Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

ZU YEDI Bas tarafı 1 nei sahifede Baftara.fi ı inci sahitede Bavtantı 1 Incl sabifede Bastarafı 1 mcı sahitede den yola bağlanacaktır. Atatürk miseri Pickard, silâhla Türk köy', fikrini daha doğmadan söndürmek Bastarafı 1 nci laiıifede milli iradenin çoğunluğunu temsıl Bulvannın Zeyrek ile Unkapanı ! e r i n e tecavüz etmekte olan Rum metin bu yolda bir tekîif getirmı için her cepheden taarruza geçıldidevleileri bn yolu nvgutar eden öteki partilerle hiçblr istişa Baştaraiı 1 inci u y l l d ı [nayasa haklan ve Kıbnsın bağım Köpriieü arasında kalan kısmının çetelerine karşı Ingiliz kuvvetleğine işaret edilerek, «Reform düşletler yasasını ve devletler huku sızlığı ile ilgili anlaşrnalara uy. yübseltilmesi ve bir köprü yapıl r inin gerekli tedbirleri neden al tek sayılmasına lüzum olmadığmı, 1 manları» na ihtarda bulunulmakta Isrdı. Hökümet tariım felirlerin rede bulunmamaya kararlı bir hüden medet nmmayı tamamen tets kümet göriilmemiştir. Hükümet, gerekceler ortadan kalktığı zaman kunu işlerine geldiği gibi kullan gun olarak yerine getirilmelidır.» ma« düşünülmemektedir. madığına dair sorduğumur bir »uda sıkıyönetimin beraber olarak , dır. düfe bırakmıştır. Zira PUnlâma efkân umumiye ile irtibatını kesma teşebbüsü karsısında bulun Ingiliz temsilcisi bu arada, GeBildiride daha sonra özetle şöy Teşkilâtının 1963 yılı için tnrizm miştir TOrkivenin balkın gerçek Unkapanı geçidinden Zeyrek ve ale cevaben «benim bildiğim barışı kalkacağını söylemiş ve Hükümet maktayız» demiştir. nel Sekreter UThant'ın Bon gün1 Unkapanı Köprüsü isükametine sa temin, ateşle olmazı demiş, fakat le denilmektedır : relir tahminlrrinin ancak yfiıde iradesini temsil edfn bir hükümeFederenko'nun konuşmasına ce lerde ilgili bütün memleket tem; pacak vasıtalar için de platform Rum tecavüzlerinin devamı halin teküfi lehir.de oy kullanılmasının «Mevcut duzenderı insafsızca fay ÎO si rfrçeklfsroiştir.» te ihtivacı vardır. Bn dnmmda ismemleket menfaatleri bakımmdarı vap veren Ingiliz Başdelegesi Sir silcileri ile yakından »emasta bu lar yapılacaktır. dalananlar, memleketimizin kalde asayişi sağlamakla mükellef lüzumlu olduğunu belirtmistir. CKMP Grup sözcüsü daha sonra basında bnlnnan hükrırnetin iktiPatrick Dean, Ingiliz birliklerinin lunduğuna dikkati çekmis ve de Hazırlanmakta olan k:nmasır.ı ve ılerlemesini ör.lemek bir bütçe tutarında olan dış borç <«dî. malî. sivasi politikasını yeterprojelerin , Ingiliz kuvvetlerinin gerektiği yer adına söz Kıbrıs'a bizzat Kıbrıs hükümetinin miştir ki: pahasına^ en ufak değişiklığin kar ların azaltılması konusuna değin li bulmıırf'tımm bnrad» ifade ettatbikatma; Projelerin, Vilâyet de ateş edeceğini de ilâve etmiştir.] dâveti üzerine gönderildiklerini şısma diki'imektedirler. Büyük ve c Bir karar tasansı sunmaya Trafik Komisyonu ve Sivil SavunPickard, Birleşmiş Milletler trfan Baran da aleyhinde orta tüccarlar ile serbest meslek miş, bütçe açığının kapatılması ıçın mek isteriî.» söylemiş ve eğer bu birlikler gön niyetimiz vardı. Fakat, istişarele• m a Teskilitı tarafmdan tasdikini Kuvvetlerinin hafta sonuna kadar Millet Meclisinin dün geceki bırşmalar yaptıktan sonra Bas sahiplerinin yüzde 43 ünün verg! tasarrufa Kİdilmesinin gerekli ol derilmeseydi Ada'daki durumun rin cereyan etmekte ıldugu su saf | müteakıp derhal başlanacaktır. Adaya gelerek duruma müdahale lugunu. îktisadi Devlet Tesekkül ı leşiminde 1»S4 vılı Bütçe Kanunu çok daha hötüye gitmis olacağım hada, böyle bir taşarı sunmanın edeceklerini zannettiğini de söyle bakan Ismet İnönü söz almış ve dairelerinde ortalama 100 lira aylık 'eri ile diğer bazı devlet tesekkül i Tasarısının tümü ii^erindeki müzaIstanbul ve Ankarada sıkıyöneti ceür beyan ettiklerini görmeme belirtmlçtta. miştir. vakitsiz olacagını düsündük. • r inde kadro sışkinliklerinin tas . keresi sırasında ilk olarak YTP Gültepe cinayeti StevMHntan konuşraası Ingiliz Yuksek Komiseri. Lima min iki ay daha uzatılması teklı iikten gelenler, o'denen verçüerı Bununla birlikte. mnulacak ka<> edilmesinın şart bulunduSunu ; Grupu adına > Ö alan Orhan Apay=2 îngiliı tanalleisinden sonra, A rar tasarısının esasları, Gerel Sek (Bastarafi I inci Sahifede) | solda Türklere yapılan tecavüz finin gerekçelerinı izah etmiştir. açıklnması ihtımali üzerine simri •ade ile. Kıbns meselesi hakkında Hırı. Anava«anın 2. madrtesinde Türden telâsa dü*müşlerdir. Ne va;ı merika tanailcisi Stevenson söz Hükümet. Kıbrıs konusunda tavı» kive Cumhurivetinin sosysl bir dev alraış, memlaketinin, ancak bütün reter U Thant'ın laleplerine uy Kaatil zanlısı olarak yakalanan ' lerle ilgili sorumuza cevaben de min konmasında ve uzatılmasında ki, bazı sivasi partilerimiz de b ermemeli. kararlı ve azimli hare let olarak tanımlandıSmı, bu segun olmahdır. Fatma Kılıç, Gültepe jandarma ka bu tecavüzlerı zamanında önleye arzulu bulunmadıklarını, hüküme şerı ve sömOrürü zıhnivete alet ol tarafların dâveti ile barışı koruma 'et etmelidir. Zira mâseri vicdan beple sosyal adaleti temine mâtuf Güvenlik Konseyimn şu unsur rakolunda mum ışığı altında tah mediklerinden dolayı Ingilizlerin tın idaresinde sıkıyönetımı şart gö roaktadırlar » kuvveti kurulmasına katılmaya 'nki infial son haddine gelmiştir» ta^arruflar. kaikınma plânı tarım fakat sonra Bildiride, reformların toplumuı •>=mıstir hazır olduğunu her zaman ifade lan ihtiva eden bir karar kabul \ kikatı yürüten jandarmalara so tedbirler olduklarını,'bundan alınan ; r e n i n s a n l a r oimadıklarını belirtğukkanlı bir sekilde .cinayet i? «üzgün» sayesinde refonr.u ve ";osya! güvenlik ted! m l ? l k m e l koahs r n ettiğini belirtmiş «ne Birleşik A etmesi gerektigine eminim: Limasol'da ateş sesi duyulmıyaca' > ° sırasında. bunvesine uymacığı seklindekı ırt ^.P. Millet Mecli«i Grupu »dına birleri efbi faaiivetlerin hem ikti1 TJThant'ın Yunanistan, lemediğini> söylemiştir. bugün sıkıyönetimin aleyhınde şıd dialar cevaplandınlmakta ve «Mu merika, ne de diğer bir batılı mem .. bugü sıkıyönetimin aleyhınde şıd dan hem de bütün sivasi partileri k l y e v e iiidale dâvet ' Gültepe Yahya Kemal caddesi 25 ğını kaydetmiştir. detli tenkitler yapan partılerin o yonlarca lira vergi kaçınlmas'.n. "? alan fhsan Gür«an. kalkınma hp?lprlıgını leket Kıbrıs hükümetine istekleri! j numarada oturan 25 yaşında, 2 çoKüçük Limasol'da ifadp ettikten sonra, •'l^nında «karma ekonomı» «ı^temı eden çağınlarının tasvibi. ni zorla kabul ettinnek istemeBu sabah Küçük, kanlı hâdisele, z a m a n b i z z a t t e k l i f «etırıcıler ara göz yummak mı memleket bünve ] iın benim'enmis olma^'na rajmen 'BııeÜTi hâla statükonun devammjahibi Fatma Kılıç'ın, okuldar. \ 2 tlgili tarafların milletlera sln sine uygun düsrrektedir'' Yatırımctektedir» demiştir. sında olduklarına işaret ettikten ' rası bir bansı koruma kuvveti kur dönmekte olan 1 yasındaki oğlu ] re sahne olan Limasol'a ilk ziya! 0 ''ânria. ksnu «pkförü ilefi>e!sek ^an menfast umanlar. bazı ufak Stevenson, «herkes tarafından tarafsız bir arabulucu tâ. * « * » komşuları Saniye Yahyaog [ retini yapmıstır. Hehkopterle gısonra 20/21 mayıs olaylarının tas zihniyetten mahrum bir mutlu » '"r arasmdakı mür'3«ehetlerı dü erunlarm tazvık ve tesiri altında *°m a a I u n u n k ö e lüzumu kabul edilen milletlergetirilen Jfiyesınin çabuk olacağının zanne zınhk tarafından milli gelirin vu/ ? " , esi ' P ^ ısırmıştır. Bunun ' den Küçük harabe haline getirilen *»? »nliypn h'"ıkiin^'?rın muslpk pldu clân fikrine ceDhe aîanlar. çosyal d dâvet edilmesi. arası bir banşı koruma kuvvetinin millet üzerine Fatma komşusu ile kav Türk evlerini, hastanedeki yaralı dildiğini ifade ile şöyle demiştir. de 32'sıne e! konulması ve miii "•ıınu belirtmiş ve «Plân vol göste adalet ve «osyal politika tedbirleriBir 3 Bütün devletlerin ve kurulması için derhal bir anlaş1 3 Bütün devletlerin ve mıuet k a y a ' " j u t " u ™ ^ "â'r*ad7n b'ir s ü e lânmızı ziyaret etmiş ve ögîeyin i ' ~Y toplantıda sıkıyönetimi bir kaynakların böyle israf olunma" 'in ve tesvik edici o'maktap ?ivs ni müdafaa edenlere bir ortaçaŞ maya varmamız gerekmektedir. de ; ' era ra s' top.uluklann KiDnı uum g e ç t i k t e n s o n r a S a n i Lefkoşe'ye dönmüştür. Kıbrıs'ın ' a v i î i n u y « u n gördüğümü söyle mı memleketin bünyesine uvgurı de emredici ve devletçilige meyle anlavısı içinde şu veva bu damgai n ö ! d ü r ü l . ,.„•;„ . , „ • .,„..,,„ hunyet miş ve bu kuvvetin nasıl kurula ]Ihurıyetının hukumranhk hakkına d ü | ü j a n < J a r m a y a b i l d i r i ı m i ş t i r . | ana yolları Rumlar tarafından ku!"»» ve tasfiyenın bu zaman zar dur? Gelir vergisinin yüzde 60'ına I dici bir karakferi hai?dir» dcmiş vı vurmaS» çalısanlar maalesef cağı hususunda ilgili devletlerin, ve toprak bütünliiğüne, sırasında e=asen ıs<=ız bir yer ı rulmuş barikadlarla günlerdenberi jımda yapılabileceğinı belirtmiş vakın kısmını ücretliler öderker \ tir. mpvcuttur> demiştir. bu konuda bir plân hazırlamış teki an'laşmaların gerektirdiği Ş e . o I a n m a h a ! l e d e c i n a y e t r g ö r e n o l i kesiktir. Bu Rum barikadlarının Itim. Askerler, bu tasfiyenın 15 gün i ve vasıtalı vergiler gittikçe çoe Apavdın daha sonra devlete ait 1964 yılı Bütçe Kanun Tasansı 1 olan Birlesmiş Milletler Genel Sek kilde, riavete dâvet edilraeleri. için iki gündenberi | içinde adli tatbikatının sonuçlana lırken. toprak agalarının gelir ver hakkındaki tenkidlerinı 1 madde Demir ve Çelik Isletmesinde geçen mamıştır. 2 Kipriann kürsüde cağını söyledıler ve işe başladılar 'gisinden muaf tutulmalan mı mem leteri UThant ile istişarelerde bu, , müzakerehalinde sıralıyan Gürsan, iktisadl vıl ilâve edilen 3. fınnın delinmeKaatil zanlısı olarak yakalanan ;,lcereyanü s p etmekteç olan a m a m l ? t l r Bugün görüyorum ki aradan sekiz I leketin bünve<i icabıdır? Toprak • e r d e m e t s o n u a l m Patrick Dean'dan sonra söz alan lunmalarını, diğer devletlerin de v e k e s i k = devlet teşekküllerinin plân tatbi < i sebebivle hasıl olan 1 milyar li: Kipdokuz ay gibi bir zaman geçmiş.» sız veva at topraklı çiftçiler ve buna yardırr.cı olmalarını istemiş MakarionDı^Wİ P katı üzerindeki çalısmalanndan raya vakın tararın mesullerinden soyleyen Fatma, Adanın bazı bölgelerindeki köyİnönü devamla, 20/21 Mayıs olay oerisan »arım işçileri açhktan setir. rianu, hiç bir yabaneı devletin c a m l n l " lerde ciddi açlık tehlikesi tekrar 1362 vılmda oldııgu gibi 1PR3 ie de hes^r> sorulup sorulmadıgını Malicinayeti ıçlemedığmı ifade etmış, larının bittiğini iddıa edenlere ce hirlere akın ederlerken. sosyal adaAntlaşmalar feshedilemez Kıbnsa asken »udahalede cinayeti olumlu sonuçlann slınamadığını, ve Bakanından izah etmesini istefakat nezaret altına ahnmıştır. O belirroiştir. vap vermiş: «Bu iddialar hukuki let ve kalkınma bakımından zaruri Stevenson sözlerine şöyle devam maya hakkı olmadıg.m ıddıa edeYunan Bçajı mı? dıs vardımlann öngörülen seviye mis ve bütçe açıgının karşılanması Kâğıthane kahvesinde oturbakımdan da, gerçek bakımdan da etmiştir: > rek, «bunu asla kabul etmiyeceğiz» olduğunu, olaydan bir sü Dün Pasiamos semalanni» dola asılsızdır» demiştir. 20/21 Mayıs a olan toprak reformunu reddetmek v? miktarda gerçekleşmemesi yü konusunda asçarî geçim imkânları mı memleketin bünyesine uygun zünden 1963 plânının muvaffak o içinde bulunan vatandaşlardan feve Yunan uçağı olduğu tahmin «tki tarafın barış içinde yaşama1 demiştir. o n r a re önce 2 koyun kestiğini anlatan D a h a s yaklanmasının 48 saat zarfında tas dur?» denilmektedir Turkler.n K.bnsa Fatmamn kocası kasap Hasan da büyükçe bir gerekli lamadığım belirterek, vergi reform dakSrlık i'tenmemesinin n için büyük gayret sarfetmeliyiz. fıye edilebileceğim de söyliyen : i t e c a v u z w e t a h n k h a r e k e t l e Bildiride ayrıca. «gerı ve sömu 'an konusunda şöyle demiştir : nTd" * ınıı c^7İprinp pklpmi«*1r Ayn, zamanda, Kıbrıs. ve garantör I aımı? ve DU paıcet, nemen h İnönü, «Ancak o zaman haklı hak rücü zihniyet» in kendilerine »Basr i n d e devletleri, bir hal çaresi arayacak . bulunduklann, ılen «uren cınayetle ılgısl bulunroadıgını belirtmiştir. « 1963 yılında iç finansmanı sağ tedhişçiler tarafından alı sız kararlar alınacak. memleke; kı Grupu» adını vermeleri üzerın tki milletvekili kavga etti b e k H v e n olan bir arabulucu tâyin etmek I Kipnanu, ıddialanna şoyle devam ] nıp götürülmüştür. Atılan bu paÖte yandan dün gece saat 23.15 gırtlağa kadar kana boyanacaktı de durulmakta, asıl baskı grupla lama hususunda reform adı altın ! üzere Birleşmiş Milletler Genel, etmiştir: y • a ketten sonra Rumlar. Pasiamos ve g ğ •» rının kendileri olduju belirtilmek da çıkarılan verei zamlannm bek de Türkiye Büyük Millet Meclisi « Türkiye, Londra konferansı Sekreteri ile istişarede bulunmaya Pamos Atılan pakette cephane ve ] Halbuki demokratik düzende. Ana te ve «Toprak Reformu Kanunu lenen neticevi vermemesi. 1963 yılı kulisinde iki CHP li milletvekili ALÂRM DURUMU lerdir. köylerine taarruza geçmiş yasa nizamında bu olaya sebebiyet toplantı halinde iken dahi, Kıbrısa dâvet etmeliyiz.» plânının muvaffakivetsizliîinin btr verenler açık mahkemelerde var nun en mükemme! şekilde bir an baska sebebidir I!)fi4 yılı içinde kavga etmişlerdir. Daha sonra Kıbrıs Garanti Ant tecavüz hazırhklan vapıyordu. Bu Bastarafı I nci sabifede Ş mermı bulunduğu sanılmaktadır. Gümüşhane Milletvekili Nuretönce çıkması için baskı yapacaffı? Hücum, daha sonra bu köylerden gılanmışlar, avukat tutmuşlar, şanı Amiral Neriman Erçetin ; laşmasına temas eden Stevenson, hanrhklar. konferans akamete uB vine vergi reformu adı altında geErenköye intikal etmiş ve Erenkö hit celbetmişler, temyizde bulun Suvu bulandırmaga ve bulanık su ı tirilen zam kanunlarının derpiş edi tin özdemir ile Samsun Milletve• Bu antlaşma, Birleşmis Milletler radıktan sonra daha da hızlandı I ile görüşen Sarıkey, bilâha ; haklarını sonuna kadar da balık avlamava kalkısan gerı len mali hasılayı verecekleri süp kili Fevzi Ceylan, kuliste bir arare yine muhribe dönmüştür. ; yü çember içine almağa çall»an muşlar. Güvenlik Konseyi tarafından fes Türkiye bu arada veniden tehdit j ve sömürücü zıhniyetin emrindeki ı da otururlarken sebebi anlaşılmıöte yandan, deniz ve kara ! Rumlar, denizden çıkarma yapma müdafaa edip aramışlardır S:«ı hedileraez, hükümşüz kıhnamaz ve ler de savurmaya başladı » kuklaların maskelerini düsürmeyı helidir. Dış yardımlardan da 1964 yan bir münakaşadan sonra yumbirliklerindeki «alârm» de ! ğa dahi teşebbüs etmişlerdir. Bu | yönetimin uzamasının gerçek sebpüzerinde değişiklikler yapılamaz.! Son günlerde Türk eernilerinin vazife sayacağız» deni'.mektedir. | ruk yumruga dövüsmüşlerdir Gavam etmektedir. Bilhassa ! çarpışmalarda 6 EOKA'cı öldürüljbl de budur. tdare Anayasa gerej Antlaşma, ancak imzalayan mem' harekâtının haber verildiğinı ileri zeteciler olayı, bir müddet basın Kıbnstaki Türk birliginin • müş, 10 kişi de yara^ınmıstır. ' ğince cereyan etmektedir» demışDış leketler veya ihtiva ettiği esas süren Kiprianu, Türkiyenin Lonkısmını, kulise bağlıyan kapı araYunanistan Amerika sinen bağlı bulunduğu Pantomik ; ' Daha sonra Taşpınar köyüne sal tir. lara uygun olarak feshedilebilir ; dra ve Zürich anlasmalarını taklıSmdan seyretmişlerse de kulisburada bir 22 şubat olayını ordu içinde tümen, seferî vaziyettedir. ! Bastarafı 1 inci sahifede ların plânda öngörülen sartlara uv veya değiştirilebilir» demiş ve şöy, sim neticesine götürecek bir csafkapıyı Dünkü bir îstanbu! gaze : , öldürmüşlerdir Mogasa'nın Upka Meclis ve dcmokrasi dışı düsünen kan Yardımcı sayısının 45 ı bula madıgını ileri sürmüs ve konuş teki diger milletvekilleri İe devam etmiştir: fıa» telâkki ettiğini ispat eden kapadıklarından dolayı lebebinin tesi, Iskenderun Orduevine • | köyünün sarılmış olduğu haberle lerden bir grupun yaptığını. 21 Ma cağı belirtilmiştir. Papandreu bazı masını sövle bitirmiştir : « Hiç bir memleket Kıbrıs top • resmî vesikalardan» bahsetmiş girmek isüyen bir sahsın ce 5 | ri «elmiştır. Erenköyde durum yısa kadar geçen zaman içinde bu müstakil Sivasi Müstesarlıkları (Ba, 'basın mensupları tarafından anlaraklarım almak tehdidinde bulun ve «Türklerin tahrik siyaseti, ada• • bazı vesikalar bulun ' krıtık olup, Rumlar cıvar köyler davranışın ve anlayısın. gazetecile kan Yardımcılan) Bakanlık hali; «Memleketimizi. halledılmesi ge sılraası mümkün olamamıştır. binde mamaktadır. Ne Türkiye, ne Yuna nın taksimini sağlamak maksEdiyy reken önemli meseleler beklemekduğunu, kendisinin Rus aja İ den boyuna takviye getirmektedir rin, profesörlerin, aydınların des ne getirirken bu arada yeni Bakan . tedir Bir vandan Kıbrıs gibi bizim j Olaydan kısa bir süre önce Ernistan ve ne de başka bir mem !e itinayla haznlanmıs bir plâna teği ile geliştiğini. demokratik dü lıklar da kuracagını ve Bakan nı zannedildiğini yazmıştır. ; ler. leket, Kıbnsın bağımsızlığını teh dahildir» demiştir. için çok önemli olan bir dış mese zurum Milletvekili Turhan Bilgin, Ali Nihat Kaya adındaki akıl • Kızılay konvoyuna da saldınldı zenin bu memlekete yaramıyaca^ı Yardımcılıklarına eskiden olduğu İe de ortada durmaktadır. Sosval Millet Meclisinde yaptığı konuşma dit etmemektedir.» Menemencioğln konuşnvor fikrinin taraftar bulduğunu, bu segibi Parlâmento dısı sahsiyetleri hastası, Orduevinde bağırıp 5 reformların ekonomik kalkınmamr, sırasında, parlâmento muhabirleri Güvenlik Konseyi yarın saat Türkiye temsiiciM Turgut Meneçağırmış, polisler tarafından Ş voyunun da, Ingılizlerin mudahale beple 21 Mayısın olduğunu söyli değil. doğrudan dogruya kendi basarılması için Istikrarlı bir hü hakkında alınan kararla ilgili ola20.00 de (Gmt.) yeniden toplana menciojl". v,hrı*iı Türklerin H ahnmıştır. Bakırköy Akıl ! sine rağmen, yolunu kesmişler, yi yen înönü, tekrar 21 Mayıs olayla milletvekillerini tâyin edeceğini kümete ihtiyaç vardır Hükümetir j rak. Mecliste çıkan kavgalann efcaktır. deri ve Cumhurbaşkam YardımcıHastanesinde de tedavi gör •yecek maddelerini imha ve tâlân rınm bittiğini iddia edenlere ce açıklamıştır. Kurulacak olan yeni ka/andıSı güvenin milli iradenin kân umumiyeye gazeteciler taEvvelki günkü çalısmalar sı Dr. Fazıl Küçük'ün, »Anayasadügü anlaşılan Kaya, tekrar | ! etmişlerdir. I vap vererek, .21 Mayıs tasfiye edil Bakanlıklanrı başında Kültürel çofiunluguna dayanması. suni bir rafından yanlış bir şekilde aksetGüvenlik Konseyinin dün gece ya tamamen aykırı lan durum» tedavi altına alınmıştır. S ' Lefkoşeden Pali ve Bafa gönderi memistir. Taraftarları yoktur diyor Münasebetler B=*kanlıSı gelmekte olâtforma oturmaması. önümüzde tirilmesinin önlenmesi amacının bilbaşlayan ve bugün sabaha kadar hakkındaki eörüsünu, " len yiyecek kamyonlarının Petrede' lar. Keden yoktur? Bunların suç dir. ki çok önemli meseleleri halletmek güdüldüğünün ifade edilmesine te• •»«•••••«•••••••«••• devam eden tnüzakerelerinde, Kıb \ dirdiğini söylemiîtir. Dr. Küçük, lyolu kesilmiş, muhtaç ve aç s u z olduklarını «öyliyenler hurüiçin şarttır. Başka ülkelerde azın masla kavgalann önlenemediğini, Mutediller bâkim rısa nizam ve asâyişin temini için ' Makarios'un B;'''=^i'•; %'illetlerde~~ Türklere dağıtılacak yiyecekler, rumuza kadar gelmislerdir» demisPapandreu'nun liderhğınde ve lık hükümetlerinin iktidan elinde Mecliste bu gibi olayların maalesef bir banş gücü gönderilmesi fikri j ki temsilchi Zenon Possides'in, Müdahale hakkimiZ 'çeteciler tarafından imha edilmiş1 Hr tuttuklan görülmemiş şey değildir cereyan etmekte olduğunu söylegenellikle tasvip görmüştür. Sade. ancak Kıbrıs Cumhırbaşkanı giI tir. Durum: Kıbnsta bulu tnönünün bu konuşması. A.P ha çoğunlukla yaşlı kimselerden ku Ama azınlıkta olduğunu bile bile miştir. rulan yeni hükümet «sağ eğilimli. Bastarafı 1 inci sahifede nan Kızılay yetkilileri tarafından riç, T.B.M.M.'nin diğer üyeleri tace Kıbnsh Rumlar bans güeünü bi, Cumhurbaşkam Yardıocjsının aristokrat» bir kabine olarak vasıf n ı i v s n l i t TT«.„;; ı *.,.• j JLS • ••i :ı Umit ettiklerine göre, Makari protesto edilmistir. Güvenlik Konseyinin kontrolunda | da . tasvibi . • Güvenlik «r ile ,•..•• Konseyini rafından şiddetle alkıslanmıştır. Ingiliz aileleri, Adayı olmasmda ısrar etmiş, îngiltere ve | meşru olarak toplantıra çağırabi1 os, dünya efkân umumiyesinin bas Daha sonra, usul münakaşalan landırılmaktadır. Papandreu Hümutedil unsurlardan terkediyorlar. Türkiye doğrudan doğruya Birleş! leceğini belirtmiş bulunmaktadır. i kısı ile 1959 Londra ve Zürich Anj |yapılmıstır. Bu münakaşaların bit. kümetinin MENKUL SATIŞ İLÂNl r.'i7akere lajmaZan gereğince, Türkiyeye gai öte yandan lıjgüuler, Adada bu mesinden. sonra.. Qylanarw yeterJik kurulduğunu kabul eden tarafsız Milletlsrl» birbmgler.tıya lü' MertemPn/v<•" İSTAVBIL 12. İCRA MEMURLÜĞUNDAN: gözlemcıler, BeltaDİariB coğunluk ailelerinı nakletmeğe başla, öner*eleri kabul ediimi» ve, ,, zum görmemişlerdir. lere, kahlraakta jOİan^Kıbrı* heye rantör devlet olarak tanman la muhafazatST politika«!ardan 960/3660 Bocya Istanbul da Dünkü toplantıda ne Ingiliz basi'inin tamamen Kumlirlnn Rurulu dahale hakkının kaldınlntasını ts mışlardır. Bugün Adadan 400 kısi Yonetımin Ankara seçildiğini ileri sürmüşlerdir. Bir borçtan dolayı mahçuz olup açık artırma Ue satüarak delegesi Sir Patrick Dean, ne de olduğunu, gerektüH znmirı Kıbns temeden milletlerarası barış gücü lik Ingiliz aile grupu, özel bir u iki ay uzatılması konusundaki Hü Diğer taraftan kabineye hiç olperaya çevrilmesine karar verilen cem'an (5800) lira muhamg . „ ,. . ^ Kıbnsh Rumlann adma konuşan lı Türklere de e«it sekilde görüş nün Kıbrısa gelmesir.e müsaade çakla Adayı terketmiştir. Peyder| kümet tezkere'i. oylanmu ve 164 mazsa şimdilik kaydiyle alınmamen kı\Tnetindeki koltuk. sehpa, halı ve seccadenin birincl açık Dışişleri Bakanı Sipiros Kiprianu.! lerini bildirmeleri imkânınm »ağ edecektir. Makarios, Amerikan Dışjpey. bütün çoluk. çocuk, başka ye,red oya karsı 252 ovla kabul edil yan bazı politikacıların hoşnutsuz işleri Bakan Yardımcılarındatı re taşınacaktır. artırması halen bulunduğu 2 nci Levtfnt Sülünlü fokak No. 7 |miştir. Güvenlik Kooseyine bir tasan, lanması icabetti^ii ^'i«Tiiştir. luklarını gizlemedikleri (örülmek Gazetelerin verdikleri haberlere de 5/3/964 perşembe günü saat 12 ve 12,30 arası yapılacak o gün sunmufbır. Diplomatik kaynakla' Aralık ayı sonlannda Rossides' Ball'a, barış gücfl kurulup göndetedir. Meclis Başkanlığına kimin Makarios, Arap devletlerine| E y Ü p t e k ] greV I verilen bedel muhammen kıymetinin % 75 şini bulmadığı takdirra göre Güvenlik Konseyine sunu in Güvenlik Konseyini toolantıra rilmeden önce, Türkiyeye tanınan I göre.M k getirileceği de merak konusudur müdahale hakkının kaldırılmasm , gönderdiği özel mesajda, Türkle" de ikinci açık artırması 6/3/964 tarihine rastlayan cuma günü lacak bir karar tasansı özel mahi cagırmaEina tema^la. o günlerde. d " a ) s r a r e t m i ş t i r rin çıkarma hareketlerine karşı. ~ Bastarafı 1 ıncı aabıfede ERE taraftan muhalif basın oraynı yer ve saatte yapılacak en çok artırana peşin pam il« ihale yette ön lstişareleri gerektirmek Kıbrıslı Rumların. dlinyan'n dikmJyIe koymak üzere Arap camiasmın h a ' durmuştur ganları ise tenkitlerde bulunarak «Harb körükleyiciltri» tedir. , katini Türklere bir haftadanberi zır bulunmasını ve yardım edilme; Sendika ile ıjveren »r»«!ndaki Papandreu idaresini daha ilk gün edilecektir. Amerikan yetkili çevreleri. Gü sini isfemiştir. Taliplerin belirli gün ve saatte satış mahallinde hazır buBir kaynağa göre UThant ba va P™?kta oldukları >"askıdan baş'anlajmazlıktjn «onra 'abrikaya a den devlet bütçesine ağır masraf,g y I venlik Konseyinde Kıbnsa, barış lundurulacak memurumuza müracaatlan Uân olunur. rış kuvvetinin Avustralya, y e n j , ^a tarafa çekmek •• Bir Rum kın, Müslfiman oldn 15 işçi de Isverini lar yüklemekle suçlamakta ve 45 2Ücü gönderilmesi için alınacak ka d eMenemencioglu, Magosa'da. bir Rum kızı, Türk ' bu kişilik «lüks bir hükümet» kurmak Zelanda, Kanada, Hindistan, Is Iiyen rar suretine, Makarios'un, karşı (Basın 2328/1841> cemaatine başvurarak, Müslüman gelmiştir Ru dıırum nze'ini' Eken isteğini vazmaktadır. viçre r e lrlanda birliklerinden vam etmiştir: hal c Şurası bir hakikattir ki, Birolmak istediğini söylemiştir. Maıler. Sendikaca ileri «flrülen teklit tesekkül etmesini tasarlamakta ve n eklit Kıbnsta dökülecek kandan taorgaözel görüsmelerde bu fikrini açık leşmis Milletlerin en yiiksek «..,, mamen. kendisinin sorumlu olaca Erulla adında bu Rum kızının iste lerden önemh bir kısmını kabul ... , , . 1 S; SAYIN DOKTOR VE ECZAC1LARA •»•,, »• ı ,• edılmış ve formanı ve dunvada barışın tanuhafazası ğını lamaktadır. V EFA T behrtmektedırler. Nıtekım lite tamamlandıktan gerekli yapılan etmij buna mukabil flüzum görsonra Dr. Lo ZAMBELETTİ MİLANO için en yüksek merci olan Güvendüğiim 'scilerin ş son bir törenle Rum kızı lik Konseyi, dünya Kamu oyunun Yüksek Zıraat Mühendisı verebilirim) tpklifini 'leri «ürerek gördügü ^j.ı m a n reteri, Kongo harekâtında lisansı altında imâl ettiğimiz DU gibi cinavntlerden Sadi Tanrıkut ile emekli Albunda ısrar etmistir Sendikacılar kan karsısında. ^ l r ne yardımcı olan danışma kurulubay Nizamettin Tanrıkut'un ise. bunun ileride erev vanan > i= hayrete düşmüş ve bu hâl devam ' NÖRO VEJETATİF SİSTEM DÜZENLEYİCİSİ na benzer bir kurulu da Kıbns kardeşi. Dr. Muzaffer Tanrıçileri temiz!»me iü'ince'ivle vaettiği takdirde, garantör devletiçin teşkil etmek niyetindedir. An Zafirullah Han Menemencioğlu. bundan sonra lerden birinin hemen müdahalesi kut'un eşi, Faik Sayar'ın dapılan bir teklif i ' d ı î u kanaafine cak 20 üyeli Kongo danışma kurumadı, Seyfullah Tannkut'un Dost Pakıstanın eskı Oışişleri vararak bu jsrtlara van»«mamısluna mukabil Kıbns için daha az arahk ayı sonlarınHa Rossıdesin lüzumuna inanmıştır. babası. Ereğli Demir ve Çelik Güvenlik Konseyine b«?vurdu|u » Bakanlar.ndan Zafirullah Han, dün tir. e t t i k l e r i n e g 5 üyeli bir heyet düşünülmektedir. , s a b a h Fabrikaları T.A.Ş. îşe Alma s a b a h ralarda adada Turklerle Rumlar «chrimizden t i t olarak l k transit Şimdüik muallâkta kalan bu Hükümetinin NATO dısand» kalıyor adli tıbbî müstahzar depoiara tevzl edilmiatir. M a k a r , o s ve Eğitım Şefı arasmda cereyan eden çarpışma.Kıbnsta cereyan durum karşısında Sendika, grev bulundur ^ y linde bulundur UThant'ın banş gücünün InK l b n p t a k o n t r o ] u e •i•%,••,! . i ı l a r h a k k ı n d a >>•><•• î!ç bir çok i , «,ı, hli halindeki tşçllere para dağıtmış i bir e d e n o I a I a r ,••>•,,, AHMET BURIL^N g ı l ı z M i l l e t l e r C a m i a s ı v e t a r a f s ı z I . h.a b o k . m u t . r madıgı v e artık . ^ hic „ . .d l g l m h a y d e hakkında her şeyi bil . ADİLNA TİCARET A.Ş. • İSTANBUL Tel: 4 4 0 8 8 7 v u u l memleketlerin müfrezelerinden'M e n e m e n c i ? l u " , . i sekilde temsil etmediği ve yalmz; ftkrımi açıklamak is|tır. DiŞer taraftan. bir çok sendi, TANRIKUT teskilini teklif ettiSİ haber veril° 2 . ^ «beple her |b i r k l g , m R u m u n t e m s i l c i s l o ] d u . temıyorum. demiştir. Hâlen. La.jkanm grevi de^teklemekte olduSu | 18/2/1964 sah günü sabahı mektedır. teklif haber alan kaynak „ . „ . ,h .| . . . , ..V.. H V f n d j . ö t.u . , ğ u n a ( a m o ] a r a k ^ ^ f, teşkılın, îyı etüğı haber venl I hey Adalet Divân, ba,kanhgın, Tek^f'in Adana Subesi Baskan ' k t I r m i î İlâncılık: 8574/1835 kalb krizi neticesi vefat etmiş, ı J v ı 4ujs• r> i • emellen ıçın bahıs *onusu teşkıa lardan belırtıldığıne gore, Bırleş . a.t . . . . . . ... . . . l l * " y Pmakta olan de söyle «çıkla ve Genel Merkez açıklanmıştır. • •« ı n »• J ı •J • • bir kalkan gibi Vullanmasımn nun gerekçesini Zafirullah Han bu rakaya tarafmdan üvesi Fahri Ka cenazesi aynı gün Cebecideki Mahalli bazı Rum liderler, tamamiş Mılletler ıdarecılerı, banş gu . . . ... . . . . , , aile kabristanına defnedilmiştir: «Kıbrıs konusu, siyasî bir , . . . , , *\ kabul edılemıyecegmı söylemiş men bildikleri gibi, davranmakta, miştir. meseledir. Günün birinde Lâhey [ KATIP 8968 numaralı Seyyar bir bakıma ısyanı sırasında cune asker vermek bahstnde daba . . y ler nezdinde yoklamalarda kümsüzdür. Cumhurivet 1869 BALIKESİR ÇIMENTO FABRİKASİ muşlardır. Bu tarafsız f İ k r i n i Y a r d l m c l s l v e h ü k ü m e t i n | tsmail Altay komünist lerden biri Yugoslvayadır. T Û r k Cumhuriyet 1850 MÜDÜRLÜ ĞÜNDEN Bulana mükâfat Güvenlik Konseyi İstanbulda yeraltı geçidi İngiltere Adaya Sıkıyönetim Türkİş Bütçe müzakereleri NOR DIS n nda a n 5 T I L A N rüldüğü takdirde, Kıbns banş iltihak etmiştir. Adaya mütemagücüne asker vermeye harır ol diyen silâh gönderilmekte ve bo ALTIN FİTATLARI duklannı evvelce belirtmiş olan silâhlar gayri mesul sivil tedhiş192J964 Amerika ve diğer NATO memle çilere dağıtılmaktadır.» Cumhuriyet 9650 9675 ketleri bu tertibatm dışında kaTürkiyenin banş kuvvetinln ku Reşat 1380013900 lacaklardır. rulması ve bir arabulucu tâyini Hamit 10600.10700 Güvenlik Konseyi «Kıbnstaki tekliflerini herke<sten evvel kabul Aziz 9500 9600 tehükeli durum ile alâkalı ikinci ettiğini belirten Turgut MenemenFransız 9400 9500 topîantısına Türkiye saat ayariyle cioglu, herkesj tatmin edecek bir 24 avar k ü l ç e : 1434 1436 22.15 te başladığı zaman Sovyet hal çaresine varabilmek için ilgidelegesi Fedorenko, ilk sözü în li bütün tarafların Türkiye gibi ı giliz başdelegesinin almasını. daha itidal göstermeleri ve Konsey mflsonra Türk başdelegesinin Kipri zakerelerinin bu maksada hlzmet I VEFAT yanu'ya cevap vermesini önlemeye i etmesi temennisinde bıılunmuştur. | Bay ve Bayan Vaıujan Bak. çalışmışsa da her ıkisinde de muMenemencioğlunu .nüteakip oyan v « evlâtlan, Bay ve Ba< vaffak olamamıştır turduğu yerden konuşan UThant, yan Berç Bakyan ve evlâdı, Ingilterenin teklifl Kipriyanu'nun Kıbns delegesi o, Bay ve Bayan Simpat BahkIngiliz başdelegesi konuşmasın larak akreditavonunu :abul et1i| cıyan ve evlâdı, çok sevda, Türkler ve Rumlann uzlaş ğini belirtmistir. UThant, Kipı gili babalan, büyük babalamaz tutumu yüzünden ortaya çı riyanu'nun akreditasyonunun adaJ rı ve enişteleri kan durumun. banşın sağlanma nm Cumhurbaşkam tarafından im I BAY sm; en esaslı me^ele haline getir zalandığmı söylemiş, Genel Sekrediğini, bu amaç için de banşı ko terin kanaatince. ourfkrsıiitasyonj ONNtK BAKYANın ruma kuvvetinin takvivesinin şar' nizamidir» tarzında v;in>ı«.'nuştur.) (Elhamıa Pasajında Kolonoldıığunu ileri sürmüstür ya ve Esans Tüccan) âni veYnnanistanın çdrüsö fatını derin teessürle bildirirPatrick Dean, uyuşmazhS'r. ma Son olarak söz alan Yunan temler. Cenaze merasimi 21 şubat hiyeti dolayısiyle banşı saŞlamak silcisi Dimitri Bitsios, «Bağımsız1964 Cuma günü saat 13.30 da için bir milletin bütün sorumlu lıgını tehdit alt.nda hisseden, faBeyoğlu Balıkpazar Üç Holuğu üzerine almasmın «makul bir kat yakınlarında alınan askerî tedran Enneni kilisesinde icra hareket olmadığınu söylemiş ve birler karsısında •oC"ikkanlılığını olnnacaktır. «Eeer hukuk ve nizam veniden kaybetmiyen Kıbrıs hükümetinîşbu ilân hususl dâvetiye kurulacak ve 'dame ettirilecekse. den» sitayişle bahsederek, bu as( yerine kaimdir. daha eeniş ölcüde, miüetlerarası keri tedbirlerin nüz ıkerelere köCcnaz« Servisi tşleri bir kuvvete ihtivaç vardır» demısi tu tesirler yaptığını ve netıceda N. Şabcıyan ve sözlerine şöyle devam etmiş müzakereleri ükamıîe uğrattığmı Tel: Gnndüz 22 65 84 tir: ! iddia etmistir. Tel: Gece 71 57 17 Bir banşı koruma kuvveti Bitsios, Konseyin Ingiltere'nin NOT: Merhumun arzusu kurmak gibi âcilen halli gereken teklif ettiği gibi «şimdiki tehlikemucibince çelenk gönderilmeseleden ayrı olarak. iki cemaa li durumu bertaraf edecek tedbir memesi rica olunur. tin barış içinde bir arada vasıya ler alması gerektiğini» söyliyerek. bilmesi için eerekli şart'arın yeni «Konseyin barışı sağlıyacak milllâncılık 8589 . 1866 den tesisi eıbi uzun vâdelı bir letlerarası bir kuvvet kurulmasına ' mesele de mevcuttur. KAYIP Pasomu kaybettim yardım edeceSını ve bu kuvvetin Konsey, milletlerarası hansın Birleşmiş Milletlerin himayesinde Hükümsüzdür. muhafazasından sorumludur. Fa faaliyet gistereceğini umarım» dc| Altula Zil Cumhuriyet 1854 kat bu sorumluluk, cemaatlerin aj^ miştir. ISTANBUL TİCARET ODASINDAN 19631964 devresi Anlaşmalı memleketler kontenjanmdan 73.13.1090 tarife pozisyonlu demir ve çelikten sacJar (4.75 mm. ye kadar kalmlıktaki adî siyah saclar ile her kalmlıktaki DKP saclar hariç) için aşağıda her memleket karşısında gösterilen dolar miktan kadar ba'kiye kalmıştır. Talepde bulunmak iateyen ithalltçılarm en gec 255.1964 salı günü saat 17 ye kadar Odamızm İthalât Servisine müracaatları rica olunur. Rusya'dan Bulgaristan'dan Macaristan'dan 3318. $ 1769. S 1085. $ (Basın 2332'1868) 11 Çubat Salı gecesi Arnavutköy Bebek arasında dolmuşta veya sokakta taşh bir altın bilezik düşürülmüstür. Mânevî bir hâtıra olan bu bileziği getiren memnun edilecektir. Tel: 13(9 93 ••••••«••»«• Cumhuriyet 1831 KATIP Davutpaşa llkokulundan aldığım pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. Kadir Tetin Cumhuriyet 1855 1 Fabrikamız ihtiyaeı için 23000 tcn toz linyit ile 2000 ton parça kömür alınacaktır. 2 İhale, 231964 Pazartesi günü saat 15.00 ts Fabrikamızda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Tâlipler, bu ihalelere ait şartnameleri Kavakhdere Ankara Türkiye Çimento Sanayii TA.Ş. Genel Müdürlüğü, Galata Istanbul Güzel Izmir handa Alım ve Satım Müdürlüğünden ve Fabrika Müdürlüğünden ücretsiz temin edebilirler. 4 Fabrikamız, üıaleyi yapıp, yapmamakta ve en az fiat kaydma bakmaksızın dilediğine verrnekte tamamen serbesttir. (Basın 2137 1825) K İ R A L I K DEPO Edirnekapıda betonarm^ 440 metrekare trifaze ceryanlı Tel: 21 5» 75 depo flâncıhk: 8584/1865 | | ; ] Ü S T Ü N BUZDOLAPLARI ÇAMAŞ1R MAKİNELERİ BÜRÖjŞYAŞI Üâncıhk: 8499 1833 Adana Belediye Başkanlığından 1 Cumhuriyet mahallesi sanayi mıntıkasında Karataş caddesi üzerinde 1160 ada dahilinde muhtelif parsel numaralarmı taşıyan dükkân arsalarının mülkiyeti peşin para Ile artırma suretiyle ve kapalı zarf usulü ile 28/2/1964 cuma günü saat 15.00 de Belediye Encümeninde satılacaktır. 2 Beher metrekaresinin muhammen bedell azamî 750, asgarî 300 lira olup, geçici teminat akçesi muhammen bedelinin tamamuun % 15 ğu nispetmdedir. 3 Şartnamesi her gün Hesap îşleri Müdürlüğünde görülür. 4 İsteklilerin teklif mdrtuplaruıı üıaleden bir saat önce Belediye Encümenine vermeleri lâznadır. Postada gecikmeler kabuJ edilmez. (Basın Ç 1261726/1864) Istanbul Ticaret Odasındatı Sayın üyelerim*"'"i. Belediye Zabıta Talimatnamesinirı yetkiye dayanarak Belediye Encümenince tesbit edilen maraza v e dükkânlann öğle tatili ile aksam kapanma saatlerine Havef ni ve haklarmda kanun: bir tâkibata girişilmesine mahaT b'rakmamalannı rica ederiz. (Basın 2268/1840)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog