Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Baftanfı 1 n«i sahifad* ğinia 1 milyar 87 milyonu btüta Baştarafı 1 ncl sahilede sonra «Buna «k olarak, birliğ» diMally* Bakaaı F»rit M«l«n, S« ğuav aeıklmmııtır. aaklı v» yürurlükte bulunduğunu ger NATO devletleri de katılaeak nato umuml b«yetind» yaptıgı 1964 Yttınm jayeli tranıfarlarİB m esaı tutarak, 20, 21 aralık 1963 te lardır» demiş va sözlerin» föyle bütç««inin takdim konuşmaunda milyonu bulduğunu, bu mcyanda başhyan vt başlıca Türk cemaa devam etmiştlr: cvrtll dflnya «konomlrinin müı • tktitadi Devlet Tesekküllerine 700, Yurt dışma baz morfin kaçınnak Bütün evrak yandığından, yeniden kıytinln mağduriyetin» lebep olan «Bu devletlerin de bizımle bir Erznrnm, 1 (aju) 17 kavm bet leyrin» lşaret ettikten tonra, Oıcl Sektördc Ereğli Demir, Çelik iaterken yakalanan sebekenin eleşiddet hareketlerinin durdurulma likte, Kıbnsta güvenliğin sağlan 1963 tarihinde yapılan Erzurum Türk tkooomiainin 1962 durumuna fabrikalanna ikras olarak 180 mil manlanndan AP Üsküdar Belediye metlendirmeye gidilecek •1 •• Kıbnrta emniyetin tesis o ması sorumluluğunu kabul etme Belediye Başkanhğı leçimi Yük tcmaı «tmiş, 1963 yılı durumunu, yon verildiğini ifade etmiştir. Mecliı üyeıi Refik Can dün parti' lunması için 26 arahkta teminatçı leri önemli bir merhaledir.» inkişaf ıcyrini anlatmıç, bu müna• e Seçim Kurulunea iptal edil«k Genel re katma bütçeler bir a den ihraç edilmiştir. I d*Tİ«tI«r arasında mutabakatla ıcbttle dif ticarct, parakredi, Tür rada konıolide gelir bütçesinin Dr. Kemal Satır, Amerüa ye miştir. Beykoz'dakı özel Idare Vergi Da lerin değerlerını gösteren defter • AP ll İkinci Başkanı Necati Akiyenin dıs tediye mükellefiy«tl« Karma Bütçe Komisyonunda 13 kurulmuf olan ficlu idareden son tngilterenin Türkiye Büyük ElçiYüksek Seçim Kurulundan buıresi Şubesinın perşembe gecesi çı ler bulunmadığından, Tergi toplaleri ile yaptığı 35 dakikahk gö gün Erzurum îl Seçim Kuruluna ri. Konsorıiom konularmda bilgi milyar 862 milyon 79 bin lira ola rıbaş'ın görevden çekilmesi üzerine kan yangın sonunda yanması, Vı namamaktadır. ra açılmif bulunan Londra konAP lstanbul tl Idare Kuruluna givermistir rak tesbit olunduğunu açıklayan feranm neticesinde, Kıbnsta emni rüşmeden sonra Bakanhktan ayrı ve parti teşkilâtma gelen yazıda, ll özel Idare Müdürlüğü rergi 1962 1983 bütçe tatbikatı so Bakan gider bütçesi de 14 milyar ren Refik Can'ın durumu dün ll lâyete yılda 15 milyon lira cıvayet tesisi ihtiyacı birinci tnesele lırken gazetecilerin sorularına kar Belediye Başkanhğı seçiminin ip nuçlarını açıkhyan Bakan, 1964 matrahlarını tesbit için yeniden Merkezinde yapılan toplantıda in rında bir kâr sağlamıştır, şılık olarak şunlan söylemiştir: 20 milyon 995 bin lira olarak testaline karar verildiği, yeni seçim bütçesinin karakterini de belirte • olarak kendini göstermiş, Kıbns celenmiştır Kaçakçılık «uçu ile tev Yanan özel1 tdare Vergi Daıresı bir kıymetlendirme yapmak üzere i<,u<ıu ^ i = *«!»... . ^»6» ihtilâfma, devamlı bir hal şekli «20 gündenberi Londrada devam lerin 5 nisan 1964 pazar günü ya rek bu bütçenin gider ve gelir ka bit eidldiğine göre, bütç e açığının kif edilen Refik Can'ı toplantı so Şubesinde Beykoz ilçe sınırları harekete geçmiştir. tçişleri BakançeHn pılacağ! bildirilmiştir. 158 milyon 916 bin liradan ibaret bulunmak için yeni bir müzakere eden Kıbns konferan«ının lemleri hakkında bilgi vermiştir. nunda oybirliği üe partiden ihraç içinde bulunan butıin bına ve ara lığından bu konu ile ilgili müsaabulunduğunu ifade etmiştir. usulü kurulmasım lüzumlu göre müzakere merhalelen geçirdikten Türk ekonomisi zının vergı matrahlannı ve bu mat de alındıktan sonra kıymetlendir17 kasım 1963 te yapılan seçimedilmiştir. meye başlanacaktır. rek, Amerika ve Ingiltere tarafm sonra birinci safhası sona ermiş lerde, Belediye Başkanhğmı (A. Maliye Bakanı Türk ekonomisi Daha önce Üsküdar İlçe îdare rahlara göre tâym edilmiş vergıledan müştereken yapılmış olan 31 tır. Heyetimiz, başta Dışişlen Ba P.) adayı Dr. Edip Somunoğlu ka konusunda özetle su açıklamayı Şimdi herkes Ancak yeni kıymetlendirme ııraKurulunda da çalışan Refik Can'ın re aıt defterler bulunmakta ıdi. Bı kanı oltnak üzere yann yurdumu ocak 1964 tarihli teklifi kabul etteşkilâtı yapmıştır: partiden ihraç edıldiği yayınlanan na ve arazı vergılenyle ılgıli bütun sında tesbit edilecek matrahlar, bıza dönmüş bulunacaktır. Bir rük zanmış, fakat (C.H.P.) Makarios'un miştir. Bakan, 1962 yıhna kısaca temaaevrak yangın sırasında yandığın na ve arazi sahiplerinin aleyhina bildiri ile açıklanmıştır. tür bahis konusu değildir. Konfe sandıklardan çıkan oy pusulalandan Beykoz'daki bina ve arazimn olacaktır. Çünkü, eski kıymetler Bu teklifin muhtelif maddelerl ransın ikinci safhası, ilgili devlet nın usulsüz olduğunu ileri süre la ekonomimizin bu yılda durgun ne diyeceğini bekliyor luktan kurtularak canlanmağa basvergılerini toplamak bir mesele üzerinden ödedikleri vergiler, sanin tatbild İçin alınacak tedbirler lerin İngiliz ve Amerikan ortak rek, itirazda bulunmuştu Baştarafı 1 nci sahifede ladığım ifade etmis, bu yıldaki halıne gelmiştir. Elde gayrimenkul hip olduklan gayrimenkulün butabiatiyle müşterek müzakere ko tekliflerine mutabakatları bildiril millî gelir, ziraî, sınai istihsal, dış etmiştir. Erkin ve heyetimiz yagunkü rayice göre, kıymetleri artnusu olacaktır. Londra konferan dikten sonra, Londradaki elçilikYağmur, kar ticaret mevduat artışlarına işaret nn tabah mahall! saatle 7.45 te mış olduğundan buna paralel olaKutsal tugay sı bu suretle ilk çahşma safhasım leri veya yetkili kılacakları kişilec2» lefer »ayılı Pan American uetmiş, buna mukabil toptan eşya rak 7 misli kadar yükselecektir. Baştarafı 1 nci sahifede fiatlan ve geçinme endekslerinde çağiyle yurda donecektır. Dışişleri yeni ihzarl kararlarla bitirmiş, rin aracılığı ile devam edecektir Baştarafı 1 nci sahifede Bu arada Vergi Dairesiyle aralaNİGDE Sürekli yağan yağ ki artışların makul hadlerde kal Bakanı, «Konferansın yeni safhaemniyet tesisi ve yeni müzakere lleride, Bakanlar seviyesinde bir sin teşkil ettiği bu birliğin adı sında da bütün gücumuzle mücausulü ile hal şekli arama yoluna toplantı yapılması gerekiyorsa, murlar, karları eritmiş ve Niğde dığını belirtmiştir. «Kutsal tugay» dır Toplantıda kut rında ihtilâf bulunan ve eski yıl dele edeceğiz» şeklinde konuşmuşTürkiyenin de Dışişleri Bakanı va ovası bir göl halini almıştır. Müsginniştir. sal tugaya alınacak kimseler tes vergilerini ödememiş olan mükelMillî relirdeki artıs leflere de yangın fayda lağlamak» Belediye Meclisi, Belediye büt•sıtasiyle bu toplantıya katılması tahsil yağmurlar dolayısiyle seBakan, milll gelirdeki artıs hı tur. lnönu'nün sözleri vinç içindedir. önümüzdeki günlerde resmen çesini görüşmek üzere dün toplan rinden yaş, kullandığı silâhlar ve tadır. Elde vesika olmadığından tabiidir. zının 1963 de % 6,5 un üstünde, •• / Bakanlar Kurulu toplantısından Daire kendilerinden vergi talep •BOR Narenciye mahsulünün 7 ye yakm bir seviyede gerçekle açıklanması beklenen AngloAme mış, on dakika çalıştıktan sonra tecrübelerinı belirten birer be demiyecektir. sonra Başbakan înönü şunları söy ingiliz ve Amerikan ortak tek rikan Plâmnın muhtelif maddele dağılmıştır. donması, elma fıyatlannın yüksel jebileceğini ifade etmiştir. yanname ahnmaktadır. lemiştir : liflerini dün gece saat 22 den bu ll özel Idaresi Müdürü, Beyrinin uygulanması için alınacak Dış ticaret açığı AP lı üyeler, Sular îdaresine Kutsal tugayın hazırlıklan de«NATO kuvvetinden ve dost kuv sabah saat 02 00 ye kadar devam mesine sebep olmuştur. Bunun yaDış ticaret hacmindeki artışın tedbirler, Meselâ NATO Barış Kuv seçtikleri iki murakıbın, fdare Ta vam ederken Limasol lımanı ve koz'dan yılda 1^ milyon lira civavetlerden bir askerî birlik banşı eden Bakanlar Kurulu toplantısın nında sebze müstahsilleri mahsu11963 te de devam ettiğini, ancak vetinin idarî yetkileri, normal dip ümatnamesinin 15. maddesinin a civarlannda gemilerin hareketle rında vergi toplandığını, yeni dekoıuyacak. Güvenlik konusu sağ da görüşerek kabul ettik. Bugün lün donmasından tnüşkül durumbu artışın ıthalât artışı şeklinde lomatik kanallardan ikili muzake tıf yaptığı 3460 sayılı kanunda belir ri ve artmış olduklan gözden kaç ğerlendirmeye göre ise, bu miktasaat 12 00 de Birleşik Amerika ve da kalmıştır lam bir esasa bağlanmış oluyor. tezahür ettiğini, 1963 aralık ayı so relerle kararlaştınlacaktır. tilen, yüksek tahsil niteliğine sa mamaktadır. lnanılır kaynaklar rın 7,5 8 milyon liraya yükseleceBu güvenlik sistemi yürütülürken, tngiliz Büyükelçilerıni dâvet edeSÎVAS Ismın 23 dereceden nu muvakkat rakamlarına göre itTürkler Londraya iki amaçla hip olmadığı konusunun gündemde dan öğrenıldiğine gore bu gemiler ğini soylemiştir. Kıbns konusuna sürekli bir çozüm rek, kendilerine, Hükümetimizin c + 13 dereceye çıkmasiyle tam bir halâtın 688, ıhracatın ise 368 mil gelmişlerdir: yer aldığmı görünce bir takrir ver ile kaça> ağır silâh ve cephane yolu bulmak için, müzakere açıla lumlu kararını verdim.» bahar havası yaşanan şehrimizde 1 Kıbnsta güvenlik tedbirle mişlerdir. Takrirde, bütçenin mü getirilmekte ve böylelikle ikmal Dr. Kemal Satır, tngiliz ve A dün tekrar başlayan kar, bütün yon dolar olduğunu belirtmiş, ihcak. Güvenlik gibi önemli bir koracattaki azalmaya sebep olarak rinin artınlması, zakeresine geçilmeden önce Bele yapılmaktadır. Kutsal tugaya Enu şimdiye kadar olduğundan daha merikan tekliflerinde bahis konu yollan kapamış ve trenler yollan başlıca tütün ihracatında karşıla 2 Kıbnsın geleceğinin tâyini. diye Başkanı Haşim lşçan'ın 1963 OKA'cılann subay olarak alınakuvvetli bir esasa bağlanmış olu su edilen aracı meselesi etrafında na devam edememişlerdir. Yollar şılan ârızaya işaret etmiştir. Buradaki Türk heyetine göre, bütçe tatbikatı ve 1964 yılı bütçe cağı ve böylelikle 15 ilâ 20 bin kiyor. Bu, olumlu ve önemli bir ge ki sorulara şu karşılığı vermiştir: da kalan otobüs yolcularını Kagörüşümüze tamamen uygun olaPara • kredi « Aracı, henüz tesbit edilmiş rayolları ekipleri kurtarmaya çalış siyle yapılacak işler hakkında bil şilik bir vurucu kuvvetin teşkil lişmedir. Tarafsız, yani Kıbns anParakredı konusunda gayenin rak değilse bile amaçlanmızdan gi vermesi istenmistir. lşçan, yeni edileceği umulmaktadır. Rumlar laşmazlığı ile ilgili üç devletin ve değildir. Ancak, aracının, Avrupa maktadır. birisi gerçekleşmiştir. Ikincisi üze«paramızın iç ve dış değerini mu olduğunu, daire müdürleri ile bir adaya başka kuvvet veya beynelAmerika'nın dışmda bir dost dev çâpındn, tanınmış bir büyük poliDİYARBAKIR Şehrimiz ve hafaza ederek üretimi teşvik eden rinde de, görüşümüz, yani etnık görüşme yapmadan programı açık milel polisler gelmeden önce teşletin aracılığı ile görüşmeler baş tikacı olması düşünülebilir. AracıŞehir Hatlanna ait «Tarzınevin» ve iktisadî gelişmeye imkân veren coğrafî bölünme istikametinde haylıyamıyacağını. bütçede yapılacak kilâtlannı tamamlamak için çaba vapuru dün, Beşiktaştan Köprüye lıyacak. Kıbns'ta banşı koruma nm kim olacağı, karşılıkh görüş çevresinde yağan kar yanm met^ bir politikamn cuygulanması ol li terakki kaydedilmiştir. melerden sonra tesbit edilecektir. reyi geçmiştir. Bu sebeple uçakgöstermektedirler. kuvveti içinde, bizim oradaki bireiderken «özeit» adh bir bahkçı Londra Konferansjnı sabote eden işlere yer verildiğini sövlemiştir Aracı Adadaki müstakbel statü lar da çalışamamıştır. llimizi çev duğunu belirten Bakan, kredilerin liğimiz de yer alacak. Yapılan oylama neticesinde AP limotoruna çarparak batmasma seYnnan alayınm knmandanı ko, Türklerin ve Rumlarm güven reye bağhyan bütün kara yollan çeşitli ekonomik faaliyet kollan Makarios'un kafasındakiler ise her lerin oylan ile gündemin müzakebeo olmuştur. arasında en lyi ve en verimli şekil kesçe malumdur: değiştiriliyor Londra Konferansı çalışmalan lik içinde nasıl yaşıyabilecekleri kapanmıştır. de dağıhmını temine matuf çalışTürkleri alelâde bir azınlık hali resine geçilememiştir. Bunun üze öte yandan Rum gazetelerinin Kaptan Recep özgit idaresindehususunda incelemeler yapacak ve lyi blr sonuca ulaştı. Bu kadar güç ÎSKENDERUN 3 gündenberi malara 1963 yılında devam edildi ne aokarak «Enosis» hayalini ger rine Belediye Başkanı lşçan toplan verdikleri diğer bir habere fBre bir meselenin kısa bir zamanda çö bunu ilgili devletlere bildirecek ki 7 tonluk bahkçı motorunda budevam eden fırtına dün gece şid ğinl bildirmiştir. çekleştirebllmek amaciyle Birleş tıyı tatil etmiştir. Yunan Genel Kurmay Başkanlırümlenmesi beklenemezdi. Ada'da tir. lunan ve çarpışma »ırasında denimiş Milletler müdahalesini sağlaDış borçlar Kabul ettiğimiz Amerikan ve ln detini arttırmış, maddl zarara seasayiş ve sükunet sağlanmadan, Belediye Meclisi salı günü tcpla ğınca Kıbns Yunan alayı kumankonferansın, Ada'nın idaresine ye giliz tekliflerinin ana hatları, kon bep olmuştur. Saatte 120 kilomet Borçlanmıza da temas ede n Ba mak. nacaktır lşçan, hazırlandığı tak danı değiştirilmiştir. Yeni atanan ze dokulen mürettebat «TarzıneDiplomatik çevreler, AngloAme dirde programı açıkhyacak, bunun kunnay albay Psarroı, Kıbns vin» personeli tarafından kurtanlni bir düzen getirmesi mümkün o feransm başında tâkip ettiğimiz, re süratle esen rüzgârın tesiri ile kan Türkiyenin Aralık 1963 sonu lamazdı. Biz, baştan beri önce asa her şeyden önce, Adada huzur ve iskelede bulunan 80 ton ağırlığın itibariyle 1 milyar 169 milyon do rikan Plânı ile Rumlann Birleş üzerine gündemde bulunan bütçe Rum halkınin korunması •• aynı mıştır. Denize ddkülen motor kapyis ve sükunet kurulsun demiştik güvenliğin kurulması gerektiği yc daki tahmil tahliye vinçi denize larlık dış tediye mükellefiyeti ve miş Milletler Kuvvetıni Kıbnsa nin müzakeresine geçilecektir. Bu zamanda halkın kendi kendini ko tanından başka kurtanlan 4 kisiuçmuş, 7 vagonu devrilmiştir. Vin 10 milyar 510 milyon lirahk iç bor çağırmaları yolunun tıkandığını arada Sular Idaresi îyi niyetler galip geldi. Görüsümüz lundaki politikamıza uygundur.» murakıphğı ruyabilecek hala gelmeıini tağlaçin uçmasiyle 500 bin lirahk bir cu bulunduğunu belirtmiş bu ara söylemektedirler. Aynca 19 gün konusu da incelenerek blr karara mak sorumluluğunu da yüklenc lik mürettebatın adlan şunlardır: eşyanın tabiatına uygundur. Banşı süren Londra Konferansında Marek adaya gelmektedir. Albayın Bayram özgıt, Tahıln öztürk, lf» koruma kuvvetinin Ada'da hiç de Tnnanistanın fngiliz Amerikan zarann meydana geldiği ifade e da 1963 de Konsorsiyomdan fiilen bağlanacaktır. dilmektedir. Aynca, Sanseki Güb jkullanılan 187 milyon dolara kar karios'un «Anayasayı istemem», ne yapacağı açıkça belirtilmemek mail Soğuk, Metin. ğilse üç ay kalması, meselelerin çö plânını kabnl ettiği büdiriliyor Atina, 1 Geçici Yunan Hükü re fabrikasının çatısı uçmuş. yeni şılık 140 milyon dolar dış borç ö «Türkler âsi, ben meşruyum», «Lon zümünü kolaylaştıracaktır.» le beraber alay kumandanhğından dra ve Zurich Antlaşmalan iptal Bir teğmenimiz meti üyeleri ile belli başlı siyasi yapılmakta olan Erkek Sanat Ens dendiğini belirtmiştir. Dr. Satırtn beyanatı başka aynca Pandelidis'e tnuavinedilmelidir» şeklindeki sozleri de 100 milyon açık partilerin liderleri arasında bu sa titüsü binasınm sütunlannın sütejkilatlanmada Baştarafı ı nei sahifede lik yapacağı ve tasvip görmemiştir. öte yandan Başbakan Yardımcı baha karşı yapılan müzakereler so rüklendiği Birel plâjında 50 bin 1962 1963 bütçelerlnin tatbikatı VEFAT • v« Dışlşleri Bakan Vekili Dr. nucunda Kıbns'ta cemaatlerarası lirahk bir zarar meydana geknis konusunda yıl içinde ahnan tasarı Denizaltıda görevli güvert* kı yardımcı olacağı anlaşılmaktadır. Kayhan SAGLAMEH Dr. KüçOk'ün blr Amerikan Kemal Satır bugün, Amerika ve çatışmayı önleme hedefi güden în tir. Fırtına bütün şiddeti ile de ruf tedbirleriyle 1962 de Genel bütdemli üsteğmen öztürk Yıldınm, Merhum Eczacıbaşt M«htelevizyonnna demeei 21 ocak günü gemi Atlantik Oklngiltere Büyük Elçileri ile yap giliz Amerikan plâmnın kabul e vam etmektedir. çenin 100 milyon liralık bir açıkla Atakh ve Kaplan met Alı Beyin ve Nakiy* HaAmerikan NB.C. televizyon şiryanusunda seyrederken vardiya tığı görüşmeyl müteakip, basın dildiği bildirilmektedir. kapandığını, buna mukabil katma Baştarafı 1 nci sahifede nımefendinin kızlan, A11 RıKIZILTEPE 15 yıldanberi ilk bütçelerde 51,5 milyo lirahk bir nöbeti sırasında kuvvetli dalgala ketine özel bir demeç veren Dr. cneıwuplannm »orulanm cevaplan n «Kıbns hükümetinin gayri meşBaşbakan Yani Paraskevopulos'za Beyin eşi, merhume Saidınnış, hükümetimizin karannı un bugün «müspet» cevabı Atinada defa ilçemiz ve çevresine yağan gelir fazlası husule geldiğini, bu ru olduğu açıktır. Çünkü bu hükü rın tesiri ile köprü köşkünden de Fazıl Küçük, Kıbnsa Amerikan rr.e Şeyhületibba vc Sabiha kar, bütün yollan kapamış ve va na göre genel v katma bütçelerin nize uçmuş ve sulara gömülerek askerinin gelmesıne taraftar olduk«ndil«rin« bildirdiğini ifade «t ki İngiliz ve Amerikan Büyükelçie met, kendi hukukunu çiğnemiş, Selçuğun ablalan, Kfimran sıtalar şehrimize gelememiştir. ğunu, ancak Türk askerinin geri; bir arada mütalâası halinde konso hukukunu sağhyacak maddî gücü kaybolmuştur. nişttr. lerine bildireceği söylenmektediv. Bırbil, Rumman Birbü, HaADIYAMAN önceki gün başYunanistan'ın İngiliz • Amerikan lıyan kar, yollan kapamış ve ci lide bütçe açığının sadece 48,5 mil katliâmda kullanmıştır.» Kaplan, Gemi komutanının müracaati çekilmesine hiç bir şekilde razı yati Gezer ve Selman YöndeBaşbakan Yardımeısı Dr. Satır, yon liraya inhisar etmiş olduğunu «lngilizler, bir şey oldu mu (Hü üzerine Bermuda adasından olamıyacaklarını, Türk askerlerive rın anneleri, Adil ŞeyhüleKıbnsa gönderüecek NATO kuv teklifini kabulünün, Makarios üze varla irtibat kesilmiştir. Bu ara ifade etmiştir. kümete müracaat edin, bu iş meş USS Protector uçak gemisinden nin Kıbns Türklerine verdikleri tibba, Nevin öktem, Semiha vetlerinin oradaki birliklerle be rinde tesir icra edeceği dıplomatik da Valilik, muhtemel bir sel feru hükümetin polisine aittir) gibi havalanan arama uçakları 22 saat güven ve emniyeti hiç bir kuvveVergi reformu Sırman, Süha Selçuğun teyraber en aı on bin kişi olacağını çevrelerde israrla belirtilmektedir. lâketi için halkm dıkkatini çekDiğer taraftan Amerika Birleşik miştir Bütün resml vasıtalar Va Vergi reformu konusunda, Dev bir hissin zabunudurlar. Işl'er bu Jevam eden araştırmalanna rağ tia sağlıyamıyacağını ifade etmiş zeleri, Bülend Birbil, Ümran şöylemiş v« Kıbnstaki Türk ve yüzden çatallaşıyor» diyerek, In men öztürk Yıldınm'ı bulamamış ve Rutyamn tutumu uualini şöyle Gonel ve Nihal Birbil'in anYunan askert birlîklerinin adaya Devletleri Hükümeti, dün açıklan lilik emrıne verilmiş, yollarda let harcamalannın enflâsyonla kar cevaplan dırmıştın neanneleri «ideeek olan banşı koruma kuv mış olan plâna, milletlerarası kuv kalanların kurtanlmasına çalışıl şılanmasını reddeden ekonomimiz gilizlerin taraf tutmasına değin lardır. «Nerede bir kanşıkhk rarsa Rus de vergi gelirinin öneminin gerçek miştir. Salıhatı Nirvandan vetin» katılacağını belirttikten vet katılması istenen ülkelerin ce maktadır. ya durumu daha kötüleştirmek ivabım beklemektedir. değeri ile ortaya çıktığım belirAtakh NEDtME YÖNDER S kişi öldü çin oradadır. Kıbnsta menfaatleri Yetkili Amerikan şahsiyetleri ten Bakan, reformun hedeflerinin: Tabii Senatör Atakh ise, KıbnsHannnefendi kesin olarak bilinmemekle beraplânı kabul etmeden önce, bunun Trabzon Bolgemizde hüküm kalkınma gayretlerimizin finans taki Rumlann bazüannın Adada Vefat ve Teşekkür Türkîş vergl Hakkın rahmetine kavuşmuşber gayeleri Ortadoğuda kızıl nüKıbrıs'taki Türk ve Rum cemaatle süren çiddetli kış 6 kişinin ölümü man ihtiyacını sosyal adalet ilke bağımsız bir Komünist Devleti tur. Cenazesi 3 şubat 1964 paAcı kaybımıı fuzu arttırmak olduğunu sanıyc Baştarafj 1 nci sahifede rinin tasvibine sunulmıyacağını bil ne sebep olmuştur. Çaykara ilçe si içinde sağlamak, vergi sistemi kurmak eğiliminde olduklannı, zartesi günü öğle namazını rumj sinde 2 kadın ve 1 çocuk çığ altın mizi milli gelirdeki artışları ken bazılannın da doğrudan doğruya znektir. Kotnünizmi ortadan kaldı dirmektedirler. HAMZA FAZIL KÜLlTun müteakip Şişli Camlinden da kalarak, Vakfıkebirde 1 çobanın diliğınden takip edebilecek hale ge Yunanistana bağlamak istedikleriTaksim konusunda ise Dr. Küracak zegâne kuvvet sosyal adaletYeni sistem nasıl isliyecek? Almanyada âni vefatı dolayıkaldırılacaktır. tirmek, vergi yükünu ödeme gu nı belirtmiş, bayramlarda çük «Türkler kaatillerle birlikte Londra, 1 ilgili kaynaklar ta donarak ölmesinden sonra bugün Rus siyle Türkiyede lstanbul, Ancüne göre dağıtmak ve vergileriartık yaşıyamaz. Kuzuyu kurttan kara ve Elâzığ'da cenaze meOrhaff Apaydın da vergi ve top rafından belirtildiğine göre NATO de Arıklı ilçesı Bağbaşı bucağın mize ekonomimizin gelişmesine hiz bayrağı çeken Rum köylerinin buCumhuıiyat 1230 Kuvvetlerinin Ada'da görev alaca da bir kamyonetin uzerine büyük lunduğuna değmerek şöyle demişrasimine bizzat iştirak f»den, ayırmak gerekir» demiştir. rak reformları üzerinde durarak met edebilecek bir karakter kazantelgraf, telefon ve mektupla bu <reformlan mutlak surette des ğı üç ay içinde Zürich ve Londra bir kaya parçası düşmüştür. Şo dırmak olarak belirtmiş, bu ilke tir: büyük acımızı paylaşan bil. teklemek ve tahakkuk ettirmek Antlaşmalan teminatçı devletlen för Faik Gülçiçek'in yonetiminde ler dahilinde reform çalışmalan' «Bütün ada, Türkler için bir hanin müdahale hakları duracaktır. ki Istanbul 79394 plâka numarah cümle dost ve akrabalanmıza gerettiğini söylemış, memlekettena devam edıldiğini ifade etmiş1 pishane haline gelmiştir. Onun iKıbnstaki NATO Kuvvetlerı kamyonet Şimşirli mevkiinden geayrı ayn minnet ve şükranlaÇin, en yakı n zamanda, duruma ki millt gelir dağılımmdaki nispetLondrada kurulacak bir komisyo çerken dağ eteğınden kopan bir tir. nmızı arz etme imkânı bulabir hal çaresi bulmak gerekir. Bİzfikleri rakamlar vererek izah et nun emrı altında bulunacaklardır. kaya parçasının altında kalmıştır madığımızdan sayın gazeteni. Rumlar katliâm sırasında bazoka 1964 bütçesi miş'tir. Apaydın aynca toprak tevzin tavassutunu rica ederiz. Bu feci olayda 2 kişi derhal öl 1964 gider bütçesinin tahlilinde ile A4 makinah tufek kullanmışziinin sadece birinden alıp ötekine müş, 3 kişi de ağırca yaralanmış genel ve katma bütçeler bir arada lardır. Dikkatinizi çekerim. Bunlar Ailesi adına vennekten ibaret olmadığını ve zi Basketbolda: tır. HASAN REMZt KULÜ konsolide bütçenin karma bütçe NATO silâhlandır. Bizimkilerin raî istihsalin arttınlması gayesini G. Saray: 102 ellerinde ise, Birinci Dünya Savagüttüğünü belırtmiştir. öte yandan 1 m«treyi aşan kar. komisyonunda: D. Şafaka: 55 330703 914 şından kalma av tüfekleri var.» lann erimesiyle Çaykara ilçesine Câri harcamalar Cumhuriyet 1230 Ana tüzükte yapılan değişiklik Yatırım ler cümlesinden olarak Türktş'in Basketbol lig maçlarına dün ge bağlı Sovanîı koyünde meydana gelen büyük heyelan olayından harcamalar 3 563^80.935 TRAKTÖRLERİ İÇİN 27 Mayıs ve Atatürk ilkelerine bağ ce devam edilmiştir. Varujanın Çaykara Of şosesi kapanmıştır. Transfer lı bulunduğunu bıldiren bir ciimle sakatlanması ile 4 kişi kalan Gala Bütün köy halkı telâş içinde evleharcamalar 3126.710.151 nin tüzüğe ilâvesi kabul edılmıştir. tasaray Darüşşafakayı 10255 rini terketmislerdir. Köy heyelâVe toplamı 14.020595.000 (5125). PTT, Kadıkoyspor'u 6957 na maruz olup îmar ve Iskân Ba. Verilen bir takrir uzerine Türklira olarak tesbit edildiğini belirtîş'in vergi ve toprak reformlarını 2024), İTü, Beyoğluspor'u 6951 kanhğınca iç iskânı kararlaştırdı miştir. ÎSTANBUL EMNtYET SANDIGJNDAN 3026) mağlup etmiştir. ğmdan halk hazırlıkh bulunmuş desteklemesi teklif edilmis ve tek 1964 bütçesinin karakteri üzerinve Dosya No: 1960/1922 ve bu sebeple can kaybı olmamış de duran Bakan, bu bütçenin plân lif. kabul edilmiştir. Daha sonra Allessandro Lemma tFC. 122 hesap numarah borç senediyle tır. Kaymakamhkça gerekli tedbir ve program hedeflerine mutabık G. Saray 2 0 galip verilen bir takrirle B.M M. BaşSandığımız Beşiktaş Şubesinde açılan krediye mukabil; işbu borler ahnmaktadır. olduğunu, bu butçe ile kalkınma kanlığının Parlâmento muhabirle(Bastarafı spor sahifemizde) cun teminatını teşkil etmek üzere Antonio Lemma'nın maliki gayretleri için geçen yıl butçeleririnin çalışmasmı kısıtlıyan kara smdan Bahri guzel bir vole ile ibulunduğu Beyoğlu, Kurtuluş, Yenişehir mahallesi Sefameydanı ne kıyasla daha fazla ödenek ayrrhm protesto edilmesi teklif edil kinci sayıyı yaptı. fetanbulspor, Çıkmazı sokağında eneski: 64, 66 eski: 62, 64, yeni: 62, 64/1, taj: nldığını ifade etmiş, fazlalıklan: miş, takrir üzerine yapılan müza bu gole 69. dakikada mukabele eALTTN FÎATLARI 64/1 (kapı üzerinde 64/1 dir.) kaDi numarah seneden ev, mahalMillî Eğitimde 295 milyon, Devlet len apartmanın tamamını Sandığımıza müşterek borçlu ve yekkereler ısonunda ıcra heyetınin decekti. Fakat Ihsan kaleye yakm 12.] 964 Su Işlerinde 193 milyon. Sağlık ve diğerine muteselsil kefil sıfatiyle birinci derecede ipotek etmisCumhurlyet 96009610 Sosyal Yardımda 145 milyon, Tameclis başkanhğı :1e temasa geçe mesafede çamurda saplanıp kaldı Reşat 1380013850 lerdi. Tapu kayıt suretinde, işbu gayrimenkul; Beyoğlu, Yenirek karann değiştirilmesıoe çalı ve yüzde yüz bir gollük pozisyonmda 133 milyon, Millî SavunmaHamit 1060010700 nu da kaçırdı. G. Saray bir çok şehir mahallesi Sefa Meydanı sokağında eneski: 64, 66, eski: 62, şılması karar altına ahnmijtır. da 107 milyon olarak belirtmiştlr. Azlz 95009550 fırsatları kullanaraadı. Maç da 64, yeni: 62, 64/1 kapı 1372 ada 59 parsel sayılı 130.18 M2. miktaKarayollarına verilen ödeneğin 892 Napolyon 93009400 Kongre yann yapılacak seçımler böylece ikinci devrede atılan golrındaki kârgir ev olup, tamamı Antonio Lemma adına kayıtlı olmilyonu, Devlet Su Işleri ödene24 Ayar külçe 14121415 lerle 20 nihayete erdi. le sona erecektir. duğu ve Sandığımıza birinci derecede ipotekli bulunduğu ve kütüğün beyanlar hanesinde ittisalindeki çıkmaz yol için Belediyeden verilen müstakbel vaziyet haritasında gösterilmiştir, şerhinin mevcut bulunduğu beyan edilmistir. Muhammin raporuna göre işbu gayrimenkulün umum mesahası 130.18 M2. olup, bunun 105.00 M2. miktan üzerinde çatı ve örtüsü ahşap bodrum katmdan başka iki kath kârgir bir apartman vardtr. Bodrum katı dahil diğer bütün katlar ikişer dairelidir. Bodrum katının birinci dairesind» iki oda, bir koridor, bir mutfak, bir arada helft ve banyo, bodrum katının diğer dairesinde iki oda, bir koridor, bir mutfak, bir arada helâ ve hamam, birinci ve ikinci katlarındaki Perşembe Pazan Tersane Cad dört dairede de birer oda, birer salon salamanje, birer koridor, R,ıabey Han No 9 Galatalstanbul birer mutfak, bir arada birer helâ ve banyo rardır. Binada elekTel 44 87 0 5 4 4 25 90 trik ve terkos tesisatı da mevcuttur. GRUNDIG TRANSİSTOR radyosu en müşBorçlular hakkında yapılan kanuni takip üzerine 3202 numakülpesent dinleyiciyi dahi tatmin edecek bir rah Kanunun 40. maddesine göre yukarıda evsafı yazıh gayriüâncılık: /12ÛS ses mükemmeliyetine ve seçiciliğe sahiptlr... menkulün tamamı birbuçuk ay müddetle açık artırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Artırmaya girmek istiyenler bunları ve herkese açık bulunan tapu sicil kayıtGRUnDIG lannı tetkik ederek satıhğa çıkarılan işbu gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve telâkki olunur. Artırmaya girmek isBir sınaî şirketin fabrikalarınm aktif servislerinde istıhtiyenler (11.250,) lira pey akçesi veya Sandıkça kabul edilecek dam edilmek üzere Banka teminat mektubu vermesi icap eder. Birikmiş bütün vergilerle Belediye ve tellâliye rüsumu ile varsa vakıf icaresi ve taviz bedeli ile ipoteklerin terkin harcı borçluya; ihale pulu ve tapu tescil harcı ile varsa şerefiye borcu alıcıya aittir. Satış şartnamesi 14/2/1964 tarihinden itibaren açık bulundumlacaktır. Biihtiyaç vardır. rinci açık artırma 23/3/1964 pazartesi günü Cağaloğlunda kâin lstanbul Emniyet Sandığında saat 15 ten 16 ya kadar yapılacakTaliplerin Kimya Mühendisliği veya kimyada birinci smıf tir. Muvakkat ihale yapılması için teklif edilecek bedelin terciehlivetp haiz olmaları, 2330 yaş arasır.da nulunmalsn askerhen ödenmesi icap eden gayrimenkul mükellefiyetiyle Sandık lik hizmetini tamamlamış olmaları ve İngilizce, Almanca veys alacağım tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son artıFransızca lisanlanndan en az birini bilmdoı: şart'ır A'rnacak ranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 7/4/1964 salı günü aynı yer namzetler bu fabrikaların birinde staja tâbi tutulacaklar ve ve aynı saatte son artırması yapılacaktır. Bu artırmada gayristajı muvaffakiyetle tamamladıktan sonra fabrikantn irr.alât, menkul en çok artıranın üstüne bırakılacaktır. Hakları tapu sikalite kontrol veya plânlama servislerinde vazife deruhte edecilleriyle sabit olmıyan alâkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin ceklerdir. bu haklarmı hususiyle faiz ve masarife dair ıddialannı ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müspıteleriyle beraber Modern bir sanayide ihtisas edinmek isteyenlerin. durumSandığımıza bildirmedikleri takdirde satış bedelinin paylaşılmalarını ve talep ettıkleri ücretleri bildirir resımlerini havi disından hariç kahrlar. Daha fazla bilgi edinmek istiyenlerin 1960/ lekçelerini P K. 101 Şişli lstanbul adresine «Kımya MuhendıCİHAN KOMANDIT ORTAKLIGI 1922 dosya numarasiyle Sandığımız Hukuk Isleri Servisine müGRUNDIG sis rümuzuna göndermeleri rica olunur. racaat etmeleri lüzumu ilân olunur. İngiliz Amerikan plânı Erzurum Belediya Başkanhğı seçimi iptal edildi Maliye Bakanı bStçeyi açıkla^ı Refik&nAPdefl Beykoz yangını özel idareye lira kazandırdı ihraç edildi 7,5 Belediye Meclisi 10 dakikahk bir toplantı yaplı Tanınevin vapuru bir bahkçı Motonınu batırdı Gayrimenkul Satış Ilânı YÜRÜYÜŞ TAKIMLARI YEDEK PARÇALARI GRUnDIG dinliyor, çünkü... Ferit Şamıkoğiu Kimya Yüksek Mühendisi Aranıyor KİMYA MÜHENDİCLERİNE Sultanhamam, Katırcıoğlu hao kat 5 lstaabul KONSER BOY modeli uâncılık: 8162/1229 (Basın: 1484/1216) hânr.hk 8177/1227
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog