Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

ZAFER ERİCH MARİA REMARQUE Çeviren: ZEBİA KARADENİZ Yeni Çıktı. Fiatı: İZS Çeviren: ALİ SEDEN Fiatı: 2 Lira Kitapçılardan arayjnız. Ödemeli olarak gönderilir. OKAT YAYEVEVİ P.K. 1017. İstenbal Reklâmeılık 387/1214 DERSLERİ tGNAZİO ŞİLONE 40. yıl soyı 14191 umhuri KURUCUSU: YUNÜS NADÎ Telgraf v* m«ktup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: Istanbul No 248 Telefonlar: 22 42 90 22 4 2 9 6 22 42 97 22 42 98 22 42 99 ROMÂN Falih Rıfkı Atay'ın en güzel biciv e»erlerinden biri ve edebiyatımıza romanla röportaj arası yepyeni bir tür kazandırmış olan bu ilei çekici eser tükendiği için çoktan beri aranmaktaydı. Bu güze] eserin üçüncü baskısı Varlık Yayınları arasında 4 lira fiyatla çıkmıştır. Pazar 2 Şubat 1964 Üânethk: 8974/1203 Rumlar, Kıbrısa İ Kıbrısta can ve mal emniyetini sağlamayı hedef tutan plân benimseniyor çıkacak birliklerin Güvenlik Kurulu emrinde olmasını talep ediyorlar yonu için Rnmiarın iMerieri bu bir | IN A 1 U Teleks) Buraya gelen haberlere göre Kıbns Dışişleri Bakanı EOKA'cı Kipriyanu bu sabah Atina Hava Alamnda verdiği demeçte, «Milletlerarası Kuvvetin Güvenlik rCurulu emrinde olması lâzım geldigini> söylemiştir. Kipriyanu, milletlerarası kuvvetin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine bağlı olması ve Adanın dıştan gelecek bir darbeye karşı korunması gerektiğini, Londra'da kurulması istenen siyasi organın şayanı kabul olmıyan bir veraset ortaya koyacağını, eğer Türkiyenin talepleri varsa bunlarrn askerl tahşidat tehdidi altmda yapılmamasını, esasen Makarios'un baskıya boyun eğmiyeceğini ve bu gibi taleplerin cesaretle karşılanabileceğini sözlerine eklemiştir. .f! Kıbrısa çıkacak NATO kuvvellerinin, emri allına gireeeği Londra K«mis j Türkiyeden sonra Yunanistan da ingiliz Amerikan teklifini kabul ettl bırlıklerı L o n d r a dakı «« . S d ımMiTmnıTııııııSBe v l e t l e r i n m üdahale hakkı üç ay için geri tarihe bırakılacak Ankara, 1 (Cnmhnriyet • Teleks) Kıbrıs konusunda Londra'da yapılmakta olan görüşmeler, ihtilâfa taraf devletlerin tngiliz Amerikan teklifini kabul etmeleri üzerine dün sona ermiştir. Türk, tngiliz, Yunan Dışişleri Bakanları ile Amerikanın Londra Büyükelçisinin katıldıkları son bir toplantıda, İngiliz Amerikan plânı incelenmiş ve taraf devlet temsılcileri, hükümetlerinden alJıkları talimat gereğince konferansa son vermişierdir. Kıbrısta can ve mal emniyetini sağlamak gayesini hedef tutan tngiliz Amerikan plânı şu esasları ihtiva etmektedir : «1 Barışı korııma kuvveti, birkaç NATO ülkesinin vereceği bir•Jllllllllllllll IIIIİİIIIIIIIIU '^lerden meydana gelecektir. Bir~ Eİ 'eŞİk Amerika, tolamı 10.000 kişi "~ oiacak knvvete 1000 2000 asker ' verecektir. E; 2 Barışı koruma kuvveti KıbE; rısta üç ay kalacaktır. E; 3 Bütün taraflar Kıbrıs uyuş£j mazlığına bir «arabulucu» tâyini~ ni kabul edeceklerdir. Bu arabuEî lucu Avrupalı olabilecek, fakat tngiliz, Türk, Yunan veya AtneriEî kalı olmıyacaktır.» Dün gece yapılan toplantı = Ankara, 1 (Cumhuriyet = ingiliz Amerikan plânının hü= Teleks) Başbakan Yardım = k u m e t i m İ 2 e bildirilmesi üzerine cısı ve Dışişleri Bakan Vekı =j Bakanlar Kurulu gece 22 de acelı Kemal Satır bugün Ame ~ le toplantıya çağırılmış ve saat 02 rikan Büyükelçisi Raymond ~ ye kadar süren bir toplantı yapa bır k o m ı s y o n u n emrinde oiacak v e Şimdi herkes Makarios'un ne diyeceğini bekliyor Londra 1 Kıbrısta güvenlik tedbirlerinin artırılması konusunda Türkiye, tngiltere, Yunanistan ve Amerika arasında konferans neticesiz dağıl dıktan sonra ve Londra dışında, Ankara ve Atinada bir anlaşmaya varılması, buradaki Kıbrıs Türk Hükümeti ve Kıbrıs Türk Heyetleri arasında sürpriz olarak karşılanmıştır. Maamafıh Dışişleri Bakanımız Erkin, «Hükümetin kararına iltihak ediyorum. Bu istiskal edilemiyecek bir sonuçtur» demiştir. Denktaş ise, Türk Hükümetinin AngloAmerikan Plânını kabul ettiğini kendisine telefonda bildirdiğimiz zaraan. ilk tepki olarak, «Yapma yahu» demiştir. Anglo Amerikan Plânı, Türkiyenin güvenlik tedbirlerınin . ajUrılma&ıyle ilgıli. axau4«nn<n pek azına cevap vermiştir. Türk Hükümeti Heyetinin bir mensubu bu konuda bize, «demek ki hükümet, bu kadariyle iktifaya karar vermiştir» demiştir Şimdi herkes, Makarios'la Dr. Küçükün cevabını beklemektedir. Zira AngloAmerikan Plânında, Kıbrısa 3 ay süreyle 10 bin kışilik bir NATO Barış Gücü gönderilmesi, Kıbrıslı Rumlarla Türkler dahil, bütün alâkalıların tasvibi çartına bağlanmıştır. AngloAmerikan Plânını kabul etmesi, Türkiyenin, Kıbrıstaki Türk Alayının kadrosunun artırılması şartından vazgeçtiği arüamını taşımaktadır. Bir kanaatine göre de, Makarios, Türkiyenin «istilâ tehdidi» ni bertaraf etmiş olacaktır. Zira NATO Barış Kuvvetinin Kıbrısta nizam ve asayişi korumaya çalıştığı sürece, Türkiye ile Yunanistan ve tngilterenin müdahale hakları askıya alınmaktadır. Erkin, bugtm TiİTkrrtrss«tiyle 13 te Commonwealth ve Müstemlekeler Bakanı »arabulucu» Sandys'i ziyaretle veda Arkası Sa. 7, Sü. 5 le iSatır,Amerikan| ve İngiliz Elçileri ıle goruştu Kıbnstan dönen Ataklı ve Kaplan dün basın Dün KıbnsHan dönen Tabiî Senatörlerden Mucip Atakh, Kadri Kaplan v e YTP milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Zeyyat Kocamemi, bugün yaptıklan birleşîk basın toplantısında cEski dururn tekrar canlandınlmak istenirse, Türkler için Adayı terketme, ya da çarpışıp ölmekten başka ça Kıbrvsta Rumların ti. Pandelidis, Limasoldaki toplan re Kalmadığını» belirtmişlerdiryeni bir ordu kurmak için çalış tıda hazır bulunmuş ve amaçlaTabiî Senatör Kadri Kaplan. A malan birden hızlandırılmı$tır. nnın adanın Yunanistana ilhak olrfadaki Rum cemaat arasında de • Çarsamba günü Lefkoşede eski duğunu ve bu uğurda mücadele ğıstk egilimler bulunduğunu, birmuhariplerin toplantısından sonra edeceklerini açıklamıştır. leşilen tek noktanın, Adayı Türkdün de Limasolda aynı konu ile Mahi gazetesine eöre Pandelidılerden temizlemek olduğunu be Arkası Ss. 7, Sü. 7 de lirterek, «Bu iki toplumun artık ilgili bir toplantı daha yapılmışbir arada dostça yaşamalarını bek tır. Rum gazetelerinin verdikleri bilgiye göre Limasoldaki toplantılemek hayaldir» demiştir ya S binden fazla eski muharip Kadri Kaplan sözlerine şöyle de katılmıştır Bilindiği gibi bu t*svam etmiştir: kilâtın başına Yunan gene Arkası Sa. 7. Sü. 5 le rallerinden Pandelidis getirilmişJııımıııııiMiıııımımıııııımıiMiıııııı,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, n | I Kıbrısta «Kutsal Tugay») adında bir birlik teşkil ediyorlar) Ei kendilerine Türk Hükümeti s nin dün gece yarısından son ~ «Türk hükümeti, ra aldığı kararı bildirmiştir E; Londra ve Zürich antlaşmaları Bir saate yakin devam eden E: ... . . bu görüsme Kemal Sat.r'm = e d l I e n t e ! K « a r a n t i «tıfak antlaşdaveti üzerine olmuştur. Gö = m a l a r l v e K l b n s Cumhuriyeti arüşmeden sonra herhangi bir 2 n a yasas, ıle Turk cemaatine tanıaçıklama yapılmamıştır. An = n a Q , . h a k l a r m ve Türkiye Cumhu. cak sızan haberlere göre, Z riyetine düşen görev ve haklann Arkast «a Sü 1 dr Türk Hükümetinin dün gece £ yaptığı toplantıda Am*rü?an JŞ teklifinin kabul edıidıği, Bü «; yükelçilere bildirilmiştir. E: Yeni Rum oriısnnu kıırmak için faaliyete geçildi Feragat değil. E E E E Ş E Ş E Z E E = = Z E = = Z S E = = E E E = Z E E = = E E E = = E E E S E E E Z E E E = Z Londra Konferansının dafılmasına karşıhk, gerek Ada'daki gü E venliğin mnvakkaten de olsa sağlanması ve gerekse mesele E nin bir arabslncv yoliyle halline gidilmesi şeklinde varılan E Kıfcns Türkleri «Şebitler Gününde.. Lefkoşedeki Atatürk anıtına çelenk koyarlark» mntabakat, ilerdeki müzakerelere daha başka bir srtam ba Z zırlaması bakımından önemlidir. Z Şiradiki halde üç teminatçı devletin vardığı anlaşmaya eöre, E Kıbns meselesinde bir tarafsıs devlet arabnlncnlnk yapacak E ve arabnlncnnnn azami 3 ay olarak tesbit edilen çalışma süre Z sinee, Adanın güvenligi NATO Knvvetleri tarafından sa|lana = SERGİ Türk kanaryasım dünyaya tanıtrna ve kuş sevgisini Fenerbahçe Kulübünün eski ancak. Türkiye; Amerika ve tngiltere tarafından yapılan bn = halkımıza aşılama amacile 1959 yılında kurulan İstanbul Serenofil trenörlerinden Szekelly, döviz kateklifi kabul ederken, daha önee iiertye sfirdüğü Adadaki bir = Derneği tarafından düzenlenen 8. Kanarya SerRİsi dün saat 14.30 da çakçılığı suçundan dün Ağır Ceza Iik meveudnnn artırmak şartından, meselenin banş yoliyle = Galatasaray Lisesi salonlarında açılmıştır. 17 şubat taribine kadar Mahkemesince 11 yıl, 6 »y, 8 gün faalledilebnraesi için vaz?eçmiş ve TOrk Alayının NATO em E açık bulunacak sergide 400 kadar rengârenk, cins, cins kanaryadan ağır hapu ve 372 bin lira para cerine girmeıi husnsanda anlaşmaya vanlmıştır. E başka ekzotik, muhabbet kuşlan, sülün, güvercin, papağan ve hatta zasına mahkum olmuştur. | Hâlen ttalyada bulunan SzekellyResmf beyanlardan anlaşıldıftına ve müıakerelerden elde edilen z kumru da teşhir edihnektedir. nin yakalanarak yurdumuza geti»ilgiye g3re Türkiye, Kıbrıs dâvannda gerilemiş ve mudaha z rilmesi için Dışişleri Bakanlığı hale baklnndan feraçat etmis deÇiIdir. Sadece müzakerelerin z rekete geçeceknr. sonncnna kadar, mfidahaleyi geri bırakmıştır ve 3 ay sonra E Ankara 1 (CumhnriyetTeleks) olaytann alaeağı yBne f5re de bn hakkını yeniden kallamnak E Ött yandan Szekelly'e yardım et 1964 yılı bütçesinin görüşülmesine faHyebileeektir. Nitekim Kıbns Dışişleri Bakanı KipriyM".' E mek suçundan yargılaaan Fernat bugün C. Senatosunda başlanmısnını beyanatı, Türkiyenin feraşratinin onlarea da bn anlamda ş Beraet etmis, Aleksandr da 190 ay tır. k«bnl edildigini gSştermektedir. = ağır hapse mahkum olmuştur. (Arkası Sa. 7. Sfi. 4 ie) Aneak teminatçı devletlerle Amerikalılar arannda varılan bn E İskenderunda 120 Km. siir anlasmanın meseleyi henüj: balietmiş olmadıgına hemen işa z atle esen rüzgâr hasara ret edelim. Bilindifi (ribi. taraflarca davet vâki oldnftn tak = sebep oldu, bir vinç dirde, NATO"nnn ffivenlifi saSlsmak fiıere Ada*ya 10 bin mev z entlü biı birlik ?BnderebileceÇi teklifin îlk şartıdır. Üç temi = denize uçtu natçı devietle, Kıbns Türk eemaati, tnsiliz Amerikan tekli = £ge ve Batı Anadoluda düşeı flnde Ittifak halindedirler. Pakat Makarios bnnn henüz kabul Z etmemiştir ve Dışişleri Bakanı vasıtasiyle teklife karşı oldn = bereketlı yagmurlann yanında Dofiınn bildirmlstır. Dofn Bloknndan eesaret alan Kıbns Baş = Su, Orta ve Guney Anadoluda kar papajtının direnmesi devam edecek midir? Şimdnik belll de E v e t x P ! ' d u n d e b ü t ü n Şiddeti Ue deva gfl. öyle gorfinfiyor kf, Tnnanistanm teklifi kabnl etmesi he = n > temiş. bir çok yollar kanfl» Papazın fizerinde etki yapmamış ve Makarios meseleyi E P a n m l ? . yüzlerce vasıta ve baa Mr nlvslararası ihtilSf baline getirmek şantajı yoliyle tSviz Z trenler yollarda kalmıştır Bu aler konarmaga çalışmaktan vazgecmemiştir. NATO birlikleri = rada, ısının 23 dereceden 13 d«nin pfivenli&i saglıyabilmen icin Ada*ya çıkması bn durnmda E receye çıkmasiyle tam bir bahar mnmkfln defildir. Ve o mnmkün olamayınea da tngiliz Ame E havası yaşanan Sivasta da tekrar kar yağmaya başlamışür. rikan nlSnı isliyemiyeeektir. ADANA Dün kapanan Belen 6. sahifemizde Pakat hemen söyliyelim ki, artık Kıbns fiç teminatçı devletin geçidinden çonra bugün de Gâvuı konnsn olmaktan ileriye eeçmiş ve NATCnnn kaderiyle ilgidağlan kapanmış, yüzlerce vasta n hale çelmistir. Kısaeası, ya Papaz bizim dışımızda yapılaTğm. Oztürk ¥ıldırıra yollarda kalmıştır. Telefon hatcak diplomatik temaslarla yola getirilecek, yabnt Batı savunlan finzalandığından bölgemizde masınm bir kanadı • sonradan tamir edilemiyecek şekilde muhabere aksamıştır. Toroslara çökecektir. Bn bakımdan biz. Batılı devletlerin gereken ted devamlı düşen kar, tehlikeli bir birleri alaeaklannı ve Kıbns'ta srüvenliJHn saŞIanacaSını fimitdurum almıstır. Bu arada Maraş. le beklemekteyiz. Bn ümit, Türkiye'nin ileri iyimserlî|inden Andırın ve dolaylarma düşen yağ degil. flitilâflann daima banş yoliyle balledilmesi isteğinden murdan Ceyhan nehri yükselmiş eelmektedir. ve bölgedeki ekili araziyi tehdit Amerikadan dönmekte olan bir •subayımız, vaztfe sırasında deEcvet GÜREStN = etmeye başlamıçtır. Türk donanmasma ait «Turgutjnize uçarak şehit olmuştur Arkası Sa. 7, Sü. 3 te. İstanbujda sulu kar altm da yürüyen \ataadajlar Reis» denizaitısı mensupJanrdan' (Arkası Sa. 7, Sü. S da) Borsa.l (Telefonla) 6 gündenberi devam etmekte olan Türkîş kongresine Çalışma Bakanı Bülent Ecevit, beraberinde Turhan Feyzioğlu ve Orhan Apaydm olduğu halde bugün tekrar Bursa'ya gelmiştir. Türkiyede .endikatıiığın jüratli bir gelişme içinde bulunduğunı belirten Turhan Feyzioğlu sunları söylemiştir: « Komünizmle soayal adaietı birbirine karıştırmak. sosyal ada letten bahsedenlere komünist demek, komünizme hizmet etmek de Arkası Sa. 7, Sfi. l d e rürklş vergi ve toprak reformlarını deslekleyecek Fenerbahçenin eski anirenörü Szekelly M yıla 1964 bütçesinin Senatoda görüşülmesine dün başlandı 1 Yağmur, kar yüzünden birçok yollar kapandı Maliye Bakanı Ferit Melen ycıpbğı takdim konuşmasında Bütçenin ana hailarmı izah eiii Evlât dediğimiz ! 1 meçhui Bugün Başîadık Bir teğmetıimiz Atlantikte denize düşüp kayboldu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog