Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

** tc1 aısıs T^r hçıierım rın hazirlad ğı Re^mli, Harıtalı Mufa«sal Osmanlı T ar i h i nm altıncı cıldı de çıkirak tamamlandı 15 ınc cıltler ki'kar altıncı ellı lıradır İSKIT YAYINEVİ GUVEN YAYINEVI 40 yı! soyı 14204 umhuriyet KURICUSU Lumhunjti ö İ2 96 OĞUZ OZDEŞ'in Tarıhi VflVUZ un PCNCCSİ Omru *a\as ro^vdaijl^ünda geçen uiu \p azamPtlı Turk HuV mdarı Ya\uz Sultap Selım'ın ıft harla okuvacağınız hayatı Fıatı 5 Lıra Çıkaran TLRKIVF YAY1NEVI Ilâncılık 8297/1696 VUNUS \AM Telgraf ve mektup adresı reletoı.Jar 22 »2 80 N «• ı ı F ( j*t n ts ı«u îstanbu) No 246 u 1.. 9? U U • £t 42 »y » Cumartesi 15 Şubat 1964 Amer ikon Temsilcisi Makoros'un cevobını inöniTye an attıktan sonra: r i Asker yiiklii harb filomuz) İskenderundan hareket etti ( Gemilerimizin denize açıldığı haberi üzerine Ball, Atinaya gidişini §{ geciktirerek Washington'la temas edip İnönü ile bir daha görüştü W{ Ankara 14 (Cumhurı\et Teleks) Amerıka Bıle=ık Devletlen Dı^ ıslerı Baıcan'ıgı Mu«te"=aıı Georgp Bal) Maka'ios u ıkna edemeder dondugu Esenboga Ha\a ^lanındd oasın men^uplarına «Kıbnsta bu! duğum durumun vehametı bızı "=on derece «ar«tı Adada barıs ve su kunu sağla\acak çarelerı arama>a devam etmemız gereKtıgını anla dık« demıstır Di'islerı Bakanı Erkın Ball ıle \aptıgı goru^meden sonra «Maka rıo" tngılı? Amer'kan teklıfını reddetmıç'ır» *ekhndp komı^mıi'; *rkası Sa 7 Sü 1 de Home " ingiltere • • • • un sozu Washınjton 14 (Rad\o) • ingiltere Ba<=bakanı Sır Ho = = me bu akşam vapılan bır te lev 7\ on mulakat nda Kıbrıa ^ ^ ' gonderılecek mılletlerarası ^Z kuvvetın Guvenl k Kon^evı ZSZ nın emrıne gıremı\ ecegını :^z bıldımıştır ~~* Sır Home konusma^ında ~ ^tıerıkan \e îngıltere nın Arkası Sa 7 Su 5 te SSS edemez,, ctedi Harb filomuzun ; harekâtı lskenderun 4, (Gunev lllerı Merkez Burosu bıldırnor Bu sabahın erken saatlerınde ( lıman mırda bulunan sıvıl gemılerın hepsı Rıhtımdan airılmislar tiunların verını harb çemılpnmız aîmıstır ( Yenı l>=kele ve Sarısekıde kı I\ATO Lımanına da jana « n gemılerımıze asker ve malzeme vuklenmıştır L.manımızda bulunan do nanmava aıt harb gemılen gece saat 21 de meçhul bır ıstıkamete açılmı«lar bunları naklne gemılen takıp etmıştır Arkası fea 7, Su 5 te I C umhuriyet SııKn. Rad\ofoto (CUMHURtYET KV Lımasol'da bır Turkun cesedı basında poz veren EOKAcıIar Okuyucularının Bayramıını Kutlar Şeker Bavramı munasebethle çazetemiz \arın ve pazartesi gunleri cıkmıyacak. bu gunlerde Gazeteciler Cemivetınin «Ba\ram gazütesi» vayınlanacaktır. LimasoVdaki vahşiyane saldırt axerine TütUipe, Güventih Konsepini ikaz etti\ New l o r k (Bırleşmış Mılletler) pşlerı Bakan Yardımcısı (Musteşa 14 (a.a. A.P. Radyo) Turkıye n ) Ball ıle Makarıos arasında bır dun akşarn Guvenhk KonsevıneJ barış kuvvetının teşkılı konusun Kıbrıs Hum polısmın Rum ted ıla vapılan goruşmelerde bır netı hışçılerı ıle bırlıkte Lımasoldakı ceve vanlamaması uzenne, KıbTurfc cemaatıne saldırdığını bıldır rıslı Rumlar meselevı Guvenlık mış ve Turlclenn ımha tehlıkesıy Konsevıne ıntıkal ettırmek uzere Ie karşı karşıya bulunduğunu ıfa New York'a bır hevet gondermede etmıştır. se karar vermışlerdır Kıbrı« öte yandan, Lefkoşeden gelen Rum hukumetının Dısışlerı Baka haberlere gore de, Amerıka Dış Arkası Sa. 7, Sü 4 de Rumlar da Kıbrıs meselesini Konseye intikal I etlirmek üzere New York'a bir heyei gönderiyor * Başbakanın, Kıbrıs konusunda bir Amerikâıt gazefesine verdiği beyanat Ankara, 14 (a.a ) Ba^bar.an 1= < met Inonu nun Bırle»ık Amerıkarıt Boston sehnnde va\ınlanan «Th» Chrıstıan Scıence Monıtor» gazeteı nın Ortadoğu muhabırı Jolın Rlgo^ ıle 12 sjbat 1964 tarıh nde \ap1ic mulakat bugun açıklanmı=tır Mulakatın ba=ında Ba«bakan 1. met Inonu Mr Rıeos tan «Kıbrı | Arkası Sa 7 Su. 3 te Vergi zamlarını inceleyen Komisyonun görüşü açıkhndı Ziraî vergilerde odeme miktarına tavan olarak 30 bin liralık hasılat tesbit ve esnaf kategorisini belirten ölçüleri ' n 25 daraltan madde kabul edildi Ankara 14 (CumhCurivetTeleks) Juzumuna gerei.se \ergı sıste Vergı reform \e zanılarını ongo mınde gorulen ve vergı zi' aına .en kanun tasaniarını ınceleme^ »eDebı\et veren boşlukları doldu !e gorevlı Geçıcı Vergı Komısvonu rarak, vergılerın venmlılıçını art nun çalışmaları haklanda Komı< tırmak %e vergı rdaletını sagla ^ n Baskanı Sefık tnan ıle sozcu mak zaruretme manroı^tır Kuştu özal bır açıklama vapmiy 2 Komısyoo, tJk olarak «elır lar ve bu könuda bılgı vermışler \eıgısı tasarısım ele almış raad dır rieler uzerınde, tam bır ahenk ıçın Yapılan açıklamada \er alan hu de çalı^arak, bugune kadar ınceleuslar şu oktalarda toplanmak riığı maddelerı j s ıttrîakla jahut ddır ta ıttıfaka çok \akın bır çogunluk1 Komı^on gerek Kalkmma la kabul etmıştır "lanının ıkıncı dılımı olan 1964 3 KomMon ta«ar lar uzerınde »ıtçesıne dahıl >atırımlaxın ge çalışırken adıl \eumh \ n p ı zı rektırdıgı ek fınansman ıhtı>acının Arkası Sa. 7. Su 2 de u h rU Rumlar dün de Baf'ta Türkfere saldırdılar Selâhattin" Güler . Bildiriyor 14 Kıbrıs lı Kumlar tecavuzlenne bu sabah ' n d a d e v a m etmışlerd l r Sabahın erken saatlerınde rum mevzılerınden Turkler uzenne sur e k h ol »ralt ate? edılmıve başlanm i 5 b u ate ? ^Smuru «aat 08 15 e kadar surmuş'ur Rumların saldın " sıra'inda Mu^ta'a Ha^an Yor*a"" adında bır Turk mucahıdı » c h l t duşmu«;tur Bır ara durakhva n a'es ^ağmuru saat 12 de >emden baslamıstır Öğleden sonra da Arkası Sa 7 Sü. 3 de !' ı a n e B a f K a z a Urfada bir öğretnteıt iki Atatürk büstünii parçaladı Yakalanarak tevkif edilen sanık, camide vaaz veren vâizin tesiri altında kaldığını ifade etti Lrfa, 14 (Guney îllerı Merkez Burosn Teleks) Ulucamıde va az \eren bır vaız'ın tesırı altında kalan bır ılkokul oğretmenı, kıtapçı dukkanından aldıgı ıkı Ataturk bustunu kırarak parçalamıstır Ma alesef ılkokul oğretmenının gerek kıtapçı dükkânında ve gerekse ca mıde vaptığı bu alçakça teca\u?ı Adana 14, Guney lllerı Merkez Kimse manı olmamıs sanık kaçmış BurosuTeleks) Nurculuğu o\ bılahare vakalanmıştır duğu ılerı surulen Cevhan Savcısı Uiu Camide vaaz \eren ömeı Mahmut Ramazanoğlu hakkındakı adh \aız, tbrahım pejgamberın ıdari sonışturma sona ermış ve butun putları kırdığını \e putlara Savcı hakkında Turk Ceza Kanu tapanlarn \erının cehennem oldu nunun 312/1 maddesıne gore 3 av ğunu ":o\lemıstır Bu vaazı dınlı dan 1 yıla kadar hapsedılmesı ıd \en Osman Nurı Amasvah adında dıa«ıyle dâvâ açılma<;ına karar ve kı ılkokul oSretmenı, Sara\onun \rkasi Sa 7 Su 3 te Arkası Sa 7 Sü 3 te Bir savcı hakkında nurculuktar dâva açıldı Parlâmentoda bu hafta Partüer kanun tasarısı Haftanın Portıesi: Mustafa Kaplan ve Ahmet Er Adlıyede Anadoluda kar ıe tipi bütün şiddeti ile devam ediyor Tunceli'de bir karı koca donarak öldü, Sivasm köyleri ile irtibatı kesüdi, kurtlar hayvanları parçaladı Orta ve Doğu Anadoluda kar ve tıpı butun şıddetıjle devam etmektedır Sıvasta v llardanben go rulmemış bır şekılde devam eden kıs ve kar sebebn Ie «ehırle ır tıbatı kesılen bır kov bavramı bır şun once vapmıştır Bu arada aç kalan kurtlar ağılları ba^arak 1 Ankara, 14 (Cumhurhet Teleks naj vanları pa>çalamı« bır kan 2o56 ^avılı Hakımler Kanununa .oca volda donarak olmustur geçıcı bır madde eklenmesıne da St\7AS Son vıllarda gorulır kanun tasarısı Cumhurıvet Senatosu Anavasa ve Adalet Komısvonlarında da Mıllet Meclısınde kabul edilen eklıjle avnen ka Arkası Sa. 7, Sü. 3 d e Bir yıl staj yapan adaylar da hâkimliğe tâyin edilebilecekler Siyari parti temsilcileri partiler kanun tasarısım görüsmek üzere toplandılar Ankara 14, (a a ) Snası Parti ler Kanunu Ta«ari"=ı uzerınde goruemelerde bu unmak uzere, CK MP dışındakı sıvası partılerın tern «ılcılerı bu sabah bır toplantı vap mıslardır Bu toplantıva AP den Grup Ba« kan Vekılı Istanbul Mılletvekılı Mahmut Rıza Ber f an Adana mıi letvekılı Al met Topaloglu ve Gı resun mılletvekılı Ltern Kılıçog lu CHP den Grup Ba<kan Vekılı Burdur mılletvekılı Prof Fethı Çe^ıkbaş, Ankara mılletvekılı E mın Paksut ve fs*anbııl mılletvekılı Co^kun Ki'fd, MP den parti genel sekreterı Yozgat mılletvekı lı Ismaıl Hakkı Akdoğan ıle Kır şehır mılletvekılı Halıl Özmen \ e YTP den de Hatav mılletvekılı Se kıp Inal ıle Aj dın mılletvekılı Or han Apaydın katılmışlardır. CKMP toplantı>a ıştırak etme•nı^tır 14 lerden Ahmet Er | Gürültüye getirilen ve Mustafa Kaplan'm Askeriik yapan ceza şarkıcı Adnan dün ifadeleri alındı Pekak hakkında Koridor Nihat ERIM Haftanın olayı: Bugün 5. sahifemizde €Anayasa>ı tağvır ve tebdıl et la ılgıh olarak dun, şehrımızde bumek ve T.B M Meclısını ıskat ıçın lunan 14 lerden Mustafa Kaplan memıs ^ıddette aır kısın hjkum surduğu ılımızde aç kalan kurtlar şehnmızın kenar mahallelerıne v e bazı koj lere kadar ınnaıçlerdır Dun gece şehrımızın 9 Evler semtınde Ahmet Mar adındakı şah^ın ağıhna «aldıran kurtlar, ıkı ınek ıle 15 kumes havvanını Darçalamı<:tır Keza merke?e bağh Ovacık ko\une ınen bır aç kurt Arkası Sa. 7 Su 6 da Dünya Yeşiloy teşkilâiı üyesi sigaronın zarorlarını aniaiırken yirmi beş dakikada 3 sigora [çti sıgarava al şmasını on mıs bulunan Prof Vdlen, >^ısara lemek içtn çalışmalar japan Dun hakkında muteveffa Başkan Kcnya Yeşılay Teşkılatı Idarecılerın ned> tarafından hazırlatılan raj,o.den îsveçh Prof. Carl Axel Va ru ovdukten sonra «Raporun \agızlı ıttıfak yapmak» ıddıasıyle An ıle Ahmet Er, 3 Sorgu Yargıçlığı SOrHSİIiriHa dCllfil len, dun yaptığı 25 dakıkalık ba vınlanmasından sonra bırçok gc ıç kara'da açılmış bulunan tahkıkat na gıderek ıfade vermışlerdır. Bı»•ıwı«ıın« ^ f na gıderek ıfade vermışlerdır. Bısın toplantısında uç sıgara ıçmış sıgarajı bıraktıiar Bunların =aMlındığı gıbı, 14'ler hakkında daha Adana, 14 (Gunev Illeri Merkez tır sı oğretıcı bır fılmın gosterıln n once ajnı suç ısnadıjle Askerı Burosn Teleks) Askerlık goreTurkıyeye Yeşılavcılık konusun den sonra 250 bıne \ukseldı » deMahkemede dâva açılmak ısten vını şehrımızdekı bır koyde jedek da konferanslar vermek uzere gel' Arkası Sa 7 Sü 6 da m ş ancak mahkemenın vazıfesız subay oğretmen olarak yapan se^ 1 k kararı vermesı uzenne durum j «anatkârı Adnan Pekak hakkında Ankara Adlıvesıne ıntıkal etmıştı I 4rka<ı S». 7, Su. 3 te Ev basan îki zorba misafir olan bir kızı kaçıımak istedi (evhan, 11 (Guney tllen Merke/ Burosn Teleks) Elı sılâhlı ık zorba bır e\ı ba<=arak mı^afır o aı bır kızı kaçırmak ısteraı<!, muval fak o!ama\ınca da bır kadnı >a rala\ıp kaçmıslardır Gece «aat 21 de evın onune ta^ sı ıle eelen zorbalar ıçen gınp kı zı Kaçırmak ıitemıslerdır Ev « d hıbı huna manı olmu":, fakat td banca kur«unu ıle varalanmıs kı da eızlendığı bır odada kapm kı lıtlnerek zo^baların elınden kuı tulmu>=tur M S \ı Eoturemıj'en Dervış Ars lan ve Halıl Bu'utbeyaz adh ınu teca\ızlfr kacmı^lardır Polıs vf landarmd tarafırdan aranmaktacıı Bir tavşanı paylaşamıyan 11 avcı birbirine girdi Adana'da, kardeşini yabanî hayvan zannederek vuran bir şahıs da tevkif edildi Mağara, 14 (Gunev lllerı Merkez dan da Efendı özturk Hacı özBurosuTeleks) Tavşan avına turk, Satı Ankan ağır surette ya riKan 11 koylu, av kopeklerının ralanmışlardır. bırbırını ısırması uzenne ıkıje av Orman ıçındekı kavga, guçluk i Imıs ve beş kışı bıçak, taş ve soIe bastırılmış, 6 sanık yakalanmış pa ıle ağır surette > aralanmıstır 5 ağır jaralı da tedavı edılmek Avcılar, ajnı anda gorduklen uzere sağhk merkezıne kaldırıl bır tavşanın uzenne ates edıp de mıştır. Her ıkı tarafın aılelenmn lık deşık etmış ve kopeklerını a bırbırlerıyle kavgaya tutuçmama\in uzenne koşturmuslardır Bu lan ıçın de koyde tertıbat alınarada kopekler tavsanı bırbırlerı mıştır. n l n ağzmdan almak ıçın kavga eKardesıni vnrdu BIK KAT DOLUSU Şehrırruzde, sayısı gun geçtıkce artan «Amerıkan Pczarlarına» gızlı yolAdana 14 (Gunev Illeri Merkez l?rdan Amenkan eşyası temın eden 5 kısılık bı r kaçakcı şebekesı, dun Malî Polıs tarafından 100 lerıaın ılk ısabetı kajdettıklerını Burosu Teleks) Fundalıkla 3in liralık kaçak eşja ıle bırlıkte ele geçırılm ştır Rumelı caddesı 34 numaralı apartmanın zemın ılerı surerek kavgava tutuşmuş nn ıçınde dola^an kardeşini ya •^atını depo halıne getıren bu kaçakçılar son olaıa'î «41AC 854« Dİakalı arabavla Izmıtten çeşıtlı banı havvdin zannederek uzerıne \merıkan eşjası ıle Istanbula gelıslerınden ıt ba n tâkıp çdılmışler ve esvaları depova boşaltır fkı grupa avrılan avcılardan bı ate« edıp olumurc sebebıvet veıken vakalanmislardır. Agâh Karatekın Nıvazı Kandcmır, Seyfettın Şı§man, Emin Aslaıı ve M rmcı grupta olan Mı Ba\ık Bur ren O'mdn Mnnift "p\ k f edılmi"^ Bayık, ıkıncı grupta olanlar Arkası Sa 7, Su. 3 te l ^"jhan adh kaçakçılar, nezaret altına alınmışlardır Yesilay Cemıjeünde >apdan toplantıdan bır gorunuş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog