cezaevine giderek diişük |demiştir: karar v«rflmlştir. Saat 00.30 da Birinci Şubenin ü1 kapıdan çıktığını, nasıl otomobili«CHP.'nin içinde yaşıyan arru i sorular yağıyordu... Bu arada B.B. Celâl Bavar'ın elini öptügü yolun yeni bir koalisyon kvırmak değil. >C. televizyonculan ile ne konuştuçüncü katındaki bu yarı aydınlık ne bindiğini, bu sırada emniyet ted GATRİMENTCÜLÜN EVSAI1: Fatihte Fatih caddesinde ilk odada aile dramı cereyan ederken. birlerinin nasıl ahnmış oldugunu. Yapıianiddiayı da incelemektedir inceleme sonunda hertek basına iktidara gelmek «rzıısu Su noruldu. tnönü. »oruyu kısaca 19 kapı No. lu dükkândır. GayTfanenkuî, Fatih Cam» ve medreetrafı çocuklann ağlamakh feryat1 gazetecilerle ne şekilde konuştu ne kadar hiçbir «ivasi parti ile İr ]idi. CHP. bu iç arzusunu yeneme cevaplandırdı. Kıbns meselesini, aeslnin arkasında olup bölgenin çarşamba sdmı taşıyan iş ve lan sarmıştı. Mesut Suna'nın, 70 i ğunu, onlara nasıl davrandığını gör tihatı bulnnmadı*ını sövlempsine'diSi için anlayış göstermemiş ve ,Türkiyenin kalkınma çabalannı, ticaret jrertode bulunan bir dükkândan itıarettir. Fatih ü» yaşlarındaki annesi Fatma SunaJ düğü tesbit edilmistir. esut Suna'nın 1P57 !te kendisini Kıbns meselesi karşısın ıdünva politikasını görüşmüşlerdi. Edlmekapı arasmda uzanan asfalt caddeye yakın bulunan bu bir müddet oğlunu seyrettikten son : Tahkikat sırasında, Mesut Suna' D P.Mcn Yozeat'ın Ça da memleketi hükümetsiz bırakmaBu arada B.B.C. ciler konuyu ıuigayrlmenkulfln Snöndeid eadde parke kaplı olup sa, elektrik ra kendisine şöyle demiştir: • nın Başbakanhk hademelerinden «in» haglı Cardır kasa mak gibi bir fedakârhk içinde göşjkast tesebbüsüne getirmişler va vıralan ve kanaliıasyon tesisatmı îhtiv» etmektedir. Gayrimenkul L « Bu işi neden yaptın oğlum? ts K. isimli birisinin de hemşehrisi basmrta Bflpdive Baskanlığına a termenin kesif propagandasını yap! vaslılıftmı da im» ederek tormugşekllnde olup genlş cephelidir. Bir alçak, karanlık ve havasız met Paşa senin 450 lirahk maaşını olduğu öğrenilmiş, hademe K. de davlıŞını kovmuş olduju anlaşıl mıştır. Milletin ve Parlâmentonun lardı. bodrum kat ile bir zemin kat ve bir üst kattan mütcşekkil mı kesti. yoksa evinden aldığm 300 j Birinci Şubeye getirilerek sorgusu mıştır. ekseriyetine dayanmıyan bir hükıi Siyasetten çekilmeyi düşünüKuMsnmaklS olan bu dükkânın cephesînde çelik istor kepe'nkli iki büyük üra kirayı mı verdirmedi? tsmet : yapılmış, nezaret altına alınmıştır Bu arada Kayseri halkı olayın metin Demokratik rejimlerde itiPaşa seni kendi fabrikasından mı ' vitrin v» iki kanatlı ve camlı bir kapı rardır. Saçağı ahşap ve üzüntüsü içindedir. Yarın saat 14 barh ve muvaffak olamıyaeağı ha vor musunuz? N e münasebet Daha durun attırdı, yoksa çalıştığm ıabrikadan geni? olan bu dükkânm teşhir ve satı? yerlnin tavanı ile tabanı te Cumhuriyet Alsnında büyük bir kikatını bu tecrübeli partinin bil bakahm Benim yapacak daha çok Yaşamak için mı çıkarttı? Neden yaptın oğlum ahsap kaplı olup sekerci dükkSnı olarak dekore edilmi? ve miting yapılarak olayın tel'in edil mez görünmesini anlamak güç ol[işim var. Hem çok acele hem de bunu?» (Bastarafı 1 inoi Sahifede> aynca raflarla teçhiz oluTimtışttır. Bu kwmm arkasandaki ahmesi kararlastırılmıstır. masa gerekir.» ^ok önemli işler. Sivasetten çekilMesut Suna, bir kaç dakika bu ca karşınıza çıkıveriyor. Dışı a?ap ve iki kanatlı kapıdan imalât kısmma gecümektedT BuDinçer bu yüıden hükümete gü meyi düsünmüyorum. Hiç te niyeısorulara cevap vermemiş, sonra lüminyum, baş tarafı camlı ve rada büyük bir mermer fp7çâb. büyük ocak, fayans ve karo Mesut ve kaçak silâh ven oyu vermediğini söylemiştir. tim olmadı. | birden dikleşerek ve başını yuka nun içinde beşik gibi bir kısmı mozaik kaplı duvarlar vardır. Bu k'*mın arka tarafındaki kaRapor •* rı kaldırarak annesine hitap et var. Atlas kumaşla kaplı her ta(Bastarafı 1 İnei Sahifede) pıdan servis kısmma ?eçilrr.ektedir. Üstü kısmen çinko sac kapCKMP. Genel tdare Kurulu ra' lnönü'nün eeli^mden yarım saat [ miştir: «Senin aklın ermez böyle rafı. Hem de kapitone Giizel. çok j rini gerçekleştirebilmek için de porunda da aynı konuya genif yer sonra briç partısinı» başlandı Olı olan bu kısımda bir celik kaüilı depo. bir bulasıklık ve bir işlere..» ?üzel, fakat ölmeye değmiyecek Sanayi Kalkınma Bankasına mu | verilmiş ve AP «hükümeti kur vun, saat 20 ye kadar devam etti. kazanlı hücre vardır. Zemini heton şar> kaplı olan 'bu servis 5 kardeşten fîçüncüsü kadar soğuk. racaat ettiği anlaşılmıştır. maktan kaçmakla» suçlandınlmış Puanını bir kurustan oynuyorlarkısmmdan bir ahsap gemici rnpjHivenî ile Bst kata çıkılır. BuÇocukluk arkadaşları ve komşu Tabut, içindeki gencecik bir kızNitekim bugünkü incelememiz '""• :dı. Oyunun sonunda tnönü'nün israda bir sofa v? büyük yatakhane ve iex>o olarak kullamlan larının ifadelerine göre, Mesut Su la Bayramın ikinci günü Amerika Mesut Suna'nın 1 haziran öğleden sonra komisyon seçimj tediği olmuş şansını bir kere daha na, fakir bir ailenin çocuğudur dan uçakla tstanbula getirilmiş. üst kat hüereleri vsrdır. Bu bina süelam. kullanışlı. aydrnlık, 1963 yılında Sanayi Kalkinma Ban i leri yapılmış ve her ilden bir kişi, teyit etmişti Oyunculann içinde Çayıralanın Çandır bucağında ilk Sonra kızı çıkartıp bir tahta tabuffelirli olııp böieesinde ivi tanmmış ve değerlenmiş bir peşte| kasından kredi taiebinde bulun nin katıldığı bir heyet Anıt Kabre =n fafla parayı da o kazanmıstı. okulu bitirmiştir. l p v i haizrlir. ta ko3'muş ve toprağa vermişler. jduSu tesbit edilmistir. giderek çelenk koymuş ve şaygı '• Karanriıîı para sariece 18 kuruştu... Mesut Suna, 5 kardeşten üçüncü Hatırlarsınız. Aralık ayınm do1 AR DITH^TTT; Bos a^sa icin verilen Imar krokisine Dilekçeyi kendi el vazısı ile ya duruşunda bulunulmustur. Evet sadece onsekiz kuruş'.. südür. Köyünde, kendi halinde, kuzunda Semiha Toprak adında bir 12^0 metre irtifnda. 1.00 metre arka bahçc mesafeli. sazan Mesut Suna, kredi talebine sıkılgan bir insan olarak tanınmış kız, büyük ümitlerle babası ile Serekçe olarak tamir atelyesi kurcak parapet civan sibi. <5 33 catı meyiili. krokide eöriildfı&ü "tır. Kendisini 15 yıl önce tanıyan birlikte Amerikaya yolcu edilmiş • mak için torna ve diğer âletleri lann ifade ettiklerine göre, 10 ya ti. Kalbindeki deliŞin kapatılmaE"'bi bina derinli&jrd» bitisik nizamda inssata müsaadelidir. alacaSmı eöstermiştir. şından itibaren, daha ziyade kesici sı ve ömrünün uzatılması için. AProeram d""ida, iskân sahası^da ve 40 rakımmdadır. âletlerle uğraşmıştır. Bazı taban merikaya vardığının ikinci günü Ramide fizü bir mermi KIYMETİ: (100.000.001 \"üz bin liradır. caların namlularını dahi değiştire hastalanan babasnnı, îstanbula gön imalâthanesi basıldı İlk açık ar+ırmanrn 17/'3a9fi4 sah günO saat 1415 de İsbilİTmiş. derdiler. Bayramın ikinci günü de tanbul Sultanahmette Adliye Parayında satış mahallinde yaRami, Demirkapı Fıçıcılar site | GSvnr Sadık'ın oğlo ameliyat masasında kalıveren Sesinde, uzun zamandanberi faaliyet i pılacaktır. Artırma sartnamesi herke^in pörebilmesi için 2'3/1964 Tahkikat derinleştirildikçe, orta miha'nın cesedini. halinde bulunan bir mermi ima! ^ününden itibaren dairede aoktır. Artırmaya istirak için muya yeni yeni hususlar çıkmaktadır. lithanesi, dün sabah tesadüfen hammen kıvmetîn % 7,5 nîsT^t^de pey veya Millî bir bankaOysa Toprakhisar ailesi ne haBu arada, Mesut Suna'ya gerek İstanbul şehrinin Mecidi.yeköyTaksimGalatasarayTopmeydana çıkanlmıştır. nm terrn'nat mcktııbu t«>vdi ediVppktir fnotek sa>ıiW alacakYozgat ve gerekse Kayseride «Gâ yaller kurmuş ve gerçekleştirmek kapıKaraköyEminönüSirkeciBeyazıt Aksaray Yenikapı tptidai bazı makinelerle fabrilılarla diğer a]âkadarlann ve îrtifak hakkı sahiplerinin gayrivur Sadık'ın oğlu» lâkabı verildiği için nelere başvurmamıştı. Yıllararasmda 11 Klm. 755 m. tulunda olmak üzere bir metrepoüten kasyondan farksız bir şekilde tamenkul üzerindpki fısHarmı. hususile faiz ve masrafa dair ve bu isimle daha çok tanındığı dır Adapazannda berberlik yapan hattının inşası Belediyemizce programa almrmştır. banca mermisi yapılan bu imalât Kâzım Toprakhisar. 6 ay önce taolan iddialarmı işbu ilân tsrfhinden itibaren on beş KÜn içinanlaşılmıştır. Bu hattm lâstik tekerlekli vagonların işletihnesi esasına hanenin meydana çtkarılışı. saba rağından evine kadar her şeyini de evraki müsbitelerile hirlik»e memuriyetimize bildirmeleri göre evvelce temin edilmiş bir inşaat projesi mevcvt ise de, hın erken saatlerinde. Çarşamba satıp karısı ve dört çocuğu ile tsicap eder. Aksî halde hak'an tanu sicilile sabit olmadıkça sacaddesinde, ellerinde büyük paBelediyemiz bu proje ile bağlı değildir. tanbula göç etmişti. îstanbulda tış beddinin pavla?mas!ndan hariç kalrrlar Gösterilen günde ketler olduğu halde yürüyen ikı hastane çoktu. Elbet Semlhanın Bu işlerle ilgilenecek yerli ve yabancı firmalar. bunun dıartrrmava istirak edenler artırma şartnam<??ini okumtış. lüzumşahıstan mahalle bekçisinin şüpderdine bir çare bulunurdu. Sağşmda başka projelere dayanan tekliflerde bulunabileceklerdir. !u Tnnlumatı almış ve btinian tamsmen kaV>ul etmiş ad ve Hihelenmesi ile mümkün olabilmişdan soldan ilgilendiler ve toplaAncak, firmalarm ileri sürecekleri teknik ve malî şartlarla bar olunurlar. Tâyin edilen zamanda eavrimenkul üç defa batir. Süleyman Gümüşterazi adlı nan para ile baba kız Amerikaya sağhyacaklan kredi miktannı 1/6/1964 BÜnü saat 17 ye kadar ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bekçi, saat 05.00 te Fatib Çarşameittiler. Başkanlığımıza bildirmeleri ilân olunur. ba caddesinde görevine dönerken, bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmazsa en Ama talih dönmeye görsün bir iki gencin ellerinde paketler olçok artırmanrn taahhüdii baki kalmak üzere artırma on gün defa. Toprakhisar ailesi darmada(Basm 2509/1973) duğu halde «türatle yanmdan geçdaha temdit ve onuncu 27.'3 '1954 cuma günü ayni yer ve saatğın oldu. Baba Toprakhisar tütiğinl görmüştür. Muntazam amba te yapılacak artrrmada. bedeli parava çevirme ve paralarm berküloza yakalanıp yatağa düşUjlanmış paketlerin hırsırhk mı paylastırılması masrafları mecmuundan fazlaya çıkmak sartıle tü. Cerrahpaşa hastanesine kaldiTh olabileceğini düşünerek, bu ikı dılar. Eve bakacak kimse kalmaen çok artırans ihale edilir. Böyle bir ^edel elde edümezse şahsı durdurmak istiyen bekçı mıştı. Üç çocuk ve anneleri zor irıale yspılama? ve satış talehi diişer. Gayrimenkul kendisine Yağı ve kiri tlhan Çolakoğlu adlı gencin eün durumda idi. Işte bu sırada bir ta ihale olunan kimse derhal veya venlen mühlet içinde parayı deki paketi bırakarak kaçtıSım nıdıklan akıl verdi; «Amerikadan daha çabuk eritir vermerse ihal? karan fesholunarak kendisinden evvel en yükgörünce. Neşet Çanak adlı diğeı gelen tabutu satın» dedi. Topraksek teklifte bulunan kimse arzetmis oldugu bedelle almağa Müdürlüğümüz ve İstanbul toptan satış mağazamız Beyagencin uzerine atılarak yakalamışDOĞAN LASTİK çamaşınnızı kendi hisarlar şimdi geçımlerini temin razı olursa ona. razı olmaz ve^a bnlunmazsa hemen yedi gün tıı. Karakolda, paketlerin mermi zıttaki binasından Beşiktaş Çırağan Caddesi Osman Paşa Mekiçin hasta babaya ilâç almak için KAPLAMA FABKIKASI müddetle artırmaya cıksrıhp en çok artırana ihale «"düeeeği ile dolu olduğu görülünce durum J tebi sokağındaki (Kura İskelesi yanı) yeni binasmda hizmete kendine yıkar Amerikadan gelen tabutu satacakderha! ekipler «mirli^ine bildiril i başlamıştır. ve iki ihale arasmd?ki fark ve geçen cünler için % 5 den helar. Başka çare yok...? Yok! Eski lâstiklerinizi yenisi 8İR ( î f Ö ) Mamulitıd'ır tmiştir Kısa soruşturma n»t1resin sap olunacak faiz ve diğer zararlar avnca hükme hacet kalkadar garantıü olarak kaplar. Müdürlüijiimüziin telefon numarası 47 34 94 ' ptan mağaBuyurun iki gün evvel bir gaze1 I de, ele geçirilen bu 2249 sdet ta t maksızm memurivet'mizre ptıcıdan tahsil o'unacağı ve fazla 4 üncü I.event karşısı tede çıkan ilânı beraber okuya' Topkapı Mithatpaşa 83 ^2 istanbul banca mermisinin, Rami. Demır j zamızm 48 53 03 dür. Keyfiyeti sayın müşterilerimize ve ilgibilgi edinmek istiyenlorin 963'3 dosya No. sile memuriyetimilım: T t l : 21 23 56 . 22 05 73 Tel: 27 39 59 kapı semtindeki Fıçıcılar sitesi 11 J lilere duyururuz. ze müracaatlan ilân oiunur. «Amerikan Alüminyum. numarada imal edildiâl anlaşılmış I ıüstü cam. tçi tabut. kaüitone. Lüks atlas (Basm 2338/1967) İ1A ! îlâncılık 79921957 I î2 « o a rımık> (Basın 2411/1947) Bastarafı 1 nei lahifeda vinde Türk tetinl ımvunacaktır. tlerleme k»ydedildl New Xork (Birle*ml* Mille.ler) 82 (»A A J . • Radyo) Birle». miş Milletlerde yapılan Kıbma bir beyneltnllel ban» kuvveti gön derilmeıi yolundaki çalısmalarda terakki kaytJadildiği haber alınmıştır. îyl h*b«r alan kaynaklara göre, Genel Sefcreter UThant ile tngiliz, Yunan, Türk ve Kıbns delegeltırt ara.mda devamh »ekil de yapüan çalısmalarda şu noktalarda anlaşnaaya varümıştır: inönü Erim soyguıuı Tahkikat Mesut ve General Güventürk inönü ile kahvaltı ettim Gavrîmenkul Satış îiânı BÜYÜK EKONOMİ lstanbul Beîediye Sümerbank İstanbul Mağazalar Müdürlüğünden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog