Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

P Souvestıe ve M Mlaın F ANT OM A HAYDUT POLİS 16 tıcı kitap Kaiamızı dınlendırmek ıçın okuduğumuz polıs romarüarının en başında yer alan bu serı ydlardır Turkıyede 15 kıtaba kadar neçredılmıştı Serınm devamı, tercume edılmıs ve 16 ncı kıtap yayınlanmıştır Her eıldı baslı basma bır macera olan bu serıyi tâkıp edınız 17 ncı cildı baskıdadır Fıatı 5 bradır İNKILÂP ve AKA KITABEVIJERİ nâncılık 81341801 umhurivet KURUCÜSU: TUNUS NADI ORHAN KEMAL KANLI Romanı romanı >&£ Toplumun bütün değer olçöHnnı şahsî çıkarı ıçın kullanan bır muh^er.sm 40. yıl soyı 14206 Telgraf ve mektup adresı Cumhurıvet Istjno.ıl Fosta Kutusu lstanbu) No 246 Teletonlaı 22 42 »0 12 42 96 22 42 »7 22 42 y8 £i U 99 Çarşamba 19 Şubat 1964 F. 10 Lira REMZİ KİtABEVI nâncılık 8135 1804 ü Thant Kıbrıs buhram için ycni bir plân sundu Güvenlik Konseyi dün Kıbrıs ihtilâfmı görüşmeye başladı Ingiliz delegesi Konseyi, Kıbrısa çıkacak kuvvetlerin kuruluşunu kolaylaştıracak bir çare bulmaya dâvet etti Bırleşmıs Mılletler 18 ( a j . ) Guvenlık Konsevı bu akşam Bn zılva delegesı Carlos Bernardes ıı Baskanlığmda saat 20 15 (Gmt ) dt fTurkıve saatı\ le 'iz 15 te) tngıltere \e Kıbrıs Hukumetlerının talebı uzerıne Kıbrıs buhranını ıncele mek uzere top!anmı«tır Bu ot ı rumda Makarıos'un Dısıslerı Ba kanı Kıprıanu ıle Turkı\e tngıl tere \e So\\et Rusva delegeler konuşacaklardır Guvenlık Konse\ı Baskanı Beı narde« Ingılız delegesi Patrıck Dean'e «07 \erme\e hazırlanırken Sovvet delegesi ıtıraz etmış bu meselevı geçen aralık avında Konveve Kıbn^ın getırdığını, bu sebepten ılıc olarak Kıbrıs Dısıslerı Bakanına soz \ermek gerektığını sojlemi'tır Sovvet delegesı Fedo renko Konseve bu mealde bır o nerge vermıştır Sovjet delegesi Fedorenko Kıb rıs temsılcısının 27 arahktakı mu racaatından sonra buhranın hallı ıçın bazı devletlerın ellerınden ge lenı >apacaklarına daır temınd' sermelerı uzerıne o zamandanoe 11 bır toplantı >apılmadığını Lon dra Konferansında bır sonuca \a rılamadığını Kıbrısın Gjvenlık Konsevıne bundan sonrakı talebı nın 14 subat tanhınde vapıldığını bununla bırlıkte resmı e\rakta bu muracaat tarıhının 15 şubat oldu gunu Ingılteremn talebının 15 «ubat tarıhını taşıdığını «ovlemış ve • tabudır kı ılk sozu memleket. oışarıdan bır tehdıde maruz kalan alacaktır» demıştir Fedorenko, Ingılız delegesınıı. Arkası Sa 7. Su. t ıte r lskenderunda hazır vazıvette beUlıven kara ve denız bırlıklerımız arefe gunu vapılan tatbık&tta I SEYİRCİ TIPKI SHAKESPEARE'IN PİYESLERINDEKİ GİBİ.... Inönü Mecliste Kıbrıs konusunda izahat verdi Meclis dün ikinci defa olarak Kıbrıs meselesi hakkında genel görüşme açılması talebini reddetti iskenderunda buiunan izinler kaldırıldı lskendcrun 18 (Gıınev lllerı Merkez Burosu Teleks) Bu sabah. v ı ı l e n bır emır uzerıne «ahıle çıkan donanma erlerımız gemılenne donmuş tur Bu arada alârm verıldı gınden subay ve assubavların da ızınlerı kesılmıştır Dığer taraftan, kara ordj. su bırirüerı del)azıt;vazıjette beklemeMedırler Poli'de sarıh balıuıan 700 Türk, mücadeleye devam ediyor Bir Cemaat Meclisi üyesı ile Orta okul rnüdürü Rumlar tarafmdan öldürüldü, çetecilerin ele geçirdiği Türklerden haber yok ^ııııııtımııııııııııı ••••tııııııatataaıııaıaaaaataaaaaaaaaaaaaııaaaaa Sclâhattin Güler Bildiriyor ' Lefko<>e, 18 Polı kasabasınd<ı ortaokul v e etrafında toplanmı^ 700 kadar Turk, ağır sılâhlar ve tank halıne getınîmış buldozerler le hucum eden a n gıbı etraflarını Arkası Sa. 7, Su. 3 t e "" " " ' • *« %% eg | Makarios > abaııeı | İ clevletlerden silâh I İ almay a karar verdi 1 E Kıbns Rum Hukumeti, İnçiltere'nin silâh satma\ıE E reddetmesi üzerine aldığı bu kararı resmen acıkladıE E = K l b r l ııifimııımımım£ Yeni yıl bütçesi Mecliste görüşülmeye başlandı Inkara, 18 (Cnmbnnvet.Teleks) Başbakan tsmet tnönu Kıbrı» konusunda Mıllet Meclısınde vaptığı bugunkü konuşmada konunun Bırlesmış Mılletlere aksettığını bu sebeple genel göruşmenın şım dıhk bır takım tahmmler vapıl Tiasının luzumsuzluğuna ışaret et mış ve genel goruşme ısteğımn reddını ıstemıştır Konuyu, başlangıç tarıhı olai 21 Arka<ı Sa 7. Sfi. 1 de Ankara, 18 (CnmhnriyetTeleks) Malıye Bakanı Fent Melen 1964 ı mall yılı butçesım bugun yaptığıj bır konusma ıle Mıllet Meclısıne | sunmustur. Bakanm açıkladığına gore bütçe Senato ve Komısyon muzakerelerınden sonra Mıllet | Meclısıne 158 oıılyon 918 bio lira açıkla gelmıştir Butçenln gelır rakamı 13.862 078 000, gider rakamı ıse 14 020 995 000 lıraya ulaşmakta ' dır 1964 butçesının tumü uzerındekı muzakerelere geçilmeden 5nce su Ulaştırma Bakanı teskilâtı nuş konusmasını yapan Melen'ın ile ilgili meseleler hakaçıklaması ve verdığı b;lgiler a kında izahat verdi rasında yer alan hususlann bazı ları özetle şu noktalarda toplan Ulaştırma Bakanı Fent Alpısken maktadır,der, uzun zamandanben Halıçte 1 1953 vıljnda 688 mılyon do yatan tpar Transport'a aıt, Virlarlık ıthalât, 368 milyon dolarlık gınıa îpar, Mehmet tpar, Nezihi ıhracat yapılmıştır Bu rakamlar tpar ve Necıo tpar isımlı 4 Eemi Arkası Sa. 7, Sfi. 6 da Arkası Sa. 7. Sfi. 6 da gemileri ordııya verilecek İpar'ııt Rumların buldozerlerden yaptıkJarı tanklardan bin ııııııııııııııııııııııııııı Hiııııııııırıııııııııııınıı,,,,,,,,,,,„„„„„„,,. «... Turkıyenm kontrplâk ıhtıyacı ni formahtelere uyularak vapılan 1964 bfltçesı Mıllet Meclısınde çöruşülmeye başlandı. Ay sonuna Z kadar gıder ve eelır bfitçeleri bSlüm bölum, madde raadde E nın yuzde 60 ını karşılamakta o bu grev örfı tdare ve dığer ılgılı tartısılaeak ve veni vergi tasanları da ba arada çıkacak. Z lan uç fabrıkada çalışan 450 ışçı makamlara bıldınlmıçtır Dun bu Görünü;e gore asıl kıvametin bn tasanlar üzerinde kopaca|ı an ~ dun sabahtan ıtıbaren greve baş konuda goruştuğumuz Turklş Bı nncı Bolge temsılcısı lsmaıl Top Iasıknaktadır. özellikie ianrn kazantlarmdan alınan verfivle z lamışlardır Ankara 18 (CnmbarıyetTeleks) ilfflli defisiklikler. çider verçilerindeki akarrakıt ayarlama = Eyubun Baharıye caddesı üze k a r ' 5"nlan sovlemıştır Dısıslerı Bakanlığı tarafmdan B u Ian simsekleri en çek çeken konnlardır. , = ,nnde kurulu An, Fıl ve Kelebek ' kanuna uygun ve sıhhat ^ııgun bır açıkiama vapılarak Yu a b l r çalışan «rev hareketıdır tşçıler ta nan gazetelerı tarafmdan verılen Tanm kazanclannm verçilendirilmesindeki isletme buvuklngü = kontrplâk fabrıkalannda leplerınde çok hakhdırlar Bu ba Yunan Dısıslerı Bakanlığı Genel ölçüsü veni tasarivle havli daraltılmıs, satış tntarı Blçüsnn = deki 40 bin liralık limit ise 25 bin liraya indirilmistir. Fîlha E kika karma komisyonda vapılan deSisiklikle bn miktar 5 bin E Arkatı Sn 8 de 4 r k a s l S a 7 Su 6 da Hrs arfıntarak 30 bine çıkanlmıssa da, tanmcılar Tİne de «1 E ucretler ve sosyal guvenlık konulannda anlaşamamıslardır Kanu Cüve lliraz etmekfe ve bnnnn eski<;i gibi kalmasını istemek = tedirler. = Tanmcılann ittrar ettikleri taraflardan biri daha kaıançlardakı E irtisna naddidir 365 savılı Kannna eöre, alle reislnin beya E niyle bn had 5 000 tira olarak tesbit edilmisti. Son tasan ise E sının havli daraitarak ancak 10 bin lirayı asmıvan kazançlar = Jla 5500 liranın vereiden möstesna olmasını kabnl etmektedir = î^tisna knnosnnda üzerindp en cok dnrnian ve tenkid edilen = «araf, fizellikJe ntınnn 10 bin liralık kazanc sartına baflanına = 7«*r neniîmeldedir ki. eSer kazanc 10 bin lirayı biraz asarsa E i|i«isnadan favdalanmak imkânı kalmıvacak. Meselâ. onbin bir = '"•a kazanan ciftci, istisnava eirmeden verçi ödemek Tornnln = fnnda kalacaktır. ~ ^karyakıt mcselfsine eelince.. Daha önce de vazdıSımıı fbi, ta = sannın en anlasılmıyan tarafı. fakir halkın istihlâk ettifti gaı : vafının kilosnna 14 knrnslnk bir verd zammımn cetirilmesi dîr Gerci MaHve Bakanliiri «efik tnan'ın teklifinden mülheır z olarak zartian almarak verrinin bir kı«mmı tekrar knv bfit oeîerinc slttama efmek seklinae kansık bir formülle vükı' = haflfletmefp ralı«mı«<tr \ncak hem bn karM tedbirin veter Z H nlahiIeceiHtii «!anniıvnrn7. hrm de eaîva&ı knliananlann sa = dece fakir kîîvlüler nlrtnfn kanısında deSilİT Zira illerde ve E iIceTerde vı"i7hînlerre dar eclirii aile hnrun vakıt iMiyacım E fazla kar<;ılamak(artTr VP valnı? kövlere sâmii bir ?eri verme ^ n5n1fl »aflaiet» !>• ve «seneilık» to hagdasamıvacaktır. ^ Velha<ii1 hiitnn bnnlar dijer deJısikliklerle beraber nznn nznn Z tartmiarak, hatl'î helki de hükümet meselesi haline eetırile = <"ek nroblemTer.. tVtelık nzel sekiöriin ve tarım kazanclannın o iİ7i"r'nd<>Ui hsskısının devam ettiîı sn eiinlerde Ş '.IIMIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIirilllllllllllllllllllltltMMIIIIIIIIIIIIlA Türkiyenin kontrplâk ihtiyacının °/o 60'ını karşılayon 3 fabrikanın Yunan hava Mecliste 450 işçisi dün greve başladı emniyetinin Mucahit BEŞEK ihlâl edildiği ileri sürülüyor Lefkese l t tngılterenın \ tığı açıklamada Ingıltereden , a s l ı a h satmavı reddetred cevabı alınması uzerıne = m e s l u z e n n e K ı b n s Hukumeti «dığer kavnaklara başvuruldu Adanın toprak butunlugunu i ğu» açıklanmakta fakat b 1 kajnakların hangı memleke( E korumak ıçın baska ulkelerden ler olduğu behrtılmemektedır E sılah alma çarelerı aravacağını Bıldırı şoyle sona ermekte~ açıklamıstır dır ZZ Kıbrıs Hukumetının bu açıkla 3 ma«ı îngıhz Mılletler Camıası /' «Kıbrıs Hukumetının bu ha E ı'e Munasebetler Bakanı Dunreketı tamamen kanunıdır A 5; E can Sandys ın Adava «ılah ıtdanın butunluğunun tehhkede E hal etmekte olmasından dolavı oldugu bır sırada sılah ıthal et jŞ ~ Kıorıs Hukumetıne karsı promek jetkısı ve sorum'uiUEJ ~ E testosuna cev ap mahıvetım taKıbrıs Hukumetının hakkıdır » î sı Kuçuk, Makarıos'nn banşraa Ş Yunan Hükümetini kurmakla görevlendirilen ge = teklıfım reddetti S nel seçim galibi, Hderin Türkiye Başbakaniyle Kıb = Öte vandan Dr Fazıl Kuçıin S vapmış bu 3 ns krizine bir çözüm vol u arastıracağı bildiriliyor c l e r ı n ı ^îahiandırmak gıbı bır dun Makanos un ve barışma ™ lunduğu dostluk ' = sev duşunmemış olduğunu fateklıfım «çok geç» dnerek red Ş Atına 18, (özel muhabırımızden) me*, kuracak olan Merkez Bırhgı E k a t Seçen aralık avmın sonundetmış ve Adanın taksımınden S d a n b e r I Yenı Jktıdar Partısıne yakm lıderı Papandreu'ja Kıbrısla ılgılı E îngııız fırmalarına sıbaşka hıç bır ç=renın kaîma S çevıeier Papandreu nun \ enı hu son gelısmeleı hakkında bılgı \er Ş l a n satın almak ıçın muracaatmı« olduğunu belırten «ert bır S t a kumetı kurar kurmaz «Turk . Yu mıs avnca Kıbrıs dosvalarını da E bulunduğunu bıldırmıstır Arkası S». 7, Su 7 de S nan munasebetlerını zedelemekte kendılerıne tevd! etmışlerdır. E Sozcunun >azıh olarak vapâıııııifiıımıiMiıımıımımııııiMmıııımiMumıımııımuııımıı 111111.? o!an bugunku Kıbrıs krızıne bıı Buradakı hukumet çevrelerı ~ (.oıam volu bulunması ıçın. te Kıbrıs buhram ıle ılgılı vorumla. •=ebbuse grerek Turkıve Basba n n d a Turkıvenın bugun "ıçın adakanı tsmet Jnonu ıle bır goruşme % a b l r u karma yapmasının bek^pTiava çaîifarjgım ıleıı surmek A r k a s ı S a 7 ı S n , 5 te tedirler Merkez Bırhgı hderının sozcule. " rınden bin, bu haberı ne tevıt ne | de tekzıp elmıştır | Dığer taraftan genel seçımlen \ lıaare etmış olan geçıcı hukumetın Basbakanı Pareskevopulos ıle Dısıslerı Bakanı Palamas venı huku Papandreu inönü ile görüşmeye çalışacak ••••••••••••••••••••••••••••••••• HES\ Gençlik Meseleleri Camide vergi reformlan aleyhine konuşan bir vaiz kürsüden menedildi Adanadaki olaya ilgililerce el kondu. aynca Cukurova"da reformlara karşı olanları protesto ıçin bir vürüyuş hazırlanıyor Adans, 18 (Guney lllerı Merkez Buroan Teleks) Şeyhoğlu camıınde vergi reformları ve bu reformlan de^teklıyen gazeteler a,jj levhınde konuşma yapan bır vaız, Adana Muftusunden sert bır ıhtar almı?, kursuden men edılmıştır. Camıegıdenler, vaız Hamdı Coş [ kun'un reformlar aleyhındekı tutumunu rederek zetelere de olan Yüksek tahsil gençliği ile Iise öğrencileri arasında yapılan anketin sonuçlan 9 Halkevleri yıldöniimü bugün bütün yurtta kuffanacak 4. Sayfamıza bakınız Ankara 18, (CumhnrıvetTeleks) gayn resmî ve ısım zık Halkevlerının 32 kuruluş vıldoreformlan desteklıyen ga numunu ıdrak etmesı dolav ısn e hucum, reformlar alevhın bugun bır basın topalntısı duzeniıgazetelerı methetmesının ven Halkevlen Genel Ba^kaiı Arkası Ss, 7, Su. Z de Arkası ha. 7 Su 3 tr Zencilerin çilesi * Amerikadaki ırk aynmı ve siyah beyaz mücadelesi. ir Müteveffa Başkan Kennedy'nin Kongre>e çetirdiçi Medenî Haklar Kanunu nelere sebep olabilir? Bu ilgf çekıcı \azı serısının ilkı Kanunlannda yapılmakta olan değişiklikler • wSmm MKı: v * • ~\ *i h •• ™ «. • . "JWW: Hâlen B. M. M^'de buiunan ve ay sonuna kadar kanunlaşması bekJenen tasarılann ana hatlan ve bugünkü hükümlerle mukayesesi 1 I Hazırlıyan: ' • Sadi I 1 (Malı>e Mufcttişi) T'NAZTEPE Bugün 6 ncı sayfamızda f w Yarın tam tireve b | | ^ a ı ı fabrıkaJaıdan bırınıa ıjçüerı. sahife
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog