Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

21 Şııbat Dr. Nermin ıııııııııııııııııtHiuıuıııııııırı ıiftımuımmııııııııııiHimıı E= Abadan'm araştırmast | llllllllllllllllllllllll lilllllllllllill = = Geçen perjerabt günu Hindıstan ; zılmış birer mektap bnlduiar. Mek1 laşılmıstır. Gazetelenn bmnel »a; tir. llgıli makamlar ae için (yunparlâmentosunda §01 alan Sağlth ı tubun ıkl »atırında bıt «Klmaeye! hıfelerınde buyuk puntolarla \er leree dflşunmafler, Ankarava b«Bakanı Sushıla N3yar, korıdorda bir şey sovlememenızı rıca ederim» ı a'an bu haber gunun konusu halı vetler gSndermışler, geee vanlarıne gelmıştır Sıhhatlı ve akılh bır na kadar toplantılar yapnışlar) nulunan bntun uyelerın yerlerini cıimlesı buinnuYordu. ılmalarım, çok mnhıra bır açıkls' Bıze hıçbir valı, bıebır şey s5v ınsan oldufu tesbıt edılen bu gen dne soracaksmız değıl tni? Işle bnmada bulunacağını soyledıkten ioo Uuıedı ama butun dunyaya dafı cın egıtım ve oğretımıne ozel bır nun cevabını Anadnln Ajangının | lan aıans bdltenlerınden birinde oğretmen tâvın edilmıştır tlk ders asağıdaki bultenı verivor : ra konnsmasına hasladı mektubun asağıdaki parçası elimi te 19 harf öğrenen îsveçlı, dersın «Sızlere şunu sovlemek meeburı«Üç mahallede yapılacak leçırnArd;tırmaaai2, D05 zamanlarm ze çeçiverdi : sonunda ofretmenıne şu suali sor ler ıçın, içki yasağının butün Koııvetındevım kı, e\lerinizde sizi dedeğerlendırılmesınde genel olaıaK ' «Guzel vurdumnzun tası ve top mustur «Dunyada benden başka vada nvgulanması kannnlara svkı^amIı gurette rahatsıa eden mav«g..;mın na vonde olduğunu ^a taunları vaUalıyacak adara bnlu rağı ıle ılgıli bir sergi açraak niytv okuma vatma bılmıven var mı'». n oldnfundan, Anavasava gör* setesbıte çali5mıştır Snrunun dtı tindevım. Kımse^e bır sev söyleçim yapılacak bolgelerde içkı sazenlenme=ınde Alrrian gnsvolnğu namamıstır. Mavmnnları sakala j m e m e n m r ı c a e d e c e ğ ı r n . B u niyetitılmasa da, seçmenlerın başka marından Blucher'in «erbest zama" mak uzmanlık istiyen bır ıştır ve , m j n ç e r ç e k l e s n ] e s i i ç i n v a r d , m l a r ı hallelerde içkı içmeleri mumkun faalı.etlen tasnıf ndn yararlam f butun eavretlerımize rajmen mayn c a yarmnn rakalama uzmanı saglamamıı "«• fdıvomm. çorülmektedır. mıştır Uvgulama mre»iinin kı.sI dımlarınıza candan tesekkürler. olmaîi. anketın knlavlıkla do!rt> Ravramın ikinri günu. Konvamn lljılıler, seçım yapılaeak ycrlrrmumknn slmadı, Mavmanlar, sımrulabılme«ı içın Blurher'ın ke«dılik havava ates edilmek snretiv 4man kımsere bır şev sövlemeyin. Pıriesat, Orta Me«cıt, Pırarı ma de ıçki yasaSının ne sorett* a\gaBeni kırmnacafınızı diısünerek fpt olçusune gore vaotıSı .sert, v le kacırılmaktadır. Rilgınıze a n ballelerınde yenilenen seçımler, il Unaeacmı »esbıte çalısmaktadır • ricalarımı sıralıvorttm : «yumuşak» ierbeet 'anan grupU ederim.» fili makamlan gunlerce dusündıir\) Sızın imzalı bır fotoürafının, rınria*ı »irul»r bır araHa 'oplan Seçimler vapıimıı: iltılıler bır Bn haberı \eren ajanslar, ertefi mü<i, kanannn ne gekılde uvsnlanaB) fdarî \c mulM âmiri oldnjnnuz m s ımkin nıcbeti'iie k:«a''ılm karara \ aramadıktarından, bn mejünkü bultenierınde. Hindistan sehrınizden bır avuç toprak, bir cafı ıcın Ankarava heretler çitmıs, sele de ıste bovlece hallrdılmıstır. tır Saflık Bakanının euvenılir kayparca tas. (Kımse\e ne olur blr tl Seçım Kurulnnda gece vanlarıııaklara «ore istıfa etmek üzere <;ev sınlemeAin). C) '«ehrınizın meş na kadar toplantılar tertıp edılmişAlman 8 o , v n ] o g : k U o okum, E. D. olduzunu bıldırdıler. yı. muzıkle u£r»$Tnvı »ılıl ıp,,t hnr bir se\ı ( v n e e e k hariç, bir \e\a bır kasık çibı» Ç) ŞebreMW vapmayı, eVvam etm«.\ı »« ! rinizde nesrolunan derçı ve mecrinde gorev »lm»vı ««erU serfee» Maraşta oturan 1 90 boyunda, 100 mnalardan birer tane D ) Şehrinl zaman faalıvetlerj srupua.» ı s t küo ağırhgında Mustafa Erdı adın'zin. uzunlugu bır sahife olarak ta mustur. B urher. H,ı jrupln tm> I da bır şahıs gırıştığı ıddıa uzerıne rıhçesını \e bır de panorama gönTURKIYE KİZILAY DERNEĞİ GENEL b'r s ı | ı r bası, butu ve arkadan ıs deriniz Kınısese hır sev sSylemelananlann vüksett bir juurluln» llgi ve vogunluk 335'erdikı»! ">• kembesını yedıkten sonra. tatlı fatr menı/ı hılhassa rıca fderinı.» MUDURLÜ ĞtNDEN lına geçerek ıkı tepsı Antep bakla belırtraektedir. vasını yarım aaatte bıtırmış ve c LISEL» kendmne aıt rekeru kırmıstır Mu Hukuk Iktısat Sıyasal Bılgıler Fakultesı. İktı«adi ve Tıca[ tafa Eroı ortava konulan vuz llrayı ri İlımler Akademısı veya bunlara muad.l vabancı okullardan j alıp tartılarak 117 kılo geldıjını îsveç muhabııımız Acar Canerın P gorunre, «DoSru'u buna çok ha> çeçen hafta bıldırdlğı haberlerden OKULLU C?£NÇLSR mezun olup askerlığını yapmış ıstekKlenn dılekçe ıle en geç | ret ettım ' , demıştır hırı şu başhğı tasnordu «Isveçte 25 21964 gunune kadar Genel Mudurluk Personel Mudurluğuhe\ecan \aralan o!^v» t^veçte he Soıyoleg Blucher «introayı ti > ne muracaatları ılân olunur. \eedn >aratan bu olajı sımdı hep tleri olmuıtur Uselı g»nçyatrava, op«ray». Vıhvv» ritvam nı ve deâerlencjınlnoesinl vtrivo lfaalıyU Not İmtıhan zunu ayrıca bıldırıleoektır. ''erın t 'erın tereıMer *asln«'inda »ınem» Uoç. Or. Aba«1an'ın ar»»tırması ' Ba\ram tattlınden Jonen K ılın Deraber okuvahm : 7 etmeyı, radvo dın!»m«vi, «rkada; ruz Srbett zaman faainetleri bah valisi masalan bzerınde Tulav l s • 24 vaşlarında Îsveçlı Bengt Lar» EVET NİŞBETLERİ larl» raak»at§ız dsla»mavı d«n« Cumhur.jet 187*5 *mdc Haha lyı bır degerlendırme bıl ı m z m n ı tasıvan el \azısı ile \a tnn'un okuma \azma b'lmedığl anıpor levlrciligıni «vumujık» t»r Liselı Ünnersıteli % e Soralar Yuksfk oknllu tençler •ıapabılmeı< ve gençler b«^t zsman faalivetleri »rupıına 1 . •. « • • • • • • • • • • • • • • • »» .# • • • • • • • • • • • • • • • kun kılmak uıere bu knnuva eSı zaman U* 1 .pMerinden sofemujtur Sotvologs jSre daha Yazan H Casillliu len Deç Dr Nermm Abadan'ın aOLDUREN SlR 8 çok nevl «evıyor ve tercıh »î juuflu, S«ska!anna katılmı rajtırmalarını iutunlarımua al ;o «üruklenmeve riavmnn nerbe«» »» n ı ı Dr Abaian'ın Ankararîa Sl •'• ÎS 42 % 1139 ^inemavı mı* »an faalivetlerinin »«elligi m 0 » va«al B tjıler Hukuk v t Ortado• 17 30 » •« 14 17 Tıyatrovu tnu? tehük Mr (Javranıjı gerehH Itıt gu tdari t!:nler Pakultalerı ara•s 551 % 8 81 Danıı m ı 1 nıktadır ıında vaptıjı \ e netıcelerinı 1<«>4 •o 1T9S • 't 22.58 Sporu mu* vılmda 1S5 sah'felık hır kıtan ?ekAmerlkalı sosyolog David Rie»• 18 35 n ' % 19 43 Miirıgı mıî Itnde nesrettığı anket çalışması »an da sert faalivtleri «Içe vh '•> 29 17 •o 18 51 Okunnyı mıt nın tamamını vermeve ımkân bunelmıj fipterın vım'MaV '»»Hvsı | lunmsdıâını da «ovlemek ıstenz lerı i«» dışa vonelmt'» tîpierin b* 100 100 Taplau» Bıı, 42S nğrenr've ııvsulanan an «ıravı isga] etmektedır Bu ketin «aıieee «vumuıak» v e «sert» Bu kısa açıklamaian »rnra •>*, mMugıl gibj Iıielı eençler «erbe« " i a Itarsılık unıversıte ve vuksek zaman faalnetlerı kontı«unda»:l lıse. 474 universıte y'jksîk oku! >3wan faalıv«.tl»nnHen «poru u nkul ogrencılen sporu tercırı et »enel rtelerip" lırmf ' = . ırn alaca cfirenriMne serbest Mnan faih nKarsltelı 1«» nkumavı Jız Bnslelıkle vaptığımıı anket y e t l e n başka bir ieytile • •t »» »ercıh etn •o Tı\ıtr», lnelı gençl*rm S ınci uvgjlamasının serbest 7amar faamanlann dejrlend itne^t v lun ve unıver«itell genclerın ıkıneMer» wılı'=ek otrenım eenıjlerırın 4 un livetlerıvl* bır mukave<e rieSerda yoneltılen < o n ı ! m n pvaplan »ede tercih ettıkleri serbest zaman »"U derecede 'errıh ettıklen ser lendırm» ımkânı olaraSını san'vob f t ıam»n f«»li"»tleri «ra^'nH» ruı ^•r almntir Serbejt zımsn faıll İLÂN Sert «prhe«t raman faa!l\ et1e r l Anton Seivald'ın bır arkadaşını gore Anl.iMİd: OO halde sije yardunım en a» terrıh edılenı lıHertcourt, gozucu ile kaduıın oturduğıı n n srızu edılen 'iç 'akulte f>iren He ıınıverMtelılerde d" apaırmanı şoyle bir tetkik etti. Bırden Enı cektim. Rauch isminde bır muhendıstır. O dokunabılır M/ı Rınn'e bıraka>ını. Ben da rısı ara'inda dağılışı so\ledır nıa'nın kolunda muşambası olduğunu fark nunia Stumm fabrika§ında tanışmıştım zaten Innsbruck'e gıdeceğım Ponerken do Orta rtetn etti: «Sakağa mı çıkacaktınıı* E\et . Iji ama bu saatte Rinn'e nasıl gıdersinız? uğrar alırım > Fnıma, e\Aelâ nezaketen tekl.l.F. !« B.F. Huknk F. ç»1f''v*9tf'<î»Sfcjstti. fakat Hericourt, onu kolavRınn'e gidetektim l'a Peki Rinn' dc ne Bir komsu gotürecekti. Orada O»uma . 4.,. kalacak mısına? Bılmo» vali bey, b4>t hkla ijffta etti Vola çıkarlarken de kendisi\apacağıruzt sorabılir raiyim? 1 Fahrık«mızın bulundufrj Kor.anm Hoıozlj me\kunHekı Gazete «, « | •. 94 91 ki bır saat.. ne bir daha \ah bey dı>e hıtap etmemesini ; dep«Ianmi7da mevrut 1200 ton kepek açık artırma suretıyD»rgı » 50 » 47 59 rıca etti (Arkası var) j le satı«a cıkarılTiıçtır Kıtap »36 »24 57 2 Açık artırm» gun ve saati. artırma mevzuu kepeklenn ftıTeknık kıtaplar » """ " * " •«»•'••• (jençlık te^ekKullerın"3e ruplar harnd.ki mıktarları ve alınarak temınatlar aşagıda • gnrev «Ima . 4 8 »45 45 • Artırma Spnr vapmalı »40 » 35 Her grunun 52 çunu Açık artırmanın C.ıns \ e Temınat Muıık » »3 > 4S 47 Orobu Tarıhı Gıınü Saatı Miktarı Miktarı Clıslerı vapmak »85 » S8 LtVfcNT «BenHur». 66 1 27 2 1984 Persemhe 1) Kepek ! O Ton il 250 TL O Resım vapmak »45 »44 RCY.\ 448439 «Aramııdakı Şeytanı. 59 2 27 2 1964 4> Perıembe 15 Kepek 100 Ton ll^SOTL 15 Konferanıa devam etmek »74 » S» S ı U A Î «Pekınde DÖ Gun» 52 3 2R2 10(54 Cuma 10 Kepek 300 Ton 11 250 TL rCursa fidenler »41 > g 477762 «Pemnde 55 Gun» 27 4 28 21984 Luma 15 Kepek 300 Ton 11250 TL 486792 «Kalbe Vuran Duşman» T Yl|lt Yumuşak serbest zaman laajıvetlerınin ue fakulte oğrencılen Pazarte'l gunlerl tatıl 3 Açık artırma. 2 nci madH»H "nstenien eunlerde faKrıkaT\\ 480740 «Gangsterın Sevgılısı» (1) arasındakı dağılış ve degerîendırmeaı ıse şoyledırHeı gun »aal 21 de, pazar Ib M dd «K^aneı nın hirmet hınasınHa tesekki'l pdecek ozel komijyon huzuY.MFLfcK .Çılgın Ihtıras» • lar. Carsamba saal 14JÜ da Pazar saat 11 de SENİ \R cGençlık, Gençlık» runrla vapılacaktır İstenılen ternınatlar açık artırma saaHnknk F. B.F. • Cui'uk Tıyatrııau» T.TAKStM «Pa\lasılm\an Se\gılı». tinden ev\'el Horozlu Aians Mndürluçu veznesıne jatırıla'ınsmavı (ievam sa 9 100 RADIKÖV J8D6H3 Persemrj» gunlerl tatıl YILDIZ 476342 1 .Şe%tan Bunun N'ererak »hnscak vezne makbuzlamın komıı=\ona .braz edilmeRadyo dınleme 95 Heı eun «aal 'i\ de Cumartesl Paıaı I53C »8 sınde», 2 «A^k Tomurcukları» aı mecbundır Tı\atrova devam <m Ha Çın» » 96 ALPMD4R «Se>tan Bunun Neresınde». • StTK «Çın47M47 Pa^ate<!i çünler! tatıl Her 4 Açık artırma mevzuu kepekler, muhafaza edılmekte olduDans 37 » 69 • \SSH (K Gumruk) .Adanalı Ta\fur». t'J depolari'rıızda mesaı saatlerı dahıbnde gorulebılecegı Opera\a devam 36 eun =aaT 21 de «Ah Baba Vah Baba» • «7 Bl'IA'AR «KaİDe Vuran Du^man» Ribı, satış şartlarımızı gosterır özel şartlaşma Konja, A n \rkadaşlarla maksatsır TI'PI'R^vl 442157 Pazar Pa/artesl ÇarK I L T P 227183 .Şe\tan Bunun Nere<=ınde» inlaşma kara. îstanbul, Izmır, İskenderun, Bolge Mudurluklerı ıle «1 47 » 30 sımba, Cuma saat 21 de Pazar 15 3D da «Altı SOLP^N %\d\ M \ R M \ R \ «Pekınde 55 Gun» Kahveye devam Mersın Şube v e AntaUa Ajans Mudurluklerınden temın M «3 > 26 Kı«ı Yazarını \nvor», Salı Perşembe, Cu• 1 Bir çeçtt top a\ unu ve maçı MFLEK 'Lvup) 1 «Kalbe Vuran Du^man», ^Dor sevretme 48 edUebıür (Basın 2280 1872) 43 2 Savaştd cdnlı rlarak ele geçlrt» 36 •;aat 21 de «Carmen» Opera=ı 2 «Belâlı Torun» YARIN: Ah'kanlıklar, fılımde murikte tercihler. giyimHe Cuma eunleıi fatıl Her eün etktler l"n düşman agkerlerl ıçoful) 3 MıvK>tli fırtına MuslümanUra mahRKNK 211=5:5 «Her P e n r e r e v Rak» P Anka «aa' 21 de Pa?ar 15 10 da «Oteicı Kadın» BU« tapınik 4 Kuv\et \e kudret SIK 223542 «Pa\ lasılmuan Sevgılı». TEM KOMEn! 440400 <5alı tatıl D'ger pe'veni lerim) hlnanın kisımlarını teç TENt 22=;iî<!2 «Pekınde "iî G ı n . rpioT 2' rl» «Tppprîrn înme» Per^emhe Cuma, kıl eden hiı pnrçan n UFt nrtüsıl l F N t ( R K m i 1 «Kaloe Vuıan Duşman», C ı , m r t » q . Pa?artp=ı 17 de »Gulnıhal» (Pa 5 Eski Mısır ın haEkentlerinden 2 «Varan Blr» 7ar 11rie,Çarsrnb? 14 "!0 da Çncuk Tem'il çe\rlllnce 'thtıini «üz \ e\ a hnrekPtKAIMKÖY le hulunftugu ıprdı ^ (iı«=^n at'^ an1PPI OPIR* "fiMıJl «rsılasılm^an S«\gılı» lanın» hlr emır hellrır S MatemaI R s ^ K A r K C c P K OPKKA nSTB • Suare kısa llârlar 19 00 Haberler !> 33 Yurttan Sesler ls»00 HaRrhS ISTANBUL tikte kiıUanıldn hır harf t e m \ p en < İ P «Ppkınrie İ5 ( , ı n , A (îjrdneı A N K A R A GJnluk Olavlar \920 Avdım Aberlpr 19 25 Hava Durumu 21 15 Pazarteiı hariç. h"r çece eumnrtp^' • U)?UTI1II a^clardan blıl, tnsanı hem MI'ıJ «Kninp Vııraıı f l i | = n ı ,111 r V30 Açıaj KiEi Haberler va 19 40 Şarkılar 20 00 Evvel «Î7 Açılıı «3fl G ü n ı v a n 1S10 Şarkılar 1<) S0 LHkudan pP7?r ^= c a " m b a 15 15 te matmede «GemesgLl pripr hcm âo gfi,!nriırlr 7 StRhYV* Wffl2 135 Kur jnı Kprırr Saz E M T I F 7 02 Kur'anı Kerun ve Ttirkçp A Onre 18 58 Toplum ve Efltlm T e k BnMıa. ( I ) Zaman îcınde S0 IS KüçUk MUrrr?' Çppcatai» Tarla vtva ho« hdlrte loprak »lanları H 8 0 0 Hsh^rlpr 3 15 Türkd zık Alhürrü 20 30 Şarkılar cıklaması 7 15 S s z Eserlerl 50 10 Ş»rkllar 20 40 Ş»rl<ılar KIN4.R . l ' k ı n d e ^ T C , ı r . '»^>ki u^ııl c^gul» " fî'ıHınç çrklldP 0 A R J N ^ 4«41R 4407114 Salı hariç h"T pun !fr S3H Haftf Müzık S 00 tı VS 8« M«er.r"!r')l Snhbetl 21 (fl 7 30 Sahah M0«lgl 7 4S Beç S«5 Î0J5 Küçük îlânlar 21 00 Kısa 1 (BBevı) .ö.ı.m (T) plvınml ! kanın \e nrkeklerp hnvle 18 ve 21 15 te «Sezar «. • KieopatTa» (Cumart»nbulun S F ' I a 20 Toprak VP Be« $arkı t 00 Rabrrler 8 1" Haberler 21 02 Gece Knnseri EıW «llri»nlîln I7it»lan l\ M fleıılr t ^nak rllası " 1^Ptpr dereteı pazar matine 1131 da). Crun <!•» KUçüls Krıerr 10 00 Hafif Mfiodller î l 40 Ş«rkı1»r Slıin tçın C»l'vnnıi! I Sfl Ka 22 0» T B M M S a ı t l 22 IS S e cprip nlrrm'Tn kııımn^s» anl^rnına Ki<3 Hjh»riPr Ksranı; 22 0(1 Rpklamlar Geçıdl îl 30 dınlar DUnvaıı 9 00 Kapam» \llen Melndller ^ r a ' n d s 22 45 A7<\K W'4fi MJa/^nfeT özean • G8Tlfll PV Ikt *ct e«kı Mısır tanrılanndan U 57 Açıln 12 00 Kııs HSOPT Haberlpr 22 5S HaftanTn Be«teRadvn Ods Orkettraıı 33 00 HaTıyarroİar ku ToplulufıO Pa?arte=> tatıl. Cuma suare, OrkPBtraUrı 1Î20 Şarkıler 12 02 ö t l e Tatlll tçtn 12 13 elıl 24 00 Kapanıs hprlpr 23 10 Danı Mıizlfl Cumatp'51 ve Pazar matme ve suare «tpek1 KUçu* çocuk kazanı'an vc 12 »(! Hafif Möz.lk 1" 00 Î4 00 K'fa Ha^prlpr . Kapanıs Küçük tlânlar 12 in Beraber v e lar ANKARA t L RADYO1U * harcanan «pı 5 CA\im eçvasının çı M=rhum» Dığer geceler «Muhtejem Ser^arUıUr r : n HahprİPr 13'0 Soln Sarkılar 13 00 Hahprler İSTAVBL'L İI R*DYO8U 1« 57 Açılıs 17 00 Danelı ÇaT ee^itli ki'sır'ların! hırhlnne uvgur j Plak DolaVıınidn 1141 T'JrkliUerlet H v ı i r u u n 13 IS öltle Kon«erl 11 40 Şarkı17 5S Açı'ı» IS 00 Cs? Alhıim IS 00 Radvnda Okul 18 2^ Batarzda seçllıp jfl^lnılmesi lşlne bovlr , , BPLVHR 214892 | p r 14 00 Hafı* MDÖk 14 30 l»r 14 00 ö f l e d e n Sonra D » m rok Mılzlk 11 25 Hafif MUzlk İPrt 19 00 Rltm v e Melndl Paıartesl dışmaa her g » B C Y C K r t V I İ R O lHd32 Suart* 1" •« ^dlı *) denır fmlllptlprardsı hlr trrlml «hl' J "n«»r B J J H n o " Kısa Haber14 30 TUrküler 14 45 Şarkılar 19 30 Küçük Kon=er 20 00 Rad U 45 Frartfizc» Mjzik 20 00 Or. c« 21 ı * te (Çarjamba cumartesl pızar ma• rlnp ıstıran ver'» karsılıgı hlr emlr tatıl pH/aılesi v e Cuma suare 1 Op tienı 15 00 Kapani| c kMtra Konscri 2' on Dllek P Tr İle Almanca 20 15 Plâklar Atmt 1115 te> «Kart Horoz» v Salatalara l<zzpt \ ermpk lçm kaKate». C'rşamba suare v e P a i a ı malıne ı ^ ı !7OT * «ıliB Kı»a HabprİPT ra«ında 20 45 Hafif Müîlk 18 57 Açılı* 17 00 Kısa Haber B»n 22 00 L e n a r d Brensteln DORMEN 449738 Suare ÎIJS Maöne Ct»» tılan sulu maidplercicn p=kl Türk t te ö v l e (jeliıır'd öyleriır» P e r ^ ı n h e » U H H 1" OT Haff Muzlk 17 1' Turkü Sl 00 GPCP Kon<iprt Î2 39 Oda Yonetlvor J2 30 Danı MUzlJl l«r 17 02 Ifci Orlsa*tra 17JO martesi Pazar 18 te. Paznrtesi tatil «Sâhâne kablleİP'lnrleı hlrtnın ferdl 4 Ter]pr 17 .(i tCartmiar Fa'Iı 17 f7 54 (W Kapsnı? «Satranc» KHIP^I Cumartesl sıidre «Yenufjt Incesazdan Aremaçlran Faslı 23 00 Kapanif Züffürtler. st su akıtmak İçin dçılan yollardanOpepası. Pd73i " M r e 1 «Uyuyan Ou<el. B.j'e1 dır kjçıik pre?l 5 Yabancı «blr •r~~w^immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm** <• GENAR 493109 Çarsarnba hariç, tuare 21 IS | rerrien başka tıK t ' f f ' K I İ V A I K I I 11116!» S u u t e H'M P ı te (Cumartesl ve Pazar matina 15 t e ) : 4 1 rafa naklet'» an »arte^ı ?^tı ı, d /aî matlne l ) te ' I I H J I / I U I «Düsman Çıçek Göndermez» Saat 18 da : amına hlr pmlr OIM IİV<\IK<>>I IHlfft Sııal II M Hı f «Havvanat Bahçesi» ve «Cephede Pılrnik» 8 S»ldi'ganzartesı fatıı •Dcîıım Gunu» t ıık harPketı 7 GRTJP 6 fGenAr'da) Çarşamba 18 ve 21 15 t Alafran^a 9Afp~ t E M > 4 H M I llSHiFSı Slıaı» U: .*ı H»^«r>»« te «Denıze Giden Atlılar» ve cCarrar Anai rln'o. tdare hft f ' l l DR/dl ITln' I F I I t f ' H l ' t r ı l . F I H n A » ' nm Sılâhları» i 1 lümlertmlzden 8Cc'^M'f I İ Y A I I I M mkilS>ıiJnr# V M < tSTAVBPL 442238 8uar« n j B MaMneOrtada gorün< Pazar'f>=1 rn'iı Ha?aı nirflıne IS t» <Llliı/iiı. Çarcamba, C ertMİ, Pazar 15 tç «MesedT ve •neven üçünru < * 1 Şubat 192î farihli Cumhuriyet'ten » Ozrl l'iTatmlaı Sâdık Zevcelen» Her gün 18 15 te Münlr i ahıs. Mr çe=lt onnko Ouun«canıo ' özkul Topluluju .General Çgpçatan» t çaıl ejzH ==ın nalledllmlf tekli I t at 9 M>1 unca lş yapan adam lâKARACA 446S6e Suarelerde ve pazaT ma t'l H»r cere 2! 15 te «Mdvı | i ? « r n f ı te t tlfe tıne 15 te Muammer Karaca: «LâhmaeuD N e * V ,ıfc ^° ( nma IR H te « Cumhurlyetl» Pajar» C'imartesı Pa?dr t «Sıl B^etan» KENT OYTJNCULARI 4497TO Her gfln II de Pazartesi IS ve 21 15 te Salı f Halk »• ögrenPU HAI.KhVl ( » V I M I I A K I Cnr.H Hancı\e Vekıll ''Di'Ulen Bakanıi Şukru Kava B«fv Bu.wk cı) Çar=amba ta+ıl »G'Jİerek Gınn» 3 t marte=ı oa^ar S) fH> de 1 «fcuın Mıl'pt M^clısurn e^TPİki eunkü toplantısında dıkkate değer bıı • KÜÇÜB 8AHNE (Gfllrt* SOrurt • Engln «Bır tvlenmekonu?ma vanrnı«tır Sukıu Kava Bev dcm stır ki: Cezzar) 49565Î Pacartes] tatil Suare II 19 A.NR4.RA TfVA ntOfclı h'r ;pre « D!« =;ıva"!ptımi7İ ıleılendiren en müh'm mesele Musul meCuma, Cumartest, Pazar 17 da matme: .Bü * İTFAİYE: B e j o j l u : 44 46 44 • (iı?ll Ordu» Pa7drt»ı nntıne vp s «»Ip^rjir Mtısnl hpr zaman her verde ılân edıldığı gıbi TurV tün Küdınlar Gıizeldir. îstanbul: 2142 22 Kadıköy : şemhe ve Pa^ar rraiı va*!)iiının hoinnmez hır parrasıdır Ş'i veya bu snasî \eya aske>i ORALOGLtî 494935 Pazartesi ta+ıl Her ee36 08 72 Üskudar: 36 09 45 Haricije Vekili Şukru Kava Bey ce saat 2115 te CMatıro Çar'amba 18 ve Cuhârl =P Ho'avısivlı» va f an narca3irdan kopup Vıaşka bir devletm Bakırköy: 7164 66 Adalar . l 1 martesı Pazar l i te) «Kerestscı Tevfık B e y . 5160 81 Istmyeı 63 60 20 HP»1 »Itıns "irer«e rıukukpn a% rılmı ; olamaz Zaten M u m lemektedlrler Bu sezü tevıd edecek delıller de \ok değıldır» ıırrrın^Vı \*V ve hpkimıvptİTiiri mılleilerarası hutun topluluk* POLÎS tMDAT: îstanbul 27 45 01 Kanser dansla t«davi cdilebilecek Beyoglu: 27 45 01 Anadolu 'arın tanmıc olna=i ne+ıcp«ırlır ki Bfle«mıç Mılletler Musııl'a bir Sinemalar Rohert Bjnery adında Amerikah bır doktor uzun bır zamanYakası: 27 45 02 Sıhhî tmdat. hpvpt cmrlr'riıı=f r Hcvet Mncnl'un. Kerkuk ve Süle\Tnanivenın Beyoğlu: 44 49 98 Fatıh: 21 15 9 clan beri yapmakta olduğrı etudler netıcesi kansenn dans ıle teanavarpna olan rpaıafi ıkti=;adt mâlf ve ırkî hağlantılarını tâvin Üskı.dar 36 05 36 \TK \ S 44f)83î «Rorraiı davisinın mumkun olabıleceğı ıddıasını ortaya atmıştır. VP teshıt pr1rre)rt;r Bu hevetın tarafsız oldupuna inanmak gereFMEK 44«4S0 «Pekırdo * IRh.M : Demırvo'Ja'i 36 04 7.' Gı r . Kır knşusu tNCt 4a4iQ5 (Havrtarpaja) 22 30 79 (Sırkecı «PavUsılmnan Sevgılı» (T) gııl nl<1ıı»ıı Wr Tipselp de Günev Rakanlı*ının CalatasairfVİılar tatafından her \\\ tertıplenen kır koşusu KONAK 4K2fi * 1<Ç*K : T H Y (Termınal) imı? rîostanF.'lır Snn ramarlarda f"ran^ı»larl» dun FatıhŞışlı \olunun 51 dakıkada katedılmesule netıcelenmıjI \I,E 44'î5<)'i «Tarıh *4 02 9b H»va Alanı: 73 82 40 nceaı Canavarları» bıze AntaHa ve Nk^nHmnri» Ankara an^l^sman gere*ınrc tatır Bu ruretle geçen scneye nazaran 6 dakıkalık bır ılerleme * VAPL'R: Derızvolları 41 18 "»• Bjnın \pr ILt S ahhut edılei esaslarm vakın bır gelecekte tatbik edıleceğmi soyNöbe'çı M • 44 02 07 Şehır Ra' kaydedıîmıştır. lan: « « 3 3 44 43 59 Ziyo NEBiOGLU Hh şu magmnuifllar! Boş zaman değerlendirilmesi TCtnÖitiğjttScn halteöitSi Müfettiş Muavini Alınacak 7te soguk kanlı imanlarız! İmtihanla müfettiş muavini alınacaktır ve. Sakm kbnse Suymasm Toprak Mahsulleri Ofisi Horozlu (Konya) Un Fabrikası Müdürl«sünılen BULNACA 1234S6789 Istontui'da * Anküia'du i > Harieiye Vekili üleeliste izalıat verdi Lüzumlu Telefoniar istanbul'do
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog