Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

1 YUR" i.<ıııııııııııı:ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııı^ Ankara 13, (CnmhnriyetTeleiu) Bakanlıklar ait kademe memurla Kıbns Rumlannı Kıbrıs Türkleribah Uras, delil yetersizliğı yüzün hafif ve ağır yaralı bulunmaktadır. kopos Makarios Ue yaptığı uıun îngiliz makamlarımn bu sabah görüşmelere rağmen, Rumlann sı Karasularımızın altı ile oniki rının katılacagı bir tâli komitenin ne karşı 21 aralık 1963 den Itibaden dün serbest bırakılmıştır. Tah ren katliâma sevketmeltri muvaçıkarılmasını öngö kurulmaıı kararlastınlmıstır. liye karan 3. Sorgu Hâkimliği ta yayınladığı bir tebliğde bu sabah yasetinde bir değişiklik olmadığını deniz miline ren kanun tasarısı Dısisleri Komis 4) Sivil savunma fonunun si cehesinde Kıbns konusunun tikip rafından verilmiştir. Bilindiği gi Limasol'da EOKA'cı Rumların oto açıklamaktadırlar. yonunun bugünkü toplantısında vil savunma hizmetlennde kulla edeceği seyre göre zuhur edecek bi Misbah Uras önceki gün îspan1 matik makinalı tüfeklerle hücuma Elbistan 13, (Güney İlleri Merkez Bürosu Teleks) Makarios'un görüşlerini aksettı görüçülerek kabul edilmiştir. nılması programının tçişleri Bakan politik, sosyal, ekozıomik ve külg«çtikleri bilirtilmekte ve Kıbrısh Camide verdiği vaazda eşapka giyenlerin dini yoktur» diyen 20 Komisyonun bu konuda vermiş lığınca bir kere daha gözden geçi türel islemleri Türkiyenin Kıbns Rumların Türk mevzilerine karsı ren Lefteros gazetesi, Kıbrıs Kum maktaydı. poütika»ına uygun olarak ıımayaalarmdaki bir vaiz, savcılığm talebi üzerine tevkif edilmiştir. rilmesıne karar verilmiştir. girişitkler; «temizleme» harekâtın lannin birkaç güne kadar Güvtn olduğu mütalâa şöyledir: da zıhrh buldozerler kullandıkları lik Konseyine müracaat edecekle • Müzakere mevzuu tasarı kara Bunlardan başka Mılli Güvenlik nında ve yetkıli bır şekilde tâkıp Sivasın Zarm ilçesinden Elbistana gelen ve Şamdaki bir sürmekte ve G^orçe ^ularımızın balık vesair canlı kay Kurulu Genel Sekreterliğinin 46 etmek ve sonuçlandırmak mtkuEriın da ilâve edilmektedir. Ingiliz kay rini ilerı İmamHatip Okulundan mezun olduğunu söyliyen, 20 yaşların 1963 faaliyet raporu diyle MillJ Savunma, tçişleri, Dışdakl Kâni Güçlü adındaki vaiz'in camide «beş rekât namaz kıl = B»staralı 1 inci «ahifede ^aklanna göre Limasol'un batı ke. Bali'un dun yaptığı gdrüsmelere naklardan millî ekonomımızın ıs maddelik Hükümetinin tifadesını temınat altına alması ve okunmuş ve kabul edilmiştır Ay ışlerı, Maliye, Mılli Eğıtim, Ticasımınde cereyan etmekte olan çar rağmen «Makarios mayıp da Ramazan ayında veya Cuma günleri naraaz kılanlar 3 «Kıbns, bu »tatüve uyarak Bır p l ş m a l a r d a k i l n f:lâk seslerinden tutumunun sağlam ve deŞişmez ol balıkçılık bolgesı ıhdası bakımın rıca 1964 programı da gözden ge ret, Ulastırma ve Turizm ve Takâürdir. Camiden çıkıp kahveye gidenler imansızdır. Kansını, = Türklere karşı havan duğunu, Birleşmis Milletlere gidil dan fayda'ı mulâhaza edilmiştir. matör telsizcilik kanun tasarısı üze nıtma Bakar.ları ile Genel Kurkızmı açık gezdirenler D dür. Şapka giyenlerin dini yok S leşmiş Milletlere üye olmuştur R u m ı a n n may Bafkanhğı temsilcilerinden = lNe yazık kı serbest rıza ve irade topları kullandıkları anlaşümakta mesi konusunda alınan Sîrarlar Türk karasılannın genişliğının 6 tur» dediği tesbit edilmiştir. Halkın şikâyeti üzerine hakkında dan hıç bir sekilde vaz jeçilmive ile 12 denız mılı olarak tâyin edil mürekkep bir karma teşkilât sısjj; üe giriştiklerı bu taahhütlere Rum jır. soruşturma açılan vaiz ifadesinde, aynı iddiaları serdetmiş ve Fransa ile mıs bulunması bu bakımdan tasa teminin kurulmasına karar v«rılE lar ilk günden başlıyarak saygjBir resmi Rum sözcüsü, EOK.V ceğini» yazmaktadır. ilk sorgusunu müteakıp tevkif edilerek cezaevine gönderilrniştir. rının komısvonumuzca yerinde gö Ş sızlık gösterroislerdır Bu davranı cıları takviye etmek üzere Lima Diğer Rum ga/eteleri de George Baştarafı I nel ıstaifede mistir. Bu karma sistem datta evrülmesine sebep teşkil etmistir.» Bir vaiz hakkında da tahkikat açıldı vel Bakanlar Kurulu içinde teş'S şın neticesi olarak bugün Kıbrıs1 sol'a büyük miktarda cephpne Ball'un yeni bir teklif getirmedisinatının öder.mesinde kullanılaAdıyaman 13, (Güney İlleri Merkez Bürosu Teleks) kı! edilmiş bulunan Kıbrıs Komita insanlık prensipleri rıakımmdan gönderildiğini ve ayrıca Rum bir. eını ve öne «urülen tekliflerin de cak ve bunun 6 milyon dolarhk tesı tarafından hazırlanacak vazibır liklerinin olay yerine hareket etKâhta ilçesinde kürtçe vaaz veren 23 yaşlarmdaki bir vaiz, şi 3 Rum topluluğunun varattığı İnönü tarafmdan kesinlikle Limasol'da Makarios kısmı derhal Türk hükümetinin fe tâlimatı içinde çalışacaktır. kâyet üzerine yakalanmış ve hakkında kovuşturma açümıştır. 2 facia devam ediyor Resmî devlet tiklerini söylemiştir. (Bastaralı ı ınet Sahifede) organlarını, resmî 'ievlet makam |Sadece 5000 Türk bulunmaktadır. reddedildiğini bi!dirmektedir. Diyarbakınn Hazro ilçesinden olan İsmail Çetin'in kürtçe öte yandan Başbakan Ismet tnö emıine âmade kılınacaktır. Bugünkü toplantıda Sıkı Yöneti lannı isgal eden Rumlar devlet po Buna karsılık Rumlann nüfusu Ball yuhalandı vaaz verdiği ihban üzerine olay mahalline giden jandarma asDıs ticaret rejimimizde kredili min uzatılmast da gorüşülmüs ve nü, bugün oğleden sonra Genel hsini çeteci EOKA teskilâtiyle el, 30.000 civanndadır. subayı, kendisini suçüstü yakalamıştır. Verdiği ifadede: Bu arada Limasol'da dün olayla Kurmay Başkanı Sunay ve Deniz ithalSta ver verilmedıği ıçin, an Sıkı Yönetimin iki «y «üre ile ele Türkleri öldürmede, evlerini.j Ateskes ihlâl edildi «Kürtçe vaaz vermeseydim, kimse bir şey anlamazdı» diyen Ismallannı yıkmakta kullanıvor. Sa Dün gece 20 Türk'ün ölümü ile rı filme almak isteyen Granada Kuvvetleri Kumandanı Uran ile laşmada satıcı kredilerinin, Mer uzattlması oy birliği ile kabul edil mail Çetin, adliyeye verilmiştir. Bilındiği gibi Kâhta ilçesinin mıştir. öte yandan vedrksubay dece bu müşahede artık Kıbrısta sonuçlanan çarpısmalardan sonra Televizyon Şirketi muhabirine zor görüşmüstur. 1 Saat 15.S0 da Başbakanlıga geien kez Bankasının ilgili Fransız Ban Uknik personelin askerî Mzmetleyüzde 75 i kürtçe konuşmaktadrr. medeni bir devlet Kuruluşu ve m o , ^ " olarak yapılan ateskes an. la mâni olunmus, Newsweek muha kaları ile yapacağı tall anlaş™*" rinin bir kıranını yatınmcı tiaire J a m a s l düzeni kalmadığıŞ bu sabah Rumlar tarafın birinin ise EOKA'cılar tarafmdan Ismet tnönü, heraen birkaç dakiCHP. li Başkanm madan ihlâl edilmiştir. Rumlar, Li otomobilinin eamı dipçikle kınl ka sonra Dısisleri Bakanhğı Genel larla, malt kredi halinde istimali lerde yapmalan •eklifi, SilShlı Antakya Muhabîrimimıstır. EOKA'cıîar Newsweek mu Sekreteri Bayramoğlunu kabul eKuvvetlerin bu personele olan ih masol'daki Türklerin ı zam icin Atatürk ş n l Erim daha sonra Cumhurbaşka teslim etmeleri ve Türksilâhlarını habirinin otomobilir.i durdurarak derek kendısinden Kıbrıstakı son derpiş olunmuştur. tiyacı gerekçesiyle kabul edilmezin kızı oldu mahalle. Satıcı kredilerinin sanayi ekip miştir. = Muavinine Kıbrıs «nayasasımn Rum polislerin sebestçe kendisini tartaklamışlar ve (Def durum ve Limasol olayları hakUzun yıllardan beri Antak heykeli tahsİSatl İptal ^ t a B l d l ğ l h a k l a n n M a k a r i o s c a ta. lerinde görmelçrinın temini şartı olun gidin pis Ingiliz gazetecileri) kında bilgı almış ve daha sonra. manı mübayaasında kullanılacak vazife Aaaatör telsizciliiin tabulti için m a n z a t n a n ya muhabirliğimizi yapmakta o#lilHi Ciğnenmesı yüzünden ile ates kesilebileceğini ifade et diyerek kendisine hskarette bu Başbakanlıga gelen Genel Kurmav kısım için vâde 10 yıl, faiz ise azaUlaşUrma Bakan lığı tarafmdan euııuı olan arkadasımız Sabahattin lunmuflardır. Başkanı Orgeneral Cevdet Sunayı E Dr. Küçük'ün Anayasa Mahkeme mişlerdir. Rumlar Limasol Türkmi yüzde 6 dır. bir kanun tasan» haarlanraflsı İ Ezer ile eşi Güzin Ezer'in bir dd d ğ Kb Silifke, 13 (Güney tlleri Mer = s* nezdinde dâva açtığını, Kıbns leri henüz bu teklif» cevap vermeObserver gazetesi muhabirinin kabul etmistir. tnönü ile Sunayıtı Cari malzeme ithaline muhassas da bugünkü toplantıda karar alkız çocuklan dünyaya gelmişt«ıf,nd«n Türk toplu den yeniden taarruza başlamışlar otomobilinde de bir dumdum kur görüsmesı bırbuçuk saat devam e' keı Bürosu • Teleks) C.H.P.' tir. Arkadasımm ve esini tebm;s ve bu göruşmeye Deniz Kuv kredi ise âzami 5 yıl vadeli ve yüz tına alınmıştır.» ş luğuna tanınmış bulunan haklann dır. Esasen can ve mal muhabirin güvenli şunu patladığı fakat öte yandan MilM Güvenlik Kurik eder. yavruya uzun 8mürli Belediye Başkamnın maaşı yok edilmekte olduğunu. Kıbns ğinin kalmadığı Limasol'da Türk sag salim kurtulduğu bildırılmek vetleri Kumandanı Oramiral Nec de 4,75 faizli olacaktır. rulu Genel Sekreteri Orgeneral ler dileriz. 16.55 arasında na zam yapmak ıçin, bütçedekı Sjradyosunun Türklerden «âsi» diye lerin meşru müdafaa için kulları tedir. Öte yandan Kıbrısta temas det Uran da 16 35 8,3 milyon dolarhk malt kredi Rafet Ulgenalp de gazetcilenn sode dıkları silâhlardan tecrit edilme. larma devam etmekte olan Ameri 20 dakika katılmıştır. ıbahsettiğinı belirterek şöyle Atatürk Heykeli tahsisatı ipSivas'ta suhunet Oramiral Uran. Basbakanlıktan ye gelince bunun vadesi 20 yıl rulannı cevapIandıraraJS bükümet Müstesan leri, imkânsız görülmektedir. Rum ka DiMsleri Bakanhğı vam etmiştir: tal edilmiştir. sığınağmm Ankaraya 40 kilometlar Türklerin silâhlarını bırakma George Baü'un otomobilı Rum ayrılırken basın mensuplarının so olup ilk resülmal tediyesi 5 yıl «Anayasa v e hukuk dışı davra30 a düştü Bölgede geniş yankılar yarulannı cevapsız bırakmış fakat sonra başlıyacaktır. Faiz İse re mesafede bir dağın delinmesi nışlarin başladığı andan itıbaren larını istemekle. onceden hazırla semtinden geçerken Rumlar. Ball'u ile yapılacağını ve bu sı£ın*£ın 500 neselı hali gorden kaçmamıstır. Supan bu olay üzerine, Beledıye Türkleri topyekun yuhalamıslardır. Sivaı 13, (Telefonla) ŞehTürklere tek tek ve bütünüyle ve mış oldukları yüzde 3,5 dur. kisilik olacafuu ifade etmiştir. nay ise hiç bır şey sovlemeden ve rimizde şiddetli soğuklar deMeclisınde bulunan iki avukat Türk toplumuna »erilen can, mal imha etme plânlarını daha kolay Ball. bu sabah saat 10 da MakaBöylece bu kredi anlasması datatbik edebilecekl^rini düsünmek rios'la üçüncü bir görüsme vap süratle otomobihne bınerek Genel vam etmektedir. Bu sabah ısı istifa etmistir. Diğer taraftan, ÎE ve başka türlü kayıplannın tüm hihnde ithal edileck mallann Kurmay Ba^kanlığına gıtmistır. tedirler. Siyasi Partiler Kanunu 30 dereceye düşerek yılın en mıstır. Belediye Başkamnın ıstifasını ^ı tazminatının sorumlu Rum vetkıSaat 17.05 de Basbakanlıktan ay pesinatına tekabül eden kısma ait soğuk günü yaşanmıştır. Şid^jlilerinden şimdıden ıstenmekte olGeorge Ball. Makarios ile, yarın öte yandan Ingiliz Kuvvetleri Baştarafı 1 nci sahifede rılan tnönu, gazetecılerm «üç ay j faizin düsüklüğü sebebiyle, mevistiyenler çoğalrr.ıştır. detli soğuklardan birçok evleduğuna ve bunu gerçekleştirmek Kumandanı General Young, Li veni bir görüşme daha yapacağını zuubahis kredinin vasatt faiz had zakere edilememiştir. için münferit müdahale hakkımızı rin su tesislerl donmuş, halk ıçın icabeden her türlü diplomatik masol'da ates ke'ilmesmı sağla söylemiştir. Meelisin dünkü birleşiminde taBelediye Meclisi, başkanlan kullanmamaya karar vermiştik. Fa di en çok yüzde 5 civannda ola. uzun süre «u sıkıntısı çekmişve hukukî teşebbüslerin yapılmış mak amacı ile Kıbrıslı Rumlarla sannın komisyona iade edilmesi olan Necmı Ünlü'nun maaşını kat bugunku Limasol olayları karşı caktır. DAKİKA: ür. Hâlen sehrimizde meyva konusunda bir önerge vererek Sibulunduğuna ve vapılmasına de temas etmeye çalışmaktadır. tngı| SON 1000 liradan 1750 liraya çıkartsında tutumumuz ne olacaktır?» so FAO Teknik yardımlariyie ilgili ve sebzeler donduğu ıçin sıkın yasi Partiler Kanunu tasansmın mış, fakat fakır bir bütçeye jvam olunacağına emin olmak tnte \\z Kumandan, Lımasoldakı kanlı anlasmalar imzalandı rusuna birkaç dakika sükut ettıkgörüsülmesıne mâni olan AP lıler tısı çekilmektedir. Manavlar, sahip oldukları ıçin de maaşı rız. Kıbns Temsilciler Meclisinin savaş durmadığı takdirde. tngiliz Makarios, yeni tngiliz ten sonra «hâdiseleri yakından ta Ankara 13, <CnmhBriyetTelek»> bugün de yeni bir önerge vererek tonlarca donmuş portakal içm vermek ıçin 10 bin liralık Ataaldığı bir takım ttararlardan da, blrlıklerinin şehrin kilit noktalarıAmerikan teklifini reddetti kip ediyoruz. Müsterih olunuz. ce Birleşmiş Milletler Gıda ve yok pahasına müşteri aramak türk Heykeli tahsisatını kaldır =] bahsediliyor. Kıbns Temsilciler nı işgal edeceklerını açıklamıştır. Kıbns buhranına kesın bir çö vabını vermiştir. înönü bu arada Tarım Teskilâtı (F.A.O.) Türkiye tasannın parti grup temsilcileriyle müzakere edilmesinden sonı* mıstır. tadır. Meclisi Rum ve Türk temsilcileriLefkoşe'ye selâm züm yolu bulmak için Amerika sorulan «arabuluculuk ıçın Mr nin gıda ihtiyacı için 3 proje kargörüşülmesini talep etmislerdir. nın bir araya gelmesiyle kurulur. Makarios'un tçişleri Bakanı tarafmdan girısilen tesebbus ba Spaak'ı mı teklif erüyoruz?» soru şıhğında 1.650.000 dolarhk bir tek. rıiımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııiıT Yalnız Rum üyeler Temsilciler Yorgacis ile Türk temsilcisi Rama sarısızlığa uğramış vebir NATO sunu ise FÖvle cevaplandırmıştır: nik yardımda bulunmuştur. Dıs önergenin aleyhinde konuaan CHP Genel Sekreter Yardıması Meclisini meydana getiremezler. dan Cemıl arasında Limasol'da a Barış Kuvvetinin Adaya gönderil• Hayır bir karar vermedik. He isleri Bakanhğı Genel Sekreteri Karar alamazlar. Kıbns anayasa teş kesilmesı konusunda yapılan mesi konusundakı yeni Ingiliz nüz kimseyı tesbit etmedik.. tktisadi tşler yardımcısı Kâmüran Turhan Feyzioğlu, bütün milletvekillerinin önerge vermeye hakkı sının emri budur. Bu hususun da görüşmeler sırasında Yorfiacis saat Amerikan teklifleri Makarios taBaşbakan tsmet tnönü. Başbakan Gürün il Birleşmis Milletler Tekolduğuna göre bu fekilde hareket öteki meselelerle birlikte Birleş 14 te Türk temsilcisine Türklerin rafmdan reddedilmiştir. lıktan Büyük Millet Meclisine gi nik Yardım temsilcileri C. E. Ward miş Milletlere. bütün ilgili dev silâhlarını teslim ve mevzilerini ınlasmalan edilmesi halinde parlâmento çaderek çahsmalarına bir süre daha bugün bu konudaki Makarios'nn demeci BafUnfı 1 incl sahlfede etmiştir. Bu suretle, kanalizasyon lısmalannm imkârtsız hale geleeeletlere ve diğer milletlerarası or terketmelerini bildirmistir. Limaımzalamışlardır. Makarios, bugun George Ball ve devam etmistir ğini belirtmiş ve bu hareketin iç yılında Almanyadan davet edilen harcamalarında gerekli para sağ ganlara hatırlatılması gerekir.» sol Türkleri bu ültimatoma şu ceSöz konusu anlaşmalarla 5636 tüzük hükümlerine aykın olduğuîngiliz Yüksek Komiseri Vekili Prof. Wildln çalışması ile' başla lanmış ve tstanbulun kanalizasyon Konuşması bütün Parlâmento ü vabı vermişlerdir: ton buğday, 2986 ton arpa, 782 ton nu ileri sürraüştür. Son Havadis Cyril Pickard ile yaptığı görüşmış, fakat yapılan tesisler artan meselesi çalışmalann başladığı 1926 yeleri tarafmdan tasvip gören « Lefkoşe'ye selâm gotürun, melerden sonra gazetecilere ver(Baştarafı l ıncı Sabifede) mısır, 980 ton yulaf, 432 ton kuru nüfusun ihtiyacını karşılamaktan Usul tartışmalannın yapıldığı yılından 73 yıl sonra 1999 yılında Prof. Erimden sonra söz alan AP denize kadar dayanacağız. Silâh diği demeçte şunları söylemiştir: fasulya, 254 ton tereyağı, 54 ton uzak olduğundan 1959 yılında çalış me ayrıca, gazetenin Ankara mupeynir ve 7.2 ton çay yardımı yapı sırada vakit ilerlemlf Te 5 AP li halledilmiş olacaktır. Hazırlanan milletvekili Reşat özarda, Kıbrıs vermek yok, teslim olmak yok.» « George Ball'un çalışmalarını habirlerinden Abdullah Necabet malara yeni bir yön verilerek Prof. miiletvekili ayağa kalkarak yeterolaylarının en şiddetli bir şekilde Çarpışmalann en korkunç olanı takdir ediyorum. Fakat teklif e Uras'ın ise beraetine karar ver lacakttr. Kehr tarafmdan yeni bir nazım plâ Kanalizasyon Kanunu Tasansı önüli çoğunluğun kalmasıru Uade ile devam ettiği sırada Kıbnsa gitti şehrin Arnavut Mescidi kesiminde Bu imzalanan anlasmalann öze Başkandan yoklama ygpmasım tadılen usulde kendileri ile mutabık mistir. nın hazırlanmasma geçilmiştir. müzdeki günlerde tçişleri Bakanlığini belirtmiş ve oradaki izlenim vuku bulmuş ve havan topu, ba değilim. Bizim çörüslerimiz farkProf. Kehr'in nezareti altında haSanıklann mahkumiyetine. Ce ti söyledir. lep etmistir. ğına gönderilecektir. leri konusunda «Yirmi binden faz zoka ve tank kullanan Rumların hdır. Teklif edilen plân kabul e lâl Bayar'ın tahliyesi sırasmda A Anlaşmada yurdumuzda ça Yapılan yoklanuı sooooda AP zırlanmakta olan Batı bölgesi naTürk kesimine saldıran tanklann dilirse durum daha karışık bir hal yetisen ağaç türleriyle lilerin oturumu terketmesi yözünKanalizasyon vergisi; arsaların la Türk ailesi evlerini bırakarak zım plinı tamamlanmış ve geçen yayınlamış oldukları «Zindandan buk günler içind* Baymdırlık Bakanh cephesıne göre tesbit edılecek bi göç etmiştir. Yunanistan Megalo dan birinin üzerinde Kıbns ve Yu alır » çıkan adam» başhklı bir yazı se yeni ormanlar kurulmasım sağla den yeterlioy çoğunluğu »ağlanatdea'yı gerçekleştirme çabası için nan bayrağının bulunması dikkati ğı tarafmdan tasdik edilmiştir. £aSiyas?'^artiçekmiştir. Dün gece kaleden atılarr Başpiskopos, bundan sonrakl tı Bölgesi Plânı Bakırköy havalihınaT^rjn Ira± /jjı rlımlafl da^eSİ fcurşünUrla yaralanan RefikaHav tumunun ne olacağı sorusurla sefttme^r'TJnronn müzakeresine bugün de geçilemesini içine almaktadlr. Kadıköy*île ' soırftt^TRükümef a'dSîa1 söz' luma adındaki bir Türk kadınını cevabı vermiştir: ızaya çarptırılan lınaca'k'katsayrya'gSre buna ilSve Bostancı arasını içine alan Doğu sanık gazetecilerin bu mahkumi mektedir, bu proje üe bugünkü raiştir. olunaeaktır. Tasarı ayrıca kanali alan Başbakan Yardımcifi Kemal kurtarmaya teşebbüs eden biri 70, « Güvenlik Konseyine basvusanayi odun üretiminin 10 ila 20 Bölgesi Plânı da bitirilmek üzereMillet Meclisi 18 şubat saat 13 te zasyon kullananlardan isletme mas Satır Hükümetin Kıbrıs konusun diğeri 65 yasındaki Selim ve Ha rularak ülkemize yapılacak her yet karan, Ağırceza Mahkemesi yılda 2 misline çıkanalcağı tahmin dir. Başkamnın beraet isteğine karşı, daki tutumunun, meseleyi hukukt san Şaban adındaki iki yaşlı Türk toplanmak üzere bugünkü stururafı adı altında bir para ahnmasını hangi bir tecavüz teşebbüsunü olunmaktadır. . . . . . . , munu tatil etmiştir. Hazırlanan plânlann tatbik sa ve buna kullanılan su miktannm yollarla halletmek olduğunu.. o . şehit . duşmuştur. /<. vandan u,, takbih edici bir karar ahnmasını oy çokluğu ile verilmiştir. Karar. , , ... . r , Öte bu1 9 9 B Kızılcahamam su tapulama Yargıtaydan geçtikten sonra kehasına konması ile bitirilmesi ara esas tutulmasım derpis etmektedir. laylann patlak vermesını takip e * günkü çarpısmalar sırasında şehit istiyeceğiz.» havzasının düzenlenmesi hakkındasinleşecektir. den süre içinde Türk tezını benimGürsel'in vetosu sındaki zaman 35 sene olarak progduşen yurttaşlarımızdan isimleri ki anlaşmada ise arazi sahibi işçiBakanlığın tavsiyeleri Başpiskopos devamla. bu müraseyen hiçbir devletin bulunmamaramlastınlmıstır. Gerçekleştirilmetesbit edilenler şunlardır: lerin dik yamaçlan nasıl traşlay» Bartarmfı 1 nel wbife«t caatında, Adaya derhal uluslarKanalizasyon tertibatının tamam sına rağmen takip edilen olumlu si için 2 milyar 225 milyon lira sarölüler caklannı, toprak erozyonunu na«ıl Cumhurbaşkanmm Tapulama Ka arası bir barış kuvvetinin göndelanması ıçin geçecek 35 yıl içinde politika ile bir çok devletin bu fedilecektir. Mustafa Ali Zihni, Faik Cahit, önliyeceklerini, meralan nasıl u nununu veto etmesine bu kanunun r SEVGt KAYAOĞLU konuda bizi desteklemeye başlarilmesinin istenmiyeceğini ilâve işlerin büsbütün çıkmaza girmeme* Kannnnn esasları Kemal Selim, Münir Hilmi, Aylâh edeceklerini düzenli otlatmayı 33 üncü maddesinin Devlet araıi11 e etmiştir. si gayesiyle tmar ve tskân Bakan dıklarını, Yunan tezini ise ancak Elektrık Yük. Mühendisl han Hüseyin. v.s. gibi ısleri nasıl yapacaklan sinin yağma edilmesine müncer Belediyenin içinde bulunduğu lığı, Belediyeye bazı tavsiyelerde Rusya ve peyklerinin benimsemiş VAŞAR SEKE tngiliz Amerikan plânının ilk amacını gütmektedir. öte yandan bugün öğle üzeri Liolacak vecibeler getirmesi sebep mall durumu dolayısiyle Prof. bulunmuştur. Tavsiyeler arasında olduğunu ifade etmiştir. Nişanlandılar [ C Anlaşmanın bu bölümünde olarak gösterilmektedir. masol'da ateş kesil' iği bi!dirilmı<; şeklini red gerekçesinde yer alan bazı Kehr, kanal inşaatına vatandaşla kanalizasyonu bulunmıyan Ankara 13.21964 ise Türkiyenin kuzey bölgesindeki Satır. daha sonra Nihat Erim'in tir. Fakat durum gergin olduğun görüşünde ısrar eden Başpiskopos Ayrıca vetoya gerekçe olarak rın da istirakini sağlamak gayesiy semtlerde inşaat ruhsatı verilmenüfus yoğunluğunun fazla olduğu 33 üncü madde ile eskiden alınmış söz konusu ettiği Kıbrıstaki ırk dan ates kes:n ne kadar devam e • kuvvetin kurulus tarzı ve sartlale bir kanun çıkanlmasını tavsiye mesi hususu da bulunmaktadır. rı üzerinde önceden mutabakata daşlarımıza tazminat verilmesi ko deceği kestirilememektedir. Cumhuriyet 1692 yerlerde geleck takriben 5 er kişi bir takım belgelere dayanılarak i lik 900 ailenin Doğu ve Güneydo devlet arazisinin şahıslar adma tavarılması> gerektığini soyleyerek nusunun Londra konferansında orBall'nn temasları ğu bölgelerindeki 9 yeni pilot köy puya kaydedilmesine imkân veril| taya atıldığını belirtmiş: «Ortaçağ Öte yandan Kıbrısa gönderi şöyle devam etmıştır: SATILIK EMLAK de yerlestirilmesi hususunun ger mektedir. Oysa ki devletin köylüzulmüne rahmet okutan Rumlann lecek olan Milletlerarası barışı ko « Ancak bu husus üzerinde mu cekleşebileceSi öngörülmektedir. ye dağıtacak arazisi kalmamıstır. Bomontıde 4 ve 5 odalı, ırkdaslarıır.ıza karşı giriştiklerı ruma kuvveti hakkında Makariosu tabakata varıldıktan sonra, Adaya Bu anlasma tmar ve tskân Bakan öte yandan Tapulama Kanunu kaloriferlı, asansörly, parke katliâm harekefının önlenmesi ı ıkna etmek üzere ıkı günden berı gelecek kuvvetin Güvenlik Konse«Âcil ihtiyaçlar» kotası ilk yarısından talepte bulunacak sahğı tarafmdan yürütülecektir. ile ilgili olarak Millet Meclisinin ve marley döşeli luks daıreçin hükümetçe gereklı olan bütün [ Lefkoşe'de bulunan Amerikan Dış yi ile baglantısı meselesi müzakenayicilertmizin 20 mart 1964 tarihine kadar Odamız Sanayi çirilmiştir. bugünkü oturumunda gündera dışı ler sahibi eliyle satılıktır. tedbirlerin alınacagmdan «min|işleri Bakanhğı Müsteşan George re edilebilir.» Şubesine müracaatlan rica olunur. Tel.: 47 48 75 Toplantıdan sonra, hükümet söz bir konu^ma yapan AP tstanbul olmanızı ısterim» demiştir. [ Ball. dün gece Başkan Johnson Küçük'ün lnönü'ye telgrafı 47 59 15 cüsü, Turizm ve Tanıtma Bakanı milletvekili tsmail Hakkı Tekinel, Satır, Makarios tarafmdan me İ I e b i r t e l e f o n konuşması yapmış (Basın 2167/1687) Ankara 15 (CumhuriyetTeleks) Ali thsan Göğüş, aşağıdaki resmi Tapulama Kanunu Tasarısım yeselenin Birlesmiş Milletlere geti *'r Ball'un tâdil edilmiş Anglorerek Adalet Bakanının hatâh yolFaal 1123/1685 açıklamayı yapmıştır: rilmesi teşebbüsüne lcarsı Cum' Amerikan plânı hakkında Maka Kıbrısta katliaâm bir plân darios un «Millî Güvenlik Kurulunun bu da olduğunu ve Senato ve Millet hurbaşkanı Muavini Dr Fazıl K.i' görüşlerini Johnson'a bil hilinde cereyan etmekte ve her Meclisince kabul edilen tasarı hakKAYIP 4 üncü Şubeden aldıfmı çük ve Türk cemaati BR?kan, Hn, d i r d i ? j sanılmaktadır. Ball'un Baş gün bir Türk köyü ve şehri boşal pasaportumu kaybettlm. HukümBÜz günkü toplantısında Kıbns mese kında Adalet Bakanının Cumhurk a n I e tılmakta ve düşmektedir. Son olalesi, Sıkı Yönetimin uzatılması, uf Denktaş'm Birlesmiş Milletler j ' "e goruştuğü hakkında dür. başkanı nezdindekı te^ebbüslerınin nezdinde vaptıklar, proros'ov* kar ^ b l r W ««renılememıjür. Ball rak Amerikan Dısisleri Bakan YarKemal Mena^e yedeksubay teknik personelin kal yersiz olduçunu belutmiştır. BALlKESİR ÇİMENTO FABP*KASI dımcısı Mr. Ball'un Adada sulh kınma konusunda kullamlması. aCumhuriyet 1691 Jsı Birlesmiş Milletler Genel Sek bugün Makarios ve Dr. Küçük ile müzakereleri yaptığı sırada LimaMITDÜRLÜĞÜNDEN reteri adına Özel Kalem Müdürü birer görüşme daha yapmıştır. solda kanlı çarpışmaların devam George Ball'un Lefkoşe'deki teMr. Black'in Rauf Oenktaş'a gön masları sonucunda hiç bir ilerle etmesi, Ada Türklerini tamamen dermiş olduğu telgrafı okumuş1 Fabrikamız ihtiyacı için 23000 ton toz linyit ile 2000 ton parSAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİNİN me kaydedilmediği anlaşılmakta ümitsizliğe boğmuştur. tur. Bn telgrafta Güvenlik Kon«eça kömür alınacaktır. dır. Ancak Ball Limasol'da şiddetBugün Dr. Fazıl Kuçük'ten Başvine vapılarak miirac^atlerin tıır 2 İhale, 231964 Pazartesi günü saat 15.00 te Fabrikamızda ettiğine Maka bakan tsmet înönü'ye gelen son l ŞEKER BAYRAMINI KUTLAR üye tarafmdan '.leri «örülm çe " kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. haberde «Müdahale edilecekse sür rektiği Makarii<='un i«p bu Amerikan tekhflerinin kabulü üze atle hareket edilmesi ve taham3 Tâlipler. bu ihalelere ait şartnameleri Kavakhdere Anriayet etmedigi belirtilmektedİT rinde israr etmiş, Makarios da müllerinin kalmadığı, aksi halde kara Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, 29 ocak 964 tarihinde gönderilen can kaybını esefle karşıladığmı ile silâhlarını terkederek kadere boGalata İstanbul Güzel İzmir handa Alım ve Satım Mütelgraf Fazıl Küçük'ün eline heri sürerek çarpışmalann sorumlu yun eğecekleri» bildirilmektedir. dürlüğünden ve Fabrika Müdürlüğünden ücretsiz temm nüz yeni eeemiş bulunmaktadır. luğunun Rumlara ait olmadığını id Öte ygndan Ankarada resmî teedebilirler. dia etmiştir. Taksim meydanı maslarma devam eden Türk liderı 4 Fabrikamız, ihaleyi yapıp, yapmamakta ve en az fiat kayÖğretmenler tyi haber alan bir kaynağa göre, Rauf Denktaş ile Savunma Bakanı Tel: 44 44 74 dına bakmaksızm dilediğine vermekte tamamen serbesttir. Osman örek'ten bir süre daha An Baştarafı I ncı sabifede Milletlerarası barışı koruma kuv kalmaları istenmiştir. veti sadece Ingiliz Milletler Top karada dikkate ahnmıyacaktır» demiştir. luluğu (Commonwealth) ülkele Denktaş ile örek'in ne zaman A(Basm 2137/1675) Reklâmeılık 533.1679 BU amaçla Bakanhk. bu konu; r i n i n verecekleri birliklerden te daya gidecekleri belli değildir. lardakı yönetmeliklerde gereklt ş e k k ü l etmedigi takdirde bir andeğisiklikleri yapacak, bu değisik laşmaya vanlması imkânsız görül 1 likler tamamlanıncaya kadar da, mektedir. bu durum işlemlerde dikkate alın Jobnson raporlan ineeledi tnıyacaktır. öte yandan Ball'un Makarios ile 18 bin kişilik öğretmen kadrosu yaptığı temaslardan hiç bir sonuç nun % 5 ini ilgilendiren bu deği alınamadığı hakkında dün Başkan Şirketimizin senelık âdi umumi hey'et toplantısı 26 Mart 1964 şiklikle bugüne kadar çeşitli se Johnson'a gönderdiği rapor üzeriPersembe günü saat 11.00 de Şirketimizin Taksim Cumhuriyet beplerle disiplin vönunden ceza ne Amerikan ve tngiliz yetkilileri, Hakik! Caddesi 213 numaralı bürosunda yapılacaktır. landmlan öğretmenler «ma|dur»'y e n i gayretlerin de tam bir başaHissedariar Umumi Hey'etine arzedilecek tdare Hey'eti ve neticelenmesi ihtimali olmaktan kurtulacaktır. Murakıp raporlan ile bilânço ve kâr zarar hesaplarını Ticaret öğretmenlerin terfiine, atanma karşısında takip edilecek hareket ğretmenlerin Kanununun 3fi2 nci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince mezkur sına, görgu ve bilgi Için yurt dı , ™ u z e n n d e Çalışmaya baslamış hüromuzda hisçedarların tetkikine âmade bulundurulmakta oldur şına çıkmada, maaş ve ücret du lardır. ğunu arz ederiz. rumunda büyük engel yaratan di Siyasi gelişmelere bakıhrsa MaMuhterem hissedarlarımızın toplantı gününden en geç bir siplin cezalan yeni »ararla kalk karios, tâdil edilmiş tngiliz Amehafta evvel Şirketimizin bürosuna ellerinde mevcut hisse senetrikan plânını da reddedecektir. Tek mış bulunmaktadır. lerini ibraz ederek giri? kartı almalannı rica ederiz. jlifin kesin olarak reddedilmesi halinde hareket tarzlannı n da ne ola G Ü N D E N : jcağı hakkında îngiliz ve Amerikan makamlan bir açıklama yapmaktan VEF AT 1 tdare Meclisi ve Murakıp raporlan ile 1963 yılı bilânço re dikkatle kaçmmaktadırlar. H EE G Ü N 18.15 de Pederimız kâr zarar hesabının okunması, îngiltere Başbakanı Sir Alec 2 Rapor ve hesaplar üzerinde görüşülerek hesabatın tasdikiyle Douglas • Home ile Amerikan Cum îdare Meclisi ve Murakıbın ibrası, hurbaşkanı Johnson'un yaptıkla3 1963 yıh sâfi kânnın durumu hakkında karar alınması, n göriişmede Kıbns konusu üze4 tdare Meclisinden kur'a isabeti guretiyle aynlan âzanın yrinde durulrauştur. Bu gSrusmerine seçim yapılması, ler Eirasmda iki devlet adamı Ge5 1964 yıh mürakıp tâyini ve ücretinin tesbiti, orge Ball'un gönderdiği raporu 6 tdare Meclisi âzalarına Ticaret Kanununun hükümlerina birlikte incelemişlerdir. Bu konuîsrael'de vefat etmış olduğuda bir açıklama yapan Beyaz Satevfıkan Şirketle ış yapmaları hskkında selâhiyet verilnu üzulerek bildinrız. ray Basın sözcüsü Pierre SalinBernard Rottmann mesi, ger, Ball'dan bugün de yeni rapor Hugo Rottmann 7 Dilek ve temenniler. beklendiğini belirtmekle yetinmiş Reklâmcdık 617/1686 llâncıhk £480 W33ve baska bir şey söylemeraistir, '• (Heklâmcıhk;; "Sapka giyenlerin dini yoktur,, dedi ve tevkif edildi ' Komisyon, karasularıGüvenlik Kurulu eörüsmeler yapılmı^tır. Baştarafı 1 incı aahilede Kıbrutaki temaslar ve Tnnsn mızııt 12 mile çıka tasarısı BmfUrmfı 1 inei Mbifede rinde Rum idarecilerin Londra Kıb vı Ulastırma Bakaalıgınca nslı 5 milyon liralık sahtekârlık ve sının 50 yt yükseldiği bildirilmek. baaını Züricb. anlatmalan ile Kıbnt Anahazırlanaeaktır. =' dövi» kaçakçüığı olayı ile ilgili ol tedir. Bu ölülerden 40 ı Türk, 10 u öte yandan yetkill Kıbrıs Rum rılmasını kabul elti ederek 3) Kıbns Komitetine baglı aynı yasaat hükümlerini ihlal Şıduğu iddiasiyle tevkif edilen Mis ise Rumdur. Ayrıca 100 den fazla çevreleri, George Ball'un dün pisMisbah Uras tahliye edildi Limasol'da ölfi sayısı istanbul kanalizasyonu 9 istanbul Ticaret Odasından İ L A N MUTLU Akü ve Malzemeleri Sanavii Anonim Sirkel'mden: TAKLİTLERİNDEN GENERAL ÇÖPCATAN Münir Özkul ve arkadaşları Elhanra JSTAMBUL TİVATROSUNIU JOSEPH ROTTMANN TAKLİTLERİI\DEN SAKIMVIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog