Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

• u »uı u ıvı x r. r o ıııı=i(iıııııııııııııııııııuınıııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııiHiııııııııııııııııııııı/ııııııııııııııi'Eıııı 15 Şubat 1964 | GÜNÜN KONULARl j BAYRAM HEDÎYESİ Yağma İ M E Mağazaları için hazırlıklar ilerliyor ||||E[||||||llllllllllllllll!IIIIMIUIIlHllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimnilllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIII»lll ^MiMMmıııınmıııııııııııımuııııııııııiMnnıııııııııııııuıuHhiııııııııııınıımmıııııııııııııııiMiııııınııiNiııııııuıını = C U M H U R İ Y E T ' İ n Telrikaai: ~" 28 tmar ve Iskân Bakaniıgında Toprak Reforma üstOne blr toplantı yapıldı. Toplantıda sö* alan îargıtay Başkanı Reeai Seçkin'in konuşHM»ı çok ilgi çekicidir. geniş imi?.. Hey Bugün Şeker En yüksek Adalet Kurnmunun basındaki \etkili, bo kösede Yazan: gidı tekneler hey!. Bayramıdır. Cutnötedenberi savunduğumuz fikirleri bilim teraeline saglamca oturtŞlmdl bu asul' leye hayırlı, semustur. tatbik edilse mem j vinçli ve mübarek Toprak Reforma gibi enine boyana bir dâvada her yandan leket tekne ile olsun. çesifii sesler yükielmektedir. Bo arada geri çevreler, raülkl.vei dolar. hakkının kutsallıeında. gelenpklerimizden, meden! kannndan, Deliye her gün , tsçi, raernur ve eraeklılerın iştidemektir kı,' kılmazlar. Gozü gbrmiyenler kılJ Bir de ıktısadi darbı mesel işitmüktesep haklardan dem vurmaktadırlar. bayram derler. Bu raki ile kurulacak ve ucuz yiyesevinmek a mazlar. Ayaksız veya kötürümler | tim: Taribimizi, bukokumuzn, şeUneklerimizi bilmemekten bir f o ü n b a y r a m d l y e cek ve gıyecek satısını temin ede kıl kân değildir; ama her gün ekılmazlar. 1 Bayramda borç ödıyeceklerin cehalet camurnnda knlaç atmaktavız. tsviçre'den Sktlbas etti*icek tME mağazaları ile ılgill ça le*n ıçmde D«»ını elleri arasıni a tmamdan başka uç erkek bulun i ramazanı çabuk geçer.. mı».. Şimmiz Medenî Ksnuna davanıp sülaleden kalma haklara ve gelehsmalar devam etmektedır. neklerr baglı eörünmek ne demek? O ts\içre Medenî Kanunu ki. mazsa cemaat olmaz. Ve bayram'dılerı borç odemek âdeti kalktılıp kara kara düşunmek, ğından bu meselin de artık tnânaeski Roma kilîse hukuklarından süzülüp eelen etkilerle biçime Sermayesinin yüzde 50 si ışçi, Ha battık, ha batıyoruzl diye namazı kılınamaz. sı kalmamış gibidir. Bayramdan Kirmistir. ESer kendimizi mohafazakâr. «aecı. relenekçi sayıyormemur ve emekliler tarafından taıalanmak da dogru değıldir. Asak, tarihimizi ve eski hnkukamnzn hiraz knrcalamak «ahmetine temın edilecek ve anonim şirket kıl kân ikisi ortası gıtmektir. Din bakımındm bayrama ait bil bir evvelkı güne dilimiîde «arife katlanmaiıvız. O zaman karaımıza çıkacak rerrekler çoğnmnzn halinde faaliyet gösterecek olan Islâuılık dilinde «Şeker Bayra gıleri kısaca yukarıda topladım gunü» denir. Aslı arefe'dir. Ve şaşkınlıja diisürecektir. Çiinkii bazı kisilere eöre : tME mağazalannın geri kalan ser mı» na «Iydi fıtr» denır. Fitr. o Şimdi bayramın halk arasındaltı Hac esnasında hacıların arafat da Toprak mülkivetine el uzatmak solculuktnr. Geleneklerimayesıni de Iktisadi Deviet Te ruç açmak demektir. Ramazan ayı âdet ve teamüllerıne geçiyorum. ğına çıktıkları gune verılmiş ısımtnir* ve dededen kalma haklara tecavüzdür şekkulleri, milli bankalar ve fab bitince gelen ilk gün bu yüzden Bayramda herkes bayramlaşır. dir ki, Kurban bayramından bn Peki . Hangi müikiyet hakkından söı açıvoraz? 192* da Me. rıkatbrler tarafından sağlıyacak. omç açma bayramı olmuştur. O Küçükler büyüklerin elini öper. gün evveldir. Bunu genişleterek Şe dent Kannn kabnl edllinceve kadar tarım tonraklan flatünde tır. ker bayramından bır gün evveline gün oruç tutmak haratndır. Buna Dargınlar barışır. Küskünler sevimfllkiyet hakkı dive bir sev voktu. Tarım topraklan östünde ca?ir. Bir nevi «hlslerin tasfiyeri» ya de arife demişlz. Bayramdan evvel lışanlara sadece bir favdalanma hakkı tanınırdı devletçe .. B B bayramlık elbisesini giyenlere esşekkül de işçi, memur ve emekŞeker Bayrsmı üç gündür. Bu pılır. Bu bakımdan ahlâkl fazlleti prensip o kadar safclamdı ki. topraEın maikiyetinJ bir vatandaş» lilere kredi dagıtacaktır. İME Fide inkâr edilemez. Bayramda kar kiden «arife çiçeğı» dsrlerdi. nun neden üç gün olduğun» dair vermek yetkisi detlete bile tanınmamıstı. nansman Anonim Şirketi adını Sayram günlert cemlyetifi ve din kitaplarında bir kayıt bulama şılıkh ziyaretîer olur. Gelefiîere Eski toprak hukuknmuz 1*58 tarihli Arazl Kanunnnda toparalacak tesekkülün yüzde 50 ser. dım. Bir gelenek olarak yerleşmış şeker ikram edilir. Büyükler kü fertlerin maddi, mânevî dinlenme lanmıstır. 1926 da tsvicreden Medenî Kanunu iktibas ettik. Anmayesıni de Işçı Sigortaları ve olraası muhtemeldir. Ancak Kur çüklere mendil ve bayram parası gunleridır. O günler ınsanlar acıeak hn yeni kannn. 18S« tarihlı Araıi Kanununu ortadan kaldırEmekli Sandığı verecektir. ban Bayramınin dört gününde o verirler. Çocuklara yeni elbise ve larını unutmaya, ve dünyayı damamıstır. Medenî Kananan kabnlünden sonra yeni bir kannn ayakkabı tlınır. Bah^işler v«rilir. ha renkli görmey» çalifir ve alıtutmak haraffl olduğuna cıkanlarak. ArMi Kananjınun yalnıı 8 maddesİ k»ldl«llmı»tır. Tarlabaşında istimlâkler ruçonun sayısı kitaplarda bu gö Bu bahşişlerin adı ;imdi lkramiye sırlar. Senede bir kaç gün böyle re müGeleneklerimize. tarihimize. eski hukukumuza pek bağlı «1hissi, ahlâki, hattâ kanuni mütatamamlandı v» prim olmuştur. nasebetle yatılıdır. doklannı «sövliven eerioi cevreler, bnnların icaplarını hiçe sayaEskiden bayram günü mahalU rekelar yapmak faydalldır. Tarlabaşındaki istimlâkler taŞeker Bayrammda fitre, yani rak. toprak mülkivetini bazı fertlerin elindeki ilisilmez, dokunul. Bayramı yalnız bir çocuk sevin mamlanmış ve kazanılan saha bayram sadakası verilmek vâcipıbekçisi. bir davulcu ve bir mânici maz, kutsal hir nRessese eibi ele aimaktadırlar BnnUr, ne tariderhal duzelııl«rek yola kalbedil tir. Yani Allahm emridir. Buna le evleri dolaşır, uzun bir smğı diricısi olarak değil, bu noktadan | biroize. ne de eeleneklerimize baflıdır. Bnnlar aneak kendi menkeskin döne • Sadakai fıtır» denir. Yani orucun ust kat penceresine dayar, yağlik da mütalâa etmek insan için biı miştir. Bu suretLe faatierine batlıdırlar. ihtiyaçtır. meçler yüzunden doğan trafik tı. bitmiş olması dolavısiyle verilme ıeya basma alırdı. n«rt kadm almak. seriat hükümlerini uvçulamak, Arapça Şair Âkif'in «Bayram» adlı, içli Mânicilerin davulla tempo tutM»n oknmatt eibi marifetierden bir türlü vazgeçemiyenlere so kanıkhğı onlenmış olmaktadır. si gereken sadakadır. Belediye ılgililerı şe"hrin dığer ntlım : Görülüyor ki Islâm dinirde ma tukları klâsik mânisi şöyle başltr.bir şiiri vardır. Hepsıni buraya yerlerinde tıkanıklık tevlıd eden lî ibadetler de vardır. Bunların (j, [nakletmek kabil değil Bayramın ts mmfaatr davanmra niçin eeleneklerinizi inkir ediyornoktalan tesbit etmektedir. sunnz? Bütiin tanm tnpraklannın halka ait olmaaı fîkrini niçin basında simdi pek gevşemiş olan «Bunna bâyram bayram deeerler, birinci günü bir gezintisini anlatan şairin bu şiiri şu beyitlerle bisavannm vorsu n u»? zekât gelir ki malının her ıene Bâl ile kaymâfi reeerler» Belediye elindeki Biraz ağır olur ama demek ki ter. biz de yazımızı onunla bitlreÜsrtelik Savın Tar»ıta» B3«kanı Recai Seçkintn konferansınkırkta birini fufcaraya vermektir. arsalan satıyor lim: da atıklanan cok saŞlam kanıtlarla da ispat edildiği fibi, Arazi R«ma»an orueunu erlermiş. Belediye gelir sağlamak için Ondan «onra Fakat bn levhai bandâna Kananonnn detistirilınfven biikümleri selenek defcildir. Türürsıhhî sebeplerle tutamıvan kimŞeker ve Kurban Bayramınjn elindeki arsalan satmağa devam lükteki haknk kafdeleridir. karşı pek yaşlı senin her güne mukabil bir f»kır bizde yani gazetecilik âleminde etmektedır. Runa rajmen &«nradan cıkarılan tapulama kanonlariyle devBir ibtiyar k»dının koIUğnnda. kartıını dovurması gelir... Ve ni hususi bir önemi vardır. Şektr 1963 yılı ıçinde l,8T7,0OO lıra tutaletin, yanf kamanan tnprakları. nvdnrma tanıklar saglamak maI Ü kaşh! T r rında arsa satılmış ve eski yıllar hayet şu fitre de bir rnal! ibadet Bayramının iki, Kurban Bayramırifetinl «fi^terenlerin mülkivetine Reçirilmistlr. Ve bOgfln hftlS üznnca s»çlı jüıpl bir kız fakir nın üç gününde Türldyede hiç satışından 35 mılyon liralık bir tir ki, zengirı Müslümanın bn yolda viirîinmektedir. Müslümana vermesi vâciptir. ağlayıp duruyor. bir gündelik gazete çıkmaz, kanualacak tahsil edılmiştir. BB davr.inıs. Ar>7i Kanunannn tarım topraklan konomndaki Gelen geçen, bn niçin ağlıyor Bu sadaka, Bayram sabahında nen yasaktır. O günler gazeteciler Ucaz mesken ınsası için ayrılan hnkak antittsma uvgiın «'madı£ı çibi. Medenî Kananan bn kodeyip soruyor. 98 000 metrekare vâcip olur. Daha pvvehnHen ve dinlenirler. arsalardan da nadaki gKriislerinr de avkırıriır. Ba davranıs, deviet malını yağ Tetim ayol! Bana evlid belfi. Şimdi biraz da «Bayrstn» edeblsaha, 2 mılyon lıraya satılmıştır. rilmesi caiz olduğu gibi <onra da ma etmek mrslpfinin devamından ba«ka bir sey detildir. sıdır, bn acı Bu arada Kustepede Belediye ar verilebilirse de TiaVbulii Bayram vatma girelim: tthalitta vatm.r ihalpdp vaîma. dntizde vağraa. kredide ya£Çocuk değil mi? «Salıneak» namazjna çıkmadnn evvel verilBir kıtlık zamanı Nasrettin Sojsaları üzerine yapılan 274 gecekontna ve toprak(a laŞma diyor dunun tapusu sahiplerine veril. mesidir. Tâ ki Bavramrta fukara ca karnı aç, kırlara düşmü?.. Ken Sahncakçı! Devletin hazineııini oldnğu jibi. tnpraklarını d» yağma etminın bir isine yarasm. dini avutmak için başını almış, mistir. Knzvm, biraz bn da bin»in ne siı.. Ve etmekte devam ediyoruz. Kamu topraklarını birtakım Sadakai fıtır vâcip olduğu za giderken, bir köye vannıj.. b»kvar sevabıns say açıkeözlere kaptıran dp\ lpt. «imdi bnnları büvfik paralar Sdiyemıs ki kuzular çevriliyor helvaman ve verlere eöre avnen vfrilir Tetim sevindirenin ömrü çok rek satın alarak ve •<•! «ahipleri olan halka dağitacak .. ar pişiyor Yoğurtlar, ayranlar... olnr.. idi, bunun maddeleri b'iSılıy, arSonra da hunun adı Tnnrak Reformu Sokulmuş.. Hocaya da buyur etmiş Hay hay pa kuru hurma, kuru üziimdür. Havır. havır Vanara?ınıız isi iviee hilmeliyi*. Sayın Reeai Ilemen o ki* da, salıncakçının Seçkin'in «övlpdlfl rihi deviet arazisini cesitli yollarla ele geçiEldeki ölçülere eöre arpa. hur er. Hoca yutkunarak bir yere omürüvvetine; renlerin durnmn snriur : ma ve Ü7Ümden bin kırk dirhem. turmuş. Nihayet sofralar hazırlanherkes « Bıı kım«eW malik degıllerdir; eski hukuka göre, olsa olKatıldı ağlamayan kızlann buğdavdan tam yarısı bes vüzmış.. Allah ne verdiyse Yağış bekleniyor Hoca da beraber.. oooh •• bir yararUnma hakkına «ahiptirler, ycni hukukumuza göre şetaretlne. kırk dirhem, veya bedeli para ve yemlç.. karnı doymuş . Allaha şükretmif... Ege, Marmara, Batı Karade rilir. blrer zilvet durtımunfiaflırlar Onlara mülkiyet vermek devletin Kalkıp gideceği sırada sormu?: niz, Batı Akdeniz bölgeleri çok bir siyaseti gerpji oinbilir. ıma bu jıyapet bir kazanılmış hakkı bolatln ve aralıklı sağnak ya Görülüyor ki zamanında buğday Kuzum bu sizin köyde ne boltanımak siyaseti değildir.» Iç Anadolu bölgesi ile her şeyden pahalı ve kıymetli i luk var yahu! Bizim köyde kıtlıkmiş. Bir dirhem a;ağı yukarı Doğn Anadolnnun batı ve kutan kınlıyoruz zey kesimleri çok bulutlu ve üç gram hesap edilirse üç buçuk Haa! Bizde de öyle ama bugüfi mfrmıflert kilo kadar arpa, kuru hurma vemutfsğınızın arasıra kar yagıslı, Doğu Karabayram da herkes nesi var, nesi ya dentz bölgesi gündüz az tm kuru üzüm vahut bir buçuk ki yok ortaya koydu. Karnımızı dpılodan biraz eksik buğday verillutin, gece çok bulutlu ve aAtsafnaj^ yajjj/ı, ğ\ melidir. .Bıreünkü nryiçlere göre Heea tsaşın! tailamısr bu maddelerin o zamanki kıymetr1* Bari her gün bayram yapsaleri çok değişmiş Bir kere hurraa Reklâmcdık 584/1709 geçecektir. Hava sıcaklıklan lar da ümmetl Muhammedin kardflne nazaran bütfin bölgelerde memlekette yok Pek seyrek ola nı doysa! demi;. biraz artacak, rüzgârlar bütünjrak dışarıdan geldiği zaman da Bektaşiye sormuşlar.. bölçelerde batı ve güney yön kilosu 14 15 liraya satılıyor. Rakı içer misin? Değiş tokus ile alışveriş yapıllerinden hafif ve yer yer orta Bir akşamdaaan, bir akfama.. dıgı devirlerde fitrenin aynen ve knvvette esecektir. Namaz kılar mısın baba efenSayın MÜŞTERt. HOST ve AKRABALARIMIZIN ŞEHRlMtZDE rilmesi zaruri olduğundan bu e di? ŞEKER BATRAMJM SAYOI Il.E KUTLULARIZ Şehrimizde bugün hava parçalı saslar konmuştur. Bugün için bu Her bayram, her bayram I cebulutlu g'eçecek, rüzğârlar değisik sadakalar para olarak verilir ve vabını vermiş.. yonlerden orta kuvvette esecektir böyle verilmesi de dinen de mak( R e k l â m c K i k : 579'1707ı Günün en yuk&ehk sıcakhğı 3, en buldür. Çünkü alanın isine yarar € Bayram» isimli kimseler vardüşük 1 derece olacaktır. Yağış (J ç buçuk kilo üzümü bir fakir ne dır. Müslümanlar ekseri Arabi aybeklenmektedır. ! v a p s l n ? Fitrenin raiktannı her ların isimlerini çocuklarına ad osene müftülükler bu esaslara ve 1 ŞUBA1 1 5 ŞEVVAL 1 rayice göre üç smıf iyi, orta, ve larak almışlardır. Bu âdet daha ziyade Müslüman Arnavutlarda TERZİHANESt aşağı mal üzerinden tesbit edip görülür. Recep, Şaban, Bamazan, S r ılân ederler. Ortalsma 10 • 15 » Bayram.. gibi.. Ramazan ayında • SAYIN DOST ve MÜSTERÎLERÎNtN 3 m c ralık bir tadakadır. o doğanlara daha ziyade oruçlu mâBAYRAMINI TEBRfK EDEK SAADETLER DİLER. a Bunu borçlanndan arta kalan nasına gelen «Saim» admı koyarO Sultanbamam, Mesadet Han. 25 Tel.: 22 0111 V. J 6 54 12 28)1 21117.42Ü9.14I 5.12 200 dirhem 600 gram kadar lar. Böylece bu adlara sahip olangümüş veya buna tekabül eden ların hangi ayda dojduklarını bulE ] ı ır B47 1 !0 12 00 1.32 11 31 (Reklâmcılık: 630/1727) 600 lira kadar pırası olan ver mak kabil olur. Bayram sözü garp Türkçeddir. Fitreyl bu mala lahip olan âkil Şenlik mânasına gelir.. Bayram ^e bâlig Maslümsnlar, buna ma etmek çok memnun olmak, çok se lık olmıyan Müslüman fukaraya vinmek demektir. Bayramlaşmak verir. Çocuklan İçin de aynı mik karşıhklı birbirini kutlulamak mâ nasına gelir. tan öder. Ramazanda yalan göyliyenin bay Bayram namazına gelince; birtn ci gün güneş doğduktan sonra mut ramda yüzü kara çıkar, diye bir laka cemaatle kıhnır. îki rekât, darbi mesel vardır ki; bayramda tır, vâciptir. Cemaate yetişemiyen yüzü kara çıkanlara sorup aslmı tek başına kılamaz. Bayram na öğrenmek gerektir. Eskiden çocuklan: mazının kazası da olmaz. Oruç tutmıyanları, bayramda Bayram namazı da cuma namazı şibi yalnız «rkeklere viclptlr. Ka tekne altına kaparlar, diye korkudınlar kılmazlar. Esirler kılmaz turlardı. Demek ki o zamanm tekReklâmcdık 5651732 ' l . Yolcular kılmazlar. Hastalar neleri adam hapsedecek kadar BAYRAM Burhan FELEK Yaşayan Mevlidi Ş e ri f Dogan Kardej Mü«$$e$«i, Türkçe Kur'anı Kerimden sonra Süleyman Çelebi'nin Mevlidi Şerifini, ilk defa olarak, şanına lâyık bir güzellikt* baitı. Altın yaldızlı cild, Tezhipli sayfalar, Naylon kılıf içinde Satış flyatı: 20 Lira Stparl» adrMİ: B»t«ı Bıyllik Tt»kllltı C»flılofllw • ItUnbul Bateş Reklâm 181716 BOR NOVALI Battaniye ve Kumaslan H. BORNOVALI Dost ve müşterilerinin Bayranuru tebrik eder, i?lerinde başarüar diler. Asirpfendi Cad. BORNOVALI HAN No. 17/1 Sirkeci TeL 21 26 31 Ülncıllk 8482.1723 Reklâmcılık 4421731 VATANDAŞLARIM1ZIN MüBAREK HAMAZAN BAYRAMLARIM TEBRİK EDER, SIHHAT ve SAADETLER DİLERİZ. 7 ALKOM ,.,,. İJI^m YajTtna Cemlyet!, (Cumhuriyet 1715) MUSTAFA AKINAL VE ORT. KOLL. ŞTİ. K. NİKOLAİDİS TRAŞ BIÇAKLARI'nın ÖZEL RADYO PROGRAMLARI 15 Şubat Cumartesi 18.20 de 16 Şubat Pazar 18.00 de 17 Şubat Pazartesi 18.20 de tklndl ayın (Duktot, Sczacı ve müs teziPezinin 15 Şubat Cumartesi 14.15 te 16 Şubat Pazar 14.50 de 17 Şubat Pazartesi 18.20 de ANKARA Radyosu ISTANBUL Radyosu İLÂÇ FABRİKASI ar Üâncıhk 84301735 kâyet etmeye. r Yeşim'in onun »âbirdılannı = riz. bakıyor: Üstflne «an dfri geçldinllyecek hall voü. tyisi « • = •• Her şeyi iyi, kibarea yapmak rilmİ» bir IskeiH. Yarım Hnean tçeride biraz ısım va», it. E beveıinde. Çantannda para sfit İçmig bfltfln günde yerek odadan çıktı. = var; Robert ona biraz harçlık Bir şevler vapmak istivorda. Sahiden işi vartı: ftnlenecsk = da veriyordn simdl, Biraz knvvet. ean vermek bn bluzlan, dlkileeek «Heberiai... = bitik vücoda! Fakfilteden çıkıs, arbadaşları Bir de banyo fnt»<ı«w«ktı. Ş otobfis darağına dojrn yfirüme Daha vpdiremcı miyiz aeaHayat sürfip (tıdlyot: Oylea! = ye hazırlanırken, bir taksi çe. ea? dİTe aordn. ne üzgünken de, yıkanmasım. s virdi. Vallahi denerelira, isterseeteği sökük, ka««Iı klrli s e * = ni7. Ama finmam, Yesim'i de zorloyor: memctl ferekirŞ Portakal IHTI çetiriyorlar. Bin, ayol; madem ijtemiKoridorda, Hatle^Ie karsiiaa S Gıdalı fllitın diye bol »ekerli. yorsnn, peki, eitme sinemaya. tı. Mntfakta blr bom patlamı». Ş ElİTİr nıakiastınTor. bardarı: Seni bırakınz o tarafta. sn akıtıyormn?. a istemivor. ASnndan kasıkla Şenolia Serpil Sınns'yı İşle dafıtan variıklı blr banımefenClbanfir, Sıraaelviler yolavdi gSrflyorda. Kapıcıya »5yle, naia ç i | i f Ş tiyorlmrdı: Ia Beyoğlnna cıkacakiardı. Tak akıtmava çalıs'vorlar. Kısıyor dndakiarmı Bn dnygnyla, flçünfl de, Beysimden eececekler, nasıl olsa. Çok zengin, demek... sın. S Mldesi almiTor. Zorlamıoğlnna iki baenk aeannna siSınna elini sallıyor: Arabada, Ye«lm hiç konng Aksama ne yap«ea|« ye ş yalım. Oooo . müthiş! New Jer nemaya divet ettl. madı. Her «eferinde dflrsunla. mefe? S Yeşim karyolaya dayanmı?, aeyil New Jeney'lilerin bepsi Teaim'e belkl en çok lfizım iir. kalbi sıkısır eve dfirtnstp. Tefim yalnız eiıa, hiç aldtf E dorvyordn Oelmistl, iste. Ko. mac; bir parça ekm^k. peynlr. = milyoner, zaten. olan bn: Geçsln perdenin kar. Takslme selince. «n denoTansnp geimisti. Ben dnydom, New Jersey' «ııına, baskasının hayatını yaşa nın blraz berisinde otomobiibir ynmnrta... Fak»t anoe»i Ş Ama ne faydası var? Ne ise var; hagtabakıcı rar; Biımetçİ = aın, blr sfire. tki saat, nnntann de idetmiş: erkekler. nisanlıla den indi. Talimhaneye saptı. ysnvor? BUç! «RlimJfden WP kendiaini. Dinlenain... Ama rma, fistfine elmasla lşlenmlş Apsrtımanm merdtvenlerlnl var Dfisfinmek tttıfflS ser «elmeı. demitti âVktor: Al bir mendil hediye ederlenniş. mtimkön mfl? Knlaklarında ba cıkarken. yflregi hızlı bızlı çar Btyefendlnin »ortakalı da E lah knrtarsm.» «Allh knrtarbaaının fniltiler) varken, payla Seninki de verdi mi? pıvordn. bitti. = $amazdı elln nesetinl. Hattâ, 5enol ekliyor: tçlndp bir tflSş. bir fceyecan, flim, yani... Kaibine bıçak aanBn cok onemli, ttie! Hemen E lamı$Iar fibi bir aei dnydn. Ya aglıyamazdı blle elin kStü ka Kıa da bnnn kesip kesip ar bir korkn .. Sankl olatanflstfl gidip almalı s derine. Bfllfln tevkler tnânanz kadaşlanna dafıtırmış Hani bir dnrnmla karçılaşacak, içe ni... GBzTeri bflv«'«a korlrnTİa. Köçfik işler, tefeffBat, yntn = Kendisl de Blürdö. davanamazjeliyordn ona artık. BütiJn dert bskalım bize?. ride. dı onn kaybetmeye. cBabaeıttnı. yor dakikalan, aaatleri Ona 5 İer de kflçflk «Brunüyor kenTâkılıyorlar: Kapıyi anahtaria »ftı. D«9< babacı^ım..» diye bağırmak <Üdlaininklnin yanında. Parasızkos, bnna cevap ver, derken • = • rn. koridornn oenndaki odaya, Ek, madem ki elmaslanmm tiyordn. lık, aefattt, açlik. basarıiızlık.. Babaıı vatafinda nzanmıttı. çnyor Jiin S iç ettin, Syleyse, bnna karşılık Hetnın're, yanındaki «edirde Hele anlaşılmamış rahtann, tltriarm etklnlyle hep »an nvTeiefonda bir abbap batır to 5 Amerikara eidince. bizl de çajı yer gBtterdi: birbirinden nzak kalmış levfibnda. Arasıra sSzIerini aralınrsın oraya. Evinde misafir eruyordn: S Avakta katreayın. Otnrnn lllerin aızianmalan. aşk denen yor: dersin. Tol paralan da aenden, Babanız daha iyidir intal S ?8yle.. •rfllflnç «ey... Bnnlar i«e Wks, Nasılsın baba? tsbii. Onar bin llracık. Bir?ey lah?. . = Bıtalıyordn yalmz. kadın. Ka amnlmaı hastatıkiar, MBm feAÇzından beilrsiz blr hece Obfir «araftan, kapı: Üe na E nn«cak adam arıyor Ba$Iıyalâketleri varken dünyada. cıktı «tvi». vahnt «Eh. » cibi. Sırma. mntlnlnk içinde. Vere maranın kalabalık mlsaflrleıi cak «ene bnndan flnrc baktıfı Sırma: ^a«t»hak!cı h»H«fnnda 8ı?8 bflenin almak istivene olan flsvarmıs. bir kaç tane iıkemle 1 felçli ihtİTarın hnvsnzinkları= ! Vallahl mızıkçılık ediyor örüyofdo tünlfigü ile, biraz yukandan istiyorlar. m anlatmaya; damid'i» yertn» bakıvordn onlara. Kcndisini. simdiden, aata »ola hedlyeler sun, dedl; ne jrazel, hep beraber »laealrtik. Haydi ırel.. Vaz Hafifled! sancm. dedi; azıcık «fit de irlrdim demin. Yanl 5e, yabnt harlaz oflnndan «ivari geç inadından. ?eç inadından. Sonra da Dlda Di iyi... vanda otnmruz. Birer çay içeYeşim, «iyi» denilen hastaya . ... BAY OSCAB: PBOF. NTMBUSTJN MACERALABL «••••••••a* SltllU NAZtME NADİ Cemrl Yayın MOöOrl) CumhuriYet Sayın 25 8«neUk 6 aylıH 3 aylık Barld Ura Kr. Ura Kr. ECVEt 'ÎİİRESİN * Y»n t?ı#r i i ftıım trtsr» «d«n Snrurtnlu MOdUr ANKARA BÜKOSD t AtatOrk BUIvkn r«D«f Ap, YENlŞEHİR Telefon ı 12 »8 « . U 09 90, U 09 68. 17 57 85 * D U G D ILLEKI BOROSTJ t Gazatomlze şondfrılfn yazılst Uooulsun, bonLİmapiD iad* edllmez tlânlarddn ırpsuilyrt kabul nlurt» maz. Abrm» ve Ilân tşlvrl IÇ1B x»r« 6 c OvtOoe cAbrmn »»y» «t)Sn kaydının konman llzımdır. VECOİ KlZlLDEMİft »üe Itattn •• rsyan 150 00 Fatlb Pasa Mahalles] Şeftallgeçldi Sokagı No S Dfyarbaku 60 00 relefon: ıom 44 00 GÜNEY tLLEKİ BfROSO : ai Mpydanı Edlrn*" Haıu ADANA rplpfnn i 4550 RD G*zet«ı«Hk * . A. Ş. Halkevl Sokak No. * AfTLAK YA aiIUl!l!U!HHmUlIUU!UllUIIH
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog