Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

COMHUETi'ET DIS a Kansor bulan Naessens'in Amerika, Güneydoğu Asya'nı n tarafsızlaşlırılmasına karşı • âleflerine el kondu HAB E RL E R m T. C. ZİRAAT BANKASI Bcgota 1 ( » A AJ\) Buguclük bu kadar Şımdıye kadar 200 den fazla oğlan oldurduk, daha da cldureceğız Calı mezarhğı buyuktur Şımdıje kadar bır çok fakır çocuğu oldurmustuk, bundan boyle sıra zengın çocuklarına gelWashington 1, (a açıklamada, Günev Birleşik tarafsızlaştınlması fikrine dı Bızi arayıp durun bakalım » dün akşam vaptığı bır a. A. P. ve Radyo) Vietnam'm Amerika Dışişleri Bakanlığı, Bu mektup, ilk bakısta kotu bir karşı oîduğunu tekrarlarruş tır. çaka gıbı gorunuyor Ne var kı, Ba$kan De Ganfle'nn Guney Do£u Asyayı tsrafsuJastınnak mektup Kolombıya'nın Calı şehrın Istediği yolnndaki demeci karşısmda ne dujunduğu sorulan dekı bır otobuste paketlenmış, bır Dışişleri Bakanlığı sozcüsu, «Fraraa Curohurbaşkanmın bu kafatasıne ıhsık olarak bu'unmujkonndaki sozlenne karjı bir yorumda bulunamam» detnifj >eı tur Yalnız bu kadar da de|ıl, mekşunları eklemıştu" tup, y n e bu şehırde on kuçuk çocuğun cesetlennin bulunmasıy'e «Hep Gunej Vietnam'n taralsızı aynı zamana raslamaktadır O'a>, last^ılması soz konusu ediliyor | l a n B I > er>düstri te«ısmı ve 300 mil Ca'ı pohsını çok kotu bır duıuma Ama Kuzey Vıetnam'ın tarafsızlaş sokmustur Bulunan on cesette bo tınlması içıc kımse bır tekllfte yon dol&rdan (yak^î'k clarak 3 ğulma ızlen vardır Avnı zamanda bulunmuvor » mıljar T L ) daha fazla değen cbun'ann tecavuze uğradığı anlaşıl Londra 1 (BA. T« Radyo) 1 Japonya Dışiş'eri lan »ırketlerı mıllîlestırerek cıd öte yardan, mışt" Bundan ba?ka, bulunan on îngiliz MuhafazakSr Partinir sozcusu da Fran âi bır ıktısadı darbe raratıp yarat üderi Lord Blekanham ba»ın Çın Hmdmı tarafsızlastırma acağı '«e ıle bpklenmekte aıt oldugu halde bun 'sıre Pekm re]imını resmen tanı m l V mensuplarnın îrgilterede » • • lann tuhaf bır sekılde mumyalan • yarak baş'adığını ılen surmekte dır çımlerin n». raman vapılacamış oldugu gorulmuştur Bu da, ğı volundaki sorulanna ver dır «Kızıl Çın ıle Fransa arasmda' Bu arada m ıf>afa»akâr Fıgaro cesetlenn kımyasal bır islemden dığı cevap sırasında »övle buyukelçılık katında munasebetlegeçınldığınl ortaya koymaktadır demistir tSecimlerİD tarihirm kurulması Fransamn Pekm reAcaba kaatıller kım' Polise go ni bilmivrrum Ancak pjru jımını onavladığı anlamına gel re, bu ya tek bir sadıst, ya da bır da hemen «hvlıveyim kl bu gup cıns! sapığın ışıdır Pekı, ce1 mez» diyen Başkan De Gaulle un nu bılsem bil» sizlere açıkset'enn mumyalanmasına ne de ı demecine temas eden sozcu »Fran lamam Sıze MubafazakSr sa dunya sıvasetmd* ılen bır rol ı meh' Ister ıstemez, kaatıl ve kaapartının başkanı olarak çu ojnamak ıçın Komunıst Çın ı tanı tı'lerın bu konuda bılgı aahıbi kım nu belirtebiürim B!z Teni seler oîduğunu kabul etmek gere dı» demıştir «•çımlere her an hazını tsVietnam ve Pranaa kı>or Daha başka meselele' de fer martfa I«ter mavısta i« var Meselâ, fcurbanlar kım7 Ger öte vardan Frans'z kamu oyu ter haziranda olsun sand'k çekten de, cesetler arasına, bırkaç Guney Vı<»tnam'dakı kansız huku basına çüvenle pıdebilınz » zaman once kaybolan oğlunu tes met darbesını Gaulle aleyhtan ola hıs ettığını soyhyen bır anne, ha rak vasıflandırmıştır Bılindıfı pibi Muhafazakâr rıç hıç kımse obur dokuz cesedı partinın bütun Dropaganda Bazı dıplomatık çevrelerde venı teşhıs edememıs, kımse de çocuk Saygon hukumetının Fransız ann «eçırn faaliveti re mall ijlen lartnm kaybolduğunu bıldırrnemıs sahıbı olduklan kauçuk i«ta yon Güner Vietnam ın venı Lord Blakenham ^arafındar 3 tır Bazı kımseler, de, olaym Tıp "urütulmektedır öte vandan adamı» Genersl Khan oğrencılennın bır sakası olup ol belirtildıSın» çöre Avarr Ka mariıgını sormaktadır gazetesı, Saygon dakı hukumet dar maraıı gelecek ved! ka«ıma besı ıle ılgılı olarak Wa*hmgton un Iradar gorevme devam edebı TEŞEKKÜR tuturcuna ıçaret etmektedır Gazeleckse de ı^çimlenn venılen te bu konuda ?oyle yazmaktadır mesı volunda gerek Muhafa He* tkî b'b'^ğlrd*' p~evcut rakâr partf ıçınde gerek«e ış nlduju müşahede edl'en v* bu «Savgon'da 1 arahkta mevdana gelen hukumet darbesını yapanları •ebeple büyük l«tıraplsra macıler arasmda kuvvetll bır ruı kalan oğlum kendı tarafma çekmış bulunan rpreyan vardır Bu arada M H'ashıngton 1 (AP.) Sayım buWashmgton, daha yumuşakbaşlı ve va"<! çevreier veni seçımlenr rosunun tahmınıne gore, 19S3 yılınAHMET BÜLÜKBAŞI'yı daha tesırlı gorunen kımselerın ik 1 » mart veva en geç II hs < da Bırleşık Amenkanm nufusu lkl defa amell>at neücesinde tıdan el« aldıkları bu ıkncı dar zırands vapılacagı hususu u 2 667 000 artmış'ır Artıs mspetı 19 lkj defa »mellyat netileslnde beden evve'ce haberdar edılmiftı »erindp durmaktadırlar Bu yıldan berı en dusuk olmustur anzasız olarak aJdıgı taşlardan Bununla beraber Amerikan ma arada Ingıltree'de ieçimlenr sonra lstırat>lanna aon veren 1962 yılmdakı artıs 2.818 000 ıdı kamları bu olaylarla ılgılenmıye Amerlkan hastahanesl hazlk gelenek olarak perşenbe gii 1 ocak 1964 gununde Amenkanm operatdrü muhterem Gürbüz ceklermi açıklamıjlardır Şuran a nu yapıldıeı da isaret edıî nufusu 190 mılyon 818 bın olarak Sald Barfasa ve kıymetli «slssıkârdır kı Saygon'daki Amerlkan mektedir Buna da sebep ola tahmın edılmıştır 14 subatta nutanlanna ve tedavislsde fe\ resml ?ahsıyetlerı il« jeni ıdarecı rak persembenin lngılız kafusun 191 mılyona ulasacağı hesap kalâde yardımlan »ebkat eden ler arasmda zımn! bır anlasmaya sabalannda ha\van pazarı »^fkatll doktoriar Ile hastabakılanmıştır vanlamazsa hukumet darbesıni gunu olmasi gostenlmektecılanna borçlu bulundugum te1963 yılında her 1 000 nufusa 21 8 yapanlar ışbeçjnda kalmıyacaklar»ekkürlertmln muhterem gazetedir doğum ısabet etmiştır Bır oncekı nlzle fbllfını rlca edertm dır » yıl bu mspet 22 8 olmuştur NıspeBaban tın 25,2 olduğu 1957 den beri deŞHkrü BOlükbaaı vamlı bir düşus vardır. En yüksek !••••**• •«•»•••ı sevıyey e 1947 de 28,5 11» ulatllmı?!•«*••>•• ••«! tır Cumhurtvet 1250 8wîIÎ!hL , Guney Vietnam daki darbe olduren bır * t r d fransayı endışelendırdı üe i Fransa, yeni sağcı hükümetin Fransızlara ait kauçuk istasyonlarını millîleştirmesinden korkuyor Nnhafazakârlar her zaman seçüne hazır Bastla (Korslkai 1 (SA. A F.) Balduğu serumun kansere iyı gelmiyeceğı geçen hafta yayınıanan resrnl bır raporla açıklanan Gaj ton Naes«ens'ın mıkroskop ve dığer â'etlenne Korsıka polisi tarafın Idan el konmu?tur Polıs Naes jsensin arkadaşları ıle oturduğu e 7; 'vır>de bir araştırma yapmıştır Naessens dıplomasız doktorluk v» eczacılık yapmak suçu ıle salı gunü Pari» §ulh hâkımının karsı sına çıkacaktır Naessen* hakkında geçen salı gunu Fransa Sağlık Ba kanının taiebı uzerıne adli soruşturma açılmışsa da Bastia polisinın Nae&sen'ın kullandığı serum lardan orneKİer alması ıçın bu ka rar gızlı tutulmuştu Vaes^ens'ır suçu sSbit gorulurse 18 000 frark (yaklaşık olarak 35 000 T L ) par« cezasına çarptmlma«ı beklen •nektedır Fransa Saglık Bakanlığınm pa zar günu vavınladjğı bır bıldırıde kanser uzmanı Pro^ Pıerre Donoıx taraftndan vapılan testler sonun da Naessens'ın bulduğu «erumun kan»er re lbsemıyı ıvı edemıyece gi aaevdana çıkmıstı Profesör De roız'in bu yoldskı raporu açıklan dıktan sonra Nae«sen* Korsikadakı löıemıli hastaları bu serumla tedavi ttmevı bırakmıştır 6.OOO.OOO BÜYÜK YÜZÜNCÜ YIL ( LİRALIK TAL.HLİLERİN! TAKDİM EDER h$&t 'i APARTIVIAN KAZANANLAR Ad^pazar Bahçekapt Bartm ıî^j; Çanka>» • Itajrft Denızli Duzce Galata • !>t Gaiata • Ist Galata • t«t Gerze Görele Gumu{hane HavM Izmir Karat.uk Karşı>aka tzmir Kocaeli Kursunlu Luleburgu Malat>» Mersın Merkez III (Hes«p N o : (Heıap'No(Hesap No t (Hatap. No • (Hesap No : ( H c p No • (He»p Noi {Heıap N o i H No • No t (Hesap No (Hetap No (He»ap N o ! (Hesap No ı (He»ap No • (He«ap No • (Hesap No ı (He*ap No ı (He«p No ı (Hesap No ı (He«ap No î (He*ap No ı (Hesap N o j (Hesap No» (Hesap No i (HeMp No l (He*ap No ı (He«ap No ı (Hesap Noı (He*ap No ı (Heaap N o ı (H«ap No ı ( H « M P No ı «Ranger6» füzesi aya doğru gidiyor Pasadena (Amerika), l (aj>.) Ay ile ılgılı kesıflerde Sovyetler Bıriif ıne karşı Amerika ya ustunluk kazandıracak olan »Ranger8» peylc yoluna oaşarı ıle devam et mektedır «Ranger4» Amenka nın Ay « msan gonderme çalısmaları na Sncuiuk etmek uzere Ay ın çok vakınından televızvonla resımlen nı çekecektır «Ranger6» nın daha onceden kararlaştmlan hedefjn 10 mıl kadar açığına inmesı beklen meitedır Bılındığı gıbı Ay'ın resımlerını çekecek olan peykın izledığı yolda beKİenmnen bır değı ?ıkhk olunca bırkaç «antımlık bır duze'tme >apılmıştı Eğer bu ufak duzeltme vapılmamış olsavdı «Ran g"r6» hedefını bulamıyacaktı «Eğer Rangerfi ıstedığımu bılgıIerı bıze getırebılır<!e Rusya yı bu aianda geçmış olacağız» dıven Rang"r pro^esı başkanı Schurmeıer «Ranger6» nın Av'a 6 saathk yolu kalmıç olduĞunu «ovl=mış ve «Ran ger6» nın hedefe ulaşacağından emın oldukîarını belırtmıştır tHenp No \*S/t 1963 yılında Amenkanm nufusu 2.667.000 arttı Venezüella'da tevkif edilenler Caraeas 1. (a^ ) Dun Caracasta dort sıyası tevkif vapılmıştır Tevkif edilenler arasında solcu «Cların» gazet°sınin Yazıışlerı Muduru Marconı Wıllıamızar da bu. lunmaktadır Wıllıamızar, asken adalet makamlarınca aranan bır çetecı topluluğunun başkanı olan eskı mılletvekılı Fabrıcıo Ojeda vla yapılan bır gorüsmevı gazete3inde yavımhyarak savaş propagandası yapmakla suçlandırılmaktadır öbur uç kışı ıse, «Ulusal kurtuluş sılâhlı kuvvetl*rı» nın bır mer kezınde vapılan aramada tevkif edılmiîlerdır r Muğls OsmaneD Ordu Pınarhısar Samanpazan • Ankara Sankamtf Sen'ırkent f Koçrıtssr flı • Ist Şuhul Tahmu • Ist Tajova Trabzon Yenısehr • Ankar» (HtMtp (Hanp (Hosap (Hawp (Hesap H No t No : No ı No r No • No : 13957) 4179) 2894) 825) 2144) 1253) 770) 22129) 13741) 16964) 2338) 2438) 3347) 75) ) 6009) 11590) 15975) 698) 4877) 9391) 4800) 5732) 25779) 7614) 3940) 6718) 473) 7007) 1141) 5939) 330) 1811) 2859) 6896) 1243^ 23°) 696) 5199) 24123) Şukruie Bakkalogtf» Mahmut Goçer Hatıce Tokgoz Hatıce Kodaman fzzethn Akova Şerıfe Efe Ferhat Ozlurk Fatraa Zehra Ş Mustafa Çetın Muazzez Sanal Yakup ErUan Mehmet Topaf Felhı Akin Sevıt Alı Alpa Emın Crsaa Halı1 Kaplsjl Muhıttın Ohb«(i Sevkj Santnya LulfO Yumurtao Zehra Gönduı< Ah Ş&hın Mahmut Paktoy Bır Mudı Gulçin Şenftor Bır Mudt Bır Mudi Bedn Bumia, Nıyazi Dınleri Cemıl Ostuntef Ihsan Gur»oy Necmetti» Eşref Ha*kıris Mehmet Kaiaj Şakir Dnal Gulav Buyökkapk» Ihrahım Turan Bır Mudı Hu»eyın G6ker BıUI GedıUU Bır Mudı MEVLtT I «nbet 1963 günfl Ankarada rufcu btılan mfleasif uçak kaa«mda aramızdan ebedıyyen ajnlan onbır memurumurun ve öç müştenmizın nıhlarma ıthafen bu akşam teravıh namaanı mütaakıp Aükara'da HACIBAYRAM Camıî Şenfınde mevlit okutturulaoktrr Se»çldn hahtlar terafmdan okunacak mevHde tnütevef& memur ve müştenlerimızın yakmlarmm meslekdas ve srkach'larmm tesnflen nea oltınur ''h*Zı 1OO.OOO LİRA KAZANANLAR frTeıep (Heaap (Hesap (Hesap No No No No Noı ı ı ı : 450) 950) 6783^ 471) 93) Buldan Eskışehir Kadıkoy Yozg&k Şerife Unm Hatıce Sovler Aynur Cabalar C"lıl<" Attmoren Bır Mudı TEŞEKKÜR Alle büvügümüz, havatını Ttlrklye turtzmlnin inkışafına vaîofetmiş resrrî tunzm teşkllâtm n İlk memuru olmak şerefıni kazanmifl \e emekHliglnden sc*ırar da Ayn\ gaye\e hast&hğıntL agmer hlz^mette d e ^ m etrrlş olsn İSTANBUL BANKASI Dâncıiıfc 8178 1226 KUMASLARINDAN KAZANACAK LİRA KAZANANLAR Bafra Ereğli • KcaifJ GalataUfc Incesu Izmır Refahiye Samsun Selbası > PurSft SurBjene Urfa NO t (Hatap No ı ( M N a No ı (Heanp No ı (HMP 50.000 7094) 8094) 1987) 930) 11721) (HCMP N o ı 62) (He««p No ı (H«MP No ı 16555) OfaP No ii 4028) 9 U v NO(I; ) TEŞEKKÜR Rasih Gürkan m gerek hastalığı suresmce ve gerek vefatında. çok yakın alâka ve dosÜuklaruu esırgemıyen, conaze merasınune bızzat gelen, çelenk gönderen, telgraf, mektup ve telefonla başsağlığı dıleyen akraba ve arkadaşlarımıza »onsuz mınnet ve teşekkurlenmizi sunanz. Snzan Gurkan, Osman Gürkan. Gulçın Gurkan Cumhurıvet 1219 babanm, estd Edlrne Mılletvekilı, Avukat AKFIL Kumaşı en iyı kumaş Bursa Belediye Başkanlığından 9 Ankara da toplanan Turtzm Semlnertrde tebllglnl bizzat okudugu sırada Snl olarak ve(Basm 1538/1224) ; fatı dola\ı«*l>le kıvmetll yardım ve aiakalarını esirgemiyen cenaze USrenine katllmak çelenk gondeTnek veya telgraf \e mek tupla acımız! payl&şmak nezaOtobus Işletmpsı personelı için alıııacak olan 98 adet derı ketlnde bulunan ldeal ve mesaf arkadaşlanna resm! ve hususi caket behen 200 lira muhammen bedel uzerinden kapalı zarf turtzm teçekkuilerlne ve dostl»usulile 1821964 salı eunü saat 16 da eksıltmeye konulmuştur nna ve bütün yakmlanmıza Şartname Hesap Işlermde gorulebılecektir Ihaleye işttrak ailemlzln mlnnet n te^ekktiredecekler 1963 yılı tesdıkb Ticaret Odası ve 1470 lıralık mulertni «rz ederlz vakkat temınat belgelenle blrhkte' hazırlayacakları kapalı Esi CocuUan ve Gellnl Kardeçl ve Eşl zarf tekhf mektuplannı ıhals gunü saat 15 e kadar Başkan*•••*••*•••••• !••••••»••••••••••••••••••» lıgımıza makbuz karsılığı tevdl etaeleri ılân olunur Postada Cumhurtyet ITU vuku bulacak gecıkmeler kabul «dllmez. (Basıi 1390 B 92'1198) ALt SUREYYA ERGUN'un MuhiMîo S«vfaîr Necrnettın GöT±tJclaP Refka HanaveJ Bw Mfldj Tıoare* Odaa SelabaflİB S*r»ço|l» Mehrael Yasac» H«Mı>SM Bîr " " 364) Ölüm ve Teşekkür Neclp ruhlu büyueumüz Boenalı merhum Sallhbeyzade Hacı <\hmet Beyln kızı Bure»Ein e«ld çlftçll«rtnden Clnlç (Clniçx»de) Mıutaia B«yln hareml, anneml». bflTOkantMcnlz ve ka»irrTalldenüz oo Afe* AJeca Amaay» Arfam Aymncu» Aydıu Bartm Baira Beyoğlo • Ist Beyoğlu • Ist Besbi Bursa Bursa Burduf Çan Çerkef Çıne» Dentzrı Erzıncao Erzıncao Elâzığ Gdata l«t Gıresun Guney ANLAR' 13572) M.1 2268) 390) 9575) i Tokoğ!» Emniyetli bir yatırım « Kazançlı bir yatırım v FATMA CtNİÇZADE'nln vefat! tuüna»«b«tıvle mektup telgrai telefon ve bizzat zlvaretlmlre gelerek ve 14 Oc«k 1964 mertıumun topraga verlldifl îün kabristana kadar her türlü «ükalsnnı eslrgemeden büytlk acımıza katılan dost ve akrabalanmıza ve bllnmum ıevat* c«ndan *efekkürO borc CÎNÎC MBNGÜ v» KALSOÖLO AİLELKÜ (Buın 1545) It3t ) 161) 15105) 3685) 726) 2415) 4266) 12679) 45) 3891) ) 2911) 1153) 1365) 752) (I 3496) (Hmp 1329) < H«sap No t 1462) Hesap No ! 9321) (Hesap No : 226"5) (Hemp No : 5H4) (Hesap No : 64) (Hesap No : 33 7) S«nC« • • Ayrtea İ k r a m i y e l i v e ı s a b e t ihtimali f a z l a bir y a t ı n m Tıfdruk MatbaacılıJ( Sanayıı Anonım Şirketınin % 9 faizli ve yılda 300.000 lira ikramiyeli TAHVİİ.LERİNİN SAT1Ş9 Yapı ve Kredl Bonkcm ŞubeterifKte VEFAT Nrvjehlr eşrafından Bekdlkogıu ab&dıztdaD PTT «akj müdürü umumlsi merhum Ahmet F»hrl Bey ve merhum* Flteai ^anımın kızı m«rhum Stredl Beyla «voesl Fahlr BrMtk, Şermln Uryanl va Dr Bekdlk In sevgill aanel«rl, huma Mukdtme Bekdik'ln kar» lest Nur Bekdlk ve Celâl Urvanl'nln «evgtl! kayınvalldelerl, rferfan B«kdik In kıvme*' bab«aine«l Bekdlk. Kurutluoğlu, '»vl»r GOran Çonay Istırap, =;otanjş. OOknll Birce «llelerlnb ter»e ve halalan S»llhatı rİM ından 4 şubat 1964 saiı akşamı sona eriyor HrrlOOO braiık rahvue>tr sene nihayttinde 9 0 hra faiz Tahvil sahipkri arasroda bcr sene 300000'hrihk ı'kramiyç cekilisi \ \ K ş y 10OJM JJ» Un lOşift m ş*r Ite U n Suphl^T»? Hatıc» Gutıen Osmau Yakut Ahmet Ahıskalı Yıimaz Boke Abut Hıyat Abduilah Mete Haklo Aral Bır Mndı Rıfat Errşmiî MeteTOf. Turhan Haön Canh Ragıbe Goçer Ayhan.Ertabak EhfjTopuz Ahmet Eroglu Yumnü 'Vıldınm Avşe Kandoglu Mehmet ^ah n Ibrahım Ozcan Besı Berkı MTJKBİLE BEKDÎK HANIMEFENDt D O K T OR 20 Ojif I H Mılh Hakkın rahmntıne kavusmuş*ur Merhume ? Subat 1964 paîar gflnıl Bugiln Te=\ıklve Camlinden 6ple nami? nı mıitaa•ÎID Evup Sjlian r>a fbedî l«tl a tevdı edilprektir rahrret f>\!e<;ın Bateş; Rek'aır 11 1200 Curh ırliet 1221 UMUM MÜDÜR İSTENİYOR ;:' Şışhde bu\oık bır fabrıkarm sevkı ıdaresmı deruhte <d > "< bılecek ehhjet ve tecrube sahıbı bır Umum Mudure Jrtı\aç lardır Yuksek maaş venlecekbr Yaş haddı azamî eüıcür Talıplenn referanslanvle beraber talep edeceklen maaşı IstanbuJ PK 815 adrcsme bıldırmelen rıca olunur Hâncılık 814** 1228 i t Bırınn sjnıf (t Çocnk Hastalıkları \e I'akımı t Mntehassısı Abıdeı Hjrrı>et Cad 12*? 1 daırp 1 Te' 47 78 44 Sib
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog