Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

21 Şubat 1964 CUMHURÎYET YEDÎ Başiaratı 1 inei t*htfed« Kıbrn karma ordusunu (Baaianfı 1 mei SaMfede) yind» dinlcnmeılnin «adalat T* «fit rulaoak B*ft*rafj 1 lnei Müütede lıgının 1900 Antlaamalan eerçeva lik> UkMİnt uygun olacagım bll Tflrk T« Yunan lubaylannın müs«vUrin terckezt yetistirmeleri gerekmektedirmekt»dir. l*n Tasıtası il« Haliç'* akmakta find* temin at ıltına alınmaıuu dtr dir. Aralık 1963 deki tecavüzlerdeu pif »d«o bir hal e«r«slnl kabul töte yandan, Birlesmif Milletler aonra bu ordu kurulamamıştı. î?ınıdır. demaz» demiştir. deki Amerikan Baştemsileisi Adlai di Makarioı yeni bir oyunla Rum1. T. 0 . Makin* rakülUsi Kimya O«D«1 Sekretcrin ilgili taraflarKonseyinin lardan mütesekkü Kıbns OrdusuKflndri Ş«« Ord. Prof. Dr. N. yaptığı istişarelerd» bir terakki Stevenson, Güvenlik la Scrdaroglu, ln**at Fakulttıi Şchir kaydedllip edilmediğini açıklamak dün geceki toplantısından lonra nu kurmus ve bu birlikleri Yunan gazetecilere verdiği demeçte, Ra kurmay lubayların emrine vermisSajhiı re Taknlfti Kürıüıü Şefi Toplantıda, yanda kalaa toplu Oye aayısı 7.800 • yükselmiş buistamlren Klerides, Güvenllk Kon uf Denktas'ın GüvenHk KonseyinOrd. Prof. A. Turkmen ile Eyüp hazır de söz almasmı destekliyeceğini tir. Yeni ordunun bütün ihtiyaçla l u n a n T ü r k i y e Banka Işçileri Sen sözleşm» görüşmelerinin devamını Hükümot Tabibi Dr. S. Savaşkanrı Yunanistan tarafından karşılan [ d i k a s l m n t o p l u ,özleşme müzake sağlamak üzere 6 kisilik bir h«tasanlannı sunmak bildirmiş ve demiştir ki: dan kurulu komiıyon tarafından .' maktadır. ,.,,., i relerinde işverenlerle ihtilâfa düş yet seçilmiştir. Bundan böyle yaiçin, Genel Sekreterin istişarelerihazırlanan raporda, bundan baş«Herkesin Konseyde söz hakkı görüşmelerde Bankatf aleyhmdekı DenizU, 20 (Tdefonla) Altı aydan beri kayıp bulunan ; ka Haliçin dolma sebepleri ile cn nln daha fazla gelişmesinl bekle vardır, hukukl bakımdan iki top tngilızler devam ediyorkampanya ! m e s j ü z e r j n e T ü r k . î ş K o n f e d e r a l . pılacak Sendikasını temsil edecek olan h« yonu duruma el koymuştur. Honaz bocagı «eneinlerinden Emine Erk"in yapılan tahkikat : leme çareleri de belirtilmektedir. diklerinl belirtmiştir. luluğun mevcut olduğu Kıbns'ta| Gazeteler, Ingılizler aleyhindeki Dün bu konu ile ilgili olarak ya yette îsmail Topkar, Rıza Kuas, Denktas'ın GüvenHk Konseyinde ki özel durum dolayısiy'.e, Kıbns i yazılara bugün de devam etmişlersonunda teyze v» eniştesi tarafından vücudu birkaç parçaya : Nlçin dolnyor? pılan toplantıda söz alan Türkîş j Rıza Güven, Sedat Ağralı, Müca< dinlenmesi isteniyor aynlmak suretiyle Sldürüldüğü anlaşılmıştır. • Haliçin dolma sebepleri başınlı Türkl«rin dâvalannı dinlemek dir. Böylelikle Rumlar, basın yo Bırinci Bölge Temsilcisi Îsmail jhit Beşer ve M. Ali San bulunliyle Adada görev alan kimseleri Maktuleye ait ev esyalannın teyzesi Bahriye Hoşgör İle Zlda Alibey ve Kâğıthane dereleri öte yandan Türkiyenin Birleşmiş büsbütün önem kazanır.» şş Topkar, fikir işçilerinin çok dü maktadır. temsilcisine baskı altmda tutmak istemektedırkocası Mustafa tarafmdan çok ueuz fiatlarla satı?a çıkanlma Ej nin sürüklediği taş, toprak ve a Milletlerdeki daiml Ayrıca, toplantıda halen grev Sovyet Baştemsilcisi Nikolay •şük ücretlerle günde 1214 saat ça eden Vahap Aşiroğlu, Gü ler. smdan şüphelenen Eminenin kardeşi Fatma jandarmaya ih "" ğaç parçalan gelmektedir. Alibey vekalet Konseyi Baskanına gönder Fedorenko'nun ise, Rauf Uıştıklannı belırterek «Türklş me halinde bulunan 450 kontrplâk is venlik Denklik Gözlemcl General Gyani, deresi yılda 48 bin metreküp, Kât a m barda buhınarak durumun tahkikini istemiştir. seleyi ciddî şekilde ele almaya ka çisinin ne şekilde destekleneceği âiği bir mektupta, Konseyin, Kıbns ? Konseyde söz almasına karPapaz ile elele Sorguya çekilen Bahriye ve kocası sıkıştırılmca Emineyi ğıthane deresi de yılda 45 bin met, ~ UTk" yapıl"şı olduğu anlasılmaktadır. Kıbns rar vermiştir. Yapacağımız teşeb hususunda da görüşmeler Birleşmiş Milletler gözlemcisi E reküp toprağı Haliç'e sürüklemek\l Temsılcıler Meclisi Başkanı parasına tamaen Cldürdüklerini ve kendisini iple boğduktan büslerin millî güvenlik bahanesiy mıştır. Sendikacılar, ağaç işçileri Rauf = te, Haliç dolaylannda oturan 5 8 5 ! Denktaşı dinlemesini iste Dışişleri Bakanı Spiros Kipriya I Gyani, Papaz ve şürekâsı İle elele sonra ayaklanndan, kollanndan ve kaiasından kesmek sure E bin kişinin günde 75.900 kilo olai m i Ştir. Vahap Aşiroğlu, mektubu nu'y» gelince, kendisi, bu safhada çalışmalarına devam etmektedir. le durdurulmak istenmesi halinde nin haklı bulunduklanna kanaat maddl, tiyl» •vierinin bahçesine, bilâhare de Mustafaya ait bağın muh 5 | rak hesaplanan pislikleri de kana na, Kıbns Cumhurbaşkanı Yardım hiç bir yorumda bulunmak isteme Gyani, Makarios ve Yorgacis ile Bakanlar Kurulu ile dahi mücade getirmişler ve grevcileri manevi her yönden desteklemey» leye kararlıyız» demiştir. telif yerl«rmde açtıklan çukurlara gömdüklerini itiraf etmhj = lizasyon vasıtası ile Haliç'e dökül cısı Dr. Fâzıl Küçük'ün aynı iste mistir. birlikte Baf ve Poli'ye gitmiştir karar vermişlerdir. lerdir. Generalin bu şekilde Papazın cübE mektedir. Kıyılardaki tuğla ve ği belirten bir mektubunu ekleMakarios'an Thant'a eevabı öte yandan Rami'deki bir lâsCes»«Tİne gSturulürken gazetecilerle konusan kaatil kadın mermer fabrikalan ile sanayi te mistir. besi altmda Yorgacis ile omuz omu Birleşmiş Milletler Genel Sektik fabrikasında çalısan 100 e yaza Kıbnsta sözde banş gezileri terBahriy», tParaym tamah ettim, kör seytana uydum. Bizi ha ş sislerinin Haliç'e atılan artıklan | Vahap Aşiroğlu mektubunda reteri UThant'ın geçen cumartekın isçi, dün tazminatlan Sdenmek pishaneye koymayın, asın» demis ve kocası Mustafayı gösta ş bu rakamlann dışındadır. Raui Denktaş'ın Güvenlik Konae d Türkiye Kıbrs ve Yunanistan tiplemeğe kalkışması, Ada Türksizin isten atılmışlardır. tsçiler, lerini hayli sinirlendirmiştir. Yalnıı bakteriler yasıyor r«r«k cAIlab. bu herifl kahretsin» diy» haykırmıstır. E Hükümetlerine gönderdiği mesadün ilgili makamlara bagvurarak Üçlü toplantıda Ramlar Suyun bulanıklığı ve zehirli mad jına verdiği eevapta Makarios şöy işverenlerinin kanun dışı lokavt deler dolayısiyle, bazı yerlerdeki itham edildi le demektedlr: yaptığını öne sürmüşlerdir. Durum sularda oksijen bulunmamaktadır Siyasi îrtibat Komitesinin bugünilgililer tarafından incelenmekte«Kıbns'a karsı (Ssterdiğiniz de kü toplantısında Rumlann şiddet Bu yüzden, Haliç rulannda bakteYıllık satıslannın para tutan, rin ilciyi belirten mesajınızı »1 hareketlerinden vazgeçmeleri is Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden dir. ri va mantarlardan başka canlı mıs bulunuyorum. Kıbns Hükü tenmiştir. Komitede Rumlann ağır 6 milyar lira daha fazla olan Mc varhk yaşayamamaktadır. Sudaki metl, Adada her seyin normale silfthlar, tank haline getirilmis bul Cormick lnternational traktör ve asit va tuzlann, sinir sirtemlerini tskenderon H , (Gttney Üleri » E Silifka M (Gttney tlleri Merbosması dolayısiyla bahklar, HadSnmesi için elinden geleni yap dozerlerle Türkleri imhaya giriş kamyon Merkes Bürora Telekj) fabrikalannın sahibi E kes Bflrora • Telekı) tlçe(Bastarafı 1 lnei Sahifede) Ankars, 20 (CnmhnriyetTelekı) maktadır. Ufak birkaç olay dısın tikleri bir kere daha anlatılmış ve l i ç l terketmişlerdir. Kınkhan Belediy» Meclisi, BaBrooks Mc Cormick, Türkiyede arttıgım göstermektedir. = mizda, Vali Lütfi Hancıoğlu Tunceli Senatörü Mehmet Ali da durum sâkindir. Kıbns mesele tecavüzler durdurulmadığı takdir yatırım yapmak üzer» lediye Başkanı Ahmet Kahra. Alınan tedbirler şehrimize E nun baskanlığında köy kalkınDemir tarafından P.T.T. atlı dagıllçenin merkez bucağı dahil, üç man'ın maasını 1200 liradan Hallçin dolmasını önlemek için Ucılanna maaşlan dıçında 100 lira sin* bir çözüm yolunun ancak ba de Karma Mütareke Komisyonu gelmistir. Amerika dısında 22 ül bucağına bağlı 99 köyden 48 ind» E ması konusunda bir toplantı 2250 liraya çıkarmıştır. nşçı bir hava içinde bulunabile tarafmdan askeri harekâta geçile kede, Amerika dahilinde de 21 fab kadınlann sayısı erkeklerken yükilk tedbir Fatih Sultan Mehmet ta tazminat verilmesini öngören kaE yapılmıştır. Aynı toplantıda, Bel«dly« ümidimiz, ceği ve bu gibi davranışlann tak rikası bulunan Mc Cormick, girke sektir. 5 köyde ise cinsiyetler birrafından alınmıştır. Fatih, bir fer nun teklifi, Maliye Komisyonunda ceği fikrindeyiz. Tek = 8 kaymakamın da katıldıgı işçilerinin ücretlerine birer liman ile dara havzalanna funda, görüşülerek, bu ödeneğin 150 lira her bakımdan inandığımız Güven bih edileceği son defa Rumlara ih tinin yıllık satıs hacmi 2 milyar birine eşittir. E açık oturum büyük bir tlgi il« ra zam yapılması teklifi iae funda dikilemiyen kıraç toprakla üzerinden ödenmesi kabul edilmi» lik Konseyi ve Birleşmiş Milletle i tar edilmiştir. dolâra (yaklaşık olarak 20 milE izlenmis, neticede 1924 yılında Kadın erkek farkı en büyük olan reddedilmistir. Piekard, «Türklerin Adaya ra da aynk otu dikilmesini emret tir. rin Kıbns meselesine bir çözüm yar T. lirası) bulmaktadır. Geçen yer merkez bucağmın Kuzgun köE Ataturk tarafından büyük bir mistir. çıkmaların, çabnk astınyorsnnnn l y ı l m r a I r a m l a r l n a g ö r e s i r k e t > z i . yüdür ki, burada yasıyan 819 kişiE titizlikle hazırlattınlmıs olan yolu bulmasıdır.» dedi 3 kisilik komisyonda alınması f« E (Köy Kanunu) nun köy muhra! âletler imalâtında dünyada bi den 437 si kadın, 382 si erkek olup öt« yandan yeni Yunan Dışişreken tadbirleri özetl» şöylt sıraE tarlan il« Bğretmen ve imamPolide, muhasara altında tutulan rinci, kamyonda üçüncü inşaat ma aradaki fark 65 tir. Bu köyü, 255 leri Bakanı Stavros Kostopulos, (Bastarafı l inei Sahlfeda) lamiftır: E lara gönderilmesine, ilçelerd* 700 Türkün durumuna temas eden kinalannda ise ikinci durumdadır. erkeğe mukabil 310 kadınla Pirili Ergani, 20 (Dogn tlleri MerBakanı Ferit Melen izahlarda bu Yunan Hükümetinin Kıbns konu tngiliz sözcü, «Poli'deki gördüğüm E bu kanunla ilgili geminerler 1 Ertıyonu önlemek için aFirma, Amerika dışındaki 23. trak köyü takip etmektedir. sunda Birleşmiş Milletler Genel keı Bürosu Teleks) llçemi lunmuslardır. düzenlenmesine karar verilmi» Sekreteri Thant'm teşebbüsünü acı ve kötü manzaraya ilk defa sa tör, kamyon ve İnşaat maktnalan zin 5 saat ötesindeki bir köyde E! ğaçlama faaliyctin* geçilmelidir. s Jluzakereler sonunda bazı BaE tir. 2 Haliç çevresindeki endüstri boğulan 22 yaşlanndakl bir E destcklediğini dün gece basına bil hit oluyorum. 700 Türkün banndı fabrikasını Îstanbulda kuracaktır. kanlardan teşekkül attirilen bir ğı okula çevrilen Rum silâhlannın önceki gece yanında Genel Mükadın, otopsi için köylüler ta E tesislerinden zararlı olanlar, baskomitanin bu konuyu ve tasarıyı dirmiştir. yarattıSı durumu tarife imkân yok dür Bas tarsfı 1 noi sahifede rafından sedye şekline soku = ka yerlere naklcdilmelidlr. yardımcılan olduğu halde tur. Akh basmda kimseler bu silâh şehrimize gelen Mr Mc Cormick, 3 Karralizasyon tertibatı mut bir dcfa daha gözden geçirerek Vural özel sektör yatırımlanmn lan bir merdivene bağlanarak j= son rötuşlarını yapıp iki gün sonra ların Rumlann kendilerini savun yeni fabrikanın anlaşmasını imza değerlendirilmesine imkftn veren = laka gerçeklestirilmeli ve Haliç'e •§ D e n i s l l , M (Telefonla.) A ilç» merkezin» fetirilmiştir. yanlden Bakanlar Kuruluna getirmalan için kullandığım iddia ede lamak üzere dün Ankaraya gitmiş istatistikî = bilgilerin yetersiz buHisto köyünden 22 yaşında E açılan kanal ağızlan kapatılmalı meleri kararlaştınlmıştır. c ı p a y a m ilçeainin Yazır k ö y ü n mez. Rumlann saldırganhklan bu tir. Bugün resm! zevatın da hazır lunduğunu ifade ile konuşmasına ki Meryem Yıldız, çaydan su = dır. E den bir aiUnln 11 kisilik ferdi Melen'in ıSıIeri rada açıkça meydandadır. Adada ahrken boğulmus, tehkikat için = Teklifler üzerin» Vlllyet derhal bulunacağı bir törende Türk ve şöyle devam etmistir: E ilaçlanmıt meyvalardan yiyeToplantıdan sonra, hükümet sSz ?örevli Ingiliz subaylarından aldıotopsiye lüzum görülmüştür. = ağaçlama faaliyetine girişmi» v e « Plânm ana hedeflerinden biri Amerikalı sermayedarlar arasınE rek sehirlanme alâmetleri gSs cüsü Turizm ve Tanıtma Bakanı ğımız raporlara dayanarak konuolan istihdam meselesi üzerine g». Ancak, yollar karla kapalı = Vilayat fidanlıklanndan temin edaki anlaşma imzalanacaktır. E terdiklerinden Denizll Devlet Ali Ihsan Göğüş gu açıklamarı suyorum. Limasolda, Poli'de ve diolduğu için , olay mahallina E diltn agaçlann darelar havzasına rekll gayretler gösterilmemistir. E Hastan«fin« kaldınlarak tedayapnuştır: Ser yerlerde çarpısmalan tamamen Savcı ve doktor gidememiştir. E dikilmesine baslanmıştır. Bugün mevcut em«k arnnın müE vi altına alınmıslardır. BunRumlar tertiplemişler ve Türklere « Bakanlar Kurulu, bugünkü Bunun üzerina bir merdİTene = Ancak Belediya gerekli ş.kilde him birkısmına is temin »demediE lardaa Hatic* Ta Ümmühan karsı akıl almaz sartlar öne sürbağlanan genç kadının eesadi = çalısamamaktadır. Hazırlanan ka toplantısında Gümrük Tarife Ka(Baştarsfı 1 inei Sahifede) ğimiz gibi kalifiye lşçilerimiz d« E Sönme* adlanndaki 9 va 13 müslerdir» demiştir. nunu Tasarıaını görüşmü», tasan köylülerin gözyaşlan arasında ş nalizasyon plânı ilgili Bakanlıklar bir avuç fedai Türk bu kadar az yurt dısında çalıgmayı tercih etE yaslannda iki çocuk Blmüştür. 5 saat uzaktaki köyden yaya E ca da tasdlk edilmiş olmasına rag üzerinde son çalısmalan yapmak ~ 9 kisinin d* tedavilerin* daihtiyarlann, mektedirler. Tanm sahasında gizll Rumlar. korku içinde olduklan silâhla kadınlann. Kabire, 20 ( S A ve Radyo) U t b i k t t T . g ^ e m e k t e ' c u r . ü « r e Bakanl.r Kurulu içindan bir olarak getirilmistir. E m.n ZZ vam olunmaktadır. nı ve Adaya her an Türklerin çık çocuklann gerideki Türk köylerine, issizlik artışının bir sonucu olarak «El Cumhuriye» gazeteıi Merdivene bağlanan kadının E Plana för« haliç çevresini dolasa komıteyı vazıfelendirmijtir. Tasaması ihtimalini öne sürmüşler ve gitmelerini sağlayabilmişlerdir. şehirleşme hareketleri hız kazanbajyazanna verdiği kısa mürı, iki gün sonra tekrar Bakanlat eesedinin ilçeye getirilmasin = cak kanallar Sarayburnu açıkların General Piekard bunu söyle cevapUçlü karargâh temsilcilerinln mış va açık issizlik günden güne lakatta Irak Cumhurbaşkanı Kuruluna gelecek ve süratle Meedeki bu iptida! durum K5y lg E dan danize verilacektir. lamıstır : Aynca yatınmlann vardıklan bir kararla Türk ma artmıştır. Abdüsselftm Arif, Irak'ın silise sevkedilecektir.» Sanayi bOlfesinin tasbıt edılmeleri Bakanı Lebit Yurdoğluna E «Adada sulh ve sükun temin edil hallesinde kalmış olan üç ihtiyar dağılışında emek yoğunluğu nazayasi kuruluşunun Mısır ve = Merdn, M (Gflney tlleri MerToplantıdan sonra gazetecilerin bildirilmiştir. E miş olması da, tesislerin yerlerinin medikçe Türkiyenin müdahalesi kadınla on iki erkeğin ve aynı za ra alınmamıştır. 15 yıllık prespekCezayir'deki sistemlerle tam = kex M n ı . • Telekı) Yaş Maliye degiştirilmeıine cngel olmaktadır. sorularını cevaplandıran kuvvetlenmektedir. Bu gibi davra manda Türklerin evlerindeki es tifte çalışan çlftçi nüfusun topbir ahenk içinde olmasım isE ssbze va meyva sevkedebilmek Bakanı Ferit Melen İse sunlan = Erozyonun finlenmesi halinde lam nüfusa oranınm yüzde 71 den nışlannızla, Adaya çıkmalarını ça yanm tahliyesine başlanmıştır. tedifini söylemistir. E için kamyon y«rin« vagon kulz: dahi kanalizasyonun tamamlanma söylemistir: buklaştınyorsunuz.» Tahliye, Serdarlı ve Gönendere yüzAs 59 a düsmesi Bngörülmüs lsa Irak Devlet Baskanı, «Irak' = lanmak istiyen ekiciler, D.D.V.' « Yerli sanayi korunacaktır. Türk köylerine doğru yapılmak de çiftçi nüfusu 1 milyonluk artış Adana 20, (Ofiney Îlleri Mer E ta artık siyasi parti olmıyaE nin bu it« girmek lstemediğinIthal tarifeleri ve listeleri buna kaydetmiştlr.» cak, memleket çok uzun süre tadır. kes Bflrosn . Teleks) Bay z = den şikayctçidirler. İfade edil«öre ayarlanacaktır. Montaj sanab i r t e m i r . Vergi konusuna da deginen ı r r ıstırap çekti» diye ilâve etram ziyaretine gittiği akraba E l e m e Rnmlar Kaymaklıda bnŞday E digina göre, D.D.Y.'nın sebze yii gelişirse bedelsiz oto ithali de s8zcüsil,.*ötçe finansnıaa «çığını = l • Bastanfı 1taıcisahifede sının evinde kaza krurı kalkacaktır. özel olsun, devlet sek.. ambsrtaTrna h3enm etttler " S V# meyra aevkiyati 1çin mslı ^ S yaralanan S yasmdaki k ı t eo = Çünkü bugünkü şartlar altmda ya törü olsun memlekette yapılan her ' E ' mörtahsilden ahp Tagonla nakKürt meselesine de deginen Dün aişam Kaym«klıda çetecjr öngören reriri. i*fArmIanpj yapıet vermesi üzerine; Başbakanlık Mü»> E cuğu hastanede ölmüştür. = pılan temizleme ters netice ver fabrika bir ihtiyacın mahsulüdür Başkan Arif, bu meselenin E lettiktan sonra kabzımahn ateşarlığı bu genelgeyi vayınlamıs ler burada bulunan buğday ambar bulduğunö ifade fteraz gilirli v ı . E|mekte, akıntının artması, sürük ve desteklenecektir.» artık mevcut olmadıfını, ça5 gün ölümle pençeleşen Re = yağına kadar götürecek bir sertır. lanna girmek istemişler ve Türk tandaşlann vergi yükünün ağırla?tınlmamam, vergi sistemi içindekl tışmayı önlemeye muvaffak gide Ertan, akrabasının 11 ya. lenen maddelerin çoğalmasına se= vis kurabildiğl takdirde, yılüzerine Genelgede döviz sıkıntısı çekil • polislerinin müdahalesi zaman astmı müessesesinin çıkanlolduklanna göre, bunun so~ lardan b«ri devam edegelmek«ındaki oğlu Hasan KOkürt'ün = bep olmaktadır. mesi sebebiyle bazı tedbirler alın arzulannda muvaffak olamamış ması, vergi kaçakçıhğını koruyucu nuçlannı da atlatacaklanna te olaa zarannı hafifletecek oynadığı av tüfeği ile vurul Ş • dığı belirtilmekte ve hu cümleden | Iar ' 1 ır Rumlann silâhlı baskını vasıftakl usul hüJcümlerinin yenikani bulunduklannı ifade etE tir. muştu ~" j olarak bütün kamu k/ruluşlaflmn |üzerine durum lngiliz kumandan den düzenlenn>esi tavsiyesinda bu. tir. muştu. miştir. bildirilmişse de, olaya In lunmuştur. | yapacakları ithalâtm en az yüzde [Baatarafı SPOR sahiiesindej 'illimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIUinUI II1IIIİ7 Gazetenin başyazarı, Bağetmemişlerdir. : 50'sinin Türk gemileriyle taşınma gilizler tnüdahale di. Fakat amatörlük kariyeriAnayasa Mahkemesi bllte«a1 dat'tan yolladığı haberinde, • sına önemle dikkat edilmesi, A.B. Bunun üzerine Türkler mevzilene nin ilk yılı hiç de parlak geç Anayasa Mahkemesi hakkında Irak baskentinin arzulanan is | D. nden getirtiîen buğdayda da rek Rumlan yüzgeri etmişlerdir. medi. Ancak idmanlarını artıs5z alan üyeler genellikle bu mahtikrara kavuşmakta olduğu5 Türk daha kaçırıldı yüzde 50'lik orana uyulması istenrınca ve lazla kilosuna atınkendirv ait bir binası nu, meselelerin birbiri ardıPolide bir baskın sonunda Rum kemenin mektedir. ca, kudretini göstermek fırsatıolmadığından yakmmışlar va İS sıra halledildiğini yazmaktaBu kararın, döviz tasarrufunu lar 5 Türkü kaçırmışlardır. Kaçını buldu. Lake City'nın 1 nnkisilik hâkim kadrosu bulunan dır. Teknik Komite Başkanı Saim Kasağlayıcı faydasından başka arma rılan beş Türk Mehmet Mahmut, maralı boksörü Sadenberg'i zor Anayasa Mahkemesi binası için ur, Ümitlerin Ordu Takımı ile yap törler için de olumlu sonuçlar ya Ali îhsan, Hasan Ali, Şenol Os yılda 329 bin lira kira Bdenmekta İu bir maç sonunda yendikAnkars. M (CumhvrtyetTeleks) tığı hazırhk karşılaşmasını gördükaıan ve Hüseyin Mehmettir. ratacagı ifade edilmektedir. ten sonra, yıldızı parlamaya Tunceli Senatörü Mehmet Ali olduSunu ileri sürmüşleıdir. ten sonra, Umitlerden daha da üRumlar, tnçiliz devriyelerine başladı Kid Black'ın. Bunn mitlenmiştir. «îlk defa 1940 doğumDemir tarafından orta ve yüksek CKMP adına söz alan Seyfi ö» Bastarafı 1 lnei sahifede ateş açtı seri galibıyetler takip etti. Es lular bu takımda yer almaktadır» dereceli okullardaki öğretim üyetflrk, Anayasa Mahkemesinin almıs mer delikanlı, bep ikinci sı diyen Kaur, B. Almanya maçının Aynca îstanbulda bulunan Muslerinin ek d e n üeretlerinin 5 liralngiliz makamlanndan açıklan olduğu kararın makabline şamil nıf boksörlerle dövüştüğü r.eticesini hiç mühimsemediğini be tafa Kaplan ile Ahmet Er'in ifa. dan 10 liraya çıkanlması konusundığına göre, silâhlı Rum tedhişçi olup olmadığı Ankara 20. (CnmhuriyetTeleks) hususunda terçdhalde, berkesin dilindeydi ar lirterek, «Istediğim şey Umitlerin deleri de istinabe yoluyla îstandaki kanun teklifi, Hükümet tara Cumhuriyet Senatosu AP üyesi ler bu sabah Lefkoşe'nin Rum ke dütlerin bulunduğunu, CHP ne ait ftndan verilen tasan ile birlestiritık. 35 amatör miisabal^.sın iyi ve anlaşmah oyun çıkarması bul Sorgu Yargıçlığınca alınarakj siminde bir îngiliz devriye kolu mallann geri verilmesi konusunda Zeki Arsan'ın senatörlüKlen istifa lerek Plân ve Biîtce Komisyonunda dan 31 ini kazanan Kid Black'e, dır» demiştir. Ankaraya gönderilmiştir. i na ateş açmışlardır. bu mahkemenin almıs olduğu ka. ettiŞlne dair telgrafı Cumhuriyet pöriisüimeye baslanmıçtır. «Colorado Panteri» adını takAteş sırasında ölen veya yarala rann bu bakımdan müphem olYurd dısında görevinden istifa \ Senatosunun buffünkü birlesiminTeknik Komite Başkanı, Almanmışlardı. Gazeteler, ondan «is nan olmadığı bildirilmektedir. Orhan Kabibay. 1 duğunu ifade ile «CHP mallannın de okunmuştur. yada Ümitler maçının teklifini Her etmiş bulunan tikbalin şampiyonn» diye bab llgililer, lngiliz birliklerinin Kıb geri verilmesi efkârı umumiyed* berger'e yaptığı zaman, kurt an Orhan Erkanh, Ş»fik Soyuyüce.' Hâlen Indlterede bulunan Ar•ediyor, menecerler peşinden rıs'ta polis görevi ifa etmeye baş geniş yankılar uyandırmıştır» detrenörün bu teklife, kimseye danış Dündar Taşer, îrfan Solmazer ve sanın Serıato Bajkanlığına gönderkoşuyorlardı. Ba arada, miilamasından bu yana ilk defa ateşe miştir. madan hemen «Evet» dediğini, B. Münir Köseoğlu'nun ifadeleri de diği telgTafta «Sağlık durumum him bir maçta, yırtıcı ve vab Almanya Ümit takımının ise daha j bulunduklan yerlerde ahnmış ve maruz kaldıklannı kaydetmekte Başbakanlık bütçesinin görüşülpolitik hayatta daha fazla kalmaşi rtilini beğenen Barney adın o zaman yeni kurulduğunu fakat' s °rgu Yargıçhğına gönderilmiştir. ! dirler. mesi sırasında sahsı adına söz alan va tahammül edemiyeceğinden tsA da kıymetli bir antrenör, O'nu Herberger'in bu takımı Dünya ' "kara Sorgu Yargıçhğı dosyayı CHP'li llyas Kılıç, memurlara vetifamın kabulünü rica ederim» himayesine aldı. Barney'in Kupasına hazırlamak niyetinde ol, i n celem»kte olup önümüzdeki günl rilen lojmanların kiralarının çok ! l e r d e iemektedir. ilk işi, Kid Black'ın adını de duğunu da söylediğini ifade etmişmütalâasım vermesi için Sav Anksrs, M (CnmlrarlyetTeleki) düşük olması yüzünden, bu bina(Bastarafı 1 inei Sahifede) Bilindigi flzere. uzun blr sürecılığa lade edecek ve mütaakıben lann kömür masraflannı dahi kar Kızılcahamam, Sinap ve DenfzJiştirmek oldu. Kid'e 18841890 kında dâva açılmıs, 1 aydan 8 aya şılamadığını, Kamık Kemal MahaU de Savcılığın mütalâasına göre 14 lideki turisttk otelleri 10 yıl sö den beri Senato birleşimlerine kayıllannın eşsiz boksörü, çıpkadar hapsi istenmiştir. ler hakkında dâva açacak ya da lesindeki evlerde oturan vatandaşlak elli orta siklet Dünya şam reyle !şletmek özere tsçi Sîgorta hlmayan Zeki Arsan, Baskanlığa Duruşmada bulunan Hasan Rıza ların bu binalarda uzun süredir oad»mi takip karan verecektir. piyonu Jack Dempsey'in adını lanndan devralan Toleyh. burts sık gık rapor göndererek izinli sa Temelli, «Gecikme arzum ve ira turması yüzünden ileride zilyetlikverdi. «Bu büyük isme lâyık ait sSzlesmevl bugfln tBrenle im vılmasinı istemekteydi. dem di|i olmuştur. Diğer işlerle lerini öne sürerek buralara sahip olamazsan, emeklerimi sana zalamışhr. tmza tBreiîlnde Çalı* Ancak, AP senatörünün bu lzin birlikte radyo abone ücretinin öden çıkmalarından da endişe duyduğubaram ederim» demışti O'na, ma Bakanı Ecevlt ve Turkîg tem istegi Senatonun eeçen haftaki otu Ankara Î0 (a.a.) Türkiye Kumesini, yanımda çalışan elemanlar nu ileri sürmüştür. (Bastarafı 1 lnei Sahifede) yaslı gözlerle Barney. meleı pası maçlarında Karşıyakayı yensileileri ile Tolevis yBneticileri ha rumunda reddedilmisti. dan istedim. Geciktirmişler ve ce«Makarios, anayasadaki makul boksöre çok doknnmuştu bo miş olan PTT takımı, 11 mart 1963 Kılıç ayrıca, araba saltanatma xı r bulunnınglardır. zalı olarak ödemişler» demiştir. Telgrafın okunmasından »onra cagının ba sözleri. Barney'i te Ankarada Çukurova îdman Yur blr değişikliği kılıç zoruyla değil, son verilmesinin gerekli olduğunu, Turkiye otel, lokanta r e eglenee Durusma, abone taksitinin öden lüks inşaatların devlet binası olas3z alan AP li Fikret Turhangil, bu msnçnp etmemefe and içmişti du ile, Adana Demirsporu yen ancak sağduyu ve sabırla elde eyerleri isçlleri »endikalan konfemesi konusundaki tebligatm kime rak kullanılmasmdan vazgeçilmehemen o anda.. Ne yapıp yap i m ' Ş olan Feriköy takımı da, 25 debilir. Makarios için bunu sağladerasyonu baskanı tsmail Ar«», bn telprafm baska şahıslar tarafmdan yapıîdığının tesbiti için başka gü sinin zorunlu bulunduğunu da sözmalı, isminı taşıdığı Ciban ' mart 1963 te îstanbulda AUınordu ma yolu New York'tan değil, Atitesebbflsfln 18 vılhk bir planm 11 çekilebileeeğinl ileri sflrerek bulr ne bırakılmıştır. lerine eklemiştir. nun nazara ahnmamasını istemisŞampiyoDunun şanına lâyık bü ,'akımı ile karşılaşacaktır. na, Ankara ve Londradan geçmekadrnı, sayılaealım ve amacın. T"u yük bir boksör olmalıydı. Tattedir.» kiyede turizm endüstrisinin muh tir. Ancak. Başkan Azmi Daglı, is lı bayallerdi bep bnnlar... Fataç olduğu gerçek JjletmeciHSI tifanın tek taraflı bir hukuk! takat bu bayaller yakın gelecekJctırmak, aynı zamanda turizm en •sarruf olduSunu ileri surerek telProf. Bülent Tarcan'ın te gerçekleşecek ve bütün dünokumakla istifanın kabul edi' düstrisi lçin kaliflye isci yettstlrkonferansı ya, Montrose'nn bırçın delimek oldufunu sBvlemîstir. sövlemistir. Türkiye Millî Talebe Federasyoj kanlısını «Şampiyonlar Şampiyonu» olarak alkışlıyacaktı... Bukreş. \ (özel) Türkiye şam nunun düzenlediği ve kültürel koŞirketlmlî hissedarlar umum! heyeö yıllık alelâde toplanYann: ALT1N ZAFERLEB piyonu Galatasarayı, ancak üçün nularda verilen seri konferansların tısmın Tıcaret Kanunu ve esas mukavelename hükümleri dairemüzikle ilgili olanı bugün saat' cü maç sonunda tek sayı farkla sınde aşagıdaki gündemde yazılı hususlan görüsmek üzere 28 yenerek Avrupa Kupasından ele ".45 te T.M.T.F. konferans saloJ mart 1964 cumartesi eünü saat 11.00 de Ankarada T. Vakıflar 2.380 M2 sıva teli ve cem'an 7.340 Mt. ince çember demlyen Rumen Steaua basketbol t a n u n d a P r o f B Ü I l ! n t Tarcan taraBankası TA.O. Umum Müdürlüğünde yapılması kararlaştırılrinden U ve Omega profili imâ] ettirüecektir. İcımı, Bükreş'in «Floresca, salo f l n d a n < B a t l » u z ı l ı . konusunda s mıştır. n^ililerin 2 mart 1964 ffünü saat 10.00 a kadar Hilton Oteli nunda Çek şampiyonu Spartak verüecektır. Şantiye Şefîiğine müracaat ederrfc sartnamesine göre teklif Brno ile yaptığı ilk dömifinal karSayın hissedarlann teşriflerini ve toplantı gününden en AMERİKAN NEŞRIYATI BUROSU geç bir hafta evveline kadar sahip olduklan hisse senetlerini vermeleri. şılaşmasım 9492 kazanmıştır. FaANKARA I2731B İST. . 44263» Şirket Merkezine tevdi ederek duhuliye kartı almalannı rica kat Brno'da oynanacak rövans ma >•>•••«•••«•••••••«•«••••*••••••••*••••••••••>••••» ederiz. (Basın 2399/1900) çmda Cekler daha sanslı görünİlâııcıkk: 8547/1885 .GR1P. NEZLE J mektedirler. Müdürler Kurulu ve murakıp raporlan ile 1963 yılı biDtŞAĞRISI * MLADOST 30 GALtP lanço ve kârzarar hesabının toplantı tarihine tekaddüm eden YANIKLAR Belgrad, 19 (özel) Türkiye 15 gün zarfmda Şirketimiz Merkezinde ve Ankarada İzmir GÜNEŞ YANIĞI DerneSimizin yıllık kongresi 28 çubat 1964 cuma günü Şamipyonu Galatasarayı her iki caddesi Aydın Apartmanı No: 9/6 da Şirketimiz Ankara ŞubeIstanbnl AZ nei Icra ARIBÖCEK SOKMASI saat 18 de Tepebaşı İtalyan Kültür Merkezi salonunda yamaçta 32 yenerek Avrupa VoleyMemurlngundan ADALE ROVATİZMASI sinde hissedarlararuzm tetkikine âmâde bulundurulacağını arpılacaktır. Üyelerin teşrifleri rica olunur. YARALAR. KESİK zederiz. 963/1563 bol Kupasından eleyen YugoslavGÜNDEM: 1 KongTenin açılışı, 2 Başkanlık divanı PİŞİK. KAŞINTI GÜNDEM: , Bir borçtan dolayı mahcuz o l u p i y a ' n m M l a d o s t t«kımı, pazartesi EKZEMA, ERGENLİK seçımi, 3 Yönetim Kurulu ve murakip raporlannm okunI satılmasına karar verilen cem'an Ş e c e s i Çek şampiyonu Dukla Kolin 1 1963 senesi muamelâtı ve hesaplanna ait Müdürler Kurulu DONUK ması, 4 Yönetim Kumlunun ibrası, 5 Veni yönethn ku4950 lira kıymetinde krem, lâbo ile oynadığı maçı 30 gibi net bir ve murakıplar raporlannm okunması, bilânço, kâr ve zaDERI ÇATLAKLArulunun secilmesi, 6 Dilekler. ' ı ratuvar masası, tahta masa, kol şekilde kazanmıştır. Rövans maçı R1NDA VE rar hesaplannın tetkik ve tasdiki ile 23 sayılı kanunla '•••••«•• , , | .. . • ı , . ı . . . ı Kolin'de yapılacaktır. I TRAŞTAN SONRA • VİBRATÖRSÜZDÜR, USULTUtuk, kütüphane, terazi, elektrik so teşkil edilmiş bulunan Müdürler Kurulu ve murakıbm Cumhuriyet 1895 tıası, ecza dolabı, baskül v.s. nin KULLANILIR SUZ ÇALIŞIR ibrası, açık artırması 26/2/964 çarşamba • FEVKAIİDE İKTfSADÎDlR. 2 1963 senesi safi kârının dağıtılması hakkında karar ittihasaat 11,30 12 arası Beyoğlu Dolapİlâncılık: 8090/1886 zı ve dağıtma tarihinin tesbiti, dere Kurtuluş deresi caddesi No. • İSTASYON ALIŞ KABİLİYETİ Adana 20 26 kisilik bir Viyana j C 3 İ963 yılında inhilâl eden muvakkat Müdürler Kurulu 61 de yapılacaktır. O gün verile jimnastik ekipi, gösterilerde bu, LASTÎK MAKİNALARI t YÜKSEKTİR. cek bedel muhammen kıymetinin azalığma muvakkaten yapılan tâyinin tasdiki, lunmak üzere Adanaya gelecektir. ALINACAKTIR f 12 nci Kota Liberasyon listesinde kayıtlı Birlik emrind°ki % 75 inı bulmadığı takdirde 27/2/ 4 Muvakkat Müdürler Kurulu hakkında karar ittihazı, Beden Terbiyesi Bölge Müdürlü Hidrolik Pres, Kalender, Van f Demir ve Çelikten sac, elektrolitlk teneke levha, yüksek kar964 perşembe günü aynı mahal ve 5 Müddetleri sona ermiş bulunan asil ve yedek murakıp; ğünden verilen bilgiye göre, 13 ü vesaire J bonlu çelik, ham aliminyum. aliminyum yaprak ve şeritlerden saatte ikinci satışı yapılarak en kız, 13 ü erkek olmak üzere 26 kiSultanhamam Katırcıoğlu Han Müracaat \ ların seçimi ve asil murakıba verilecek ücretln teabiti. ithal etmek isteyen sanayicilerimizin 21 şubat akşamına kaçok pey süre.ıe peşin para ile ihaşilik Viyana iimnastik ekipinin ya Mutlu Akümülâtor Fabrikası J 6 Esas rmıkavel?namenin 4. cü maddssi gereğince Şirkeün Kat 5 Istanbulj dar Sanayi Şubemize müracaatları rica olunur. , le edileceği ılân olunur. KARTAL \ pacağı gösterileri Güney bölgesi yapacağı iştirakler hakkmda karar ittihazı. Gazeteciler Cemiyeti organize edel Cumhuriyet 1881 (Basın 2393/1901) (Basıa 2404) 1903 İlâncüık: 8573/1889 Reklâmcüık (707) 1899 Haliç sularındaJd yabancı naaddeler Birlegmiş JMîlletler tngiHr 6 aydır kayıp olan zeıtğin bir kadının öldürüldüğü anlaşıldı Toplantıda Eyüpteki grevcilerin maddeten ve nen desteklenmesine de karar verildi Banka işçilerinin işverenle ihtilâfına TOrkiş elkoydu mâ 1 Atatürk'ün hazırlattı| ğı Köy Kanunundan E faydalanacaklar 1050 liralık zamma evet, 1 liralık zamma hayır... | Aflı posfa dağıtıcılarına 150 lira fazminat verilmesi kabul edildi Türkiyede yeni bir traktör fabrikası kuruluyor Devlet Istatistik Merdivene bağlanarak ilçeye götürülen ceset Bakanlar Kurulu E Meyvadan zehlrlenen İ allenln iki ferdi öldü Az gelirliler Arif" iiukta ortık siyasî partilere yer yok., dedi Rum çeteleri Ü Yaş meyvaların va= gonla nakli isteniyor Bayram günü yarala E nan çocuk öldü İktisadî teşekküller Zafer yumrukları Öğretmenlerin dors •ereHeri ile ilgili leklif Uznn siire Senato ealısmalanna katılmayan 7*V\ Arsan Teknik Komite Başkanı Saim Kaur «Umitlerden çok ümîtliyim» dedi Senatörlükten istifa etli 14'ler Toteyk işlehnek öz«re sıgoriadan iiç ofelî kiraladı Becker TRANSİSTORLU OTO RADYOLARI Karada ve denizde İnönü'nün kardeşi Türkiye Kupası macları Makarios modern teknik harikasıdır..".ı Steaua ve Mladost galip geldiler Güneş Sigorta Anonim Şirketi Müdürler Kurulu Başkanlığından HilfoR Oleli İlâve İnşaatından: ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA TürkItalyan Dostluk Derneği Başkanhğından: İLAN ISTANBUL TİCARET ODASINBAÜ Viyanalı jimnastikçiler ! Adanada gösteri yapacak CİHAN KOM. ORT> ^ "•r ,,'• ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog