Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

CTIIHÎ rrırFT 20 Subat 1964 Anne ve btthamz sizinte I Ziya NEBİOĞLU meşgut oiuyor mu? Çumhuriyet'i %Jf K U ı l d r u d n \* : <z. Mle üe olan münasebetlet Gençlık snketımızın ık ncı ko betı ı«e % 9 72 dır jmejgul olmasın» r»|men fıkren nuounu aı.e ıle ol a n mjna eoe* Ahnan ıcnuclar, venı neılın iyjUnlaşraakta ba;ka bır deyi$le veler teşkıl edıyor Aılevle ılgılı so vetışmeme sebeplerm.r tum olarak nı neslın « M v n m e ınmekte guçruları, daha vakın ılnkılerı oldu aıleden gelmedıg nı ortaj» koy luk çektıkıerını ortava koymak|unu grzonune alarak h«elı oğ maktadır tadır Bu an'aşmazlığın genç nesrencılere sormuf bulunuvoruz 'jm bunalıtnında Bnemli bir rol Anne ve babaların çocuklan üe (y\fb> ""+• l ı ^ /t* ovnadığı soylenebilır me«gul olma dereeeı fıkren an| Xj&£ " ^ J *\J ly Çocukların anne ve bsbalan ile ne ve babaları ıle anlaşsbılen genç ^ ^ ' . t f l tfj3jjE^/; , fıkren anlasmamalan aıle ıtıue» lerın nnbetı okul dı?ı bos saatle I \ U ^ ö ^ v S j ] 1A7T*A se»esıne karjı olan bağlarını zarin değerlend.rılmesı gıbı konu l A V ^ V u \£jl I manla çnzmektedır Vıtekim çolajda îennnız I <e< eençlerının \ U£L\JH&. \ I cukların •'. 50 v e vaklaşan blr kıadurumunu ortaja kovacagz r T ' l l ^ W V 4 " ' " l l " i " e b l r I 1 k f e Kermmekte SeHrımızdckı topism oğrencınm \ ı\T\ I onlarla «Hemava tivatrova vevı *%> 1 nısbetı gozonune a'ınarak ba«ka bır eğlenceve gitmemekieHavdarpaşa, Per'evnıval Sıçlı TeBir (ercek dırler rakkı Vaturk Kız, Istanbjl Er Anketımız hepımızın bıldığı bır * Toplutnumuzda örnegın lstankek Nışantaçı Kız, Vefa Kaoa g e r çeğı dogrulamı» bulunmakja bulda venı neslın genel olataj Znğrafvon Kız No're Dame d l r y e t ı î m e k t e olan yeni neslın rak fyi vetıjmemesınde aıledeSıonFran* z Kız, Alman Eısele bır kısraı anne ve babalarivle fık nin çocugu ile ılgılenmemesi rı ıle Ü'kudar Amenkan Kız KO ren anlajamadıklsrını keMnlıkle nın ", 10 flkir uvu«.mazlıgı len ve Robert Kolejde uvgu'anan açıklarken bir kısmı da bunu soy nın vaklasık olarak *'« 50 nlsbetınanketımıze verılen cevapların de lemekten çekınmişlerdır de rol ovnadıgı ıfade edilebilîr âerlendın'TieM şoyledır. Anne ve babalan ile fckren an Sosvıl o'avlann birden fazla ıeSornltr E\et Hayır Fikrl T, b* D e davandığı gSzBnOne ahnırsa venl' nesil flzerinde ilerl sflrülen yok ll ö l d f l l flül sorumluluk dereeeçinn ianıldıSı 1 Anne ve babanıı sizinle S84 100 k'dar ailede olmadıjh gKrölür Bu meşgul oiuyor tnu? Vs M M 173 hususu belırtirken dıBer sosval et2 Anne ve babanızla flkren anlajabılıyor mununuz' M28 S279 10 »3 100 kenlenn avn t v n incelenmesi ka nısmda bulundujjumuzu ifade et3 Anne ve babanızla birlıkta V, Kıtap mı okursunuz? betı ise V 19 44 tur Anna va bat gezer mısınız' 5344 38 47 »0» 100 rnek teteriz lEve «ıze arkadaşlık balan gelmceve kadar kendilen Okul difi fimınlırın Sanıldığı fibl değil.. laıamıyanlar nııbetı fıkri yoklar 'edecek bınnı mı ne a'kadajlık edeeek bır:nl evledeterlendirilraeıi birhkte degetırırs nız? % 12 96 Gerel bır kanaate gore buvük grupunda olanlarla nne çağıranlar nısbetı % 13 98 dır sehırlerde. ozellıkle îstanbulda iterlendırıldıkleri taman msbetle Anketıtniîde h«elı gençlenn o Vaktımzı evden dısarıda anne ve babaların çocuklan ile n n l n % *3 T3 ye ulattıgı gorulmek k"' dı«ı zamanlannı na«ıl deSer m ı g e ç l n r s l m r « •, 11)44 / IARIN Bo» zamanlann değer ılsılenmecıklerı, bu juzden de ye t e d >r lendırdıgı de arastırılmntır özel . l i V l e b O r u k n d m l m e ! nı nesun S»n«l olarak ıvi yetıjmeAnne ve babaların çoeuklan ile «ehirlenn ksrsktensj Toplam 100 " " n d e f«n*l eSılım dıîı ıddıa edılır Kuçuk çapta da meıgul olma nısbetı yükıek bu. t l ? i f°*"n«ne ahnarak anneleri de oha vaptığim'z anket n e t a e e i lumnaıma karsılık, onlann anne C 8 İ I ' m a * durumunda bulunan ço Sehrımızdekı lı«elı gençlenn "1 apgimz nket netace'eri masına karçılık, onlann anne OLDUREN SIR bu genel kanaa*l tamamen dofru ve babalan ile fıkren anla?abll| c uA Vn 'n"e nn nl 1 ' 1 l l r ' l m ı ) incelenmıstır 344! [ «bevejnlerı gehnceye ka «Annenız < « çahsıvor.a onlar gede çalı«.ıvor«a l k d A b l » ge lamamaktadır .Anne ve babanıı raelen 0 nııbete ulaımaktan çok I' i n v e e v l e n n d e v i k l t l e r l B İ k l aıznle meeul olmuvor mu* |ek|uzaktır Aradaki fark hemen he" kadar ne vapar.ınız*. so. , Hi A .. , , n]r,^,ra. A » , ,, .... ., , rusuna verılen cevapların değer l a P okuvarak degerlendırdıklenni lındek. sorurruza % 86 64 gıbl bu men , a n y.rıy.dır Bu .onuç Co l e n d l n I m M l .ovled.r sov'emeKtedırler Onlan S 33 19 yuu oi" çcjunluk evet dive cevap euklan ile mejgul olan ana ve ba E V r r vermıçtır Anne ve babalarının balann ancak % 50 ıımn onlarla '» d e r » î'' l l 5«» 1 < değerlendırenler kendılerı ıle kesin bir şeHlde il fıkren anlaçabıld'k enni, arta ka Değerlendirme »ekli nisbetlerı takıp etmektedır Okul sonrası TS gı «rme'iiıtlernı «nvluenler nis lan • 50 «ının ıse çoeuklan ile Ders mı ça şırsımz « ' % 33 19 k'tlennı dı«arıda gorırenienn nii, IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllllMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIMIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMjlllllllllllllllllllllllllllllllllll Ankara Radyosunun hali Tflmareaa yazıyor «Sabahın »a*t (J0 mndan gcce ysnıına ksdar tek leali alattırka mfizlk yayınlıvan bn radvo belli ki birIkl kişinin tekeII altındadır Bn ki^ler latedlkleri tibl progrsmUn değifttrmekte re kendl zeTklerlne g8re düzenlemektedlr. Profmmlann çognnlngHDn (ve bilhaısa aabsb T« akşamlan) Tflrk mfiıifi *e»kil eder. Bn programlann tek blr hazırlaneıtı vardır Moı«ffer tlkar Her gfln lî^O 1S0O; Pergerabe feeeleri Sl 00 » 00; Paıar jreeeleri ÎOMİOM ar»»ında vavmlanan, toplarn 10 ayn TBrk Mflzifl procramını bn kisi kendl irtedlÇine rBre hanrlar. ds dınleylelnin «evklnl hlee aayıp kendl Istefine pBre projramlan tertlp eden Gflntekin Orknt. Artık Ankars R»dvofunnn ıslabı kaeımlma* bir çerçek haIlnl aimutir. Bn da Tflrk Mflzi Mnln aıaltıiıp, Batı Mfl*1H ve S8z vayınlanmn arthnlru««n İle ve bn«1II kifilerin lai ele alman Ile olaeakiır ve olnaiıdır. da. Yakın blr jreleeekte Mahmiıt Tall öngSren'l Ankara Radyotn Proeram Mfldürfl olarak fBnnek ki çalınır, bu olayiD vnkuondan lonra gfinler jeçer, vacifelilerin nmnrnnda dahi olmaı. Canı yanmış bir vatandass Ikın eı evl dıyerek kostngn karakol da vazıfeliler bıvık altından kıa kıa gülerler Bandırma »abıkalıların teskiiatlanrp eirit attık lan dolavıslvle btı Bandırmalı lann can ve mal knrknsm iclnde vasadıklan yer hâlıne felml»tir. tçlsleri Rakanlıjfının ehemmiyetle ve aeilen nazarı dıkkatinin çekılrnesıne tavassatannzn riea ederim.» Belediye Başkanmdan Beledlvenln eevabı «Calıskan Kavmakam> başi'kh bir rica vazı ilgilller tarafından IncelenN Tabanofln yanvor mistır Yenl Beledive Baskam'nın va«KadıkBv Altı Tol Tofnrtçn S5ı ravınlan yok deneeek Psrkma kadar olan volnn ı a { 11lik sırasmdaki vapıcılıfti hak kadar az ve onlar da favdalı olkında at cok bfr bilcıve tabib maktaa zivade dlnlevicJnln rad ve sol taraflanna dBkfllen mo bnlnnnvornm Omarım, tııtanvosnrm kapavıp ba;ını dinleme loılann kaldıniroaai Için alaka. bal Içln de favdalı blr Imarcı »Ine VBnvor Tek bir rtzel §8z lılanna çertken ernlr veıiimlş vaafını alaeak ve halkın alkifitir> proîTamı hazırlıvan kfşl vardır nı toplıvaeaktır. Mahmnt Talf öngSren Diinya Bandırmada sabıkahlar Başkandan. tekmll KadıkSy v> 4çılan Pencere ve Panorama halka dehşet veriyor Idler adına bir tıtlrhamımıı var procramlannı zavkle dfnllvoBa «etntln tariM blr •Knsdili rnm Fnkat AmeHka'da RadBandırmadan btr oknyBemunı Çayın» var An» gimdt nanl, vocnlnk üzerine Ihtisa^ vap vanvor zahmet ederek blr «fBrse G«mı<i olan bn deÇerlI kiflre «Slmdlve ksdar «Jnynlmaınn kav zamanında agaçlandınldı radvoda ISvık oldnfn veri rer sekllde hırmıhk ve lerkeşllk fakst daha tonra btrseveik yamesınl Tnrnzm Bakam 411 tb hâdlseieıi Bandınnayı ısrmif pılmadı Şimdl mezbelelik, easan GöSfi<i'ten rifa etmektevlm tır. mnr dervan at ahın knmareı Çarfinm tsm jBbefinde ke«a ve geraeri vatagi, fındık avıkiaBatı Mflzıgi prosrramlanndan hahsetmefne löznm vok cflnkfl dfikkin lovnlor, kapuı pen vıeıiann çiip merkeri hallnde4nUara Rad^osa Batı Mflzifi cerest kırılır ne bekçiıi ne dev dir Blraı emek eok a* masrst sanına vavınlnor savıImaT Ne bır kon rıyesi alâkadar oinr, blr X»z1la bnra«ı Kadık8v*fln nonan kapısı kasamvla blrllkie ba mevklln adına U n k blr park «er ne bir nprra dinlıvebılırsı nız ba radvodan Rütfln hnnla «Bkölflr peneereleri yere lndirl haline gellr kl, aayın tfçsa'a rm tek hir «ortımlnsn vardır" o lir lcınden ikl araba dolnsn Iç tnptan dva edeHı. 7 Tazan' B CartUleu Molozlar kaldınlacak Hencourt kapıyı çaldı Kendisinl gtjrttnFmme'nin oturduğıı evl aradı ve buldu Bahçede kendını Sîjahlar gıyınmis, jaj ce. Emma havretıni ıfade eden bir hareket jordu Guzel juzu, tîze tenı ıle ne kadar da lı bır kadın karşıladı Bir arnınıu mu varyaptL Hencourt Sue bır ıki sual sormak f hoştu' Acaba bu kadın neden korkuyordu'' mosyo' Evet madam, Emma'yı gormek Muhim değü.» Emma, adamı içeri aldı; de• Ne dıve hndudu geçerek Isvıçrtye kaçmak istıyorum Pekalâ lutfen benl tâkıp edi min serbest olduğumu soylemıştraiz TaŞ ıstemışti? niz Bırıncı katta olurujorlar .. bıî yine aerbestsıniz .. (Arkaaı var) Hencourt. bu «efer kendı kullandıgı »S rabasma bındı lolda bep o kadını dıışunu »••••••••••<•»•••••••••••••••••••••••••••• • 1 23456789 Istanbul'da FATİH 220171 Pazartesl guniert tatll Her gun saat 21 de pazar 15 30 da «îsyancı lar» Çarsamba saat 14 30 da Pazar saat 11 de «Çocuk Tıyatrosu» KADIKOî 380682 Persemb» günlert tatll M o a e r n clektronık endustnsınde ve transıstor t e k Heı eun raat 21 de Cumartesi Pazaı 15.30 da «Evcılık Oyunu» nığınde en ılerl j ı d e n markadır G R U N D l G , t r a n • StTE 476947 Pazartesl gunleıi tatll Heı siîtor, ses teknığı, ustun seçıcılık. hassasıyet ve gun saat 21 de «Ah Baba Vah Baba» Pazar Pa/artesl Çarses sadakatıy!" en buvuk ;ehsraefen k> d e t m ı ş t ı r . : rEPEBASl 442157 şamba Cuma saat 21 de Pazar 15 30 da «Altı 84ĞA • Kisi Yazannı Anyor» Salı Per?embe, Cu 1 TUrker Inanoglu İle evlendıgi * martesı saat î l de «Carmen» Operası »ovlenen Blnema artUtimlz (adı ve eovadı) 2 Blr mahkemenin verdl CSKÜDAR Cuma gönlerl tatıl Her cün kar»'in vazı 1 »uretl bir d n s kasaat 21 de Pazar 15.30 ds «Yedınci Köpek» natlı h»w an Teml 3 Banvodakl el vı^rttnara msh<j> ver l«kambıldp J YENÎ KOMEDt 44040? Salı tatıl Dıger gelCIHuN KOM. ORT. Sultanhamam, Katıreıoflu han ksl 5 celer 21 de «Tepeden Irne» Perşemhe Cuma, hır kkg\t 4 Tprsl «geleneklere 4y davanma suretivle» anlamına O^rran • Cumartesi PazarteM 17 de rGülnıhal» (Pa I CM h'r termd r 5 Blr harf'n • zar 11 de Çar?amba 14 30 da Çocuk Temsılokjru^Jr strr<=l küçjk çspta hir Al J len) mar r» a cl dır 6 »P tlavıcı «llah «, AKS4RAT KÜCÜK OPEKA 215773 Suare lardarcl atr pmf arac rd n mahrun 21 15 Pazartesi hanç her gece cumarteM «n «mma hlr soz 7 özen 8 Espazar ve çarsamba 1615 te matmede «GeM «ava«!arda »ı^ınak olarak kullrf neral Çöpçatan» nılmı^ o^n kfllın duvarlı ve^ler (çnpull 9 AS T n 7evk alar a v duvARENA 4*«418 440704 Salı hariç her gun durumu 19 30 Şarkılar 19 50 ler GUnluk olaylar 19 30 Haflf ANKARA İ S T A N B U L 18 ve 2115 *e «Sezar ve Kleopatra» (CumarUvkudan once 10 00 Kuçük 1 an du^u hl= e^AİIlKIc hiç Wr llgl'l bumelodller 1« 40 Şartolar SO 00 lunmevan 6 27 Açılı» 8.30 Günsydın lar 20 00 Dın Ahlâk Uzerlne tesı, pazar matine 15 30 da) 7 30 Açılış Kıt» hıberler . Ha Edebıiat dünvamız 20 15 Radvo fıf mazlk "8W Haberler 8 15 promcnad nrke«trası ~ 20 30 Caz 7 30 Sabsh müzlfl 7 45 Saz konusma 20 10 Şarkılar 20 30 AZAR 228246 (Gazanfer öıean Gonfll Ol O Haberler 8 If Açık cturum 2100 Kı«a haberSaz eserle'1 8 30 Salon orkîetra» müzlgi 20 40 Şarkıisr 21 O O eserlerl 8 O 1 Arapl^nr tsrael ve çev re«ine ku Toplulugui Pazartesi tatll Cuma suare, lar, 5 00 Türküler 930 Kü Had\r> tlvatrofu 22 00 Reklim SlzJn Için çalıvoruı 8 30 Ei ka ler 21 f2 Radvo fnnatçıları blr alt bolgeıer Için kullandıkl«n soz Cumartesi ve Pazar matine ve suare «tpekarada 22 00 T B M M saatı çük kon«er 10 00 Kııa haberler lar geçldl 2S 30 D ı n ı mürijl dmın ı«t»klert 9 00 Kapanı; 2 «Lk tak » anlamına Karma blr çi Merhum» Dığer geceler «Muhtesem Ser11 »7 Açılış 12 00 Kıs» haber 22 15 MJzlk dıin^ası 22 45 H«Kapanı; •n (XI Haberler 23 10 Gece konemlr 3 Tersı «konut ele geçlr'ı berter 2T 40 sen» anlamına karma blr emlrdir çevrt12 00 Açılıs . Kua haberler fert 24 00 Kısa haberler Kapa ler 12 0Î Öğle taUU Içln Gece vT22 55 Gece konsert 00 K«a = l n a dojru 24 12 S0 Şarlcılar ve türküler 13 00 Unce «andlaçma vr nlkâh» mânaeıBULVAR 314893 Pazartesl dısıoda her geSakrı nrke*tralan 12 20 Şarlcı mıj H»b«rler 13 15 öğle kons«rt p»nıç na gelen hlr kelıme bıllrir 4 Dln lar 12 40 Hâlif müzlk 13.00 c« 2115 te (Çarşamba, cnmarteri pazar matST^VBUL tL RADTOSU ANKARA İL 13 40 Şarkılar 14 00 Çesitll »ollrttemelıne div»nan lnanç mâna«ız ve ^az «scrlrt 13 20 Haberler tire 1615 te) «Kart Horoz» 16 57 Açılış 17 00 Daınlı çay j mantık«ız dlrenme huyu 5 M»1" 5» Açılı» 18 00 Ce*ıtll d»nt ler çeşltll melodiler 14 30 Ş«rr*o Plâk dolabından İS 45 • DORMEN «9759 Suare HJ5 Maöne: Co^arkıUr 14 00 Hafli muzik orkestralan 18 30 Car dün< asıc kılar 14 48 TUrkrtiler 15 00 Ka 18 00 Blr \erdl konıerl 1100 6 E«kl Yuna<» martesi Pazar İS te Pazarteal tatll «Sâhİne Haflf mü7lk 19 H0 Radvo 11e 14 0 Kon'tr «aati 15 00 Kısa dan l«00 MuziMl dakıkalar panı» nistarın en va^lm»nca TIÜ• Zagflrtler» 1« 57 Açılıç 17 00 Kua haber Almanca ^9 45 hah»rlpr Kapsnış l r 30 Mln atür tnüzlk 20 00 Plâkkışıkl: vaı T a r Orkestrj kon«eri n delıkanlısı X OEN AR 493109 Çaraamba harlç, tnare 31J5 17 00 \çılı« Kııa haberler lar ara«ında 20 "0 Çtsfan h«M ler 17 02 Şarkılar 1" 15 Üttün lik 00 Î0 00 müzlk Zl 30 Dans Haflf Poyr»ıoglu ve arkadaçlan 17 30 Jl 1" 1 > H.fıf müzU 17 15 Türkü l»n 21 00 Gece konserl 22 30 »eslenme edatte (Cumartesi ve Pazar matine 16 t e ) : 22 |<>' 1 (i Karma faFİı 18 00 Ods müzlgl 2100 Çe=ltli mürik Oeak ba?ı 18 00 Heklâmlar «eçl mOıitl M 30 00 Türk müılği «fnHrından " «Dflsman Çiçek Gondennez» Saat 18 de : Hafıf müzlk 2o 00 dl 19 00 Haberler 19 25 Hav» U|l R f ^ S n l i geçirh 19 P0 Haber 24 00 Kapan ç Blr rerem ' T «Havvanat Bahçesi» r e «Cephede Piknik» hallemlzde bazı .îi•**.*..... GRUP « (Gen Ar'da) Çarsamba 18 ve 21 15 gıda nidGdelerl te «Denıze Giden Atlılar» ve «Carrar Anave çeşltll ıhtinın Sılâhlan» yaç eçvafi tR Dflnkfl bulm»c»n» tan e<na't r nallrdllmlt »rkn rSTArVBTTl 44J238 8u«re HJ«, Matine • riEi ıbldenblre kalburdan geçirme Çarsamba, C ertesi, Patar 15 te cMesed! ve hareketl vap » anlamına karma blr Sâdık Zevceleri» Her fün 1815 te Münir emlr » Seclve ve «arakter bir Ozkul Topluluğu fGeneral ÇSpçatan» emir lcumas genlşllgl s * Yanm • K4RACA 445666 Suarelerde »e pazar ma Hlnt Av rupa ırnı men ubu J tine 15 te Muammer Karaca: «Lâhmacur) 20 Şubat 1925 tari hli Cumhuriyet'ten 4 Cumburiyetl» X KENT OYTTNCTLARI «497S8 Heı «fUn 18 4e • Pazartesl 18 ve 31.15 te S«lı fHalk r e Ö£Ten• ci) Çarsamba tatil »Gülerek Girln. • KÜÇÜB SAHNB (Ofllrtz 8&rart • Cngln X Cezzar) 49565Î Pazarteal tatll Suare 3115 * tTFAİEE: Beyoğlu 44 4« 44 «. Cuma. Cumartesi Pazar 1T de matineı <Bu laUnbul 2142 22 Kadıkov : • tün Kadmlar Güzeldlr» Lvkafı Islamne (Turk ve U\am Eserlerl) muzesınden dıj; 3«08 7î Üskudar 38 09 45 X ORALOGLü 494935 Pazartesl tatil Her genurelerdPM esv a ıle b rlıkfe \nkarava gondenlmı* buluna Bakırkoy 71 64 6« Adalar • ce saat 21 15 te (Matm Çar«amba 18 ve Cukjmetlı esv a tstanbula iade edılmıştır Bu eserlerın jerlern 5160 81 Iıtınye 63 90 20 • rartesı Paza 15 te) «K>re«'ecı Tevfık Bey» krrulma^ı ıle Muze e^k balıne gelecektır * POLtS İMDAT: îstanbul 27 45 00 Beyoğlu 27 45 01 Anadolu Santral memurelerine ihtar!. Sinemalar Yakası 27 45 02 Sıhhi tmdat: Te efon Şırket nde çah'an gavrımuslım santral memurelennın Beyoğlu 44 49 9» Fatıh 21 15 95 Evkafı lslâmiye Müıesı Turkçeden başka bır lıonla ceiap verdiKİerı goruIdL.ğunden Şır Üskudar 38 05 36 A T H S 440835 «Romalı Cengâver» ket Komıserlığıne Vılaveçe rezkere gonderılerek bu jıbılerın mıs bu hak \slniz lekantalara venlmı=tır * TREN : Demıryolları 36 04 75 FMEK 448439 «Pekınde 55 Gun» lurkç» konu'mava rrecour edılmelerı ıhtar nlunmuştur (Ha\ciarn=>;a) ^2 30 79 (Sırkecı) J t\CÎ 484^5 «Pajlasılmıvan Sev»İH. (T) KluKluksKlan şube açanmor * L'ÇAK İ H Y (Term n d ) • KONAK 4"*fnfi «Her Pencerev e Bak. Torsn'o dan hdber verıldıgıne gnrp Kiu Kluk« Klan gıılı reYalnız lokantalar içki verebıleccklcr 44(1 ''h Hava Alanı 7i H2.4C ' 4 ' \ L F ~ «3.O .Tarıh O>^e<ıı Canavarlan» mıvet nın Kanada \ e Torenio da şube ^.çrrs'i ıçin vapüaT t«>şeb * VAPLK Ueruvolları 49 l« * 4 I t KS w% «Şevtan Bunun Nere«nde. buılerden bır netıce alınamamıç v e g^roklı ızın verılrpemıçtır Gazıno pa^tahane ve kahvehanelerde ıçkı ıçılme«ı menedıl Nooetçı M 44(1^07 ^eiuı Mdt 1 » • • • • • » • • • • • • •! • • • • • <• • • • • • • « «443BS RADYO... RADYOfö RAOYÖ. LE\ ENT «Ben Hur» RÜY4 448439 •Aramızc'akı Şe.tan». SARAY «Pekınde 55 Gun» StTE 477"62 «P»knde 55 Gun» ŞAN 486"«2 «Kalbe Vuran Duşman» T Ylgıt TAN 480740 «Gangsterın Sevgılısı» (1) Y. MELEK .Çılgın thtıras» YE\t AR «Gençlık Gençlık» Y.T4KSÎM «Pav!a«.ılrrıvan Sevgili» YILDIZ 475342 1 «Sevtan Bunun Neresinde», 2 «Ask Tomurcukları» ALFMDAR .Şevtan Bunun Neresnde» AYSD (K Gumruk) «Adanalı Tayfur» BULVAR «Kalbe Vuran Duşman» KULÜP 227183 «Şevtan Bjnun Neresınde» MARMARA «Pekınde 55 Gur» MELEK (Evup) 1 «Kalbe Vuran Duşman», 2 «Belah Torun» REVK 211525 »Her Pencerev e Bak. P Anka MK 223=İ42 «Pa\ laülmıvan Sevgılı» YENÎ 225802 .Pekınde ^5 Gun» YEVİ ( B K o v ) 1 «Kalhe Vuran D u ' m . m 2 €Varan Bir» KA.DIKÖY • OPERA 360821 • «Pavlasılmıv an Sevçılı» REKS 360112 «Pekınde 55 Gun» A Gardner rt7E\ 369994 «Kalbe Vuran Du«nan» SÜREYYA 360682 «Tek Başma» (I) SUNAR .Pekınde 15 Gun» KULÜP (BBeyı) . ö l u m Peşımizde» (T) Ankara'do Oevlet Hystroun BÜIÜK TtTATRO 1138SJ • Buare 20J0 Sah tatil Pazarted ve Cuma tuare « ö p Benl Kate>, Çarsamba luare »e Pazar matine «Sı ıe öyle Geliyor=a öyledir» Perşembe euare «Satranç» Balesi. Cumarteıi auare «Yenufı» Operası Pazar suare: »Uyuyan Guzel» Balesi KOÇÜB ItTATRO 11118» • 8uar« » J ü Pe«artesl tatll, pazar matine 15 t e : rTopuzIu» ODA TtTATROSD 111189 Saat 18 de Pa»artesl tatil .Doğum Gunfl» • SE.Nİ 8AHNB 115809 • Suare »JO, Pazartoai tatil, pazar matine 15 te cBitmlyen Bır A»k» CCUNCÜ TtTATRO 118809 . Suare »JO Pazartesl tatil Pazar matine 15 te •Llllom. ı»*el Tiyatrolar MEYDA.N 8AHNESI 175200 • Çarıamb» tatll Her gece 21 l1? te «Mavl Devrive» Salı Persembe, Cuma 18 15 te: «New York ta Bır Pazar», Cumartesi Pazar, Pazartesı 18 15 te «Sıl Baştan» HALKEVt OrUINCULARI Çarşamna enmarteai, pazaı 211» de 1 CETID tçl» I •Blr Evlenme» 4VKARA TÎTATROSU Her gece îl 15 te : «Gıtli Ordu» Pazartesl matme ve »uare Per•embe ve Pazar mstıre »Go&ofyu Beklerken» Muze eşyası Ankara dan istanbul'a iade edıldi Lözumlu Telefonlar Ankara'do ALKM1JAK 1941İ6 1 cYastık Sohbetl», 2 «Gızli Yollar» AİSK4RA 123432 «Korkusuz Arslanlar». BÜYÜK 124071» .Aska Davet» GOIBAŞI 122215 «Koçum benim» «Korku^u7 Ar«lanlar» 1 «Cnpa Capsna» RENKL» 1121^ .Copa Capana. ULr<? .Seher Yıldızı» '•••• Istanbul'da • • • • >•••••••••••••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog