Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

zu DI Güvenlik Konseyi bir çare olamaz HABERLER Yunan basınından K ıbrıı buhranı Güvenlik Gabon'da hükümet darbesi bastırıldı Özel anlaşma gereğince Gabon'a sevkedilen Fransız askerleri ihtilâii bastırarak duruma yeniden hâkim oldular ve devrilen başkanı yeniden işbaşına getirdiler Dün iki paraşüiçü teğmen tarafından giıişilen EOK A nasıl kuruldu? Mokariosun Başkanlığa, Grivasın kumandanlığa gelişi Tananistanın önde gelen gazetelerinden «ELEFTERIA" gazetesinden iktibas ettiğimiz aşağıdaki makalenin yazar\ Sokraris Loizidisin, II. Dünya Harbinden sonra Snnanistana yerleşen kardeşi Savas Loizidis 1951 de miı*<M pffa General Plastiras'm kurduğu EPEK Parti«ine katılarak Yonanistsnın a siyasî hayatına eirmktir. 1952 de ise. miiteveffa Maresal P " pagos'un kurduğn o Yunan Topluloğu admdaki siya«iî te«ekküle. daha «onra da Paoa'ns'un \pfatı <i7prin«> Bajhakan Karamanlis'in hackanlığmdaki ERE İktidar Parri«ine intisap ettikten sonra Atina secim bölgesinden devamlı olarak mebus seçilmektedir cELEFTERİAn makale bakkında söyle bir not koymustur: 1950 yılında. Kıbrıstaki İngiliz makamlan tarafınHan sürS^in edildikten sonra Atinava yerlesen ve kasım 1954 te silâhlı Kıbns miicadelesini tertiplemek üzere General GrivasDigenis ile birlikte Adava gizli surtlte avdet eden Kıbnslı Rum poütikacılarından Sokratis Loizidis'in. Kıbns mücadeIesinin tertip ve inkişaflarını naklerm«k hususunda eWi»« sahibi olduğunu okuynculanmız aşağıdaki makalesinde tesbit Librevüle 19 (a.a., A.P. ve Radyolar) Dün geceyarısından sonra siyah AfriWilly Brandt rine taşınma»ı, Türkler bakımın kanın 450.000 nüfuslu yeni cumhuriyeti Gabon'da patlak veren askerî ihtilâl bugün Jan havırlı bir gelişme sayılamaz. bastınlmıştır. Fakat bana rağınen, beklenmedik tkl parasütçü teğmen tarafından yapılan hükümet darbesit>ir dönüs yaparak Güvenlik Konnin örnrü bir ffin bile sürraemiş ve bazi Afrika memleketle tür«n bir rejimden kurtarmıslarleyinin kapısını çaldığı için tngilrinden nçakla Gabon'a nakledilen Fransız birlikleri dornma dır. Bütun hurnyetlerinizin iadesi tereye hiddetlenmemek gerekir. hâkim olmuşlar ve askerî darbe ile devrilen Baskan M'Ba yı ve lâyık olduğu dersı alarak yıkı Zira îngilterenin yaptığı, iznkânyeniden förevinln baaına getirmişlerdir. hp gıden rejım sırasmda uğradığı sızlıklar içinde köttt bir bal eareLibrevılle Radyosu saat 15.45 te sine sarılmaya mecbnr kalmaktan (Gmt) hukumet darbesine katılan doğusuna dusen Lambarenoda, or nız ıstıraplardan kurtulmanız içır Ibarettir. Kıbrısta üç önemli as butun asker ve suba>ların teslim manlann içinde bir hastahane 15 derhal önemli kararlar alacağız • edeceklerdir keri tissünün bolnnmpsı dolayısiy olduklarını bıldırmıştır. Gabon »i letmektedir. Sosyalist Parti Baş«Sınıf arkadaşım ve eskiderbe f n önemli toplantılarımn tarih VP > le, bnhranın Güvenlik Konseyine lâhlı kuvvetlerının hepsi 600 askeı Hukumet darbesi, M'Ba ıle baş kanhğı ve Başbakan ri yakın dostum olan Başpiskopo« 'eferruatını aşaS'da nsViedlvorıım çötürülmesi tngilterenin de çıkar v e s u b a y d a n muteşekkıldir ısıyası rakıbi J H. Aubame arasmMakarios'u 1951 in mart avınrla adayhsı ile Batı Berlin Komitenin knrnlnsn tamamlanıvot larına a\kın düşroektedir. Fransız kuvvetı Gabon'a, 1 ma,<ia 20 yıldan berı cere\an eden bir 7 Atınaya geldiğinde, sirfldilik adını Belediye Başkanlığın» 8 haziran 1951 de General G" Kıbrıslı Rumlar, Londra Konfe y l g 1 9 6 1 t a r ] h l j v e a s a >ışın ıdamesı ıktıdar mucadelesıne son vermek e kavıtiaTİvle açıklamak istemedıŞım bir zatla bir arada yürütemiye'as ile birVkte ^tratos'u evinri" vandı. Yeniden kavıtlar. defterler ransından kendilerince tatminkâr \le l l g l h F r a n s ı z . Ğabon sozleş amacıyla yapılmıştır. Memlekette birlikte Grande Bretagne otelinde 'ivaret ederek görüsmeml? üzer» vapılarak.. belki veni bir «tabrir» bir çözüra voln çıkmadıgı takdirde m elerıne uygur. o'.arak mucahale onümüzdeki pazar gunu genel seceği belirtilivor ziyaret ettim Kendisiyle vaptıgım ne. Grivas durumu mahallinde tet Bu sozleş Çimler yapılması beklenmekteydi Güvenlik Konseyine başvuracak etraış bulunmaktadır bu görüşmede, Kıbns silâhlı kur 'ik etmek ve mevîil kesiflerde bu p ridilecek.. adam verei«ini verBugun oğle vaktı Librevüle Rad lannı kesinlikle açıklamıslardı meler. Gabon'dakı bu hukumet Berlin 19, (a.a. Radyo) Batı kavbetmi?. tuluş mücadelesinin tertiplenmesi lunmak özere 5 termnuz 1951 tari mis.. makbnztınn da Amerıkanın sahneje çıkması ve darbesı sırasında olduğu gıbı, tneş >osundan yayınlanan bir bıldınde Berlin Belediye Başkanı Wılly teklifinde bulundum. Adadan sür hinde Kıbns» hareket ettl Gene Tekrar vergivi verecek. Ballın gayretleri kararlannın der r m y e t ı n bozulması halınde, tek ta şoyle denmektedir: .Brandt, sıyası hayatın^n en yukf Çaresi voktnr. verecek? Kıbns a. 10 temrmi' bal tatblkinı geeiktirmişti. îngil r a fj, o ı a r a k tatbık edılmektedır «Pek uzak olmayan bir geleceksek noktasında bulunduğu şu sı gün edildıgim tarihten itibaren bu ral Grivas ö v l e vergi daireleri vaTdır kl te kontrolu ımkânsız bazı numatere Kıbnslı Rumlara tekaddum ralarda ağır tenkıdlerle karşılaş mevzuda gizli surette çalışmakta 1951 de Makarios. 20 temmU7da tbtilâl nasıl olmnştn? 101 bın mıl kare yuz ölçüetmekle. inisiyatifi elinden kaçırmaktadır Batı Berlın Belediye olduğuımu ve Yunanistanın tanın Girne Met^onol^i K'vnriano^ VP bir kaç senelik tahsilâtını islemeDun gece>arı«ı \apılan ihtilâl yışlerın patlak vermesım onlemek mistir. Kavıtlan karısıktır Bövle mu olan Gabon CumhuriyeKuvvetlerı mamavı hesaplamıştır. Neticede paraşutçu teğmen Essona Valere jüzere, Gabon Sılâhlı Başkanlıgı ıle Batı A'.manya Sos mış e»ki mücahitlerinden Kaptan 3 ağustosta tekrar Makariosia bus a r t l a r a ! t ı n d a tı, SOD 12 ayda mesru hükümeblr lusup jandarma teğmenı Monbo.bu duruma bir son vermeye karar AralVnndaki l ™*™™ raman tnşiltere, tetinin Güvenlik Konse ıle yalist Partı Ba^kanlıgı gorevlenni Y. Zisis'le isbirligi vaparak tın kuvvetle devrildiğı 4. cu vâkıf kalkti mı insanlar verjrı makbnzhukumet yinde Makariosnnkinden 8nce *•" Tock'un onderhğındekı bir komite vermiştir. Dolayısıyie, bır arada yuruten Wılly Brandt, miktar silâh ve malzeme biriktir müzakerelerln teferruatma Afrika ulkesıdır. Daha önce vunulmasını sağlamıştır. tarafından yapılmıştır. Fransanın feshedümış, Başkan Leon M'Ba ve aynı partının Başbakan adavıdır diğimi ve bunlann bir kavıkla a olmama ragmen, bunlardan bahset larını babadan ognla vesika olaKongo (Bıaz7avılle), Daho naklinin Batı Berhnlıler tarafından çok se dava gizli bir sekilde Londranın Türkiyeninklne eş te Afrıkadakı eskı somurgelerının en hempaları tevkıf edılmışlerdır.» mek bana düsmez sanırım Gene rak saklıvacaklardır. C biz bn dön mey ve Zeneıbarda hukumet kuçugu olan Gabon 17 ağustcs 1960 Bıldirı soyle devam edıyor «Ka vılen Wıl!y Brandt'm partı baş mümkün olacagım kendilerine a ral Grivas bundan ti sndnr: sonra. silâhlı vava hep makbnz saklamava rnı darbelerı vuku bulmuştur teklifim bağımsızhğma kavuşmuştur mu hürriyetlen yeniden kanlıgı ?ıbı ağır bır gorev alma çıkladım Bu husustaki «Güvenlik Konseyi, nizam ve ta sağlankurtulus rnCeade'esiriin mümkün geldik? Neden verti kavıtlan ma«1963 ve 1 * 4 te Afrıkavı 9> Makarios'un ifade ettigi sının Beledne Baskanlığını yurut üzerine »«avisin keranmasında lngiltere, Gabon un buyuk bir kısmı tropıka! mıstır. Bütun sıvasi mahkumlar olmasından ve mütpet neticeierin bnt ve mahfnz degildir? doğudan batıva. kuzevden guOlacak sev degil.. her laman Imesıne engel olacağı volunda soy sörüşleri burada açıklamavı, şim den emin olarak Atinava avdet etTiirkiye ve Tnnanigtanın hak ve ormanlsrla kaphdır. derhal serbest bırakılmıştır • neye sarsan karı^ıklıkların ve bir vergi borcnyla karfi karÜnlu Soıyolog Dr Albert Schlentıler dola=maya baslamış hattâ Hlik münasip görmüyorum sommlulnklanna m&dahale sayıl Hfireffeh ülke miştir. " n hukumet darbelennin başlıkalmanız ihtimali var. Ne Bır kaç gün sonra. admı açıklakendi«ıne Belediye Başkanlığıı» raıyacak mahiyette âeil tedblrler vveitzer, yarım asırdan beri GaGizli Mücadele Komitesi bu aracalan şunlardır' öğrenildığıne gdre, İhtilâl Kodan ıstifa etmesi bıle tavsıye edıl maktan çelrindığim do«tumla bir da, Atina llâhivat Fakültesl Pro vapa*aksınız? tt.raz, lemviz. D«v. »lmalı ve Kıbnsa bir banş kuv bon'da >aşamakta, başkent Libremıtesi M'Ba'yı tevkıf ettıkten son13 ocak 1963: Togada askelikte Makarios'u tekrar zivaret et fesorü Yerasimo» Konidaris. mıtir. veti çıkanlması çabalannda üç ville'ın 160 kılometre kadar Güney let Şfirası.. nera? bre ngras. OlG e ri hukumet darbesi (Başkan ra zorla ıstıfava mecbur etmıştır tim Bu ikinei zivaretim «ırasında neral Papadopoulo«. avukat An raaz böyle sey. garantöre yardımcı olmalıdır. Gü , Batıh muttefıklenn de \VılI> Olvmpıo olriüruldu* îstifanın Librevüle Radyosunda cerevan eden mÜ7akcrelerden yal toine Avyikos ve hukuk profesövenlik Konseyi Kıbns bnhranını Bngfin ben kalkssm, yanlı otBrandt ve onun danısmanlarına 22 mart 1963: Cad hukumeokunmasından sonra Millî Meclis ni7 şu pasaiı kavdedivorum: ancak Londra ve Zürieh Anlasma rü DiTiitri Ve7Pi'<:' n de Mirakivle dngnm vergl dairelerine mfiraeaat eskısı kadar ıtıbar etmedıklerı de tıne karsı bir sulka<îd teşeb Baskanı ve butun hükümet uyeleMakarios. mıVadelenin gizli blr Vezanis. Çaçomiros ve Stavropou etsem.. larının ı;ı$ında mücakere edebilir.» bu«u ortp\a çıkarıldı meydandadır Komunıstlerın tehdı rı nezaret altma ahnmıştır. | «urette hazırianmasını kabul ede los adlarmdaki «ahısların da ko11 üyeli Güvenlik Konseyinin Benim verrl boTcum var mı, 15 ağnsto* 1963: Kongo dı altında bulunan Batı Berlının Librevüle Rad\osuna gore, ihtı ' rek bu hus'iMa bana salâhivet ver mıteve alınmasını teklif etmiştir. yok mu? dive sorsatn: önünde, bir de Kıbnslı Rnmlann (Brazzavıl!e> da huKumet kahramanhk sembolu olarak golâle «halkın ışbaşında bulunan re mıs ve simdilik adının scıklanma Komite bu şekilde tngilizlerden sonra yapılmıs mökurulduktan darbesi Başkan Fulber Yulu rulen mantığa uvgun ve açık du Borcnm voksa elime bir kâfıt jımden duyduğu hosnutsuzluk te ^ masj eereken bir Kıbrıslıdan. Bas sonra, komplo kaide^rtne raeaatı vardır. Makarios, «Kıbrısın riayet veriniz, desem veremezler. devrildı şüncelen ve hıslerımn samımıvebep olmustur.» niskopoeiugun hesahına 5 00(1 ster edilmek suretiyle lerhal faallystoprak bütünlügünün raabtemel Washington 19. (a.a.Radyo) 16 eylul 1963: Çad baskentı ıle buyuk halk kütlelerıne hıtap Tani hazine hiç bir taman mflGabon siyah Afrıkanın en mülın tahsil etmek iirere bir mektup te geçmiştir. istllâlara karsı korunmasını» ta Amerika Hukumetı, lngiltere, Fran ti Fot Lamv'de karışıklıklar eden Wıllv Brandt, bu nıteüklekellefin yakasını bırakmak iitereffeh ulkelennden bıridir. Ke1 tpvdi etmisti lep etmektedir. «Mohierael iıtilt «a ve Yugoslavyaya. küçük sılâhEkim kasım 1963: Ce7annı kavbetmıs gorunmektedir 1952 nin haziran ayında tekrar n e ı . Onnn içln rerfide mürtmı lar» deyimiyle, ta*i»Hyle Türki l a n ıçme alan atkeri vardımı bu reste ve msdeni yaj lhraç ederek vır Fa^ 'inır çatısması Ben, mücadelenn malî kısmına Atinava gelen Makarios'u ziyaret zamanı Karışık meselelerı duzgun ve kaldırmak çok vanlış oyenin müdahale hakkı kastedil gunden ıtıbaren kesttıistir Bu ka ekonomısmı kuvvetlendırmiştir. 28 ekim 1963: Dahomeyde açık bir şekılde anlatmada Wılly kansmak i'temedıSimi Mskarîos'a ederek. Gizli Mücadele Komitesi Inr, haksızlıklar olnr; hattl bn raektedir. rar, adı geçen ulkelerin bandırala j İhtilâl hareketine 200 kısilik bir askerî hukumet darbe«i, başBrandt'a esıt olan tek ınan e<;kı bildirerek caravı tahsil etmekten nin tesekkülünü bildirdim ve ko vfizden çoook «nii«timaller olabiBaşpiskopos, emellerine hizoıet n n ı taşıyan gemılerin Küba ile ti kuvvetm katıldığı sanılmaktadır. kanın istıfası Başbakan Konrari Adenaııer'du cekindım. Makarioı'a da bir gizli mitenin 2 temmuzda vapaeağı bir lir. Bilmiyornm. haska medenS edeceği tevehhümüne kapıldığı caret vapmava devam etmesi uze1 İhtilâl Komitesı bugun Demok1 ocak 1964: Oranda ışsızWıllv Brandt'm şımdı vaptığı ko mücadele komitesin'n teseVkülüne toplantıya Makarios'un da katıl memleketlerde bövle bir osnl var Güvenlik Konseyini Türklere kar rine alınmıştır. rat ve Sosyalist Bırliğinin Baska lerin şıddeth numayişlerı nuşmalara dıkkat edenler, onun tp=ebbii« edereiHmi ve kendi'l tek ması karanna vardık Kcmlte, tâ mı? Var<sa bnna mnkabil devlet Amenkan Hukümetınin bu karanı Aubame'yı yeni hukumetı kur8 ocak 1964: Ganada muhabiT silâb seklinde knllanagelhâlâ guze! konuşmakla beraber rar Atinava geldijinde komitenir vin edilen eün ve saatte Prof mükellefe karsı ne gibi earantiler rniştir. llk aroacı, Ankaranın 120.000 nnı açıklıvan Dışisleri Bakanhğı | makla gorevlendirmıştir M'Ba'lefet hderinin tevkıfı uveleri ile temasa eeçirmeye ça«ık sık tekrarlar vaptığını luzum Vezanis'in Skoufa «okagındakl 34 saglamıstır? Bnnn öğrensek fena sovdaşının daha fazla bogadan ısözcüsu, bunlardan baska, Amen1 ntn sıya«ı rakıbi Lıbrevılle RadOeak »ubat 1964: Eski Belsuz sozler sovlevıp karışık bır ifa 'ısacaSımı «övledim numaralı evinde toplanarak duru olmaz... çıka kongo^unda Kuviluda masını önlemek üzere müdahale kan vardımından faydalanan Is yosunda yaptığı konusmada şunla de kullandıgını belırtmektedirler Bir kaç gün sonra Karjtan Zisi« mu müzakere etmişHr Bu müzaPıerre Mulele vonetımındekı bakkmı knllanmasına Birleşmis panya ve Fa« Hükumetlerine de, n soylemiştırBunun gelecek vılın sonbaharında le olan snlasmamıza ve ihzart ha kereleri burada açıklamavı lüzum Bn arada snnn da «Svlivevlm ki çetelerin tedhış ve dehşet Milletler vâsıtasiyle set çekmek kendı gemi ve uçaklarının Küba | . sizin endışelı ve sürekli çag 'vapılacak Başbakan seçımlerınde rpkptleritnize istirak etmekte o suz telâkki edivorum. hareketleri. Ruandada Tutsi' vergi mevznatı artık en salShiyet«ir. Mütaakıben de. Türkiyeye mü ile tıcaret yapmalannı Bnleyici nlarınız üzerine ve sevgıli GaboLudwıg Erhard'ı yenmeve çalışan !an kardesim Savas Loizidis'e bu kabilelennin Hutuslulan katli mütehassıslarm bite içinden çı. Makarios, başkan olnyor dahale hakkını bah^eden Londrs tedbirler alıp almadıklannın sorul , numuzu genel bir ayaklanmadan Wıllv Brandt. ıçm cıddı engel ol mıi7akereler hakkında malumat li . Komite. Makarios'un Kıbrısa ha kamıyacağı kadar karısık ve cetve Zttrich Anlaşmalarını feshede duğunu bıldırmiştır * Jve bunun sonuçlarından kurtarduğu sövlenmektedır vprdim Dig»r taraftan gizli komi12 oeak 19«4: Zengıbarda ihreketinden pvvel 21 temmuzda, refii haJe gelmi<tir. Bir vergi dalbilroek için Blrlesmiş Milletleri Amerikan Hukümetınin bu ka1 mak amacıyladır kı. «skerlerimız 1961 rle yapılan son seçımler sıra tenin tesekkulfı için ewe!8 «aVnk kardesim Savas Loızıdis'ın Mav resı mödCrii bana: tıla! âlet yapmaktır. rarı, geçen aralık nymda kabul edi j v« jandarmalarımız memleketi ka Rakanlardan fîeorgp Stratos, Ge«ında Brandt, Adenauer'un atdıgı 24 ocak 1964: Mesrı huküromihali »okagınriaVı " nmnarah W Ankarayı, s n n ettigi anda Kıb len dıj yardım Bahınız su cilde! Bofllar verkanununa uvgun çınılmaı şekılde duzensızlığe go1 metleri kortımak üzere tnoylara çok vakın bır savı elde et neral Grivas ve Yarbav tlias evinde tekrar toplandı Bu toplan gi hakkında nstaki Türk Alayının kadrosunn olarak alınmıştır Bu kanun, 14 suBakanlıktan feltnig Alexopoul»J ılp temasa geçmek gıliz kuvvetlerinin Ken\a ve mıştı Sosvalı«tlere gore Brandt'a tıda Prof Vezanie. bir komite bas talimatlardır. Tam V0 tane . B»ngenisletmekten hiç kimse alıkoya bat 1964 tarıhıne kadar, kendi ge Tanganıka'ya gıtmeii. Uduyulan sevgı Erhard'a duvulan kararına vardım kanınm tâvin edilmesi lüzumunu dan avn olarak 958 959. 961. 962, maı. Mllletlerarası anlaşmalar j mi ve uçaklarmın Castro rejimi (NOT Stratos. Halkçı ıleri sürmu'tür Takdir edilmesi ganda'da karışıkhk «evgıvı geçmektedır Buna ragmen, TEŞEKKÜR bir mânâ ifade edivorsa, Türkiye ile ticaret \apmasim önleyıci uy963, 964 vıllannın «elir veTeisl Partinin nüfnzln fivelerin güç olmıyan Bngünlerde: Habeşıstan çeçen hafta Sosvalıst Parti Bassebeolevden Stürü mevzoatı hükfimlen avn ayrıdır. nin mttdahale hakkı var demek gun tedbirlen almavan Arrerıkan drn. dinamik bir potitikacı Makarios'u komite Somalı "sınır bolgesinde çar14.2.1964 gunu ebednete inkanlıâına «eçı'.en Brandt ın zamahaşkanlıgına tir. Tok eğer Güvenlik Konıeyi vardımından faydalanan ülkelere tane dr vergi hesap eetolnp. Maresai Papagos'nn seçtik ve gavbubetinde üyelerden: velleri vardır. Bunlann pısmalar tfkal eden çok *evgılı kardenını Batı Berhn'le Bonn arasında hepsinl ENOSÎS'çi EOKA kaatillerinin askerî ve ekonomık vardımın kesivasete atılması Szerine posımız • bolecegı. bu vurrien de Beledıve oyancagı baline gelir ve boyun sılmesini ongormektedir. Stratos'un kendisme vekâlet et bir insanın bilmenne imkSn yoklitikava fiilen istirak etmek Başkanlıgı gorevını eskısı gibı yüdan büyük bir iş yaparak Londra Bir basın toplantısında hükümeİFFET AVINÇ'ın mesini kararlaştırdıs. Komite faa dedi. I , . . ten ve vapılan seçimlerde aruîemıvecegı volundakı şıkâyetler ve Zürich Anlasmalarını taraHar tin bu kararını sçıklavan Diîiçleri Hyetini devam ettlHiRİ halde. Hastalığı sırasında ve vefatı E bir vergi dairesi mnrtHrfl Terdavlıîını koymaktan imtina de gun geçtıkçe artmaktadır dan birinin dabi rııası hilfifına tâ Bakanlığı sözeüsü. Amenksn yar1953 martına kadar «ind tçoıe» ba çiye dair mevznatm çoklnjtnndan uzerine yakın alâka ve kıyT E Ş E K K I Î R etmiştir.) dile veya t kld tatnamen kaldırmaya dımından faydalanan butun ulkelehis konusu edılm»'ni';"i Komite sikâvet ederse, mdkellefle» ne y v metli yardımlanyla bızı mınIsviçre'de vefat eden ağaf'gal zamanınİBki mukavemet üvelerl. 7 mart 1953 • MakarİM1yeltenirs*, böyle bir hareket çok rın, venı dıç yardırr programının » nettar bırakan aıle dostu bevımı? tp'pkküllerinde Stratos ile isbirli un başkanhğında ve Prof Konl par? Bence hn isi basite irca lft> fena bir emsâl teşkil eder. Bn tak hukümlennden geçen aralık ayınÖlüm ve Teşekkür doktorlara, Denızcılık Ban. zırndır. Hani vergi adaletı, •osyal Ö>IER FİKRET ?indp bulunan Kantan Zıs^'in de d a n s i n evinde toplanarak, 1821 tirde Güvenlik Konsevi milletl&r da haberdar edılmı? olrtuklarmı kası Hastanesı Bas Hekım \e Üskup 1 ladiM me7unalrına^alet faian diye isi lnee eleyfp mnmailevhi evinde ziya Yunan ihtilâii müc3MHerinln anGÜNAY'ın arası anlaşmalan boznp çizmeye belırtmiştır. Doktorları ıle Hemşıreler ı dan KONYA LtSFSİ emeklı sık dokndnnaz mo Myle çorba et ettik. Kıbrısa, silâhlı bir E dına benzer bir protokol lmzalıyave dığer perıonelıne, zıvaremnktedir hükümetler üstü bir «ağlığ'nda, vefatında alâka. MATEMATIK ÖGRETMEhal'ne geliyor ve bn kansıklıktan öte yandan Yugoslav ıdarecıler o=ıs kurtulus mücadelesinin ter rak tncilin üzerme vemin ettik te gelen, cenaze torenıne ka larını esırgemıyen Dr. Mıtkuvvet seklinde gSrüIraeye başla n, Yugoslavyanın Kuba ile tıcare ı Nt Ö7demır TüRTOŞ Saı. ıMifade etmeslni bilen açıkgSıier t !plpnme«i hususundski görüsleri tmzalacan bu protokol ile üzerine tılan, çelenk gonderen,. bızhat Keçecı, Dr Hasan Cev de ÇELEN. Yuk^el SEVtn.r ve dünyamn düzeni altüst i ü ' s e h ; h i y l e ; B.rleŞ7k "Âmerıkamn bnndan faydalamyorlar. zat. Telgraî, telefor veya Tii kendi'ine izah ettim Avnca vemin ettiğimiz tncil. milll lân ve azız nâşı Isvıçre'd^n LtR Sulevrrar ÇELEN Fak olur. Aynca Turkıye tadil veya ta 1 b u u l k e v e ^pU&] blr a ç k e r î v a r d l m , Cfrendigime eBre bir meshnr mektupla bu>uk acımızı oav. yurdumuza naklinde bu\uk "riradelevi tertip ve ldare etmek hâtıra olarak muhafata olunmakSEVİLİR''n babaiarı NES'E, mamen del'shrme ıstıkametinde k e ? t l | ] n a b e n u w n n d e „ „ h a n g l lasan akraba, riost ve vakınhizme'lerı olan Prof Dr Bakadın terıisi, bir marnf kadın 'i?ere gizli bir komiten'n teşekkö tadır. tNCl ENGÎ\ REHA nin sev almacak bâtıl b,r karar, biç süp bir vorumda bulunmaktan kaç.nlarımıza en denn şukranımıha Erdem Mahmut \\\a Dr 'ıinü müteakiben de General Gribeyannamelerinde yılda eılı riedelerı ^hmpt \Y\\iMn".,1**def^««lndenWrle»ml» maktadırlar. Yu g o 5 !avya. 1950 y.l 1954 yılında, b»zı kimselerin baş berberi zı arzederiz. Fıkret Koru Ih'îan KavasıoSvas ve Yarbav Alexopoulos ile te1500 lira kfir bildirmisler. Verfr! CE'nın enıstesı MHletlenn it,bar, bıra* daha Sar ı a r l n d a Amerıkadan buNuk askeri komlteri S lu ıle nâ«ı fstanbul'dan Dımasa geçmemiz 'eklifinde bulun ka bir gizli mücadele Kıvmetli insan. Bü\ük hoca değil, kâr . (Vercisi 275 lira eder).. ' yardmı gormekteydı, fakat bu Kardeşlerı kurmak üzere faalUoie geçtikle1 varbakır'a getıren Abuzer lum. Stratos görüçmelerimiz sıraBnna mnkabil s5vle bir sev 65Saffet ve Talât Knrt Kıbnslı Türklerle Rnmların is mıktar. son yıllarda du^mus ve rini haber aîınca telâs ve endişeye H. ŞEVKİ TORTOŞ Lâleoçlu Vey^ı Pannukçu'va 'ında, General Grivas ve Yarbay rendim. tstanbnlnn marnf bir c tekleri, iki zıt kntnpta toplanmak Yugoslavva Amenkadan yalnız kapıldık. Zira, iki ayn komitenin 152.1%4 gur.u KONYA da cenaze m ra«ımıne tazıvete MeTopoulos'tan hevecan ve harapastahanesi gfinde 1500 lira ciro tadır. Facianın büvügü. hastalıçın vedek parça almava baflamıştır mevcudiyeti ile, komplo sırnnın Ebedıvete ıntıkal etmiştır. Cumhurıvet 184P bızzat gelerek telpraf teleretle bahsetmiş ve bunların da ko Yapılan tetkikatta bntedavisinde Güvenlik Konsevinin ıfşa edilmesi tehlikesi belirmekte Bu vesıle ıle acımızı paylafonla buvuk acımm pavlamiteve katılmalannın zaruri oldumisli fazla de hiç bir olnmln katkıda bnlnna• a , O'na son vazıfesinı eda =n ıdi. Bunun Ü7eıne General san akraba ve do«tlarımıza gunu, bu hususta kendilerile, temıyacak olnsnndadır. Tam tersieden aziz KONYA halkına. ıle derhal faaliyete geçerek teşekkur ederız masa geçecefini ifade eylemiştlr. , miİTOn ne. ortalıfın büsbütün kan?masınvefakâr ta!»belerine, akraba v e r g i k e . komitenin tesekkülB ile s e s e y e Kardeşleri• Yarbav Alexopoulos komlteye dan ve gerginli|in kopacak sevive dostlanmıza en derın şukolan kimstlerle avn avn temass Berki, Ülker. öznnr katılm»«ı hususundaki tekliflmİzi Ikisinde de mfibalâSa oldnçnnn ran hislerimizi ifade ederiz. yeve selmesinden korknlmalıdır. geçtfk ve tesebbfîslertnden Tazgeçve A 1tan Günav derhal kabul etti AÎLESÎ Çünkü Güvenlik Konsevinde, iki melerinin zaruri oldu*unu, esasen sanıyomm. Bir büvük terzi yılda 1951 mayısında kardeşimle bir bir komitenin mevcut bulunduğu 1500 liradan çok fazla kâr eder. NATO öyesi Türkive ile TnnanisCumhurivet 1863 likte General Grvas ile komplo Bir büyük pastahanenin srtinde '"umhurıyet 1848 tanın arasmdaki bir ibtilâfın hartaktiğinin bir icabı olarak evinde nu tebariiz ettirdikt»n sonra ikna 15.000 llralık eiro vapması da pek be dökülmesinden emsâlsiz bir 1 değil de Atinanın maruf bir pa* etmeye muvaffak olduk akıl alaeak sev rivgildir. Bunun ze\k dnyacak devletler de bulanMerhum Ahmet Ziya Bey ve merhume Fatma Saıde Komitenin faalivett tahanesinde buluştuk. GM1 bfr 5 milvon 400 bin lira eder. maktadır ve simdi, Makariosnn Hanımefendının oğlu. Habib Edıp Törehan ın çok sevKomitemiz, silihlı Kıbns mfleakomitenin tertiplenmesl mevzuun 10 kazansa 540 bin. vürde arznlanna nvçnn olarak Kıbns gıli kardeşi, Refıka Torehan'ın çok muhterem ve kıydelesini hazırhyarak tertiplemis [da uzun müddet görüştükten son bnhranında bunlar da söz sahibi ?0 kazansa bir milvon 80 bin lira metlı zevci, Lola Torehan'ın kayınbiraderi, merhum 'ra, nihayet mutabık •aldık. O an ve teskilâtlandırmıstı» Kooıitenin eder. Tflrkiyede bir pastahane bn baline gelraislerdir. sertabıbı şehrıyari Reşat Paşa ve Hacer Kulaksız dafaaliyeti, kısmen şunlardan ibaret Yüksek Mühendij I dan itibaren Gizli Mücadele Kornl kadar kSr edemez. Ve veri, ne 1 Kayhan SAGLAMER madı. merhum Dr 'Cevat Zekâi Bill, merhum Salıh tesi kurulmus ve o güne kadar tir: vakti, ne mntfafı hnna mftsaittir. Fuat Keçecı ve dış tabıbi Muhiddın Akeun bacanağı, Müeadelenin ana hatlannı tâyin sulhçü vasıtalarla progTamsu bir Sövle hesap edelimFatıne Bıll Fatfle Kececi Bejza Akgün'ün emştelçrı, sekilde cereyan etmekte olan Kıh »rtprek projeler'ii M ' i r l ^ ' k Yu 19 şubat çarşamba gıinü a«nç yaşında Allahın rahmetine Bn diikkSn tönde 15 gaat ÇalısAcar Bıll. Dr A^dın Bill. İnci Keçeci, Osmarh Banrıs halkının Enosis mücadelesi *\ nanistanda ve Kıbnsta mücahitler VEFAT ve TEŞEKKÜR kavuşmuştur. Cenazesi, 20 jubat perşembe günü b'ğle nafoplıvarak talim ettiriıek ve eizli «a saatte 1000 liralık alışveris edllâhlı bir mücadele seklinı alarak kası Adana Müdüru Fazlı Akeün ve Gülçm Akgün'ün mazını mütaakıp Ankara HacıbajTam Camiınden alınarak " ' demektir. Hiç »klınız alır mıî sskerî kumandanını da bulmuş ol "irette biriktirilen silâh ve mal Ölümü tnünaeebetlyle blzleenıştel°ri. ınsaniyet timssli aılemn kıvmetli varlığı Hivdi doerndnr divplım» bir milAsrt Mezarlıkta toprağa verilecektir. n pek büvük ve ellm acılara ı du. Gizli Mflcadele Komltesinin /emeyi kayıklarla sdaya gBnder almacak ÖLÇER. BELİK, KIRAY AİLELERI garkeden büyüğUm sevglil a. mek. Makarios ile müsadelenin sıt von kazanan adamdan ğ b l •anna vâkıf olanlann teanaslannı verpi 3 rnilvon mndur? Yani ifrat ve tpfnt içinde eidi, saglaraak •• tnueadele başladıkH. ŞEFİK DALLI Heriş 1055/1862 [ | tan sonra silâh ve cephane sevfel yornı. UmariTn kı bn sSzter sadeŞERMtN ARSLAN nin cenaze meraslnune blzzat ce blrer rivavet ol«nn^ lstlrafc eve gelerek. mektup, vatını devam ettlrmek. tle telgraf yolhyarak veya teleBence yapılacak sev baıitfir. Gizli Koraitenin )ki fıvesi olan AKIN ALTANAK fon ederek ba« »ağlığı dlleme ânî bır rahatsızhğı mütaakıp bütün ihtimamlara rağ> General Griva« ile yazanmız, mü Blr adam avda W Ilraya nn s«lütfunda bulunan dost akraba Nısanlandılar men 18 şubat 1964 sah gecesı etratındakılen büyuk oarlelenin başlangifim ilân ve ter çinlr.. Bnndan fatla kazanrt ne ove arkadaşlanma en derln mln f üznntu içinde bırakarak vefat etmiştir. Merhumun olstın, kendint kim olnTsa olnet ve îükran hlslerlmle teşek165.1964 Istanbul t iD etmek özere gizlice Kıbnsa cenazesi 2n şubat 1964 perşembe günü ogle namazmı gitdde artan sn nisbette ver. kür eder kendilerine bbyle a•îittiler. General GHva«. komite1 cılar göetennemesml Cenabı tâbidir. ders'n'» biter» ''ira mütaakıp Kadıkoy Osmanağa Camiı Şerifınden alınaiın delâletiyle müeadelenin ve Haktan nly»E ederlm. tiraretten. ziraatrak Karacaahmet Aile Kabristanındaki ebedî ıstirahatlOKA'nın kumandanı olmustu dan, Scretten. llâncılık: 8578 1858 Bugun saat 18.00 den itibaren KEMAL DALU gâhına tevdı edilecektir. , Kıbns mücadelesinin ve EOKA'1 ten. lenaattan. sanattan. edebivatavnkatlıktan mn teskilâtlandınlma<!! ile Cen» tan, doktorlnktan. Tann Rahmet Eyleye. AILESI ACI BİR ÖLÜM al Grivas'ın başa geçrnesi ma jveya at varısından.. ne kazamrsa undaki hakîkat 'ste bu meTkez ,onnn sn kadarım herkes verfl veKomedi 2 Bölüm Bay ve Bayan Jirayr Turk"ipdir. General Grivas ile koml'p reeektir.. bn esas bir kere knndu Yazan: Türkçesi men ve evlâtları Vahram ve Sahneye Kovan: rrrci fasındaki gizli temasların mpka mn? Yavas vavas herkesin Joseph STEİN Araksi sevgılı evlâtlan ve Nedim KENTER Yıldız KENTER n Reklâmcıhk 697/1867 i7masına rm'H^Sı1'5 prtpnlerin hvj takati ve kazancı 4a tesbit edilır kardeşleri •emaslan güçlestirdikleri ve Ma Eksilme oldn mn. sebebi arartın. OYNIYANLAR Brandt tenhid ediliyor imdi: Vergide kaçak çok! Lâfı var va! Ben bnnn tek. zip etmiyonım. Bn kadar çavri mazbnt nsnllerle verp ka. caîı olmamak kabil dejil. kaldı kl baska memleketlerde de kacak var, var ama bize nisbetle dana az, vergi de bize nisbetle daha Sdü. Ne i«e bneOnkO lâkırdımız bnna dair deSil . Vergi kacmasm dive tflrifl tedbirler düsflnüHlrken mnkell'neri çerçekten ^arsacak blr mnv» zenesizlik dotaeagından korlcnyo. rnm. Dâva <nMaliveeiler verriden mfimrn »am^nı (7aman asımı) nı kaldırmak i'tivoriarmı» «imdi bir vergi bf» sene tahakknk etmemis Ue vev» tahakknknndan sonra heg «enede tahsit edilememisse laman aşımına nÇrar. muvazenesı Son 13 ayda Afrikadaki ihtilâl ve karışıklıklar Amerika. Yugoslavya, İngiltere ve Fransaya askerî vardımı kesti AT HAZIN İRTİHAL FERİT ÖLÇER SÂİD TÖREHAN KENT ILJ OYUNCULARI GÜLEREK GİRİN İSTANBUL Radyosunda VEB DEUTSCHE SEEREEDEREİ ROSTOCK Avrupa bmanlanndari ve Avrupa limanlarına muntazam yük seferleri Modern şileplerle muntazam yolcu seferleYİ. Arsba ve yolcu biletleri tenzilâthdır. M f i r a c a a t : (Î'NSİKLOPEDİ Müşfik Kenter Sükran Güneör Erol Günaydm Bülent Koral Tüncel Kurtiz Gülsün Kamıı Sema Özcan Güler Kıpçak Yılmaz Köksal Cenk Giiner Nihal KeşaTeri Doğan Könel Raif Esmer Nurettin Serer Celile Tovon. Her gün saat 18 00, pezartesi 18 00 ve 2115 te HARUTYUN NİŞAN TÜRKlVIEN'in İHSAN BERKİN VAPUR ACENTALIGI Bevnelmılel Naklivat ve İthalât Galata Frank Han kat 4 No 23 24 25 T°l"fon: 49 16 02 44 39 2İ TELG ÎBERKTN Beklârrjcılık 425/1833 Hâncılik: 8551,1SS3 KALBİN SESİ HALKIN GÖZÜ (2 a>Ti Komedi) HAFTADA YALNlZ İKİ GÜX Dâacılık: 8583/1857 Salı ve cuma saat 15 00 de (Halk ve talsbeve tenzilâthdır) ânı vefatını teessürle bıldirirler. Cenaze merasimı (yarınkı) Cuma 21 Subat 1964 •saat 15 30 da Beyoğlu Balıkpazaı Cç. Horan Ermenı Kılısesınde ıc ra olunacaktır l<:bu ılân dâvehve verıne kaımdır Tazıvet zıvaretlermden ımtına e. dılmesı rıca oiıınur Cen;i7P Ulprı SPTVISI Becid\an Tel 4J 12 ?q 48 09 9« Varios'un Seychelle» adalanndakı ] '""•• B " kazanc kontrolnnnn tiirlü menfasmdan avdet ettiŞİ zaman s e b I İ vardır. Elverir ki; anlayıslı •amamen inkitaa uŞ'amasins s« ve insaflı oialım. h ?P olduklan m<lcBrî»|pnln en & V B. FELEK nemli olayını tejki! etmektedir Bıı •f>m;> = o f a d e l e n i n Pn n n o m i i 1 "tmektedlr. Bu temTslann kesil üzerine. trizli r komt faaliyet ve hsreketlert ta mamen çev$eımis ve sriteide vo^ olmustur. Gizli MüWl Komit. sı fEOKA) seneler.p '.PTara eder bu mücadeleyi hazırbrni» ve Idare ptmi< !«e de. bunın 'amamlanma hiç bir delllette bulunmaIlancıhk: 8582 1855 mıstır.» Avla ve Hicel Timnroğlu ojullan Cem'ın müjdelerleı Cumhuriyet 1853
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog