Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Sehir ve Belediye Meclislerinde neler honuşuluyor? Istanbul halkına müjdeler olsun! Belediye, İETT'den alacağını alır da Sular İdaresine borcunu oderse, Sular İdaresi de bu para ile Belediyeye olan borcunu ödeyecek, Belediye de bu para üe İETT'ye o!a«i borcunu kapatacak Lutfen teşriî edin! Pek de ehemrniyetsiz dejgil Göniüden Sesler Ozür ve kabahat ^«îlgi» nin tnânaları Lutfen tesrif edin! "'" Özür ve Knbahat Bütce, Büyük Millet Merlisinin, hattâ yalnız; Bızim ba>anlaıa bir hal oldn. Zaten, nroatnivet'e. bn cins bavanlara, dünvanın h»r veMeclisin defıJ. tojiveknn njillctin en esa«lı rindf. arada bir, böile haüer âri7 o!nr. Daha meıele'idir. Çünkti bütün d'Ser mesfleler, döner dolasır, sonnnd» orava haflanır. Verfi olarak bepimizin ndediğnniz paralann, nerelere. ne «ekillerde «arf olnnaragını bütçe knnosraalarından öireniriz. Çok mndnr. aı raıiırT Lüznmln mndur. lüzumsaz modnr? filân Bn hasit tekerlemeleri, ^izi bir ilkoknl talebesi zannedip (estagfnrallalı) yart Irilgici der«i \ermpk icin (ne haddime?) va7mıvorıım. Efendim. sitndi Ankarada bütç« konnşnloyor, awn bitme«ine de bir sey kalmadı. Bu bâtçe knnusnlarak da, hir sene, plân proeraın ney«e, otnrnp puya Çalı<ıapatız. Na«ıl oalnaeaSız? FvvelS Meclisln çalısma•ına bir göz atalım: Bütce müzakerelerinin Hk pünunde salonda, elifi elifine 57, ikinei EÜnnnde ise, vlne elifi elifine 35 milUtvetefli bnbııv OMis. Yani. birinci eiinü mevendtın onda biri kadar, ikinei çiinü ondan da rk^ik. BörU f}der«e. vakmda. gallha klm<ıeler kaltnıvaeak. Ondan «onra eelsin «plân detil. pilâv isieriz» palavralsrı. Gerci biz, coktan. ona da ra«yıı. tstevin, O^tadlar. istevin ama, Allah aşluna, ?idin de orada iütevin!. * * * zivade. zannedorim bır relrlâm liiılir bn. Evlenirler. vahut rvlenmezler de, £şık olnrlar. daha vahnt. âsik bile olmarlar da. rebe kalırlar, filân Ve. herkpsin baflinrian epçebilecek. bu na benzrr hâdineler, bir çesit dil pelesenci ha linde. gaıetelerde yazılır da yazılır. Bir tflrlü de arkası fdmez. BD ba\anlar «inema artisÜTİdir. Birtm ba vanlar da verli bevaz perrte'erin Sokajı diyelim» Tekhf alkıs'arla ilinki harıç) harcayıvermek Turkarjılınıyor. Teklıfın tek muha kiyenin gerçeklenne pek uygun llfi o l a n B u r h a n F e I e k i s e m u h a Agop Bmyat adındaki bu uy. kal düşmüyor. Mujdc lstanbuüular mujde! • Röportaj: • dırımdaki karların iptıdat uıulle lefet sebebmi «oyle açıklıyor:| Nıye mıî Daha ne ıstersinız i d r^ 1 lnsanın istedigi yerde dağma Belediye Meclısınin oturumlan kaldınlma»! uzun lürduğünden Bundan sonra lokaklar tertenıı*. hammlann zaten ;nce olan ayak «ı kendi elinde olmıyan bir »ey ilerlemış 20'ncı oturum da yapılgmntisız çıkıntım olacak, muslukkablarının kar sulanndan bozul dir. Sonra ben hayatta olanlarm mak üzeredir. Bır üvenın Maçka ]ar hırlamadan şakır sakır su akıduğunu ve yurüme guçlüklerı do isimlerinin sokaklara verilmeMnin daki Parkı tenkid etmesl üzerine tacaklar, elektrık ölu gÖ7u gıbi a e Q nde m y ' yanmıyacak, ikide bırde • Am«n E.T.T.'ye olan borcunu kapataeak gurduğuuu anlatıyordu. Baskan l a' r n l 'n a I İ y m a n m Hem bizim sokak Belediye Başkar. Yardımcısı Kâ I UtJ. Konumuz bunlar değıl. Sular t Kiml i»er. kimi rnuran Baydur. oturuma Başkanharum kıbrıt neredeT Mum var ben de rahatsız olnram.» hk etmekte olan thsan Yarsuvat7 rr.ı » dedirtmeyecek, otobflıltr Eh.. Boylec» borç da ortadan , daresı Butçesı gorüşuluyor» deyin Beledıve Mec'ısının enteresan dan soz istiverek konu^mava baş kalkınca İstanbul gulluk gulutan| c e de Bınyat'ın su sözlen zapta tmgırdamıyacak... lık olacak demektır. Bu da mujde' I geçtı: «Ben vazıfemi eda ettim. Ge üyelerinden b;n de Mahrukat Tuc hvor. Baydur konusa dursua Bütun bunlar natıl clacak diye ajujde! diye yaygara etmeğe değ rısi «ıze aıttır.» carları Dernegı Ba«kanı. Belediye | Yarsuvat, solundaki katip Agop sasmayıo. Krutof Kolomb'un yuMec!;<d üvesi olduju halde, arka, Binvat'a eğilivor ve «Kim bn?» rlı |mcz mi Allah aşkına... murtası veya Nasreddin Hocanın daşlanna odunu Beledıve narkı ye soruvor. Binyat'ın cevabı »ade tellere takılan yünü eğırıp utoaası Gene Belediye Mecliıi oturum1 o l an 38 lıra verine 40 hradan sat, ee dudaklarını buknıek olmuştur kadar ba,it isler bunlar. IT K u ı n leçımlerinden aonra lljlanndan bırındeyız. Üyeler, ı»im! ma lannı ve Beledıve ravıeine ria Bu dp?a Binyat sola egilivor, va Şımdiye kadar yukarıda laydık Genel Jlechsı ile Belediye Mcch; siz fokaklara isim babalığı yap| y e t etmem»lenni, nutuk verir gi nmdaki mikrofoncuva' «Klm bn?t lanmız nıye olmuyordu tabii bili sinin toplantıları basladı ve ll Ge mağa hazırlanıyorlar. Sıra Üskülbi .«nvle ba:ladı II maga Uskülbi .«nvledıSı zaman mılletin p«r diye soruyor ve aîciıgı cevap kaşyorsunur. Parasızlıktan v» dola<nel Mechsı 7 Aralık 1964'e kadar dardakı bır sokağa «Konakhk» adı jmaîı: «Belrdive nizamiannın bfl ların. u^M,r,, * « ri^rnp^jne seyısıyle borçtan. îste müjde d*me'utU« rrdı bile. |nm verılmesıne gelıyor. Mazbata [tünüvle verine »etirilip ıretirilme beb oluvor: «Beledlve Reis »loavimızın sebebi Belediye borçtan kurj Her ıkı meclıs de toplantıları gi ı»n okunmasını takiben Burhan diÇini knntrolla görevli blr Bele nl KSmnran Bavdur » tulmamn çare«ıni buldu T« Büt dı*i bakımından büyuk ı\gı toplu|Fel«k soz alıyor. «Ben» diyor diye Meclisi flvesi bövle derae ..» BirvT d,Hn»M,, Yar«'ivafa ç« Komısyonu sozcösü bir otarum1 yorlar. Me^elâ; ll Genel Mechı «Üsküdarda dsğdam. O tarailar diye afzırda kihverdi 'nakldeiyor vı Belertive Meclisi da bunu açıkladı da ondan. 1 sinde, Esenler Koyünd» bir jan'da bir de Çöplükonak lokafı ola A 1 ] a n r a h a t !ık versm tstile sA devsTtı ediyor. Dedi kı Butçe Komuyonu tözjdarma karakolu açüma»ı ıçin yajcak. Ikisi kanşıkhk yaratmaaın, r e n jj G ? n f ] M e c ] i s ' i n i n A p . } : g BİT cüsu: «Belediye, tETT'den ala«atı pılan tekhf, tçışlerı Bakanhğına ineelesek...» g S 7 e t e C )leri v e ] e r i hpr n(>den<.e Hazir ııran gelmiçken Beledıru alır da SBUT idareaİDe b»re«n»:duyurul«cak yerde «onradan haBurhan Felek lâfını bitirir bitir p e k sevırivorlar Me8er«e garete yede çalı«an mOdürlere de bir haöderse, Salar tdaresi de bu para tanın anlaşıhp gerı gelmeıi için mez bir A P.'li atıhyor: «Madem C I ] e r hâdı^eleri fers gö«terirler tıriatma vapalım. Cveler, ~İ7İn oile Belediyeya «lan boroono Bdl Bayındırıhk Mudurluğune havale ki flstad orada doğmuslar kendUi m l , turu«unu7a k'zıvorlar Avaklannıml, d p o n ] a r a M e c H , yecek, Belediye de bn para ile t. »dılırken B»!eri>\p Mechsınde de nin adını terclını. Burhan Felek bacak vermek Iâ7immı«> gibl tatbik e z\ biti'tirip oturacag demedık'erı kararlar aldılar. A< bacak u«tüne ativor, vahut da alında ba?ı eazetecüer de îl Genel vak'arm'7i „. ,.) koltuöa vavılıvorı .n^c,,,,, hkmetl vücudunu pek ; m u « , . j n U z H e ! e üvelerden her tMeclİ5İnin janİMnıyorlar. '»oplantıva eehrken saclarmı vap| Mesel* kavg* ırürültü S5 (ründe. (ır«n bir hanim var. Ona dikkat Istarbul ilinın bütçevl kabul edil1 edin korıdorda anlattığı 10 kelidi Şimdi Btıtçe Bakan'.ığa g5nde meden 8"i sizin oturuşunu7a ait. rilecek ve Bakanhk bütçevi ta«* dik etme7ie vali eturup tek başı Her iki Meclis de Biivük Millet na bütçeyi yeniden tanzim edebi Mechsine çıkan yoldan geçivor lecek. Sonra, vine, meselS faian'galiba Çünkıü bazı üyeler BMM , köye yol yapılması kabul edildi ni mi«al gostermenin gediklisi oldiyelim. Yapılmazsa ne olacakt dular âdeta. Yine kocaman bir hiç Meclisin e1 «Efendim. BMM de hovle vanılıhnde miieyyide yok ki bir sey vor. B.MM îçtüzüSO «8vle divorj yap^ın Bu dururra gnre va Mec dive mı^aller getırıvorlar ıkide lisn (demokrasi ovunu ovnar pibirde. Kı<kan!VTj7 fılan 7annetbi) çalışma>;!na ihtivaç olmadıSı mevin Bilaki' biz de bu veM'e ı!e nı kabtıi etmek. vahut da vSnet' BMM'nin nasıl çalıştıgmı ogremmehğini dpjjıştırmpk sart olııvor ' yoruz ama bizım vollar ^lec'ı« Yoksa «dostlar demokra«i var de' «alonlarına cıkacak verde hep dehsin dive. vıldı }<il bin liravı '661 lızlere çıkivor. Ve istanbul güilük gülistanlık olacak • ••:'r J li Oer.el Mecüsi, ioplantılarından bıruıde kacıvor. Yani, biraz fazVa «ileri pcri» konnsuvorlar. eecenlerde, bnnlardan iki tsnesi tnttnrdnlsr, Ttirkivede me«bnr bir sinema arti«ti olmak ioin «filim Ta»îm»lannın vatnli ndalann'dan e<t>menin sart oldnt'jnn iddia et tiler. Rart mı, de*il mi. tehjî bilemWornı ama. vaptıtımız tahkikatta, bn iki »irin bavanıınrtin. pek tanınmjş birer '•ıtdız nldnklarını fiÇrerdik. Oftrendik. v* e*er Jdd'alan doSrn ise. «fiHB yajjıcı» lannı bir hayll kıakandık doğrnsn. Pek de ehemmiyetsiz değil a7i kanonlarımız var ki, Hk çıktıklan laraan dıirt elle sarılnor, sonradan unntnp bir kdşeye bırakıvornz. Bnnlardan biri de «ovıdlanna dair olan kannndnr. Bizim «ovadlari, iide gide, »rtık, nerdeyse yalnıı, resmf evralt >avıdlaruida kaldı. Ne zaman radyodan fstbol ma<ı dinlesem ııı noklavı hatırlarım. Bir kfiçtik Abmet, büyfik Mfbmet. veya, Galatasaraylı Ali, Fenerii Veli'dir gider. Georn cün. hn mrvznda eldnkça enteresan bir istatistik eördiim: Bizim nıilH Iie takımlarında lfl tane Erol, 9 tane Ahraet, bilmem ne kadar Yılmaz. \e bir fürg Mastafa varroıs. Bn ^ençleri birbirinden avırmak icin de, eibette, b3«lanna birer «ıfat kovraak lizım. Tipkı, Sovadlan Kannnonnn olnaadıfi zamanlardaki. Leblrbi Mefaroetlpr, Domnz Aliler, Aslan Nihatlar, Kelle tbrahimler ribi. Halbuki, avnı meslrtin Di Stefano pibi, Kopa Eibi, Pele gibi söhretleri, hep soyadlariyle anılıvorlar. Gerçi kiiciik bir sev eibi fförünür snaa, he: le gentşietilirse. dikkat edilmeye değer. » nin mânaîan Türkçe, hal's YenibirTiirkçe, özbir nfalmatai Tftrkce, küçülTürkçe derken, dilimfzde epidir, bir me, daralma, basladı. Bir rok B *** j Gönülden Sesler kelimelerin arrı ayrı mânalarını. drrlpvip toparlavıp. tek bir kelime ile anlatır oldnk. Misal çok ama, akla geliverdiği gibi, »öyle, bir tanesini aJalım: tlgi. Ne demek il«i? CocDjTina ilri (fögtermiyor. (finrada «alâkadar olnnvor» demek.) Amerika. Panama tlf ilgisini keali. (Bnrada «siva«i münasebet» demek.) Pilânlann fafanlarla He^si yok. (»nrsda « » • rabıtaffi» demek.) •* Yandaki ko"i«nnnn oeli karsıki konmaann kızıvla çoii ileiienivor. (Bnrada «cöz koytüu» gibi bir «ev demek.) Ahmedin son pi*f"ii bövük H(ri topladı. (Bn rada «rağbet eördii» demek.) Daha. «ırala^abildiiinir kadar, aıratevın. Bir sürü mâna, bir tek kelime. GIİZPI ve temiı bir Türkç^nin kativen alevhinde defüim ama, vazar arkadaslann, biraz dikkitli davranmaları lâzım. Zira, bn ddigle. eünîin birinde. korkarım, avnı «evleri «ö>ledifimiz halde. birbirimizle kavss edip, mahkemelere düsecefiz. * * * B i Ankara Koîeji Müdürlüğünden : î ; Kolejimizde yetişkin vatandaşlar için İngilızce, İngilizee ; daktılo, steno. mııhasebe, sekreterlik. turkçp olarak dahılî de; korasyon konularmda akşam kursları açılacaktır • Fazla büjri ve kayıt ıçin Telefon: 17 70 17 ye muracaat | olunması. Beledıje Meclisınde goru^meleri tâkip edenler (••••*••• n iesler, bizim gençlifimizin, hattâ çocnklnfumuzun sesleridir. Içli sair Orhan Sevfi Orbon'nn, Akbaba yaymlarırın yeniden bastıftı. kitabını nknrken. sanki blr romanı, «on sahifesİBden ilk sahifesine ioira, kanştınr jibi olnyorum. Bizler çorakken ilk höeünleri. İlk newleri. vanl bütün çttzel seyleri (Snöllerlmizde ba seslerden dH«d«k. O uunanlar anlavabilec«gimiz tek dilden konusan w«lrr bonlardı. Sonra «onra. farkına bile varmadan deüstik. Defismisiz denifk daha do^ru olarak. trimizden, âdeta, baska feaska adamlar çıkmış ortaya. «Gönülden forirr» in sabifelerial çevirirken, bn siirlprin hemen hepsini oknmns.. bir çofuno ezberlemis olan ben mivim dive bavrette kalmamak elimden eelmivor. Zaten, bn hınnr havret v«k mn? vflslanmanın blr isartti de o olsa eerek. Biraz da, eönfillerimizin «eslerine kafalarımınn nkalâlıfını kanstırmısız galiba. Nc matln Orhan Se^fi'ye ki: Ne hırs, ne haset, ne kın . Ka'hımde gençhsimm Sevkını taşıyorum. divebllivor. Haftanın ( yabancı) fı krası biMklet Bisikletı knllanan inmif, bir yandan fcolona girip yerdrkinht Inllrmamna «ardıai edar, Mf y»n<4ın da: Geçmis olsun. dermi». »izi tebrik ederim. Cidden büvak şansınız varmıs. Beriki. haklı «larak, kızar: TerUivesiz hervf! Henj insana çarpar, hem de ntanmadan alav edersiniz! Alay etouyernıa. Sabideo çok talihli bir Bn §efer. üstünü basını temizlemekte olan, adamın biddeti hayrete döoer: Ne demek istiyorsnnnz? Şanslısınız, çfınkü bnçun benim lıin pönöm. Yoksa, haftsnın bütün diğer günleri oJobiıs şoförluğü yapı\omm. (tci Pans) yolda yürürken, Adamın birine, yerde, kıvranıyor. çarpnrn. O, Cumhuriyet 1950 i İNKILAP VE AKA KİTABEVLERİ KOLL. ŞTİ 1964 ŞUBAT YENİ YAYINI hklan>)e ışlenmış merak ve heyecan dolu bir roman. 16 Lıra * Oldörraeden Bırakmam • Rıchard P Prather Potıs romanı Polıs romanlan senmızın 3. eu kıtabıdır. Sızi meraktân ve h?yecandan uyutmıvacak kadar heyecanli sahnelerle dolııdur. 5. Lıra • Fantoma Haydut Polis • P. Souvestre ve M. Aliaın Fantoma serısının \% eı kıtabıdır Bu roman Turkiye' rie ilk defa olarak neşredılmijtır 5 Lira # Fantoma Evleri Soyan Hâkim P Rouvestre ve M. Allaın Fantoma serısinın 17 ncı kıtabıdır. Bu roman Tiirkive'rie ılk defa olarak neşredjlmıştır tNKILÂP ve AKA • A. Yaltı'nın tercumesı olan bu eser 270 sa^fa olup nefis bir hsskı ile hazırlanmıstır. F:a<ı: fi lıra FERHAN BOZKFRT SÎRKETİ Yılın Siir Kitabı * BLCCARİA Suçlar T* C«zalar yahut Beşeriyetin Mecelleıi • Ücüncü baskı. BUBdan 186 yıl önce yazılmif, bütun dıllere çevrilmış, beş»rıjetın en muazzam kıtaplarından bırı. 1. Hamur. aefis baskı. Cıltli 15. Lıra. * Sıvas R»ncres4 • Vchbı Cem A'kun Yenı nesıl bu kıtabı okumakla dedelerınin ne muşkül şartlar altında çahşarak bu güze! ve hür vatanı koruduklannı ogrenecektır 5 Lıra. •k lakın Ynrt Arastırmaları • H örs • Fuat Baymur Yenı hazırlanan ilkoknl pro:;ramı taslagına göre bır kı=ım derflerın konulannın ana çizgıleri verilmiştir. 2. Lıra * Khv Kannnn • Çiftci Mallarının Korunması Hakkında Kfinun ve Kır Bekçileri Kanunn £n son değişıkhk îerıv'p 1 50 Lıra • Co/ümlü Matematik Prob* • lemİPri Orta II fhsan irk Aç;k ıfadelı. kesuı sonuçlan VP co7ümlprivle ögren cıve rehberhk etmektedır Eprın I. ve III sınıflanna ?ıt olanlan da npşredılmiffır in Lira. + Yalnızız Pevami Safa Honan Ikincı baskı • Ailesinin VP çevresinın her türlu tplkıninı reddederek dü«en bır k.7in romanı Kuvvetlı '•p^arın psiknîog kudretivle ; •ahiıl pd 'mı«tir 5 Lira * *ksam Giinesi Reşat Nurı Guntpkım Roman Altınfi haskı Herkesın kitaplı £ırda ver slabılecek, edebi^ptımszda daımi yeri olan Hr roman i n Lira. * Osmanofnllan • Fpridun Fa7il Tıilfeenfcı TariM ro Tian Dordüneö baskı Ot msrİ! îmraratorlugunun kurıılu«unım ve onun bSni«ı Osrnan Gazınin kahramar Yayın Hayatı ÖZGÜ YAYlNEVİ Y AYINLARI Tanınmış psıkanahst HEUENE DECTSCH tarafından yazılan bu unlu eser bırkaç kltap halinde dıhmıze çevnlmek tedır. ANNELİK RUHU ve CÎNSİYET konulanm çok değışık şekılde ıncelıyen ilk kıtaD cıktı 3 lıradır Mılli Eğıtım Bakanhğınca tavçıye ed'lmış, satın alınmasına karar venİTistır 6 lıradır. Miilî Eğıtım Bakanhgmea satın ahnmssı uygun görülen bu eser, ms&n kaderıyle yakından ilgili sahsiyeti anlatmaktartır 6 lira Genç kızıarı. erkeklerı tanıtmaktadır 7 lıra Dağıttığı eserlerı Saygılarıyie Sunar : K A D I N öğretmen LAMİA BORA^nın e se ri IVlinnetoğlu Kitabevi DE Y A Y l N E V İ D U Y U R U R KADIN PSİKOLOJİS! GENÇ KIZ PStKOLOJİSİ ŞAHSİYET OSCAR WİLDE'DEN SECIVIE HİKÂYELER ERGENİN GELİŞİMt tNSAN DRAMI lnsan pf^anesım. pV odT f 5 lıra reahtesini CtXStYET EĞtTİMt îrin kurus İSPANYOL MEYHANESİNDE SENİ ARADIM TURHAN OĞUZBAŞ Rutun kitapçılardan arayınız. FERHAN BOZKURT StRKETİ Ankara Caddesi Kebeci Han t s t a n b n l AŞKIN PSİKOLOJİSİ 250 kuruş Ö Z G Ü T A T I N E V İ Cagalo^ln Emek han «• YEKl ÇIKTI DÖRT DtLDE röksek Mühendis Cemal Oner Butun teknık ışlerde ıht:yacınız olan eser îstek veri : Ypnı Mahalle 6 durak Damladoi Sok 51 • A n k a r a s 'l 1 r a ödemeM Eörderı'ir TEKNtK LÜGAT «KAMU OYU KEDÎR'. Yazan: İSMAİL GüZELİŞ Mecfaat gruplarmın memurlar üzennde yaptığı çeşith baskılar, baskı metct ve vasıtaları, idareyle halk ılgilerinde ortaya çıkan bazı zorluklar »e bunların co7Üm voll?rı Sıpaıt=; pdrp^i tsmail Güzelis KÎVH skam Çpmi'keeek ELtF KlT^PEVt ve dıf»r tDAREDE BASKI GRTJPLARI 0kurlarııni7dan yaj ınlarımızı bulmakta guçluk çektıklennl bıidıren mektupiar alıyoruz. Kıtaplanraı^ı tam sen olaralc bulabıleceğınız Anadolu kıtapçıları şunlardır : • Ankara : Bılgt; + Adana : Kıtapsarayı; * Antalva : Dılek: * Balıkesir : Rıza Sımav; * Bandırma : Dost, * Bursa : Ferruh Alptekin; + Çaaakkale : Tuzkaya; + Edirne : Guzel Trakya; • EraİBcan : Aydınlar; * • + Eskişebir : Hatıpoğlu ; • tskendernn : Yahya Yener; • tzmir : Kultur; Taga; Yavuz: • KoDya : Akaltun; Meydan; * Kilis : liham; • >Iaraş : Şeref Turhan; •• ödemiş : Duvgulu; * • Trabzon : 24 Şubat Yayınlanmızdan bazılannı bulunduran Anadolu kitapçılan i?e svıilardır • * Ankara : Akba; Hur; Kultur; Mumcu; • Adana : Yoleeçen; • Af\on : Algoncu; • Bafra : Gjzeloğlu; * Bartın : Azira ; • Bursa : Ihsan Gerçeksl; • Diyarbakır : Kültür; • Denizli : Marmara; •• Düzce : tnanç; * * Elâzıç : Hur^es; • Eskisehir : Parlatan; + tsparta : Sebat; + Kırsehir : Baytok; + Nazılli : Çağlayan; * Tirı : Adnan Yıldınm; * Trabıon : Suat Kurtuldu; * Zongsldak : Tah«ın. Avrıra okurlıiıımız Biparışlerinı doşıudan riogru'va \alınevınıuden odemelı olarak da jaF'ibıiırier Kuçuk sıpanşlere D"fta ve t 3i3İe iifretierı ekle nır. Toplu sıparışterde ogretmenlerle ogrencılere ındırırn yapılır. Katajog ısteyımz. Aylık bıblıvngraf>a dergımıze 1 lırahk pul gondererek abone oLunuz. VE OUTMAIINIZ Kî, BCTÜN AYDINLAR DE YAYINLARINI O KUYOR . Biraz okumak zahmetı ve yurekten ınanmak, mukSfatıDI sıze akranlannız arasında Genç ve Dınç kalmakla gostarecektir. Yazan . Gayclord Hauser, çevıren. Seradil Seyda Kitapçılardan arayınız. Dağıtım: BATEŞ O12«T GENÇ KAL • ÇOK YAŞA ŞtlRLt TAKVÎM VE A.VTOLOJlSt 1964 Hazırhyan : NECDET EVLİYAGÎL DÜŞÜN Tevflk FHtret Demegi"nın iosyal ve kültürel fıkirlenni yayan mecmuası DÜŞÜN Genel Dağıtım Yeri : MÎNNETOGLTJ KtTABE\'1 Cağaloğln Meydanı tstanbnl PLANLI YAZMA SANATI ARÎF HIKMET PAR Genel dagıtımı ve ödetneli tateme yeri : MtNNETOĞLU KÎTABEVİ Cağalojlu Mevdanı fstanbul Merhum, Üstad TAHİRUL MEVLEVİ'mn, MEVLÂNÂ'yt ve olumıuz eseri MESNEVÎ'yi vukufla şerheden SEKHt MESNEVİ'anın bırıncı kitabı çıkmıstır. Tevzı yeri : SELÂM YAYINLARI Uzun Bedesten Nn: 1 • Konya N o t • Bâyilere <o O iskonto !2 ' yapılır. E Y L E M Halkçı aydmların dergısı E Y L E M Çıkarcılıkla, bağnazhkla savasanların dergısı E Y L E M Eles+ıriden koıkmıyanların dergısı. E Y L E M O!a>lan bilım ıc |:nda degerlendirrrek ı«tivenlerın dergısı. E Y L E M Toplumbıhm, Tarıh, Felsefp. Ekonomı, öğrenîrrp «ı|c3^^nla ın T DE YAYlNEVİ Vîlâyet Han, Kat 2, Nr. 13, Cağaloğln, P.K. 1198 * • Haftalık Siyasi Toplntn Gaıetesi' OGUZ KOTUTtjRK Sam»ux l 1. îstanbulda filme ahnan eser. ÇALTI • ÇEŞİTLERt 1 Büyük AUabetık Rüya Yorumları Löcati (Muhittın Arabî'dpn) 2î lıra. J tlânı Hıirriıet ve Svltan II nci Abdülhamit Han • Yazan: Nızame'tın Nazıf Tepedelenlıoğlu. 250 kuruş. 3 Bilinmiven taraflariyle «ATATÜRK» . Yazan NızametUn Nazıf Tepedelenlıoglu. 401 kuruş. 4 Yakacık Mektnplan . Mahuıut Yesarı. 250 kuruş. tAaıtlan ve Tarih Eserlen Istanbnl. Nıyazı Ahroet BanoŞlu. 310 kuruş. Bütun kitapçılarda bulunur. ödemph ısteme adre=i : TEN't ÇlGfR KÎTABEVt Sahaflar Çarsısı No. 17. Beyazıt l ı t ı n b ı l Top'attın'mıs kitap YENİ ÇIĞIB Kitabevinin B U G C N C N DtLtTLE MEVLÂN Gemşletılmış 3 Baskı. S hra. HOŞGELDtN HALİL İBRAIltM Tukenmek uzere. 3 lira. ASIL ADALET 2 hra. ELUABD'DAN SEÇME ŞÎÎRLER (Bezırcı ile) 3 lira. DÖRT PEN'CERE 2 lira. Genel Dağıtım : F. BOZKURT Dört kitaptan az olmanak şartiyle şu adresten cdemeli istenebüır (Posta pulu karşılığında da gönderilir) : Posta "Sntnsn 58, Beyai't tstanbnl A. KADİR'in YAYINLARI 2. Savaşıu getiıdiklerini, ıavaşm gotürduklerini ERÎCH MARİA REMARQCE'ın kalemınden anlatan kitap : RUSYADAN SEVGİLERLE AFRODİT Yazar dıyor ki: «Mustehçen kelimeler, serbest sevısmeler bu romanın akıcılıgını canlandırıyor.. Yenı baskı Fı.: 351 kuruş. Kitapçılara odemeli ad res: Sahaflar Çarsısı No. 17 Yeni ÇıÇ,r Kitabevi, Beyazıt tstanbnl Prof. Tarık Zafer TUNAYA' nin çon kitabı çıktı : »evrim Hareketieri tciide DÖNÜŞ 3. SAMET AGAOGLü'nun i!k esen : + BEKLENEN ESER (îkıncı baskı) 4. 1963 yıh Turk Dil Kurumu Armağanını alan FEYÎAZ KAYACAN'ın «on kitabı • STRAZBURG HATIRALARİ. Atatürk ve Atatürkçülük Fıatı: 10 TL BATES YAYlNEVİ ve tstanbnl Pesta Kntnsn 661 den ıstenebihr. AYLIK TtYATRO DERGtSl İ Z L E M Î A I I N E V ! P.K. 694 Galata tst. OYÜN Alkın Han 37/7, Ankara Cad desi, Çağaloğlu (Vılâyet karşısı > İSTANBUL CEHENNEMDE BİR YUSUF AĞAOĞLU YAYlNEVİ Evl«n 1 Mart'ta çıkıyor • Her çeşıt yayın ılânlan Pazar rünlen bo «gtnnda Keliraesi 1 liradan vayınlanır. Klışelı ve c«rçevell ınüstakıl yayıa Ilânlan, bu sütunda Dormal tanfeye göre %2l) tenzılâtlıdır İstanbul dışından gondenlecels HSnlara navale makOıızu eltlpnmellrtır SAMET AĞAOGLÜ HÜ^REDEKİ Ağaoğlu ADAM Alkın Han 3 7 7 Cağaloğlu İfcUmbul CVüâvet karvısı) ripreiv] Evlem 1 Mart'ta tıkıvor \nkara Cad C i H l u a n b n l !İİJJÎ!iil!l!İIİIIII!fllil!İIİİJliliİİ!!!iiil!l!!i^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog