Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CTJ3 Sinema dünyasınm yeni bir kayıbı \ÎA\ LADD Sincma dunyan, Al»n L a d d i c Ini olümu ıla «a sevilen yıldızlarından oırini kaybetmış bulunuyor. Alnına dökülen «an perçemi v» haşin hareketleriy1* beyaz pcrdede ün yapan Alan Ladd, çeyrek asrı bulan san at havatı içinde. her biri devirierinln «a föad* «ktriıi olaa blr çok k»dın yıldıı ile flUua çevirdi. Beyaz perdede ona refakat eden kadın yıldızlann pek çoğu bugün çıktan rilinip gittıeterine rağmen onun «oc gürJ erine kadar »inemı ilemindeki mevkiini fnuhafaza etmesi. bilhassa dikkati çeker Alan Ladd, Hollywood'un <aslı eskimlyen> layılı yıldızlarından bi ri idiS Eylül 1918 günö Arkansas eyaletinin Hot Springs sehrinda dünyaya gelmisti. Kolej yıllannda «porla meşgul olmuş, lyi blr yüzuefl ve tramplen atlayıı olarak teraayflz «tmişti. Bellkanhhk günleri hayli dag dağalı geçmistl. Tesgahtarlık, reklâmeıhk, muhabirlik yaptnıs ve nihayet Hollywood'a gelerek elektrikçi olarak Warner BroM stüdyolanna girraijti. 1.70 boyundaH bu sanşın ve rnavl gözlü delikanlının srtfst olmak akhndan bile geçmiyordu Fakat getteki çalısmalar «ırssnnda bir rejisörün dikkatini çeHnee, hayatında yepyeni bir ufuk açılmıs oldu Boyunun kısahgı bir mazeret 'e?Hl etmemisti. 1938 yılında Margaret Locfcwoodd'un oynadığı «Rulers of the Sea« filmiyle beyaı perdeye çıktı. îlk imtihanı başan ile vermişti. Ertesi yıl onu Steffi Dunna ile birlikte «Berlin Canavarlan» filminde oynattılar Bunu «Şimal yıldızlan». «Cajv taîn Cautior.» ve «în old Mis*ouri» kordelSlan takio etti. 15 mart 1942 ffünü akrtri* Sue Carol ile evlendikten «onra san at hayatında büyfik bir tnerhs le açıldi Veronica Lake ile çe virdiJh «This Gun For Hire Kiralık sllâh» ve Michele MOT gan ile birlikte nvnadıfiı «Joan of Pari* Düsman vumruğu a' tmda.» filimlerivle birden yı 1 • fz oarlayıverdi. •ıı Hollvwood' un en gozde vıldi7İan arasmn kan«tı Bilhassa Veronıea Lake IIP teçkil ettıgı «çift» hafızalarda^ trolav îilinmivecek kordelâlar mevdara getirdi Bunlar ara Mnda «The Olass Kev BılHV »nahtar». «Duffv's Tavren Yı' rlırlar ban» «The Blue Dahtip Mavi dalva» «Variety Girl Varyete kızlanmın !simlerl !a vıiabılir Rundan «onra lecen vıllar Alan Ladd'in bajsnh rollerine yeni veni lllvelerde bulundu Her devirde şöhretli kadın vı' dızlarla birlikte ovnad: «Luclcv Jordan» da Helen Walker. «Chı na» ve «And now •omorrow> da Lorette Young «Wıld Haı vest* de Dorothy Lamour «Cal eutta^ da Gaıl Russel, «Whi»pering Smith Yılmıyan arslan» da Brenda Marshall, «The Gre«t Gatsby» ve «Chicago Deahne» de Donna Reed, «Captaın âmennâ Fazla efkârlanmı» Şehir değil, dekor Tek yalım Yasaklar ve serbesl bölgeler Kolayı vark»n Hangisi üstün? HANGİSİ ÜSTÜN? O Carev U.S.A.» da W»ndt Hendrıx, .Appoıntment v ı t h Danger Tehlikeyle randevu» d< Phylli» Calvert, .Shane Vâdıler Arslanı> nda Jean Arthur «Red Mountam Kızıl Dağ» dı Lızabeth Scott, «Trunder in the East Kanh :htılâl» de Debo rah Kerr, «Botanv Bay» de Patrıcı» Medlna, The tron Mıstress» v e «The Bıg l.and Bu yuk Ü l n e . de Vırgınıa Mayo «Desert Legıon» da Arlere Dahl, <Saskatchewan> da Sheiley Wınters, «The Black Knıght Kara Şovalye» de Patneıa Medına. «The McConnell Story» de June AUyson, «Hell on Frisco Bay» de Joanne Dru. «Santıago» da Rossana Podesta, «Th» Proud Rebel» de Olivia de Havılland, «Boy on a Dolphın Altın hevkel» de Sofıa Lo ren, Gun» ot the Tımberlaısd> da Jeann« Cıaın ıl» birlikte oynadı Son fılmı olan «The CarpetDaggeri» ı de 1963 de Cırvol Ba ker ile çeviren Alan Ladd'in ba;ından geçen yıl esrarlı bir olay geçmıjtı Gece tenna blr bölgedekı evının bahçegınde bir «ahsın do!aştığın< h u ı t d m ırtnt tabıncasnı aiaran dısan fırlamıç ve çok geçmeden :çitılen bir tılâh sesıne koşanlar A lan ı ayagından vsr»l«nmı« oiarak buîmuşlardı A ya«ında ıken KaJb sektetınO ien olen Alan Ladd'in ılk karıç: Marjorıe Jane Farnsworth'dan 24 yaıında bir oğlu (.Alan Ladd Jr >, Sue Carol'dan da 2C yajında bir kızı (Alana' ve 16 yaşında bjr oğlıı (Davıd) bu' jnmalctariır ldnkça mübitn bir meselemfz de liyasi parti kayıdhlarının «parti dısiplini» denilen. dar bir eendere içinde sıkışıp kalmalandır. Büyük Millet Meelisinde buno. bir dere«eye kadar, anlamak kaabil. Fakat Beledıye Meclislerine, tl Genel Meelislerine gelinee, iş havli çatallasıyor. Geçen jttn bir arkadaş (siyasî parti mensubodnr. Son ««• eimde Beledıye Meclisine girdi) anlatıyordu: « Karşı parliden filânca söz aldı. Konosolan meseleyi gayet güzel izah etli. Adam hem i»in teknik tarafını bilivor. hem de çok iyi hazır lanmıs. Elindeki rakamları hir bir nraladı. ÖTİe kı. aksini düsunmeve bile. imkan y«k. Ben, sahsen, kendisine \erden çö&e hak verdira. Hattâ çıkıp onu t a k v i ı e edecektim. Aauı yapamadım. Malöm >a, parti dısiplini.» Böyle parti dısiplini olnr mn? Demek. bir partiden biri çıkıp iki kere iki dört eder derse, öteki partililer. guva disipline ( ! ) uvarak, hayır dört etmez. sekiı eder. diyecekler zâhir. Kaldı ki, Reiedive Meclislerinde, omnralyetle, teknik lsler koiusnlnr. Savm ilyeler «seçilincive kadar parti. seeildîkten sonra şehir» jrîhi bir prensipi benimseraedikçe, vah sehirlerimizin haline! Nitekim. öyle de olnvor. j artırıyor? Bunn bileralyora».» i Demek 20 ye kadar isia »ar Eh, bo da hiç fena degil. 1 New Xork Time» raıetesine, Londra mn1 habirinin gönderdifi bir yaııdan «Blıyoraz kı, ' Ingiliz mötehasaısları da. âe ftsafi beş ynkarı • aynı fıkirde. ı Bn arada, en cüzeli, bir okuyBeannn yszdı[ (i mektnp. Ba ı*t «nereden çıkardınız bn kanI ter lifını da başımııa, dıyor, ben günde bir I paitet «igara ıeerdim. Kanser k o r k u o n u düsöne döşüne, şimdi aç psket içmefc baaladıro.» Böylejini, slziere tavtiye ctmem ı m s , hakı kı y»k mo adamın? | * * * ,. Yasak ve serbest bölgıler , j j ' Şehir değil, dekor H Alan LatM cVadiler Arftlam» filminde er kış, ba aylarda «dnamüzdekl yaz mevfiminde sn sıkıntısı çekilmıyecek> haberlerı çıkardı. Ve sonunda, tahii. tersi olnrda. Hele sükür. ilk defa ba sene, bir dagrn haberle kır»ılastık: Tazın her semtc «a verilemiyecek, »a verilebilerek yerlere de, aocak a n ile (mbnavebe ile) verılecekmıs. A»ağı vukarı bilraekle beraber, banan »ebebini. bir defa daha nknyalım: Efendim. 1953 «e. 4 senedf bitirilmek üzere, bir SB programı haıırlanraış. Ba program, 4 sene verine 11 senede. vani henüz veni (ejer o da dojrnvsa) tamamlanabilmif. tşin daha fensıı \ar. Bn sene (1964) bir şeyler yapılmazıa öteki v»ı <1.%5) tstanhnlnn btttön bötün gnsnz kalması tehlikesi dr belirecekmi*. t"znn hovln. metreküp be«aplariyle. basjnızı aîrıtmiTBİım. Arava. 4 sene yerine 10 sene girince, mesrle kpndUiğinden anlasılıyor. Şehrin sn ihtiyaoı (bütün dijer intivaçlan ribi) seneden ^ene^e. avdan a^a. hattS haftadan haftaya dp^il dr âdeta, sündcn güne artarken, baylar, 4 «rneük i<tı (tekrar ediyornm. e t e r doernv«s» io «tenede tamamlarlarsa. ı w ı elbette bSvle olaeak. Onnn için, %ix hazırlaym ibrjkleri de, balabildi^iniz kadar. «a ile onlan doldnrnr, birinU dftkcr, birini/ vüzıinnzn yıkarnmz. Vüeudanflz. simdilik. d«r*an' *** ı ' ı , I, [ı a » Anadolu illerinin ve ks»abala;imr> sinr malannda barem ve selâmlık nsnlü var. Karınızla gidrrseniz yanyana, otnramıyorsn n«z. O «yrı, u z a y n . Pek boylesi aeğilsr dr, l&tanbulumuzda da, bana benzer bir durum var* Bir kısım eazinnlar, yalnı* kadınlara maVısns n a t i n r l e r tertipliyorlar. Bos bır çünıinüzse. oraya, karınızla beraber (iremessiniz. O gireeek, s n kapıda bekliyeceksiniz. Slmdi, bu aeatplıfi <daka köt««*n« s«»!ememek İçin) \avas yavas yart dınna da yayraaya basiadı^ımu anla#ıLıv«r. Ilk adım elarak yabancı memleketlere (başta Alraanraya) rideeek ıaçilerı, erkek ve k&dın grnplar halinde, tkiye ayırmıslar. «Talda. •ygvBMiz davranıslan n anSB« geçmek bâbında» bandan sonra. erkekler a y n , kadıalar a y n treaiertc y«IUaa«aknaıs. ¥abancslar farkına varıyarlarsa kımbilır n« kidar fulüyorlardır. Uani, graplard»n binne katılarak, rıdin görmeğe defer. Prki, dıyelina kı. tren meseleu. Mirleee kalledildi. Ta, gideceklerı vere. varaıklan zaman ne elaeaic? Daha geçenlerde. bir Alman fabrikası, Türk kadın uçilerine bıtaben «nslu dnrmaları ( ' ' » için, dnvarlarına ttmimler yapıstırmıftı. Ba balıiste, erkeklerden de, pek nabenis kalnıyorvz. Ama, ne yaparsınn bdyledir bn Bizira isimir, ainemada, gazinoda. ve iste stmdî. trende ba^lar, ve erads Mtrr. Cal tarafı, büfrmora, rezalet lerbesttir. B Kolayı varken *** Tek olsa âmennâ elelim kanser bahsinr Biiivorsnnuz, Amerikada yayınlanan. ve sigaranuı akcüer kanseri yaptıgına dair olan. re«anl rapor dtinyanuı altını ürtüne getirdi. S n t l j , kadınlı rrkekli. milyarla sigara tiryakivi içta hayat me»elesi. aoBra da, tütun liraatçilerindefi, *ir«ra 'abrikacılarından reklâm şirketlerine. mremaalsra, gaıetelere kadar milyonla insan için para. vani geçim meseiesı. Onun için, raporun akisleri. hiitün dünyada pek genis cldu. sahsen, bn konada. akı) erdiremedigim bir nokta var: Suraranın tararlı bir se\ oldofu hepimızce malöm. Rir an için (maamafih, asaŞıda görecrksiniz. ba eihet Burban Pelek dostumnznn ele aldıfı kadar hafif defil) Akriger kanseri j»pU(tnı da kabal edelim. Ne çıkar bnndan? Eger kansrr denen mel'•n illet, yalnız akcigere ârız olsa, hadi, snlayalım. Ama iş o kadarla kalmıyor ki G*zlerden barsaklara, cildden karacigere, nrideden bilmem nrrere (rvet, affedeninit, araaı da var) kadar, viıcndün her tarafında, kanser eıkıyor. Divelim kı, siçara mahrnmiyetine katlaodık da, akeigerleri kurtardık. Peki. kadın memeleriyle bizim böbrekleri ne yapacafro? Nereden geldiği pek bilinmiyen iösemi'ye bile, (imdi, kan kanseri döerlar. Yok eğer, doktorlar, bn kanserlerin her birinden knrtslmak için, bizi alıstı*ımıı, sevdigiraiz bir sürü sevden v a c g e ç m e | e *«rl»rlaraa, galiba. pek çok insan «ben kanseri tereik ederinı» divecek, ve keyfine bakacak. Bügün İçin, kanser dfivasuun en iyi h»| sekli de, ba olsa grrek. G tlâncdık. 8140/1208 Aian Ladd. ge^en sene esrarlı bir sekilde tabanca Uc vumlarak hastaneye kaldırüdıgı sırada k«nsı Su« Carol U» btrtikte ünyanın baska memleketlerinde, Tojrki'ede oldnga kadar, «maaıus* dan bafcjedüir taı pek bilmiyornm. Fakat bicde, alnr olmaz her vesileyle. bir • n u n ı » lâf»dtr gid«r, *nrur. Mesela gazetelerde einsyet haberlenne g6z attığinız olar «••? Bvnlarm bovnk bir etv frnnlttgvnda. kaatiller. cürüralerinden tıemen »onra, âdeta rakatlaau» rifci tomoh, çak siikör, diyoriar. n ı m t s t m n temizlediaı.» Bo tnhat «namss» anlavısımn bir 9rnegi de, geçrn gfen, çıkaprldi. Belki okttmarmsstnırdır. vakayı, »urmeıkta kısaltıvereyitn: Erlı bir «dam, kir baska kadınls anlasraıs. «nıetres hayatı» vajpyar. O kadın da eHi amt, kaeasından a y n oturmakta. Bir de yett^mis kı xı var. Son camaalarda a d a n i*i »nttr. metresinin kızıjle ıle «asaa Baat» ye baslar. Bm Ikiftti m*rrn ktr fcayti »«rlenıif «lacak ki, g#nün birinde. adam tatar kt» kaçırır. Nereye kaçırır? Kan«si kansınjn evine. Onlar orada otarurken dr metresı gelır, bastırır, \t öfkesini >enemıverek, adamı bıçaklar. $ias4J, kadın «aamms«maz« kartardıan 4i yor. ö b n r taraftan kızı da «namasanz karı. sr\g i l i n i SMurdün» diye aaasına h i c a m a geei • y«r. Anlaulan banlarımızea «nasnvs» e v v e l i brr bad ediliv«r. sanradan. kaala bteakla tenıizleniy»r. Tani, bir nevi, ramasır fibi bir sey. Ralbaki. s«na vakit ve u n u a ı ile, raanaaic blr yerde kilit altına alıa trmiz. ofik mnbafaz» etoeler, p«li*in a*. saveılı|ın da. adliyenin de bafi, b*ymk eapta. rahat edeeek. *** D İki (yabancı) bar hikâyesi | f ekeme bir mftsteri bara girer: IV Gagagarssson, bibibirrr. vivivıvukj! BababassşBSstönr eeeffendim. Derken bir baçk* mösteri gelır'. Garsan bir \iski? Basnstüne rfendım. f Bana davan birinei BriMeri. r n ı halde Içerier: Nenenenederaek? Brbebrnimırfr!r »»>.alaylay H I eeeeediditorsssstınvz* Garson eevap verir: Hahhhhayır. stnzzinle dededefi!. »»'•OP •mnla aaaalay eeeediyyyerara. fFrance Dunanche 1 *** Blr barda Sabahın saat oçu nlmns, ^ m mflsteriler, bır kartkoca, a'nlen kavga ed< y«riar. Adam. bır ara, kısa krsmek ı n n : Sen, zaten. kırk nara etmezsın der. Ama, kadın ba, bırakır mı? Yaaaaa Hele bir ispat et bakavım Bnnun üzerine, adam, garsona gonderıp Hı şandaıı bir t a k » («föra çafırtır: Monte Mario'ya kaç para «»terMniz? z500 lirrt. Karımla beraber olursa Aynı fiat Ve. adam, karuana donrr' Görüyorsao ya der, senı hesab* btle katmıvorlar, Minnetoğlu Kitabevi Dağıttığı eserleri Saygılanyle Sunar : K A D I N Öğretmen LAMÎA BORA'nın Yayın Hayatı DE • lu sıparışlerde ındınm ytpılır. ! ö d e m e i ı göndenlır Katalog ; I ısteyınız. Okurlarımızı yenı ! ' daŞıtım ve satış merkezımıze ' ! beklerız. Okullar ve amator topluluklar için kua piyesler : DE YAYINEVİ 2 lirahk ' I Vılâyet Han. Kat Z, Nr. 13 Den Cristobits. Lorca. | C a t a Io | I n ! Kel Şarkıcı. Ione=co Woyıeck. Büchner. ; Leonce ile Lena. Buehrer ÎENİ KİTAPLAR Kapıların Dısında. Borchert Sajlık YnrdB. OCasey. Gitgel Dolap. Pınter Yeşil Papagan. Schnıtzler Çunik Elma. Atila Alpöge. Philotas. Lessıng (3 lira) 1 hrahk VARLIK YAYlNE\ r l bu »y s u n a r : D a | Yolunda. Çehov Nurullah Berk: Resım Bılgısı. Kolaktan Knlağa. Gregory 5 lira \y Doğarken. Gregory Falib B. Atay: Roman, 4 ltra. , Mvtla Yoleulak. Wilder. ö z k e r Yaşm: Kanlı Kıbns, tstiridye ile înci. Saroyan. destan, İ lıra. Sweeney Agoniste*. Eliot. B. Malinowski: Buyu Bilım Ç s t n l m a d a n Gelen. Maeterve Din, 2 lıra. linck Agatha Christie: ö l u m e Doğ , îkı dılde karşıhklı basılmıı ru, 3 lira. ı şıır kıtapiarı : Pierre L«ti: Izlanda Balıkçısı, Seçme Şiirler. Rımbaud. 4 lira. ıFrarsızca Turkçe) Sbakeıpeare : Otbeilo. Ulkü Fener, Gece ve TıldısUr. Tamer, 2 lıra j Borchert < AlmancaTurkçe) Johanna Spiri: Heıdı, çocuk . Catfaay. Pound <îngılizce • romanı, 2 lira ı Turkçe t. Çocuğunuz Okuyor mu?! 3>r lira. Okumuyorsa büyuk dert, »• Antolojıler • kuyorsa a y n dert: Ne okuyor? Türk Edebıyatı 1963. Zararlı yayınlarla vaktini 2İTfirk Edebiyatı 1964. yan etmiyor tnu* Güvenebüeı Meaıet Fuat'ın Seçtıkleri. ceğinız Vartık Tayınevi size bu maksatia hazırlamı; olduFıvatlan 7 5 lira ı ğu en guzel kitaplardan müSurrealssme ü z e n n e : rekkep seriyı sunuyor. Çocuk Gerçeküstuefilük • I. (AçıkKlâsikleri Serınnin 40 kitabınj lamalar ) 3 lira Varhk Taynıevl'ne J0 lira g5nGerteküfjtfiefilnk n . (Ordererek alabilirsiniz. nekier ) 5 lira An kara Cad. Istanbol Dağıttığımız kıtaplar : • TUrklye Petrol SanayH. NeH A L K t Ç 1N zıh Neyzı 20 lira 1 Sinir ve ruh hastalıklaSanavide Tatınm ve Sermannın sebepleri ve çaresi, ruhî ve Terakümü. Ekonnmık ve problemlerinizi çozen e^*ız bir Sosyal Etüdler Konferans eser. Fıyatı 5 lira. Heyetı. (Türkçesı ve tngiliz2 Enjeksiyonlar Tatbik cesı 5O'*er lira ) ed'ldiği hastalıklar EnjeksiCnmhnriyetten Sonra Hikâyon yapanlara ve vapacaklars ve ve Roman. Antoltm. Taluzumlu rehber. Fıyatı 5 lira. hır Alangu 10 lira Resımli, üçüncü baskı. Fransızca Dersleri. Maurice Dr. Emln Derman Ruh ve SiJourne. 6 5 lira nir Hastahklan Mütehassısı e oğrencıîere topP K . 725 • I/mir İŞ BANKASİ KÜLTÜR YAYINLARI ÖZGÜ YAYINEVİ YAYINLARI Gen; Kıı P»ikolajui. Genç kızl a n bütun dzelhkleriyle tan:tmaktadır Millî Eğıtıro Bakanlığı tarafından oğretmenlere, eğitım enstıtulerme kaynak kıtap olarak tavsıye edıl miştır 600 kuruş Şahsiyet. însan kaderını yaratan şahsıyetın meydana gelışını. bozukluklarını an!»tTiaktadır. Genç kız ptıkolojısi gibı, bu eser de Mlllı Eğitım Bakanlığı taralındac satın alınmağa karar venlmiştır 600 kuruş tnfan Dramı. tnsanın bıhnmiyen taraflarmı tanıtmaktadır 500 kuruş. Cinsiyet Efitimi. Cınsıyetın insan yaşamındakn öneminı anlatmaktadır 250 kuruş. Askın Psikolojisi. Cınsıyetle ılgili en önemlı meselelen incelemektedir. 250 kuru». Yazan: Halıs özgu ErgeniD Gelişiml. Ortaokul lıse çığındaki öğrencılerın bütün ozelliklorını anlatmak • tadır Yazan Dr Fatma Varış. 700 kuruş ÖZGÜ T A T I N E V İ Cağaloğlu. Emrkban • K A D E S L İ M A N I Heyecanla okuyacağıniî siir kitab: 200 kuruş Şevket Gnn Yakasenek Ögretm<'nı Çay . AFYON • SeUhaUın Ç«nth'un TCKİZM BtLGtSt ve Tt'RtZM MESELELERtMtZ 400 küsur sahife 30 lira ödemeli olarak Bardacık Sokak 6/6 Bakanhklar Ankara adreıınden istiyebilirsiniz. * Pro*. T s n k Zafer T l ' N A I A 1 nın son kitabı çıktı : Devrim Hareketleri İçinde Envrr Ziya Karal: Ataturk'ten Düşunceler ^600> Âfet tnan: Ataturk Uakkında Hâtıralar ve Belgeler (15X0 • Orhan D o n s o i : Ataturk ve Devrımlerı Bıbliyografyası ( 0 j YAYIN EVİ SUNAR = SÎtRLl TAKVtM VE AVTOLOJİSİ • 1964 Hazırhvan : fiVLlYAGİL • Yapısı Analizi MT.ZAFFER EGESOY M a l n e Bakanlığı Hesap L''manla'' Kurulu Başkanı ' 4.IANSTrRK Vavınlan 20 lıra o BİLÂNÇO VARLIK Ranka Banka IMuameleJeri Banka Muhasebesi : , MUBÎN DtKEL \ t U c a r k Muduru, Akademı O^rehnı Gorevıısı o PL4ML1 YAZMA SANATI ARİF HİKMET PAR Genel dağıtımı ve ödemeiı 's*pıre ven • MÎNNETOĞLU KtTABEVİ CağaloSln Mevdanı • Istanbul * M. Kemal: Ztbit ve Kuman S S dan ile Hasbıhal (200} Ata = turk'un Askeriiee Dair Eıeı Z^. len '5.00) ŞŞ HasanAli Tücel: Hurnyet, Ge ss ne Hürriyet C25 00) 2 ; Jean Deny: Yenı Turkıye (4 00 S Stanley Poole: Lord Strafford' S un Türkiye Hîtıralan (10.00) ^ Ş Molike: Türkiyedekı Durum « ve Olaylar Üzerine Mektup ^ » | lar (12Ü0) = ödemeli gonderilırIS! Katalog mteyiniı. SSS Umumi Te\zı Yerı • SE Tayyip Oökbilgın: Mılli Wucadele Bsşlarken (SÛOı Mastafa tmeee : Ataturk'un Şapka Devrımınde Kastamonu ve tnebolu Sevahatierı ('3.50) Tevfik Bıyıkoglo : Atatürk Anadoluda (7.50> Nnri Conker: Ztbıt re Ku mandan (2.00) = ^S ^Ş s ^ş; = = = == SST Fazla efkârlanmıyahm edik va kanser isini hafifcene «demek b»yleyrais» diye kaballenmerneli. ve hetncn telâ#a kapılmamalı. Nitekim. Anterikada patlıyan bombayı, Avrnpalı doktorlar, « m u ı i y e t i e , sofnkkanlılıkla karsıladılar. Gasetelerden Syle anlasılıyor. Meselfi, bir Fransız profesöriı, Parig civa • nnda, bir kanser enstitüsfi müdörii, Praf. BnrB « B ) «akcifer kanserinin mnhtctif çeaitleH re bBnlartn mabtelif sebepleri vardır, dlyor, «igara da bvnlardan biri. Ama, çânde kaç «ijara, ve ne derece tesir eder bnnn tesbiie benfi* imkSn balunmo* degildir.» Mülâkatı alan gazeteeınin yacdıfına göre, profesör, b a n l a n söylerken de sirara oırtüne sigara tellendlrlyormnş. Bir baska prolesSr de (Prof. Etiyen Ber • nar) g«rçi Amerikalılann flkrini benimgiyor ama tasrih ediyer: «Gflnde 38 mgaradan (azlası kaaser tehlikesini artınyar: Fakat ne nisbette D ANIL YAYINEVİ Vilâyet karsısı No: U lıtanbol = ~ • Haftalık Sı>asi Toplotn G u e t e s i Of,[ Z K O Î U T Ü R K Satnsur ÇALTI * KİTAP MERAKLILARfNA S =S DENIZYOLLARI İŞLETMESİ İSTANBUL BANKASİ 8OO.OOO La r ı 1964 yıtı Ikramiye P>âm • Kışıys 50 000 ner Lıra 1 . 25 00O 20 • 5 000 ner « 2038 • çeşıtlı para ıkramiyelırı l!k çekilış ; 22 Nisan Son para yatırma günii 4 Şubat + RUH • DUNYASl Cilt: 1 (112 savılar) Bir bılgı hazınesidir. Nefi= bir cilt ıçıne 12 sayının fihrlstı de konarak bir kltap p b i favdalanmak ımkân çağlanmıştır Fıyatı: 85 hradır Adre« : Rl'H D f N T A SI P.K. 140 Istanbnl Kı'apçılar ıç:n umumı Bâyı: Ferhan Bozhurt tstanbul Uzun seneler merakla top S S lanmıç, her mevzuda eserı şş muhtevi 4 bin ciltlik ansıklo~ p«dilt bir ktıtuphane, tnecmua S ^ •e garete koleksiyonları ile Î S ! komple satılıktır. Ankarada = bir dalre ile de değıştirilır. ss tıahat: Anksra T e l : U M «T = SATILIK KİTAPLAK = TRABZON HACI SEFERİNE Tahsıs etmiştir Muhterem HACI Varazetlerine duyurulur * Ber eeait yayın lHnlan Paasr Hnlerl ba •«randa Kelimesi 1 liradan yayınlanır. «Jişelı ve çerçevell asflstakll ymyiD Uanlan, bn söturv da oormal tanfaye g6ra •/İ20 tenzllâUıdır Istanbu) dıeından g ö o d e n lecek Uâniara havaU mak Irara eklafimaMdİT 1 Kişiye 5 0 . 0 0 0 Lıra Hssaplarında 200 Llraıı bulunan mudtlerimizln Vades'z n r ıuo ııraiarına Vadelı her 50 numar*s: Atatürk ve Atatnrkçülük Fıatı: 10 TL. BATEŞ YAYINEVt ve Istanbul Posta Kutusu 661 den ı s t e n e b i ! ı r lllli iilillili • • • r DENİZCİLİK BANKASİ T. A. 0. (Basın İSTANBUL BANKASİ Ilâucuık 812y, 1207
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog