Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIUII lllllllllllUIUMHHIIIlllllIlllllllllllllllllllIIIMIIIIIIIlllllllllllllIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllinillllllHIIH'Ellll | GÜNÜN KONULARI | MESELELER Vakit yakın Kaikınma Plâm'nın 1961 Tılı Programı kitabımn 158 Inei sayfasını açımz. V« Çanak Çini Porselen sanayiinin bugünkü durnmunn okuyunuz. Ş<5yle yazar : «Bu alanda çalışmakta olan 200 ton/yıl ve 150 ton/yıl kapasiteli iki fabrika ıle sonradan sağhk gereçlerı konusunda ihtı«arissan bir üçöncü fabnka, 1962 yıhnda toplam olarak 540 ton kadar üretim yapmıslardır. Bu fabrıkaiar daha çok süs eşyası yapımına yönelmiş bulunduklarından, sofra eşyası talebinin büyâk kısmı 3190 ton ithalât yap:!arak karşılanmıstır. 1963 yıhr.da 3200 ton kapasıte'.ı bır fabnka ı«letmeye açılmış, bSyleee üretim kapasitesı, taiebi karsılıyacak hale geldigi halde özel sebeplerle ithalât da devam etnıi'tır.» «özel sebepler» hikâyesinı bir vana bırakalım, bize verilen bilgiye göre bu «devam eden ithalât» 3000 tonu askmâır. Ve bu HksUH y&zünden sözü eccen fabrika zor duruma düşmistür. Fabrtkanın zer dnrama düsmesi, arkasında bulunan bankanrn da w»r dnmma dâsrnesini çabuklastımustır. Zira hu fabrikamn 30 milyonluk kulfeti bu bankanın omuzlarındadır. Şimdi, bu bankanın aeustos ayına kadar «ijizdürülmesi için» 40 milyon lira, büsbütün kalkındırılması için 100 milyon lira gerefctigi söylenivor. Bu malî desteŞin bulunması ve bankanın «yflzdürülnifsi» devlet bankalarının sırtına bir yük gibi vurulmak isteniyor. Ancak bütün bunlar olup biterken ortaya çok tnhaf bir gerçek dataa çıkmaktadır: Seytani bir mekanizmanın knrdn&ja oyun* gSre, yvkanda sözünS etti*imiz banka tasiiye edilse de, devlet bankaları tarafından desteklenip yürütülse de, kazançlı çıkaeak olan birtakım adamlar vardır. Bn birtakım adamlar. MiIH Birlik Komitesi devrinde çıkarılrnıı olan »53 savılı Kannnn kendi çıkarları iein bir oynucafc gibi knltanmak dehasım eöstermislerdir. Bn birtakım adamhiT, öylesine bir çaak kurmaslardır ki; isi hangi yamndan tutarsamz tutun, su yüzânde kalacak kendileridir. Onlar ieân banka batsa da bir batmasa da bir . Bu oyunun seytanî mekanizmasını gelecek fıkralanmızda aeıklıyacağız. Bnnnn yamnda kananlan kendi çıkarlan uğrnna Irnllananlann bir baSks oyununa da detfnmek istiyoraz. Bu oyan «konkordato» oyunudur. Ban buy&k sirketler, bankalardan bSvfik krediler e!de ettikten sonra kortkordato yoluna citmektedirler. Bankalardan milyonlarca liralık fcredi alıp konkordsto yoluna sapan bn sirketler ne kazanıvorlar? En azından yiizde 14 faiz Süverpk kullanacaklan milyonlarca lirayı faizsiz nlarak en azından on yıl knllanmak tmkânlannı kazanıvorlar. Bu oyunun da çeşitli cephelerini açıklıyacagiz. Biliyemz ki okuyuculanmız içinde konkordato, banka, faiz. kredi gibi terimler konusunda bilgileri acıklıga kavuşmamış bulunanlar vardır. Halkın çoğu bu gibi seylere karsı ilgisiz kalır. Ancak heoinoiz bütün bu seyleri öirenmfk ve bir sistem içinde deÇerlendirmek zornndayız. Kapı arkalarında yörtitülen düzeııi çok kişinin bilmesi gerekir. Ancak o zaman memlekette ileriye doÇru cephe kuvretlenecektir. Bakınız su rakamlara : 198? yılmda 228.000 vergi mfikellefinden 4.400 finde (yüzde * si) yapılan kontrol sonunda, vergi matrabında artıs 140 milyon liradır. 1963 te 304.M0 mükellefin 5.953 ünde (yüzde î si) yapdan kontrol sonncn. vergi matrahında artıs 117 milyen... ÎSte Turkiye bu durumdadır. Ve bu dnrumdan kurtnlmasım fstiyenlere karsı korkunç bir iftira salgıniyle hiieum eden sözflm ©na bir muhalefet cephesi kurulmnstur. Arna halk bu çerçekleri fi'renince, bu gerçekleri gizlemek istfyenler muhakkak yıkılaeaktır... İlilllllllll1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimilllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII=illl İstanbul Metro'su Yazan: Y. Mühendis AKİF GÖKSEL Ankar» dSnfişS Belediye Bas kitlevî nakliyat yapılmas», 8mrünfin nznn olması, işletme ve kanımızın basın toplantısında bakım masraflarının azlığı, yebir çok mühim mevznlar aradek parça ve akaryakıttan müsında tstanbd Metro'snna ait tevellit döviz tasarrufu sağlanbaberler de bulunmaktaydı. Bu ması ve icabında sıgınak olarak vesile ile tstanbul Metro'su için da knllanılabilmesi bnlnnmakyapılan çalısmalan ve Metro'tadır. nun karakteristiklerinl izah» Belediye bütçesiyle yakın bir çahşacagız. geleeekte Metro"nun yapılması Şehir havzalan BoSaziçi v« m&mkfin görülmemektedir. BeHaliçte umomJyetre dik mevflIediyeleHn malî durumunu gözlerle denize ulaşmaktadır. Bn yüzden İstanbulda meyli • .1015 öniine alan birlnci bes yıllık arasında bulunan bir çok yol kaikınma plânı, belediyelere genel bfitçeden bir sfire Içta vardır. Hatti bazı vollarda meyardım yapılmasını nazan itiyil «'.18 e kadar da artmaktabare almıştır. Diğer taraftan dır. Mevil bakımından olduga kadar iklim bakımmdan da ts 1964 yıh yatınm programı hakkındakl kararnamede, nihat tanbulnn yaSıslı ve rutuhetll projeleri bulnnmıyan Bn projeoluso vollarının standartları ülere Sdenek verilmemesi kabul cerinde mnessir bnlunmaktadır. fdilmistir. tstanbnl Metro'snHaflf ya*muTİarla kar yaiışlannn tatbikat projesi hanr ve rında ve b u tntması halinde tasdikli bnlundnğnndan yatınm bilhassa meyilli vollarda mahbakımından Veklller Heyetl kazurlar artmaktadır. DiSer taraf rarına uvmakta ve tatbikata tan sehirde 40.000 i mütecaviı derhal pecilebilecek bir vasıf motörlü nakil vasıtası mevcut taşımaktadır. Dört seneye w»ri olnp 50 ki^ve Mr vaaıta dustahsisat bulunabildl»! takdlrde mektedir. ^merika, Almanva ve tsveeie ise 5 kisfye bir mo tstanbul Metro'su bn mfiddet zarfında trereekleseblHr. Metro törlü vasrta isabrt etmektedir. tsini az faizli ve nzun vâdell kre tstanbuida nüfus ve motnrlfi di ile de tahakknk ettirmek nakil vasıtası savısı arttıkca semnmkündflr. Bu esas dahilinde hir voHannda trafîk sıkıntısı Metro tesisinl yapacak bir firda o nisoette artaeaktır. Netice mava mnavven bir müddet lcin olarak bir taraftan sebir volfsletme nakkı verilebillr. Umnlarının renisletilmesi. nıevdanların acılması, alt ve üst recit ralveti* nöfusn blr milyontı asan sehirierde Metro tesisinin lerin vapılması cihetine ridilirkâriı blr Hletme oidnSn kabnl ken iiter taraftan da kitle haedilmektedir. tstanbnl Metro linde ve röratli bir nakil sistetesisl de rantabl bfr iş gayılır. mi olan Metro'nun tnsası ciheSenrin BevoSln ve tstanbnl »31 tine ridilm<>«i lâzimdır. selerinde 1962 vılmda Beledlye tstanhnl Metro'sn projesi. Beotobfls ve trolevbösleri taraledive Rivasetinin dlrektifî ve fından tasınan yolcn sayısı 130 Bavındırlık Bak»n1ı»ının mumHvoncînr. Bn rakam trflnluk vafakati iiTerinp t.E.T.T. tdareolarak vasatf 355.000 yolcnya srnee 7«l M« lira bedelle mfitetekabfll etmektedir. Dolmtlflar, bassıs bir Fransıs firroasına hnsusf otobBsler ve mrnfbnsler vantırılmıs ve hazırlanan prnje tarafindan tasınan rnnlflk va1956 senesinde tatnamlanarak satf yolcn mlktan da 230.000 ciBakanlıkca da tasdik edilmirtir. vanndadır. Bnna gBre gflnlük Jeolojfk etödler. sonda] ameliyeknn S85.000 1 bnlmaktadır. Se yatı ve tonografik rölevelerden neden seneve daha da artacak sonra tatbikat proiesivle kesif olan bn veknnun yansmın Metve sartnameler tarmm kılınmısro lle nakli dasnnfllflrse «rBnde tır. Pr«jeye före MecidivekSv • vasatî 300.000 yolemınB Metro Yenikapı arasında 11 kilometre ile tannaeatı ve b« çapta bir tulünde vapılacak olan Metroyoleu naklivatımn lie «enelik da azamî mevil *'ı7 olarak alıntakriben 4050 milyon lira cimıstır. KarakSyle Azapkapı aravarında hasılat sadayaeagı tah sından ITalici bir köorü ile at min edllebllir. Bn hasılat amorlavan ve kesif trafik mıntakatisman, faiz ve işletme masralarından reçen Metro'nnn 15 a fını normal blr sekiide karsılar. det yeraltı (stasvonn ve çıkış Avrupanm trafik sıkıntısı çeyeri olaraktır: Mecidiyek5y • ken bflvuk şehlrierinden LonSisll O<nnanb«v Harblve • El dra ve Paris ha«ta gelmektedir. madaS Taksim • Galatasarav • Metro insasına 1863 nlında başTophane KarakBv EmrnBnfi lanmış olan ve 20t kilometre Sirkeci Çarşıkapı nOrrfyet , Mfitro'şjn, ( bu]nnan Londra'da Mfvdariı Altiarav' Yenikapı. Metro tam' blr asırdan beri şeharkeolofljt eski e•*ıîrrfe' Verafti 1eiîsl*rfne halel " metre Metro'sn bnlnnan gelmemesi nazan itibare alınte Metr« inşasma 1900 yıfanda raış. istimlâkler asgariye indibaşlanmıştır. Vev* bir nakil rilecek şekilde tesbit edilmisvamtası olan Metro, Parfa*te tir. Haliçte dubalar üzerinde rfnde 4 milyon nflfnı taannakinsa edilecek demir köprflnün tadır. tstanbnl Metro prajesini ortası vagonlann, yanlan da Unzim etmlş olan mfiesaese yayalann geçmesine tahsis edi basmühendlslnln 1958 yılmda İPcektir. Hat, normal hat gabameslekt blr tetkik »eıisinde Parisinde insa edilecek ve çift hat ris'te bize verdiîi izahata gBre; olacaktır. Vagonlar lâstik teson senelerde Paris'te 6,5 kilokerlekli olacak ve dörder varaetrelik sisirme lîstlk tekerlek li varonlarla Metro tatblkatına gonlnk trenler halinde isleyecek, sabah aksam trafiğin kebaslandıtı. eellk tekerlekll aissif olduğn zamanlarda saatte temde ".4 meyfle kadar tatbik 40.000 yolcn taşıyabiiecektir. Me edilen Metro'nnn ISstlk lekercidiyekSvönden Tenikapıya tak lekli sistemde • / • «raeyllekariben 2* dakikada varacaktır. dar olan ranrpalan asabîldiii, tnşaat mfiddeti 4 sene olarak her iki sistetn arasındaflatfardüsünfilen Metro'nnn kesfi inkmın az bnlnndnSu ISstik teşaat. materyal. vol, köprn ve kerlekll Metroda rürSltfi ve thistimlâk olmak nzere 3 grnpta tizazlann çok azaldıtı. sflratin toplanmıstır. Bütnn bunlara g5di*erine nazaran *'.S5 kadar re yapılan kesifte o tarihte fazla bnlnndntn. mevii ve viMetro bedeli 180 milyon lira olarak besaplanmiştır. Bn meb raiı eok olan yerlerde tatbik edildiü ve tstanbnl Metro proUfın takriben fiçte biri nispetindeki malzeme ve teçhizat It .iesinde de bn sebeplerle aynı hal snretiyle dıs memieketler sistemin «eçflmis oldu^n Ifade edilraistir. 1958 yılmda Berlin' den getirileeektir. Metro*nnn de 80 kilometre Metro ruevent iragfinkfi rayiçlerle kaca çıkaolnp bvnnn 200 kilometreye tacagı besaplanabilir. Metro'nnn raamlanacati procrama »lmmısavantajlan meyanmda; harici tı. NSfns itîbarivie tstanbnl'a tesirlerle toz ve çamnrdan arnuadil sayılan Milano'da aynı zak bnlunması, yazın serin, kv tarinte 12 ve 9 kilometrelik iki şın sıeak olması, suratli, rahat, ana Metro hattı insasına başemniyetli ve oeuz bir sekilde ımııııııııımııııııuıııııııı İNŞAAT YAPTIRILACAK 1 RABAK HektroÜtik Bakır ve Mamulleri A.Ş. nin Kağıthane, Topağaçlas, caddesi.vND; 37 doki fabrika eahasmda yapdacak ilâve inşaat isleri teJdif alma usulü ile jhale edilec e k u r . 2 ' . . . ' • • Proi« v« sartnaroelerin fabrikada tetkik edilerek im 3 Fabrikadan alınacak fiat teklif listesinin doldurularak en geç 292.1964 tarihine kadar fabrikaya verilmesi rica olunur. Reklâmcılık 696/1859 Sıyası Partıler Yazan: Kanunu Tasarı sının en önemlı ve olumlu yenılık lerinden birisi de A. B.D. nin .De Hileli ölçü ve tartı âleti kullal mokrası sanatına en orojinal kon şunda ve ışleyışinde parti üyele husus da tasanda düzenlenmiştir nan 628 esnaf hakkında dâva açıl tribusyonlarından biri olan «(1) rinı aday tesbiti gai'nasında uy sa Hal böyle iken, daha 1951 yılınmıştır. da yazdığı Doktora tezinde «Maön Seç:m, Primarv Election», sis'hıbı kabul etmemek, hiç bir deBelediye ötçü ve Ayarlama Mü teminı en ıyi şekılde düzenliyerek mokratık memlekette tervıç edil hallî KomiteleTe aday seçimı hudürlüğü, son aylar içinde 39 binmemleketımizin siyasi hayatına ge ' mediğinden seçim mevzuatının ya susunda tanılan serbestinin, merölçü ve tartı âletini kontrola tâbı tırmesidir. doğrudan doğruya parti üyelerl kezi organlar mahallt Komitelenln tutmustur Bu arada 628 esnafın Tasarımn gerekçe \ yoklamaya katılmalannı, ve rin üzerinde müessir olabildiklerı Bilındiği ve kullandığı ölçü ve tartı âletınin sınde de tebarüz ettirildıği sibi;!ya emniyetli bir delegasyon «ıste müddetçe, önemı olmadığını hakh hileli oldugu görülmüş. haklannj Sıyası partılerın mıllet ıradesınin'miyle ve gizli oyla aday seçmele olarak belirten (2) ve 3 şubat 1964 J tarihinde bu süTunlarda yayınla da dâva açılmak üzere Savcılıga ]tecellisindeıfa ettikİeri önemli önemli rol, rol, |nnı | "m mümkün mümkün kılacak kılacak tarzda tarzda tedf t"eceTlİsindV*ıfa* ettikİeri teslim edilmıştir. nan bir yazıda bugün « .. T.B M Modern Demokrasilerde özellikle vın edılmesi lüzumu ortadadır. Meclisinin üyelerini halkın deği) öte vandan Belediye Başkanh seçimler ıçın aday göstrme safhaa ğı, yapılan kontrollar yamnda sında belirmektedir. Yukarıda da isaret edildiği üze birkaç siyaset kurdu veya ağasıhalkın da ahşveris vaparken öl Liste usulü ve nisp! temsili ka «• AB.D. de ön Seçim Sistemi nm tâyin ettiğini iddia eden ve ec çü ve tartı âletlerinin üzerinde bul eden seçim mevzuatımız; ^ ^ mat ag en yüz /ılın sonlanndan ben üstelik aynı yazıda Siyasi Partida ler Kanun Tasarısını yapanlarm mühürün oluo olmadığına dikkat ^u'hste'îer üzerinde' ad" çizme ve V tesbitinde uygulanmıştır. etmesını ve şüphe halinde Beledi „„„,„,„ t e c v İ 2 e t m e d i ğ i i ç i n ; p a r 1 Yoklamalara bütün partili "ön seçim sistemi ile güttükJen vazmayı ye zabıtasına bildirmesini Ktemek yolla ' •erın istirakini mümkün kılan bir maksadı yerinde bulan sayın Tuti adaylarınm demokratik tedir. sistemin eski parti organlan veya ran Güne^'in, «Parti Ağalığı»na tesbiti ve aday listelerinin taııziyoklama kurullan sistemine üstün karşı ihdas edilmiş olan ve bugün mi özel bir onem taşımaktadır. Kıbns konusunda açık Amerikanin 45 eyaletinde başarı Yine bilindıği gibi, seçmene arz lüğü münakaşa edilemiyecek bır ile uygulanmakta bulunan ve rtün oturum yapılıyor Batı Almanya'd» Ameri edilecek aday listesinin tanzimmi gerçektir. Millî Türk Talebe Birliği cgenel oligarşik heyetlere bırakmak, de1 k a n s i s t e m l Bibi bir ön seçim tat yanın en az buhron atlatan bir dunım ile Kıbns» konulu bir açık mokratik düsünce ve inançla bağ: b l k edılmemekle beraber, bir pardemokrasisinden örnek alınan ön tini b ü t ö n oturum düzenlemiştir. daşır bir hak tarzı değildir. Bu * üyelerinin aday yck Seçim sisteminin bizde aynı netiYann saat 15 te Eminönü ögren [ i t i b a r l a ç a g d a ş demokrasiler «par •lamalannda ov kullanmalarını ceyi sağlıyacağını sanmaması ve ci lokalinde vapılaeak açık oturu •„ d h a z m ı n , v e y a « m a hdut lider eki ' "«mkün kılan mevzuata yer vebunu realist olmayan bır «özenti» rUmi v e ada ma tabii senatör Mncip Ataklı. | p i n i n , tahakküm ve hegemonyası i ? y «esbitinin bu pren gibi karşılaması ise tâbir mâzur J Millivet gazetesınden Sami Kohen. " " ' ' " ışığı *• altında '• Partiler D.»ÎI KaV. göriilürse bize; her nedense ve siplerin partiye oy veren seçmenle lüzumu, her ne pahasına olursa olsun SiyaHürriyet gazetesinden Necati Z i n | r l n . y â n i p a r t i taraftarlannın, nunu ile düzenlenmesl cirkiran, Haber Ajansmdan Nuyan yahut hıç değilse parti üyelerır.in, Partiler Kanun Tasanmızın hazır si Partiler Kanunu Tasarısını köYiğit. Yeni Sabah gazetesinden tr parti adaylarının tesbiti ameliye lanmasmda iaydalamlan ilim he tülemek ve antipatik gösterm°k fan Türksever Cumhuriyet gaze sine katılmalannı kabul etmiştır. yetinin raporunda da oy birlığı özentisi» gibi Eelmektedir. tesinden Kayhan Saglamer katıla Parti liderinin yahut merkez ka ile benimsenen ve tavsiye edilen Tasannın getirdiği diğer yenilikhal tarzı olarak ifadesıni bulmuj ler üzerinde ileride tekrar duracacaktır. rar orgamnın veya mahall! yöneAçık oturumu Prof. Dr. Derviştim organlannın aday tesbitinde tur. gız. Manizade yönetecektir. yetkili sayılması rnahzurlu sonuç Aday yoklamalan için 6n seçim Hâl ve Balıkhaneden 8 lar doğurduSundan, siyasi partile sistemini kabul ve tatbik ederken (1) Tneodore H. White, Tbe Masuiistimalleri bertaraf edecek tedking ef the President İM», 5 th. ed. milyon lira kâr sağlandı rimiz aday tesbitini bir ilçü içer « .. n ı ı ı t vı ıi] Belediye, Haller ve Balıkhane ,sinde geniş heyetlere yâni yokla bırlere ve seçim emniyetini sağlı | ,^3 9 3 Müdürlüğünden geçen yıl 2 mil ma kurullarına bırakmak yoluna (2) T. Günes. Les Partis Paliti yon 588 bin lira gelir sağlamıştır.! gitmıslerdir. qnes et (e Regime ReprMentatif Gelirin 2 milyon lirası balık, geri S e ç l c l h e y e t l e r i g e n i ş letmek «uParii, 1951, doktora teırf (basılmakalan 6 milyon 588 bin lirası d a ] r e t i y l e a d a y t e s b i t i n d e k i , s a b e t i n mıstır) S. 7475 Gaaeteci sebze ve meyva satışından temin daha üstün olduğu anlaşılmış ve AÎTEKİN CENGİZ edilmistir. bu geniş heyetlere katılan psrti ile Bu yıl, geçen yıla nazaran Hal seç meninin umumiyetle, parti ve Gazetecj lere daha fazla sebze ve meyva m e m l e k e t menfaatîerini diger müACI BİR KAYIP TALÇIN EGtLMEZ geleceğı tahmin edilmektedir. Bu lâhazalann daha üstüne çıkarmaknişanlandılar bakımdan gelir 500 bm lira fazla t a i s a b e t i i davrandığı görülmüşKıbns eşrafından Mehmet 187.1964 Istanbul olarak tahmin edilmektedir. ıtür. Sabih'in oğlu, Rana Oktaym öte yandan Belediye, Aksarayeşi bir ay evvel Pakistanda kuruluCumhuriyet 1860 daki eski tramvay deposunu sabit Demokratik bir parti feci bir trafik kazasmda vepazar yeri veya hal binası olarak fat eden Pakistan Basın Ate. kullanmak üzere harekete geçsesı Afşin Oktay'ın babası, mistir. Leraan Oktay'ın kaympederi, Hülya, Nilüfer ve SüleyYeniden 3 otopark man Oktay'ın dedeleri Mavapılacak Uziın yıllar Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Umum den Tetkik ve Arama EnstiBelediye Trafik Müdürlüğü. setüsü eski Genel Muhasebe Muhasebe Müdürlüğünü yapan ve Şirketimize kııruluş tahirdeki otopark sıkıntısını giderMüdürü, İstanbul Petrol Rarihinden itibaren değerli hizmetleri geçmiş bulunan, mek için 3 paralı otopark yapılfinerisi A. Ş. Umum MuhaUrmım Muhasebe Müdürümüz masını karar altına almıştır. Otosebe Müdürü, parklar; Tophane, Karaköy ve Ka dıköyde yapılacaktır. Boş sahalaSÜLEYMAN QKTAY nn müjaadesine görç .hazırlanacak . 19.2.1964 tarihinde .vefat etr»iştir. 1941964 günü' vf»t etmif projeler için gerekli incelemelere tir. Cenazesi 20.21964 feümi Cenazesi 20Z1994 günü Kadvköy Osmanağa Camiinden başlanmıştır. MJğle namazım ımtteaMp K*. öğle namazını mütaakıp almarak Karacaahmetteki aile dıkSy Osmanağa camiinden kabristaruna defnedilecektir. ahrrarak Karacaahmetteki eKendisine Tanrıdan jahmet ailesine başsağlığı dileriz. bedî istirahatgâhına tevdi İ PRA Ş edileeektir. İSTAVBIL PETROL RAFTNFRİSİ ANOXİ\Î SIRKETI Allesi ölcü âleti kullanıyormuş 1 L Dr. İsmet Giritli J /f yan adlî denetleme mekanizması nın 5n seçimlerde de vazifeli kı • hnmasına ıhtiyaç j görülmüj ve bu ÖLÜM SÜLEYMAN OKTAY Aralıklı yağış bekleniyor Cumhuriyet 1852 j Cumhuriyet 1851 Comsponîirncr 3nstitutr M«todoyl« »ız dı TOrkiyeain her yerinde kendi kendiniıe İNGİLİZCEFRANSIZCA ALMANCAMUHASEBE ÖĞPENEBİLİRSİNtZ ıiahlı FDNO, broşürümüzü isteyinız. . Orta Anadolu'nun Batı kesimleri ile Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz böl geleri çok bulutlu ve ara sıra yafrmnrln., Iç Anadolu bölgesi çok bulatlu ve akşam saatlerinden itibaren ara sıra yağmurIu, diğer yerler parçalı bulntlu geçecektir. Rüzgirlar Do|u ve Güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek, ha va sıcaklıkları düne nazaran biraz artacaktır. V E F A T İstiklâl cad. 213 Beyoğluİstanbul. YÜKSEK KİMYA MÜHEHDİSİ ŞEHRİMİZDE Şehrimizde bugün hava, parçalı Reklâmcılık 689/1847 bulutlu geçecek, rüzgârlar lodostan orta kuvvette esecektir. En yüksek sıcaklık 8, en düşük 3 derece olacaktır. Az yağış beklenmektedir. ORHAN KALEAVAN eler tutar yeri yok »mı, hiç şfindfl. Daha nzayınea, sfiphelendi: Spüşüyorlardı; sevişiyor değilse öğrenmis bn gibi hizmet leri. Daha iyisini nereden bnla lardı, mntlaka. Birbirlerine sa rılrmşlar... cak? Gene bir seyler tntustv Içintpek, dnvardaki aynaya dalde. mıştı. Dndaklannda bafif bir Ama şimdi kovnşmalar dnyn gülümseme... beğeniyordn kendisini. Kasanın arkasında şis yordu Kelimeler anlasılmıyor. manhtı da belli olmuyor. Tal Yalnız fısır fısır, fısır fısır bir lâkırdılar. Kâh birisi, kSh ötekinız dolçnn bir gSğüs, şlrin bir çehre^. Şirinden çok fazla: sl sBylflyor. adamakillı güıel. Elizabeth Sononda. dısarıya cıktılar. Taylor'a benziyordn. Onnn gibi Aysel: kalkık bir bnrun, n«nn kirpik Şey, dedi; Zeki bey linema lerle çevrili gözler... Kendisiya iki bilet almıs. Dörtbuçuk ma ninkiler siyah, yalnı». tinesine. Saat dörde geliyor. He Kapı tak tak vurnldn. Abla men bnradan dofru eitmemis lâ sı yerinden kalktızım Beyoglnna. Seni eve gBtüGelen, yukan köşedeki tnha rfip dönersek, geç kalacağız. Kn fiyeci Zekrydi. yalım seni bir otomobile, şoföre Başkalarının yanmda blrbirtembih ederiz; kapıdan anneme lerine «bey», «hamm» diyorlar: seslenir. Artık biz ne diye bera Hoş geldiniı, Zeki bey. ber gelelhn, değil mi? *oo... bir şey yaptıgımız yok. tpeği gene Iskemlesiyle dükOttrnyornz, işte. Iyi, erken çıkândan çıkardılar. kabndiaiz... Köşenin başında bekliyorlar. âlışveriş az, bn zamanda. Caddeden geçen taksilere işaMevsira sonn. Çıraklara bırakret ediyorlardı. tun dükkânı. Nasılsınız Aysel hanım? Nerede telefoounnz baBlr tanesi dnrdu; fiyatta uzkayım?..."Dğiırln olsun Iaşamadılar. Bir başkan, «hanıtpeğin elini sıkarken, bakışla mı çağinram, sen de yardım edersin ..» denilince, bastı, yürı bir an kıvılcımlanıyor. Hatırlı rfldü. Ne diye ngraşsm! yor kızın sakat olduğvnu, ilgisini kaybediyor. Üçfincfisn razı oldn, neyse. Biraz ötebtri lâf ettiler. Sonra Ama bn arada dc çok küçüktü. Aysel: Dar, içerisi tpek şişman... so Sis benim havagazı va ısıta kamıyorlar. cağımı çörmeJiniz Zeki bey, deŞoför yerinden indi. ö n kapı di; Junkers nr»rka. Alman rna yı açtı: lı Göstereyim... önii daha geniştir arkadan. Birlikte arkad>ki bölmeye gir Bnraya koyun. diler. tskemleyi az iieri aldılar: Hiç sesleri gelıniyor içeriden. tpek: «ne vapıv#rlar?» diye dü Tanınmış armatörlerimizden îsmail Kalkavan ve Havva Kalkavan'm oğlu, Kayhan Kalkavan, Mete Kalkavan, Nebean Sunguroğlu'nun kardeşleri, Ibrahim Kalkavan, Nâzım Kalkavan, Ayşe Tan, Eşref Avcı, Amiral Cemal Süer, Meryem Sohtorik, Hatice Bestan'ın yeğenleri, Sabahattin Sunguroğlu, Perihan Kalkavan'm kayınbıraderleri, tanınan ve sevılen iş adamlarımızdan THE SHELL COMPANY OE\TURKEY LTD. Derince tesisatı için lâboratuvar ve istihsa! saiıalarmda tecrübeli, ij'i İngilizce bilen bir Yüksek Kimya MühenSisi ve aynı tesisat lâboratuvarı için bir (Lâborantı istenmektedİr. İlgililerin Doğu Palas, Taksimde Personel Dairesine şahsen \veya mekttrpla müracaatları rica olunur. ReMâmcılık 687/1839 ŞUBAT 20 ŞEVVAL 6 S ı• = V. ] 8.48I12.28|15^6|17.43'19.191 5.06 E. 1 1011 6.41! 9J9|12.00t 131111.19 müessif bir trafik kazası neticesinde 18 şubat salı günü saat 20 de sevdiklerinden ayrılarak genç yasında ebediyete intikal eylemiştir. Cenazesi bugün öğle namaaıu mütaakıp Eyüp Sultan Camii Şerifinden almarak Eyüpteki aile kabristanına defnedilecektir. Mevlâ rahmet eyleye. NOT: Motorlar Karaköy Köprü başında, Fîan önünden saat 10 da kalkarak Beçiktaşa gidecek saat 11 de Serencebey yokuşu 19 No. lu evinden alınacak müteveffanın cenazesi ile birlikte saat 11.30 da Besiktaş Hayrettin îskelesinden Eyübe raüteveccüıen hareket edaetektir. AİLESt B a t e ş R e k l â m 22/1846 = CUMHHWi ' rriıı refrikası: 31 lar gibi, ağzında kaynar patates vannışçasına konnşmnyor diye mi anlamıyorlar? Eı?de bulmadıkları müşterile ri de şayınea, yinniden fazla te lefon etmişlerdi. Bugünlfik yeter. Saat bire geliyordu. Aysel 5f le yemeği için Steberi almaya gitti. tpek, bayılırdı değişiklige: evde baklava börek yiyeceğine. burada peynir ekmek daha ho şuna gider. Fakat ablası dönünce, baktı, Daha dostça konuştukları da var mı?! Teşekkür ederim, mer elinde bir francala, iki kSçfik si. . tnşaallah, sayenizde!... Ne şişe ayran. bir kâfıt içinde azı vardı: reden duydunuz? Evet... Ev cık tursu. Bu fcadan da insaf, Piraye hanımcığım, bir sürprizim var size Beni sever yenye söyledi... Dün mü Dimit artık doymaz bile insan. siniz hiliyorum. onun için mem ri'deydiniz? Iyi olmadı demek Derken, kapı açıldı: beyaz mizanpliniz. Tabiî canım... ma ceketli bir garson tepsiyle içenun olacaksınız. dam Anna îhtiyar işi tarar; si riye girdi: iki porsiy»n döner, Bir kahkaha atıyor: Xok canım, evlenme filân ze göıe değil. Czüldüm kok iki porsiyon da tulnmba tatlısı. değil. tlâhi Piraye hanım, hep teyle öyle gittiginize. Pazartesi Ziyafet, yani! celin bari. düzelteyim. Şey... Öyle fazla yaglı değil. Çok de aklınıza böyle seyler gelir! Kimisivlp arkadaş gibiydi; knzum madam Naum, madam lezzetli. tyi pişmiş. Süzet'in telefon nümerosnnn ve tlerdeki lokantadan aldım. senlî benli: Oznurca(um. bek!ly*nnn rir misiniz banaî Defterde bnla Meşhur oranın döaeri. Acıkmışlardı. Bol taze ekmek canım yeni dökkânıma Vallahi madım Duran, yazayım. Mersi. le, tıkabasa yediler. Üstüne bikaç kere denedim: senin ayağın Matmazele çok selâmlar™ uçurhıdnr. Hem çok degişik Amerikalı müşterilerle anlaş rer de ayran... oh, mfikemmel. Baska yapacak isleri kalma'aç modellprim var: onlan sa mak daha cüç olnyordn: mıştı bnrada Boş otnrnyorlarna yapmak istivornm. Tabii. R Ü Mi» Hawkms? sele nc yakısmaz; reklâm eder Telefonun öbfir ncnndan, yay dı şimdi. An» buranın havasında bulnnmak ikisi için de öyle =in beni . van, besrin bir: büyfik bir zevk ki! Konnşma Yees? tpek. arada heveslenivordu: Misis Hawkb». I am Aysel, san da bayâl kur. o da iki ür kelime söylevecek: Aysel gözlerinl kapatıyor, your knaför. Dimitri: Svyen Aysel knvaför salonundan dükkânı müşteriyle dolu g5rüanvorlar sizi efendim. Bir da ya manikür. Aysel mizanpli... Kendisini tanıtmak için bile yordu: «Mehmet. çabuk, şeşuar kika . parealanıyor yarım saat Kalın koy» «koş, para bozdur» «Pens Sorra ablası alıyor: bunlar, nedir! ver» «tablalan temizle...» Tok, Madam Naum? Boninr ma kafaiı mıdır Haftada iki kere cidip ^eliyor yalnız bir Mehmetle olmıyacak; rtam Nanm. Nasılsınız? Matma da, sacinı tarattıgt berberin is Dimitri'den küçük Niko'yu da 7Cİ naüil? Kırkardesiniz döndö minl hiie biimîvnr! VoUea on avartmalı. Mankaf3 bir oSlan rnii Paristpn? \ haberinİ7 v î BAS OSCAB: PROF. NTMBUS1JN MACEKALARL nıınııııiMimı Sahlbi NAZİMENADt Genel Yayın MOdOrtî Cumhuriyet Sayıa 25 Kuruş SeseUk I aylık 75.00 ZZJOO Yan tslerml fmen ldare eden Sonnnln MOdOn Gazetemiza ^Bnderflea vazılar ko» DUJSUOS koonbSASiD tads cdllrjocz* fiânlardan mesullvet kabul olunmaz. Aboce ve Uân t«]erl IÇID lar ECVET GÜREStN * EROL DALLI * rürlaye Hartcl Ura Ki. Llra Kr. IMOC 80.00 44 00 AtatürS Bulvkn Yraei AD YENİŞEHİP Telefon 1 l î aî u. ıs Oî îO. 13 O f VL 17 57 ii DOCtJ tLLEKl Faöb Paşa Mahallpsi Soksjı No 5 Divarbakıı Basan ve Zayan CTTMHtrRlYKT Matbaaeılık r* Gazetecflik T. A. Ş. CafialoettJ ftn Ostün» »Aborjp» veya etlân BaTkevi Sokak No S941 Servlal» kaychnın konması lânmdır. KOçOk«aat Mpvrtam Btlirrf öaıu ADANA Tfiofnr «S5f Ba SARTNA GCNKV tl.l.KKİ BAS1N ARI AK VA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog