Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

zu ıartı Kanunlarında yapılmakta olan değişiklikler Hazırlayan: İ. Sadi Tıtıaztepe 500., Bina, Buhran, Müdaiaa ve Arazi vergilerinde 1931 yılından beri uyguianmakta ıdı. Tasanda yer alan yeni hükme 3 ) Savunma Vergisine olan ve bu lüre zarfında ihtiyaca göre beyannamenin daha geç vezam yapılması: kıfayet edebılmesi için çeşitli de rılmesı halinde muafiyet beyanna1941 tanhınden ben uygulanac ğışıkhklere tâbi tutulan Bına Ver meyi takip eden mall yıldan itibagısı Kanunu ve buna ek olarak alı ren tanınacak, hak kaybolmıyacak 4040 sayılı Kanuna göre binalardan alınan savunma vergisinin nispeti nan Buhran ve Savunma vergıleri1 tır. sahibinin oturduğu meskenlerde ni kaldırarak bu mevzuatı yenıden 2 ) Buhran vergisine 1/6 ve kiraya verilenlerle dıger bı düzenlemek gerektıği açıktır. Gezam yapılması: nalarda 1/3 idi; (Buhran vergisiyle rek bu hususu gerekse mahalli ida1932 yılından ben yürürlükte o aynı nıspetlerde bulunduğu gorülrelerin gelirlerinin yeniden tanzimini gözönüne alan Maliye Bakan lan îktısadi Buhran Vergisi Kanu mektedir.) lığı Bina ve Arazi vergılerinm ye nuna göre, binalardan ahnmakts. Yine finansman gerekçesiyle ta rine geçecek bir «Emlâk Vergısı olan vergınin, sahibinin meskeı. sarıya konulan hüküm, Savunma oiarak kullandıklarından 1/6, saır Kanunu» hazırlamış bulunmakta j binalardan 1/3 nispetinde Buhran vergisi miktarını : dır. a) Sahibinin blzzat otnrdnfu Vergisl ahnmakta ıdı. Ancak, bu kanunun tatbik mev Bu konudaki tasannın gerekçe meskenlerde 1/3 e yfikseltmekte i kiine konulabilmesi için Genel Tah sine göre, Plân tatbikatının gerek dir. Bir misli zam yapılmıs olmak rir yapılması gerektıği cihetle, Kaltadır. | kınma Plânının finansman ihtıya tirdıği finansman ihtiyacını karşıla b) Kiraya verilen meskenlerle, cını karsılamak gaye ve gerekçe mak üzere mesken olarak kullanıL sıyle Bina vergisi ve ekleriyle Ara1 l a n binalann buhran vergisine zam ticaretbanelerden alınan vergi de PöNÜM MUBfBAT PAM|;k PAHCAZ TUJVH ri vergisine zam yapılması, Emlâk yapılmakta ve vergi nispeti bütün bina vergisinin 'İ100 üne yükseltil •ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııç vergisinin yürürlüge girmesiae ka1 «nalara 1/3 olarak uyguianmakta mektedir. Böyleee, evvelden 1/3 oF/ND/k dar ihtiyacın bu yolda karsılanma dır. lan Savanma vergisi 3 misline çıd ongörülmektedir. Bınneflce, mesken olarak kullanı karılmıs olacaktır. (Kiraya verilen Bu konuda B.M.M.'ne sevkolunan • l a n bi™l<»rm vergisi bir misli artbinalar ve ticarethanelere ait bu KANVNA 5 ayn kanun tasansı, ilgili hüküm mıs, diğer binalarınki aynen muhaSavunma vergisinin Gelir vergisifaza edilmis olmaktadır. ler gruplandınlmak luretiyle ve Daha evvel muafiyet verilmif bi ne mahsup edilemiyeceği hususu KANVNA TZ anahatlariyle şöyle açıklanabilir : naların bu haklan »aklı tutulmak Gelir Vergisi Kanunu'ndaki deği 1 ) Bina vereisindeki mutadır. siklikler vazımızda açıklanmıstı). GÖR.E aflıklarm değistirilmesi: BI7HRAN VE MÜDAFAA VERGtSİ D E G Î Ş Î K L t G l : Bina vergisinde halen mer'î hü4/1/1961 den beri son sekli yürürlükte bulunan Vergi Usul Misal: Gayrisâfı i;radı 6.000, sâfi iradı 5.000 TL olan bir bınada : kümlere göre (3.1.1961 tarih, 206 saKanunu (No 213)'de yapılmakta olan degışıkhkler sunlardır : K i r a y a verilen mesSahibinin1 otnrdnğn yılı Kanunla konulan son esaslar), k e n l e r l e ticaretbaneler meskenler sshiplerince mesken olarak kullaEski Eski nılan binalann 10 yıl ve kiraya veTasan Kanun Kanun Vergı Usul Kanunumuzun 1950 den ben uvgulanmakta buluTasarı rilen veya meskenden gayri mak600 600 600 600 nan 5. maddesi ile mutlak bir «vergi mahremıyetı» konulmus; satlara tahsis olunan binalann 3 Bina Vergisi Vol2 100 1/3 200 mükellefın ve mükellefle ilgili kımselerın şahnlarına, muamele 1/3 200 1/3 200 1/6 yıl müddetle vergiden muaf tutul Buhran > 100 1/1 «00 ve hesap durumlarına, ıslerine, isletmelenne. servetlerıne veya Müdafaa > 1/3 200 1/3 200 1/8 tnakta oldugu mılumdur. mesleklenne ait bilgilerin vergı dairelerı ve bu hususlara vâkıf Bu defa, özel sektör yatınmlan diğer Malive mensuplarınca açıklanmıyacagı hukme baslanmıştır 800 TL. 1.000 TL. 1.000 TL. 1.400 TL Din daha ziyade lükı mesken inşa Y e k u n . . ••»40 *o25 Bu defa, aynı gizlılık esasları devam ettırılmekle beraber, ka atına yönelmis oldugu gerekçesiy Vergi artışı ARSALARDAN ALINAN ARAZİ VERGtSl DEGtŞtKLtGl mu yararı gerekçesıyle bu mahremıvete bir ıstısna tanınmaktadır le vergi muafiyeti büyük ölçüde 1942 den 1960 dan Nitekim, bahsi geçen 5 ind maddeve eklenen fıkralarla «yıldaraltılmakta ve halk tipi evlere Kıymetinin takdir tarihi: evvel 1942 • 51 1952 • 55 1856 57 195S 59 tonra lık gelir vergisi ve kurumlar vergisı veren mukelleflere beyaninhiıar ettirilmektedir. nameleri üzerinden tarh olunan vergilerin, vergı daırelerine ası Z ı 1961 yılından beri son sekliyle ırak teıbıt olunan iıtisna, bu kere rek ekım . layım beyanınm yapıl Nitekim, Bina Vergisi Kanunun Kıymetine ek 3 1 lacak cetvellerle ılân olunacağı» belirtılmiştir. da su degiaiklik yapılmıs olacak • lenecek misil E yürürlukte olan ve 1963 de 202 sa10.000 lırayı asmayan kazançlara ması gerekse vergı beyannamesi\ *050 Vergi nispeti */>t %20 •AS •/ol5 Tasannın gerekçesi ve madde hükmü incelenırse, gonılmek E yılı kanunla onemlı değişiklikler ı uygulanrnak kaydıvle 250(1 liraya nra verılmesı zamanı ve taksit sü VtlO tır : (Neticede) tedir kı • E vapılan 193 savılı Gelir Vergısı Ka inriınlmıstır Muafiyet ölçülerini relerını tesbit ıçın Malive Bakan1. Bu kanunun yürürlüge girea) lsim ve nn\anlariyle adlarina tarhniunacak ver^ıler açık E nununria derpış olunan tad'.iât asarak vergıve tâbi tutulan çıftçı lığına yetkı verılmektedır Bakanceği tarihten itibaren inşa edtlen : 4 ) Arsaların verçi mat hakkındaki büktim de aynen molanacak olanlar vıllık beyanname veren Gelir \e Rurumlar ver E şunlardtr: 'lerden vergiye tâbl kân 10 bin lı l:k. kanunun vürurlüğe girdiği rahlarma uyffulanacak a) tmar ve tıkin Bakanlığınca hafaza edilmektedir). gisi mükellefleridir. rayı aşmavanların 2500 hra«ı vergı aydan sonra ptelen ay içinde (muh teabit edilen «Halk konutlan stane) Aneak, arazide 1.6.1942, arsab) Açıklama vergi dairelerince ve ancak dairede asılacak emsaller: dısı bırakılacBktır. temelen martta) bu süreleri teıdardı» na nygnn aagari nitellkte larda 1J.1960 ve blnalarda 12.5J953 cetvellerle yapılacaktır. Bilindiği üzere, 3/1/1961 tarih, d) Götürü gider emaalieri: (Md.M) ibit ve ilân edecektir binalar Ister Mhlbl otnrsnn, istertariblnden ionra eski kıymet veya e) Cetvellerde yer alaeak bilçi sadece mükellef adları ve 206 savıh Kanunla Bina ve Arazi Zıraî kazanc tl komisvonlsrınca •e kiraya verilsin, 10 yıl; | v . e r g i l e n n i n rnatrahlanna bazı mi, Iradın bölünmesi snretiyle yapıl salınan vergilerin miktarından ibarettir; beyanname vermiyen tesbit olunan götürü gider emsalb) Bn ıtandartlara oyan ort» m mıs olan taksim ve ifrazlarda, parveya zarar gösterenlerin bn dnrnmları cetvelde gösterilecektir. Z • Ziraatten elde olunan Kazar.çlsr lennın % 70 den az olarak tatbik u v g u ı a n r n l s v e bilâhare 21/6/ nitelikte binalar, safaiplerlnin mes 1961 tarih, 309 sayılı . . . bu ' çalara dOşen kıymet veya rayrisa. Kanunla , =. Mükelleflerin işlerinin mahiyeti lle şahıslarına, nile durnmlarına E ] dan 1963 yılından itibaren vergı edilmıyeregı kabul olunmus bulun ken olarak knllanraası şartlyle 5 misiller tekrar değiştirilmiş bulun fi Iratlara, takdir edildikleri tarihve servetlerıne iliskin malumat yine gizli tntnlaraktır. E ' ahnmakta oldugu bilinmektedir. makta idi. 193 «svıh kanunun 202 yıl; maktadır. j lere |5re olan misiller eklenecek d) Verei dairelerince açıklanan bn bilgiler ele alınarak mii E ' 55 mılyar tutarındakı gayn safl sayıl ıkanunla degişik bu hükmü ı Bilindıgı gıbı, perakendecilerle c) Resmt dairelerle devlete ait kelleflerin haysiyet, seref ve haklarına tecavüz edilme«i halinde E mıll! hâsılanın 20 milysr» yakın ta?arı ile °o 60 olarak tâdıl edil eğlence ve fstirahat yetlen ve naBu kere Hükümet, arsalann nu tlr. insaat knrnmlan ve Işverenler tabnna tririsenler hakkında T. Ceza K.'nnn 480 481 inci maddeleri E kısmını elde eden zırat sektörden mektedir kil vasıtası ışletenlenn beyannaTasarıda yer alan diğer madde, rafmdan insa ettirilip memnr ve fus hareketleri ve diğer ekonomik nln tatbiki yolnna gidilecektlr. (3 aydan 3 yıla kadar hapis). ve mall sebeplerle kendiliğinden j a y m Belediye iinırları ıçerisinde ' E 1963 mali yılı içinde alınan vergımelennde gosterdiklen kazançlar e) Tarımda ssgart vergi: büyuk bir reel kıymet kazanmıs ol1 sadece bir tane arsası bulunan, ya ortalama kâr hadlen cetvellerine Z ı nın 30 milyon Tl sını bulmıyaeağı (Md. geçici 10) duğu gerekçesiyle kıymetleri 1942 | ni arsa kıymetlerinde artışlardan nazaran düşuk bulunur ve mükel Z anlasılmış bulunmaktadır. Halihaden sonra takdir edılmiş bulunan , istifade ve spekülâsyon gayesi gütE zır tatbıkat ile 2.5 milyon çiftçi Tasarıdakı önemlı degisiklikler lef bunu hakh sebeplerle izah ede arsaların da misillere tâbi tutulma miven arsa sahiplerini koruyucu E ailesınden ancak c/o 1 1 olan 20 000 j den biri de ziraatte dönüm bası mezse re'sen tarhıyat yolun» gidil mektedir olma.«ı gerekçesıyle kanuna dahil sı yoluna gitmektedir. Z min vergiye tâbi tutulabılmesını na alınacak asgari vergıdir. Tasarının gerekçesinden, bu em edilmekteriir. E hunlarda da aile basına düsen ver Tarım vergisinde randımanı vük Fakat ortalam* kâr hadlerine gö «aüerın tesbıtınde yapı malzemesi Bu maddeve phre, aynı belediye E çınin yılhk 1500 lırayı geçmemesını seltmek ve 5 yılhk plSnın finan* re tarhıyat ıcrası mükellef he«ap endekslennden faydalanıldığı anla sınırları ıçerisinde bırden fazla arZ ve bilhassa Kalkınma PlAnı 1964 man ihtivscını kBrsılamak için ön lan üzerınde vergı ıncelemesi ya şılmaktadır. sası bulunmadığını muracaat ve Z orogramında öngörulen hususları Börülen hu deftisiklik «adece mua pılmıs olmasını ve Takdir KomısTasarı hükmüne göre 206 sayılı tevsik edenlere misil uyeulanmaE dikkate alan hukümet, zıraî ka fiyet hadlerini asıp vergive tâbi yonu ksrarını gerektirdıği için tat Kanunun 309 sayılı Kanunla muad sından dolayı tarholunan vergi terE zançlarda muafivet ölçülerini da tutulan çiftçilere uvıfulsnncsBı S' bikatta bundan olumlu lonuçlar del 1. maddesi su şekılde değistı kin veya iade edilecektir. E ı raltmayı hedef tutan hukümler tes bi tatbik süresi de 19631967 yılla ahnamamıştır. rilmektedır : Böylece, bmalara ait gayris&fi E bıt etmıs bulunmaktadır. n olarak birinci bes yıllık pl&na Bu gaye ve gerekçe ile tasanda a) Arsalarda tahrir ve tadil sn iratlar ve araziye ait k'.ymetler ayZ Bilindiği gibi. bu ölçüler 193 »aınhlsar ettirilmis bulunmaktadır bu madde degı«tırilmektedir. Yeni Isçilere lojman olarak U h s i ı edl retivle tesbit edilen kıymetler : nı tutulmus ve fakat arsa kıymetE vılı kanunda daha dar iken kanu Tasarıdakl hükme göre, ekili sekle göre, vergi daıreleri bu neleeek binalar 10 yıl; 1 '6/1942 ile 31/12/1951 arasında Ise lerine misil tatbik olunarak arsaE nun uygulanması tehir edilmış ve arazide dönüm basin» asgari 318 vl mükelleflerden beyannamesind) Turızm belgesi almıs mües 3 misli. lardan dolayı ö'denecek arazi ver E 1963 te 202 sayılı kanunla büyük lira, agaç basına 55180 kuru», hay de gösterilen kazanç kâr hadleri•eselerin tnristik gaye lle knllanaE çapta muafiyet ölçülen genışletil van basına 3.6018 lirs vergi öde nin altında olanlardan uahat ala 1/T1952 lle 31 '12/1955 arasında Ue gisinp 7am vapılmı» o'maktadır. | cakları binalar 5 yıl; E mişii. Bu defa muafiyet ölçülen necektir. Yaptıgımız hesaplamava cak ve gerekıyorsa ikmalen tarhisure lle bına vergısınden muaf 2,5 misli, 5 ) Arazi vergisine Z oır miktar daraltılmaktadır. 1 1 1956 ile 31/12'1957 arasında ise tutulmaktadır. göre muafiyet ıınınnda bu en yat yapacaktır. vapılan zam: E a) tşletme büvüklü|ü ölçüsü: asağı vergi her nev1 ziraat ve hay (Halk konutlan star.dardına uy Z misli, Bu sekilde vSki tarhıyata, evvelE j (Md. 12) Bilindiği £ibi 1931 den beri yü gun konutların fir» metrekare ve 1 1,1!>58 lle 31/12/1959 arasında ise vancıhkta yılhk 715 ilâ 750 lıralık ce de oldugu gibi, ceza uygulanmı rürlukte olan 1833 sayılı Kanunla daha küçuk binalar olduğu bihn 1 misli. Z Ekili arazinin yüzölçümü, muafi bir mikttrı bulmaktadır. yacak ve 500 lirayı geçmıyen fark mektedır.) eklenmek suretiyle nazarı itıbara ı ahnmakta bulunan »razı vergısı z E yet haddi olarak, 80500 dönüm yapılmıyacakBeymn edeceği vergi bu asgaıi lar için muamele ahnacaktır. (Bilindiği gibi 1.6.1942 iratlı arsalar ve arazide kıymetleE iken 40250 dönüme, hayvan adedi tniktann östünde olanlar bittabt 2. Müktesep haklar : E 100500 iken 40200 adede indirilmek aynea bu en az miktan «demiyeKanunun yıırüriuğe gıreceğl he den evvelki kıymetler 9 mısh ola rinin binde 10u, iratsız arsalarda E te, ağ*ç adedi 6001200 iken 4001300 eeklerdir. Bu hüküm 1967 den ionsaplanan 1954 tnall yılı basından rak ahnmaktî ıdı ki, bu hüküm binde S'i nispetindedir. = olarak degistirilmektedir. (Bu «1 uygultnmıyacsktır. evvelki mevzuata göre muafiyet 1j aynen mevcut tutulmaktadır.) Bu konudaki kanun tasarısmdan ra b) 1.1.1960 tarihinden sonra kıy gerek arsaların uzun zaman bos bıE çüler daha evvelki 193 »ayılı katen istifade ettırilmiş binalann bu f) Uygnlama sflreleri: ; nunda sırasiyle 15150 dönüm, muafiyetleri sakh tutulmaktadır. 1 meti tesbit edilen arsalara misil rakılmasını önlemek, gerekse ma (Md. geçici 12) • ) Vıllık beyanname veren gelir E 25100 hayvan ve 400SOO agaç idi.) 3. Şimdiye kadar tatbik olun • tatbik edilmivecektir. (Arazinln halli idarelerin finansman ihtiya kannçlarında muafiyet vergisi mükelleflerinde öteden beE b) Sstış tntan filcüsü: (Md. 13) Tarım makta bulunan hükümlere göre in 1.6.1942 den sonra tesbit olunan kıy Z ' Küçük çiftçi muafhğından uti [sınırlarını daraltan bu Blçüler ve ri mecbun olan gider bildirimının çaatın hitamından itibaren 2 ay metleri ile hinaların 12.5.1953 tari cını karsılamak gaye ve gerekçe içinde bevanname verılmiyen bi hinden sonra takdir olnnan gayri siyle bu vergide artırma yapümak Ş fade edebilmek için, tasarıya göre, jiatisna haddl 1963 takvim yıh ba lahası genisletilmektedır. ~ Bu surttle, vergi ziyaını önleyici bir fonksıyon ıcra etmeti Ş |bir takvim yılı içindeki tarım îindan itibaren tatbik olunacak: ta olduğu anlaşılmaktadır. rsların muafivçf hakîarı düsmekte *âfi iratlartn.ı misil Filhakika. tasarıya göre, ev kira : gaye ve gerekçesıyle, Norveç, Fınlândıya, Japonya, Isveç ve Yu 5 E.ürünleri satıs bedelınin 25.000 li txr. Bunun neticesi olarsk 19S3 yılarına ilâveten saır kıralar, sayTasanda yer alan hükme göre ^IIIIIIIIIIIIMIIUIIMIIIIIMHIIIIIIIIIIUIIfflllllllllllllllllllMllllllllllllUIIII'r : nanıstan'da uygulanan vergi ödernede açıkhk usulünün memle ~ rayı Z aşmaması gerekmektedir hndaki ziral faaliyetleri bu sınır ıfiye ve özel vâtıtaların gıderlenv Vergi nispeti arazide bınde 10'ı. ; ketimizde de kabulü yoluna Eİdilmektedir. (Reform Komisyonunda bu mikları aşanlar 1964 te vergi ödeyecek jle hizmetçı ve mürebbıye masraf olarak muhafaza edilmekte, arsa jlarırıa ek olarak şofor. bahçıvan = 2 ) MENKUL KlYMETLERDE DEĞER 1 tar 30 bin liraya çılranlmıstır) Bu lerdir. larda ise, iratlı iratsız tefriki ya ölçü hâlen 40 bin, (balıkçılarda Yalmz, ekira . tayım beyan ıü gibi n7el hızmetlerde çalıştırılanpılmaksızın binde 50'ye çıkarılmak l ARTIŞLARI: | 50 bin) liradır. resinin geçmeti ve bu mart ayın lara vapılan giderlerin de bildirıl tadır. Z Gelir ve Kurumlar Vergisi sistemimİ7de, işletmelerin faalle) T3rım kazancı IstisnMi: (Md 19) da beyannarne verilebilmeii için ı mesi deıpış eriilmış; avrıca, veBu »uretle, arazi vergisi arsalar = yetleriyle ilgili değer artışlannın vergilendirilmeye tabl tutul193 sayılı kanunla 5.000 lirm olızamaoın daralması tcbebiyla ge 1 (Arkası S ncı Sahıledel da nev'ine göre S il* 10 misline çı 1 makta olduğu bilinmektedir. kanlmıs olmaktadır. 1 Ancak, Vergi Usul Kanununda halen yürürlükte olan hüküm; lere göre, genel olarak bu deger artıılan Kerçeklestiği anda kâr Bina ve Arazi vergilerine yapı Z zarar'a ve binnetice vergi matrahına intikal ettiği halde, bortalan zamlan topluca v* anahatla 2 da kote olan hisse »enetleri ve tahviller buna istisna teşkil et= mekte idi. riyle hültsa edecek olursak : = Nitekim, kannnnn halen mer'î 279 nnen maddesi leabı bn ka1. Bina vergisindeki muaflıklar ; bfl menknl kıvmetler borsa rayfefyle degerlendirilmekte oldnfn AöAÇ ADEDİ kaldmlmakta ve halk tipi küçük ; cihetle, sene sonnnda bn degerlerinde vakl artıs veya aıalıs verbinalara inhisar ettirilmektedir. = cilendirllecek kSra intikal etmekteydi. Bn nretle, henflı gerçek. . . evvelce verilen muaflıklar devam Z lesmemls bir değer artısı versiye tâbl tntnlmnş olmak netlceedecektir. slni veriyjordn. Bunu önlemek için 179. madde mükellef lohla* değittJrile2. Binslardan alınan Buhran = Traflk resmi ve hususl otomobil vergisi, özel vajıtalardan vergisi, mesken olarak kullanılan = rek «esham ve tahvilâtm alıs bedeMyle değerlendlrileeegi. kabul alınan vergi ^ 50 artırılmak suretıyle. 212.1964 tarih, 197 ••larda, bina vergisinin 1/6 1 iken 2 edilmektedir. yJı Motorlu Kara Tajıtları VerRisi Kanununda bir araya geti1/3 ine çıkanlmaktadır, meskender = Bahse konn madde lle İlgili 280. ve 294. maddelerde de r«nlmiş bulunmakta idi. gayn maksatlara tahsis olunanla ~ rekII tsdllftt yapılmakta ve aynea geçiel bir madde He bn degiBu dffa, plân hedeflerini gerç^kleştirecek ek finansman lh; siklifin kannnnn vBrflriüge frirmeslnden Bneekl degeTleitielere rın vergisi aynen sabit tutulmus tiyacınm karşılanması gerekçesiyle vergi tarifelerine zam y a E teşmil edilmiyeceji belirtilmektedir. tur. 1M0 pılmaktadır. Filhakika, geçici madde, bu yeni hükmün yürürlüğe girme3. Binalardan ılman Savunma E E 'inden evvel ahnmıs esham ve tahvilatın son bilânçoda (31/12/ a) Oıel Jiizmetlerde kullanılan otomobil ve vasıtalardan vergisi, sahibinin bizzat oturdukla alınan vergiye To 25 ilâve yapılarak tarifeye şu şekil verilmiştir: nnda 1/6 dan 1/3 e, kiraya verilen 2 1963) kayıth değerleri üzerinden kıymetlendirilmelerine devam Z olunacağmı hükme haglamaktadır. 800 13 45 615 16 ve = ler ve ticarethanelerde ise 1/3 ten 3) ORTALAMA KÂR HADLERİ: Taşıtların net karsıhğı yas. yukan 5 1 • yani bina vergisinin bir misli | y«5 y»ş 600 ne çıkanl maktadır. E Gelir Vergisl Kanununda ortalama kir hadleri tatbiki ile il950 Kg. dan aşağı TL. 540 312 E 4. 1/6/1942 den ionra kıymeti tak = eiü degişikliğe paralel olarak (Gelir Vergisl Kanunu'ndaki deği492 408 400 9311210 Kç. 972 852 492 E dlr olunan arsalara tarihlerine gö = sikliklerin açıklanması dlğer yazımızdadır) Vergi Usul Kanunn' 684 ı:?nıifino Kg. 1872 924 E re 1 Uft 3 misil tatbik edilecektir. E mın da alâkah hükmü deeistlrilmektedir. 1644 1308 Yrnidfn sekil verilen 43. maddeye g5re. ortatama kftr hadle 16011800 Kg. 1380 E binalann gaynsâfi iratlariyle ara E 2880 2520 1380 2484 E zi kıymetleri aynen kalacaktır. 1S011 Kg. dan yukan 5304 3fil2 4632 | E rinin Törklye BlrfisSnde de&erlendirilmesinl temln jayeslyle mer= kezde bir komisvon knmlmaktadır. b) Yolcu ve yük halinde kullanılan vasıtalardan yalnız = 8. Arazi Vergisi nispeti. arsalar : Bu komisvon Maliye Bakanlığı Mü«te?arının başkanhğında ZEYTINLIK otob'is ve kamvonların vergileri arhnlmaktadır: da binde 5 re 10 dan binde 50'ye E Oplirler Gn. Md , Ticaret ve Sanayi Bakanhklan temsileileri ve çıkanhnaktadır; arazide nispet btn E Türkiye Ticaret Sanayi Odaları ve Borsalan Birligi'nin 3 temsil E 25 kişiliğe kadar otobüs v e 5 tona kadar kamyonlardan alıde 10 ılarak muhafaza edilmekte E ri^nden kurulmaktadır. E nan vergi, modellerinin ilk on yılhk veya daha sonra olmasıdir. E Bn snretle. bütfin vllSyet ve kazalarda ayn ayn takdir eluE na göre. % 50 zamla 218 dan 324 e v e 204 ten 306 liraya çıkanl193 5. KAHVH Bu suretle nihayete eren bu ya ' E nan ortalama kâr hadlerinin tatbfkatında bir ngnnlnk saglamak mıştır. Istiab haddi 25 kişiden yukarı otobüs ve 5 tondan yukan ; zı serisinde, tasarılar ve gerekçele saye«i gfidtilmektedir. E kamyonlarda ise vergiler, yine modele göre, 240 U n 720 y e ve 20Z S. K4NUM Şl rin tahül ve tartısması yapılmamtş, î E 228 den 684 liraya yükseltilmiştir. 4) RE'SEM TAKDİR ESASl: ~ sadece halen B M.M.'nde olup bu E Değı'iiklık. 1.3.1964 te yürürlüğe eirecek ve artırılan vergiler Verpi bevanramelerınin kanunî türesı içinde verümemesi ver VENİ 7; Hr defaya mahsus olmak üzere taksit ayı olan hazirandan evveî 2 , ay içinde ksnunlajması beklenen Z si rriatrahmm Tskrfir Komisyonunca takdirini gerektırmektedir 1 E tasanlarda vaki deSişiklikler ve ıl 2 (Arkası fl ncı Sahiff'^ 2J Tmkplloflere ihbarnamp il«" tebliğ olunacaktır. Şı gili kanun hükumlerinin açıklan Tarım kazınçlarırun vergilendirilmtsinde hayvan ve afaç adedine, eski ve yeni kanunlara göre FılllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllilIIİIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIllllilUIUHIIHUllUInmajiyle yiünümıjtir. > ;ııııııuııııiiiııuııııııııııııııııııııanıııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııı~ hanrlanan gralıls 1961 ve 1963 yıllannd vergi kanunlannda büyük ölçüde değişiklik yapılmıs oldugu bilinmektedir. Bu defa, 1963 bütçe uygulamasının verdiği sonuclar karşısmda, Beş Yılhk Kalkmma Plânı 1964 wlı Pro^ramının gerektirdiği finansmanı sağlamak amaciyle bazı ver^i kanunlarında tekrar değişiklikler yapılmaktadır. Kısmen vergi reformunun tamamlanmasına fakat büyük ölçüde 1964 yılında vapılacak yatırımlar icin bütçenin perektirdiği gelirin teminine matuf bu kanun tasanlan hâlen B.M.M. gündemindedir. Yeni malî yıl bütçesinin uygulanmasına başlanacak olan 1 marttan evvel kanunlaşması gereken ve beklenen bu tasanlar sunlardır: 1. Verçi Usul Kanununda desişiklikler, 2. Gelir Vergisi Kanununda tâdil ve yeni hükümler, 3. Motorlu Kara taşıtları Vrerffisi Kanunu tâdilâtı, 4. Bina. Buhran, Müdafaa, Arazi Vergilerinde değişiklikler. Bu sayfamızda. adı gecen kanunlara konulmakta olan yeni hükümlerle bunlann uygulanma şekil ve zamanlannı ana hatlariyle açıklıyoruz. K. zoo.. 1 Vergi Usul Kanununda: I I Vergilerin açıklanması: Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikler 2) Ortalama kâr hadleri: (Md.111) I 1) Tanm kozançlarının |i vergilendinlmesi: 3) Gider bildirimi ve Gider esası: (Md.91,113) I Motorlu jKara I laşıtları isi I Kanunu'nda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog