Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

Başabaş, çetin, güzel bir maç UIMnillliinilllllllllllllHlllllllllllllllllilllllilllllllllllllllllllimillllllllllimilillllllllllllllllllllllllllllllllllllll EŞFAK AYKAÇ Galatasaraya tsfcnJc dırektor olup cağı bu hafta bellı olacak olmaja Maçın tek goliinü 79 uncu dakikada Ayhan attı Tuncer BENOKAN Ordu Takımı: 1 Ümit Takımı: 0 Bartuyu taysiye etü Madnd 19 ( ö z e l ) Madrıdın en buvuk CAN VE HIDEKUTI Şohretlı Macar anotelının sahıbı eskı çohretlı futbolculardan trenor (rYırtıcı futbolculan koruklejen bır Gıorgıo «Jose» Samıtıer Bugun resmen Fıorenatestır OD c'^'ı tına lı Turk ojuncu Can Bartu ıle ılcılendığını ve Real Madrıd'e transferının dujunulduğunu açıklamıştır Jose Samıtıer cDı Stefano ve Puskas'ın jaçlanması, Del Sol'un ltalja'ja transfer etme fi bızım ıçm buyuk bır kayıp Roma 19. (özel) Son uç zıyade, şansı sa>esınde farkh bıı mağlubıvetten kurtulmuştu av zarfında butun rakıplerını oldu Kulup Başkanı Don San perışan eden ve ust uste 10 ga «Stampa» gazetesının yazdığı g tıago Bernabeu ıle Idare He\e lıbıvet kazanan hder Bologna, bı, Menekşelı takımın ıkı yıldı tının ıştırakı>le yapılan topzı, Can Baıtu ve Benagha, koca pazar gunu Floransa'dakı dev lantıda, 62 yıllık parlak bır Bologna \a kâfı gelmıştı. Ilk maçtan sonra tek puvanı kopar mâzıye sahıp olan Real'ı tek dıgı ıçın halıne şukredıyordu devrede solaçık ve ıkıncı va rar e«kı ıhtışamına ulaştırarıda ınsavd olarak oynavan 1^60 Olımpıyat turnuvası ve Can Bartu forvetın tanzımcı cak muhım kararlar ahndı îtal>a gol kıralı N Nıelsen daıfade hı', Haller, BulgarelU, Pascut fonksı>onunu kusursuz bızım ılgılendığımız yıldıztı, Negrı, Foglı gıbı aslara sa ederken, Bologna'nın bevnır lar arasında hem Gunev Ame Alman mılli takımının sarışı hıp olan lıder, dortte uçunu rıka'h ve hem de Avrupalılar mahkum oynadığı karşılaşma solıçı Helmut Hallerı âdeta «a var Bu arada Macar mılli ta da, dırekler arasında hârıka hadan sılmıştır Maçın kahram kımının eskı meşhur »antrfo nı olan Can'ın bırı ılk, dığerı 'ar varatan mılli kalecılerındcn ıkıncı devrede savurduğu ıkı ru Nandor Hıdegkutı, eskı ta sert şut'un dıreklerden donmf lebesı Puskas vâsıtasıyle, ha sı, 75 ıncı dakıtada santrfor len Fıorentına'da oynamakta Petns'e verdığı «al at» şekhnolan Turk Can Bartu'yu tavdekı nefıs pası bu oyuncunun ııyc etti «Bartu, pek folcu kullanamaması ve fılelerde go bir futbolcu değıldır ama, yır rulen toplan Negn'nın akılla ra durgunluk veren mudahale tıcı futbolculan koruklıyen lerle kurtarması, ev sahıbı ta bujuk bır ateçtır o» seklınde kım ıçın cıdden buyuk tâhhsız bır tâbır kullanan Hıdegkutı, lıktı Maçtan sonra omuzlarda bır yıl muddetle çalıştırdıgı tasınan Can Bartu'ya halk çıl Can'ın Real Madnd e faydalı gınca tezahurat yaparken, Boolacağını belırtıyordu. Turk logna'nın antrenoru, Italyan mılli takımının eskı meshur or futbolcusuyla ılgılenmemıze ta hafı Bernardını «Turco, bu rağmen henuz kati bır transjuk maçların futbolcusudur fer teklıf yapmış değılız. Bu Boyle klâs bır oyuncuya takıhususta son sozu, Saporta ve mımda yer vermek ısterdım» Munoz soylıyeceklerdır tabıl» demekle, Can'ın şâhlne oyunu demıştır nu belırtmıstır JOSE Açıklama yaptı Pazar gunu saat 14 30 da Dolroabahçe s'adında Irak ıle karşıla"acak olan ordu takımı dun umıt »akımının esas kadrosu ile yar>tı£ı haztrlık maçında 10 galıp geldı Kuvvetlı elemanlardan teskil er"ılen umıt ve ordu takımlanm'7 Velıefendı çavırından daha fena olan Dolmabahçede sıkı bır mu cadele yaptılar ümttler mılli takım elemanları nın çoğunluğunu teşkıl eden ordu |takımım zaman zaman zor durum lara dusürduler. fakat fırsatlan Dün topltnın Fenköy Kulubu Akyureke yardımcı olma « » > « ' k o l a v değerlendıremedıler Ordu •un ıdare hey.ti bazi fevkalftde ıle ıkı kıaılık tekmk komıte kur ^ ^ f o r v e ( ı r a k i b f n d e n d g h a kararlar «Imııtır Son durumUr^mustur Komıte Hu.eyın Arık ve p o J İ Ç V o n l a r a ( r l r m e s i n e r s S rt bılhsssa Galatasaray macını Fethı Gulderenden mutesekkıldır m e n g n c a k , g d a k i k a d g A v h a n l n «ozonune .lan ldare heyetı antrei Bu kararlardan başka kulup ıda ^ ,,en e h c e v e u, a b i l d i M a c nor Eşfak Aykaçın gorevıne son re heyetı bır deklerasyon neşrede 3 0 a r d a k , k a ] , k 3 d e v r e , k l n d e vermıstır Aykaçtan bosalan bu! rek son Bejoğluspor maglubıvetı I ovnanrantır yere ıse eskı antrenor Ah Ayyu nın maçın normal netıcesı oldu Durku hanrlık maçında î takım rek getınlmıstır Ayyurek Ferı ğunu şıke ıddıalarmın gulunç bu da ivı gözuktu Ordu takımının koyü 1 temmuz tarıhıne kadar an lunduğunu, Kırmızıbevazlı kulu 4 senedenberi kadrosunu muhafı trene edecektır Bu tanhten ıtıba bun bojle b.r şeje baçvurmayaca za eden Irak takımına karsı daha ren kırmızı beyazh takımın an ğmı açıklamıştır ıvi bir cvun eovtereceSı ve Irak'ı trenorluğunu sohretli Lefter K ehveceSıni *abTİn r'tı'V Andonyamdıs yapacaktır. Hakem Faruk Talft Ferıkoy ıdare heyetı antrenor Ordu takımı Tılmaz (Vecmi) • özcan Vnral Ora! Tıldınm Talât . Gflven, Ahmet. Senol, Blrol. Tlğur. Ümit takımı Ali • Erkan Çaglıvan Tılmaz Talcın (Ah met), Vevıat Tılmaz (Abdnllah). Fevzi. Rilce, Mahmnt, 13 bilenler Halll (Rıdvan). Fotograf Tulâv DlVtrçlOCLU ProgTara 116.233 lira ŞENOL DAL1YOR Dunkü maçta Ordu takımının forvetıne Ordu takımının vedek »ubiv 8gretmen olan futbolculan 7 marta bakanlar »bu da atom forvet» dediler Resımde Şenolun Ümit takımı a'^caklar kadar Izinli sayılaeaklardır 4 kalesıne bir atağı goruluyor. Ankara, 19 (CumhurlyetTelekı) marttan 23 subata kadar takım SporTotonun 26 scı hafta ik 'Ankarada kampa eirecek ve 22 ramıjelerı ıkıncı 'eîcrlerdırtne • martta Adanada Surive !!e vapıden sonra şu sekıld»dır: jîacak maça hazırlanacaklardır 13 bıten 3 kısı 116 233 er lira, 1 26 marttan 3 ni«ana kadar ikinei 12 bılen 114 kışı 3 058 50 «er lıra vapılacak, 12 nisanda Anka11 bılen 1299 kışı 268 er lıra ve r " a d a " f r a £ ile vapılacak maç lçin 10 bılen 7935 kışı 43 50 şer hra. nfaana kadar tek13 bılenler Istanbul. Manisa ve Eirilecektir Kastamonuda toto oynamıslardır Ümıt takımının esas ksdrosu bu Fenerbahçe, hafta belll olacaVtir Ordu takımırnla bulunan Talât, Uğur ve Yıl İ. Spor maçının maza ümıt maçı Için Izin verıle(ehirini istedi cektır TörHve Ir«k ordu meçını îtsl îıtanbuldan ıncak 8 Ftnerbah;e Kuiubü Baakanı tsvın hakem idare edeeektlr. Maçın met Uluğ, îstanbuKpor m b l l e t l e n 10 ay ayn ktvUblldi. Llmasol 19, (Selâbaddın GÜLER layaniar vardı. Hastanedekı yara lV™ 5 ~ s " ' • olacaktır tehın ıçın dun A Mehter takımı da bu yazıyor) Burası guneydekl Turk Iılar. «Na zaman ı>ı olacağız. Ne »»»••>)•» »••••••••••••» tır. Uluğ, Istisare Heyetının karan kara, e r i y a p a c a k f l r halkının son kalesı sokaklar, kah zaman arkadaşlarımızın yanına do• nna gore orda takımmda 3 fut Dünya Ordulararası Serbest Gu ramanlık, kan ve barut kokuyor bolcumuz oldjğu ıçm bu maçın te res Şampıvona«ı fnayısın son haf Bır tanıdığa rastlayınca ınsan da• hır edılmesi lâzım gelmektedır tasında Ankarada yapılacaktır Bu ha başka oluyor • demıçtır sampıyonava Mısır, tran, Lübnan I Bır camının ıçınde çocuklar, ka^merıka, Fransa, Yunanistan ta dınlar ve >uru>ecek gıbı olan yaş kımlan katılacaklardır. Iılar vardı. Lımasol camunde ağ• • • • Eşfak Aykaçın işine son verildi Feriköyü yeni yılda Lefter çalıştıracak İtalyada Can Bartu haftanın futbolcusu SPOR TOTO Limasoldan Anavatana selâm var M. Ali Has Kıbrıslı kardeşlerimizle yanyana çarpışıyor "Türk N. Uyguç'a Avrupa karmasında yer vereceğim,, Tesbit edilen 12 kişilik esas kadroda, Bulgaristan ve Macaristandan hiç bir oyuncu yok. Stanko viç de, antrenörle aynı kanaatte olduğunu söyledi 17 mayısta Madrid'ın «Spor Sarayısnda Real Madrıd'le karşılasaoak Avrupa Basketbol Karmasını çalıstırmakla çörevlendirilen, Çek antrenSrü Mıroslav Krij, Fransız Busnel ve Yugoslav Stankoviç'Ie birlikte, Karma Teknik Komitesını teskil etmektedir. Dun telefonla görustuğumüz Mıroslav Krij, ünlu pivotumuz Nedret Uvguç'a takımda yer verecejini müjdeledl. in «çıkladığı takımda su 12 basket Krıj, Bulgaristan vı Mıcmrııtan çı bulunmaktadır: Nedret Ujguç, gıbı basketbolun soz sahıbı mem (Galatasaray Turkıye), Koraç ve leketlennden hıç bır oyuncuya Nıkohç (Beograd . Yugoslavya), şans tammadığını ve Nedret'ın kaVıanello v« Sardagna (Sımmentbıhyetlerını takdır ettığını de be Italya), Nedev (Steaua Rohal lırtmesı, kaydetmeye deger Knj'manya), Konvıçka (Spartak BrnoÇekoslovakya), Eıgel (Anwerp Belçıka). Wıchowskı (Legıa • Polonya), Antuan (P U.C. Fransa), Lımo (Helsınkı . Fınlândı%a), Koen • Mınz (Macabı Israel ) Soo durum Borhan FELEK • • 1 ^ I'^SISISITS Boks tarihinin kıralı Telefona çıkan F î B A nın sek neceğız» dıye yakmıyorlardı Halreten Bora Stankovıç de, Nedret bukı bıraz once vurulmuşlardı Uyguç'a takımda yer vereceğını «Vatandan ne haberler var. îçsoylemıştır Turk basketbolunu va Hazırlayanlar: Yb. Nihat ISITMAN ve Sezai PAKER ler nasıl?» dıje soruyordu bırısı kından tanıyan Robert Busnel ın, Yabancı değıldı bu ıımı bıze. Yıl XX. Tüzyılın Ilk çevreğınm aynı kanaate katılması kuv\etle larca Sanlâcıvertlı formayı taşısonlarına doÇro, zâlimliğıvle muhtemeldır. van Fenerbahçelı Mehmet Ah Has mârnf «Gangsterler Kıralı» Al ıdı Antrenordu şımdı Kıbrısta Teşvik maçlannda Capone yeraltı dunvasına huk Masa tenısı tstanbul bolge bırm Çarpısmalardan sonra Hastaneye mederken, en az O'nun kadar koşmuştu Tıpkı sahad» yaralanan cılığı fınal karşılaşmaları dun yaF. Bahçe, G. Saray belki de ondan bıle mesbur, bır arkadaşına kostuğu gıbı. Bır p lan karşılaşmalarla sona «rmış büvuk bır boks kıralı rıngler galipler genç kadm vardı. Hastabakıcılarla ve şu netıceler ahnmıştır de ssltanat sürüvordu. Efsaneberaber Mehmet Alının esı Yar Tek bayanlar 1 B Yadıgâr Dun gece Spor SaraMnda basketvi kabraman haline gelen bu dım edıyordu, kosuyordu her tara (ferdı), 2 t Damanıdu (ferdı), bol teşvik maçlarma devam edıl muthis sdamın ismı «Kıd fa 3 A Şengul (Şışlı> mış, Fenerbahçe PTT >ı 9365 ıenBlack Kara Çocuk»du Fakat mıs, Guner çok guzel bır maç çıTek erkekler 1 K. Yuvanıdıs Sokaklarda, caddelerde şehitlemılyonlarca ınsan O'nu «Rıng karmış, Husejın takımda >er alnn, gazılerın kanları pıhtılajıyor (BSpor), 2 E Gunay (B Spor), lerin Kırallarının KıraJı», mıştır du artık. Turk mevzılerınden tek 3 U Paker (FBahçe) Jack Dempsey adıyle tanıdı Hakem Dımıtrı Skorda nın çok rar geçıyoruz Kum torbalı, un ve alkışladı. Çıft ba>anlar 1 A Edıskun fena bır ıdare gosterdığı Galatavaçuvallan ıle barıkat japılmış Un A. Şengıl (Şışlı), 2 A özkant îarı Kızılderıli, yan trlan rayÎTÜ maçında Galatasara\ IT S.çuvallarının uzenne de battanı M. Katamıço (BSpor),. Ü yu 6956 rnağlup etmı^tır Bu dalı, kısmen îskoç ve Mtlsevı veler ortulmuş «Nıçın bu battanı Çıft erkekler 1 Yuvanıdıs maçta Avhan sakatlanmış, hakem olan Dempsey, rınglerde ilâb 'yeler örtulmus» dıyoruz. tlen hat Gunay (BSpor), 2 Arpacı SılNEDRET UYGUÇ fenç bır ÎTÜ oyuncusunu da sahamertebesıne \ukselerek mllyon lan gozleyen mücahıtlerden bırı: t« (FBahçe). | Varlığımızı kabul ettirdik dan çıkarrcıştır. ları peşınden suriıkledı ve bü«Gece ustumuzu ortüyoruz. Sonra DEMPSET Oldurucu yum • yağmur yağınca bu battamyeler » • • • • • • • • 4 » » • • • • • « • • M »» yüledi. Boks taribinın seyirci ruklar. un çuvallarını korujor Un çuval rekorları ve spor tarihinin bu retini golgeleyememıştir. Evet, Bunun yanıbasmda, Devlet 4 l a r m ş l a r d l r . H e r uç kayakçı, bu lan hem burada, burada ışlerı bıtun hâsılat rekorları, olümsüz«essiz» Jack Dempsey, bütün Vekılmin veni Beden Terbi • 4 a y l n s o n h a f t a s l n d a Kanada'da pro tınce de fırına lâzım » lüğe kavuşan bep bu muthis zamanlann en iyi üç sporcnsn vesı Kanununu çıkaracatı • f e s y o n e l a s l a n n l ş t l r a k l y ı e y a p l i a Donuyoruz Sokaklarda, eaddeadama aıttır. Bırçok büyuk hakkındakı ıfadesı bıraz uarasına gırecek kadar, zlrvelerde barut, denızden yosun koku cak dev musabakalarda, Hıntersampıyon gelıp geçmiştır ama, mıt verıcıdır. Bılındığı gıbı leşmıstir rinçlerde. lan gehyor Kan tutuyor ınsanı, seer, Spıtz, Schneıder, Molterer gı bnnlardan hıç bıri, Dempsey'ın spor ıslermı modern telâk • • bı şohretlerle boy olçuşecekler . bnnıaraan n.ç Dirı, uempsey m Colorado panteri . goz'erımiz yaşlı. Ağlamamak «lde Y kılere gore, ıdare etrneyı 4 dır 1 klasına ulaşamamıs, Onun şob • değıl kı .. hedef tutan bir tasarı hazır • latmıs, fakat bır turlu IVIeo 4 lıs «undemine girememıstır. • spor leto merakı ş^ın ceçtlfeçe artıyor. Bu, naftalar Bunun da çıkarılması, spor i llerledikçe dagıtılan lkramıye miktannın artmasından da havatımız için bır zarurettır. 4 ı belll oluyor. Gaıetemiı Spor Toto meraklın okuynculanna hiraet etmek jayegiyle memleketimizde mfintefir 8 bflyftk Bızce, devletın spor ışle • gaıetenln Spor Toto tafcminleriniB ortalamasnu rennektenndekı alâka ve endısesı ar 4 dir. Bu ıddlde okuyueularımııa daha isabetli bir fikir tık falân musabakanın kaza • rerebileeetiı kanaatindeyiı. nılıp kajbedılmesı değıl, J gençlığın sıhhi bır şekılde, 4 Takunlar 2 Tahmin füzde 1 0 amatorce. efendıce spor yap • masını sağlamak olmalıdır. ^ Kasımpasa . Altınordu • 1 0 7 3 /• 63 Biz, reformdan bunu anlıyo • Fenerbahçe • Istanbulgpor 1 •t 73 s 3 • ruz *' Göziepe Beyoğluspor 6 4 1 1 • • 55 / • Kuçuk meseleler ve tefer • Karsıyaka • Besiktaş 1 i 2 '/ • 89 • ruat ıle uSrasmak bu mese J Karsıyaka . Beyoğluspor 7 7 î 10 • • 44 • lelerı halletmedıkten baska, 4 • G3ztepe Beşiktaş 2 « • 62 5 8 • hukumetın enerjısını, hattâ J Vefa Beylerbeyl 5 ( 2 2 * t 46 / otorıtesını vıpratır. Butun dâ • Ouneşspor Karagümruk 6 4 1 •• 60 va, spor terbıve ve rulıunun J Şekerspor Yesildirek 8 1 ' 100 • memleketımızde ilerı bır se 4 Guneşspor Yesildirek 4 1 •• 64 7 • Şekerspor Karagiımruk • vı.veve ulasmasıdır. Kanun* 8 1 1 •t 89 • lar ve beyetler, gaye degıl, 4 Ad D. Spor Ç. td. Turdu 8 2 1 •• X0 4 4 bırer vasıtadır. Bursaspnr . İı. D. Spor 1 7 1 •• 88 ».•••••••4444 •••••••••44 ^ ••• • • • • • • » 1 • » » • • • • • • •^ D«vlet Bahanı Mâltk Yolaç, • son btldirlsi Ue Beden Ter • biyest Merkec Istisare Heye 4 tinl takımı ile aıledip, yeri * ne yenitnnl teskil ettiğini ve J bunu da, Bssbakanın tasvibı 4 ıle yaptıgını açıklamıştır. • Bakanın bu tasarrnfuna mu 4 arıı olduğumuzu otedenberı 4 bu sütunlarda yazdık. Boyle J hiçbır kanunî sebep ve yol 4 olmadan bu heyetı degiştir • mek, bundan sonraki heyet 4 leri, Vekilin azıl tehdıdı al • tında bnlunduracağindan, ça J lıstnalarında korkusuz ola 4 mıvaeaklan endişesi doğmus * tur. 4 Halbuki, bılhassa, Istisare 4 Heyetının böyle bır endişe J den uzak çalışması, kararla 4 rının selâmetı namına zaruri • ZLMMLRMANN Varışda ma idi. Bundan başka, bır çok ^ Bakan ve mebusların kulup • idl^a değıl Dara varmış çu oldukları da bir bakıkat J tır. Bo>Ie olunca sevılen bır ^ kulup hakkında istenmıjen 4 bır karar veren bır Istısare J Hevetının azledılmesı ıhtıraa 4 lı daima mevcnt olacaktır. • Bu da bu he>eti zavıflatır. O 4 sebeple, bu hejetin ve k a 4 rarlarının selâmetı namına £ hıç detHse bundan sonra bu 4 Viyana, 19 (özel) lnwsbruck'hevet âzasının nasıl seçilıp, • da vapılan IX. Kış Olımpıyat nasıl değıştırıleceğını ve du 4 O\urılarında ınış, slalom ve burumlannın istıkrarını, bir nı • juk slalomu kazanan Avusturya'zamname ile hemen tesbıt • h Egon Zımmermann ve Pepı Stıgetraek, hatıra gelen bu endı 4 ler ıle Fransız Françoıse Bonlıeu, şeleri kısmen izâle eder. J profesyonellığe geçeceklerını açık TİJyTT^TJBS *ftftj ınırTP^rınnro'tm?' ^ Kızılderüi Kanıj Taşıyan Şampiyon> Î M. ALI HAS Anavaiandan bir elçi I I istanbui Masa Tenisi Şampiyonası sona erdı 3 meşhur kayakçı profesyonel oluyor t I I I HERDEM TEYZE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog