Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Vatandaş yabancı dil öğren ! Zira buodaD sonra lisan • bilmeyen kimse, meselâ gözden veya koldan mahrum «akattan farkazdır. Hem ba şimdj, Linguafon rnetodu Ile o fcadar kolay k i ! LİDguafon EnstitüatJ Ankara Cad. 107 • Istantral adresine hetnen yaz, tamamlayıcı izahat göndersinler. (Tel: 22 92 30 ) 10 yıl sayı 14210 umhuriYet KURÜCUSU: rDNUS NADÎ Cumhuriyet 22 4 2 9 6 Telgraf ve m e k t u p a d r e s i : T e l e t o n l a r : 22 «2 90 U t a n b u l P o ı t a K u r u s u : î s t a n b u l N o 246 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 98 2 2 * 2 9 9 Mutchassıl Tarıhçiltrjdfctn hazırladışjı Resimli, Harital^Mufassal Osmanlı T a ri hi nin altmcı cildi de çıkarak tamamlandı. 1 5 inc: ciltler kırkar, altıncı elli liradır İ8KİT YAYINEVİ GÜVEN YAYINEVİ Pazar 23 Şubat 1964 Suikastçının Yalnız Olmadığı Bnlaşılıyor § Nezaret ve mahafaza altına ahnanların sayısı 14 ü buldu. Suikastçı, l i l k ifadesini degiştirerek silâhı 5 gün önce satın aldığııu söyledi == ^S S3: ~ = = = Ankara, 22 (Cumhuriyet Teleks) Menfur suikast teşebbüsü olayı ile ilgili olarak Ankara Savcısı Semilı Korkmaz bugün de, uykusuz geçen bir gecenin sabahında, tahkikatına Birinci Şube Müdürlüğünde kendisine a>Tilan odada, muavinleri ile birlikte çalışarak devam etmiştir. Yakalandığı andan itibaren hareketini, sadece kendi düsünceslne ve fiiliyata dökmesine bağlayan sanık Mesut Suna bu sabahkı sorgusunda kekelemeye ve tenakuzlar içinde kalmaya başlamıştır Tahkikata finkara ve Kayseride geniş şekilde devam ediliyor I Mesut Suna'nın, İnönüyü öldürtmek için daha önce | bir arkadaşına 30 bin lira teklif ettiği meydana çıktı jj Gerçekler İnönii diin sabah evinde aile mensuplan, Göğüş. Öztrak ve muhabirimiz Besenle kahvaltı ederken Haluh Besen Yax$yor İnönü ile kahvaltı eUim Dünden bu yana 24 saal geçti. Işte menfur suikast ânında olduğu gibi yine beraberdik. Paşa ağır, sakin ve normal günlerin bir sabahı imiş gibi kahvaltı ediyoıdu... Ankara, 22 (Cumhuriyet Teleks) Başbakan Ismet înönü'ye yapılan menfur suıkast teşebbüsünden bu yana 24 saat geçti. Yorucu, heyecanh, üzücü bir 24 saat.. Bu sabah, birkaç saatlik uykudan sonra gözlerimi açtığım zaman, »Yaşamak guzel şey> diye düşündüm. Gene beraberiz.. Bugün 22 şubat 1964. Dünden bu yana 24 saat geçti. Dün gece geç vakit, bu sabah için Başbakan Inönü'den bir randevu alraıştım. Saat 8 de İnönü ailesinin Kavaklıderedeki pembe köşkünün önündeydim. Emniyet tedbirleri bir hayli artırılraış, sivil polis sayısı çoğa'tıl mış ve başlarına Genel Mudürlük 4. Şube Müdürü Nevzat Ayaz getirilmişti. Ener.lik, 32 yaşında bir Emnıyet Müdürü. Polis muhafız otosunda da bir başka Emniyet Müdürü.. Güreş Federasyonu üyesi, Emniyet Genel Müdür ıüğü 6 ncı Şube Müdürü Nazım Gürtekin.. O da Nevzat Ayaz gibi attığını tam isabet ettiren genç bir müdür. Di4er bir otomobilde ise dün, sanığın üzerine atılarak silârıını elinden alan Inönü'nün muhaiızı Hava Binbaşısı Servet, yanlarında güclü kuvvetli polisler, evin etrafında stenli inzibat erleri... Paşa henüz uyanmamıştı Tarih, bunları da mt kayde decekti, diye düşünüyorum.. Saat sabahın 8i.. Hava hafiften yağıyor. Inönü'nün berberi de geldi. Az sonra Metin Toker çıktı evden ve daha Inönü'nün uyanmadığını, gece geç yattığını, ancak beni 9.30 da kabul edeceğini söyledi. Caddedeki otomobilimin içinde beklemeye başladım. Saat 9.30.. Turizra ve Tanıt Mesut Suna gerek yakalandığı anda Başbakanhktaki odada ve gerekse bilâhare getirildiği Birinci Şube Müdürlüğünde, Inönüye ve 27 Mayısa karşı olduğunu i s r a ^ söyleverek, suikaştı^27^Mayıs sabahından itibaren düsundüğünü ve haitâ silâhı bile o zaman ısn.ıni ve yerini hatırlamadığı biı kımsedenalarak sakladığını ifade et= = mişti. Fakat dün gece Birinci Şube Mü r = dürlüğünde kendisi sıkı bir çekıl= ^ de sorguya çekilince, saat 24 sıra= larında yavas yavaş gerçefi anlatAnnesi Mesut Snna'y», «Ismet ~ mağa başiamış ve tabancasını Kay Paşa genin maaşını mı kesti, = seride hırdavatçı Ali Devecı'dcn işten mi çıkardı? Ntden yaptın j = 625 liraya satın aldığını, 500 lirafin! bunn?» diye sorda ^ E peşin verdiğini, 125 lira bovcu kalAnkara 22, (Cnmhoriyet ^ S dığını, bu alış • verişi henüz bef Teleks) Mesut Suna'nın ele ZŞ gün önce yaptığını. silâhı aldık'an geçirilrnesini müteakıp, Kay= sonra karısına bile göstermeden seride ikamet etmekte olan ^Z sag koltuk altına sakladığını vr Başbakanhğa da böyle geldiğinı ailesi de bir polis ve inzibat. ^ S ifade etmistİT. ekipi tarafından dün gece saat 22.20 de Ankaraya getirilmişler ve Birinci Şubeye alın. mışlardır. Savcı Semih Kork SS Gene yapılmakta bulunan tahkımaz. bunlann da ifadesini = S katta ortaya çıkan gerçeklerder. zaptettikten sonra sanığı ber»S g birjsi de Mesut Suna'nın, Kayjenberine alarak aiîesinin odası^ dekiN«|»Ju^d«vİjac.ili»iâi «lan, «oi^ Tia• gtrmrstir. Çocuklarma çok • yaşlı bir din adarnınm minevi te *» diişkiin olan sanık, onlarla S sirleri altında kaldıgı ve hattâ ken kucaklasmıştır. S S difine: rFaydalı bulduğun bir işı Arkasi Sa. 7. Sü. 3 te S S asla yapmakta tereddüt etme. Bu •^ günah değildir» dediğidir. Polis bu ^ = yönde de tahkikatını ilerletmekte~ dir. SS Gene bu arada, Mesut Suna'nın ^ S bundan bir müddet evvel Kayseri de yakın arkadaşlanndan S. isimlı ~ bir şahsa Inönü'yü öldürmek fıkSSS rini açtığı ve bu işi yapması için == de kendisine 30.000 lira teklif ettiği • ^ tesbit olunmuştur. Fakat Mesut == Arkası Sa. 7, SQ. 4 de = =E == = = =E = Suikastçı ile eşi ve annesi diin karşılastırıldı | Hocanın etkisi Mesut Sunanın suç ortağı sanılan Bahaettln Sevim. Celâl Bayar'ın Kayseri Cezaevinden tahliyesi sırasmda Bayar'la birlikte (Babaettin Sevim, Bayar'ın hetnen arka yan tarafındaki bıyıklı, bası açık v« objektife bakan beyaz jümlekli şahıstır) Mesut'un General Güventürk'ü ölümle tehdit eden şoförle ilişkisi tesbit edildi ı tası Mesut Suna'yı Ankara 16799 plâkalı otomobille Ankaraya gotü geldi köşke az önce.. Genç ^~ " *ren Bahattin Sevim adındaki AP. li Ankars, 22 (CnmfauriyetTeleks) bu sabaha karşı Ankaraya sevke Bakan, gazeteci Bakan, sa Ankarada yapılan tahkikat sı dilmiştir. kın.. Birkaç dakika sonra da rasında, Mesut Suna'r.ın bir süre lncesu olayları sırasında çarşaf ben çağınldım içeriye.. denberi Kayseride hırdavatçı Ali giyip kadın kıyafetiyle Ismet In Ikinci kattaki salonda küDeveci ile kaçak silâh yapacak önü'yü öldürmek istediği bıldin. çük bir masanın etrafında bir atölye kurmak üzere hazırlık len Bahaettin Sevim'ın dün içinde Arkası Sa. 7, Sü. 7 de lar yaptığı ve hattâ bu atölye fü 4 kişi ile ve son süratle saat 1 de 7 Arkası Sa. 7. SD S da Arkası Sa. 1 Sö 6 da Suikastçının 1957 seçimlerinde Çandır Kasabası H Mesut Suna'nın kaçak Belediye Başkanlığina DP adayı olduğu anlaşıldı jj silâh imalâthanesi Özer Öztep bildiriyor Kayseri 22 (Telefonla) Başbasuikast tertipleyen Ü kuraıak için kredi kan Înönü'yeFabrikası elektrik usKayseri Bez ISİ80ISI dllldStllll ma Bakanı Ali Ihsan Göğüş = inönü, Erim'i Giivenlik Konseyinde Türk tezini savunmaya mentur etti Barış Kuvveti Giivenlik Konseyine değil, tarafsız ülkelerden kurulu üç kişilik bir komiteye bağlanacak Giivenlik Konseyi toplantısı salı gününe kaldı Ankara 22 (Cnmhnriyet• Teleks) Dün akşamki müzakereleri sı rasında Başbakan İsmet İnönü tarafından verilen bir önergenin ka bulü ile Kocaeli milletvekili Prof Nihat Erim'in Birleşmiş Milletteı deki Türk heyetine katılması Mıi 1 let Meclisince oybirliğiyle kab'.ı edilmiştir. Nihat Erim, önergenin kabulür den sonra bir çok CHP li millet vekili tarafından tebrik edilmiştir Bu duruma göre, Prof. Erim. Biı leşmiş Milletler Giivenlik Kon^f Arkan Sa. 7. Sü. 1 de Tabutu satılığa çıkarılan kızın annesi muhabirünizle konuşurkeıı V». İnönü kahvahı masasında Besenle yanyana İnönü, evvelki gece briçte İS kuruş kazandı Boşbokan ismet inönü B.B.C. Teievizyoncularına siyasetten çekilmeyi düşünmediğini söyledi Ankara, 22 (CumhuriyetTeleks) disine en güzel geçmiş olsun diyen İnönü, dört köşeli masaya «Bu Erzurum milletvekili Cevat Durgün para kazanmalıyım» diyerek sunoğlu'nun sözlerini geçiriyordu... oturdu. Çok neşeliydi. Telâşsızdı. «Paşam, tarihi biyografinde bir de Sanki, altı yedi saat önce ona subu bulunsun...» Hkast teşebbüsü yapılmamıştı. «Bu Masada briç oynanıyordu... Inö' 5ün para kazanmalıyım» derken nü'nün gelişi ile oyun yarıda keher halde bugünkü şansını bir ke sildi. Etraftaki masalarda da oyun bir süre durdu. Merakh kure daha teyit etmek istiyordu .. Masada eskı Tarım Bakanlann laklar Inönü'nün kendi ağzından A kr, 2 n aa 2 ( y nan Muhlis Erkman, Danıştay üye olayla ilgili olarak dökülecek söz Bajbakan İsmet triBnü ««rtk Mecliste »e gereS»e Gen» ı Kâmuran Eıkinanoğlu, Doçent leri bekliyorlardı. Inönü, başladı anlatmaya... GünKurmav Başkanlilinöl çaliîma Hamza Eroglu ve emekli Albay I»r!n8 devsrn elmis, L «fada se Hüsamettin Tugaç bulunuyordu lük çalışmasına «fasıla» vermiştiU . fcir Içinfle de blf *e«infl vapara* Hepsi. Înönü'ye «Paşam geçmiş ol Başbakanhkten çıkıyordu. Her raMıll! ESftim BaHafiHfin* alt fci «un» dediler. Inönü bu sözleri kah 1i manki gibi Haluk önünü kesmiş. Aıkası S>. 7, Sü. 8 de ^ahalarla karşıladı. Aklından ken• Arka« St. 1, »ö. 1fle• Yaşamak için ölen kızının tabutunu satılığa çıkardı Ünlü filozof ve larihçı İnönü, Meclis ve Genel Kuraıayda de devam elli Röportaj: Özgen ACAR Rumlar soyguna başladtiar Selâhattin GÜLER bildiriyor Lefkoşe, 22, (Telefonla) Ma ksrios ıdaresi tarafından ellerınp «ilâhlar verilmiş olan Jiivil Rumlar, bu sabahtan itibaren soygun culuğa başladılar. Yolların açil ması hususunda, Rum idaresinın vermiş olduğu söze dayanarak köv lerinden Lefkoşeye hareket etmiî olan yüz kadar Türk, tam Lefk».şcye giderken. sivil Rum sıiâhlılaıı Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Voltaire anlatıyor: Müslümaniar Bu dünya böyledır ışle... Kımı otomobıl, kimı yakalara balına, kimi Amenkan eşyası ve kımı de Amerikan tabutu satar geçınraek tçın yaşıyamlmek ıçın... Çapadaki Odaoaşı camiınin «on cemaat yerine uzatmışlar tabutu Üstündeki tahta sandığı aralayın Arkası Sa. 7. Sö 1 de Orhan ERİNÇ çalışmalarına dün C.K.M.P. BüyOk Kongresi başladı Ankara, 22 (CumburiyetTeleks) 71ü delegeden 517 sinin katıldığı CKMP 6 cı Büyük Kongresi bugün saat 10 da Türkocağı salonunda başiamış, ıki saat süren Baş «anlık divanı seçimlerînde ve uul tartışmalarında «Türkeş Gruı Arkası Sa. 7, Sa. î de ve ötekiler Y akınd a Cumhuriyet'te Lefko&e ile Girne arasındaki bir kaleyi koruyan Türk mücahitleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog