Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

v v n n u HI IEI 18 Şubat 1964 an koca kavgaları.. Evin içindeki huzur ve sükünu tenıin etmek kadının elindedir KOCANIZ StZDEN DAHA ÇOK İNTİZAM MERAKLISI İSE Orhan sabah kendisine temız bir gomlek ararken yanlışlıkla karısının şıfonyerdeki KATNANA MESELESt VAR gozünu açtı ve alışmadığı bir SA Cavıt karısı Kerimeye an manzara ile karşılaştı: Darroanesinin ertesi gunü yemeğe ge dağınık vaziyette bir süru çoleceğinı söyleyınce, genç kadın, rap, külotlar, mendiller... «Ne birden havalara sıçradı. «Yine bu dağınıkhk kuzum? Tevekkelı mi?»... Cavit birden kızdı. «Ne degil insan bu evde bir şey arademek o? Yani annemin evime dı mı yerınde bulamıyor... Tegelmesinde bir mahzur mu var?» vekkeli değıl gömleğimin düğKarısı düzeltti: «Bir kere evimi meleri hep eksik. Hep el yıkazin de, evime deme. Sonra haf yacağım zaman musluk tıkanıtada uç defa geliyor. Ona ye yor ..» Ve bu öfke içinde gardromek hazırlayacagım diye canım bun bütün gözlerini birer birer çıkıyor, hanımefendi yine de be çekerek yere. hahnın üstüne segenmeyip, yaptıklarımı tenkid rer. Belma feryadı basar: «Çıl ; ediyor. Yok salatayı fazla katık dırdın mı sen? Ben sana faydah \ lamısım, yok yeni koltuğum çok olayım diye canım çıksın, başı i çiŞ renkliymiş. Elbis«mi beğen mı kaşıyacak vakit bulamayım.. , miyor, lenin de suratın lon günHiç bir çeyden de memnun ol ; lerde iyi değilmiş.» mazsın. Hoşuna gitmek için ne ; Cavit omuzlarını silkti. «Yani yapacaSımı şaşırdım artık. Ta • PARA MESELESt Ayın kadının fikrini söylemeye hakkı bii, insan evde elini hiç bir işe I vinnisi olmuştu ve Belma biryok mu?» sürtmezse, tenkid etmek kolay i den para çantasının boşalıverdi»Olabilir belki ama, ben ken gelir...» v.s. v.s.. v.s... Bundan • eini gördü. Oysa kocası her zadisine bu konularda fikTİni sor sonra kavga daha da kızışır. ; manki gibi ayın birinde mutfak madım, o da çenesini tutsun NE YAPMALI? Kavgayı kı ; parasını kendisine tam olarak biraz.» Artık fırtına kopabilir. sa kesmek için ilk iş olarak 5 : vermişti. «Sevgilim. ay sonuna Cavit annecinden bu tonda bah zür dileyin. «Knsura bakma sev : kadar benim biraz daha paraya sedilmcsini istemez. Kerime kay gilim. Dağınık oldsğann biliyo • nanastnın düşüncelerini dinle rum. Ama düzeltecek vakit bile : ıhtiyacım olacak .» Dram baslameye mecbur olmadığında ısrar bnlamadım. Nlyetim bng^n ö£ : mıstır. Beyefendi küplere bineeder. Kavga büyüdükçe büyiir. rek, parayt dallardan toplamadıleden sonra bnnları ayarlamak • KISKANÇLIĞA DtKKAT Jını, kariünın iyi bir ev kadım NE YAPMALI? «Haklınn» tı. » Bnnn kendisine söylerse i ilmadığını ve parayı har vurup O gün arkadaşlarına yemeğe gi demtsli. Bn kavganın önfinfi a niz, terçekten paçalan sıvama • harman savurduğunu iddia ede derlerken, Rezzan yeni bir elbise lır. Sonra nünasebetsis de olsa nız gerekir. Bir gözfl tanıim et j cektir. «Nerede hesap defterin?» giymis, laçlannı da yaptırmıştı. bn çegit liyaretleri gnler yflzle mek, insanın nihayet 15 dakika i Yok... «Nasıl ettin de bu kadar Çıkarlarken, kocası kendisini karsılamalı. flerde, koeanızın sını alır. Günde bir göz tanzim i parayı bitirdin?» Cevap yok... övmüştü bile. İyi bir gee« ge daha müsait bir âmnda, annesf etseniz eviniz her gün dnselir. ; çirmeyi nmuyorlardı. Fakat Rcz nin liyaretleri için bir gün U Her gün yapacagımz isleri bir • Surat, ağlamalar .. NE YAPMALI? Söz nrar lan, kocannı yemekten sonra sa, siı kadınlar kısa kesin. Bir güzel Figen'le biçbaşa ve haraan İçin dflsmanınız haline gelen retli bir iohbet ıırannda görunkoeanıza karaı gelnıektense, kn ce, neşesi falan kalmadı. Saat snranncn kabnl edin. «Özür dile on bir olmadan. kalkmak için rim. Ipin nennn kaçırmısım, bir ısrar etti. Takside de aglamaya daha sefere sıla böyle bir şev baçladı. «Demek Tigen çok hoolmaz» dediflniı anda, kavga »una gidiyor ha? Benim bir kebitmif demektir. Fakat bnnnn re bile yüzüme bakmadın... H«rverine, «sen de biraz dahs fazla kes farketti ayol. Neye benziyorpara kazan da. iki yakamız bir dum acaba? Tabil, benim rezll ıraya gelsin» diye bir eevap ve olmam senin umurunda mıî rirseniz, o da sizi kırraak çarele Hem ne konuşuyordunuz öyle? rini dnsünecektir. rnotmavın. Ayol, o zaten budalamn biridir, her kavganın bir izi kalır. Kav herkes bilir bunu... Yoksa evde îadan kaçının. Baskasını itham kalır mıydı?. Söyle eamnı sıkv pdeceğiniz yerde, kendi ketıdi yorum, degil mi?» derken buna erkeğin cevabı. Ak;am, labah, tı izi yerin. bir hafta artık devam eden suNE YAPMAMALI? Böyle rat asmalar... hir dnrnma düşmekten kaçınmaNE YAPMALI? Kııktndıgılı. Bir besap defteri intraak zor bir şey deŞMdir. Kesin ve kflcük nıı an, koeanıza bakmayın, ıırtıbir bütre de yapabillrsiniz. tçi nıcı çevirin, arkadaslannızla konizln çektifi bir blflzn aimaya nnşnn. Mantıklı davranmak IO yin edlp edemiyeeeğini sorabllir düzene koynn. Hangi gnn dn|heve»lendiSinİ7 anda. he5ap def rnndasınıı, yoksa kıskançlık h» fdniı. Tenkidci ikazlanna jelin me dikeeeginizi, hangi gün çaterinize bir göz atmanız, böyle yatının mahvedebilir. Her ne ee... Onlara da tebessfimle, bir masır yıkayacaguuzı belli edin. NE YAPMAMALI? Basit de hir çıleınlıîa kalkısip kalkısa olnrga olsnn, kavgadan kaçının. tek cüraleyle cevap verebilirsimıvacafıni7i sizp söyler. Bn sa Koeanızla ille de koansmak i« niı: «Belki hakhnnız. Bir kere olaa, isleri plânlamaktan kaçınvede ay sonnndaki kötfl siirpriz tiyorsanız, alaycı bir tonn tereih düsıineyim. » diyerek. Bn tartıs mak. Elbette bir şeyi yerlestirıprden knrtnlmnt olnrsnnm. edin. Kadınlar nezdlndeki baaa malann önünü alır ve sinirleri mek son derece iç sıkıcı bir isfTem iyi hir ev kadını oldnfcn nları ile alay edin ve ikiniz bir nizi yıpranmaktan kornr. Biraz tir. ^akat bir günde her şeyi nnzn gösterir. hem de kavgayı den jriilüp geçin. Faeis, karşı diplomatlık hiç kimseye sarsr tanzim etmek zornnda degilsiniz.. Kendi kendinizin cesaretini Hnlemis olnrsnnnz. lıklı birbirinize döşman nazar verrnez. Iariyle bakafajınız ayrı ikl kn NE YAPMAMALI? Unnt kırmak için bnndan daha Slâ bir • tnp yaratmaktır. Takılmalar, mayın. koeanızın annesi olan ka fırsat balamazsınız. Kırk işe SEBEP BİR «TUVALET» !SE simdlye kadar hiç bir raeselenin dına karşı gelmekten kaçının. birden girismeyin. Yoksa hiç bi Macide bir kaç haftadanben halline yararaamıştır. Oy«a bir Koeanızın da sizden tarafa olroa rini bitiremeden yanda bırakırkocasnın pek hosuna gidecegım tebessüm ve biraz zekS, ber seyi sına çalısmayın, Böyleee onn ka sanız hepsini. Hlmmetinizi bek'andı^ı bir plbi<=pvı gardrobun halle kâfi selebilir. rın ile annesi arasında bir ter leyen öteberiyi sağa sola sıkıştıla saklıvordu. Nihayet bir fır NE YAPMAMALI? Bn hiç cih yapmak gibi insanlık dısı bir rıp saklamayın. tşinizin basınız«atını bulııp jriydisi 2Ün, kocası için kıskanmaktır. Koeanız bir durnmda bırakmıs olnrsnnnz. dan asraasına fırsat vermeyin. hayretle vüzüne baktı: «Ayol, başka kadınla çene çalraak ister Bllin ki ana. hangi yasta olnrsa lyiee plânlamadan önce iş yaphu elhı'sp r r ' NP kolu var, ne se, bnna eneel olmayınız. Bn olınn, evltt için mnkaddestir. nıaya kalkmayın. Yeryüzünde karı koca kavçası kadar çirkin bir şey olmadığı muhakkaktır. O âna kadar hayatta tek arkadas olarak bellenen, sevilip sayılan karı ile kocanın birden en acı ve en ağza alınmıyacak sözleri karsılıklı sarfetmeleri insana inanılraıyacak bir şey gibi geliyor. Oysa bn ;ibi olaylar» sık sık rastlanıyor. Bir leke, bir nnntkanlık, bir bndalalık için kavga ediliyor. Sonra başlanıyor çok nzak şeylerden bahsedilmeye .. Gittikçe kıncı şeyler söylenmeye... Dikkat! Karı koca kavgaları tehlikelidir. Her ne olarsa olsnn, aşkı yıpratır. Bn Kbeple her ne pabasına olnrsa olsnn, bertaraf edilmelidir. Bn da imkânsız bir şey değil. Sizlere şimdi klâüik beş karı koea kavgası Srnegi takdira edeceğiz. Sonra beraberce bnnları önlemenin mümkfln olnp olmıyaeagım dnşnnelim... beli? Kombinezona benziyor bu.» Macide gozleri yaşia dolarak, cevap verdi: «Ne anlarsın sen. Sız erkekler zaten hep anlamadıklarımzdan bahsedersiniz. Bu gunün modası ayol.» •îıter moda olıun, iıter olmasın, ben seninle bu elbise sırtında iken »okağa çıkmam.» Macide göz yaşlannı dökmek için mutfağa kapandı. Kocajı yemek yemeyi reddetti. Bütün günlerini kavga ederek geçirdiler. NE YAPMALI? Seıalzce elbiteyi nrtınııdan çıkarmalı ve bsaka şeylerden babsetmeliıiniz. Koeanıza meemnalan göstererek, arkadaşlannıza dikkatini çekerek, yenillklerden haber verin. Teniliklere alıstınn. Bir kaç hafta içinde değışrtljtini ve hiç istemedifi, bffenmediği şeyleri isteneye baaladı^ını göreceksinix. Fakat koeanızın beğendi^i stilde bir şeyler giyerek de, hiç olmazsa arada bir onnn da gönIünfi alın. NE YAPMAMALI? lnatian kaçının. Modanın naıik bir konu oldnğnnn ve erkeklerin yavas alıştıklannı kabnl edin. Teni bir stil yeni oldngn veya mes hnr bir teninin adını ta$ıdığı için kocanııın hoşnna jridecek deSildir. tnadına befenâirmeye çalışınak aksi netlee doğnrnr. Onn hiç bir aey anlamatnakla Itham etmek, gurnrnnn kırar ve bos yere kavçaya sebep oinr. sizi aldatmak değildir. Hayatta tek kadının kendiniz olduğunn hissettirraeye kalkmayın. Erkekler, takip edildiklerini hissetmekle deliye dönerler. Kıskançlık sizi çirkinlestirir ve koeanızın size yaklasması yerine, nzaklaşmasını sağlarsımz. Koeanıza, sizin kalbsiz ve kaba oldnjunuzu duşünmesine fırsat vermeyin. HAC SEFERLERİ TÜRK HAVA YOLLARI 4 MOTÖRLÜ UÇAKLARI İLE • Fiatlarda büyük tenzilât, dış seyahat harcamaları vergisi dahil, gidişdönüş 2650 TL. • 4 saatte Ciddeye. aktarmasız uçuş • Yalnız, TÜRK HAVA YOLLARI ile hacca gidenler, ayakbastı parasını Türkiyede Türk Parası olarak ödeyebilirler. • En emin ve rahat yolculuk, yalnız TÜRK HAVA YOLLARI'nda • Bulunduğunuz yere en yakın T H Y ve seyahat acentalarına müracaat ediniz. ^=fc» jG?m uann. t. m TİJPK NÂV YOLLARI (Basın 2059/1757) I Para I I herşey I I değildir I I I I I I I I I I I IHOLÂNTSE BANKUNİ NV | diyen Kim?, Umumiyetle parası olanlar ve sıkıntısını çekmıyeoter diyebHir. OnseKız aydan fazla vadelı mevduata yılda Si: de, onlara katılmak tstermısıniz? Mantazaman az da olsa para biriktiriniz Belki mılyoner olamazsınız fakat, hâyatınızda sıkıntı çekmezsinız. Oyle ise tasarruf ediniz, tasarrufiannızı Bankamıza emanet ediniz. faız venyoruz. Devlet Planİama Teşkilâtından Egitim Plânlama1:] sahasında, îktisadl îşbirliği ve Kalkınma Teşkılâtı (OECD) lle Devlet Plânlama Tejkilâtının birhkte yüruteceklerı bır araştırma projesi için yönetıcı vazifesını üstüne alacak bır ıktisatçı aranmaktadır Müracaat edeceklerın aşağıdak: nıtelikleri tasımaları gereklidir. 1 Iktısat doktorası veya ık tisatta bır ihtısas çalısması yapmış olmak, 2 Iktısat sahasında bılgilerinin derinlığinı gösterebılecek neşnyat yapmış olmak veya b u sahada genış mesuliyetler yukliyen bır 15te başarı göstermiş olmak, 3 İyi ingılizce bümek. Adaylann Devlet Piânlama T e^kilâtı Genel Sekreterliîme 20 şubat 1964 tarıhıne kadar, bıyo grafılerinı göstenr bır dılekçe ile müracaat etmeleri rica olu nur. Ccret, adaylann durumlarına lecektir. gore mukavele ile tesbit edi (Basm 1750 A. 803/1753) Karacabey Harası Mödüriığinden: (Süt Satılacaktır) 1 Haramızın 1964 malî yılı devammca istihsal erleceği tahminen flOOO) ton İnek. (30) ton Manda v e (30) ton Ko>Tin siitii açık artırma suretiyle satışa çıkanlmıştır. 2 Satıs 19 2'1964 çarşamba günü saat (15) de Hara Merkezinde yapılacaktır. 3 Inek sütünün kilosuna (70), Manda sütiine (120), Koyun sütüne (140) kuruş muhammen fiat konmuş olup muvakkat teminat miktan (35470) liradır. Teminatlar Hara veznesine yatırılacaktjr. 4 Bu satışa ait sartnameler İstanbul, Bursa Veteriner Müdürlükleriyle Hara Müdürlüğünde görülebilir. 5 Ahcıların belirb gün ve saatte teminatlarile blrlikt» Hara Müdürlüğüne müracaatları ilân olunur. (Bann 1820/1751) L <3ALATA : KARAKÖY PALAS İSTANBUU8ANKA HAN J Üâncılık 83171769 M.S.B. Ankara (1) No. lı Sat. Al. Kom. Bşk. hğından: Aşağıda cinsi. miktarı. muhammen bedel ve geçici teminatları yazıh (Bes) kalem (Yiyecek) maddpsinin kapalı 7»rfla eksiltmeleri, hızalarındaki pün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve fartnamesi me=ai çaatlerinde Komisvonda ve Istanbul Levazım Âmirlığinrie »nrülebiltr. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektupiannı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karsılığı Komisyon Baskanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. M. fiatı G. Teminatı thale GUnii Saati C i nsi Miktan LiraKrş. Lira Krş. 26 Şubat 1964 11.00 5720.00 Sütlü Çıkolata 6.000 Kgr. 14.90 Tazyik edilmiş 26 Şubat 1964 11.30 12950.00 3.90 Hamur Mayası 27 Şubat 1964 11.00 5250.00 2.00 40.000 Kiraz 27 Şubat 1964 11.30 5250.00 80 100.000 Taze Kabak 5750.00 28 Şubat 1964 11.00 2.25 40 000 Çilek (2300 B a « n : 1 : SATIN ALMA Elemam Aranıyor Büyük bir Amenkan Şirketi, satın alma elemanı aramaktadır. İşyeri, İstanbul hancindedir. Tâliplerin, ingilizcC ve türkçeyi çok güzel olarak okuyup yazma v e konuşmaları, satın alma, ithalât ve gümrük usullerine tamarnen vâkıf olmaları ve askerlik hizmetini ifa etmiş bulunmalan şarttır. İsteklilerin. iş tecrubelerini ve tahsil dunımlarını ihtiva eden mektuplarını ve bir adet yeni resirrüerini PJC. 140 Beşiktaş, İstanbul adresine göndermeleri rica olunur. •• • • « • • * • • • • . « • • •• • •• • • • • Üâncüık 85361768 Deçerli Türk Piyanisti IDIL BIRET'in Tek Resitali 20 Subat Perşembe Saat: 19 10 da SAN' Sinemasında Verem Savaş Derneği Taksim Sn«\a! Komıtesi yaranna Cuır luır:ı ct 177b Dört adet Teneffüs Cihazı satın ahnacaktır. Çartnameler, Ankarada Kızılay Genel Müdürlüğünde İstanbulda Kızılay Müdürlüğünde görülebilir. Son teklif ve tarihi 2 rnart 1964 saat 18.00 e kadardır. Bolve yumuşatıcı köpük TÜRKİYE KIZILAY DERNTĞt Cumhuriyet 1754 Dosya N o : Mehmet Ali Bostancıoğlu ÎPVC. 318 hesap numaralı borc «enediyle Sandıâımız Eyüp Ajansından iftikraz ettiği paraya mukabiî: Eyüp. Üçsehitler Mahallesi Çiftekarlık Sokagında eski: 3, yeni: 3'7 kapı numaralı seneden kârgir iki ev ve iki dükkân, mahallen varı kârgir iki bölüklü evin 1788/2188 hissesini Sandığımıza birinci derecedp ipotek etmiîtl. Tapu kayıt suretinde işbu g a y rimenkul; Eyüp, Üçşehitler Mahallesi Çiftekarlık mevkünde 319 ada, 19 parsel sayılı 547.00 M2. miktanndaki kârgir iki ev ve iki dükkân olup, 1788/2188 hissesl Mehmet Ali Bostancıoglu adına kayıtlı olduğu ve Sandıgımıza birinci derecede ipotekli bulundugu beyan edilmiştir. Muharamin raporuna göre, i?bu gayrimenkulün umum mesahası 547.00 M2. olup, bunun 11900 M2. miktan üzerinde çatı ve örtüsü ahşap iki bSlüklü bodrum katmdan baîka iki kath yar; kârgir bir *r lle 34.00 M2. miktarı üMrinde çatı ve Srtüfü ahşap bodrumu h«vi bir kath y a h kârgir bir «v rardır. 11.100 M2. miktarlı biaanm bodrum katmda bir od«, bir ıofa, bir W C , birinci katmda ikl oda. bir sofa, blr mutfak, bir W C , ikinci katında ikl oda, bir WC. ile 34.00 M2. miktarlı binada iki oda, bir sofa, bir W C , bir odun kömürlük rardır. G«yrimenkul 1 parsele vasati 7.M Mî. miktannda bir tecavü* vardır. Binada elektrik tesisatı da mevcuttur. Bir senetle t«§arruf edllen işbu gayrimenkuller bir »artnameyie satısa çık»nlmıştır. • Borçlu hakkında yapılan ksaunt takip üzerine 3202 n u m t t t l l Kanunun 40. maddesine göre yukanda evsafı yazıh gayrimenkulün 1788/2188 hissesi birbuçuk ay möddetle agtk artırmaya konBmştur. Satıs tapu sicil kaydma göre yapılmaktadır. Artırmaya girraek istiyenler bunları ve herkese açık bulunan tapu «ieil kmyıtlannı tetkik ederek satılıga çıkanlan işbu gayrimenkul hakkmda her seyi ögrenmis ad ve telâkki olunur. Artırmaya ginaek istiyenler (6250, ) lira pey akçesi veya Sandıkça kabul edil«eek Banka teminat mektubu verm«»i leap eder. Birikmis bütün vergilerle Belediye v e tellâliy» rüstımu ile varsa vakıf icaresi v e taviz bedeli ile ipoteklerin t«rkin harcı borçluya; ihale pulu v e tapu tesçil harcı ile varsa şerefiye boreu alıcıya aittir. Satış gartnamesı 24/2/1964 tarihinden itibar«n açık bulundurulacaktır. Birinci açık artırma 13/4/19M pazartesi günü Cağaloğlunda kâin îstanbul Emniyet Sandıgında taat 15 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılması için teklif edilecek bedelin terdhen ödenmesi icap eden gayrimenkul mükellefiyetiyle Sandık alacağını tamarr.en geçmis olması şarttır. Aksi takdirde son artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyîe 28/4/1964 «ali günü ayrıı yer ve aynı saatte son arhrması yapılacaktır. Bu artırmada gayrimenkul en çok artıranın üstüne bırakılacaktır. Hakları tapu sieilleriyle «abit olmıyan aîâkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinın bu haklarını husu'iyle faiz ve masarife dair iddialarını ilân tarihinden ıtibaren virmi sün içinde evrakı müspiteleriyle beraber Sandıgım:?a bildırmeriikleri takdirde ^atıs bpdeiinin pavlasma sından hsrie kalırlar Daha fazla bilgi eriinınrk istıvenlerin 1962'' 17K6 dw.,ı nıımar?«ıvlr Sandıs'rrı?. Hukuk isleri Servisine mü ariaf r'rrrlm ln'nnu ılân olunur. Gayrimenktıl Satıs Iiânı İstanbul Emniyet Sandığından T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden: 17/3/1964 günü saat 17 de eksiltmesi yapılacağı ilân olunan muhtelif cins tezgâh, makine, anarey ve makasa ait eksiltme saati, görülen lüztıma binaen 17.00 den 15 00 e alınmıştır. (Basın 2161/1753) KStalıya Askerî Satınalma Remîsyon Başkanlığından: A s k e r l i h t i y a ç için kapalı za rf usulıi i l e ? s a ; ı n a rın« v e mıktarları y a z ı h on k a l e m y ı j e c e k maddc=ı catın a l ı n a r a k t ı r On k a l e m y i y e c e k m a d d e s ı b i r kı^ıvc ıhalp edılpbı e c e c ı s ı b ı . »üt, y o ğ u r t , t e r e y a ğ ı v e b e y a z p e y n ı r nlmak iı^cre rtnrt Kalc rai bir şahsa, d i ğ e r altı k a l e m i d e a;.n h>r şahsa i h a l e fdıiphı lir. î h a l e s i 28 Ş u b a t 1964 Cuma g ü n ü saat 15 01) t e kumıs\nnria yapılacaktır. T a l i p l i l e r i n t e k l i f rr.ektuplarını ıhalp " a ' ı n d e n hir srfal pvveriue k a d a r K o m i s y o n d a b u l u n r ' u ' m a ı s r , ıJân olıınıır M n h a m m e n bedeli (jev""' t e m i n a t ı Miktarı Cinsi Lira Kurus Lira Kıırtıv 8000 8000 Isfanbul Akşam Erkek Sanat Okolu Müdürlüğünden: C IX Sİ rorna tczaâhı (1 metrelik'» Portatıf elektrik kaynak cihazı Miktan 5 adet 8 adet Muhammen bedeli 165.000, 20.000, Geçici teminatı 9.500, 1.500, Eksilrmenin yapılacağı gün ve saati 20/Şubat/1964 Perşembe günü saat 10.30 da 2O'Şubat/1964 Perşembe günü saat 11.30 da 500 10000 600 500 500 200 600 3000 Kg. Kg. Kg. Ad. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Süt Yoğurt Pırınçunu Yumurta Kuru kayısı Tereyağı Reçel Nışasta Beyaz peynir Limon 9200 10800 10OH 3500 5400 6000 1275 720 3750 4500 2hl 1(1 4(1*) XV, MI 1 Erkek Teknik Öğretim Ofcullan ihtiyacı için yukanda cinsleri. miktarları, muhammen beHelleri, geçici teminat paralan, yapdacak ihalenin gün ve saatleri yazılı ihtiyaçlar 2490 sayılı kanun çereğince kapalı zarfla eksütmeye konmuştur. 2 Bu ihtiyaçlara »it şartMmeler, Golata, Rıhtım caddesi Tahir han kat 5 te Okulun idare bürosunda görülebilir. 3 İsteklilerin 1963 y ı l n » att Tîearet (veya Sanayi) Odası belgcsi ile Mal Sandıklarınm herhangi birisine yatıraeakran geçici teminat parası (veya banka teminat ır.ektubu) ile birlikte. 2490 sayth kanunun tarifatı gereğince hazarlıyacakları teklif mektuplarmı, en geç 20 Şubat 1964 Perşembe günü (yukanda belirtilen) ihale saatlerinden 1 saat evvel 2. maddede belirtilen büroda toplanacak komisj'ona vermeîeri. (Basın 1333/1761) (2307 Basın 1551 1754) «Aril ihtiyacîsr» kota=;ı ilk yarısından talepto bulunacsk sanayirilerınızın 2C mart. 19^: tarihine kadar Odamız Sanayi Şubesine rfrracaatl^ırı rica olunur. İSTANBUL TİCARET ODASINDAN (Baim 2167/1756) j I (Basın 2195,1760)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog