Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Ailenisi tnesut etmek HARMANKAYA PARKE FAB. CEVİZLİKARTAL T E L : 3 6 O 1 ? 1 Reklâmcılık: 535/1948 daha rahat ettirmek istemez misiniz? 10.000 T o n Bağlama Kilinin Nakli Yaptırılacak I. ve II. Kaüte Santof Kili, Kizelgur, Pe*iüafil Satın Alınacaktır 1 lstanbul Sanyer karasma bağlı Uskumru köyündeld ocaklardan almacak 10.000 ton bağlama kilinin Müessesemize kadar nakli, 2 2.700 ton I. kalite şamot kili, 500 ton II. kalite şamot kili ile 300 ton Kizelşrur ve 550 ton Peçmatitin satın ahnması, kapalı zarf usulü ile eksilrmeye çıkanlmıştır. a) 10.000 ton baŞiama kilinin nakline ait eksiltme 23 mari 1964 pazartesi pünö saat 13.30 <3a, b) Şpmot kiileri. Kizelgur ve Peematit mübayaasına aK eksiltme 24 mart 1964 salı ?ütıü saat 13,30 da, Müessesemiz birü"iTida yapılacaktır. 3 Yukarıda bildirilen iîîerle ileili jartnameler Müess«semizden, İstanbulda Sirkeei 5. Vakıf Han altmdaki Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinin İrtibat Bürosundan ve Zonguldakta Sümerbank Mağazası Şefliğinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 4 Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veja dilediğine yapmakta serbesttir. ...O halde yuvamza, ARÇELİK buzdolabı gibi,yaz, kış işe yanyan ve ömür boyunca hizmef edecek olan değerli bir hediye götürünüz. ARÇELİK'i tercih etmekle, en isabetli seçiml yapmış olursunuz. Bir ARÇELİK buzdolabına sanip olmak... kalıteye, güzelliğe ve gerçek garantiye, en uygun fiatla ve elverişli ödeme jartlarıyla sahip olmak demekfir. Dışı kadar içi de mükemmel... G R U N D I G radyolarının bütün modelleri ayn bir görünöş mükemmeliyetine sahiptir. Ancak, bu modellerin hepsinde müşterek bir vasıf vardır ki, G R U N D I G ' e bütün dünyada erişilmez bir üstünlük ve rağbet kazandırmıştır. G R U N D I G in iç yapısı üstün malzeme, ileri transistor tekniği ve yüksek bir ihtisasın eseridir. SÜMERBANK Filyos Ateş Tuğlası Sanayii Müessesesi (Basm 2101/1966) Askerl ihtiyaç için k a p ı l ı ı » rf usulü ı]e ajağıda ein« ve mikt a r l a n yazıiı on kaJem yıyecek maddesi satın a l ı n a c a k ' On kalem yıyecek madde«i b ir kijiye ihale edilebıir «üt, yoğurt, tereyağı ve b e y t ı peynir olmak üzere . emi bir sahsa. diğer altı kalemi de a y n bir çahsa ihale .uiebılir. îhalesi 28 Şubat 1964 Cuma günü taat 15.00 t e komısyonda yapılacaktır. Tahplilerin teklii m e k t u p l a n n ı ihale saatinden bir «aat evveline kadar Komisyonda b u l u n d u r m a l a n ilân olunur. Mnhsmmen bedeli Geçici teminati Mlktan Cinsi Lira Knru? Lira Karn? 8000 Kg. 8000 Kg. 500 Kg. 10000 Ad. 600 Kg. 500 Kg. 500 Kg. 200 Kg. 600 Kg. 3000 Kg. Süt Yogurt Pinnçunu Yumurta Kuru kayısı Tereyagı Reçel Nışasta Beyaz peynir Lımon 9200 10800 1000 3500 5400 6000 1275 720 3750 4500 690 810 75 450 »5 54 281 337 Kiitahya Askerî Salınalma Komisyon Başkanlığından: transistor işi GRUNDIG'in ihtisasıdır. Peşin: 2900 lira Tnksitle: 3700 lira (100 lira peşin. bakivesi avda 200 liradan IT taksitte) 50 65 29 50 Peşin: 2500 lira , Taksille: 3200 üra (225 lira peşin. bakıyesi ayda 175 liradan 17 taksitte) Genel Satıcılan. Not: ARCEUK BURLA BİRAOERLER ve Şsı. Hezaren Cad 61 • 63. Galata, Tel 44 47 20 Faal 1215 1954 C İ H A N KOM.ORT. Sultanhamam.Katırcıoğlu han kat 5 Istanbul Öâncılık: 8440/1959 ORURDIG Istanbul Belediye Reisliginden Taksim gezisi altında iki katlı bir yer altı garajı yaptınlması Belediyemizce programa alınmıştır. Garaj sahası Taksim gezisinin taş kaplama duvarları içinde kalmaktadır. Garajın b^her katı beşyüzelli araba alabilecek genişliktedir. Aynca garajın giriş üst katmda yıkama. yağlama ve benzin pompaları ile işletmeye matuf bürolar tesisi ve alt katında da hafif bakım işlerinin yapılabileceği bir atölye tesisi ön görülmüştür. Gezinin zemin katının değiştirilmemesi ve yeşil sahanın aynen muhafazası şarttır. Bu hususta tamamlayıcı bilgiler Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden ahnabilecektir. Bu işle ilgilenecek olan müesseselerin ileri sürecekleri teknik ve mali şartlarla sağlıyacakları kredi miktarlarını en geç 1/6/1964 günü saat 17 ye kadar bir teklif halinde Belediye BaskanhŞma bildirmeleri lüzumu ilân olunur. BEKO TİCARET A. Ş. Istiklâl Caj. 349, Beyogiu, Tel.: 49 35 00 3460 90 (?'."'? Basm 1851 ?345j Ambalâj, nakliye ve sigorta masraflan alıcıya aittir. PARKER Her nevi kalem için en iyi mürekkep. Yazarken, dolma lcaleminizi temizler. İnşaat Mühendisleri Almacak Türkiye Selüloz ve Kâ ğıt Fabrikaları İşletmesi Genel Müdü rlüğünden : (Izmit) Genel Müdürliiğümüz Merkez Teşkilâtmda ve ileride açılacak çantiyelerde çalıştırılmak üzere: Şantiye tecrübesine sahip, büyük ç&pta devlet inşaat işlerinin şantiye veya konlrol şefıiejini yapmış, Kfsif, proje ve büro işlerinde çalışmış. tecrübeli, Y. İnşaat Mühendisleri ile, Y. Mimar Mühendis almacaktır. Aiınacak personelin 3968 ve 7241 Sryılı Kanun hükümlerine gore aylıklı olarak vazifîlenrlirilmeleri veya muayyen ve muvakkat müddetli hizmetlerrîe çalıştırılacak ye*vmıyeli personel tal matnamesi esasları dahilinde yevmiye ile istihdamları mümkündür. Askerliğini yapmış isteklilerin belşeleri ile birlikte yazıiı olarak veya şahsen Genel Müdürlüğümüze müracaatlan rica olunur. ('Basm 2454'1968) OZUR Münderecatmızın çokluğu sebebıyle Huink Zencilerin Çilesi baslıklı tefrikamızı bugün koyamadık. Yazıya yarın devam edeceğimizi bildirir, özür dı!f rız. İlâncıhk: 5096, 1958 KÖY GENÇLERİ LEIPZIG FUARI I 10 MART 1964 Modern tekniğin dunya çapında mukayesesine imkân saglayan milletlerarası ticaretin 800 senelik muhteşem merkezi. Her türlü malumat ve fuara giriş veslkaları: Köy yolunu Su kenarını Boş tepeyi pğaçlayınız İYİ AHLÂK DERNEGt (Basm 2507/1972) uio Yedek Parçası Satın Almacaktır Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden: Amerikayı ziyaret için bundan daha iyi fırsat olamaz "y* Leıpzig Puarı Türkiye Genel mürnessili 5ADİ ATA6ÖKSEL Büyük Milâs han 2O6. Teıf: 22 08 10 ISTANBUL veya Demokrat Alman Cumhuriyetı hudut makariıiarından temin edilır (Basm 538/1969) ] 1 En=titiinnÜ7 ihtiyarı bulunan 117 kalem oto yedek parçası teküf alınmak suretiyle satın almacaklır. 2 Yedek oarça listeleri. Ankarada tstanhul Caddesi üzerinde Enst:tü Sphnalma Serıisinden ve İftanbıılda Tonhane, İ?bele caddesi No: 16 daki İrtibat Bürosundan temin edilehilir. 3 Teklifler en eeç 26 şubat 1964 carsamha saat 17.00 ye kadar Ankarada Enstitü Satınalma Servisine veya İstanbulda İrtihat Bürosuna kapalı zarf içerisinde verilecektir. 4 Teküf veryı firmalar. malzemelerin tamamına veya bir kısmma teklif verebilirler. 5 Yapılan tekliflerde. malın menşei, bütün evsafı ve teslim müddetlerinin bildiri'mesi şarttır. 6 Enstitümüz teklif edilen malların bir kısmını veya tamamını satın alıp almamakta serbesttir (Basın 2420 A. 1232/1946) SWISSAIR BUGÜNE K A D A R TATBİK EDİLEN JET ÜCRETiNiN EN UCUZUNU UYGÜLUYOR Ijzun zamandanberı tasarladışınız Kuzey Amerika seyahatinizi şerçekleştirrhenin şimdi tam zamanıdtr. Elbet bir gün gıderım deyip oyalanmayınız... gidiniz. 1 Nisandan itibaren Svvıssaır'in fe^'kalâde indirilmiş fiatlanndan istifade ediniz: 1421 gtinliik gezı (arifesi, DC8 jet, Ekonomik Mevki, Pazartftsi ile Perşembe arasında herhangı bir gün uçulabilir, 1 Nisan 4 Haziran, 29 Haziran 20 A£ustos, 14 Eylül 5 Kasım larihleri arasında tatbik edilir. fttanbuldan New Yorka 8409 T L Ekonomik Mevki, mevsim dı=ı fıatlan, Swıssair'in bütün DC8 jet seferlerinde tatbik edilir. 17 Temmuz ilâ 28 Eylül arası hariç bütün sene boyunca muteherdir. TenzilâtlıBirinn Mevki t a ri f e ? i Suissair'in bütün DC8 jet seferlerinde b ü t ü n yıl boyunca tatbik eriilir. 'yı çok seviyor VİTA yemeklere eşsiz bir lezzet verir. Terkibindeki nebatî yağlardan dolayı çok hafif, hazmı da çok kolaydır. Islanbuldan New Yorka gidişdonü} 9757 Tl. İstanbuldan New York'a gidişdbnüş 15449 TL. Yemeğin lezzeîi Midenin dostudur! 2 ve 5 kiloluk ambalâjlanmızı isteyiniz. Kuzey Amerikanın hangı şehrine giderseniz gidiniz Swissair'in bu çok ucuz yeni fiatlarından istifade edersiniz. Ve unutmayınız: Amerikaya gitmek için en uygun yol New York, Montreal veya Şikago tarikiyle gitmektir. Bu münasebetle Beynelmilel New York Fuarını da ziyaret etmiş olursunuz. Tarife, irtibat ve rezervasyon için Seyahat Acentenıze veya bürolarımıza müracaat ediniz: HUkOnıetlD tabıdlr Istanbul: Cumhuriyet Cad. 6, Tel • 47 4105 Ankara : Ziya Gökalp Cad. 20, Tel 12 69 57 İzmir : Volüedesten 67. Tel.: 22 347 Faal 1217,19j3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog