Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Beşiktaş mı, F. Bahçemi, G. Saraymı? Cumhuriyet . K, F.B. G.S. DIĞERLERI FIKRI YOK HALK EĞİLİMLERİ Türkîyede sevilen takım: FENERBAHÇE G. Saray ikinci, Beşiktaş üçüncü Ankelte Galatasarayın, Beşiktaştan fazla oy almasına sebep olarak SarıKırmızılı armanın, son yıllarda aldığı şampiyonluklar gösteriliyor. Ziya Nebioğlu I Bilimsel metotla ilk anketi halk oyuna sunuyor %20.. Türk Kamu oyunda spor kulüplerinin sahip olduklan taraftar yekununu gösterir grafik Ceza Heyetinin hediyesi bayram «BEŞİKTAŞ'I Ml?...» «FENERBAHÇE'Yİ Mİ?...» «GALATASARAY'I Mİ?...» •Ya ya ya, sa sa şs...» diye ses tellerini bütfin (rüclertyle torlıyan yüzfer, binler, onbinler. Tuttukları takımı seyretme rontlnlufundan azak kaldıkları için bağırarak deşarj olraa yerine, radyoları başında kendilerini sinirleriyle yiyen 10 binler, 100 binler, railyonlar. Stadda, sokakta, okulda. kahvede, hattâ evde; tnttnkları takım yüzünden birbirlerine girenler, karakollara dfişenler.. Kısaca, mağlâp oldaklan zaman iizülen, galip geldiklerinde sevinenler, Beşiktaşı mı? Fenerbahçeyi rai? Galatasarayı mı? Yoksa baska bir takımı mı tntuyorlar? Ba sornva cevap vermek sanıldığı kadar kolay olmasa gerek. Hangi futbol meraklısı bn gornya tarafsız cevap verebilir? Galatasaraylı ise Türkiyede en çok taraftarı olan takımın Gilatasaray, Beşiktaşlı ise Türkiyede en çok taraftarı olan takımın Beşiktaş oidnğnnn söyliyecek. Camhuriyet Halk Eğilimlerl Servisi fotbolseverler kadar, futbolla alâkalı olmıyanları da ilgilendiren, münakaşalara yol açan ba konnya özel yargılardan knrtararak bilimsel metotla çözmüs bnlnnuyor. Merkez Danışraa Kuralu va «ifeden affeden Malik Yolaç F.BahçeliŞerefel A.İhsana dal5 ay ceza verildi Kılıç da 6 ay hak mahrumiyeti aldı Büyük maç için Beşiktaş meneceri "îormtımuz iyidir, herkesin bizi £avori görmemesine memnunuz,, diyor FENERBAHÇEDE Ankara, 13 (CamhuriyetTeleks) takımı dfin Merkez Ceza Heyeti haitalık Fenerbthçe futbol mutad toplantısım dün gece yapa sabah kendi stadında normal anrak 20 dosyadan 9 unun tekemmül trenmanını yapmıştır. Çalifmaya etmiş olduğunu tesbitle ceza da dün tek başına antrenman yapan q;tmıştır. JNedim katılmamıştır. Takım bu Fenerbahçe Gençlerbirliği m» i çift kale denemesinde hırılı ve ında maçın hakemine kavlen ha | formda görünmüştür. karetten takım kaptanı Şerei Has'a Tekni'< Komitenin tesbit «ttiği <0 gün, aynı maçta top yok iken futbolcular, cuma akşamı Mano rakîbine tekme atan AU Ihsan'aPalaıta kampa girecektir. 45 gün men cezaları verilmiştir. Maçın hakemi Difer eezalar Fenerbahçe Beşiktaı maçı BaKanmpaşah Gazanfer 45, Sedat tı Almanya Tederasyonuna men30'ar gün, Hatay Kanatlıspor'dan sup beynelmilel hakem Kreitlein Bedri Izmirliye müebbet, Süleyma Rudolf tarafmdan yönetilecektir. niyeli Metin ile Adaletli Mehmede BİBOL ÇALJŞIYOE Dünkü antrenmanda B.ıol, toplu artistık 45'er gün ve Süleymaniye antrenbnumaralar yaparken Özcan, Şeref ve Özer de kendisini seyredi rü Nihat Şar'a ihtar, Yolsporlu Ahyorlardi. Fotograf: Tülây DlVlTÇtOĞLU met'e 30 gün, Yenimahalleden Fik ret'e 45 ve Güneşspordan Erol Taftaya 20 gün müsabakalardan men cezaları verilmiştir. Ayrıca bir gazetede Federasyona ve Hakem Komitesine ve maçın hakemine hakaret eden Galatasar«y eski meneceri Gündüz Kılıç 6 ay hak mahrumiyeti almıştır. Bu duruma göre Şeref r« Ali Ihıanın Besiktaı maçınd» yer »lıp almıyacağı karışık bir duruma gelmistir. Eğer tebligat iki gün içinde yetişirse bu oyuncular oymyamıyacaklardır. Ceza Heyeti Başkanı Recai Aykun, cBizler kararı verdik, ötesine kanşmayız. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü usulü ne ise onu yapar» demiştir. BEŞtKTAŞ • 1724 • BEŞİKTAŞ •• 30.64 FENERBAHÇE Ankara 13 (CnmhnriyetTeleki) •• 18.15 GALATASARAY .. Devlet Bakanı Malik Yolaç bu •••••••••••••»»••••••• •i 6.10 DÎGER KULÜPLER gün yaptığı basın toplantısında •i 27.87 FİKRİ YOK Merkez Danışma Kurulu üyelerini vazifeden affettiğini söylemiş ve ••100.00 TOPLAM yeni heyeti açıklamıştır. Yolaç, hukukçulara danıştıktan sonra bu kaTabloda da görüldüğü gibi, kama ların sayısı da, nispetleri de oldnkrarı verdig"ini, Başbakanm da bu oyanan '.30.64 ü Fenerbahçe ta ça büyüktür. Tablomuzda «Fikri konuda tasvibini aldığını söylemiş raftarı veya sempatizanıdır. Fener vok» adı altında toplanan spor bilve Tür> sporunun reforma ihtiyabahçeyi • ,18.15 lik taraftar veya gisinden yoksun kişiler nispetinin sempatizan toplalagn ile Galatasa '.27.87 ye nlaştıgı tesbit edilmiscı olduğunu belirtmiştir. ray takip etmektedir. Beşiktaş çok tir. Kanaatimizce sporla ilgiıi olÇalışmalanna devam edeceğini küçük bir farkla Galatasaraydan mıyanlar nispeti yüksek olmakla belirten Devlet Bakanı «esas r»' geri kalmış ve kama oynndaki ta beraber, pek de anormal defildir. form Beden Terbiyesi Teşkilat Ka Milftno U (AJ>.) Avrupa Şam raftar nispetinin 'H7.24 olduğn an Yalnız, burada bir noktaya denununun çıkması ile olacaktır» de piyon Takımlar Turnuvasının bufün burada yapılan 4. tur maçın laşılmıştır. Ba darama göre, «Türk ğinmek istiyornz. Şöyle ki: miştir. da 1963 yılı şampiyonu Milân, rakama oynnan en popüler takımı Memleketimizde sporla ilgill olan Açıklanan yeni Merkez Damşma kibi Real Madrid'i 20 yenmiştir. hangisidir?» sorasnna verilecek ce lar yüzdesi ile seçimle ilgisi olanvabın karşılıgı hiç münakaşasız lar yüzdesi arasında büyük bir benKurulu üyeleri şunlardır: «Burhan Buna rağmen geçen ay Madridde Fenerbahçe olacaktır. Türkiyede zerlik vardır. 1963 seçimlerine isFelek, Vildan Açir Savaşır, Suat oynanan ilk maçı 41 kazanmış o ikinei derecede tutnlan knlüplerin tirak ederek ilgi gösterenler yüzBolayir, Muhterem özyurt, Selâlan îspanyollar Milân'ı elemiş ve şimdilik şanslan birbirlerine çok desi *ı75.50. 1963 yılı sonnnda sporhattin Beliren.» yarıfinale ilerlemişlerdir. Real yaklasık görülmekle beraber Gala la ilçili olanlar yüzdesi ise 'ı72.13 Bu duruma göre Rasim Adasal, Madrid bu turnuvanın şimdiye tasarayın önde oldağu ortaya çıkNuri Gücüyener, Rauf Meleksoy, kadar 5 kere şampiyonluğunu ka maktadır. Ba netice düne kadar zanmıştı. Kuruldan affedilmişlerdir. Türk kama oyanan çoğanlakla YARIN: Üç büyüklerin yaptıgı popülerlik tasnif sırasım durumu bölgelere değiştirmiş balonmaktadır. Bnnnn sebebini 1950 yılından bn yana bilgöre değişiyor. hassa fntbolda aldıçı başanlara bağlaraak gerekir. Bunun yanısıra son yıllarda Gslatasaray futbol ta kımında Karadeniz ve Güneydogu Anadola bölgelerinden genç elc manların yer almasi, îstanbnl çevresi dısında taraftar toplamasına sebep olmnstor. Merkez Danışma Kurulunu vazifeden affeden M. Yolaç yeni Heyeti de açıkladF En popüler kulüp Memleketin Snemll sorunlarına ve ilginç olaylara egilen H.E.S., yeni yıl münasebetiyle düzenlediği 4 nnmaralı ankette, «Hangi spor knlübünü tatayorsnnoz?» sorusnna yer verdi. örneklerae metodo ile ynrdun 18 ilinde 1260 kişiye nvgulanan anketin tasnifi ve Türkiye 61çüsündcki degerlendirUmeşi şöyledir : SPOR KULÜPLERİ Taraftarlar Milan Real'i 2 0 yendi. fakat elendi rtnarn'au.'l Para hırsı Jeffries'i tekrar ringe sürühlüyor... Hazırlıyanlar: Yb. Nihat IŞITMAN ve Sezaî PAKER= küçük oldnğn için, ayn ayn degerlendirilraemişlerdir. Diğerleri adı 8 altında toplanan, küçük çapta olsa Boks'ta, «Aç boksBr, lyi terk eden Jaffries, milyonlann = da, balkın sevgisini kazanmış taboksördür» şeklinde çok doğra sembolüydü sanki Otoriteler, E kımları sıralıyabiliriz : bir SÖT. vardır «Asil sanat» ta mücadele meydanına çıkması ~ tstanbalspor, Beykoz, Vefa, Ka, ribinde hiç bir üniversite me nı ve boks ünvanlannın en kıy E ragümrük, Gençlerbirliği, Hacet «unu şampiyonluk tahtına çırnetlisi, «Şampiyonlar sampi E tepe, P.T.T., Göztepe, Ksrşıyaka. kamamış, buna mukabil, bir yonlnğn» taeını tekrar beyaz E Altınorda, Altay ve çesitli iilerin oçün yemek için eldiven sı•rk'a maletmesi için yalvan Z mahallî knlflpieri, kan boU«iorlerden çoga, nıun yorlardı kendisine. Ve Cor E • vıllar rmglerde saltanat JÜr bett'in ıdman vericisi, koca = Anketimlzin «Hangi spor kolfibümüşlerdir Sefalet içinde büJeffries, ba israrlsr karşısın E nü tutnyorsunuz?» sorusana eevap vüyen Johnson da, tam H sene, da daha fazla dayanamıyacak E vermiyenlerin, başka bir deyişle, rakîplerinin detnir vıımrukla tı... Yarın dev ruaç E sporla veya fatbolla ilgisi olmıyan nna siper etmisti vücudonu. lack Johnson, 7,5 yıl ringlerde zaferden zafere koştu. lohnson. zenci olduğundan sevilmiyordu ama, O'nun möstesna degerini takdir ptmiyen >ok çibivdi. tdeal bir »ğır sikletti ve âdeta boks için yaratıl tııstı. Kuvvetli. cesur, muka*'im ve her iki koluna aynı mü kemmellikte kallanıyordn'Rinçlerin Buldozeri.» Tek bir vumrnkla mandayı devirdiji ıçin. O'na «Manda yıkan Jack» 'âkabını takmışlardı. Hâşin. vahşi ve öldürücü stili ile, en nabayi.çitleri bile yıldırıyordu. Vanlış ve egoist bir bc.va^ ırk üstünlüsü teorîsi, altı >ıldan heri riııctfn uzaU ka'mış ve vücudu hamlasmış leffricsın tekrar rınee dönmesine se bep oldıı Halk O'nu cnk tu!u tzmir takimlan i Ankars, takımlar kamaİle mabal 1! bszı oyandan kendi güeleri ölçüsünde taraftar top | toplamışlardır. Fakat bnnlarınçok ladıfı sempatizanlar sayısı Üç bflyüklerin yanınra tstanbai Şampiyonasınds Barsa Bölgesi takım halinde sampiyon olurken, ferdi tasnifte de yine Bursalı 2 ögrenei İlk nrayı isgal edlyorlardh Resimde, sampiyon Barsa Bölgesi topla atış sırasında; diğerinde ıaa yılın hakemi seçilen Nurettin Yardakal'a Federasyon Başkanı tarafından kapa verilirken görülüyor. Beşiktaş Futbol Takımı menejeTürkiye okullararası ınüsabakai ri Sadri Usuuğlu, Fenerbahçe mar dün Dolmabahçe stadmda ni çı için Beşiktaş takımının formda, ayete ermiştir. Zevkli ve çok isa kazanma sanslannın ortada oldu: ğunu söylemiş ve «Fenerbahçeye betli geçen müsabakalarda Burj karşı defans yapmamız gülünç osalı talebeler hedefleri rakiplerin lur> demiştir. den daha ıyi görmüşlerdir. Bu a Menejer, kuvvetli bir Fenerbahrada Avrupa şampıvonu Yücel Cavkaytar gibi küçük okçu Zafer çe ile karşılaşacaklarını, buna rağYasa güzel bir derece elde ederek men kendılerinin de eksikleri olmadığını ve rakiplerinden üstün Cavkatar'ı da geçmıştir. olduklarını da ifade ederek, «önHakemlerden Nurettin Yurdaceki maçlarda gazettler bizi favokul ile Şahabettin Düzer yıhn en ri görüyorlardı, fakat çimdi favorı iyi, faal ve centilmen hakemi o görmüyorlar, memnunum» demişAnkara, 13 (CamhuriyetTeleks) larak seçilmişler, Fedensyon Ba? tir. Basketbol Federasyonu Başkanı kanı Fazıl Özok da kendilerine] Siyah Beyazlılar dün sabah Şe Turgut Atakol'un Federasyon Baş birer kupa vermiştir. dair 70, 60, 50 ve 30 metre hedeflerde| ref Stadında tam takım halinde 2 kanlığmdan istifa ettiğine şu neticeler ahnmıştır: I saat süren bir antrenman yapmış mektubunu Genel Müdürlüğe vcr1 Kudret Tanrıöver (Bursa) itır. Çalışmalarda bütün futbolcu miştir. Atakol'un bu mektubu gızların hırslı gözükmesi, idarecileri, li tutulmakla beraber kabul edi517 puan bılhassa menejen sevindirmıştir. 2 Yıldırım özbağ (Bursa) Bekâr futbolculardan Necmi, Sü lip edilmiyeceği henüz belli değildir. Bununla beraber Atakol'un 446 puan reyya, Muhittin, Yüksel, Güven, kararınm kesın olduğu öğrenıl3 Ali Parmaksız (Ankara) Sanlı, Rahmı, Hüseyın bugün yapı miştir. 412 puan lacak antrenmandan »onra Yeni4 Zafer Ya?a (Ankara) 363 köyde kampa gireceklerdir. Sürey Bilindiği gibi, reformcu Bakan yanın durumu bugün belli olacak Malik Yolaç, teşkilâtın revizyonpuan tır. Evli futbolculara bayram mü dan geç;rüeceğini ve geniş çapta 5 Ayhan Kır (Ankara) 302 bildirmişntıebetiyl» izin verilmistir. Onlar değisiklikler olacağmı puan tir. BAŞARILI TAKIM VE YILIN HAKEMİ Okullararası Okçuluk Takım tasnifi: da yarın kampa katılacaklardır. Okullararası okculukta Bursa bölgesi sampiyon oldu Turgut Atakol istifa etti 1 Bursa 2 Ankara 3 Edirne 4 Manisa 5 Eskişehir 1233 1077 460 309 296 puan puan puan puan puan HERDEM TEYZE Olimpiyat komitesi başkanı istifa etti NASltDE&İL Mi ? Lozarı 13 (a.a.) «Uluslararası Olimpiyat Komitesi» Başkanı Otto Mayer, 1964 ekiminde yürürlüğe girmek kaydiyle. görevinden istifa etmiştir. Otto Mayer, istifasınm sebebini açıklamamıştır. «Uluslararası Olimpiyat Komitesi» nin Asbaşkanı Avery Brundage Lozanda bulunmaktadır. nıııııııımııııııiMimıııııııııııııııııı Kenerbahçelı ahetlerder Merdol Gerçin in babısı Cüneyt Gerçın dün vefa» etmışlir üerçın aılesine başsağlığı dileriz. Merdol Gcrcinin babası vefat etti Besiklajlılar da dün hırslı bir antrenman yaplılar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog