Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

DI Başbakan HAB E R L E R Çu En Lay Pakistanı ziyaret ediyor». Beş on gün cluyoıj». Ankarada Paıiı «. ( u AP ve Radvs) bizim bir yakın akr^banın evine ! E s k i Fransıı televizyon program hır?ız girdi. * yapıcısı Jacatıe? Angelvin'ın «Girer ya. diyec?ksiniz.. bunda koru 9 kilo farkla kırılmistır Biri bir fevkalâdeük 'yok. Soylediğin bir büyükelçi olan üç kaçakçı, 1 sey. havadi« bilfv'deâil. Gazete sü: kilosu N»w York'a. «1 k' ! osu Mon•unlarında. gınt'.ş kaç tanesini o trealV olmak iizere, Amerika ve kuyoruz. Gaze/.eiere girrniyenler Kanada'ya Sl kilo eroin sokmayı de avrı.» ] basarmi'tır. Dosru ?nyWıvorsunuz. Hırsız bu. Bu üç kisiden biri. Amerika B ; rNerelere girmıyor ki! Hatta her Amerikalı berberlere kara haber M B U bula 3 ıcı bir hastalıktır îejik Devletlerine Birnesi va?akkilitü yere sahıpjprinden riaha rsîanmıs olduŞu halde Jean L e r o u s hat. dsıha "kolay gırıyor. e akistan Cmnhurbsşkam Etakma adıvl? Arr.erika'va av = k ba« I Zanaat sahibı olmak baska s e y . yfip Hanın Amerika ile Kımavı basaran "O yaflannd». Rene İ ! Koluua altın bölezık verine, ç e ü k zıl Çin arasındaki ihtilâflaBruchnn adında bir F'ansı?dır kelep>ce takılrrLağa lây:k b ü e olsa, Ravalpindi 22. (a.a. • A.P. Radyo) Pakistan Cumhurbaşkanı Muhammed Tevkif eriilen ikinci sahıs. Meksinn halline yardım etmek iszanaat sahibırin bu türlüsü. anahtedigine dair diinkü açıklamastmn, Eyüp Han, bugün Komünist Çin Başbakanı Çu En Lay ile yaptığı bir görüşmeden ka'mn Bolivva Büvükelcisi Salvaj tara kilirie s o t m a n ı n vakfini, saaH'ashington'da sogok karşılanaca sonra tertiplediği basm konferansmda, «Pekin, diğer memleketler kendisine dor pardo BoUand üçürcii sabı< ' tiai. usulünü, erkânını. mal sahijını uhmin gOç desiidir. Evvejâ; k a r ş ı m a k u l b i r t £ m r ta kınırlarsa. bunlara ayni makul tutumla mukabele i=e. Juan Arirzi adında Urııguay'lı j binrien daha îyı biliyor. etme e bir memurdur Bu üc kisi. Ameri| Kendi eviuden ziyade. baskalarıJTZ^™* y hazırdır* demiş ve sözlerine şöyle devam etmiştir: nasebetler ' nın evlerini ziyarete alısık o l m a jka'va Frsn^a'dsn aclmpkteydi Bu yarattıjı hiddet, henüz bütün ta«Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Çu En Lay, Çinin nın ria bu hünerde bir payı v a r !da. Fransa'nın. hâlpn diinva uvuşzeligini ınnhafaza elmektedir. Do•• elbette. Amerika ile arasındaki meselelerin cözümiine temel teskil ede! vjrııcu zehir kaçakçılıŞında bir lar görüşüldü. layısiyle Amerika. Pekinle raünaNeyse. anlatmak isted'âim bu tran«it merkeri olmav» devam et Avam Kamarasında «Beatle» bilecek hiç değilse bir prensip anlaşmasuıa varılmasını t e sebetlerini norraalleştirmck niyetiSini gö=rermektedir Uvııstıırucu York, 22 (a.a. • A P ) Ame de. dort şarkıcı gencın Büyukeüçı değıl, işin başka bir cephesi var, menni ettiğini açıkladı. Çu En Lay, Ajnerikanın Milliyetçi tini taşıyor olsa bile. yakın bir pe7»*ıir!er. çosunhıkla. orta dogu'dan rikaya yaptıkUrı ıkı haftalık tur liktekı kabol resmı sırasında. B u onu sövliyecek*]m Çine karşı (yerine getirilmesi gereken taahhütlerde bulundnlecekte tesebbüse geçmesi bekleBu hırsızlık vai.ası bana. bir aeelmekte vp en büvük tükeHci o ne sona ermış olan unlü «Beatles» vükeiçıiığıa dört memuru tarafınn e m e ı ; zira zemin müsait değildir. jpınu') kabul etmekle heraber. bnnun yanmda, Komiınist Çin lan Amerika Birlpik Devletlerine grupu. Kennedy Hava Alanında i dan kollanndan tutuldukLarı ve ralık pivasada dJHen dile çok doA y n e a VVasbington. Rızıl Çin Başile Amerika arasında Varşovada yapılan müzakerelerde Çinin buradsn sevkedi'Tiektedir P o ü ' i n ! yüzlerce genç kız tarafından geçıjbir dıplomatın eşir.ın de t»ı arada lasan «iki ihtinvâl» hikâyeşini habakam Çn En Layın halen Pakisgiriştijp teşebbüsleri Amerikanın cevapsız hırakmasından d u y bu seferki basan«ı vine Fransız. • rilmiştir. «Beatle» lardan her bırı saçlarını k e s m e y e çalıştığı iddia e tırlattı. tana yapmakta olduğu resmî ziyaBir eve hırsız gırerse iki ihtimal Amerikan. Kanariü ve Mpk?ika pt> i ne termınal bınasından uçağa kaj dilmekteydi. dujru esefi de ifade etti. Çu En Lay, ayrıca. ÇinHint sınır rete muhaliftir. Çn En Layn: Palisinin isbirliji «ave«inde ve 3 vıl dar ikışer polis refakat etmiştir. j Muhaiazakâr Parti mtfletvekılle vardır. Hırşız va vakayı e l e verir, I Milliyteçi Çin'in Masla : kistanı ziyarete davet edildijh geihtilâfını uzarmaktan Çinin hiç bir menfaati olmadığını b e yahut kaçar. Kaçarsa mesele yok. y a Joan Quennel. k bir çen aralık ayı baslarında Karaşide hatffüzarı Paris'ten ay ihmiftır. araç'irma von'inda çajian «Beatle» ların uçağı havalandığı sı rinden B a bunhaberier iizerinebasın Yakalanırsa iki ihtimal vardır. Ya lirterek, memleketinin niyetlerinin banşçı olduğu hususunda rada, saatlerdır dondurucu soğufc;da çıkan Butaçıklandı£ı laınan. bn, Amerika hır.sızlıâım itiraf eder. vahııt inkâr nlırken. Kızıl Çin Mas . teminat verdi. altında beklemekte olan kızlardan ler'den ızahat i s t i y e r e t , «Beatle» Tevkif edildiler Dışişleri Bakanlıgımn sözcüsü tayoluna sapar tnkâr ederse mesele lahatgüzarı Paris'e bazıları bayılmış, çoğu da hıçkıra ların «lAmerikayı ziyarret ederken rafından, «bedbaht bir haber» olaPakistamn kanaatine göre. Pa ! Üç eroiri kacakcı«ı. dün tevkif voktur; ama itiraf ederse delige n la m !1 A r ka geliyor hıçkıra ajlamıştır«Beatle» ları | ingiliz BüyüKelçiliğinde verilen hır tıkılır, çaldıjı rak vasıflandınlmıştı. • jedilmi» v e Mpk=ika'lının hüviyeti 1 kistan ile Çin Halk Cumhuriyeti f , f, » f'• .f * mallar da elinden Fakat bnna rafcmen, Eyflp Han arasında bir saldırmazlık Londra, 22 ( a j ı . Radyo) U'üziinden oiay bir süre gizli tu götürecek uçak Kennedy Hava Alaj kabul re?minde kötü muameieye alınırv paktı leketlerinin müs+erek meselelerinı iki itfaiye arabası tnaruz kalıp kalmadLklarını» sorİle Pakistanda taararetle karsılanan zarurî değildir. Pakistan ikinci bir müzakere yoluyla ve esitlik esası tngiltere Ticaret Bakanı tulmıı=tur Buna raffmpn Mek'ikalı nına ınerken Ügtincü bir ihtimal, itiraf halinÇu En Lay arasında Ravalpindide Bandung konferan'ı fiknni müsait ns göre halletmek karsrlannın veEdward Du Cann. bugün yap: «diploırıat>:n. Amprika'd^ diolo uçağın yanına gelmiş ve şarkıcıla mııştUT. de, akla gelmez. ama bizım hırsızn hayraniarından korumak ıçırt yapılan eörüşmelerde, Washin«rton karsılamaktariır Bövle bir konfe 1 "* *>ir örneği olarak vasıfland.ran ButJer. Bayan Onıennel'in soru | da > u üçüncü ihtimal, hiç de ihtitığı bir basın toplantısıntia. Imatik avrıca'ıklardan favdalanahortumları ellerınde beklemışler suna cevaben, basında çıkan büPekin münasebetlerinin normalleş ransta. a7 s e h ş m ı ş memleketler Çu En Lay. «iki Cin» anlavıstna ticaret ve sanayi ile eörevli icak bir durumu voktur Bununla maii o'madıŞı halde tahakkıık etti. asılsız oldugun.ı. Tarif ve siiphe üzerine herifi vaBirlesmiş tirilmesi meselesinin ciddî s«rette l k t İ 5 a d l m e>;e!elerini' müzakere ko muhalefeti ve Çin'in İngiliz Devlet Bakanı Ed'biriik'e olay Mek'ika Cumhur dir. Bu arada iki polis yaralanmış • t ü n haberlerın ele alındıjı anlaşılmaktadır. aksır.e, Beatle'larcn kendilerıne j;ö ; Iraladılar. Eve bir ögle vakti, büMiiletîerdeki • mes.nı haklan» nın ward Heath'in bnümüzdeki baskanınm Johnson'un misafiri o tır. vapabüerpklerdir » P l â k l a n bütün dünyada kapışı terüen sırak kabıılden riolavı IMtDost v e mflttefik Devlet Baskaiadesini d e = t e k l e m « i dolavısivle kasımda Komünisi Çin'e gı[ yıikler islerinin ha'inria, çocuk'ar i larak Amerika Birlesik DevletleÇn En Lav'in demeci nı, arabuluctılnk teklifini ş o veya bir tesekkür mek'uf>u ! okulda iken cirdiîini çıtır çıtır itideceSini bildırrr.iştır. Heath, • rinde bulundu§u «ırava ra^tlamıs lan ve satış rekorları kıran «Beat1 vükelçiye Evüp Hsn avnca. Kızi! C>n ile Pakistan hiikümetinden sitavişle bu sebeple yapm.s olabılir. Belkı A m e n k a a r a s ı n d 3 k i bahsetmistir. le. ların berber gormemıs saç bı v o ü a d ı k l a n n ı dün Aitam Kamara raf etti. Hattâ mutfaktan bir kauPelcin'de 2 • 14 kasımda açıj h t l i â f l a n n tır. de amacı. sırf diinva b a n ş ı n a kat çımlerı ve gıyınışlen de gençler s l n d a s ö v l«>miştir lacak olan lnsıli? sanayi fuacıık e'.diven aldığını da itırafına . , r a b u | u c l ] l u k . vapmaya Cin Basb?kanı bundan sonra. Ele geciriler «roinir! deferi. kah a | | ] n d e kıda bolonmaktır. Veya VVashing tarafınrian takl.t edilmekteriir. rının açılısmda bulunmak aekledi. «Beatle» lar Lnndrada ,öv!emi=tir Asva ve Afrik.» mem! ? ketlerinin raborsa fiatlarına gfire. 13 milvon o l d u e u n u ton ile Pekini yaklaştırarak. Pakisö t e yandan tngiltere Dışişleri maciyle Komüniçt Çine gideÜst tarafı, vok. Pantalondan Öte yandan .Amerika turnesindoları (130 milvon Türk !iras:)nı Bakanı R. A. Bııtier. .Bea*ie» ların tamn ( 1 ) nnmaralı düsmanı Hin cektir. nir zivareMp bııluimak üzere Kı n.tişterek dâvalarını başgnva eöasmaktadır Üc «uc ortaŞının 22 yı . geçen hafta Wa^hinston'dakı ! n g ı [ d e n dönen «Beartle» ları karşıla transıstörlü radyoya varıncıva kadistana. Kızıl Çine karsı AmerikaEdward Du Cann. demiştir zı! Çin Dısisleri Baksnı Mareşal türmek ve diinva barışjnı savun!a kadar hap=i bpklenebi'ir. j liz Büyükelçüıgr.de tertiplenen bir j m a l c ' c ' r Londra hava alansna top dar ne bulduysa araklavıp götürdan akmakta olan cömert askeri kı: Çen Yi ile birlikte dâvetli olarak mak için ikinci bir Asva • Afrika | U y u s t ı m ı c u zphir kacakçılığı re kabul resminde kötü m n a m e l e y e lantnıs olan 4 000 den faz!a genç, müş Ama «benim haberim yok, ve iktisadi yardımı dnrdnrmayı onları bizim arkadas alm:ş galiPaki>:»and» bulunmaktariır : konferan«ı toplanma«ı husumnda « tngiltere hükümetinin korunu. vine bir Giinev Amerikalı maruz kaldıklarını valanlamıştır. uçak yere ındigı /aman cam katasarlaması mümkündür. siyaseti. Komünist Çin'le baÇu En Lav da Hiin ?erefine veI bir defa daha çaffmda bulunmu;d'Dİomat olan Guafetrtaİ!>'nın Bel ] Asılsız haberier oıları kırarak şartcıcıların yanına ba!» divor da bir daha demivor. Görülüyor ki. her hal ve kSrda Hırsız demisler buna, elhette nşçı ticareti geüstirmek a;çika Büyükelci'i Maıırica Ro^al. tngiliz basınında çıkan haberier gitmeye çaîışmışlarrdır Bu sırada rüen bir 7İvafett* «07 slarak «Du tur. zaman iyi seçilmemistir. karmakarışık. yarım yırtık. içinmacını giitmpktedir.» 102 ki!o ile elinde tu'maktpdır. 15 Afrika Asya memleketle' varalananlar. bavılanlar olmuş. Eyüp Han Çtı En Lay bnlnşması rien çıkilmaz itiraflarda bulunacak Yiiz kadar !ngi 1 i7 şirketinin yıl hapse mahkiim olan bu diplc barısa â«ıık memleketlerin. i çantalar. esarplar. Dabuçlar ve gibi Batılı başkentlerde endişe ile ki etrafı şasırtsın. katılacaSı bu fuar konusunda mat halen cezasını çekmektedir. ve çapkalar havalarda uçmuştur. Genç izlenrn dramatik relismenin s i i k i empervalist tertiplere karsı Ona şaşmıyorum da. e v e girdiSİAmerikanın tufumuyla ilgill . 1 ier kendüerini yatıstırmaya çalıHindistana verilmekte dünya barıs lehine mücadeleve gide, bir soruya karsılık olarak san polislerin şapkalarmı da çıka r.i. hangi saatte girdiSini. v e l e v bir olan yardımdır. Pakistan zaten j rismeler! için her zamandan ziyaDu Cann demıştir ki: [rarak verlere atmışlardır Bu sı çift kauçuk eldivenden ibaret de ezeldenberi, Amerika ile tneiltere d e müsaitrir» demiştir. Atlna. n (A.P. a.a.) Kıraliyet ols». ne çaldıSını itiraf erien bir « Bu konurta herhangi bir Paklrtana Svgfl rada bava alanının hoparlöründen sarayının bir sözcüsü bu sabah. nin Kesmir meselesinde tarafsız Accra, n (ajt. Radvo) Gahırsız hakkında «sizin e v e giren güçliik çıkacaamı sanmıyoMart 1963 Çin Palristan • Beatle» ların son şarkıları olan Yunanistan Kıralı Paul'ün «çok Hindistana baskı yapmadıkları îçin hırsızın bu olmadıgi anlasılmıştır» na'yı *ek partili bir ülke haline rum. Simdiye kadar bu konu Londra, 22 (a a.) Profumo ' S h e loves vou» isitilıvordu BiCENTO ve SEATO'ya sadakatının İyi bir gece» geçirdiîini ve «ahah dive kestirip atan 7»bıtanın b\ı kagetirmeyı öngören anayasa de§ida bir güçlük çıkmamıstır skandalının hir numaralı kahra ündiği gibi bu dort Liverpool'lü naati nasıl edindieine sasıyorum. yeteri kadar mükâfatlandınlmadıiteşi çıkmadığını söylemiştir Kışiklikleri. parlâmentoria riün vapıBundan sonra da çıkmasına manı kızıl jaclı nsnken Chi«tine j g p nç Amerıkava giderken de bü^ından sikSvetçivdi. Basta Ameriral dün dört saat 'iiren bir ölser lan iiçüncü görüsmede kabul edilBir hırsızı tpsbit etmek için. o bir sebep eöremivonım KalKeeler. 22 nH doŞum vıldönıimü ' v " k ' bir kalabahk tarafından uka ve tnçiltere olmak üzere Batı j ameliyatı olmustur. ntm kerdi itirafı da vetmivorsa ramiş ve dün mahalli saatle gece dı ki. Ba^kan Jotınson ile nü gavef eâkin. kendi'ine gönde ! Surlanmıstı. lılar tarafından Kızıl Çin tecavübitava baska nasıl bir delil kanaat S5zc3. 82 yasındaki Kıralın sıhyarı«iinda yürürlüge gırmıştir Sir Alec Doııglas Home arazüne karsı Hindistana (recen senerilen bir kaç »ebrik kartını okuj 1 ^ ^ ^ verır acaba? hl durumu İçin «endise edecek bir findaki son eönişmede. sosdenberi eSndrrilmeSe baslanan yar yarak geçirmistir şey yok» demiştir. Ingilterede orta yaşlıla*** yalist ülkelerle ticaret konudım, Pakistanın tnemnnniyetsizti ÖLÜM Adaleti vanıltmak sucıı ile doBu olav, hana bir eski hırsızlık Açıklamadan iki saat sonr» Kısu her iki taraf için de açıkfine tux biber ekmistir. Batilılann Londra. Î2 (a.a.) tntrfltere kuz ava mahkrım edilriiŞİTdenheri nn dörtte biri, zihnen vakasını hatırlattı. ;ral. Tntoi «aravında Kıraliçe FreMerhum Çürüksulu Bahri ça ortaya konmustur. tngilihanetine a$radı£ını zanneden Basbakanı • . , . , „ Keeler. Hollnwav hanishaneinde • Ssvpi Sahane» tâhirinin, dil Sır Alee „ ,. , , Pasa ve merhume Hatire El. tere vaşamak için. ticaret hastaymış oynnnn iııflali. Pakistanın 16 yıllık ffenel seçimlerin va DouSlas Home. . . . riddi bir işçi kı? olarak çalışmakhaıiran. ya da alıstcanhgı i l e her.üz kuüarîlmakPrenses Veliaht ve Prenses Sophie'j derıka. frene Prens Constantine, mas I!an'.mefendinin kerimeyapmak zorundadır Bizîm 1 çeleneksel dıs potitikasını etklle elrim a v l a n içinde tadır yapılacajıru Colchester (Ingıltere). Î2 (a.a.) ta oldufu bir tarihte, bizîm e v e leri: merhum Dr Şıikrü Fazıl çin ticsret bir ölüm kainnı miş, d o s t u m i » ve mfıttefikımİT sinv söylemis. fakat kesin tarihi hak yi kabal etmistir. Keeler, hapısh&nertekı ilk ay.n . ,.. tlkel'in e«i: merhum Sııha <• .. •• Ingıiız jjsıitna'rı lumanı Hı hır<\7 s?rmi"tı. c Bir doktor Kıralm. kansını v e meselesidir.» di. Kızıl Çinle tehlikeli şekiide kinda bir acıklaTn» vapmaktan k ı G»rçi fazla zıvan vermemis. e v t l k e l : Fahir tlkel. R»fhar knmvonlara ejva vükîemek'e v e c h a j d ¥ o x tngılte.edekı yeUşkin I çoeuklarını kucakiadıfını «övleS flörtleşmeye baslamıstır. Edward Du Cann tngilte çınarak, «Muhafarakâr Parti ile Akad ve merhum Bahri tlkel'çamasırharpde çahsmakla gc.r l e r nüfusunun dörtte bınnın ruher. kalahalık olduSıı için cab'ik vakaPakistans ffire. Kızıl Çinin Hin halkm karartm Ö2renmeden önce ! , , ) , „ Daha sonrs vavınlanan bir \ renin Küba'ya geçen yıl ankendilifinden in anneleri: Fitnat Gogen. mıs. ıvı davranısları «ehehıvle ıkin ' v e zihnen rahatsız oldugunu ıritlıa lanacaS'nı sezmis, e. dünkü ameliyatın badistanı istilSva kalkısmasina imkSn bir $ey sövlivemem» demistir cak 2 milyon «terlınlık (50 Ssıriivf. Ergil. Sadive Çürüks'Jcı ay kavanorlara reçel doH.ırmatt ptmek'edır Bu «inır bozuklukları ; kacmı^tı şarılı o l d u j u ve Kıralın iyilesmeyoktnr. Dolavısivle Hindlstamn asö n l e H n d e daha sekiz ay olan milyon Tt. ) ms! sattıâı halde Merkez memuru basta olmak ülu. merhum Z"kiye Selvili ve ışıvle gorevlenriirilm. ve nihavet na önemsız korku ve endışeierın kerî v e iMisadi «rücü Kızıl Cine Muhafazakâr Partinin içinde bu ve hasladıfiı bildirilmiştir. aynı siire i ç i n i e Birlesik A kıiMiphanevp .ia kl^di I tbrphim riirüksulu'nun h e m . sebep olriuğunu ı l e n süren Dr Fox?ere serkomi'îerlpr. komiserler. DOdceil, Paklstana karsı takviye edil | , , n d u 6 u k g t a d u r u m d a ı , k u r t ı , l a Veliaht Prens Constantine evI y l rlavrs merikamn Kıibava 13 mılyon sireleri : Sıımrıı likel VP DO.'."• n ı ş l a r ı n a de j bunun bir bakıma faydalı oldugu j lislpr. hokçiler günlerce kapımızı mektedir. Batılılann vardımlariv ; r a k K e n e , s e c f m l ( . r d e i y l , o n u c l a r veîki gün naip tâyin edilmis busterlinlik (325 milvon TL) ma! 6^n Akad'ın kavınvalid^leri : vam ettigi takdirde ha?iranda va ; nu. zira hıçbır endişe ve k o m u : asındırdı'ar. evi ba^tan asaŞı elek K Hindirtan • Pakistan Tanmada e I d , e t n | e s l , ç J n W r h l T , , v a l f f j lunmaktavdı. sattıSını sovlemis, öte vanÖmcr Akad. Z e v n t p tlk"l. ni doku? aylık re/asının a!t, avını ' duymıyanların, ânı tehlıkeler kar' plek el°dil»r. e v halkını teker tedan Batı Alrnanvanın da tn Ronunda, O«man Akad vp Sükrii tlkdoldurduktan «nnra tahlive edil . şı^ında dığerierınrien kötü riurum ker sıveava cektiler ü"İ". l T.*Î.V e r hüsbfitün . İ *' o I d u 2 « 'Sylenmekfedir." thracatla " n I"?. n e S boznlvalpindl aleyhine »iltereden fiaha f»7İa mal el'in h; ; vükanne!ri mesi mümkündür. ! ıara düşeceğını ıddıa etmıstır. ; merkez memuru. kendinden emin, ithalât arasındaki fark ocak ayın mnstnr. Teni nelhi çfielendikçe da 120 milyon sterlin fyaklasık ^aftı»ını h<»lirtmistir. hünerlihîine inanır ve kalere eı'iİSMFT İLKEL Pakistana kanıı daha düsmanra larak 3 milyar TL > gibi korkrınc J AYLA DFMtRAKIN venir bir eda i'e. ka«ıla kasıla bize ö t e vandan Pekini tanıyan 22 Şubat rumsrtesi giinü Bedavranmakta ve «recen haftaUİ G8 söyîe bir vaaHH" bıılundu: Fransa i l e diplomstik münaIIP bulmasına ragmer bekt?ki "vinde vpfat etmi'=tir venlık Konseyi mfizakerelertnde ^ebetlerin ke«ilmpsi fizerine. Sâyei Sahanede. hırsır bir PERTEV BtLGt 23 S'ibat 19W parar eünü Beortaya cıktıgı eibi. Kesmir mesele Fransidakı Millivetci Çin baftava kalmaz. vakalanır, merak Nlşanlandılar bek Camiinr?cn öĞ'e nama7inı Rinde tamamen a r l a ş m s r bir tavır Maslahatc'J^arı Kao Sin Mınp etmeyin t?ÇI Parti Otuz , aşmı sşmamış. lise mezumı ve eskerliğini mütaakıp kalrlırılarak Pıırrıpyapmış bııeün Pari^ten aynlmıstır Gıivendik. rrprak etmedik, bekvözde 11 ileri dıırumuntın son libi^arı mezarlıSındaki ebpdi memur aranmaktadır. (Fransızca hilen tercih edilirV Rir memteketin. baihmsiz bir po îedik Kızıl Çin Maslahaieüzarı i^tir^hateâhınfl f*.\rîi PHİI*»Şahwn müraacat. rvcn.»*MLi BAVKASI A.Ş Galata j Iltika jrütmrve verden gfiîe kadar Atı alon .SSvoi Sahane» de Ü«Sung Çing • Kusng'ın .ia yaAlec'in partisine ÜTnit ver h»kki vardır. Hattâ Paki<rtan. en Persone! Servisi • küdxrı eeç.mişti rin Parise gplmpsı beklen«Jîselerlnde bir derfeeye kadar ris mistir. mpkteriir Cumhıırivet 1P75 tlâncılık: 8631 1960 ', Bu sefer d" ^«>kl'vnrıjz rısktıdır. Fakat. «Rakîbimin d m HAMDI V A R O G L r Halen Millivetci Çinin U ' manı benlm dostnmdnr» fe1«efp«> N E S r O rielegasvonuna devre "' henimsemts eBrflnen Pakltctamn dilmis olnn büvük eiçılik biPindfitan tehdidinl lötromnnrlrT nası hakkınria karar verilin'azla mflbalâira ederken. K ı n l Cir ceyey kadar Komıinıst Çin • SAADET I.IIMA r»hlUc«fnl de fevkalade kfioflmse Mas!ahatgü7an bir otele yerlle dı>i sBpheslzdfr. K ı n l Çlnln Rav»ı 4 IZMITte bulunan bir fabrikanm Işletme Konstriiksiyon leşecektir Resrri Fransif pindi • Karasi zıtlasmasindan vs t v e sipariş hazırlama servi.şlerinde çahştırılmak üzere A L M A N Razetecl çevreleri ise binanın Pekin rarlanarak Pekintn emellerini P» * CA bilep tecrübeli genç MKHMET LCMVnın hükümetine ait oîduguna şüp ' fci*tan ve Hindlstamn harahelerı btr erkek çocukları he bulunmadı6ı görüçönde .| nin Bzerlne înşa etmesi Ihfimalin dünyaya gelmlştir dirler. den ceklnmek ISzımdır. ıbu! / J1 Şubat 1PS4 Istanbu! Bu arada Kcmiinist Çin '' Kavhan S A f t l . * M F R Devlet Baskanı Mao Ce Tung, ) 9® Pekini ziyaret etmekte olan veya Cumhurlyet 1977 bir Fransız carlâmen'o heye • VERtMAK ETKlîf tine hitaben yaptı&ı konuş \ üe J alınacaktır. Taliplerin. kendi el yazısiyle TÜRKÇE ve A L TEŞEKKÜR mada «Husyaya son seyaha 1 ' MTJHLtS İNAN MANCA hâl tercümelerini v e evvelc* çalıştıkları yerlerden U Şubat 19S4 tarlhinde eh*tim 1957 senesinde olmuştur : Klşanlandılar diyete lntlkal eden muhterpm aldıkları belgeleri göndermek suretiyle 10 Mart 1964 tarihine Fakat artık oraya ayak bas v Suadlye Î2 Şubat 19M i sllp rpisimlz Yüksek tktlsat ve. kadar İZMİT P K. 5 adresirıe müracaatları. mıyacağım, çünkö onlar an | Tlcaret Okulu emekli ögrptl a s m a ' a n vırttılar demiştir i menlerlnden Eyüp Han9 Pekin ile Amerikaya arabuluculuk teklifetti DÜNYADA Meksikalı bir diplomat 130 milyon liralık eroin kaçırırken ele geçirildi Bekliyoroz Çu EnLay Pakistanda «p kin, diğer memleketler makulbir iavır iakınırlarsa, bunlara aynı tutumla mukabeleye hazırdır» Yeni bir başarı "Beatie,,lar Araerikadan göz yaşiarı ile uğurlandı Heath Pekine gidiyor Yunan Kıralının durumu düzeliyor Ghristine Keeler Gana'da iek parti dözeni doğum yıldönfîmiinü neşssiz geçirdi İngiliz seçimleri haziran veya ekimde yapılaeak ? MEMUR ÂRÂNIYOR : TEKNİK ELEMAN ALINACAK * . . ; Maklna Yiiksek Mühendisleri MÜHENDİSLERİ AIR FRANCE sizleri Reklârncıhk 71"? 1965 7 HATA YARIŞMASINA Dâvei Eder! 19 6 4 Y IL IND A tstanbul'dald bütün seyahat acentalanmıı vitrinleri AIR FRANCE reklâm malzemesl ile tanzhn edilmiştir. Bu vitrinler tanzirn edilîrken 7 tanesinde bilhassa birer hata yapılmıştır. Bütün seyahat acentaianndan veya bizzat LİRALIK cenazeslne geîmek ve tedfln merasimlnde bulunmak ve mfk tup. telgrsf ve telefonla »pımıza tstlrak edpn akraba ve dnstlarımıza yegân yegân tesekkürr teeseüjümtiz mânl oldugur:dan muhterem gazetpniıin tavtıssutnru rlca ederiz. AlLES] Cumh'.ırlyet ZEKİ ALAYBEK'in M E V I İ T Kıymetlt alle Wl>(lg13müz Emekli Harn Malflüi Ptvade AIR FRANCE ÇumhnrİTet Caddeti No. 7 vefatmın kırkmcı gününe tp»adtlf eden 23.2 19B4 pazar günü tklndl namazım mötaskıp Akearay Vallde Camllnrte Mevllt kıraat edlleceglnden akraba. dort ve dlndaîlanmmn tesriflerl rlc« olunur. AÎLES} Cumhurlyet 1P52 Yarbay Ohriii NAZMİ ALPAY'm İKRAMİYELER Lüks apartman daireleri Yurdun dilediğiniz yerinde mesken parası Hisse senedi ve Devlet tahvili Çeşitli ve zengin p^ra ikramiyelci TAKSİM tSTANBUL'dan ÖLÜM Du! Bayan Suzan RsMîı Bay ve Bayan Nlso Hablh. B>v ve Bayan Lul Morts Hahlh Gavrleio^hı. Karako. EsVPTiaT) Yaej, Becerano. Clvre aliolP'i eşl. babaları. kayınpederiPTİ bOvök baba!an. davıiarı ve akrabalan AKBANK Reklâmcüık 425/1S53 temin edeceğiniz listeler üzerinde 7 hatayı işaret ederek bu cazip yanşmaya siz de katılabilirsiniz. Bay DAVİD HABTB'in vefat ettlştnl teesilri» hlldtrtıler. Censze merasiml 24 5?uha» 1064 yannkl pazarteı«l eörfl sant 13.30 da Büyük Hendpk Nevp ^slnrr Stnaeoffunda Icra olunaDâncılık: tlAncılık; 1978
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog