Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

23 Şubat 1964 Ne mi istiyor ? Adı Bfesnt'mus .. Otuz sekiz yaşında. Yani Cumhnriyetten üç yaş kâçük, 1936 doğumlu. Bfitün gazeteleri teker teker elden geçirdim. Bütfin fotograflannds aynı mesnt gülümseme .. bellı belirsiz. Çukura gömülmfif nfak ve koyn gözler, garıp bir ısıkla parlıyorlar. Ne o? Ben ba gSzleri tanıyornm; ben bu çebreyi tanıyorum. Bir ksranhk oda. Bn karanlık odada Ment'm neçatir'ini elrode tntan gölgeler. Bir kirli snya atıyorlar filtni, çıkarıyorlar. Siyahları beyaz, beyazları siyah bir Mesnt bu Bir ısık yanıyor, kandilden ince Tanıyor. sönfiyor. yanıyor. sönüyor. Çogalıyor Mesut'nn fotoğraflan Bir, bir daha, bir daha. bir daha . Karanlık odada eöleeler çalısıvor. Mesut'un kopralannı cogalttıkça çoğaltıyorlar. Aynı çehre, aynı gözler . Ve a>ııı JÖJIerde aynı garip ısıklar... Gölgelerden biri : Hayirda hayır vardır . divor. Mesntlar bir agızdan tekrarlıyorlar : Hayırda bayır vardır.. GSlgelerden biri : Gözlerime bakın, ne demek istediîimi anlarsınız .. diyor. Mesnt'lar bakıyorlar. Gözlerde o garip ışık. Çizgilerde o garip gülfirosenıe. Gölgelerden biri : Allah bizJmle beraber .. diyor. Mentlar : Allah bizimle beraber divorlar. Taknnya sesleri takır lakır. Bir ibrik, bir legen .. Kan doln bir leğen Knrban kesivorlar. Bir adam oülunu knrban etmek istiyor. Bakıvorum : O da Mesut. Konusnyor : Rnvaında Nallı Dede Hazretlerini gSrdflm; dedi ki, 7a Mesut, oğlunu knrban et! Bir el ozanıyor. Çoenğn Mesut'nn elinden çekiyor. Mesut malızan : Sana knrban olsun diyor. Gölgelerden biri öne etkıyor : Siz istersen» hilâfeti bile çetirirsinlı .. dlye ftsıldıyer. Mesntlar çittikce mesutlasıvorlar. Takanya sesleri çogalıyor. Gözlerde o garip ısık. Bir Mesnt : Sonn hayırlı ise mnvaffak olayım, hayırh degilse muvaffak olmıyayım, diyor. Üç el ates ediyor. Bn tabanca sesleri bixi nyandınr mıT Bilmem H nyandınr mı? Mesnt otns sekiz yasınds. Cnmhnriyetten kfiçfik. Cnmhnriyetin ilftnından fiç yıl gonra dogmus. 27 Mayısın ilânından fiç yıl sonra Cnmhnriyetin knmcnlanndan birini öldürmek istiyor. Biçare .. Bir Ceza Kanvnn, bir Mesnt'a Ta öteki Mesntlar? Cehaletin Te bllgisizligin elinde dfirfim dürüm dfirfilen «teki Mesntlar*. Hayır, hayır... Bn bir Ceza Kannnn işi değil. Kırk yıl sotıra Basbakaolıgın kapısma tabanca ile üç darbe vnran kişiyi lyiee tahlil etmeliyiz. Kapımızı vnran kimdir? Dünkfl olayın tek gazetec! gflrgfi tanıfı HalSk Besen arkadasımız söyle yazıyor : «Suikastçi hem jandannalarla boğuşuyor, hem de silahını ateşliyordu. Şoför Halil acele hareket etti. O anda înönü soforune şöyle diyordu : Ne acele ediyorsunuz? Durun bakahm, ne istiyorî» Ne kadar da îsmet Pass, bn sSı : Dnrnn bakahm. ne istiyorî Ne acele edlyorsnnnz? Ismet Pasamız galiba tabanca knrsunnnn damga puln sanmıs. Ne ml istiyor bn adam? Bn Mesntiar gittikçe çoğalıyorlar Pasazn. Onlar bizim vatandaslanmu. Nfifns kütüklerinde T.C. Vyrngn oldnklan yazılıdır, ama cehaletin, gericiligin ve yobazhgın hflkmü altındadırlar. Çok sükür, siz knrtnldnnnz, var olnnnz! Ama anlan kim knrtaracak? Işte bfitfin mesele! =haberlerî Vergi reformu ve vergi tedbiri Son zamanlarda de esas maksat, Yazan: uzerınde en Ç K O vergi adaletine azdurulan meselelerçok veya bir deden bin vergı rerece daha yaklaşformudur. Bu memak olmahdır. Bu sele hemen her vasfı bulunmı • Havaların venıden soğuması üze gün ele alınmaktadır. Ancak, bu adaletıce, bır defada ve mutlak yan değişiklıkler, vergi reformu nne odun, kömür ve gaz satışlan hususta fıkır beyan edenlerden pek bir şekılde erışmek kabil olmadı dıye adlandırılamaz. II yeniden hızlanmıstır. Bu arada ba azı, bu meselenin esasmı kavnya ğına göre, bu ıstıkametteki gayretBuraya kadar sayılan asll ve tâzı odur.culann, tiyatlan arttıra bılmekte, çoğunluk vergı reformun lerın uzun vâdelı bır şekılde veya rak satıs yaptıklan tesbit edilmiş dan sadece sıyası, iktisadi ve sos devamlı olması da mumkündur. li hedeilere muayyen ölçulerde var tir Bunlardan ikisine para cezası yal eğilimlerine göre tamamıyle! Başka bir deyışle, her vergi refor mak uzere basarılmış olan reformverilmiş, birinin de deposu kapa sübjektif ve indi mânalar çıkar mu, kademeli veya devamlı bır o lara, Türkıyeden de bazı misaller luş zmcirımn bir halkası olarak verılebilır : makla yetinmektedir. tılmıştır. Vergı reformu ne demektir? Aca da mütalâa edilebihr. Faraza, Cumhuriyet vergı sisteBeledive, elindeki odun ve köVergi reformunun esas maksadı, mının esas kuruluşunu temin eden • ü stokiannı arttırmıstır. Yeni ba, her vergi tedbiri, yahut vergı mr kapı ve Ka«ımpasada tanzim sa mevzuatında yapılan her değışıkhk vergileme adaleti olmakla beraber, 1925 1929 ıslahatı bu arada sayıtışları yapi'.maktadsr. Halen Be vergı reformu mudur' Vergı refor bunun yanında tâlı hedefler de gu labılir. Gerçekten, 1923 te âşarın lediyenın elinde 40 bin çeki odun mu, mutlak» vergı yukünu ^rtırma dülebilir. Hatti, çok kerc, bu nevi kaldırılması ile, zıraat sektörünün 10 ton da kömür stoku bulunmak istikametmdeki değişiklikler mi hedeflerin de takibi gerekmekte ezılmekten kurtanlması ve çıkaııdir? Bu meseleler hakkında objek dir. lan bır sen yenı vergı kanunu ile taıjır. tıf bir gorüşle kısa bazı mutalâaBunlardan bazılan, doğrudan j v e r g l yukünün koyden şehır ekoöte yanrtan sirketler, bayileri larda bulunmak ve birbırıne karış doğruya mall hedeflerdir. Meselâ, j mısine kaydınlması maksadı gü I ne ga? dagıtarak, sıkmtının veni tırılan mefhumlan açıklamak, yu vergileme adaleti duzeltilırken, InO dulmuştür. Bunların baslıcalan, den canlanmaiını Bnlemeye çahs karıda belirtilen sebepler yüzüc vergı gehrlerıni aynı sevıyede tut 1926 tarıhlı kazanç vergisi, 1926 ismaktadırlar. den yerinde ve faydalıdır. mak, muayyen bir nıspette artır tihlâk vergileri ve sonra 1927 muaI mak, vergilememn esneklık (elâs , m e ı e vergisi ve 1929 muhtar gümVergi reformu, vergi sısteminin derecesıni yükseltmek, ba«Ordu» eemjsinde külliyetli veya bu sistem içinde mütalâa ediı tikıyet) vergi yükünü hafifletmek ruk tarıfesidir. zen de Vergı reformuna bir baska misai miktarda feaçak kadın mek şartıyle munferıt vergilerin gıbı maksatlar da güdülebilir. olarak, 1950 gelir, kurumlar ve eseşyası ele geçti veya muayyen vergi gruplarının Yıne vergileme bakımından, ver naf vergileri ile Vergı Usul KanuHayfa Barselon seferinden dö esas itıbariyle vergileme adaletini ginm daha kolay ve daha emin bir nunun getırdığı yenı ve nispeten nen cOrdu» gemisinde dün külli daha ıyı temin edecek sekilde de sekilde tahsılını mümkun kılmak. modem vergileme şekıl ve metotğistirilmesi veya düzeltilmesı diye yahut vergı borcunun hesaplanma ları gösterilebihr. Başlarda, kazanç yetli miktarda kaçak eşya ele geç tarif edılebiîir. Ancak, yukandakı sını daha açık ve sarih esaslara miştır. Gemideki boş kamaralann tanfte belirtildığı gıbi munierıt bağlamak gibi, vergi tekniği ile U vergısınden çok daha az varıdat temin eden gelır vergisi, kısa bir zayatak altlanna soku'.an çuvallar vergilerin adalete uygunluk vazı gili düzeltme tedbirleri de alınaman sonra, Türk vergi sistemının içinde erkek ve kadın kumaşlan, yeti vergı sistemi içinde mütalâa bilir. en çok varidat getiren vergisi olkadın naylon gecelikleri, orlon ve edilmek lâzımdır. Bu itibarla da, Diğer taraftan, vergi reformlann muştur. ıperlon bluzlar. asma kilit, kadın vergi adaletine yaklaşmak maksa da ekonomik bazı hedefler de göz> Şunu da ilâve edelim ki, vergi takma göğüsleri, külliyetli mikiar dı, bir bütün olarak vergi sistemi önünde tutulabilir. Meselâ, gelır reformu çahşmaları, bugün, kuv da hâmileliği önleyici ilâçlar, ruj içinde düsünülmek gerektir. lerı, ıstıhlâkten ziyade tasarruf ve vetini ilmî esaslardan alan çok mpudra i!s takma kadın kirpiklerl Vergı adaletı, fertler veya sek yatınma yöneltmek, yatınmlan ce bir teknik ve hattâ sanat halıbulunmustur. 30 40 bin lira de tSrler itibanyle ele ahnmış olabi sektörler veya coğrafî bölgeler iti ne gelmıs bulunmaktadır. Bu se 5ennde olan kaçak eşyalar guro lir. Vergılemenın, hem »ektorler bariyle muayyen istikametlere çe beple, Almanya gıbı bazı memlerük muhafaza memurlan tarafın ve hem de netıcede fertler arasın virmek, dış ticaret dengesini düzelt ketlerde, üyelennı hemen münhada adil bir yük dağıtımı temin et mek maksadiyle gereklı ithalât sıran ünıversıte profesörlerinın teş dan müsadere edilmiştir. Eiger taraftan Ama^va ?;îepi ge mesi şarttır. Her vergi reformunun ikamelerini sağhyacak veya ihra kil ettıği daimî reform komisyoncatı artıracak faaliyet kollaruu ve micilerinden Hü*nü Yılmann jahrf ' f58* m a k s a d l b u i d e a l e yaklasmak müesseselerini gelistirmek, görun lan vardır. tır. Türkiyede de, zaman laman, bu bavulunda da 115 adet mertni eÇu halde, hiçbir vergi reformu miyen kalemler üzerinde benzer istikamette faaliyette bulunan ve le geçmiştir. mutlak bir kıymet ifade edemez. tedbirler almak ve bu arada dıs Maliye Bakanlığı mensuplanndan Ancak ideale yaklaşmakta bir mer aktif turizmi tesvik etmek, bu he başka üniversite mensuplan ile huGeçen yıl 17 bin köpek hale oUbilir. Bu mânada vergi re deflerin baslıcalan olarak sayıla susi sektör mümessillerinin de kaöldürüldü formu, gerekükge ele aiınan bir bilir. tıldıgı vergi reform komisyonlan Şehirde, sağlığa zarar vericl a mevzu olarak kabul edilebileceğı Görülüyor ki, ceşitli tâli hedef kurulmuştur. Bunlann baslıcalan, ] hırlann kapatılması için aiınan gıbı, kademeli de olabilir. Vergı ler takip edilebilir. Fakat, her hal yukarıda bahsi geçen 1950 reformukarann tatbiki devam etmektedir. nu hazırhyan komisyon, 1949 mua Geçen yıl içinde 70 ahır kapatılmele vergisi komisyonu, 1931 gelir, kurumlar ve usul mevruatını ye mıştır. niden gözden geçirmek üzere kuruBelediye Veteriner Müdürlüğü, lan komisyon ve son olarak da 1961 bu arada 1413 yerin iliçlamanını den beri fasılalarla faaliyette bulu yapmıstır. Hastane ve polikliniknan ve bütün vergi sistemini incelerde 36 bin kanatlı, 7770 çift tırlemek ve düzenlemekle vazifeli kı nakh hayvanın muayenesi yapıllınmıs olan vergi reform komisyomıj, 17 bin köpek, 2500 kedl 51dOnudur. rülmüstür. Ayrıca 7 bin kanatlı Bu komisyonlann raporlan, yuhayvana difteri, 2600 köpeğe kukarıda esaslanna isaret ettigimlı duz, 10 bin çift hayvana da şap maksatlara göre ayarlanmıs ceşitli aşısı tatbik reform teklifleri ihtiva etmektedir Bunlardan bazılan tatbikata intıkal etmis; bir kısmı ise muhtelif sebepler yüzünden ileriy* bırakılmış veya terkedilmistir. Şehir HHIHlllllllllllllHIIHIHIII GÜNÜN KONULARI İdarede baskı grupları ve bazı sorunlar IIIUIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİII Oduncular fîyatları yeniden arfırdı Prof. M Orhan Dikmen 1 Kamu idareleri, halk ve iş sahipleri arasındaki ilgiler Yazan: İsmail GÜZELİŞ 1 Halk» hizmet ilkesi: Bngfin bfitun demokratik fllkelerde, devletin ve kamn idarelerinin yalmz halka hizmet için knrnldngn kabnl edilmektedir. Tönetieilerin balkla alan İL gilerinde knllanılacak nsnllerde yalnıa nfifns ve knvvete dayanmanın modar çoktan geçmistir. Kölelik devri tarihe karışmıştır. Halkı vönetmek için inandırmak yolnnu seçmek ve Onderlik kabiliyetine sahip olmak gerekir. Bngfin «bes yıllık kalkınma pl&nımınn» b > asanya nlasarak Tflrk nlnsnnnn (ağdas nygsrlık •eviyesine bir an önce vsrmasını istivomk; kamn yönejicilerimizi, Osman. lı tmparatorlngnnnn çökfintn devrinden miras kalan kötfl •lıskanlıklanndan ve zihniyetinden knrtarmanın çarelerinl »ramalıyız. Halk ve kamn rorevlileri arasındaki ilrileri, Ba *ı toplnmlarının •yöneticilijfin balka hizmet ve halkm kalkınmasını vnklenen bir dnsflnee ve hareket oldngn» seklindeki raedern anlayışıns gSre dâıen lemeliyiz. ( i ) . 2 Kamu yararlığı ilkesi: YSnetici. bfitfin kararlannda ve hareketlerlnde kamn yarar. lıgını gSzönfinde tntmak zornndadır. Ü^tfin bir vönetici, bemen hemen her gfin kendi kendine sn snali sormalıdır: «Sn grnpnn benden yapilmasını is. tedifi is aeaba kamn yararlığıvla ilçili midir?^ Bn sornvu kafasından reçiren kamn g&revlisi. karsısındakilerin valnız bendl çıkarlannı rerçeklestirmeye çalısan ve bnnnn için de kamn yararlı(ıni zarara ujfrstmak istediklerinl sezerse o Isi yapmaktan kendlnl alıkovmahdır. Bazan rnvet knvvetli de olabllen bn ribl grnplann beneil dileklerine karfi kamn irBrevinerinin direnebnmesi !• çln raaddf ve mSnevi temlnata sahip olması rerekir. Bnrnn kamn ?ffrev!?Terinfn aldıfı par*. ortak eıkara karsı halkın Hsisizligi, partl ve diger yollarla yapılan baskıiar ve bnna karsılık vBnfHciIerln atanms ve yer df »isttrme eIW Bzlfik 1«lerinin denfiz kesin vBnetmellk lerle heTirtHmemN dnrnmlan ortadavken bencîl knvvetlere dlrenebilme.leri ç»k zordnr. Tüfkivede idare ile halk 11gnerimJe orja^a çıkan^ban so ,, rurflan 1 Terll halkın konnstugn dll bakımmrfan kamlasılan zor luklar: Bnefln hSlî bir çok bBlpelerimizdeki kamn gBrevlileri terenman knTTantnak zornndaflir. Sivasal Rilefier Fakfiltesi BJretim flvelerince hanrlamp 1957 vılmda vavınlanan «Kaza ve vüâvet idareırt fizerinde blr arastırma» adındaki kltaptan BgrendiSimize e«re, kazatanmızın viİ7de on ikMnde renellikle, vfizde on dördSndp arada bir olmak nzere •'. 27 sinde trrrftma na ihtiyaç vardır. Rfirtçe ve Arapeanın vavpın oldnjhı ırfinevdofn Anadolnda çok sık, Konvanm Tflnak ve Sevdisehir kazalnrı ırihi orta Anadoln «e 3 • PİVAIE Maniaaaın Demirei ve dlger ban hndnt kazalarında arada bir ttrcümana ihtiyaç dnyulmaktadır. 2 Kamu gSrevlilerine yapılan «lyasal baskılan Tfirkiyede kamn işIerinİB yflrfitfilmesi bakımından zararlı sayılacak aiyassl baskılar fizerinde yapılmif blr arastırma maalesef yoktnr. Talnu ynkarıda belirttiğimiz «kaza ve vi. lâyet idaresi fizerinde bir araatırma» adlı kitabın hazırlanma sı sırasında vapılan bir anketten 5ğrendiğimize gflre, Jcaymakamlann ancak yfizde ücfl bn gibi zaarrlı siyasal baskılara nÇramadıklanni belirtmisler dir. Tfizde kırk fiçfi arada bir. ynzde otnz doknzn bazan ve yfizde on besi de sık sık ba»fcıv İs karsılastıdm İfade etmistir. Azellikle sivasal çalınnaların ve mficadelenin hızlandıfı lamanlarda bncak mfidfirleri. kav makamlar, valiler ve difer kamn gSreviiIerinin sivasal etkllerle olan yer defiştirmeleri bir hayli artmaktadır. 3 Kamu idarelerinde is sahipleri için arabulueuluk vapanlann zararlı çalısmalanYnksnda sdı »eçen ankete !CBre kamn idarelerine vapılan mSraeaatlann yfizde eltls< o i<ile llril) vaUndaslar. rfizde ellisi de İs sahipleri dısındaki arabnlncnlar tarafında vapılmaktadır. Bn nrabnluenlar sn fekilde sıralanmaktadır; Si»asal partilerin baskan ve Oveleri. aja ve bey »ibi flerl gelen kimseler. is takinçiteri, kBv mnhtar ve ihtivar knreln fiveleri, heledive baskan ve flveleri, vatandaslann hisım ve va kmlan. milletvekilleri. kavmakam ve vallnln kendi yakmlan, vatandasın kannnt vekilleri, zengin zorbalar, n çenel meelis flveleri, karan rBrevIileri, demekler, aydın kimseler, nfifnz sahibi olmak tstivenier ve kasahadaM bHric kimseler. Buraya kadar verdigimiz Izahat. yukarıda bahsi geçen hedeflere uyKarla karışık yağmur mıyan vergi tedbirlerinin reform, mahıyetinde telâkki edilemiyeceği1 yağışı devam edecek ni göstermektedir. Bej yıllık plâ | nın fınansmaru için geçen lene alı, Marmara, batı Karadeniz, iç Anan ve bu sene ileri sürülen vergı j nadolo ve güneydeğn Anadol» tedbirlerinin mühim bir kısmı bu bölgesi çok bolntlu karls kancümledendir. Bunlar, esas itibariyşık yağmnrln, doğn Anadoln bSl le, plânın biraz hesapsız tutuldugesi kar yağışlı, Akdeniz, Ege ve ğu intibamı veren devlet sektoru doğn Karadeniz bölgeleri parçafınansman ihtiyacını karsılamak lı çok bulntln arasıra yagmnrln maksadını güden ve zarureten ver geçecek, hava sıcaklıkları Akdegi adaleti hedefinden azçok inhiniz, doğn ve güneydogu Anadoln raf etmek eğılimini gösteren ted bdlgelerinde degişmiyecek, difer birlerdir. bölgelerde azalacak, rüzgârlar Vergı reformu, niha! maksatları dofa bölgelerde güney yönlerden arasında daha fazla varidat elde faafif, batı bölgelerde knzey yönetmek hedefi yer almıs olsa dahı lerden orta knvvette ve yer yer varidat baskısı olmadan gerçekleşknvvetli olarak esecektlr. tirilebilir. Halbuki, bahsi geçen tedbirlerde ana maksat, muayyen ŞEHRİMİZDE miktardaki açığın derhal kapatılŞehrimizde bugün hava parçalı masıdır. Başka bir ifade ile, mahibulutlu geçecek, rüzgârlar yıldız yetı itıbariyle uzun vâdeli olan poyrazdan orta kuvvette esecektir. vergi adaleti hedefi, çok kısa vâEn yüksek sıcakhk 3, en duşük 2 deli olan varidat temıni hedefine. derece olacaktır. Geceleri don bek hiç değilse muayyen bir ölçüde, lenmektedır. feda edilmiştır. Bu bakımdan, babis mevzuu tedŞÜBAT 23 ŞEVVAL 9 birlerde, tam mânasiyle bır vergı reformu mahiyetı aramak, fazla bir şey istemek olur. Ancak, bu munasebetle, hususüe az gelışmış memleketlerde, bu İM b,edefın Kısa vâdede beraberce gerçeklestirı) V, ] 6 4312 27 15 2817 52 19 231 5 02 mesinin, maddeten pek mümkun E ]12 51 fi 37 1 ?' 12 00 1 V 1 11 Reklâmcılık 57T7/1964 olmadığına isaret etmek de yerınCumhuriyet 1975 , ^vnıııııııııııııııımıııııımııııımuıımıınHimıııııııııııııııııııihiıııııııııııııııııııı ıııııııııı ıııııiiimıııımımııııııııınıııımııımıııııııııııımmmıınınıııınııııııııııııııııııır/^. de olacaktır. m suikastın Butün AKIS tdarenln haiHa olan lleilerin de arabnlnenlar bfivflk brr 5nera tasımaktadır; fakat ne vank M valnıs Beel eıkarlannı rBzeterek hareket eden srabnIncnlann pek çok lararlı çaIısmalan vardır. Rurfin kamn vicdanmı »edeliven fBrevl k8tflve knllanma, rflsvet, adam kayırma ye lorlnk çıkarm^ «Jbl olavlann çoînnda bn arabn Incnlann ^armajtı yardir. Bnnlar çok defa İs sâhlblndm IIrlII kamn çBrevllsine vermek fleere para ds Isterler: takat bn paranın kime verilecHHni açıkça belirtmiyerek bfitfln dairenln namns ve «erefini jrBleelerler. övle klsiler vardır kl, kamn vBnetietlerinln namns ve sereflvle oynamayı bir feçim ve çeltr kaynafı ballne getirmislerdir. YARIN: Halkın en çok sikSyet ettiÇi isler... (1) Richard Podol «Modem sevk ve idarenin rel!smesi> Amerikan tktisadt Tardım Knrnlnnnn bastırdı»ı »Sevk ve idarenin esaslan» kitabı. Sayfa 4 ve 59 60. Ankara 1P6Î. Istanbulda şehir çöplerinin istifadeli sekilde imhasım sağbyacak tesisatın kurulması proerama alınmıştır. Bu işle ilgüi yerli ve yabancı firmaların ileri sürecekleri teknik ve malî şartlarla sağlıyacakları kredl miktannm bir teklif halinde 1/6/1964 pünü saat 17 ye kadar İstanbul Belediye Başkanlığına bildirmeleri ilân olunur. (Basın 2508/1971) Belediye Baskanlısmdaıı =CUMHURtYET'in refrikası: 34 Bu mektubu dahtilovla çof3İtarak ilsililere gSnderecekti. tmzasız olarak!. XX Geliyorum, tiönül hanımcıfım; srelivorum. Rir dakika . Avsel, her tarafa birden vetişmeje çalısıyordn Allahtan, eli çabak. BPS attı dakikada sanyordn bir saçı : Mehmet fîle eetir. Arkadan bemen : Emret. canım Nasıl yapıvomz? Gecen seferkl «ribi yan•îan çi7ei tni? arkaya mı? Evvenva : Nero manikür snvn . dl"e scstpnivor. fpek cafırıvor : Mehnet, hanımefendinin •'Itosnnn al . Mehmet han?i birisine koş™ ? On parrava mı billflnsfln?! Zaten vsnk. rtnn bn islerde knllanmab Ci^k. becerikli: Sam nnan vanar. bova vapar. farla titizlik etmlyen olnrsa bigndi l">var. . suarların üçü de dotu. Sırada bes kisi var: Kiminin bası yıkanmıs, kimi dekolorasyonda, kinıi permada Sekiz müsterı de daba hiç başlanmamış, bekliyor. tpek. kasasının başında otnrmnştn : Bir kesme, bir mizanpli. bir mrjtikür. Değil mi hanımefendi? Şa kadar lira.. Hiç: «fazladır pahalıdır..» diyen vok. Hemen çıkanp veriyor lar. Sonra da bir ikibnçnklnk Aysel'e. bir ikibnçnklnk Evvenya'va, elli knrns, b!r lira Mehmerte Rnnlar da bahsis! Avsel sahibi, dflkkânın. Kasava Sdenen. onnn, nasıl olsa. Gene de cebine ayn para komyorlar. fistelik. üsnl, fidet böyle, iste! tpek çok memntmdn hayatından. tklnci bfr patrondn o da. Ahlasınm »a? koln. Hem. eflenivordn çok; havarHsler isltivordn; dedikodnlar Bfrenivor. Osmalann kizmın dü£îin8 nasıl olmnş: ne eirmlsler. ne tak mislar X, korasın4an nivr ayrılmış .. Kim kimi severmis... Hanımlar bütün yaptıklannı, ettiklerini. duydnklannı, aile sırlarını söylüyorlardı. öyle eanlı, 8yle hareketli ver kı bir berber salonn! Gelenler, jidenler, değisik konnlar, çeşitli konuşmalar .. tki telefonlan varmif. Biri alt katta, biri Sst katta, vatak odalsnnda. Bey. eve gellnce, bir sey için «saddakint aç> yor ki, kansı vnkandan.. öte vanda. Mebrnre banım bir ahftabınm Paristen aldıgi tavvBrfi anlatıyordn: Kürk ama, inceeik, ipekli. den farkaır Bizim parayla kaça biliyor mnsnnnz?... Bavan Kaynakoğln sızlanıyor: Şn tırnaklanmm haline bak. Evvenyaeıtıtn; hepsi kırıl dı. Berbat oldn. Ta .. Sortns: Hizmetçiro gitti. Hizmetçi evin saadetivmis, mefer. evln saadeti Geçen aksam. birdenbire.. Arada: perma, pedikSr. fllln derken. hoop . Bir ellilik firivor kasaya. Az sonra, bir daha. tpeği begeniyorlardı çok: Ne gflzel gSderi »ar, degil mi? Xa teni.. Ayol ne sfirtyorsnn vöıane? Bize de sflyle. DViısıvorlardı: Ne dertin. arkava topn* vapsam daba mı iyi gider ba. na? Birden bir çığiık, bir beyecan! Can cifer iki dost. nznn bir avnlılrtan «onra dfikkânda konnsnyordn. Meseli 8nna"yla Av sekerim, döndün mfl «ekarsı apartımandaki SeviHe^ yanatten?! D3n aksam geç vakit ara Ama, Syleleri de vardı ki, mlarla «hanımefendi» siı lâr ebayla geldik. Sana telefon ededilmez: eektim .. Şimdi, hanımefendteiğlm; Aysel. dnrmadan çalısıyordn. yanm saat sflrmea, hannnefrn Elindeki İs bitmeden yenisine di. Elindekini bitirsin, «onrs hazırlanıyor: yalnız Ik) tane var. Mehmet. Mebmet, banımefendinin bigndilerini çıkar. Nonoş taanı yenl gazeteleri getir hanımefen dlye. Blr kaove içer nılslni» mın saçını ıslat .. hanımefendi? Cin ribt. Aysel. Hiç Wr sev Kshveeinin çırogı, iki dOkgSznnden kaçmıyor: Madam Lena. DJtnitrr've giderken, «<t» kftn arasında dedektif (rBrevi revim ne var ne vok bnrad», yapıyordn. Her yere flrip çıkıvor, tabit. Onn gSrflnee Av orava havadis töturevfm» diye sel, Evyenya, Mehmet, bepsl eamdan bakınca, hemen kosnp birden etrafını alıyorlar. Sokapıyı açtl: Hos eeldinlı, Madam Le rnyorlar: Çok insan var mı Dimitrtna; Vallahi, merak ettim siıi. Hiç gSrSnmediniı. Nerelerdesi de? Hayır, bombos. KlmM vok niı? Madam Anna etorayor. Mnrst Kadını nvandınyor, goknyer Bey blr hanımın saçını tarıyoriçeriye. Arkadan bir kaç tatli dn. s«x. i ç kompliman Tsmam! Nasıl blr hanım? Madam Lena da mflrteriler a Şisman, çilli. Mavl fSslfl rasına girdl. Hemen kondurayorlar; Bir taraftan telefon çalıyor Madara Saporta'dır. Elli dn boynna. ys«lannds fllfta degfl mlT Tatpegin P«k kofoim g\uij«t te mam, odnr. lefona eevap vennek; Bvyenya mermk edlyerdn; Aysel berberl... Evrt efen. Teni zBanflrilreV ç*hsıyor dim. Bnvnnn Jale banımeı DI? ğım. Aysel, tfmarladıj(ı kahveyi aldı. Blr daJdkseık otnrdn. Dlt Bnr*n çok ıs var, Jale lerl agnyordn. Dlnleneeek, »nhanımeığim; yann İçin bir cık, randevn vererim sise. Sabab Kıvançla etrmfına baktı: Dserkenden geleblHr mlsinlz? Ma ha blr ay olmamıstı dflkklnı niknr. pedikflr, boya .. Olnr ea açalı, an kovanj gibi tsltyor nım. Tanyornm. Bazan Bvie kalabalık olnvordn Artık o da baslamıstı mOsteki, yeniden dBrt bes Ishemlf rllerle abbap olmaya. Gençler. daha satın »lmak gerekmlsti den blr ikisivle senli nonli bit^ BAY OSCAJb PBOP. NIMBUS'UN UACEBALARk N zM N D At E A î G«nel Yayın MOdOrO Vsz) tslertnl fillen ta«r« eden Sorumlu MO<JOr: CumhuriYet Sayısı 25 Rurus rurtıye Ura KI SenvUk « »ylık S aylık Üarld Lira Kt ANKAKA Atarflrh tsuıvan Vene» AD TelefoD ECVET GÜBEStN * 12 <î «4 IJ m Vi lî 0". », 17 51 S S D O G t tLLFKl B P R O M J S Gazvtamlze gBnd«11en razılat ko oulsun, konulraasiB tada cdlln»'/ * tlSnlardan mesullvrt kabul olunma». Abone re ıiân Isler) için zar fın Ostune «Abnnn »*>ya tllârı Servlsti kaydınm knnmom ISıım<1iT VECDt KIZILDEMİB * Fatlh Psg» Mahallıvi S«"f1«llgf>cldJ Soksii nn I DivsrhakiJ «fİNKY İI.I.KK» 1 Basao ve rayan CUMHUHİYCT CaZftrriHk I M«th»,,rı A. 8 C ADAN* efrlrn» Halk«v1 Soksk No Bn rsTft». BAS1N AH1.AR VA. 8ASTN* nTm»Ti tmıhhni «"tmisttT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog