Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

OKLLLAB II,IN KALITELI DERS ARAÇLARI insan .sıteıeuen Insan oltkl nayvan anatomislnln çeşitll mul&J ve tabloları Fızllc ve tnekantt lçln ogretlct ftletler Klmya ]eolo)l ve minerolojl laboratuarları Teknolojl tablolan Hartta atlas ve fcüreler Geometrl modeUeri Harlcl teslr» mufcavlm Atatürl: büstlerj vs Dalml serglmlzl gezanlz Eeslmll muıas. •»1 katalogumuzu Isteyltüz Araçlanmızın %90 ı itha) malıdır İNKIlAP ve AKA KÎTABE\XEB1 nâncüık 8134 1932 40, yıl sayı 14209 umhuriyet KURUCUSU: ¥UINTS NADI Telçraf \ e m e k t u p adresı Cumhurıyel Utanoul Posts Kutusu Telroıılaı 22 42 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 t s t a n b u ) N o 246 » & # « * > Almanja, Avusturya, ya çalışmaya gıdecek çok luzumlu tahsıle veelemanlara 20.000 Kelimelik Almanca TürkçeTeknik Lugat Hazırlayan Satl*«tıu Bılgıner Eser cıltlıdır Kıtabev lerınde arajımz Fıatı 20 T L Odemelı gonderılır Kavakhdere Ankara, Gelıbolu Sokak Nr 6/14 Cumhunvet 1910 I Cumartesi 22 Şubat 1964 Suikast çi, Başbakan'a dört metre mesafeden tabanca ile üç el ateş etti, isabet kaydedemedi Sıtikasîa înönii Başbakanlıktan çıkarken teşebbüs edildi Olay anında inönü'nü» yanındaki tek gazeteci Cumhuriyet muhabiri Haluk BESEN anlatıyor Ankara 21, (Cumhuriyet Teleks) Kayseri'den iki gün önce Ankara 'ya gelen elektrikçi u stası Mesut Suna, bugun saat 11.49 da Başbakan İsmet İnönü'ye, Başbakanlıktan aynhrken öldürmek kasdiyle üç el ateş etmiş, fakat mesut bir tesadüf eseri olarak kurşunlar Başbakana isabet etmemiş, yakalanan suçlu, halkın elinden zor kurtanlarak nezaret altına almmıştır. Saat 10 da Başbakan İsmet İnönü, her zamanki neşeli hali ile Başbakanlığa geldi. Kapı da kendisini Ozel Kalem Müdürü Necdet Calp ile Basın ladık nune bırkaç Muşavırı Nahıt Katlan Mustesar Haldun Derın ve ben karşı Hepımızn ellerını îiktı ve sonra gene vuklu bır çalışma gu başlamak ıçın odasına çıktıHava buhıtlu ıdı Kımbıhrdı kı saat sorara Turk tarıhıne kara bır japrak eklenecek ? . İnönü Başbakanlığa galiy înonu nun çalışma programı bugun, Başbakanlık ta Ankara Sıkı vonetım Komutanım kabul ederek bır sure gorustukten sonra, Mec lıse gıdıp butçe gorutmelerını takıp ve bu arada Meclıs Başkanı ıle Cumhurbaşkanıru zayaret etmeivtı Bunun ıçın lnonu saat 10 da B<sş bakanhğa gelmiîtu Nıtekım saat 10 30 da Ankara SiKivonetım Komutanı Orgeneral Cemal Tural Başbakanlığa geldı ve dogruca tnonu nun v amna alındı Başbakan ıle Kumandanın goruşmesı 45 dakıka devam ettıkten sonra saat 11 15 "te Tural otomobılıne bınerek Başbakanlıktan avrılaı Demek kı loonu, artık bırkaç dakıkaja kadar çıkacaktı Bu sırada Başbakanlığm polıs muracaat burosunda lnonu nun muhafız pohslerı ıle Basbakanlı* pohslerı ve bırkaç zıyaretçı otur muşlar, beklıvyorlardı Zıvaretçılenn ıçınden sıvah paltolu orta boy lu zavıf juzltu «13 ah bıvıklı sıjah kaşlı bır sahıs da «Başbakan gormek ıstıvoerum> demıs \e kekelemeve bas amıştı Ortada gerçek kotu, menfur bır olayın ısa"etını belh edecek hıçbır şey yoktu Haluk Besen Basfokanı görmek istiyen adam Suıkastçi Mesut Suna, ilk sorgusunu müteakıp bir otomobille Başbakanlık binasından Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, galeyana gelen halkın hücurmına uğradığı sırada Koruyucusuz Başbakan Kemâl Aydar yazıyoı Ankara, 21 (CnmhnrıyetTeleks) Dunyanın her verınde suıkast ]er olur Her memlekette devlet adamlarını sevenler, sevmıjenler bulunabılır Hatta bunların ıçmde Arkası Sa 7 S8 6 da Saat 11 45 t» Başbakan Özel Kalem Mudurune «Artık Mechse delım» dedı Bunun uzenie Basbakanin soforu Hahi ARınolu • hazırol» dendı ve saat 1147 de J003 kırmızı plakalı Opel makam otomobılı Bajbakanlığın van ka DISI merdıvenlerınm cmune çekıl dı Ben de açılan derrur kapıların onune gelerek înonu*nun çıki'inı bekleme\e başladım Ona bır sorum vardı Saat 1148 de lnonu sıvah pa' to^u gn sapkası ve ehnde çanta^ı ıle özel Kalem Muduru Necdet Arkası Sa. 7, Su 3 te Artık gidelim Mesut Suna, Kayseride çalışan Suikastçının ailesi gece Ankara'ya getirildi { e lektrik işçisı 1 O 'iııııııııııııııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınc suikast MecHs | E Ankaradak, aTkadaş.m.z.n bo|ak ve tıtrek ses, hâlâ knlakl.nm | «Sk Pasaya S u.ka S t yap.ld, Pa ? a te, bız de orava eidıyoruz * kadenn, lar,n Uend.s.nden ald.g. .ucu koses.nd« * " " l e n » e VI = makla telâf. etmek venne. sabahlara kadar toplant.dan top ^ lantna kostugn ıç<n m l ' > . K,hr,S kono^nda mese.ev, b.r mahalle çoc»|n ^ de5ıl de Bat.l, b,r devlet adamı olçusunde ele arası hale eetırdıgı ıcın tnı* '7 M.y,On lortnl.rm, k.nlmt.. ortadan kald.nnak m^eles.n, ortava att.*ı .lk Af Kannnnnu, çes.tl. Ankara 21 (Cumhurıvet Telekı) Suıkastçi Mesut Su na'nın Kajsende bulunan esı, annesı ve çocuklan bu gece polıs muhafazasında Ankarava getırılmışlerdır Saat 16 da Kajsen Emnı vet Mudurluğunden bır polıs ekıpı ıle Batı Menzıl Kuman danlığından bır ınzıbat ekıpı nın muhafazasına alınan suıkastçi Mesut Suna'nın 28 vasındakı esı Şemsa Suna ıle annesı Fatma Sura ve çocuk \rkası s a 7, Su 2 de Sağlık raporu alıp iki gün önce Ankaraya gelen suikastçının, oteldeki defterde kaydı bulunamadı Ankara, 21 (CnmlrurıyetTelekst Suıkastçi Mesut Suna Yozgatuı Çayıralan ılçesınde 1926 jılındd doğmuştur 10/10/1950 tarıhınde Kavsen Su merbank Mensucat Fabrıkasına Elektriıt Bakım Servısıne ışçı ol«ı rak gırmıştır O gundenberı ajn. \erde çalışmaktadır Evlıdır Avın 19 undan 26 sına kadar Kavserı • !> çı Sıgortaları Hastar>esınden ıstı rahat raporu almıştır Fabrıka çevresınde, sılaha du> kun ava meraklı bır ınsan olarak tanınmaktadır. 16 odalı barap Çnknrova Otelının sahıplennın de ıfadelerı alınıvor Ankara, 21 (CmnlmrıyetTeleks) Suıkastçi Mesut Suna'nın kaldı İtnı sovledığı Çukurova Otehm Bınncı Şube Memurlan el kovmuş lar ve otelı muhafaza altına almi1lardır Arkası Sa. 7, Sıl. l d e İJIIIIIIIIIMI IIIIIIIIIIIIL Ali ABALI l ; n.k.n,, I O 7 an, h,rak,n,7 tnnnıı Muharebeler.n. bırak.mx Is met Pasan.n Turk tanhındpkı kaz.namıvacak vennı a m a s a drcr so vnbsrd.K.ler icın dah, tnönuvü. degıl kHTsnnlamak, sevmevek hıle ona barsı save, duvTnami7 cerekmex roı sa«,l h.r hf.foH.r kı hn ve n w l b.r Umd.r k, b«, 27 Mav.stan be n devam edor »ri.m. Ankarava lelırtır hattâ eSer tesaduf ler vardın, , ( » . « . R^bakan tn odasına bıle soknp cmavetın. nrada ısletmefı ister" . vaul k.ndır kı bu bır tarafta panar Makarıos Kıbrıs takı sov daslanm.r, ke«n hıcerken ve Tnrkırr sereflı olrnak veva oı mamak d^v^ı oesmrte ıken bn dâvavı ha' Hmek ıçın dıdınen ınsanı nrtadan kald.rm^;. ve memleketı onü alınamıyacak bır ksrrtes kav «annın ta orta«ıtıa dıısıırmege sevkeder . •" olavrtp «;Urln nli.n vainiT snıki«tfi Mes'ot mu" Havır Itıuar dın b*r, as.rlar. knnı» ua'.ro tsmet Pasa kınını yaratanlar Onu hntnn oiavlarır. mı.«hhıbı eösterenier bılerek veya D H mıverpk tnnn.ı fnhısını kr>nıkîıven!er carpık kanılann karsı «ıııa cıkan hutnn enpellerde 80 vasındakı İsmet Paşa'yı goren lerın hıc mı sncu vnk' «,ı ••iıvnrıi7 oplar \nks»len tansıvonnn kaTsısmda sımdi sınecekler ve hattâ hııvuk olavların akabındekı gıbı, bo kurtnlusun sevınpını navlasır eorunecekler.. ma Buyuk uzuntu yarotan olay ile ilgili geniş tahkikat açıldı Başbakan îsmet înonu'ye suı. «ast yapmava teşebbüs eden Mesut M i n a" hakkmdakı tahkıkata çşıth kanallardan bu gece geç saatlere Arkası Sa 7 Sfl 6 da Ozgen ACAR = Ankara 19, (CumburıyetTeleks) = = İ . . . . . . SUİK3STÇI 1Çİİ1 Kayseri Yalisi 1 E = inönü'ye karşı girisilen suikast teşebbusu ıle ilg^ili dığer resımleri 8 inci bahifemızde bulacaksıruz Kıbrıs olayları Telefoto Cumhumet (AnkaraIstanbul) Ecvet 'ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııiMiıııııııiHiııııır: Mcnfur suikastin faili Mc«>ııt Suna, ola>dan hcmcn sonra sılâhtan tecrıt ctlilorcK sokuldu^u Başbakanlık muracaat buıosu odasmda.. hakkındaki haberlerimiz 3. sahifemizde = = ZZ E E 3 £ ~ E E Ş ~ ~ ZZ „ : = HAlfil' S0Vİ60I •"*•*»' • J Kavserı 21 (Gunev lllerı = tnonu dun Meclıste ^azetecılerle konusarken Merkez Burosn Teleks) = Kavserı Valısı Kazım Atakul E bu aksam vaptığı basın top E: lantısında Başbakan Inonu'je = s uıkast te'ebbusjnde bul ı ZZ nan Mesut Suna nın A P îı ^ oldugunun tesbıt edıldıgını E sovlemıştır E \\rica Celal Bavarın Kav ~ Meclisteki çahşmalarını tamamlajan Başbakan ^erı hapıshanesınden tahlıve ı sırasmda unnersıte ogren ~ akşam evine gitmeden once kulüpte briç ojnadı cılennın bura\ı ba«acagı so Ankara 21 (Cumhurıvet Teleks) lnonu konuşmasmda «unları »o\ lcntılerı uzerıne A P vı mu E ! <ıla7a cdenler ar sında Me ^ Basbakan t me' fn aıj suıkast rnıştır su*" S u n a n n d a b u l u n îu^v. nlavı ıle ılg i nlarak bucun Mı et "Sa\ın arkadaslarım McIıs nde cundem dış bır konuş Bugun maruz ksldıç rr nL « ™ Arkası fea. 7, hu. 1 de nıııuıiHuiıiiiHİıııııııııııııııııııııın nıa japmışlır. Olaydan sonra Meclise gıdcn İnönü bir konusnta yaptı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog