Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Yaşama Çeneainl bsfinın (Utfind* dttfümlenmlf bir m«ndiIU ba|l»mıstı. GAtleri ı«sftk> klç *tw* Kmıyor.. dzlgıa d a l f u panoera bosluğuna bakıyordn.. O «ırada yatandkf Ahmet • • fendl kahveden Içeri firdi. Mcrhaba! dedi. Gflafl E*bmiye iliştl. Nerede Idiıt dftn akfaınT. diye sorarken bir lıkemle çekip otnrdn.. Recep! Bana bir kahve yap iaptıjınız meslek öfreniama, çözünü »eveyim nohnt oljninin vaadettiği Istikbalmasın? den umatlu jnusanıu? */* oJarak ZZ k Ahmet B e y ! Şer«taİBtm bn kapıdan içeri nohnt firmes. 68.35 EVET diyenler Rahmi dayanamadıı U.l» HAYIR diyemer O y l e y ı t penoeradea »lıyersnot Fikri YOK (cevapsıı Nah, şn nlmet* fcSr b«K*yıra ki, nohnt ksriftınoıyonnn. Toplsm 100. Pekl pekü. Ort» »ekerll «I. Ahnan netice basta memieket ^ •an., başun » t n y o r Reoep: yöneticıieri olmak üzers herkesi . £• Ahmet Bey! Arplrln yer«sevındırecek sekildedir. Yüksek ög 5 ylm mi?.. rer.ırn gençliğinin *» 63 35 i yarın = / Isteroem, (Rahmiye) ne • dan umutlu oldukları ifade etmis £, çeneni baglaraışsın! mişlerdir. Yarından umutlu ol S A | a b e y ! VUİ oldnm. Dfln mıyanlar ise •• 26.16 dır. Bu grupa S tece hiç aynmadım/ fikn yokları da ekliyecek olursak 5 Nen vardı? umutsuz olanlar nisbetinin •• 30 Z: Di#im sgrıdı.. çok » f n d i h/ civannda bulunduğu anlasılmakta E fabey... N'amussarnm, ı:ece BOdır. |E kaja fırlayıp yangın var, diy» bafcıracaktıın! N n r 1 basını maBu sonuca bakılarak fazla lyimıi = sanın iizerlne yaydıjh avsetenia = spor sabifesinden ksldırarak: zz Taagın var, diye bagınnca E dişin eeçer mi?. Geçer ml bilmern ama, ben bafıracaktım.. PaSıra idin! l a neden patjhrmadııı? Mahallell rafaatmz olmasın diye!.. şartlarıl JIUIIIIUUIIIHIIIIIIIIII Memnun değiller AnlceHmizde ünıversite ve yuklek okullara devam eden ger.çıe rin, hangı şartlarda oğreoimlerine devam ettikleri, tümuyle oğrencı| lik hayatının yaşama sartLarından: memnun olup olmadıkları, yaptıklar; meslek ogrenıminıo vadettiği istikbalden umutlu bulunup bulunmadıkları da arastınlmıstır. Istanbul ve AnkaradaJci üniversite ve yüksek okullarda 474 öğrenciye uygulanan gençlik anketinin • hangi imkânlarla öğreniminıze devam ediyorsunuz?» «eklindeki sorusuna verilen cevapkar ve bunların degerlendirilmesi söyledir: ÖğTtnime devam sekll 't olar»k Zıya NE6İ0GLU Aılesinin yardımı ile devam edenler Kendileri kazanarak devam edenler Bur«l« devam edenler Cevapsız bırakanlar Toplam 73 83 9M 16.99 0.42 100. serliğe kapılmamak, işleri oluruna bırakrnak da sanır.z hatalı olur. Çünkü, yarınmdan umutlu olan gençlerin öğrenimlerini tamamla Yüksek öğrenim geneliğinin yaşama sarUarınj gosteren grafik Tiimfiyle ögrencilik hayatının lan, fakst öğrencilik hayatının yayaşama şartlarından memnnn Memleketimizde yük»ek öğreni sama şartlarından memnun olmı Tlne terbiyeli adamsın me devam eden gençlerin, büyük yan ger.çlerin, istıkbale ait umut : nmsanaz? Rehmi! Mehelleyi diişnnisün!. çofunluğu, ailesinden yardım göı•/• olarak larını bilmek, ve buna göre bir j Dasüniirüm ya!.. Ben srnin mektedir. Kendileri kazanarak ü, politika gütmek, her yönden memfibi deSilim!.. riversite ve yüksek okullara de ' EVET diyenler leket yararına olur kanısındayız. 33.76 Oyle mi?. demek, sen be • Çogunlukla öğrencilik hayatının vam edenler nisbeti ise batı ülke HAYIR diyenler 68.02 nnm «rihi değilsün ha?. Ta»a yaşama tartlaxından memnun ol8İ2 lerine kıyasla düsüktür. Bu nisbtt Fikri YOK be Rehmi! mıyan gençler, bir de yarından u100. düşüklüğünde gece öğrenimini Toplam Oooof, of! Benim simdl dlmutlu değıllerse; istikbalde OD mümkün kılacak üniversite ve o «Tümüyle öğrencilik hayatının slm aîrıyor.. bana bir çare bnlardan fazla bir sey beklenemez. lun yahn! fnsaniyet namına. kullann olmamazı, vasat bir sana yasama sartlarından memnun mu Yarıcın ıdarecileri olan genclikten diye baîırırkpn kapı açıldı. yileşnse seviyesine ulasılmımıı bu i * u n u z ? « «eklindeki sorumuza îs ümidini kesmış bir metnleketıo Ue lunulmaaj tebep olarak fösterile tanbul, Ankara üniversit» ve yük e l e e e Eon«olo« bey Içerl (firdl.. v e : lek okullannda pğrenime devam | « *' bilir. Bonjnr cocnklar.. nedir b« eden 474 gençten • . 58 02 si .hayır.j Memleket yonetıcilerüıtn duru / gç yrj hal? Neniz var Hütnl Beyefendiye cevap vermistır. Başka bir de: m u bılmesı, eğer yarından umudu MEMNUNLAR di!« nu kesmiı bu yişle ve bir genelleme ile bugün DU kesmi» bir gençiiğe sahip bu • Yüksek tahsil gençligl. acaha oğ yüksfk tahsile devam eden genç lunuyorsa, ona gore, tedbir alma N'uri cevap verdi: Disi A»riii. Konsoloa B e y ! rencıhk hayatının yasama şartla ; ! e r d e n yansından fazla». tumüyle sı gerekir. Bu, en kötü ihtimalin Ha! Disiniz afrıyor.. hangi rından memnun mu? Büyük çogun j öğrencüik hayatının yasama sart yanı sıra diğer alternatifleri hesa luğun öğrenimlerine ailesi yardımı larından memnun olmadıklannı ba katmak, neler gerektiğini dü diçiniz Hilmi Beyefendl... Tüksek öğrenim İle devam ettikleri hatırlanırsa \ bildirmişlerdir. Öğrencilik havatı şünmek, gereklı olanların en iyi Azı disim afrıyor .. urout graiiği soruya verilecek cevap, hiç füphe nın yaşama şartlarından memnun ve en olumiusunu bilerek yapmak Tani azı disi... Demek ld?« liz müsbet olacaktır. olanlar ise, yüksek tahsil gençli ta yine memleket yönetıcilerine dıktan sonra umduklarını bulama ^ Abmet lâfa kanştı. ! düşen ödevler arasındadır. îşte bu rr.aları, bir hayal kırıklığma uğra i n i n nc Önemli olan bizlm kanaatterimiz * » » k üçte birini tejkil e t Konsolos Bey! Siz Tflrkce\ düsürıümün ışığı altır.da yüksek maları da söz konusudur. tşte o za S mekte r değil, gençligin ne düsündügüdür di öğrenim gençliğine istikbalden uıman uraut dengesmın bırdenbire jE yi anutmassannz. Azı disi dipBunun içio sorunun cevabını onlaUMUTLARI VAR MIT ı mutlu olup olmadıkları sorulmus '. bozulması ihtimali gerçekleşebilir. |Şj teki cifneyici dis... rın ağzından dınlemek daha yeÇogunluğu ailesinin yardımı ile i tur. Cevaplann degerlendirilmesi, YAR4.V: Tjikgek ö£renLme £ e | E N'eden azı disi monser? Bnrinde olur sanınz. öğrenime devam etme imkânı bu1 ise söyledir: vam ttmek istiyenler ve sonnç. E nnn etimolo.iisi yok mn? Erzacı Bey biç söze kansma Nori tamtr ettirir, kasavet dnysa senden oldn Ç*k ı l k l r E Naapicaksın anhyalım yamıstı çekme! dedi... hn? disimin agnn dnrdm... Reeep £; Aspirin aldın mı RahHinri: Asaeağım onnT yap beylere birer eay... N«ri a = mi evlâdım? Hasır mııınıı? diye aerdn: ğabeyime de bir kahre. ••«... = Konsoloı: Aldım Eczaeı Bey.. aldıra a Aman Nnri B e y ! Şakayı A h n e t : fonra: S ma aspirinler de bayat mı ne bırakın! T M M M ! dedi. Ilahml 1><odM ne ae*ec, « y ^ . kV * dir? Bana mısın dernedl. .Yok «aka degil... Gel dısa mel Şahadet getirdi. Nnri: l|00 Sptr s»ylaîı 1810 KUcuJc fı değtttirdi. E 18.30 Hafli melodller 19.40. Ş»rÎSTANBUL ANKARA ilânlar 18 15 Reklâmlar 19.00 kılar 20 00 Serlf Yüzbaçınglu orrtiııuınninniiiıuıijMiMiııınınıııııııııiMiınııuııiMiınııtfMuiiififiMitHfinıiHnınfiuTirifrııırııırııırtTTTniııiTiııuınıııiırfiırifTiıııııııınıııııııııiı? 6.68 Açılış 7.00 Güoaydın 7 30 Açılı« Kısa h»berter . Ta kectrası 20.3H Borsber şarkılsr Haber'.er 19 30 Şarkılar 19 50 tll sabahı melodllerl 8ÜO Haber 21.00 Esref Şeflgln Ffhbcti 21 15 "30 Bu sabahjn jarkılan 8.00 Uykudan once 19 53 Küçük konler 8.15 Oyun havalan 8.30 Habcrler 8 10 Pazar sabahı lçin *er 20 20 Sanatçı'.arımızdan flze Radvn promcnsd nrkes'rası 21 40 müzlk 8 45 Neşeniz bol olsun 21,00 Kısa hahcrler 21.02 DünPlâk dolabından 9.00 TürkUler Şarkılar 22.00 Reklâmlar erflfil 9.15 KariınUr dünyası 9.30 U yaya açılan pencere 21 30 Hsflf 9.20 Kısa haberler 9.30 Çlgan mürlgl B.4S Şanlı iayfalar 22.30 Haflf müzlk 22 45 Haber teklerlnlz mlkrofonda 10,00 Atiı melodller 21.55 Şarkılar 22.1S LÂLE 443595 «Aramızdaki Şeytan». 10 00 Türk müzlif) dlnleyicl ler 22 56 Haflf müzlk 23 00 kannoa 10 15 îsteğlr.lze göre Balet* çagrı 22.45 Haberier İC «5 Kecan Kutucuoglu ve arka22.85 Eskl ve yenl melodiler Hafif B.,tı mÜJAei dlnleyicl lft»kL ü K S 440380 «Şeytan Bunun Nerednde». lsteklert 10 30 Dlnleylcllerle dsflsrı 11.00 Pazar ekeçi 1138 23.S8 Son haberler 24 00 K&pabaşbaşa 11.00 Pazar skeçl 11.50 lPrt 23 30 Çesltll müzlk 24.00 LEVENT «Şarkın Sıcak Geceleri». Şarkjlar 12 00 K:sa haberler tııs. tstanbul Beledtyeıl Kon»evatuan Kı»a haberler Kâpan;? RÜTA 448439 «Aramızdaki Şeytan». 1202 DlFkoteğimlzcen »eçmeler ANKARA İL RADYO8U konnerinln y».Tinı 13.00 Haberler tSTAKBUL tL RADTOSÜ S A R A Î .Pekinde 55 Gün». 12 30 Yurttan ceüler 13,00 Haber1«58 Açılış 17 00 Dan»lı ç»y 13.10 Yurdun se«l 13 SO Rpk17 58 Açılış 1800 Dansa çagn ler 13 10 Eyfel'den mözlk 18.00 Hliimet Şlır.şek Mozart yö. SİTE 477762 • «Pekinde 55 Gün». FATİH î«>171 • Pazartesl eünlerl taUl lamlar geçldl 14.30 Orhan Avsar 18 30 Cazıevem 8a»U 19 00 13.40 Şarkılar 14 C Koradl kuar netiycr 18 ".0 Bir çeyrekllk val» O ŞAN 486792 • «Kalbe Vuran Düşman» T. Ylfit Her gün saat 21 de, pazar 15,30 da «tsyancıorkestragı 14 45 TflrkJye . Irak TAN 480740 «Gunah Çocugu». Popüler şarkılar 19 30 Melodlier tetl 14.:5 Reklimlar 15 00 18 ii Ankara ll rsdyc*unda bu Curr.hurbaşkanlıgı armcnl muzlkası ordu maçımn rtkklen yaymı lar» (,'arşamba «ast 14 30 da Pazaı «aat 11 de h»fta 19 00 Frank Sln»tra İle bir T.MELEK «Çılgın îhtiras». Olkertnde gezl Î0 00 Plâklar »r« 15 25 Şarkılar 15 45 Dllek ku18.30 Cay (aaU 17M Fuıl topçeyrek 19 15 Son haftalann ge«Çocuk Tıyatrosu» ¥EXİ AR «Gençlik, Gençlik». >ında 20.30 Hafif mel^dllor tu!«u 16 45 Spor 17 13 Kı?a ha tirdlgl 19 45 Bir çeyrekelk tanlulufu 17.30 Dam milzitt 17.4» KADIROY 360682 Per^emb» günlert tatU T.TAKStM «Paylasılmıyan Sevjili». 0 go 20 00 Pazar konçert 21 «0 Amatörler saatl 17 56 Kua llâzı 21 O Pazar konscrt 22 30 Od» berler 17.15 Dl^ter Bnıx yöneîlHeı gun »aat 21 de. Cumartesi Paıaı 1538 TILDIZ 476342 • 1 «Şeytan Bunun Nerelar 1800 Reklâmlar geçldl müzlgl 2?.00 Çeçltll müzlk xnlr.de bü\iik orke*tradan danj ve Dilek pınan 22 00 tkl konçerto da «Çin Çm». caz muzijl 17.30 Oc«k haçı 23.00 Kapanıç 19.00 Haberler GünlUk olaylar 24.00 Kapanıs. sinde». 2 «Ask TomurcukİBn». StTE 476847 Pazarte»! ffinlert tatU Heı ALEMDAR «Şeytan Bunun Neresinde». gün saat 21 de «Ah Baba, Vah Baba» ATStl (K.Gümrük) <Maceralar Kıralı». rEPEBAŞl 442157 Pazar. Pazartesi. ÇarYazan: H Castlüou ÖLDUREN SIR BULVAB «Kalbe Vuran Düşman». 10 şamfca. Curaa «aat 21 de. Pazar 15 30 da «Altı KULÜP 227183 «Şeytan Bunun Nererinde». IOLDAN Kişi Yazannı Anyor», Salı, Perşembe, Cu1 Denlzclllk Bankasınm aldıği MABMARA «Pekinde 5S Gün». martesi ıaat 21 de «Carmen» Operatı. yenl blr karara gore îstsobul Şehlr i MELEK (Eyüp) 1 «Kalbe Vuran Düşman», CSKCfMR Cum» rönleri tstıl Her (rfln Hatlan vapurıarından bu yerde klmji 2 «Belâh Torun». otururaa otursun mutlaka «1 1 k u ; J saat 21 de. Parar 15.30 da «Otelci Kadm». "1 RENK 211525 «Altıncı Köprü». ruşluk ucretl ödıyecek <lkl söz). 1 ' + TENl EOMEDİ 440409 Salı tatil. Diger geSIK 223S42 rPaylasılmıyan Sevgili». Bır çeşlt turlst otobüeü. soba boru}# celer 21 de «Teperjpn înme». Perpembe. Cuma, Unnın lçlnde kurum hallne gelen. TEM 225892 • «Pekinde 55 Gün». * Cumartesi, Pa7ar4e>i 17 de: »GülnihaH. (Pa3 Ho< kanatlı bir llkbahar hayv» j j YEıVt (B.Köy) 1 «Kalbe Vuran Düşman», zar 11 de, Çar?amba 14.30 da : Çocuk Temsilnı. 4 Blr zaman parçası. topr»k 2 «Varan Bir». leri). kaplarcian 5 Hos ve gtlzel, teısi KADfKÖV : AKSARAT K f C f R OPBRA Xl*m • Buare «gerldekl kifrr.ımız» mânasınadır. 6 21 15 Pazarte.«i hariç. her fece. comartest. Örıce ortada görünmezken gonrsvdan OPERA 3fiOfi21 «Paylasılmıvan Sevgili». meydana çıkmış görmemlşler (çogul)J pazar ve çarşamba 16.15 te matinede «GeREKS 360112 «Pekinde 55 Gün» A. Gardner 7 Blrlnl paylsmak lçln kullanılan. i neral Çöpçatan». ÖZEN 369994 «Kalbe Vuran Düsman». • çocuk yemeği. 8 Sonuna blr harf i < ARENA 446418 • 440704 Salı taariç her efin • SüRETTA 361682 «Sisli Geceler». 18 ve 21 15 te «Sezar ve Kleopatra» (CumarSFNAR «Pekinde 55 Gün». rlr. eski tarz yıkanma yert. 9 Gt, • tesi, pazar mıtıne 15.30 da). KULÜP (B.Beyi) «Çapraz Delikanh». celeyln kendlslne mutlılu muht»ç i , AZAR 22S246 Cifjanfer Ozcan G«nfll Ololdujfumuz. nota. < kü TopHıluguV Paıartesi tatil. Cuma mare, YUKARIDAN AŞAGTTA: CumarteM ve Parar matint ve üusre: «tpek1 MUştertlertn gellp karm do|| Bir çeyrek gaat sonra otomobil Rinn'e Birden aklı başına gelen Hericouri, aEmına, kendini ariuya attı ve yiizünü yurmalannı gaglıyan müesse»enln •»!, çi Merhum». DiŞer geeeler: «Muhteşem Serrsbayı tekrar harekete getirdi. Bu kısa geldi. Şehrin sonlanna doğru dar bir yola yana çevirerek: «Rica ederim. yapmajın hlbl. ! Kurr.prda kazanan ve »r•eri». kadaslarının paralannı a lan. karşıdedi.. a O ise, buna rağmen kadının dudak zaman zarfında Emjaa'nın ae tatlı, yumu$ak Mptıkları zaman Enuna: Geldik, dedi.. Yol BTTLVAR Z14A92 Pazartesl diîinda her f««ındaklne lstırap vertş hareketi. 3 iarını aramakta devam ediyordu Kmma. ni bir teni olduğunu anlamağa fırsat bulmuş kenannda bulunan yegâne evin önünde inOevlet Iiyatrulan c« 21 19 te fÇ»r»8mb» eumerteal pazar maIşçlnln en çok İse yarayan uzuı Tiıvım i tiae K 1 5 te) «Kart Horoı» ha.vet: «Vali bey... Yapmaytn dedi. Beni tu. Kendi kendineı Faıla acelecilik ettim, diler. Hericourt: Bir saate kadar sizi gelip BÜ¥ÜK rlVATEO 113832 Suare 20.30 Salı nndan blrl. blr çekismenin IOIU dedi. Fırsattan istifadeye kalkmakla doğ alırım, dedi. Genç adam etraiın aessizliği tatil Pazartesi ve Cuma suare < ö p Beni Rinn'e götürerektiniz... Rica ederün... meslnl eağlama lşlnl üzerlne alan • OORMEN 4497M • Sutre « J 8 Maöne: Cnmartesi P ı c ı t 19 te. P»ıtrte«l Util «Sahane klsl. 4 Kısa temçlller ve plyeeler; «, ru yapmadım. Ne diye böyle bir harekette ortasında endişe duyuyordu, Kate», Çarsamba suare ve Pazar matine «Sı• (çoğul). 5 Blr olayın vey« yaxı | ^ Zü?3rtler» (Arkası var) bulundum? ze ö y l e Gelıvorsa öyledir» Perçembe suare nın açıklar.an GENAR 49S109 Çartamb* harlc. tuare Z1.1B • Satranç» Balesi: Cumartesi suare «Yenufa» « 123456789 kümından gertte (Cumarfesi r« Pazar n ı f l n a 15 t e ) : Operası; Pa/ar suare: «Uyuyan Güzel» Balesı ye kalan parça«Dfl«man Çfçek GBnderrneı» Saat 1» de : &fCftK rtYATRn llliaD Suare KIJU r» aı. 6 Heciefl«HayTana* Bahçest» ve »Cephede Ptkulk». tartesi tatil pazar matine 15 t e : »Topuzlu» ne ulaşan. fabGRTJP ( (GenArMa) Çarîamba İS ve 21.18 f rlkada veya atöl OÜA rtVATUnsr) llllfiS • Saat 18 de Pa• te: «Der.fze Gtden Atlılar» T « «Carrar Anayede \ücuda ge zartesl tatil «Dogum Günü» tlrrn* isl. 7 nm Silâhlan». FKNI SAHNB 115809 Buare 20JO Pa*an»sl • DUzenll şekllde fSTArVBTT. 44233» 8oar« OJB. Mattneı tatil, pazar matine 15 te «Bıtmlyen Bn Ask» devşirip kıvırma Çarsamba, C.ertefi, Paıar İS t e : »Meşedl ve 23 Şubat 1925 tarihli Cumhuriyet'ten CçflNCÜ rtVATBO U5809 Suare KıJO hareketi 8 Dftnki tnumaeams Râdık Zevceleri» Her ffln 18.15 te Mönlr Blr takı. ala ttalledlljBlı aekli Paıartesi tanl Pazar matine 16 te «Ulıom» öskul Toplulufu «Genersl ÇBpçatan». fnınga usulle yapılmif kaymak. 9 fh.el Dystrolat KARACA 44B6M Suarelerde ve parar maMeryem Anaıiıa »glu, kayboİTouf MKYDAN SAHNE8I 175200 Çsrtamba tatine 19 te MuamrneT Kareea: «Lahmaeua btrçeyl bulmay» çalısma harekett. til. Her gece 21 15 te «Mavi Devnve» Sa!ı. Cumbnrfve»!» • Perşembe. Cuma 18.15 t e : «New York't» Bn SAAT S OYUNLARI Tevhl* Bllfe ToplnlnPazar», Cumartesi. Pazar, Pazartesi 18.16 te : • Sn «Sefbe?» Her gfln 18 de, pazartesi 18 ve «Sil Baçtan» 2130 da. BALKEVÎ OVUNCULARl Çarsamba e » «BVT OYnNCTT.ARI Ugm Her ffln 18 de Erkânı Harbiyei ümumiye Reısi (Geneikurmay BaşkanO martcsl, pazar 11.00 de 1 «Evtn tci» I Paıartesi 18 Te 2115 te. Çarjamba Util. (GüMüşir (Mareşal) Fevzj Paja Hazretleri. hava ku\n'etlerimizi tak«Btr Evlenme lerek Girin». Salı ve Cuma 15 t e : »Kalbin \iye ve memleket tayyareciliğini tesis maksadı ile kurulan TaySesi» ve «Halkın Gftıü». ANKARA T t î A f R O S D Her gece Î1.1B te : * İ T F A İ İ E : Beyoglu: 44 40 44 yare Cemiyetinin Reisi Bolu Mebusu Cevat Abbas Beye bir mekKÜCÜK 8AHNE (Gulrtı Sflrtırl • En«ln «Gizli Ordu» Pazartesi matine ve suare. Per • istanbul: II42 22 Kadıkoy t tup gönderer^t Cem'vcti tebrik vp sf'âm'arlıŞını biîdirmiştir. Cezzar) 495652 Pazarteri taHl Suare 11.15 tembe ve Pazar msline: »Godot'yu Beklerken» • 36 08 72 üsküdar: 36 09 45 Cuma, Cumartesl Pazaı 17 de matine! «BflŞevh Said bir kövü issai etti Bakırköy: 7164 66 Adalar i u Ksdınlar Divarbakıı ve Erganiye (Jogru il<rlr»n Ş"vh SaiW idaresin61 6') 81 Istınye: 83 6ü 20 Sinfemalar ORALOGLU 494933 • Pazartesl tatll. Her ge* POLİS tMDAT: tstsnbul 27 45 00 deki âsîler 25 hanelik Drjhan kövünü ışsa! etmişlerdir. Bir âs' ce saat 21.15te fMatine: Çarsamba 18 ve CuF e v a Paşa Hazıetleri Raşit Bıza Bey Beycglu: 27 45 01 Anadolu kolunun elebasnsı o!?n Fahri pdmHa biri bn bs<=Vın sırasınrU olmartesi Pazar 15 te»: «Kerested Tevfik Bey» Yakası: 27 45 02 »ıbbi t o U a t : sanatkârlarm ayrı truplar halinde çahşrnalarını tenkit eden ve ALEHUAH IM138 • 1 «Vastm Sohbetl. dürülmüstür 150 liklerden NevTes'in de âsii'îrle birlik cMuğu Beyoğlu : 44 49 98 Fatih: 21 15 95 İ «Gizli Yollar». hepsinin birleşmeîerini temenni edenler var. Ben o fikirde d e • Üsküdar: 36 0!) oo A.NKARA 1ZÎ432 • cKorkusuz Arslanlar». şi:İTn. MademW bir Hyatro nektebimiz yok, rakip heyetlerin ça• Darülbedayi artistlerine maas tahsis B n T T K 124fT7ri «A?ka Davet». * TRK.N : Den /olları: H M 7 S lışma'arı yeni sanatkârlarm daha hir müddet bnyle hüdai nabit Rı" Darü!b»rJavi (Çehir Tiyatrosu) hakkında sanstçı Ra^it <i*1I.BAt»l 1221'IS «Koçum henim. ( Hav'1arpaş«) :? 30 79 (SirfcfC) }'ct; c melerini saĞ1svar'aktır.ı> A I I . A s 4 < >i 4 M /s «Rrmslı Cengiver». Bey bir arkadaşıraıza şunlarj söviemistir: * l.'C'AK : T H ı (Termınal) EMFR 44K4S9 «Pekınde 55 Gun». Beyazıt'taki kavis açılıyor İAUl".^ Hdva Alanı: 73 82 40 « MücEseccye B«le<3iyece tshfis olunan 5 bin üra «Copa f\CÎ 4B4S95 • (T) Şçhir MeclisırIekı hararst'ıi rr;üz3ker(?ler netıcesi Beyazıttaki * VAPI'R; nenı/v.llan 4 ^ 1 8 ^ Rl'NKLf 1S2163 .Copa Capana» 10 bin lira verilfeydi saaatkarlara BISSS tahv=i mümkün o * KONAK 4(!26U6 «Her pancereye Bak. Kooctri M : 44'12 1)7 Şttlt t l . ı Yı!rti7i» kavisin sökülmesı karar aitır.a aiır.mıştır. rekti. Müessese yine kendi yeğı Ue ka\nılmaya çalışacak. > • • • • •»• • • • ••• » • •• • • ••• • * • • • • • • • • • • • • • • «» • • • • » » •• • » • • • » » • •• • • • • • • • • • i a n : «4 42 33 • 44 43 58 Bu konuda alınan ionuçlar kıba elmasına ragmen, yüksek Uhsile devam edenlerin öğrenim ımkân • ları hakkında bir fikir yermekte • dir. Söyle ki: 270 rı&a Çek! diye bagardı Ahmet = kspıvı »iddetli ç e k t l . O aoda = Rahmi ile Nnri kapıya d o f m E y«z<ikeys.n yere yn»arla«dılar E İp koptn E Rahmi bafırdu. E Çıkb njıî, 2 Nnri ayaga kalksrkeıu = ö y l e toa blraı rata ü» Ç«I n Rehmi Terc bes»pladık Ben tade = kalal Çflrflk m ö î Dkaan Kaaaoloa ••«. dnracsktıro . Arkadan t ı t ı m a E Çfirök Eczaei B«yt dn. dım.. diye Ostiinü süpöriİTordn. ~ Nnri: Ne yapaeak acsba Ahmet BaJımi afzjod» siçim parçası E Sen onnM ttSktnB beyefendi 1 sarkarak kalktı.. Abmet. Konso E göster Rehmlt Bakalım Konsoloi B e y ! Bir los bey, Eczaeı bey, Reeep gül E »ey yapa««k » ı ! Hei» M r u Keden katjlıyorlardı... Gflne» f e k k l fc» E bekleyin... jflne»... Nori: = Ahmet: Nnri Rahmiye: Ne r&U«u>T dlye Reeebe çı Oyle değtl l U b m l ! SBMflr Ae «fziBi... kastı: E demek tatiyor Ne olnyorT Senin Ipaa cfirCk. bea M E Ha şnnn blle tdin.. KhmM Aç şn ağlınıtyapavım?. dedi... S Bey! Sen çok aklı evveltln hal Rahml açtı... Rabsal: Şf lfikırdıvı anlıytanl Afnyan dis bangisfT Şa ipi atzımdan çıkann. di ~ Koruolos Bey. Ne bileyİKi ben, gSrrniİTe ye ba^ırdı.. Abmet ipi çıkanr Nnri Beyefendl! S i l «e «• rnm kl... ken: E Clan hangi disin afriyi bilrek konnşmnvorsnnn»... üMteki disla mi, alttafci E B l ı hetonenyo» . Dir«* mi mi»nnt mi? diye sordn. E kollanmayıı. BiliyorniB aa»s.. Eo ırka Cstte faliba! = Ahrnet rölmeye b*ş\idı... dakl çflrflk dig... Clan flstte hiç « i r i k di« = (Dige vnrarak) Bo nrn? Nnri! Çok kono»rna... Ofc yok!. E Oaliba? •ayt olnvor«nn! Konıolo* " e ö y l e İse alttadır. E yin d«di«i direk, «enin dedttla N'nri HindeM sistaae vaptıfı Altta bir çtirük dif TBJ.. E direk degil... llmiiri Bine eeçirdi tyiee o dipten bir evvel... S Ehmet! Diregi bana n tnrtto Basladı rekmeye Rah Haaa! E ogreteoeksnn? mi basından batlı <tibi yedekte Aoıa Nnri üstteki dlti bag = Kontolns lâfa kanıtı: (4diy»rdn. Kahvpdekiler man latnıs. tyi kl İp koptn. Ben direk falan detnrdlm larayi teyrediyarlardı... Nnri: E Ahmrt Bey .. Nnri elindeki giciml kahve Ben ae blleybn?. Bn mn de E ö v l e deŞfl Kon.olo* B * y . nln kapısmdakl anshtrr detigindnm.. ha, dedn! s onnn dedifi direk» ıt«lnden içeri geçirdi ve dolandıra Bea sfrndaa ne yaptıgiBiı £ Rahml rak kapıya lylee batladı. Sonra biliyer mnvnnjî. Şlmdi B* ela ~ f'lan Recep! Flhette «enia bir sandalya aldı. kapının önfi cait? = de bir 4i«in airır. NamoMnnıtn. ne koydn. Ne olacak? Hİ£ Nah! ipi = Rahmiye: karsında ciftptpIH ornamaıgarn. çıkardıra. Efer çıkaa idi, Mglas) = Otnr gnna.. »roa »ıkı dnr di» çjkaraktıBrnim bnrada canım vaniTor. : Bnnlar da Allata Idmseyl sise dedi. Vatandaş Ahmede: KonsoiM: S Ehmet! Ben R3flmivl rntamnbtae etme«in . Nnri beyln dlfeHlii de bür» = cafım! Sen kapıyı çabuk açaNnri hirdenbire: smpirik zannederim. B caksın! Anlsdın mı?. T'Ian Rehml . Sım blr k«Rabmi: B Rahmi: badart cocnksnn! Ama, beninı dJpimrn ftfn ş Ben ne olacajim!^ Di« a^rıtı kahadayılık dinm geçti. Nnri: Z Sen merak etme! Ben »enl lemez. Gördtin mfl, Konseleı bey! E IMnler... Gel ev dlyi »JVke taptederim.. Ampirik, pirpirik ama dlşin a| E Beni NaacpıyersTinaz?. lim rısı geçti. E Abnet: Kim fSkPcek . Pardon Nnri beyefendl. Ben Ş Sns oıatma!. Disinl çekeeek pirpirik demedlm ben... Ben »ökerim S Dur hele Rfren . fiende slcimle! Hâlâ anlamadın raı?.. Ahınet: Ş »sSlam hir ip var mı? Ha»! Ama caaun yanar .. Yasa Nori, yn egiaonı »i E ASahev! Knyndan gn ç*1ı Ben davanaması.. ncıtu dindirdla ymlm E tlfim ip var Ben sana kabadayısan dcKonaoleı: E Yok be! ö y l e defil... !ne« dam y a ! Davanacaksın! Ama monaer. dif p H t ^ 1 S İp! rstelik de yaalif di#* tedavi et E Allab Yarabbim! Sen bana Kınnan mı? tigini ıatı iliniı •oyledinlı Ah E knvvet ver... Ha! Kinnap. s Rahmiyi gaodalyaya ters otnrt met beyefendl. Vari airioıleri hlrblrtne baf Evet ama Kooaolo* bey!. E tnlar, ata biner pibi. Nnri arladı ve cifteleştirdt . Ayaga dından sandalyaoın arkalığım A;rı tedaviden deglU korkodan E kalktı. etrafına baktı Sonra: (eçti Baua Cyle aeyl*r elnı Ş tutta .. Gel dısarı Rabmi . diye Rahmi: = Ahraet kapının «apına yapıt • Ben korfcmadra, •«UaJıl de E Bahmivi caîırdı mıg bekliyorda: Recep: Ahmet gordn: kerknadım. Bea e kadar. der E Kapıyı kıracaksınu!. diye ken, ritti Nnrimin eliai apM... E Nr olacak Nnri? Sen Rahminin lalasl mijnn? seslendi.. Abmet: Nnri kardetim! Geoe ne ol E Bohminin dişi Burhan FELEK BULMACA Oî»Sf!Nt «>• \23456769 Istcntul'da Ankara'da T ottce... Müşir Fevzi Paşa Hazretlerinin Tayyore Cemiyeti'ne bir mektubu Luzumlu Telefonlar Ankarc'da Istanbufdn
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog