Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

T«rıhçil«rimlıln haztrladıŞı Re»imli, Haritalı Mufatsal Osmonh T orihi nın altıncı cıldı de çıkırak tamamlandı 15 ınc cıltler kırkar, altmcı elh lıradır umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADt Cumhumet Istano.ı 31. H. E G E L İ HARfTALI Almanyaya fiidiyorum Aknar'aıa seSbhat edeceklere kılavuz Doviz a ma veMşçi ol&rak gıtmek fonrnllleıı Cgıfici *Pl3r?k gidılecck "kullar ve laMu rr \ifllail Hiı, bılı ınenlpre 1~<<W Alnı ııcc u*le CkTinu^u tercüme^l Doc*tken sJrıanıkten muaf ol m eşva Iıstefi 4 ronkıl iSqıan\a \ol harltası Şehirlfr hdkkırcn ızaîıâl \e ctcl \ « ücretleri sdre'Iert F1H1 0 ıra İSKİT YAYINEVİ GUVEN YAYINEVI 40. yıl sayı 14205 Telgraf v mektup adresı. Hoata KUMKU Utanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 U 42 »7 a U tfü 22 42 »9 Salı 18 Şubat 1964 Inkılâp ve Aka Kıtabeileri llancıhk 8134 17fi7 Ingiltere ve Makarios'un müracaatlart üzerine... Ilk toplantı 6 dakika sürdükten sonra delegelerin aralarında istişarelerde bulunabilmeleri için çalışmalar bugüne tâfik edildi ıııımııııı IIIIMIIIIi: Güvenlik Konseyi Kıbrıs krizini oörüşmeye başladı Ingiltere Kıbnsa takviye birlikleri gönderiyor Z Z Z Ljmasoldakı çarpışmalar İ İnönii: «Güvenlik § Adada | Konseyindeki | \ müzakerenin j Ne» l o r k (Bırlesmıs Mılletler) 17 (a a. A.P. Rad>o) Bırlemıs Mılletıer Güvenlik Konsevı bu ge I sonucunu ce Tuıkıve saatıvle 22 20 de Ingıl tere Kıbnslı Rumların ıstesı u i bekliyoruı dedi 7erıneveKıbrıs buhranını gorusmek uzere toplanmıstır Ankara 17 Cumhomet Te leks Genel Kurmaj Bas Toplantmın açılmasından bır da kanlığında bugun akşam zerı Basbakan tsmet înonu r kıka «onra Norveç temsılcısı Sıe nun de katıldığı onemlı bır E vert Melsen deıegelerın aralarında E toplantı vapılmıstı istişarelerde bulunabılme erıne ım E Saat 17 de Genel Kurmav Z xan vermek amacıvle toplantınıt. Z Baskanlığına selen tnonu = vaıın ogleden «onra taıık eaılme Z Genel Kurmav Baskanı Or Z sını teklıf etmıstır Z general Cevdet Sunav De = ÎJorveç delegesının bu tpklıfıne E nız Kuvvetlerı Ktıhbarat Bas E hıç bır taraf ıtıra? etmedığı ıçın E kanı Tumamıral Celal Ivıcı E toplantı 22 28 de dagılmıstır E oğlu Genel Kurmav Harekat E Öte vandan Bırlesmıs M lletleı E Daıres Baskanı Tumgenera! E dekı Turk delega«\onu basına bıı Cemal Atalav ıle Dışışlerı ~ açıklamada bulunaıa*. Kıbrıs Tuık Z Bakanlığı Genel Sekreterı = Cemaat Mechsı Baskan Rauf Dcıu E F u a t B a v r a m o ğ l u ıle bırlık z tas ın bu get e f ç» Yoıka gplece Arkasi Sa 7 Su 6 da E Arkası Sa 7, bu. I de llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll sırasında bır EOKA cı, Turklere yanından geçerek eırıj or a't bır bınaj a, şehıtlenmızın Rum saldırtsı devam ediyor Bir okula sıöınan 700 Tiirk uh asara altına a lınd ı lt Ingiltere dün Makcırios Hükümetini protesto etti: Sand>s. Kiprijanuya, İngilterenJn Kıbrısa sılâh sokulmasının Makarios Hükümetinin bilgisi ve rızası ile cereyan ettığını gosteren veter derccede malumat sahıbi olduğunu izah etti L o n d r a 17 ( a a A.P.) In Sılız M u l e t l e r T o p l u l u g u ıle Munasebetle Bakanı Duntan S a n d v s b u g u n K ı b r ı s ıle ı l g u ı \| o l a r a k \\ am K a m a r a s m d a \ a p 4 r k a s ı Sa. 7 S u . 3 t e Baf Belediye Reisi yaralandı, ele geçirilen silâhların Yunan ordusuna aii olduğu anlaşıldı Selâhottii)' Güler Bildifivor ' Lefko.se 17 Kubrısın batısındakı Maden kovu Polı de Rumlardan kaçarak bır okula sıgmmıs bulunan 700 Turk, EOKA cılar tarafından muhcısara altına almmıstıı Rum \e Turklerın kgmsık olarak \aşamakta olduklam klo de bır kag gun once baslavan çaıpjsmalar Mrasında Turkl»r toplu oflarak okul bınasına sıgınmıslarcîı Kıbnslı Rumlar tarafından 90 metre kadar bır mes3feden sarılmış bulunan Turkleffm aç ve nıanevıvatlarının çok bozlık olduğu bıldırılmektedır Ingılterenın Lefkosej Buyukelçısının vekıh bugun. 'Makarıosla vaptığı gorusmeden sogra hadıse mahallıne 100 îngıhz p'araşutçusu gonderılmıstır. Iskenderun lımanmdakı harb gemılerımızden bırı Arefe gecesi denize acılan birliklerimiz sabaha karşı döndüler Iskenderun 17, (özer öztep bıl dınyor) Amerıkan Dı«ışlerı Ba kan Yaıdımcısı Ball'm Makanos'. an cevabını Basbakan îsmet tnonu ve bıldiTmesmden sonra asker \uklu harb fılomuzun curna ge cesı Lımandan avnlmasmın varat tığı heyecan halâ devam etmek tedır Cuma gecesi lımanda beklıven harb fılomuza tahmınen 10 bın ka Hdr asker bındınlmış bu arada tslrendeıunda bulunan denız ve kara subayları aılelerıyle vedaIssmıslardır Sarıs»kı'de bulunan N ^TO ıskelesı Genelkurmay em rıne tahsı* edılmış ve buraya va nasan ıkı buvuk lavtere Dortyol riakı topçu bırlığı ve gereklı as>rri araçlar vukl»nmıştır Avrıca Iskenderun, mavın aramatarama gpmılenne de asker ve malzeme MAlenmıştır Gece ^aat 21 sıralarında sehrın "î'is noktalan tutularak vasıtaların eırmesı vasak edılmıs c»mıler de lımandan meçhul bır ısfikamete rir«rIı svrıln «hr Rirl klrrjrnızın Arkası Sa 7 Sıi 5 1e Erkin'in B.M. Genel Sekreterine cevabı Merkex Birliginin Kıbrıs politihası Atına 17 (aa. Racho) Yetkılı bır sozcu, dunku genel seçımlerden muzaffer çı kan Merkez Partıler Bırlığı nın Kıbrıs «ıjasetını şovle ozetlemıştır 1 Partı Kıbrısta nızam ve asaM^ın kurulmasına taraftardır ÎAZISIZ Yunan Papandreu kazandı ^^^ V ^ A • • • • A ^ ^ ^ •• ^> A AftA Hükümet U Thant'ın şiddet kullanılmaması talebine katılıy or Kıbrıs olavın'n Ingiltere taraf ndan Bırlesmıs Mılletler GuvenIlk ıs.onsevıne geıırıımesı uzenne I1K Konsevıne getırılmesı uzenne Bırlesmıs Mılletler Genel Sekreterı UThant taraflara bır mesa] sonderereK muzakereler sırasmda mumkun olan anlavısm go^tenlmesını ıs'emıştır Turkıje Dısıslerı Bakan' Ferı Ankara, 1 (CumburıvetTeleks) 7 Gürseîin veto etuğr tapulama kanunu yeniden göriişülecek Ankara 17, (CnmhnrivetTeleks) Cumhurbaşkam Gursel tarafın dan veto edüen Tapulama Kanu nu Millet Meclısı ve Cumhunve* Senatosu tarafından venıden gozden geçırılecektır Neden veto etti? Cumhurbaşkanı Cemal Gursel Kanunun 33 üncu maddesınde ver alan ve tapusuz topraklardan, fiece tanık ıladesı ıle şahısların mulkıyetıne geçebılecek toprağın olçusunü genışleten hukmunü ı.\ Eun bulmamış, dolayısıyle toprak reformunun gerçeklestırılmesmı Arkası Sa. 7 Sü 8 de Millet Meclisi ve Senatoda bilhassa tanık ifadesi ile toprak edinmeyi sağlıyan 33 üncü madde ele almacak 2 Kıbrısın bağımsızlıgı nı temınat altına alan, Tur d u n C e m a l E r k ı n e d e g o n d e r I l e n kıye Yunanıstan ve IngılteSon a l ı n a n r a k a m l a r a g o r e , M e r ÜIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIU ^ m e s a j v e E r k l n l n c e % a b l ş o y Atina 17, (özel muhabırımi7den) reye asavısı korumak ıçın Dun vapılan genel seçımler «onu kez Partı erı Bırlıgı oj ların vuz Adava asker cıkarahılme vet ancak = B e y n e l m İ l e l p o r t r e l e r E: «Ekselans Fer dun Cemal Erkın cunda Merkez Partılerı Bırlıgı 300 , d e 5 2 7 s l n l a l m 1 ? ' o v I a n n Arkam Sa 7 S3. 1 de Zj Dışıslerı Bakanı, lyuzde 3 5 l n I vablIen kışılık Par^mentoda 173 s a n d a l j e topla Radıkal = • Durumun kendıne has guçlukleM l l l î B l r ) l k P a r t ı s l l s e m l l v l kazanarak zafere ulasmı^tır ^ î = Ylllinn COrİmlOrİnİn E; n ve tehlıkelerıne tamamen vakıf kabul etmıstır Radıkal Mılli Bır = lUllUII bC^IIIIICIllllll E; olarak Kıbrısta barız şekılde boık Partısı bilhassa kovlerde = zulan durum hakkında ne derece a\betmıştır = endışe duyduğumu Ekselânslannı Solcu £ D \ (Demokratık Bırlıkl S za duyunnak zorunda kaldım. G«Partısı 1953 seçımlerınde ovların nel Sekreter olarak Turkıye, Yu\uzde 25 ını almışken bu defa al = nifHHHIHIIIim IHIIIIIIIIIIIIIİ? nanıstan ve Kıbrıs hükumetlenne dıgı ov vuzdesı 11 9 a duşmuştur Radıkal Mıll Bırlık Partısı lıderı Panavotıs Kanellopulos, bu ^abab Papandreu vıı tebrık ederek dun vapılan seçımde partısınm ^avbettığını kabul etmıştır. Merkez Birliginin Parlâmentodaki 300 sandalyeden 173 nü kazanmasile Yunanistan siyasî istikrara kavuştu Öte yandan haberıa Lefkoşeve gelmesınaen sonra Kıiırıstakı Bırlesmıs Gqel»emcısı Hıntlı ıne durumun daha da KotulesmesmeGeneralMılletlerbıril»gılız helıkopGyanı, \e daha fazla kan dokulmesme se terıvle Baf a gıtmıs've yanına mabebıvet verebılecek nerhangı hallı Turk ve Rumj lıderlerını alnareketç oaşvurmamaıarı ıçın en naresete başvurmamaları ıçın en j acıl se^ılde bır ça|ır,da bulunma t d ı ' r k t a n 5 0 n r a P o l l ?koyune varmif M vazıfem bılır ve uç hukumetın bundan boyle şiddet KullamlmaGeneral Gyajînın Lefkoşeve masının sağlanması ıçın azami nu a s d e t l n d e açıklaöığına gore, kenfuzlarım kullanmalarını rıca ede d l s l t a r a « a ı l a n ate? kesmeve razı etmıştır. "m Arkası Sa. 7, Su 4 de ArkMi S». 7, Sü. 7 de Irk ayrımı ve Amerika = galibi: Papandreu 3. sahifemizde Siyah beyaz mücadelesi dünyanın bu en büyiik devletinin başına neler açabilir? = Mılli Rradit^al Bırhk Partısı 105 aırı solcu ED\ ı«e 22 mılletvekıh ıkarmıştır Arkası Sa 7, Sü 2 de Bayram sönüh neşesiz geçti Yazısı 7 ncı sahıfede Çıımralı, Müslesann odasını kilîtleyip anahtarı eebine aldı ı Tercih edilen eğitim sistemleri Gençliğin alışkanlıkları var mı? En çok neyi severler? * Gençlik yaşama şartlarından memnun mu? Ve diğerleri Yüksek tahsil gençliği ile Lise öğrencileri arasında yapılan anketin sonuçlan. Başkan Johnson müteveffa Başkan Kennedy'nin Kongreye getirdiği «Medenî Haklar Kanunu »nu Meclislerden geçirmeyi neden bir prestij meselesi olarak gorü>or? Yartn BasUy>ovnx Ankara 17, (CtımhuriyetTeleks) Danıstay ^dalet Bakanlığı esk Mustesarı Nafız Yamanoğlu nun «Tchın ıcra kararı» ıstegını kabul etmemıstır Adalet Bakanı Seddt Çumralı'nın, kendısının bır dılek ç°sı uzenne Istanbul 11 ıncı Noter lıiıne atanması uzenne aralar n • da bır anlaşmazlık çıkan Yaman oglu bu kararın ıptalı ve avrıca Arkası ha. 7, Sü. I de I Yarından itibaren Cum Hııriy et' iki Türkle bir Yunanlı silâh kaçakçılığından Fransada yargılanıyor Charleulle, Bairam suresınce ha\anın ,a g b et,n, a r t,rmı Ş , Ş eh dıger sunlcıe nı^pctle Mca 17 (a^.) Sılah gıçlığında K ' veraiKien uç saatten fazla sonra, dun gece liade ugranustır. Yukında eglenen çocukiar gorulmekted*. ,Dlr V u n a n l l > charlevUle sorgu ^ ^ >a r4 S^dır Arkası Sa. 7, Sü. 6 da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog