Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

öğretmen, öğrenci ve eğltlm sistemi Çjjmhuriyet' ,O kurîardan [T Acaba kabahat kim de ] Değerlendirme tablosunda da gö ZİYA NEBİOĞLU • rüldüğü gibi gençler iyi yetlşemeHalk egilimleri servisi düzenle lerın ıyi yetısmediğinden yaktn Iıkleri konusunu genellikle kabu! Beni tedavf altına alacak bir m ı ama, Sdilâne oltnıyan bir Adı ve adresi mahfuz bir okudiğı bır anketle gençliğın çejitlı maktadırisr. En son ve en ilgı çe •'tmekte ve ounu eğitım sistemine Saglık miiesseaei bnlamıyacak gelir taksiminin verdiği mânevi rucamaı Zeytlnbarnnndan 7asızı ve seçim şartlarındaki agırkonularöakı görüş, davranış ve kici ses 1963 • 964 ders yılı basın oaglamaktadırlar. Gençlerin iyi mıyım?» rıyor: hgin seneleTdlr devam eden rnad eğilitnlerini imkânlar ölçüsünde d« Istanbul Teknik Oniversltesi , yetismemesınde eğitım • Sağlık teşkilâtında 3 yıldır listemini Sıkılacak kemer dî baakıaı, bn takdlr hlsleıimizi tesbit etmiîtir. Yüksek öğrenim Rektörü Prof. Hikmst Binark'Un birinci derecede sebep olarak gösmemnr olarak çalışm»kt*yım. layıflatmıs ise bonn da tabli gençliğine ve liselî öğrer.cılere gelmistir Rektör Binsrk, düıenle terenler % 50 nin üstünde bulunlîjnn x*maadanberi mnttsrip kalmadı bnlmak gerekir. Çfinkü bizlerde uygulanan anket, eğıtim sistemi, diği bir basın toplancısında Tek maktadırlar. İyi yetişmemelerinde oldoğnm psoriasis hastalığı ile Emekti Htmit Kardofln jm n* kemer kaldı, ne de sikılacak aile. ahskanlıklar, tercihler gibi nık Üniversiteye girmek ;çin baskendilerini suçhyanlar ise ikinei kendi imkânlarım nispetinde kann. lşte bonan içindir kl lam genel konularla bazı özel konula vuran öğrencilerden 2937 «i, bafka sırayı teıkil etmektedirler. öfren vapmı* oldngnm tedavl hiç blr »ıyor: «950 yılından evvelki emekll tasansını haklı olarak hatırlatırı kapsamına aîmaktadır. nelice sagUmadı. Tedavim için bır deyisle «> 72.11 nin 10 üzerin cilerin iyi yetişrnemesinde ailenin t müracaat ettifira Devlet hastaha aylıklarına, 9«4 yılı mart ayın yor ve tasarı sahibi Sayın Şefik İstanbul, Ankara üniversite ve den 1 numara dahi alamadıklannı rolü 3 üncü derecede gelmektedir. nelerlnden birblrinin aksl rapor. dan itibaren üç ayda blr '.5 Inan'a geç kaldıjımız lçln 6zflr yüksek okullariyle, şehrımiz lise ve bu yüzden diğer sınavlarına *o öğrenciler benciliklerine ra|lar aldım. tlk raporda: «Psoriasis tam yapılmak snretiyle, iedri dlleriz siikranlarımızi araederlen öğrencilerine uygulanan an kulmadıklar.nı açıklamıstı. Rek men iyi yetismemelerinde ögrethastalıklarının ayaktan tedavisi cen 950 yılından «onraki emekli ken 1964 hütçesinin gSrüşilidfltfi ketin müsterek konulan birlikte, tör soruların zor olmadığını, nor menlerini sonuncu derecede suçlaraaI Imkânsııdır. Bu gibi basUlıkla aylıklan seviyesine iblâğı için, ŞÜ füfi'erde bo tasannın da ele özel konulan ise ayrı ayrı ele «hhattâ birazıcık da normalio msktadırlar. Bu nlibet liselilerde rın büyiik basta yatağı bnlunan Çanakkale mllletvekili Sayın alınarak kananlaşması hnsnttınnacaktır. i altında bulundugunu belirterck '/t 10.93 iken üniversitelilerde V» bir hastaneye yatınlarak esaslı Sefik tnan'ın blr arkadaşiyle da llerill makam ve millftvfkilşunları «öylüyordu: 4.43 e kadar inmektedir. tetkikten sonra tedavlsi mflm ortaklaşa hazırlayıp B.MJH. ne lerimizln yakın mfizahareilerini « öğrencilerin bu durumu beklivonır.» kündiir. Raydı konnldngn halde snndnklan kannn tasansı, bnna melmeket için çok üzünülecek blr yatınlmam içfn gönderildiflm dalr gszetenizin o laman Terdiği 0 0 0 DD problem. Bu durumun iilâhı memNakit yetersizliği bastane ise vatınlmama lflznro haberde, Maliye Bakanımızla dileket için larttır. Bunu BakanlıDCİİÎSO (Srraedijtl sibl, hastalıktan mü ter ilrilüer «arafından müsait Belediyenln cevabı: ğın bir problemi olırsk görmek terellit plâklardan rapornnda karşılandıjh kaydedilmis bnlnn«ölfilerimlzln mezarlarms aarpek doğru bir hareket olmaı. Bu kfiçfik diye bahsetmektedlr. Ra masına ratmen, ba defa Sayın dâv« bir raemleket v« bir devlet porn veren sayın mütehassısın Maliye Bakanımızın bütçe tak t\ gerekrnez rai?» Baslıklı y%t\ dâvasıdır.» küçük diye bahstttigi plSklar dim konnşmalarında bn lamlar llfilller tarafından ineelenmlfKabahat kirade? Halk ejilimleri tenriıinin dübir liradan daha büyük ve bü dan hiç söz etmemeleri biılerl tlr; EJitimciler, son yıllsrda orta zenledifi ankett» bu ıcı gercege . «Fatihln Hocan olan Molla tün vücudnmda 35 taneye ya. Uzüntüye sevketmiştir. «Iretimdeki ögreneilerin iyi yeti». öncelikf» yer verilmij'Ve Y«nçî» kındır. Kaikınma çabası içinde ve her Gfiranmın yarmakia oldofn ratznediği konu*unda birlesmi» du j re iyi yetismemelerindeki kabahaçevreliven dnrarlann tTznn zaraandanberl kendi Im vatandaşın kemerleri sıkma za zarlıfı Hangi eğitim tistemi rumdadır. Milll Efitim Bakanhğı : tin kimde olduğu «orulmuştur Akanlanm nisbetinde yapmıış ol rnreti karsısında b5yle blr ram blr kıgmı evvelce yapılmısiiT. da, universitelerde, yüksek okul hnan cevapların değerlendirtlmeîyi yetişemiyenlere iyi yetişemedafum mücadele beni maddeten dan söz etmek ytrsiz gibi gSrfi Caddeye bakan kısmından noklarda bir kaç yıldanberi öğrend si iöyledir: meleri sebeplerinı sorarken. hanve mânrn sarsmıs darnrodadır. nürse de buçün ancak milli bay san kalan dovarların lkmali icln gi eğitim sistemini tercih edecekLiıell Müracaat cttifim devlet hatsa ramlarda nezaketen hatırlanan 1963 yılında 19659.36 tlradan IbaKABAHAT fençler • yükgek okvlln lerini arastırdık. Bu araştırtnamız « nelerlnden de beklenınedik ne. bizler vaktiyle ynrt gavnnmasın ret kestf evrakı Madflrlflfflmfiı az çok eğitim sistemleri hakkında («nçler tice almam boznk olan morali. daki fiilî görevlerimizden başka Tapı Şnbeslnce tanzlm fdilmlj fikir sahibi yüksek ögrenim gençögrencilerin iyi yetişttıemerinde LI5ELI ĞENCLER mi tamamen hozmoştar. Her çün bunn takip eden yıllardaki Iktl l»e de o tarlhten berl naklt yeleri arasında oldu. !yi yetismiven kabahat Allenüı dlyenler ilerlemr kaydedrn psoriasis has sadi. sosyal her türlü çabalara tersizliğinden lhaleye çıkanlmaler onlar, iyi yetişmeleri gereken» öfretmenlerin > talıâınırı iki aya kadar vücodu da fiilen katılmış, zarnretlere nna Imkân cBrflleınemlstir. 19*4 J ler de onlar bulunduğuna göre bu İ İ V YÜtCStK C > «ereneilerin > man hrr tarafını kapIıyacaŞı katlanmış kimseter olarak, bn mall yılı fçlnde tekrar do«ya i araştırmam:zın egitimcilerimiz ieün de hn zarureti takdir ediyo mnamflere konnlacaktır.» sövlenmektedir. » eğitim siıteminin » jçin bir seyler ifade edecegini sanıyoruz. ise % 18 57 dir. Bilgıyi oğrenciye Toplam 100~100. «Eğitim sistemlerinden hangi«ini götüren, bugünkü ıtstemin teme ! Yuan: H. CMtlllmı ÖLDÜREN SlR 6 'İ Itercih edersiniz?» «eklindekl »o lini teskil eden bir eğitim şeklini | |rumuza verilen revapların dejer istiyenler Ç°k azınlıkta kalmıjlarlendirmesi söyledir: dir. Bu sİJteme taraftar o'.anlar Sornlar Cevaplar Bilgiyi »ıze E**iren «istemi mı? v, 8.12 Arâjtırma ile ögrenim » • 51.69 » Pratik öğrenim » •• 18:57 / Sinema veya teîevizyon Sicil No. 59820/3802 gibi elektronik lletler 1963 yılı bilânçosurmn mürakere ve kabulü için hissedarlar yardımı ile eğitim » •/• 23 «2 alelSde umumî heyet toplantısı 23 mart 1964 Pazartesi günü saat 11,30 da Istanbul Tophane, Salıpazarı Dursun Han S ncı Toplam 100. katmdaki Şirket Merkez Bürotunda yapılacaktır. îyi yetismedıklerini kabul eden ı:«betj ancak H 6.12 yl bulmustur. Bilânço kâr ve zarar hesabı. idare meclisi ve murakıplar fakst bunun sebçpierını çesıtli fak Ögrencilerin eğitim «""temlerin* raporu 7 Mart 1964 tarihinden itibaren aynı adreste sayın histörlere bağlıyan eençlerin, eğitim olan eğılimı, iyi yetişmemelerı se sedarların tetkikine âmade bulundurulacaktır. sistemlerini tercih e£ilımj araftır bebını dofrulamaktadır. Başta Asağıdaki ffündemin müzakeresi için hissedarlarımızm topma ile öğrenime dojrudur. Ankete devlet yöneticileri olmak üıere lantı {fününden 1 hafta evvelinden itibaren hisse senetlerini katılan gençlerden % 51.69 u araş Milli ESitim Bakanhğı ve ilgililetevdi ederek giris kartlannı almaları istirak edemiyecek histırma ile öğrenim «jstemini tercih rınıh. eçıtımcılerin enttnemlimem Araba Mitteldorftan geçen dereyi süHericourt, Mitterdorf Belediye SarayınYemekten sonra Hericonrt, ofıırmakta sedarların vekil göndermeleri önemle rica olunur. etmistir. Yüksek öğrenim şençle l < > k " dav'larından birisi olan; TÜRK AMBALAJ SANAYİİ rinin :'e 23 62 si ise sinema veya ««"Ç'*' 1 '" '>"' y«tismesi problmıne • da bulunan daiıesinden çıktı. Saat 19.30 ratle tâkip ederek sağa döndii. Bu şehir ne olduğu villânın öniinde biraz gezindi. G«ce Şoförü. giyah bir Opel'in yanında bekliyor kadar soniıktü Halhuki eskiden burada ne olmak iizere idi. Uzakta, çok uzakta şimANONİM ŞİRKETİ teîevizyon gibi elektronik â!et' rfolayuiyle eğitim «istemı iiıerine du. Lodos. Hericourt'un basmı ağrıtıyordu. ' bler, ne mücadeleler olmustu. Bıı mem şekler çakıyordu. Birden az evvel sorr"fa G Ü N DEMr ler yardımı ile yapılan eğitim sıs ö n c « l i k I e eğileceklerini sanınt. Emma H aklından blr türlü çıkmıyordu. Irketin halkı, belki de bnnun için Fransıs çekriği kızı gormek arzusuna kapıldl... Ada 1. 1963 yılına ait İdare Meclisi v« murakıplar raporunun otntıini i^temislerdir. Pratik ögre T A R I N ; A i l e i l e „ u | M , M U r resini biiiyordn... Gitmedcn evvel tabanKlamuer. onun karmasından korkuyordıı işgal kuvvetlcrini soğuk kâr^ılamıştı. kunması. nim sistemini ntiyenlerin nısbeti ; > casını yanına aldı.,. Halbuki çkseriya silâhama, Hericourt ha ükirde değildi. 2. 31.12.1983 tanhlne ait meveudat Hlânço, kar ve zarar hesız rezerdi... (Arkası var) saplarının kabulü ve temettüün dağıtımı hakkında karar ittihazı. » •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••»•»» • » • • • < • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » «» »»< 3. İdare meclisi azaları ile murakıpların ibrası, Beni tedavi edecek bir sağlık müessesesi arıyorum ffl r TÜRK AMBALAJ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNDEN 4. Esas mukavelenin 24. maddesi gereğince kıdem sırası ile asTilacak olan İdare Meclisi âzasından 3 kişinin yerine yeniden seçim yapılması. 5. İdare Meclisi âzasının huzur hakları ve murakıpların ücretlerinin tâyiai. 6. Murakıpların seçimi. 7. Hissedarlann yapacaklan teküflerin müzakere ve karara bağlanması 8. Şirketin ortakları ile iş yapabilmesi İçin karar ittihazı. TÜRK AMBALAJ SANAYİİ ANONİM ŞİKKETİ a•••••••«••<•• BULMACA 123456789 Istanbul'da PATİH £01171 Pazarteri funlert tatll Het gün saat 21 de, pazar 15,30 da ctsyancılar», Çarsamba saat 14.30 da Pazar saat 11 de cÇocuk Tiyatrosu» RADIKOV 360682 Perşemb» gunlerl tatll. Heı gün raat 21 de. Cumartesi. Pazar 15^0 da cEvcilık Oyunu» SfTE 476947 Pazartesl RÜnlerl tatll Heı gün saat 21 de «An Baba. Vah Baba» rEPKBAŞI 442157 Pazar. Pa^artes.1 Çarşımba, Cuma saat 21 de, Pazar 15.30 da «Altı Kişi Yazarını Anyor», Salı, Perşembe, Cumartesi «aat 21 de 'Carmen». CSRrDAR Cuma eünteri tatll Her cün saat 21rie.Pazar 15.30 ds «Yedinci Köpek». TENt KOMEDt 440409 Salı tatil. Diğer ge•reler 21 r\p .Tepeden tnme». AKSARAT K r c T R (IPKKA I1S7B • Suar* 21 15 Pa7artesı hanç. her geee. cumartesi. pazar ve çarsamba 16.15 te matinede «General Çnpçatanv ARE.NA 44641S • 440704 Salı hariç her EÜn 18 ve 21 15 te 'Sezar ve Kleopatra» (Cumarteşi, pazar matine l.î.30 da). AZAR 22fi?4fl (Uazanfeı Ozcan OSnOl Ol Itfl topluîuSu) Pazartesl dıjında her gece 21 15 de: Csrs9mba Curnartesl Pazar matine 16.15 te cMuhteşem Serseri». BTTLVAR 214RS2 Pazatieti öışmda her e«c« 2Î.1S t» (Çarsamba. eurjsartesl. PM«T matine 16.15 te) «Kart Horoz» DORMEN 449736 • Suare ÎİJ9. Matine: Cn. martesrt Pazar 15 ta. Pazartesl tatil «Sâhâne ZOgurtleT» GENAR 493ira Çarsambs hartç, «uare 21.15 te (Cumarte«îl ve Pazar matine 15 te) : «DOsrr.an Çiçek Göndermez» Saat 18 de : «Hayvanat Bahçe«i» ve »Cephede Piknik» tSTAVRPI 44223» Stıara n.l». Martn»! Çarçamba, C.erte?i. Pazar 15 t.: «Meşedî re Pâdık Zevceleri». Her gür 18 15 te Münir örkul TopluluS'J »General Çöpçatan». KARACA MR6S^ Suarelerde ve pazar matine 15 te Muammeı Karaca: «L.lhraacuD Cumhuriyeti» KENT OYrNCrtLARl 44973B Her gfln 1» Ue Pazartesl 10 ve 21.15 te. Salı (Halk ve ÖBrend ) Carsamba tatil «Halkın Görf». cKalbin Sesi.. KflC^R SAHNB (Gfllrt* Sflrarl • Bngin Cezzar) 495652 Pazartesl tati! Suare 21.15 Cum», Cumartesi. Pazar 17 d« matlne! cBü tOn Kndmlaı Gözeldlr». ORALOGLr 494935 Pazartegi tatil. Her eece saat 21.15te (Matine: Çarsamba 1» ve Cumartesi. Pazsr 15 te): «Kerested Tevfik B e y TRAŞ BIÇAKLARI yüzünüzü okşar gibi traş eder hBKİkt "JOB" «Ct'« "•*« rmngınömdir İlâncıhk «0471802 KAYIP Davutpas» likokulundan aldıgım diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. Kadir Tetln Reklamcılık 6711788 mm Türkiyede »atılan en östtin kaliteli VINYLFL£X yer dSsemesi En ince ayakkabı topuğunun vt bırakmadığı yegâne yer dOsemeti KİAİRİO! LİUİKİS Tel.: 22 98 93 Faal 1145/1787 VDYO... RAİYO... RAOYO.a RA&YO.& RA 2000 Tlyatro derflsl 20.15 TehA NKAR A mı Egp orkestrafi 20 30 Şarkılar 7,30 Açılıç Kısa haberler Hs 20 4; A. Zamboglu fltar kuarteli «2T Açılış «30 Gunaydın fLf müzlk 8.00 Haberler 8 15 21 00 Alle »ohbetl 21.10 KU 7.30 Sabah mtlzlgi "45 Be» Mc Türküler 8 30 Salon crkeftrsları çük kcnıer 21 30 Kl**lk koro bei tarkı 8.00 Haberler 8.10 9 00 Ştrkıür 9.30 Kuçük kon 22 00 Reklamlar geçldl 22.30 Siztn lçln çalıyoruz 8 30 Ksdın«er 10 00 Kua haberler Kaps Mlsaflr sanatçılar 23.00 Haber lann dünyaaı 9.00 Kapanış. nı». 11.57 Açilıs 12.00 Kısa haberl»r 2,1.10 Gecp konperl 24 00 ler 12 02 Öfrle tatlli lçln 12.30 12.00 Açılıı İ4ı«a haberler Kı«a haberler Kıpanıg. Hsberler ve solo (ark:Iar 13.00 Salon orkMtralanndan 1220 $ar Haberler 13.15 Ogle kon«erl kılir 12.40 Haflf rr.üzlk 13.00 İRTA.VBUL İL RADYOSU S«rkıl»r 13 20 Haberler 13 30 17.58 Açılıı 18 00 Danta çagrı 13.40 Sarkılar 14.00 Çocuklann Küçuk erkeitr» t 13.49 Radyo bag 18 30 Caz müziği 19.00 Melo UlkeBlnde 14 30 TUrküler 14.48 lama eklpi 14.00 Haiif müzik düer ülkentnde gezl 1930 Akşam Sarkılar 15 00 Kapanıı. rr.üzlğ 20 00 Radyo İle Inflllzce 1500 Kisa haberler Kapanıç. I« 57 Açıh? 17.00 Kua haber17.00 Açılış KlM hsberler 201» Popüler «arkıiar 20.45 l*r 17 02 Yenl plâklar yenl mePivano t!e melodiler 2100 Ope lodller 17.30 Ineefazdan Muhay17 05 Yurdur. seEİ 17 30 Küffip faslı 17.57 Kısa Uâalar 19.00 ra ve operetlerden 2U0 Geee yer faılı 18.00 Reklim programHaberler Günlük olaylar 19 30 konnert 22 30 Oda müılgl İarı 18J5 Yurttan tesler 19.00 Haflf mclodller 19.40 Şarkılar 23.00 Çejitll müzlk 24 00 Kapanıa Haberler 19 25 Hava durumu İSTANBUL mttce..* 19 Şubat 1925 tarihli Cumhuriyet'ten SOLDAN SAG.A: 1 Yumur^sını ve etlnl yerilgimiz bir çeşlt kanatlı hayvanın derlCumhuriyet 1799 sinln üstünü ürten (ikl söz). 2 Kaybolan Mr seyl bulmak İçin çaba harcama hsrr>ko:l. yağı'lı havalarda »".rro«(frrlp dc \erde de çok bulunur S Açıklık ve dağlık alan. vczlnü k^flyell dfflil de düpedüz yazılrrış vazı 4 H"rke«e bedava akıl bncalıfı heveçlt«l rieğerlt sopa. 5 Mari.Ti veya kâ)tıt para B Vlda 19.30 Şarkılar 19 50 Uykudan •sfkllndekl civilcrin kensrlanndn bu«nce 19 55 Kanat Gar ve arkalunıır. çncuk ymeğinln yarısı. 7 daçiarı 20 10 S»rkı1ar 20.30 Anadnkıria rtrkıınan blr çeçlt ippkll Kıbrı«ı »rilatı.vorlar 21 00 Kısa kum^«lar (cojhıl). « Btr seyl çeklp habprler 2102 Şarkıiar 2120 gatürme 1 1 lO'manlıca». vün ve « Olaylann aytiınlattıgı gerçpUl#r pamuk ysluıt da lpekten dokunmu* 21 40 Küçük knnser 22 00 T.B M. cpv 9 Sirlm. r«ki iavaçlarda ktılM. »aatl 22 15 Cat ıpvenler için ltnılan k'lıç benzert »llâh. 22.45 Hahorlpr 22 55 Konser TtKARIDAV A9A6ITA: Mlnnundan 24.00 Kapanıs. i i 1 Kısa okçeıı Dir çeslt nalın ys1 Kısa Bkçell blr ANKAHA İL RADVOIU ! pıp sat«n 2 «Temlı ve faf famll «Temlz karsılıjl lki möı. 3 16 57 Açılıs 17.00 D»n«lı ç«y !| ya frupu» 1800 Kadyoda okul 18.25 Blr «Yaprak gibi» anlamına İkl söz. 4 rCmlt et!» ksr?ılı£ı blr emlr. blr iiCayknvski knnscrt 19 25 Haflf fat takı*ı. 5 «Kuşlann uçmak lçln mtlzlk 20.00 Türk muzigl senügl kullandıkları va 21 00 Çarsamba 21. 2130 D«B« sıtay; vücudun» mUIigi 2200 Brahm»'ın »»k «ar. ek'ıe!» karîilı£ı kılan valsl 22 30 Haflf müzlk İkl pözlU blr 23 00 Kapanif. emlr. « Pertavnz. 7 Dün yanın her tars.aaaaa an fina çnhrct yav. uaa oaa a ma hareketln) yapmama (ikl sözK 8 Ümit D t o H »nım««a«B stzllk nonıın! kajledllmlf »•*» içine düfülen, A^yada bir göl. 9 Onarı'mıs ve kalkinmış blr duruma flrme hall. clâtife» nin y»n«ı. SARAT «Dişi Kaplanlar» (R. 1.) SÎTE 477762 • «Şark Geceleri» (1. R.) ŞA> 486792 «Kalbe Vuran Düşman. T. Yiglt TA.N 480740 «Gangsterin Sevgilisi» (1) T.MELEK »Çılgın îhtiras». TEM AR «Gençlik, Gençlik». I . TAKSİM «Varan Bir. F. Girik YILDIZ 476342 1 «ölüm Savası». 2 • Altın Kızlar». ALEMDAR 223683 «Varar. Bir» F. Girik ATSV (K. Gümrük) »Adanalı Tayfur». Bl'LVAR 213578 • «Şıp Sevdi» A. Işık KULt'P 227183 Genç Kızlar» (T) MARMARA «Pekinde 55 Gün». MELEK 'Eyüp) 1 «Şıp Sevdi», 2 »Ayfecik Ateş Parçası». RENK 211525 »Her Pencereye Bak» P. Anka ŞIK 223542 «Şıp Sevdi» A. Işık YENİ 225892 . «Dişı Kaplanlar» TENÎ (B.Köy) 1 «Çıçeksiz Bahçe», 2 «Korkunç Şüphe» KADTKÖY OPERA 36OE21 .Şıp Sevdi» A. Işık REKS 360112 Pekinde 55 Gün» A. Gardner ÖZEN 369994 .Kalbe Vuran Düşman». SÜREYYA 360682 . «Tek Başına» (1) SUNAR »Kadın Avcısı», «Açk ve lntikam» KULÜP (B.Beyi) «ölüm Peşimizde» (T) Ankora'do Oevlet Iiyatrolan B Ü Î Ü K Tll'ATRO 113632 • Suare 2C.30 Sslı tatil. Pazartesl ve Cuma suare • ö p Beni Kate», Çarsamba suare ve Pazar matine «Sıze ö y l e Geliyorsa öyledîr». Perşembe juare «Satranç» Balesi: Cumarfe?ı suare «Yenufa. Operası; Pazar suare: »Uyuyan Güzel» Balesı KCcrtR IİYATRO UU89 • Suare ZÜ3L ff tartesl tatil, pazar matine 15 t e : «Topuzlu» ODA TİTATRIISn 111169 Saat 18 de Pazartesı tatil «üoSum Günü» IENİ 8AHNB 115B09 • Suare W30 Pa/aM»»! tatll, pazar matine 15 te «Rıtmıyen Bn A«lc. CÇÜNCfl TtYATRCI USKJ9 Suare Sı.iO Pazartesl tatil Pazar matine 15 te «Ltlıum» ö«el Tlyatrolar M E V D A N SAHNESİ 175200 Çarsamr,* t a tü. Her pece 21 15 *e «Mavi Devriye» S»lı Perşembe, Cuma 18 15 t e : «N*ew York'ta Bır Pazar», Cumarte«i. Pazar, Pazartesl 18.15 te : • Sil Baştan». HAI.KEVt OVHNCn.ARl Çarfamha C M martesl. pa?sr 21 Oı rie 1 «Evın tçı. I f «Bir Evlenme» A.VKARA TtTATROSr Her gece 21 15 te : • Gizli Ordu». Pazarîesi matîne ve suare. Perşembe ve Pazar matine: »Godot'yu Beklerken» Dahiliye Vekilinin Genr hâdisesı ile ilgili izahı Genç vilâyetindeki ayaklanma olayı hakkında sorulan bir suaie, Dahiliye Vekili Cemil Bey, dün Mecliste su cevabı vermiştir: Genç'te Şeyh Said isminde bir şâki ortaya çıktı. Taraitarları ile birlikte ilânı şekavet etti. (Haydutlugunu açıga vurdu). Fakat hükümrtimizin ciddi tedbiri neticesi, pek yakında oı'adan silinpr«Eİ tabiidir. İstanbul m«busu AMurrahman Şeref B«y Dahiliye Vekili CemM B«y Lüzumlu Telefoniar * l T F A t î E : Beyoğlu: 44 46 44 îstanbul: 2142 22 Kadıköy : 36 08 72 Usküdar: 36 09 45 Bakırköy: 71 »4 96 Adalaı : 5160«l Istinye: 63 60 20 * POLİS ÎMDAT: tttanbul 27 45 00 Beyojlu: 27 45 01 Anadolu Yakası: 27 45 02 Sıbhî Iradat: Beyoğlu: 44 49 9 8 F a t i h : 2 1 1 5 95 Üskfidar: 36 05 36 * TREN : Demiryolları: 36 04 75 (Haydarpaşa) • 22 30 79 (Sırked) * OÇAK : T.H.Y. (Termînal) : 44 02 66 Hava Alanı: 73 82 40 * VAPUR: Denızyollarif 49 18 98 Nöbetçı M 44 02 07 $prıır Haı lan: 44 42 33 44 « 59 * NÖBETCİ SAVC1: 27 40 81 * TRAFÎK: 44 16 61 Istanbul'da ATLAS 440835 • «Romalı Cengâver» EMEK 448439 «Pekinde 55 Gün.. tNCl 484595 «Şıp Sevdi» A. Isık KONAK 482606 «Her Pencereye Bak» LÂLt 443595 «Yenılmeı Silâhsör» (F) Ll'KS 44038H .Şıp Sevdi» A. Işık LEVENT «BenHur». Rt'T.A 448439 • «Pekinde 55 Gün». Ankara'do ALEMDAR 154136 1 «Ya«tıli Snhbetı» 2 «Gizli Yollar» A.NKARA 123432 «Knrk suz Arslanlaı» BrTÜK 124075 Aska n GÖLBAŞ1 12221.İ Kftçıım h=nm». rkutu? Ar=lan!ar». KONAK 12f»750 Cnr.a rapsr,,.» RFVKLİ 1321«" T pp Capana». a VI.T'S »Seher YıHm». Abduırahman Şeref Bey vefat etti Bir aydanberi Gureba Hastanesinde tedavi jförmekte olan İstanbul raebusu Abdurrahman Şeref B«y, dün öğleden »onra vefat etmistir. Galatasaray Lisesinde muallimlik. Mülkiye mektebinde müdürlük, Darülfünunda müdüerrisl:k (profesörlükl yapan merhum. Tapu Emini ve Maarif Nâzırlığında bulunmuş ve Büyük Millet Meelisme İstanbıJ mebtsu olarak girmistl. Ve Medi»ln en yaşlı üyesi idi. Erzurum mebusu Ziyaeddin Efendinın. yenilık aleyhindeVi sözleri üzerine dün Mecliste bazı hâtipier, söz almış ve htieumlarda bulunmuglardır. Birçok yenilikler vp izin husu«ıınfi* rmı iyi imkânlar snilıvan yeni «Memurin Kanunu» nun Hilhas»» 82 nci maddesi ge«*inee memurların maaşlan, her ay basında pe»ıa olarak verilecektir. Ziyaeddin Efendive hücumlar Memur maaşlan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog