Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

MILLÎ EĞITİM BAKANLIĞINCA > EMDEN BASTIRILAN ESERLER Şark Islâm Klâsikleri Kurus G1 USTAN Sadı Hıkmet üaydın 1020 BAHARISTAN Cami M Nun Gencosman Fransız Klâsikleifi ANDREA DEL SARTO A. DE Mnsset Nurullah Ataç İSO Fn^'^E SOZLÜĞÜ Voltaire Lutfu Av MO Bakanlık v ayrnevleriyle bütün kıtapçılarda satılmaktadır. 40. yıl soyı 14208 umhuriyet KURÜCUSU: TONUS NADİ T e l g r a i v » m e k t u p «dresı. C u m h u r ı y e t Telefonlar: 2 2 Ö 9 0 Ö 4 2 M U t a n o u i Fosta K u t u s u îstanbul N o 246 2 2 t 2 » 7 a « / # & *'i W ORHAN Kfy KANLI TOPF Romanı F. 10 Lira REMZI KITABEV1 llancıiık LAR m Toplumun burun değer o lçurerını şahsî c kan ıçm kullanan bır muhter.sın romanı Cuma 21 Şubot 1964 8135/1883 ingiliz sözcüsü, 3 lü toplantıda Rumları suçladı "Davranışınızla Türklerm Ada'ya çıkmasını çabuklaştırıyorsunuz,, Rumlarm * Adanın gizli bir yerinde Yunan subaylan tarafından talim terbiye gördüğü "Makarios kurmay anlaşıldı Selohattin Güler Bildiriyor ' Bırlesmış Milletlerdeki Turk temsilcisi Menemenuoğlu, .Norvec temsılcisi Nielsen ile arka plânda Kıbrıs Dışışlerı Bakanı Kiprianu eoruluyor. konujnrkeı» ölürtt ite oynuyor» .\ew tfork Herald Trıbune çazetesı, Ingılterenın Kıbrıs meselesını Bırlesmıs Mılletlere goturmesının uzucu olduğnnu belirtıvor New York 20 (a.a.) «New York rferald Trıbune. gazetesı başva'isında Başpı^kopos Ma^arıo, un ıyasetını tenkıd etmekte ve Ma ^arıos'un «olumle ovnadıgmı» ya7 naktadır Gazete başvazısında sun îtı sovlemektedır «Yunan dâvası Ba^pıskopos Ma ^arıos'un tehhkeh taktıklennden r a\da gormemıstır Şıddet sıddetı ^ağırır ölulerın savısı çoğaldıkc Güvenlik Lefkose, '» (Telcıbnla) Bıı >u . ı» enberı Aaan n gızh bır veıınd» Yunan kurma) suoavları tarafır dan Rumların talım gormelerı ola\ı nıhavet bugun alenıvete ıntıkol etmıştır Bugunku Mahı ve EİPlit rıa gazetelerı Rum askerlerını ı resımİLile ç a ] . ş m a j o l l n l g 0 =teren Gazeteler EOKA cı d o n a t l l r a I ? t l r ç a hşmalannı «Kıbrıs üı l a n n b u d u s u , n U ! , tahmı olarak gosterme^ tedır Halbukı Anava~a geregınce ku rkası Sa 1 «n h da Denktaş'a Güvenlik Konseyinde söz hakkı verümesini istedik Yunanistan UThant'm teklifini kabul etti. Sovyet delegesi Rauf Denktaş'ın konuşturulmasına aleyhtar Bırlesmış Mılletler 20 (a.a. \.' P \e Radvo) Kıbrıs buhranı ıle Igılı danısmalanna de\ am eden Rırle^mıs Mılletler Genel Sekre tcrı UThant bugun Bırle'ik Amerıka tem=ılcısı Adlaı Stevenson ı e Norveçın Guvenhk KonseMn lek tTn'ilci'i Sıvert N'ıeKen'ı bırKte kabul etmı=tır Genel SekTter daha sonra Turıvenın Washıncton Bıvukelçıs Tıırsut Mpnerrercınçlu ve Kıbrıs llısıslerı Bakanı Kıpııanu ıle de 'Mier gorusme vapmi'tır Guvenhk Konsevı bu gece «aat ; 0 de (Gmt) venıd°n toplanarak K'bns buhranını goruşecektır Bununla beraber Guvenhk Kon«evıne \akın çevrelerde, Konse\ın Kıbrıs hakkında bugun \apılmasl mukarrer toplantısının, Genel Sekıeter UThant ın ıstısarelerıne devam edebılmesı maksadlj le ge!pcek hafta\a talıkı beklenmektedır. Bakanı Kiprianu nun Bırlesmı? Mılletler Genel Sekreterı UThant ıle vaptıgı gorusmede hazır bulunan Kıbrı« Temsılcıler Mech'l Ba? kanı Glafkos Klerıdes daha sonra verdiğı demeçte «Kıbrıs hevetı, Adanın baeınrızlık ve hukumran Arkası Sa. 1, Sö. 4 tt Konseyî b'ugün İekrar toplanryor Poli kovunde EOKA'cüar tarafından çevrilen \e içinde 700 Turkun barındığı okul her ıkı tarafın ofke^ı artinakta öunlan aşırı bır tutum bemmse meje zorlıvarak snlaşma voluvU bır çozume ulaşma volunu tıka maktadır • Meselenm temelı ve ço?umu a dadakı ıkı topluluğa ve uç temı Klerıdes reddedıvor Öte >andan Man.arıos un Dışışleıl Meclis, Anayasa Mahkemesi, Başbakanlık, Devlet Plânlama ve DanıştaY büiçelerini kabul etii Ankara 20 (CumhorıyetTeleks) Mıllet Mechiinın bugunKu otu rıımundd Anavasa Mahkemesi Bas kanlıgı Başbakanlık Devlet Plan. lama le=kılatı ve Danıstav Bas kaniığı butçelerı goru=ulerek ka bul edılmıstıı Basbakânh ve Devlet Plân arra Teşkılatı butçe^ının goruşulme1!! sırasında V T Mıllet Merlısı Gru TP pu adına *cz alan Mahmut Vurai Plân ve yıllık programların hazır. lanması ve uygulanması sırasında bazı aksaklıkların meydana geldığını, Yuksek Plânlama Kurulun ı uye olacak Bakanların tâvınınde teknık zarur»tlerın de nazara ahn ması gerektığını belırterek Ma'ıve Bakanının bu kurulda gorev a'ma sının zorunlu olduğunu ılerı sur muştur Arkası Sa. 7, Sıi. 8 de Az gelirli vatandaşların vergi yükünün ağırlaşmaması istendi natçı ulkeve bağlıdır Bu beş ul kenın dısında bır çozum aramak bır anlaşmavı ancak gecıktınr Bırlesmış Mılletlerın mudahale'i ıyılıkten çok kotuluk getırebılır fngı'ter"n n Kıbrıs me<e!esını Bır leşmış Mılletlere goturtıfe leşebtra <une gınşme»ı u?uoudur Arkası Sa 7 Su 5 te Ankara 20, (CumhumetTeleks) Cumhurnet Senatosunun bır kaç gun oncekı oturumunda «Ada Ankara 20 (Cumhurıvtt Teleks) l e t Bakanının Cumhurbaşkanına Bakaniar Kurulu bugun 3 <aat e t k , j a p a r a t Tapulama KanunuBırlesmı; Mılletler temsılcisi General Giyanı. Turklerin sarıldıgı £1111111IIIIIMMIIIIIIIIIIIII 111111r • 1111111111f 11111111111111111111111111111111J de\ara eden bır toplantı >apmış n u v e t 0 e t tırdığını. ılerı suren Ca Poli kovundeki okuldan çıkarken \e Gurnruk Tarıfelerı Kanun tasa h l t okvayuz'un konuşmas na cerı=ı uzerınde çalışmıştır ıet Bakanı Sedat v a p v e r e n A d a Başbakan Ismet Inonu nun bas Çumralı \etovu golgelevıcı be\ankanlığında \e «aat 17 den 20 >e (Ja bulunmanın Ana\asaja a%kın kadar devam eden toplantıda once olduğunu, ıfade etmıştır. Dışışlerı Bakanı Erkın Kıbrıs ko Çumralı, Tapulama Kanununun nusunda son durura \e Guvenhk 33 u n c u maddesının devlet arazı<ii Z Kıbrıs meselesını ıç polıtıkada da bır çıbanbaşı halıne getırmek z Konsevının muzakerelen hakkın n , V ağma edecek hukumler ıhtı»a Zehirli maddeler dola\ısiyle, bazı veıierde oksijen buZ ıcın ıstısmar etmege çalısanlann sa>ısı jfün eeçtıkçe artıyor ; da bılgı vermıştır Mutaakıben ettığını belırtmıs kojluvu toprak HalİC SUİannda bakteri ve mantarlarGumruk Tarıfelerı Kanun Tasarısı s a hıbı vapmak ıçın >alnız başına E Bıîhassa, mudahale hakkının hemen knllanılmaması, dolavı Z dail baska canil \arhk yaşamivor nın muzakeresıne geçılmış ve bu (jahı kalsa bu kanun maddesının Z sıvle vaveınlasan hnzursnzlak ha\asından faydalanma|a kal : Orhan ERİNÇ E kanlar kendilenne el\erisli bir ortam bolabılmektedirler = konuda da Gumruk ve Tekel Ba a v r j ! ş e kılde çıkmaması ıçın muca kanı Mehmet Yuceler ıle Malıye d e l e edeceğını sozlerıne eklemışiapılan tahlıller sonunda Ha unan, den, bova, tutkal, konserZ Ovsakı. alnslararası mahı\et almıs ve niharet Güvenlik Kn = Arkası Sa. 7. Su 4 de tır lıç dekı denız suvunun bır lıtresın 1e vağ, sabun, mensucat, madenı = rulnnda miizakere konnsu olan Kıbns nıeselesinir bnçun biç = de bul ınan muhtelıf maddeleMr •naddeler, buz, mermer ve tuğla = olmazsa muTakerelerın sonnnn beklemeden • hele haklılıSımı = 400 grama vukseldıgı tesbıt edılmış fabrıkaları üf Mezbaha tarafın ; 7in dünrada teslım edıldiji sırada • tek basimi7» halletmeSe, z dokulmekte ve cıv ar tır Halıçın ıslahı ıçın Valı Nı\a dan suja E artık imkân roktnr. Simdi vanılacak sev, Knrnlda inisivatifı = Arkası Sa. 7, Su. 3 te zı Akı nın emrı ıle kurulan komıs= rle alarak. nlnslararası taahhutlere baSlı. fakat bu konnda da = >on j a p t g ı etudler sonunda suda Z kararlı bir memJpket oldnjnmtını eösternıek ve ilerdekl mnh z bulunan maddelerı şovle sıralaZ temel cclısmrlcrdc bareket serbestlıîi için ortamı biraı daha : mıştır Z hazır hale eetırebilmektir «Krom arsenık, sod.vum su'fur, E •+• . bıra mavası, nışasta, muhtelıf ba= Bueun ortara atılan Kıbns ihtilâfının patlak verdıii »ırada ve = j Ilçe, b u c a k Ve kÖVİerde J'aŞlVan 44.531 ] bucak ve köylerde jaşıyan 44.531 kİŞİden harat, jumurta akı, kukurtlu mad = va daha »onra Turkive. ficlu antlasmanın saSladıtı bakka da = deler, yag asıtlen, vağ, et ve kem.k 22.568'inin kadın olduğu anlaşıldı = ranarak müriahale etmeli mivdi etmemeîi mivdi* meselesidır. = parçaları gubre, kıl sudlar, glıser Meclıste. basm toplantılannda. dâvava, kendilerine g5re çö = •n 4dana 20 (Gunev lllerı Merkez den 22 568 ı kadın 21 963 u ıse eı • ı , çınko tuzları, sabun, soda. aE IÜIM yoin bnlanlar, Hükümetin neden barekete eeçmediÇıni z Uurosu Teleks) Adanaja bagh kektır monjak, kukurtlu asıtler tutkal Z ve meselâ taksim iezini neden basından savnnmadıîını ısrarla = Karaısalı ılçesı nufus hareketlerı =l Ankara 20, (CnmhnnyetTeleks) Karaısalı'nın bıîhassa kojlenı kauçuk, kola klor hıdrojen < u = sornyorlar. Ovsakî, âıinva eörfisüne baSlı bir dıs politika kul = h akımından çok enteresan bır du de daha zıjade kız çocuğu dunva\ fur fenol klorıd, sulfıt, Tıjonsı 14 ler hakkındakı tahkikata An. = olarak kabnl edilmek çerektigine eöre, asıi önemli olan ve = um arzetmekteaır Devlet îstatı» geldığı mevdana çıkmaktadır Ar anat, Tnosulfat katran naftalın kara Sorgu Yargıçlığınca devam = "zennde dnrnlması icap eden taraf, bo politikanın neticesı = ık Enstıtusu tarafından >apılan m cak bu tetkıkler 2530 seneden bc metalık tuzlar, kan, den, sulfırık edılmektedır ı, Tapulama Kanununa dair Bakaniar Kurulu A. P. iddiasına Gümrük tarifeleri cevap verdi konusunu görüştü Rum çetecileri bir Türk köyiine daha saldırdılar Vit«ada kovundeki cocuk, kadın ve ihtharlar bosaltıldi. kovdc kalan 12 Turk mucahidı, mucadeleye devam edıvor Lefkose, 20 Dun gecedenberı vam eden on ıkı Turkun de elle» Rum sılahlı çetelerının taarruzla rınde dort eskı pıjade tufeğı ıle rına uğramakta olan Vıtsada ko sekız av tufeğı gormuşlerdır Bu \unun Turklerı ellerınde mermı Arkası Sa. 7, Su. 7 de lerı bıttığınden bu akşam karanlığın çokmesı ıle kadın'ar ıhtlyar lar, çocuklar Serdah ve Gonendere koylerını tahlıye etmışlerdır Bugun kove varan uçlu karargahın temsılcılen, Turk mahalle^ının uç \uz sılâhlı Rum tarafından sarılmış olduğunu, bunlann ellerınde çok >=a>ıda makıneli tufek bulunduğunu ve ıkı buldozerı de tank halıne getırıp tecavuze ;eç odedığ.nden politikadaki nedenler Haliç suyunutt bir litresinde 400 gram yabancı madde var Radyo taksitini geç ödediği için İnönü'nim kardesi hakkında dâva açıldı hazır d a r u m a SOktukianm teıbıt ettnışlerdır. Bunlann karşısında kardeşı Hasan Rıza Temelh hakTurk mahallesınde mudafaaya de Arkası Sa. 7, Su. 7 de Devlet istatistik Enstitüsünün 1 Adona ilçelerinde yaptığı anket 141er hakkında tahkikata devam ediliyor = değif, dogmdan doÇrnva kendisidir. . . E celemelere gore, bu ılçenın buca» rı kadın cınsnetının bu bolgede asıt » : rurkiye bnrfn Batı Blokn içindedir N4TO «Trnım» sistnnınnı z ^e koylerınde yaşı> an 44 531 kısı Arkası Sa. 7 Sıi. 8 de Bu maddeler Halıç kenarmda bu Z en cofc fedakârlıkia bnlnnan üvesidir. CEVTO'vn avakia tu = • E tabilen memlekettir ve dolavısivir dıs politikasını bn taab ; % İ hütlere sadık ve nyçun olarak vürütmek TornnlnÇundadır. = = Bn bir «erçek. Ancak Baft savnnma sistemf içinde olmak ve = = bn bloknn ans politikasına nvenn bir vol takip ettnek baska, ; = koltnkaltında politika vürütmek vine baskadır. Açık sSvlıvo z Z lim: Bizim üvguladıÇımız dıs politika Osmanlı Devletımn ; cöküs yıliannda takip edilen «Düveli Muazzama» va dayannıa ^ politikasmdan pek az farklıdır. Ovsafci bnrânkö dünva, blok : lasmıs olmakla beraber. milletlerin <ek fek seslerinin dnvnl z dnfn ve bn seslerin knvveti oramnda memleketlere önem = verilen bir dünyadır. E Denilivor ki bîz mademki NATO içindevi'. madfmki CENTO vu = knrmosnz. hinaenaleih sistemlerin baSlı oldnklan Batı BIo ; knnnn politikasını vürütecegiz ve savnnacabz . Genel olarak = eîoSrn. Elbette b5vle olaeak. \ma. vnkarda da sövlediîımız r = sribi. bn bloknn îoinrie daha aktif, daha rtkili durabilmek bej : Z hatde mümkünaiir. Batı Avropa savnnına<ının en aSır >BKU : E nü omnzlanna alan bir TSrkive neden sesini daha faıla dn ş = vuramasın ve neden avnı bTok icînd<» daha baSımsız bir polı = = «ikanın gahibi olmasın*». Dahası var: Kırk küsnr vıl Bnce ^ : Knrtnln« Savasını vermis ve hneün avnı savastaki memle = E IceHprîn önfüIöHinü vapmıs olan Türkive. ncden meselâ bır = E ^neol3 ibtilâfında cekimser kalıp s<5m»rr«oi Porteki7İ kııdır z E mamaSa calısır" Vc neden BirlesmİK Milletlerde meselS bır z Z »frika liderinin «esi birden fazla cıkahilİT" = E vfiipn bİT inJsivatifi ele alarak nlnslarara^ı tesekkiillere baTrnr = = maktan çekîniriz? Ve neden haklı oldngnmn? dâva ve dâva = E lan dıınva kamn oynna kabnl ettirebılmek için çaresizlikler : Z »ra«mrta cırpınır dnrrrnl?.» E ^a«ı solu rarpılmış n ık oknr , Z Mf a«ıl onemli olan, örnek aldıgımiK bn nedenler ve bnnlann Gaietclerdr daha ?ıvade trafık kazası vncnlar •vukarıdaUı manzaravı hclkı de •»adırçıva caklardır. Çarpılmamıs venı monte edılmıs bır rörıımudur.. , : roınıbus karoserısı Keııdı motorü ılr. kendı tekcrlcklerı ıızenndr '•nrumcje başUdıktan »oura çar E Vcvei CTTRF«tV = pılmadan acaba kaç gun duracak dertıuuz: "••Mmııııımıi!iıııiMiıııımmMH!!U«HnıınııiMim!mm!!ii!iımti'iM; 14 lerden Ankarada bulunan Rıfat Bajkal Fazıl Akkojunlu, Mu raffer özdağ, Numan Esın Mu /afier Karan'ın lfadelerı Sorg largıçlığında alınmıs ve Alpaslan r urkes'e de ıfadesını vermek uze e Yargıçlığa gelmesı teblığ °dıl mıstır Arkası Sa 7, Su. 5 te Bayar gelmediği için hakkındakı dâvaya bakılamadı \nkara, 20 (CumhnriyetTeleks) Geçen vıl Kayseriden hastalığı «ebebivle tahlıye edılip Ankarava celdığınde sarfettiği ıçSzlerle ted bırler kanununa aykm hareketten, hakkında dâva açılan Yassıada hükumlusü Celil Bayar'ın duruşmasına bugun şçhrımız Bı rınci Ağırceza Mahkemesınde de v am edılmiştır. Celâl Bayar duruşmava gelmeiııs ve Kayserı Savcıîığınjn, ssnı ğın hasta bulunduguna ve Anka rava nakledılemıvecegıne dair ra poru bulunduŞunu hıHıren teljra fı okunmuştur Bunıın uzerıne durYma talık e BUBY DÂVASI Baskan Kennedy'run kaaülı Lee Harvvey Oswald'ı olduren Dallas'lı bar sahıbı Jack Rubmsteın (Ruby) dâvasma 17 şubatta başlanrruştır Resımde Rubj, mahkemenın ogle tatıli sırasında polıs nezaretınde salondan dışarı çıkarılırken goruluyor. iktisadi Devlet teşekkülleri ithalâtının en az yarısı Türk gemileriyle taşınacak Ankara, 20 (CumhurıvetTelcks!' Başbakanlık Musteşarlığı, butun tktısariı Devlet Tesekkullerı ıle dı ger kamu kuruluslanna eonderdıZ\ bır jrnclce ıle bu Kurumlar'r japacakları ıtlidldtın en az yuzde1 30'sının Turk scmılerıyle yurda tas,ınmasını ıstemıştır. Ulaştırma Bakanlığı tarafından bu konuda Ba bakanlık nezdınde >spılan teşebbusun olumlu sonuç .lrkası Sa. 7, Stt. 6 da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog