Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Bastarafı 1 inci sahifede Bastarafı 1 İnci sanilede ılgilı taraflar arasında ayrı ayrı 1943 programımn doğrulanmış ra Bastara.fi 1 ınei tayfada kılde halledıtemıyeceğınu bir ker« Baştaratı 1 Inci sayfad» miştir» demiştir. Oıma, Ingiltere ancak Kiprianu'dan sonra söz alamüzakerelere girişmek niyetinde kamlarına göre ıthalâtta 56 milbildiri yayınlamıştır. daha belirten Küçük, «Taksim sayon dolar, ihracatta İse S milyon aralık 1963 ten bu yana ele alan ve Rusyanın tutumuna değinerek, bileceğini ileri fürmüştür. dir. UThant'ın amacı, taraflardan dece 25.000 Türk ve Rum ailelerinin Kanlı Hler Inönü, gelişm«leri izah ederek bu iki devlete siddetle çatmış, daMakarios Hükümetinin Birleşmiş hiç birinin vetoıuna mâruz kalmı dolar fazlalık göstermektedir. AnTurk görüşünün 8ne« »dada mal ha sonra Makarios'u ele alarak : Bu açık mektubunda Doktor yer değiştirmesi ile pekâlâ mümMilletlerdeki temsilcisi Rossides yacak ve herkesi tatmin edeeek bir cak, ihracatta 1962 ye nazaran 13 milyon dolarlık bir azalma var Küçük. Kıbns Rumlannın, Türk kündür» demektedır. T« can emniyetinin teminat «ltına «Makarios kim oluyor? Niçin ve de. Güvenlik Konseyi Kıbrıs me hal çaresi bulabilmektir«lınması olduğunu belirttikten kimden çekiniyoruzî» demiş, sözleselesini incelerken ilkönce Kıbns Genel Sekreter dün «ırasiyle Kıb dır. Bu azalış, tütün ve krom ihra lerin Zürich ve Londra antlaşma Yunan Hava sonra 1." ira konferansınm »onuç rini söyle bitirmiştir : temsilcisinin konusması gerektiğinı rıs Dışişlerı Bakanı Spiros Kipri catındaki düşmeden doğmaktadır larında yer alan haklarını çiğne«Bizim çekingenliğimiı ve mütv»rmey: n«t«l«nin Ukrmr bafa Baş tarafı 1 nci sahifede 2 1962 mall yılı bütçesi 65 mek İçin Cumhurivetln kuruluşun ileri iürmüştür. anu, Türkiyenin Washington Bütefiklerimize lazla bağhlığımız rfleu ef . nı •8yl«miştlr. Güvenlik Konseyi Başkanı Ber yük Elçisi Turgut Menemencioğ milyon lira açık vermiştir Bun» dan bu yana giriştikleri tecavüz ni dâvet ederek kendisine Türk Amenkanın, baslıca müttefikle haklı olduğumuz dâvayı çıkmaza nardes (Brezilya), Sovyet temsil lu, Ingiltere temsilcisi Sir Patrick karşılık 1963 malt vılı bütçesinin lerı ayrı ayn behrtmekte ve Ma uçaklan hakkında bir protestoda haberi tavzih ri arasındakl vahim ihtilâfın cid sokmuştur.» cisi Fedorenko'nun talebine ceva Dean, Yunan temsilcisi Dimitri ocak sonu itibarivle giderleri yüz karios'un Türkleri Rumlarla blr bulunduğuna dair A.P. Grupu adına Gökhan Evlidiyetini vakından izledikten sonben konuşacak hatiplerin ne şeBitsos ve Amerika Dışişleri Ba de 80.4, gelirleri rse yüzde 86.9 oarada yaşamaya teşvik eden ça edilmiştir. Smsına temasla şövle demektera kendisinin de işe karıştığını, ln yaoğlu, hükümetin zaman zaman Yapılan açıklamadan öğrenildiğikilde sıralanacağının Başkana yol kan Yardımcısı George Ball'u ka ranında gerçeklesmiştir ne göre bir Yunan gazetesi Yunan gütere ile birlikte Kıbnsta etnni verdiği izahatm milleti tatmin etlanan mektupların tarihlerine ve bul ederek görüşmelerine başla3 Toptan eşya fıyatlarında ar yet ve asayişi korumak için ulus mediğini, genel görüşmenin açılya diğer kıstaslara göre kararlaş mıştır. tış 1962 de vü7de 5 7 iken. 1963 i «Siddet haretsetlerının başladıgı Hava Emniyetinin Türk uçaklan lararası bir kuvvetin adaya çık masının şart olduğunu, böylelikle tırılmadığını, bunun iç tüzüğe gö Genel kanaate göre Kıbrıs'ta şid de yüzde 4.2 oranını seçmemiştir \zamandanben şahsl hareketlerini farafından ihlâl edildigini ve bunun üzerine Yunanistan Dışişleri maıı için tekllfte bulunduğunu, hataların anlaşılıp politikanın yere yapılacağını söylemiştir. İç tüdet gösterilerine son vermek için 4 Para arzında kasım ayı son zı , bir devletın başkanı gibi değil, Bakanlığı Genel Sekreterinin Türk Makarios'un bunun Blrleşmiş Mil niden düzenleneceğini söylemiştir. Ateskes anlaşması müzakerele züğün 27 nci maddesine göre, ko gerekli milletlerarası bir kuvvet larında yükselmeler olmuş, ancak '• fakat tek arzusu barış ve hflrrivn CKMP Grupu adına Seyfi öztürk rine, birkaç gün önce Limasoldaki nuşmalar, müracaat sırasına göre kurulması konusunda Thant, muBüyükelçisini çağırdığını ve kenletler kanah Ue yapılmaxını istejdaha sonra emısvonda kavdedilenı içinde vaşamak otan bir cemaati diğini, Sovyet Rusyamn 31 ocak ise olaylarm gidişinin böyle bir çarpışmalarda bulunan EOKA şef yapılmaktadır. hataplarına, hiç şüphe yok ki, Kon j azalmalar sonucunda para arzın topvekun ımhaya «ararlı bir ted disine bu konuda bir protestoda bildirmekte. buna ve 2 şubatta iki nota verdiğini ve genel görüşme lüzumunu gerektir lerinden birinin Baf temsilcisi olaBu sebeple, Konsey Başkanı, ilk go hâdiseleriyle yıpranmış olan daki artış, millî hasıladaki % 7 his teşkilâ»ının oaşknnı olarak a bulunduğunu Makarios'a paralel olarak mese diğini belirterek. genel görüşmenin rak katılması biihassa dikkati çek sözü tngiliz temsilcisi Patrick De teşkilâtın, Kıb:ısa bir kuvvet gön lik oranın sevivesinde kalmişlır varladınız Kanun! kuvvetleriniz. karşılık açıklamada gerçeğin bu şe lenin Birlesmis Milletlerde konu açılmasım istemis, «Kendisini ilgi miştir. an'e vermiştir. derilmesi masraflgrını karşılıyamı | 5 tktısadi devle» teşekkiil!» devlet başkanı «ıfatıvle korumak kilde olmadığı ifade edilmektedir. lendiren böyle bir konuda Dışişleri Dışişleri Bakanlıgı Enformasyon şulmasını istedlgini ıdylemistir. Ingiltere Temsilcisi Sir Patrick yacağını belirtmiş ve bu kuvvete l rinin bazıları ısletme açıfiı ver sorumluluStınu taşıdıSını? mamm Bir cemaat mecliıi fiyesi ve Bakanı Erkin iki defadır Meclise Dean, Konseyi, Kıbrısta barışm katılacak bütün hükümetlerin mas mış, ancak toplu olarak sö^finünp bir çok Türk vatandasım irfafsızca Dairesi Yunanistan Dışişleri Baînönü daha sonra meselenln gelmemektedir. Bunda da ciddt bir ortaokul müdürii öldürüldü Birleşmiş Milletlere gBtürülmeden sebep varsa bilinmelidir> demiştir Poli'de çarpışmaların bir ara dur sağlanma«sı için milletlerarast bir rafları paylaşmalan lâzım geldiği alındıgı zaman 1963 vıhnda bu ku tatletmiş ve o kadar çok mezallm kanlığı Genel Sekreterinin Türk Büyükelçisini dâvet ettiği ve bu çalışmalarmda nı bildirmiştır kı. bunun da Genel I rumların ısletme açıkları verme vapmıştır Dıs dvinvava teminatçı devletler ve doıt kuvmasmdan yararlanarak bazı Türk kuvvet kurulması Ktbnsts C.H.P. Grupu adına konusan Çevetler arasında kısa yoldan hal likbaş ise, önümüzdekl günlerde ler evvelki gün iki taksi ile Aşaği çıkan güçlükleri bertaraf edeeek Sekretere yardım teküf eden bazt dikleri. avnca kendi ö? kavnakla Türkler ve Rumların barış ve dost «örüşmeden son günlerde Türkiye ve baska istikametlerden hüviyeti üyelerin cesaretini kıracağına işa nndan ledilrnesi görüsfinün tabil bulun Mecliste Dışişleri bütçesinin görü Mahalledeki evlerinden eşyalarını bir yol bulmaya dâvet etmiştir. vatınma avırahilrtikleri luk içinrle beraber vajıvahildikle bilinmiyen bazı uçaklann gelerek temsilcisi. Güvenlik ret olunmaktadır. dugunu, bu arada müzakereler şüleceğini, hükümetin sadece Kıb almak için yola çıkmışlardır. Tak Ingiltere miktarlar «üratle vükselmekfşriir nnj eöstermek için 'i?attıe>nızı 1 Yunan hava emnivetini ihlâl ettiği, L'Thant Plânını kabul devam ettikçe meselenin uzadığı ns değil genel olarak dıs politika silerden birinde bulunan Türk Ce Kanseyinin, Kıbrıs'ın bölünmesine Melen daha sonra verç( ve büt leri «iirdfiSünü? Kanlı Rum elle bu durumda Yunan Hava Kuvvetetmiyecegiz nı, adada toayissizlik ve vukuatın daki tutumunun etraflıca söz konu maat Meclisi üyesi Cengiz Raşit sebeb olan dahili güçlüklerin halli Çe reformlarının hedefleri hakktn rini «ikmamıza artık İTikân kal lerinin gerekli tedbirleri aldığını Ankara 1». (CumhnrirtTeleks) birbirini taklp ettijini belirterek su edilecegini söyliyerek, önerge ile Ortaokul Müdürü Turgut Sıt için kabul edilebilir hal çaresi gösmamıştır » da bilgi vermiştir. bir ihbar olarak Genel Sekreterin Birleşmiş Milletler Genel Sekkı'ya, tehlike içinde bulundukları termesi gerektiğini söylemiştir. şöyle demlştlr: nin reddini istemİstir. Küçük. basın mensuDİarına da Büyükelçimize bildirdiğini bu goreten ÜThantın Kıbns konuFunda nı ve gitmemeleri hususundaki yalSir Patrick Dean, adada duru~ Y.T.P. Grupu adına Şekip Inal. • Amerika ve temınatçı devletler dağıtılan bu açık mektubunda Kıb rüşmede herhangi bir protestonun Grev bir çözüm yolu gösteren plânını varmalara karşı Cengiz Raşit, t3u meselenin Birleşmiş Milletlerde «Y.T.P. Grupu olarak genel görüş kadar nankör olamazlar. Koçinada mun çok vahim olduğunu söylemiş kapsayan mektubunun Dışişleri Ba rıs tçişleri Bakanı Polycarpo* Yor verilmedigini açıklamıştır. Bastarafı 1 İnci sahifede çacis'i de adada bmlerce EOKA'konuşulmasını lstediler. Birlesmis menin açılmasım bugün için za esir verdikleri 7 Rumu ben elimle ve konseyin ilgililer üzerinde ya ksnılığına intikal ettiği öğrenilmiş etmesini. ienmektedır Perşembe günü Sen cıya otomatik silâhlar Milletlere gidilmeıinin sebebi su mansız bulmaktayız, birtakım zor götürüp kendilerine teslim ettim» tıştıncı bir tesir icra ZAYÎ BeyoŞlu Akşam Kız Sanat vermekle nüfuzunu bu yönde kullanmasını ür. lamalarla böyle bir ciddt konuyu dikalar Başkanları ıle yapacağı de itham etmektedır dur: Okulundan aldığım pasomu kaybetcevabını vererek yoluna devam et isteıniştir. tngiliz delegesi bu ara Dışişleri Bakanlığından sızan ttm. HükUmsüzdUr. Kıbrıs Anayasasının dışında blr söz konusu etmek milli menfaatle miştir. Aşağı Mahalleye indikleri da, teşkilât genel sekreterinin cu haberlere göre üThant'ın, Türki304 Servet LeylA Akpınar politika takip ederek muahedele re aykındır» diyerek reddini iste sırada taksi yaylım ateşine tutuln i n ye. Yunanistan ve Kıbrıs Hükümartesi günkü mesajını, «bir devCumhurtyet 1819 'Taksimden başka hiç bir şevaracağız tşçiler aseari rin ve neticesinin kendisinin hü mistir. muş ve tekerlekleri patlıyarak bir let adamı mesajı» olarak vasıflan metleıine gönderdiğı bu mektupHükümet adına söz alan Başba duvara çarpıp durmuştur. Araba ücretlerin saatte 110 kuruştan 200 kümranhgım ' sınırlandırdığmı iddırmıştır. Genel Sekreter UThant ta, Kıbrıs konusuna çözüm yolu kuruşa çıkarılmasını ve diğer ls dia eden Makarioı'un, ve Zürich kan îsmet înönü, olaylarm baslan dan çıkan Ortaokul Müdürü TurILAN bu mesajında. Kıbns, Yunanistan bulunmasmdan önce Adada güven çilere seyyanen yüzde 18 zam ya çıcından bugüne kadar olan gelisve Londra anlaşmalan ile teessüi gut Sıtkı taranarak delik deşik e ve Türkiye'yi, durumu daha da a liğin sağlanması için özellikle şu melerini etraflı bir şekiide açıklı eden nizama riayet etmeslni istldilmiş, Cengiz Raşit ise arabanın ğırlaştırabilecek herhangi hareket üç hususa yer verdiği anlaşılmış pılmasını ıstemekteriirler Türkîş ışverenlerin rnalî takatlerinı de yen teminatçı devletlerin tutumu yaralr bugün Güvenlik Konseyinde penceresinden uzatılan Tomsonlartır: müzakere edilen konu hakkında dikkate alarak asgari ücretlerin Güvenlik Konseyinde görüsülecek la başından vurularak şehit edil1 Uluslararası Barış kuvvetitir. Orada Makarios'un iddialan yapılacak müzakerenin birtakım mislerdir. nın aslı olup olmadığı anlaşılacak tahminlere dayanacağını ve yorumöte yandan müşahit Gyani, Rum defının adada gerginliğin azalt.ltır. Teminatçı devletlerde bu id lara sebep olaeağını belirterek ge2 Konunun çözümlenmesı için ler, bu fabrıkaların malî guçleri , 1 Fabrikamızın bulunduğu Konyanm Horozlu mevkiindeki depolarımızda mevcut 1200 ton kepek açık artırma suretiydialann aslı olmadığı fikri hâkim nel görüşmenin reddini istemiş. lardan ısrarla rehinelerin bırakılUrafsız bir aracmın tâyin edilme nin bu istekleri rahatça karşılıya j birçok A.P. li milletvekilinin de masını istemişse de, çeteciler kesin termektedır» demıştır. 1 le satışa çıkarılmıstır. dir.» ş cak durumda oldujunu ortaya oyları ile önerge reddedilmiştir. olarak ellerinde hiçbir Türk'ün ol2 Açık artırma jrün ve saati. artırma mevzuu kepeklerin guIngiliz temsilcisi Patrick Dean • 3 Söz konusu planın tınansma, koymuştur.» tnSnü daha sonra, dâvanın başmadığını bildirmişlerdir. Böylelik konuşmasına devamla Güvenlik ruplar halindeki miktarları ve alınacak teminatlar asağıda langıçta kesif blr propaganda İle le Rumlar alıp götürdükleri rehi Konseyi için bu konuda iki hedef "'™ n ' Camide vergl j gösterilmiştir: Türk haklarınm dünya gözünde neleri öldürüp yokettiklerini açık göstermiştir: p a r SON Artırma Her gmpun (BasUrafı l ıncı Sahffede) ça itiraf etmişlerdir. Poli çarpışmagörülmeı bir hal* ıretirildiğini, Raştarafı l nci sahifede 1 llgili taraflan yatıştıracak çünO Açık artırmanın Cins ve Teminat İngiliz delegesinin bir aylık çalışmadan sonra bütün bir politika işi olduğunu dikkate lan sırasında 14 Türk esir edilmişü şekilde nüfuzunu kullanmak. nin yakında Milli Savunma BaGrubo Tarlhi Oflnfi Saatı Miktarı MikUrı Emniyet Mü ve bunlardan 4'ü kadındı. dünyaca Türk dâvasının haklı ol alarak durumdan kanlığına devredilmek üzere ol2 Genel sekreterin yardımı ile Konseye teklifi 1 27^.1964 Perşembe 10 Kepek 300 Ton 11.250.TL. etmişlerdir. duğunu belirttniş ve sözlerine de, dugunun kabul edildigini, oTayla dürlüğünü haberdar 400 metre yançapında bir sahaya ve gerekirse arabuluculuğa baş Birleşmiş Milletler, 19 (a».) vamla: 2 275.1964 Perşembe 15 Kepek 300 Ton U.250.TL. , rın Türk milletini son derece ÜB Bu arada Emniyet Müdürii de du sıkıştınlmış bulunan 700 Türk, ka vurarak ilgili bütün tarafların kaKıbns ihtilâfını incelemek üzere « p a r fîrmasına ait 4 gemıyı düğünfl bu «ebeple ulusun ne ka rumu Müftülüğe bildirmiş, Müftfl dını ve erkeğiyle çetecilere karşı 3 28.2.1964 Cuma 10 Kepek 300 Ton U.250.TL. bul edebileceği uluslararası bir kuv Toplanan Güvenlik Konseyine tn Mill! Savunma Bakanlığına devret [ dar teessür ve haklı hiddet gBs konusması tesbit edilen vaaz hoca koymaktadır. EOKA'cılar kilise ve 4 28.2.1964 Cuma 15 Kepek 300 Ton 11.250.TL. vetin kurulmasını mümkün kıla giliz delegesi Dean şu teklifte bu, ] j vardır Neti termesinin yerinde olduğunu söy sına sert bir ihtar vererek kendi yüksek mevkilere yerleştirdiklen me l c l n ç a |ışmalar 3 Açık artırma. 2 nci madded" trösterilen günlerde fabrikakonuşmalann makinahlar ile bu bölgeyi daimi cak bir çözüm hazırlanmasına ça lunmuştur: ledikten «onra, Kıbnstaki soydas sini bu şekildeki ce ne zaman alınır bilmiyorum nın hizmet binasında tesekkül edeeek özel komisyon huzuhşmak. «1 UThant'ın Yunanistan, Tür Fakat her 4 gemi, Millt Savunma lanmızın hayranlık ve hürmet u dan ötürü kürsüden men etmiş taramaktadırlar ve ateş, bazı gerunda yapılacaktır. İstenilen tttninatlar açık artırma »aaöte yandan Birleşmiş Milletler kiye ve Kıbrısı itidale dâvet eden nin istifade edebileceği bir duru yandıracak bir sekild* hak ve ha tir. Emniyet Müdürlüğü de olaya celer ışıldaklar yakıjmak suretiytinden evvel Horozlu Ajana Müdürlüğü veznesine yatmlaGenel Sekreterinin Kıbns'ta barı çağrılarının tasvibi, yatlannı müdafaa ettlklerini be elkoymuştur. le de devam etmektedir. ma mutlaka getirilecektir ve teş • şı korumak ve cemaatlerarası anrak alınaeak vezne makbuılarırun komijyona ibraz edilme2 llgili tarafların milletleraralirttikten sonra sSzlerin* tîyle Diğer taraftan vergi kaçakçılıPolide Hintli müşahit ile Türk laşmazlıklan halletmek maksadly sı bir barışı koruma kuvveti kur kilât için de bunlar lüzumludur» si mecburidir. devam etmiştir: demiştir. | ğmı önlemek, vergl adaletini sağ muhtarı arasında çok acı konuşma le milletlerarası polis kuvveti gön4 Açık artırma mevruu kepekler, muhafaza edilmekte oldumaya ve tarafsız bir arabulucu tfi B a k a n «Simdl, emniyetin teessüsfi İçin lamak gibi amaçlarla girişilen re lar cereyan etmiştir. Hintli Gyani, derilmesi için bir plân hazırladığı , " î ' f " I . ' T T r ' . ' ı " dtha sonra Denizcilik gu depolarımızda mesai saatleri dahilinde görülebileceği H a V a Y desteklemek Türk muhtara: cGelin ateşi kese söylenmektedir. Birleşmi, Mı.let ^ l n e d ^ ^ ^ r i n ve millet ' f7*™' uluslararam büyük bir kuvvete form hareketlerini ^ °llan V e " gibi. satış şartlarımızı eösterir özel şartlasma Konya. An3 B t u ef D m e s e l e l e r l n d e f üzere, 1 mart pazar günü şehrilim, söz verilsin» deyince, muhtar ler sözcüsünün böyle bir tasarıdan . e r a " " " ? u, K hr,, r m i ° « e">as edeihtiyaç oldnğu kabul edilnristlr r a s l kara, İstanbul, İzmir, İskenderun, Bölge Müdürlükleri ile haberd.rolmad.Bim bildirmesine ! ' topluluklann K.brıs Cum; . sinirlenmiş ve «Bundan bir süre r e k s u n ] a n s ö y I e m l ş t l r : Kıbnstaki Türk ve Rum cemaat mizde bir yürüyüş yapılacaktır. bir Amerikan sözcüsü, ha hurıyetımn hukumranlık hakkına . D e m z c i n k Bankas.ndaki tasMersin Şube ve Antalya Ajan» Müdürlüklerinden temin v Yürıivii«ü riit7pn!iyenler, reform Önce geldiniz. Ateşkesilmesi konu karşılık, lerinln hajrstlannı tanzirn edeeek ' vp , , . . . . . . . ve tnnraktoprak Vıııtılnnısnıne. bütünlüğüne. vururlukyürürlük' *: edilebilir. (Ba«m 2280/1813) fiyeJer devam edecektir Emekli' lara karşı olanlan protesto ama sunda Rumlar söz verdiler, işte âkı beri teyid veya tekzip edemiyecebir hal tarzı bulunacaktır.» teki antlaşmaların gerektirdiği şe olduktan sonra Denircllik Bankabet ne oldu? Sözlerini hâlâ tutağini bildirmiştir. ciyle bu harekete katılmak üzere înBnfl. bu arada, dost devletlerriayete dâvet edilmeleri.» sın» giren, halen çahsmakta olanAdlai Stevenson, George Ball Ue den jiddetll şîk&yetler oldugunu halka bir de yazılı çağrı yayınla caklarına inanıyor musunuz?» demiş; Gyani bu suale cevap verelar peyderpey kadro dışı bırakılabirlikte Birleşmiş Milletler Genel belirterek «îttifak tnekanirmasınm mışlardır. El ilânları halinde daPapandreu cak ve gençlere veni imkânlar yanından çıkarken, isleraesi, narik mekanizmanrn iş gıtılan bu çağırı, özellikle toprak memiştir. Daha sonra Gyani'nin Sekreterinin Baştaratı l ıncı satıifede mutlaka sağlanacaktır Bu luretlemesl deraektlr.» îttifakların si ağalannı çok sinirlendirmiştir. Ça muhtara sorduğu «Neden bunlar • Genel Sekreterin müspet davra^ oluyor?. sualini muhtar şöyle ce nışlannı memnunlukla karşıladık» lenemiyeceğine inanmaktadır. bir tasarruf iâhîı dflştnaa ksrsîsırrria işlemest ğırıda, hükümetin tutumu destek. vaplamıştır: «Neden anlamak is demiştir. George Ball, Kıbns, Türö t e yandan Atina Büyük Eİçi|<sek y« yileıiaş veni tâyinler>yahallnde bile möttefikler arasında lentnekte, memleketin mali kurtu temiyorsunuz? Hakikatı artık gö kiye ve Ytmanistan'da yaptığı gö m i z Nedim Veysel tlkin'in Yunan pılmıyacaktır. Holânda ve BelçımflMkaşa re gikâyetler olmustur. luşunun ancak vergi ve toprak rünüz. Rumlar bizi Adada yaşatrüşmeler ve edindigi intibaı Genel . Dışişleri BakanlıBma yaptığı son k a Türkiyeden veniden 10 bin isMesul bir adam olarak bu sikâyet reformlariyle mümkün olabilecefii mak istemiyorlar..» Sekretere anlatmıştır. ziyarete eden bugünkü Ati. çj• istemektedir. • Çalışma Bakseı ş ziyarete işaret ş lere istirak ermedlğiml •Bylemek belirtilmektedir. Bir saat süren bu görüşmeden na Basını, Bakanhk Umumi Kâtibi ij e k o n u s t u m . Denizcilik Bankaıı le ystineeeflini Herkes ellnden ge ü sonra UThant'ın bazı fikirler edin Kavaliveratos ile görüstüğünü ve. i iççüerinden kadro dışı kalacak oŞirketimizin Ordu'da kurulmakta bulunan Soya Fabrikasına leni yapmaktadır. Uzun boylu araşHalkevleri diği, fakat diğerlerini dinlemeden Kavaliyeratosun Türkiye Büyük ] u r s a bunlardan Mivenler terciait ve Sümerbank Genel Müdürlüğü adına tescil edilmiş olan ve tırmalardan sonra, yakın devletler Bastarafı 1 nel sahifede BÜYÜK BİR KAYIP bir karara varmak istemediği söy Elçisine. Yunan semalannı ihlâl j h a n Holânda ve Belçikaya göndehudutları aşagıda tapu kayıtlannda yazılı 4 parselden ibaret ve politikada bize karsı olan devlet Prof. Tahsin Banguoğlu, halkevleri lenmiştir. ilgili olarak bir rileceklerdir Türk Hava Yollann cem'an 48022 M2 lik boş arazinin tamamı kapah zarf umılü İle sae den uçaklarla lerln kansmwındaı» sonra mesele Besiktaş Vldin Eczanesi sa nin görevinin Türk halkinı medeni UThant'ın temasları nota vçrdigiri ileri sürmüşlerdir. da yolcuların daha rahat seyahat j tışa çıkanlmıstır. Birleşmig Milletlerde Güvenlik hlbl merhum Eczacı A!l Rıza topluluk hayatına ahştırmak, genç İyi haber alan kaynaklara göre Ayni notanın bir genelge şeklinde Arazinin takdir edilen asjari M2. fiatı 40, lira olup, talipKonıeyin» fitmiştir. Hal yolundaBeyin Reflkası, Süheylâ Vldin, liği Atatürk ilkelerine göre yetis ise, UThant, Güvenlik Konseyi ü diğer Ortadogu memlekteleri Ati edebilmeleri için çalışmalar yaplerin 10/3/1964 Salı günü Sümerbank Genel Müdürlüğündeki Çirmaktayız Dış hatlarda daha ıfiyız. Karar verilmiştir. thtimal 0Dr. Şlra Dramur. Eczacı Bedi» tirmek olduğunu belirtmiş ve «ye yeleri ile Kıbrıs, Türk ve Yunan na Büyük Elçilerine de vemmı» • ' ' verilmiş r a f l j y e k o n f o r ] u j e t u c a k l a , ket muvakkat merkezine saat 16'ya kadar satınalma tekliflerini Bürkev. Selva Vldin, Nezaket zerinde müzakerelerin faydası yok ni kurulan halkevleri siyasetle uğ temsilcilerine Kıbrıs meselesinin i oldugu ilâve edilmiştir. «Akıopoı ^^^ ^ Sözenoğlunun çok kısrmetll an138.066, lirahk muvakkat teminat akçeleri ile birlikte gönder( e t m e k ü z e r e B e l i Z tur. Çok mahzurlan vardır» deraşmamaktBdırlar» demiştir. nelert. Dr Kemal Dramur. halline yardımcı olabilecek baz. lis» gazetesi de. son olarak Yunan sirketleri tarafından mek suretiyle ihaleye iştirakleri ilân olunur. miştir. y k e Genel Başksn Banguoğlu, 8 ay fikirler ihtiva eden bir mektup , smalanm lnRİliz askerî uçaklan Dr. Vahdettin Bürkev, Ihsan ., "urulm.» hu Not: 1 Ordu, Merkez, Şarkiye Mahallesi Trabzon Caddesi T H Y n Kıbnı konamnda fenel görüşme Sözenoğlunun kayınvalidelerl içinde yurdun çeşitli bölgelerinde göndermiştir. n.n ihl*l ettifHni iddia etmiştir. ' r I l evapılan 'Sb"HB>teklifler kurulmasj huile Civil ve Bülbül Deresi arasında bulunan 30386 M2 ve tapu susunda incelenRengin Dramur. Umur Dramur. talebi reddedildi 136 halkevinin faaliyete geçtiğini Bu plânın, milletlerarası barif Tainlfte son dnrnm yevmiye No. su 2332, cilt No.su 265, Sahife ve sıra Ko.su 92/25 mektedir All Bürkev. Semra Bürkev % e Ankmra, 18 (CnmhuriyetTeleks) ifade ile şöyle demiştir: kuvvetini Birleşmiş Milletlere bağ ö t e yandan pazar günü yapılan olan arazi, Feride Sözpnojrlunun büyük e n e l Telefonlardan şikâyetlerin faz Millet Meclisinde îzmir Millet«eçirnler sonuçlannda son « Birçok bölgelerdeKİ kültür lama, tarafsız bir arabulucu tâyin ^ anneleri Ordu, Merkez, Bucak Mahallesi Ada mevkiinde 8636 M2 lalaştığını belirten Bakan Alpisvekill Şinasi Osma'nın Kıbrıs kodernekleri, halkevleri haline gel etme ve plânın finansmanı gibi hu <lururn şöyledir: ve tapu yevmiye No.su 4661, Cild No.su 292, Sahife No. su 74 te FERİDE VİDİN kender; «Telefon sebekesinde renusunda genel gSrüsme açılmasına Seçmen sayısı: 5.662.965 mek için bize müracaat etmekte susları ihtiva ettiği anlaşılmakta kayıtlı olan arazi. 18.2.1964 salı günü Hakkın rahvizyon yapmak şarttır Eskimiş ve dair önergesi Basbakan tsmet In3Oy sayısı • 4.533.784 dirler. Mevcut halkevlerinde hâ I dır. Ordu Merkez Bucak Mahallesi Ada mevkiinde 2100 M2 ve metlne ka\uşmuştur. Azlz naaşı köhneleşmış tesislerin de yenilennü'nün yaptığı bir konuşma sonunMutber oylar: 4.504.718 19.2.1964 çarsamba günü öğle len çeşitli konularda 600 kurs açıl i îyi haber alsn çevrelere göre Ge' tapu yevmiye No. »u 4663, Cilt No. su 292. Sahife No. su 76, Sıra ; çin çah'şmaktayız. demiştir da oylanmış ve reddedilmiştir. namaziaı mütaakıp Beçlktaş No.su 228 de kayıtlı arazi. mıştır. Ayrıca 60 yerde de tiyatro nel Sekreter Thant, uzlaştırıcı' bir Merkez Birllği: 2.377.647 (yüzde Slnanpaşa Camlinden kaldınlaFuat Sirmen'in baskanhğında sabulunmaktadır. Halkevlerinin gö formül bulunup Güvenlik Konse 5278) 173 milletvekili Ordu Merkez Şarkiye Mahaîlesi Çınar Kesiği ve Alçak rak Zlncirlikuyudaki ebedt lsEre Terakkiciler: 1.567.550 (yüz. .......«< at 15 te açılan birlesimde önce OsBahçe, Kum ve Armut keseği ve Suhte Türbesi ve Uzun Kum ve revi siyasi değildir. Halkevlerine .ine sunulup «ıınulamıyacağını intlrahatgâhma tevdl edilecektir. ma'nın önergesi okunmuş. kürsüüzere Kıbrıs Musba Tarla mevkiinde 4900 M2. ve tapu yevmiye No. su 4663, girmek istiyen vatandaşlara siyaMevlâ rahmet eyllye. TEŞEKKÜR ye gelen önerge sahibi, Kıbns kocilt No. su 292, Sahife No. su 77, Sıra No. su 229 da kayıtlı arazi. seti bırakmalarını tavsiye etmekEvlâtları letvekili nusunda genel görüşme açılmasmın Cumhurtyet 1823 Not: 2 Teklif edilen fiat hâddi lâyığını bulduğu takdirde, teyiz. Halkevleri yurdun her tara ölümü İle bizlerl derln acılar Bağımsızlar: 9.934 (yüzde 0,22) yararlanndan bahsetmiştir. Konuskatt satış, Genel Kurulun tasvibinden sonra yapılacaktır. fında yenlden hizmete girmekteİçinde bırakan klymetll alle V E F A T milletvekili yok. ması esnasında hükümetin tutumureirtmfz dir. Ülkümüzün bütün gücü ile KAYIP Pasomu kaybettim. maddi güçlükleri yeneceğimize ina Sayımına devam edilen bir tek Tanınmış armatörlerimiznu «gevşek, çekingen ve becerikSürmeneil müteahhlt (Basın: 2290 A. 1173/1815) seçim merkezi kalmıştn. Ayrıca den tsmail Kalkavan ve Havsiz» olarak değerlendiren Osma. Hükünvsüzdür. nıyoruz. Halkevleri bu çahşma dü ALİ Kömürcüoğlu'nun Bnümüzdeki haftanın başmda Ativa Kalkavan'ın oğlu, Kayhan Sang Georse Avustvrva Lisesi teni içinde gericilik taasubunu ye «Bu tarz diplomatik yollarla ve cenazeslne tştlrak eden. çelenk nada Temyiz Mahkemesi huzurunKalkavan, Mete Kalkavan, Nilgün BARLAS romantik kurlarla hiikümet, Kıb TESİSAT YAPTIRILACAK necektir.» gönderen. telgraf, telefon ve da sayılacak 95 bin kadar ordu Nebean Sunguroğlu'nun kar(Cumhuriyet: 1825) rıs konusunda iyi hareket etmemektupla tazlyette bulunan mensubu ve devlet memuru seç. deşleri, Ibrahim Kalkavan, öte yandan halkevlerinin AtaInşa halindeki iki binaya; müteahhidi nsm ve hesabma kahemşehrt. akmba ve dostlara menlerin oyları da mevcuttur. Bu Nâzım Kalkavan, Ayşe Tarı, ayn ayn teşekküre teessürümüz türk tarafmdan kuruîuşunun 32. lorifer ve sıhhî tesisat yaptırılacaktır. İsteklilerin lüzumlu biloylarla büyük bir değisiklik bekEşref Avcı, Amiral Cemal manl nldugundan gazeter.izln yıldönümüne rastlayan 19 şubat giyi almak ve tekliflerini vermek üzere aşağıdaki adrese müraBTJ A K « ' M 21.45 te dellletinl rlc» ederiz. Süer, Meryem Sohtorik, Ha lenilmemektedir. Rünü «Halkevleri Bayramı» olarak caatlan rica olunur. Kömürcüoğlu ailesi tice Bostan'ın yeğenleri, SaTeni Tnnan Hükümeti ,ilân edilmiştir. Babıâli Cemalnadir So. Büyük Milâs han No. 194 bahattin Sunguroğlu. Perihan Yarın Kıral Paul huzurunda yeYarın halkevleri teşkilâtı buluCumhuriyet 1S20 Kalkavan'ın kayınbiraderleTEL: 22 59 32 min edeeek olan yeni Yunan Hünan yerkrde törenler yapılacak ri, tanınan ve sevilen iş adam kümeti şu şekilde kurulmuştur: ••••••••••••ı ve konferanslar düzenlenecekür. Ask, heyecan ve fedakârhk filmi. larımızdan Basbakan ve Millt Eğitim BakaCumhurivet 1806 TEŞEKKÜR nı: Yorgi Papandreu; Ba;bakan ORHAN KALKAVAN Yardımcısı: Stefan Stefanopulos; ALTIN FİYATLARI ölümü Ue bizlerl sonsuz acımüessif bir trafik kazası neDışişleri Bakanı: Stavros Kostopular İçinde bırakan çok kıymetli lS.2.19f>4 ticesinde 18 şubat salı günü los; Devlet Bakanı: Andre Papansevglll annemlz, teyzemlz. halaCumhuriyet 97209740 saat 20 de sevdiklerinden aydreu; îktisadî Koordinasyon: Yormız kayınv«Hdemiz ve büReşat 1380O1390C (55 Daysat Pekin) nlarak, genç yaşmda ebediyegi Mavros: Maliye: Konstantin Miyükannemlz Hamit 1060010700 1 598.690 lira muhammen bedelli motorin ve yağ 2490 sayılı te intikal eylemiştir. CenaCHARLTON HESTON AVA G.\RDNER DAVİD NİVEN çotakis; tçişleri: Yani Tumbas; Azlz 95009600 kanunun 31 inei maddesine tevfikan kapah zarf ve eksiltzesi 20 şubat perşembe günü Sanayi: Yani Zicis; Ulastırma: Seansiar: 12.00 15.00 18,30. Suare: 21.45 Frannz 95509600 NACtYE DEĞER'in me suretiyle satın alınacaktır. öğle namazını mütaakıp Eyüp Stelyos Alamanis; Bayındırlık: 24 Ayar külçe 14401442 2 Ihale 8 mart 964 Cuma ffünü saat 15 te Belediye Encümeebedlyen aramızdan aynlması Sultan camii şerifinden alıStilyanos Huls; Tarım: Aleksandr (Basın 2309/1824) dolayıılyle cenaze meraslmlne lstl ninde yapılacaktır. Baltacis; Adalet: Paul Polikroninarak, Eyüpteki aile kabrisrak eden, çelenk genderen. evldis; Ticaret: Yorgi Melas; Kuzey tanına defnedilecektir. 3 Muvakkat teminat 27.698 liradır. mlze gelerek tesellllerinl eslrYunanistan Işleri: Konstantin TalMevlâ rahmet eyleye. 4 Postada vikl gecikmeler kabul edilmez. gemlyen. telgraf, telefon ve mek yaduris; Çahşma: Yorgi Bakaçetupla acımızı payltsan akraba, 5 Öân vesair masraflar yükleniciye aittir. Ailesi dost ve yakın arkadaşlanmıza Ios: Deniz Ticaret: Stavros Biris; 6 Şartname, mesai saatleri dahilinde Otobüs İş'etmesi Müayn ayn teşekküre teessürüCumhuriyet 1827 j Millî Savunma: Pjisy; Sosyal Yardürlüğünde sörülebilir. müz mânl olduğundan gazetedım: Pozanyas Katsotas. nlzin tavassutunu rica ederiz. 26, 27, 28, 29 Şubat ve 1 Mart günleri yalnız KAYIP şebekeml kaybettlm. [Bu konudaki yorumnmnm DEĞER allesl. CANGÖR (Basın Ç 1702288'1814) Hükümsüzdur. 3 fincfi sahifede «Dnnyada »llesl ve akrabalan 5 GALA Gülçin Süalpay Bngün» sütnnnnda bnlacak Cumhuriyet 1807 Tek MATİNE 1 Mart PAZAR günü sınız.] Cumhuriyet 1803 Bastarafı 1 inci sahlfede saran Rumlaıla geceli gündüzlü mücadele etmektedirler. Poli'lilere bayram acılı gelmlş ve kadın ihtiyar ve çocuklariyit mücahitler siperlerini terkedememişlerdir. Durumun gittikçe kötüleşmekte olduğunu nihayet idrak •den Ingilu Kumandanlığı bu böl gey» dün 80 kişilik bir birlik göndermiştir. Bu birlik ile Poli'ye giden Birlesmis Milletler müsahidı Hintli General Gyani'nin ateşkesilmesi hususunda ısrarları üzerinç nihayet Rumlar kendi aralarında yaptıkları bir konuşmadan sonra, iki günlük mütareke yapmışlardır Rumların imha plânında kararlı olduklan söylenmektedir. İnönö Mecliste Konuştn 700 Türk Güvenlik Konseyi Yenl yü Bütçesi Makarios silâh alacak Toprak M«Ksıı|!eri Ofisi Horozlu (Konya) Un Fabrîlr»s! MiHfirUisründeıı HALINDE Ordu Sova SanaVü Anonim Şirkelî ive Memurlul^ndan: EMEK SİNEMÂSI'nda PEK1HDE 55 CrUN Adana Belediye Başkanh^Eidan: PEPPINO DI CAPRI KORDON BLÖ'DE Rezervasyon için Tel: 48 54 08 1 j Elekfrik Mühendisleri Odasından: | Remork Reklâmcılık 683/1821 İ»ı«ı^™^2[SÎ^İr.!S!î..tf.lSiİS^^ca o l u n u r YÖNETİM KTJRULÜ \ ^^^^^ Cumhuriyet 1826 ^ " " * " ^ fllân) I^ğdur Meyve ve Sebze Komisyonculanna M W « Meyve Sebze ve Bostan komisyoncular cemlyetl, 1950 tarihlnde Halden çıkanlan komlsyonculann Bâl'e iadeleri için uç buçuk senedcnberî çalışmaktadır. Bugünlerde durumun Beledije encümenlnde lneelenmekte oldutu göz önüne alınarak. mağdur olup ta bugür» kadar oemlyetimlze kaydını yaptırrrayan bazı komlsyonculann isimlcrinp raslanmadığından İdare heyetlmlz işbu llânı lüzumlu görmüçtür 1 Magdur olup da iştne dönmek istiyenler llân tnrlhinden itibarrn lkl gün z^rfında vesaikiyle oemiyetlmize müracaatlan Akfi haldf mtirsraat rtmlyenler mesleklerlnl terk etmiş sddedilerek cemiyetçe hr.kları aranmıyacagı glbl hfcbir k a n u n j m e s ullyet taşımıyacağımızı ilânen tebliğ ederiz. Kuçükpazar Demlrtas mahallesi Hayriye Hanım sokak Ticaret Han Kat 2 No. 13 Çemiyet idare Heyeti ^ " " i ^ ™ " " " îlâncıhk: 8571 1822 j Odamızın onuncu devre genel ktmıl toplantısı, 22 Şubat 1964 [ 5 Cumartesi günü saat 14.30 da. Hektrik ^leri Etüd İdare Kon • ; ferans Salonunda yapılacaktır. 5 Sayın Müşterilerimiz; Müessesemizin 19 Şubat 1964 Çarsamba günü saat 10, 30 da yapılacak açılış törenine teşrifinizi rica ederiz. Zengin Mefruşat çeşitlerimizle Beyaz reyonlarımızı görmenizi tavsiye ederiz. Sstmsun Icra Hâkimliğinden 983 • 169 Samsunda Zahire Tüccarı Neşet Başaran hakkındaki konkordato karannın Hâkim liğimizin 12/12/1963 tarih ve 169/158 sayılı kararı ile kaldırıldığı ilân olunur. Basın 2277 • 1812 ( Travler) iç va lâsliği satın alınacak dış Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Adapazan Ziraat Aletleri ve Makinalan Fabrikaları Müessesesi İhti yacı: 364 adet 6.50 16 inç ölçülerile, 6 katlı, asfalt tipi profilü dıs lâstik, 364 adet 6.50/7.00 16 ölçülerile, subapı yanda, kolansız iç lâstik tekıif almak suretiyle satın alınacaktır Şartnamesi, Adapazarında Müessese Müüdürlüğünde veya İstanbuHa Galatada Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Bölge Müdürlüğünde görülebilir. Satıcılarm tekliflerini en geç 28 şubat 1964 tarihine kadar Müessese Müdürlüğüne göndermeleri. 'Basın 2274/1816) AZİLNAME ^ ^ Eyüp Noterliğinden 8/2/ 1964 tarih ve 3493 sayı ile tasdik olunmuş bulunan azilname ıle umum! vekilim Avukat Haluk Uluğ'u gördüğüm lüzum üzerine azlettiğimi ilân ederim. Şermin Gören ( Cumhuriyet 1818 YENiBEYOĞLU MEFRUŞAT Beyoğlu istiklâl Caddesi No. 160 Telefon: 44 04 58 J İlâncılık 853I/1SÛ3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog