Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

AlıTI OmHURÎYET Zencilere yapılan baskı Güneyli bir beyaz, zencilerle kendi ırkdaşlarının Allahın evinde bile bir arada olmalarına tahammül ede mez ve buna mâni olmak için b ir mabedi bile havaya uçurur. Beyaz, bir zencinin âmirliğini kabul etmez, ondan emir almaz. Böyle bir durum ortaya çıkacak olursa, zenci her hakkından vazgeçe rek çahşmak zorunda kalır. Zenci yolda yürürken kaldı rımı beyaza terketmek, otobü sün arkasında gitmek, bir ma ğazada hangi mala dokunursa onu almak ve servis asansorüne blnmek zorundadır. Tahammülü güç yaşama şartları "Mazırhyan . Vccbi JCmlSemir „ . ., . . , Günevde, zercılere ktrîı ba;lıyan bu baskı zamanla butun Amerıkaya vavılmış ve. psıkolojık tes'rler altmda bevazlarla zeneıler arasmdakı uçurum gıttıkçe dennleşmeve başlamıştır Fakat hıç suphe vok V, zencılerın bujuk bır »azvık altmda vasadıkları ver Amerıkamn Gunev evaletlermı teşkıl eden 11 federe devlet topraklarıdır Okuvucuların son olav lar «ebeoıvle hatırlıvacakları gıbı Federal Hukumet tarafmdan çıkanlan okullarda ırk avrımını ortadan kaidıran kanun en fazla Alabarra evaietmde ş ddete bızzat valı kanule karşılanmış ve : ' A . T ! IVZ lur Bunu krız geldığı zamanlara . da Paul çalmakta ve korkusunu 0 gullarını dogdugu topraklara. yan o n I e m e , e maktadır Art.k çahş ayrımı dıve bır şev olamıv acağını lanna çağırıyorlardı mektebe eıdensemekte ve kendı kabul eden Samt Paul kıhse=ının Mourfıeld durumu âmırlerıne kendısıni tedavı etmektedır Bu rahıbı genç papaz Peter Sneehan' ^ anlattığı zaman buyuk bır anlavış. k u ç u k z e n c l b a k l n n e dıvor ın akıbetı. Ia karşılandı ve hemen Bırming, «Trompetimi lyi bir «ekilde hamdakı Federal Hukumet Tarıtn çalraayı öfrenlnee, ben de zen. »»«•»•»«'«"'«» " " ' • " ' Burosuna tâyım yapıldı ei karde?Ierimle beraber beGen « P"Pal k a r a r ı m l l a n e t t l 8 l Bırmınghamdakı Federal Tanm •Mların mahallelerinde yspız a m a n ' b u « n c l I « arasında buyuk Burosunda 16 memur çahşmakta 1lan nnmavislere katılsesgıtn. b l r « v l n 5 yaratmıştı Her pazar dı Mouifıeld bunlann arasında Trompetimle mflcadelemizin b e y « l " " n devatn ettıklerı Saınt uçuncu sıradakı âmır durumunda sembolü olan mar?lan çalacaP a u l lnlı««ine ««ıcıler de geh ,d. Mudur. Mudjr Muavını ve fım, arkadaslarım da marş sov T v Rah P e t e r y° ' jP Sheehan ın Buro Şrf, Mounfıeld Bu durum lirerek bana refakat edecek»•«l«n~ dınlıvorUrd. buroda çalı^naKta olan 13 beyaz 1er.» G e n e b o y l e b l r p a r a r 15 E lul y memur tarafırdan ıvı karsılanmaDaha henuz 13 yastndakı Paul'un 1963 Bunu Rahıp Sheehan vaazım d, Çunku bır zeneıden em.r almak babasm.n kuçuk' adı Booker At v e r r k e n u u k blr * ? . "^ ortalı Ktemıvorlard, Gunev'm ne de tucV.'dır Evet ^amlmıyorsunuı A « ! a r s t l Kıhsenm b.r duvar. çok m e k oldugunu r ı b.len Mourfleld • renci ^ttucks'ın ısml Çunku onun nlma<ı 'e çıkan olavlar k l h s e v e a t l l a n b o m b a 5 0 kılo ağırto'unlaındsn bırH'r Mnunfıeld d a Federal Hukumet zenci çocu h g l T , d a p a t Uvıcı madde ihtıva etI Dlf OldV gun okula devamını silâh zoru ile m e k t e l d l I n { l , a k 5 0 n u n d a l k l z e n . „ , ,, J t temın etrrv= fakat çocuk bevaz ög ci kız olmus. bevaz ve zencıler a M™nfıeW • n t l e >htı«a<sını ve < rencılerın ırarevi tazvıkme dava rasında 28 kışı agır ve hafıf olmak t e c r u b ç l ! l n ' ^'C 6 s a ^ n bu davranıMounfıeld Bırmıngham'm cad o ] E J n l u W a namıvarak okulu kendılıSınden ter uzere varalanmıştı. f' karşılad^ ve mesut d e lerınden bırınde vürurken karF a k a t Güneyh bır beyaz, zencilerle * a Y a I n a ae)Bm , e n l r a K a l " " "dan bır bevaz gelıyor*. kaldn zorunda kalnrştı kendı ,'rkdaşlannm Allahın evınde E v l u l * e e e M vukubulan b.r olav m l o n a b l r a k a r a k c a d d e v e bile bır arada olmalarına taham o n " n d a h a v a t l " l l n Çenresını degış z o r U ndadır îsınde kend m u l Bu derece irade «ahibı bir een«demez ve kendısıne de aıt l r ' dun gorevde olan bir beyazla IOeı bile. yolundan çevıren sebepler bulunan bir mabedi havaya» u Bırmıngham da zenci çocuklsr kakta karşı!a*acak olsa onunla »e, ' çurmakta tereddut gbstermez çecelen bır eğlence yerine gıde lâmlasmaz, hattâ bır ctobüs dura r p Beyazlar bu tıp davramşlarırda ceklerı zaman da'ma toplu oîarak ğında bu sahısla kar*ıla<acak ol badece «lödetlı bır oa<kı O ka Q d e r e c e ] l e r j g l d e r ] e r k l l r k a v . çıkarlar ve eğer evlerınden uzak *a, otobüse avagını »ts<?a*ı «ırada da r nddetlı kı bazan tedhış hahnı n m ı m t a m m ı y a n F e d e r a l H u k u . bır vere gıdıvorlarsa gecevi arka bevaz gelse ınerek ona vol vermek bile alan oır baskı. met tarafından, Federal Idarelerde daşlarınm veva akrabalarının ej zorundadır Bugun 185 mılvonluk nufu«a sa gorevlendırılen bır memur bile i vnde geçinrler Çunku bır zenci Pekı ama butun bunlara sebep hıp olan Bırleşık Amenka vatan sınde rahat bi' şekılde çahçamaz l c l n Bırmıngham'da yalnız başına ne' datlarının 22 mılyonunu zencıleı D j . •jnnrjnin hİlfni/OCİ dolaşmak havatına mal olacak de Sadece korku teşkıl etmekted!r Zencılerın bıl D " «111.111111 IIIKOyeSI recede tehl.kel.d.r. Gunev dekı şehırlrde çahmakhassa guney evaletlerınde oturan. Bırmıngham'm zencilerle meskun îste Mounfıeld'ın birıcik oglu ta olan otobuslerde bır zenci, alan devamlı bır tedhış korkusu ıle B«semer kesımındekı New Crest Paul da 24 eylul'u 25 e bağlıvan vakta kalan bevaz \arsa ona jer jaşamaktadır. sokağında 16*12 numaravı taşıyan gece evlerıne uzak olan bir mahal1 vermek zorundadır Eğer vermeıSon yıllarda zencilere karşı gı tek katlı evde zenci bır devlet dekı tıvatrova gıttnıstı Paul yal se itılır kakıhr, »orla vennden ] rışılen tedhış o derecev e vardırıl memuru oturur. ]nız değıldı her zaman olduğu gıbı kaldırıhr ve otobusun içındekıler mıştır kı, bu ınsanlar daıma tetık 35 yaşlarında olan bu genç me arkadaş topluluğu İle birlıkte çık o!ay« sadece ısevırci kahrlar. te vaşamak ve bevazların her ıs mur bır zenci unıversıtesınden me,mıştı ve geceyı gıttıkleri yenn citedıklerını kanunlara aykırı dahı,zun olduktan sonra asKerlığını yap,vannda bulunan halasının evınde Beyazın üstünıüğü 1 Birmingham'da zenci mahallesinde beyazlar tarafından jakılan evler tlyari elimi iürmüşamdür. E „ „ , „„, ||||||||||||||MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllllllllllllllllllimillllllllllll IHMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIimımııım»»!"»'"1""^" mln olnn ikisini birden alacak param yok, KonnştnaTi dayan teıgfthlar arasında dola?an «ef, ihtiyar Bu davramşlann en guzel misa»enolye yakUjnuş ve bağıra, (Baştarafı 5 inci Sabilede) [iradı ıle ılgılı bır değer olması ve vergı muterakkıhğmden kaçındıkHni bır Fransız ggzeteeıri «ntlar a k ; maktadır Bırmıngham'da zeneıler, k ıçmek, gıyım, uıtma, aydın malıyet değıl, satış bedelme ya ları gorulmuştur. me Bu beyazlann alışvenş yaptıklan ma Demek ki iklrinl birden latma ve eglence gıderlerıyle . der Ikın. bır kıymetı ıfade etmesı gerek ' . . . . . . , , D gerekçe , ı . ttasarıda jer verı . ı ıle ğazalara gıremezlerse de ender almak istemiyorsunaı? Çok i nek ve kuluplere odenen aıdatla çesmı mutalâa eden Malıve Bakan Ien hukumden anlaşılacağı uzere. olmakla beraber zencılerin de aJM. Burada M.«=. ^«.^.^j vergılendırme ıçın mezkur 104. maddeye bır fıkra e yi. » u . . u . biraı bekleyin. O n n b e y a n ı hukme bağlanmıştır. thğı tam bır hsverıs vapabıleceklerı mağazalaydan idarevi baberdar ede| G e r ç e k m l k t a n bılınmıvorsa tak [malıyet bedelının bulunması luzu lenmekte ve kanun ıcabı olarak Ka lar vardır Sozu Fransız gazetecisiyim. Onlar da polis çagıraın. r l b t vapılacak bu ' mu duşuncesınden hareketle mad mu sektoru tarafından ıfa olunan m l ktarlanyle ne bırakahmBen konuşmanın bnrasında l h k g l d e r b e vanı kanunun neş dede defısıklık japmaktadır |tedıveler harıç. «avnı ış verenın olaya ?ahit olmnştnm. Etrafı n > l e y u r U rluğe" gıreceğı ıçın, muh Tasarıdakı hukme gore, mukel. her ne nam ıle olursa olsun ayrı «Birmingbam'da beyaılarla ma bir göz «ttım. Hayret edi t e m e l e n onumuzdekı mart ayında lef gavnmenkulun malıvet bede avrı hızmetler karsılıgı olmaksızın beraber zeneilerin de alıjveriş Tapmalarına müsaade edilen leeek şey. Koskoca dSkkânın v e n ı e c e k beyannamelerde bu gı lını tesbıt edememışse bedel V U japtığı oderrelenn tek ucret savıla mağazalardan birini geziyorIçinde «e§inin en yükıek perde derlerın belırtılmesı gerekecektır K hukumlerı daıresmde Takdır Ko ağını \e bırhkte %ergılendırılecednm. Birden sesinin bfitün knv. ıi ile bafınnakta olan bn ada b ) Mukelleflerce vıllık bevanna mısvonunca tâjın olunacaktır Bu fim" belırtmektedır â l k B veti Ile bajırmakta olan bir araı, sanki benden ve arkadaşım m e d e gosterılen ve'ja ıncelemede değışıkhk 1964 takvım yılı basınHukum kanunun v av ımından ıtıbaren u\ «ulanacaktır dam dikkatimi çekti. Bn mafa dan baskası davmamıstı Her b u ı u n a n gelır mukellef tarafın dan ıtıbaren uygulanacaktır zanm vönetlcilerinden biri idi. kes kösesinde isi ile meseuldü. d a n b ıldmlen veva vıne vergı ınKarsısındaki de korkndan tiiSanki bepsi sagır olmuştn. Ka ce lemesınde bulunan bu gıderlerriyen ibtiyar zavsllı bir zenci falannı bile çevirip bakmamış d e n d u ş u k olursa, bu fark o yıl kadın. lardı. ' e ı d e edılmış ve vergısı odenmemış Olayın ne oldDİann benimZavallı ihtivar kadın elleri gelır sayılacak ve bu mıktar uzemPCİ' lMt\ 1(\A\ I G e r « e k k l 5 l l e r l n s a h l P °Uukları le beraber dökkânı ?eımekte titriverek açtıÇı çantasından pa rmde mukellefe ıkmalen vergı saIIİCOİ. ^mll.lU't^ oaedıklerı bına, b l n a v e a r a 7 1 l ç m olan bir arkadaşım ba^mdan Irasını çıkardı ve istenileni ö Imacaktır Unversıte buhran. mudafaa ve ara?ı veraılerı B a z l ozel k a n u n ı a r ı a tibaren Eörmöştii. Ihtivar kadedi. Baska tfirlü kartnlnş ça Tasan. aynı zamanda bu hukme m e n s u p l a n v e yargıçlara, ıdare bunlarm gelır vergısıne mah*up dın kimbilir ne tebeple, belkı resi yoktn. gore tarhıvat yapılabılmesı ıçın a m l r l e n v e b l r k l M m p e r s o n ' e l e t a z edılmektedır de dofum günü için tornnana Gene avnı magazanın radvo bevannamedekı gıderlerın ıncelen m ı n a { v g o d e n e k n â m l y l e y a p ı i a n I Bu defa maddede vapıiması onhedive almak üzere, ınce nayve televizyon satılan kısmmda m e s l v e aradakı farkın m u l c e l l « , t e d n e ı e r . BMM nın tefsır karar gorulen değısıklıkle Mudafaa Verlon geceliklerin satıldıfı teztâba yaklasmıs \e gecelik Isdolasırken iri vapılı bir zenci tarafından hakh bır sebeple ızah U n s o n u c u o l a r a k a > n a v n v e r g l . g l s l m a h=up hukumlerı dışında tu temıs. Beyaz tezırâhtar kııın nin küçük bir televizvona bak edılemensış olmasını şart kılmak l e n d | n l r a e k t e d l I . tulrrakta ve kanunun yavım.ndan makta oldnÇnnn görerek yanı tadırçıfeardıfı geceliklerden ikisini Gerekçeden hukmun vergı'endır s e s Tatbıkatta bu durumu emsal al'edır. l e r ı n de bırçok fırma ve mues , ıtıbaren ujgulanacağı behrtılmek na vaklastım e beÇenmis ve tercih vapabilmek mede kor.trol fonksıvocunu ıcra | m a k S U retıjle personehne vaptığı (Bına, Buhran, Muriafaa ve Araiçln eline alarak ısıça «lojrn bakımından sevkolunduğu anlaşıl , muhtelif cıns odemelerı ayn avrı ?ı vergılerınde >apılmakta rlan tntmns. Sonra da tezeâhtara , Imaktadır ucretler olarak gostermek suretıvle ı değışıklıkler dığer jazımızdadır ) kırmızısını sarmasım »övlemiş. TezgShtar, kflçük bir Japon î»*e olav o zaman patlak vertelevizvonnno gösteriror ve methedtp dnruvordn. Zenci, n$ zan azun makineve elini sörthtiyar «encl Şn kırmınyı meden baktıktan sonra karanBomba atılan bir zenci evinin hâli sarar mısınız? Bır kısım ticaret erbabı ve kunı tezeâhtara bıldırdı (Bastarafı 5 ıncı Sahıfede) Tezgâhtar Fakat siz iki geol*a >aptnak zorunda kalmakta mış ve tanm sahasında mutehas gpçırecektı Her şev daha onceden Bu gıbı hallerde, mukellef geç tle olsa bejannameMnı \er Amerikan mal.ndan ba 5 ka ÇÜk sanat erbabı defter tutmamakcelige de elinizi «ürdünnz Odırlar sıs bır eletnan olarak vetışmıştı plan'.andıgı gıbı cerevan ettı Ço dığı ha'de Komısvon kararına kacar tarhı\at vapılamamakta ıHı. «ına para vermek âdetim de ta ve goturu usulde vergilendiril nnn İçin ikisini de almak zoÇalışmak uzere Federal Hukumete Cuk arkada<=lan ıle birlıkte eğlen Aynı şekılde, vergı ıncelemelerı 'orunda matrahın bır k.^mı ğildır mektedir. Gerçek usulde vergıye ç rnndasınız. t â b i d l g e r başvurmuş ve kendısıne Tarım dıtten sorra hala^ınm evıne gıttı maddı delıllere da\anılarak bellı edılmekle heraber re'sen ta*mukelleflerde yapılan Ve yurfidü. dırı gerektırır bır kısım mevcutsa, Mne Komı^on kararmın brkZencılen bu şekılde davranmaya, Bakanlığında bır gorev verilmıştı e orada yat'ı mukabıl incelemejı engellıyen ve f«te trzsâhtarın ba ideslist lenmesı gerekıyordu. Moufıeld ısımlı bu zenci kısa i e n d i r m e netıjaşama endişesi sevketmektedır rf İ M b l r vergl Ak »aclarının altındaki sızencının arkasından sbyledikleVergilerin vaktinde tarh ve tahsılını eneelliven bn mahzurn Bevazların bu baskılan ne şekıl'bır zamanda çalışkanhlığı ve ış dsraltma cesi v e r e n b u u s u l d e b l r vab vözönde kırmızı benekler ri. gidermek için mukellefin bevanına \t\a maddı delıllere da^ade tecellı ednor? bılırlığı ıle âmırlennm dıkkatmij Saa* g g yapılması duşunulerek tasarıdakı gecenın ıkısıne dogru Bır hasıl olan ihtirar kadın, yal\a Sa salafa bak, rengine hükum sevkolunmuştur. nan matrah farkları üzerinden daırece çercklı tarhnatın ^apılHer sahada ve akla gelebılecek çekmf: daıre^ınde ılerlemıçtı. Ta m l n gham'ın Merkez cadde^ımn 16 rarak l ması sağlanmaktadır. bakmadan bana mılliyetçüik Maddenın yenı şeklıne gore, 48 he' şekılde rım Bakanlığında çahşmava bas n r ı s o k a g , b us ak bır mfılâkla sar ( Fakat emın olnn, ga>rı ıhdersi verecekj Komıs%on kararına gore a\Tica matrah bulunur=;a tarnıjat j maddede gosterılen goturu usule Yalnız Alabama e^aletının Bır ladıktan kısa bır sure sonra uçun c , ı d [ {«f,iâk 0 k a d a r şıddetlı olsonradan buna gore duzeltıleçeKtır tâbı olma ozel şartlarında e o 25 nı= mıngham şebrınde 1949 yüından bu cu derecede memur statusune vuk,^ l u ç t u k ] , o k a k t a k l evlerden besı •>«nnMnn4 petınde daraltma yapılmaktadi' jana vanı 14 «ene ıçmde zencı'.erın seîen Mounfıeld evlenmış bır de ^ıkjin,, v,.r 0 kaları da ha^ara 5) USULSUZLÜK CEZALARl: • Boylece, emtıa alım satımıyle uc ıkamet ettıklerı mahallerde 52 erkek çocuğu dun>aya gelmıştı. uğramıştı a) Vergi Usul Kanununa gore Vera<;et ve Intıkal Venı^ı he! raşanlarda alım olçusu 40 000 den Y l k l 1 bomba Pa»amı« lınç. sokaktan ge T g n p m r n SOadetİ ^ evlerden bln Mounfıeld' yannamesını geç verenlere, 15 gun ıçinde vc\a daha sonra nlmaE 130 000 lıraja, satış olçusu de 48 000 sı halinde, co2 ve «i5 ozel u<=ul<;u7luk cezaM kesılmektedır çen herhangı bır zencve a1es a « l l t l l l l l l İUUUCU I ^ ^ ^ ^ n m ev, ]d] v e o S h ] ! I den 36 000 lıraya mdırılmektedır Maddenin ba sekli eezaya bir azamî had tanımadıjı ıcın hJ7i çılman. dovmek gıbı usullerle 22 K e n d l s l B.rnmgham'lı ıdı Anne n u n v a T t l f i l , a f a k 0 ( , a , l n ı n d u v a r l hallerde mükelleflerin çok aSir bir ceza^ a tâbı tntulmaları tn"'nıtıııııııifiıııııııuııııııııııııııııuııııııiHinTiııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ?a^\şlZ™h£!\ttn™ TIM*1* zenci oldurulmustur. {, 7enne ç n k r T 1 ,« fu Fa v e b a b a 5 1 o r d a o l m a l a n n a rağmen d a P a ,,. u n kündfir. Bnnn hafifletmek gave ve çerekcesıile, mukcliet ifbınp Bu tedhış o derece ılerı goturul oesazların baskısına daha fazla k a ( bmuk bır «ans e'en çocuk oeğlence ve ıstırahat yerlerı hâsılaolarak Maliye Bakanhğı, veraset ve intıkal vergısı nsul«ıizluk mu=tur kı, mabe'lere bile tecavuz dajanamamıs ve çalışmak uzere ı a v l fafıf •surıkUrla atlatmn hatında 6 000 e, nakıl va'itaları isleten ceıasma bir gınır tâvin etmektedir. den çekını'memıstır Işte bir mısa Kuze\e gıttnıstı Fakat Mounfıeld' ] a c , tarıf ndan e%me eoturulmuslenn ha«ılatmda 11 250 lıraya inV U K'nun 354 uncu madde>îinde ıanı makta o'an bu rlesı* 1^lı, Alabama e.aletının Bırmıng ın saadetı uzun surmedı. Artık ıh t u dırılmış oİTiaktadır | liğe gore, bevannamesmi kanunî surenm «onurıdan ıtıbaren IS E n ham schrınde Alîahın evınde ırk t \a*"!anrîiş olan anne ve babaM oBu hukum 1964 takvım yılı ba t ıçinde verenlere vergmin 0/o2'si m«petmd? ke='lecek ceza 2ı hraııııııııııııııııııııııımıımııııııııııııııiiiııııııııııııııııııııııııııımııııımıı şvndan ıt.baren meri olacağı ıçm 1963 Fuarı kontenjanlarından ithal edılen sun'î ve sentetık dan az ve 250 lıradan çok olmıvacak daha =oira verenlere «a'ıBır kaç gun ri;tırahatt''n "=onra obu yenı hadlerı aşanlar bu yıl ısıphklerden talebeden sanav ıcılerimızın 25 şubat akşamına kanacak o'o5 usulsuzluk cezası da 100 lıradan az ve 2000 hradan fa? a ku'una devama baslıvan Paul 10 letme defterı tutacak ve 1965 mardar sanayı şubemıze muracaatlan nca olunur olmıyacaktır. ekm srnıu ^ınıfta birden bıre sıtında yıllık beyanname verecekler b) Yıllık beyanname veren Gelır Verç'<:ı mukol'eflerının nır krızıne ' akalanarak kendi'inı dır. i bevanname son yapraBındakı gıder bıldırımı tablosunu riolriıır\erden vere atmıva ve Mik^ek ses r (Basın 2326/1843) maması V U K'nun yururlukte olan 352 ncı maddesme sore riorle as'amaga ba<;lamı>;tı Okjl ida duncu derecede usulsuzluk savılrraktadır Tekerruru halınde re=ı tarafından haberdar edılen ba . cezalandınlan bu halin cezası 10 ilâ 100 hradır ba'i okula ko^nıu? hemen cocuSu Dığer yazıda ver verıldığı uzere Gehr Vergısı Kanununun nu bır doktora »o'urmustu Dok ilgılı hukmu genişletilerek gıder bıldırımı bırçok vem un^uru Bılındığı gıbı, 193 sayılı Gelir tor çocuçjn ınfılâkm gurultusun İmtıhanla okulumuza, ıngüızce ve fransızoa okutmonlan *faihtiva eder hale getirilmekte ve bu bejana gore ıkmalen tarhıVergısı Kanununun hâlen yururden korktugunu herhançi b ' eü vat vapılabılecek haller ongorulmektedır lukte olan değışık 81 ıncı madde«;ı nacaktır. rultun m o'aM kendiMne venıden Ba gerekçe ile gider bildiriminde noksanlıklar olması halihukmu gereğmce, satın alma, ınşa hatırlatacaSını hemen sessız bır Aşağıdaki şartlan haız isteklilenn 25 Şubat 1964 Salı günü Kutah\a Azot Fabnkagmdan 14 635 ton azotlu gubre muhnin de cezası artınlmaktadır, Nıtekim tasarıdaki huküm «vıllık veya trampa suretıvle ıktısap olu denı? kprsrna ffoturulme'inl ta%' telıf mahaller" se\kettırıleeektır saat 17 ye kadar Muudürluğumıize bır dılekçe ıle başvurmaları bevannamede hiç gider bildiriminde balnnnlmaması veva eıdcr nan gajrımenkullerın 4 yıl içer sıve e*f Fakat Mounfıeld'ın bütBuna aıt sartnam* E=kisehır Bolge Mudurluşundon \e Isrıca olunur. nnsarlanndan bir kısmının bildirilmemesi'nın ıkincı derece usulsınde elden çıkartılması halınde çe=ı buna mu'aıt decıHı Çu halde *anbulda Galata Rıhtım caddesınde Yollama Servısınden temm suzluk fiilini teskil edeceğini» belirtmektedir. bır tak\ım vılında 10 000 lırayı çoeuic eurultu 'le kendı kendıne ed.lır Bu suretle, gıder bildiriminde bu hatanın vapılması ı'k defa1 Ûniversıte veya yuksek oktıllartn ilgilı Fıloloji bolvmaşan kazançlar vergıye tâbı bulun rrucadele edecektı Rurun ıçın en =mda cezalandınlacağı gibi usulsuzluk cezasın'n mıktarı da mumaktadır lerının bınnden mezun olmak. Ihale. kanalı zarf usulu ıle yaptırılacaktır nı care de k»<niı kerriıne K ırul kellefin durumuna gore " 0 ılâ 500 lıra rezavı cerektırecektır 5 Vergılendmlecek kazancın te=b Tekhf verme muddetı 24 21964 Pazartesı gunu saat 14 e tu vapma=ı 'nı Bır trompet alma 1 Yabaneı dıl oğretıminde tecrube sahıbi bulunmak İmtıne e^as alınan, bu gaynmenku 1 ve çn"u$ ı c? ma5^ 7r~İ3m?ılı ıd' kadardır 6) DİĞER DEĞİŞİKLÎKLER: tıhan 26 Şubat 1964 Çarşamba gunu saat 9 da Yabaneı Diller lun malıvet bedelı olup mukellel Okulunda > apılacaktır. Vergı U^ul Kanunu hakkında dıger bır tad.l ta^arısı mevcut 2190 saMİı kanuna tâbı olmıjan Kuıum, ıhalejı japıp jape bu değerın tesbıt edılememe»! ıse de 21 maddevı değı=tıren ve venıden 5 madde eklnen bu tamdmakta \eja dıledıgıne vermekte serbesttır. ı alınde vercı değerı esas tutulmar. san henuz mutalaa safha^ nriadır Değışıkhk Em'âk V"rgıı ıla Mn J H ^ I P H ı r n\. ? d r n zasdır ılgılıdır ve Uerde bu yenı kanunla bırlikte Meclıse »evkoluna(Basın 2267/1830) > m a n zaman tıompeı eealeii du>u(Basın 2228 1829)! Veıgı değerının bınanın yıllık caktır. , Zavalı zenci kadın Gelir vergisi kanununda 6) Muhtelif ücret öde 7) Binolarda veıgi mahmelerinin vergilendiril subu: (Md. mükerıer 122) mesi: (Md.104) Memlekeisever insan 4) Götürü usule tabi ticaret erbabı: (Md.48) Vergi usul kanununda Yaşama endişesi Büyük bir ir Yalvaran ihtiyar Y A RI N polis Korku krizi İSTANBUL TİCARET ODASINDAN İstanbul Üniversitesi Yabaneı Diller Okulu Madürlüğündetı: Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Eskişehir Böjge Müdürlüğünden 5) Gayrimenkul satışları: (Md.81) Trompet sesleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog