Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Vaian hâini sayılan kahraman Mareşal Pelen suçsuz mu idi? 95 yaşında iken hapisteölen Mareşalın ölümünden 13 yıl sonra onun suçsuz olduğu kanısı kuvvetleniyor Binnci Dünya Savaşıncia Fran' pabileceğim bütün fedakârhklan haripler, kumandanlannın sor. aya büyük bir zafer heciiye e yaptım, artık onlar ne iıterlerse hizmetine koşmak istediler. Faden kahraman Mareşal Peten, j söylesinîer, ne isterlerse yapsın kat buna izin verilmedi ve ölü, 1940 yılında Alman çizmeleri Pa lar» dedi ve az sonra, savaş sahne. Port Joinvilee'in bir avuç cemaaris caddelennı çığnerken Senato leri karşısindayraış gibı, memnun ; tiyle toprağa verildi. nun ve Millet Meclisinin tam des bir yüzle son nefesini verdi Ge ölüm, mareşal için bir kurtuluş teğıyle Fransanın kaderıni, avu ceden yanık kalan petrol lâmbası, sayılrnahydı. Çünkü mahkumun, cuna almıştı. Fakat savaştan son ] Mareşalın duvardaki resmine tit gazete okuması, mektuplaşması, ra kurulan özel bir mahkeme, bu.rek ışıklar gönderiyor, masanın radyo dinlemesı ve herhangi bir eski askeri vatan hainliği ile suç, üstündeki alüminyum sürahi bu kimseyie görüşmesi kesinlikle yalıyarak ıdEmına karar verdi. İle dekor içinde daha eğri görünüyor, saklanmıştı. Kendisini ancak kari yaşından dolayı. bu ceza sonra kaba yapıh gardrop ise daha ka rısı görebilirdi. Cezaevi müdürüdan müebbet hapse çevrıldi. Ma ba duruyordu. Fakat bu küçük < nün söylediğine göre, karı koca reşal duruşmalar sırasında gayet nın karşılaşması çok acıkh olur vakur davranmış ve askeri ünive mareşal göz yaşlarını tutamazformasını üzerinden eksik etrnedı. Böylesi, çekilmez bir hayattı. mişti. Onun, mahkeme salonunda Bir gün mareşal, pazar ibadetı yankılar uyandıran sesini bugün jiçin hücresine gelen rahibe «elli bile heyecanla hatırhyanlar varyaşında bir insan böylesine bir dır. Mareşal Peten'in tok bir eda rejim altında tutulsa çıldırırdı ile söylediği sözler, mahkeme kuBereket versin yaşlıyım da az çok rulunu da etkilemekten geri durdayanabiliyorurn» demişti. Ölümü mamış ve mahkumiyet kararı anbeklediği bu yerde mareşalı en cak 13 e karşı 1 ojla alınabilmis 4 çok üzen şey, onca yakın olduğu tihalde denizi görememesiydi. Denizin sesini dinlıyebiliyor fakat. Mareşal şöyle diyordu: 1916 yıyüksek duvarlar yüzünden kendilında Verdun'de çarpışan ben deI sini göremiyordu. Devamh suret&il miyim? 1917 de 1918 de Frante okur, yoruldukça. hücresinin savı başarıya gö'türen ben deftil önünde dalgalanan Fransız bayra miyim? O zaman vatana ihanet, ğma bakarak dinlenirdi. Bu anetmedim de şimdi mi ettiro? Fran! ] larda en çok aradığı şey dostları 6a can çekişiyordu, onu kollan j jidi. «Her şey gelir geçer, fakat mın arasına ben aldım, ben tej Mareşal Peten savaşta yararlık gösteren bir kahramana dostlnklar kalır. Dostlnğn sevçiselli ettim. Bu mu ihanet?» madalya takarken den avıran ve onu devamh kılan 1951 yılının 23 temmuzuna rastlıyan pazartesi günü Yeu adasışey, dostlnktaki kaTşılıklı olma j p e t e n ' i n suçsuz olduğuna inanan sinin zabıt ve arşıvlerine dayannır, geçen yüzyıllardan kalma biözelliğidir. Dostlnk seçer fakat j ] a n n teşkil ettiği büyük bir kütdırmakta ve onun iş başında kalnalarından birine bir rahip girisevgi tercih eder.» diye düşünürj ! e bulunmaktadır. Bu kimselere dığı dört yıl sürece, ününe, geçyordu. Yaşlı rahip dar ve dik dü. yaptığını. Igöre, her şeyden önce Fransamn mişi değer çalışmalar Tutuklu merdivenleri güçlükle tırmandı. bulunduğu sıralar, I t e s i j m olduğunu bildiren mütare• hiç değilse hatırasına saygı gös«dünyanın en ysşlı mahkumn» Asık suratlı bir gardiyan, büyük Nite|keyi, Almanyanın Birinci Dünya :terilmesini istemektedirler. kapının sürgüsünü çektı, kiiidin ve loş odada her şey, hattâ rahi;ünvanını alan Mareşal Peten'in kim, Alman Yüksek Kumandanhğı n içinde dönen anahtar, dar korido ° i încili bile yerli yerinde gö kurtarılması konusunda bir harebildiren mütarekenın imzalandığı Ş*0™™^*"^*!^?»"*.™run taşları üstünde şakırdadı, ve rünüyordu. ket baş göstermış, hattâ General vagonda imzalıyan Hitler'e karşı, Vichy hükümetinin daima. rahip aşağı yukarı bütün eşyası Eski Fransız Orduları Başko de Gaulle, dış basma verdiği bir Birinci Dünya Savaşında Fransa bağımsız bir devletin hükümetı tahtadan yapılmış basıt bir odaya mutanı Filip Peten ölmüştü. Üs,demeçte «95 yaşında bir insanın v l gibi hareket ettiğini, sorgusu sıragirdi. Köşedeki karyolada Mare tüne beş yıldızlı mareşallık üni tutuklu olması, utanç verici b i r ; başarıya goturen Peten ın sem \ l n d a a ç l k ç a s ö y lemiştir. Öte yanati şal Filip Peten yatıyordu. Filip forması fiiydirildi, göğsüne sadece durumdar» türünden cümleler j P duymıyacağı, duyamıyacağı, d a n ^ Almanlara yardım eden pek Jolumlu ve Peten yaklaşan rahibe Ben va'askeri madalyası takıldı. E?ki mu sarf etmisti. Busün ise. Mareşal ;0İumlu ve psıkolo.ıık bır delıl sa.çok k i ş i n i n p e t e a tarafından ağır yılmahdır. Aynca Peten'in dav ; c e z a [ a , . a Aynca, Peten'm davl h d düşünüd a ranışlarını, işgal altında bulunan ' v e r i l e c e k h ü k ü m h e r bir ülkenin devlet başkanına ait ç o k d a h a b a ş k a o l a c a k t l r davranışlar gibi değil de, özgür y u k a r l d a d a b e l i r t t i ğ i n l i z bir ülkenin devlet başkanına ait davranışlar gibi ele almak yan la mahkum edilmesi karşıt akıhştır. Sonra, Peten'in, güçlü ve mın o sıralarda bile sağlam teınsafsız Almanlar karşısında ne mellere dayanmadığını gösterir. olçüde bır davranış bağımsızhğı ! M a h k u m e d l ı d i g i g ü n m a r e ş a l . u kazandığı da, tartışmaya deger b i r ; s ö z l e r i s ö y ı e m i ? t i : A d a l e t B d | n a konudur. Peten Almanlarla ilinti hareket ettiğinize inanarak bir kurmuş olabilir, ama bu ilintinin masumu raahkâra edivorsunuz. O sorumluluk derecesi ve ne gibi masum bu yükü yakınmadan tanedenlere dayandırıldığı araştırılmamıştır. Gerçekte ise Peten, savaş sonuna kadar Fransız birliğini korumuş, Fransız ekonomisi, işçisi ve esirleri ugruna çetin çauşmalara girmiş ve Alsace . Lorraine konusunda hiç taviz vernıemiştir. Eğer onun, Göring'le gö rüşme masasına oturmak için ileri sürdüğü 6 şart, mahkemece bilin?eydi, Peten'i mahkum etmek akıl dan geçmezdi. Peten'i savunanlar, iddialarını, Nuremberg Mahkemeşıyacaktır. Çünkü bir Fransız mareş»lı kimseden lutuf dilemez. Fakat nnutmavınız ki, asıl bükmü verecek olan Tanrı ve gelecek nesillerdir. Benim vicdanım ve hâtıram onlara yetecektir Kendimi Fransaya eraanet ediyorum.» Son günlerde tekrar günün konusu olan Peten dâvasının, daha serin kanlı ve objektif bir düşünceyle ikinci bir Dreyfüs dâvası niteliği kazanması kuvvetle muhtemeldir. Hazırlayan: Sadun CENK ı Ma rıno Marinı nın San Remo şarkıları Bu yıl îtalya'nın San Remo şehrinde tertiplenen 1 üncü 4 Müzik Şenliğinde Little Tony (Quando Vedrai La Mia Ragazza) adlı parçasiyle beğenüirken Marino Marini'de (20 Km Al Giorno), <Che Me Ne împorta... A me), (Sorrisi di Sera) ve (Stasera No No N'o) şarkılariyle ken disinden bahsettirmesini bildi. Genç sanatçılara âdeta meydan okuyan Marino Marini'nin bu davranışı müzikle ilgili çevrelerde takdirle izlendi.. llk şöhretini (Come Prima), (Tinterella De Luna) ve ( Guarde Che Luna) ile kazanmış olan sanatçı, hafıf müzik âleminde bir hayli eskimiş olmasına karşılık olumlu çalışması sonucu, şarkı listelerinden eksik olmamıştır. Hâlen îtalyanın olduğu kadar Avrupanın. hattâ dünyanın sayılı şarkıcılarından olan Marino Marini'nin yıllık kazancı (Durium Plâk Şirketinin açıklamasına göre) dört milyon Türk lirasına varmakta. Buna karşılık son derece ağırbaşlı ve mütevazı olan şarkıcı geçenlerde servetinin miktarını soran bir gazeteciye şunları söyledi: » Dünyanın en zengin şarkıcısı değil aynı zamanda dünyapn ' o n : ; n adamıvım. Ciinkii n.n o kadar çok dostum var kü.» Yılm on ayını konser turnelerinde seyahatlerde geçiren Marino Marini Milânoda yaşamasır.ın sebebini. ttalyada uçak seferlermin en fazla yapıldığı şehir olmasına bağlamakta. Dünyanın sayılı konser salonlarından olan Londradaki Palladiumda, Paristeki Olimpia'da, Amerika ve Rusyada defalarca konserler veren sanatçı. Fransızların kadirşinaslığına hayran, Bilindiği üzere bundan önceki Paris turnesinde şarkıcının kaldığı otelin bulunduğu caddeye, şehrin belediyesi tarafından «Marino Marini Bulvarı» adı verilmişti. Fazıl Ataün, emisyon alacak Genç şarkıcılardan Faztl Ataün, emisyon almak için radyoya müracaat etti. Şarkıcının sevilen par • çaları: (Hat Sun Shine) ve (Love Love Love). Ilki bundan dört yıl önce, diğeri de geçen yıl olmak üzere iki defa yurdumuza gelerek konserler veren Marino Marini'nin son yıllarda DiscJockey proğramlarında sık sık dinlediğimiz parçaları arasında (Perdoaname), (Non Ha Piu Luce il Mondo), (Segretamente), (Paperina), (Sono Pozzo Di Te) ve (Amo SoMehmet Taneri lo Te) var. Bakahm şarkıcının Durium tarafmdan yayınlanan beğeniliyor! ve bugünlerde Italyada listelere Bir koltukta iki karpuz tasımaya giren yukarıda bahsettiğimiz şarkıları bizrie de beğenilecek çalışan Mehmet Taneri, bu işi başarıyla yürütüyor. îlhın Feyman Orkestrasında çalışan bu genç değerli şarkıcı, aynı zamanda Güzel Sanatlar Akademisi Mimarî Bölümü son sınıf talebesi. özellikle gençlerin beğendikleri solist, hızlı melodilerle başarılı... »••••••••••••••••••••* * X Şarkıcı adresleri:: JOHNNY BIRNETTE 6920 Sunset • TOMMT Boulevard Hollywood U.S.A. SANDS • • • • Hollywood • JIMMT Wine • Hollywood • U. S. A. CLANTON 1650 * • • ANITA Broadway New York U.S.A. BRTANT • • 345 West 58 Street New York U.S.A. El.VtS PRESLET 155 East 24 Street New York U.S.A. JOHNNY PRESTON 35 East Waoker Drive Chicago U.S.A. SARAH VAIGHN 659 Tenth Avenue New York U. S. A. • x * x x • • • • w • İhtiyar Mareşal Peten, vatan haini olarak yargılanırken • Marino Marini y Sınai Kalkınma Bankası A. Ş. İdare Meclisinden Şirketimiz 1963 hesap yüı pay sahipleri umumi hey'eti Esa« Mukavelenin 39. maddesi hükümlerine göre âdi olarak 9 Mavt 1964 Pazartesi günü saat 15.00 te Istanbul, Galata. N'ecatıbey Caddesi 241 247 No. da Banka merkezinde toplanacağmdan. sayın pay sahiplerınin veya vekillerinin sözü edilen gün ve saatte tnplantıda hazır buiunmalan ve toplantı gününden en geç bir hafta önce hisse senetlerini Bankamız Umumi Kâtipliğine tevdi ile toplantı için giriş kartı almalan rica olunur. Arzu eden pay sahipleri hisse senetlerini bir bankaya tevdi ederek mezkur bankadan bu senetlerin adet, tertip, kıymet ve numaralarını gösteren bir makbuz alıp yine toplantı gününden en geç bir hafta evvel Bankamız Umumi Kâtipliğine bu makbuzu tevdi ve mukabilinde giriş kartı alabilirler. Toplantıda kendilerini temsi! ettirmek istiyen pay sahıplerı Bankamızdan vekâletname örneği temin edebilirler. Bilânço, Kar ve Zarar Hesabı ve tdare Meclisi ve Murakıplar raporları loplantıdan 15 gün evvelinden itibaren sayın pay sahiplerinin emrine âmade bulundurulacaktır. G Ü N DEM : 1 Şirketin 1963 yıh hesap ve muamelelerine dair îdare Meclisi ve Murakıplar raporlannın okunması, 2 Şirketin 1963 yıh Bilânço ve Kâr ve Zarar Hesabımn incelenip tasdiki ve tdare Meclisi ile Murakıpların ibrası, 3 1963 yıh temettüünün tesbit ve tevzii hususunda karar ittihazı, 4 Esas Mukavelenin muaddel 17. maddesine göre karar ittihazı ve gerekirse yeni âzalık için seçim yapılması. 5 Murakıplann intihabı ve ücretlerinin tesbiti. (îlâncıhk: 8424/1671) Teklif İsteme İlânı Olomatik Telefon Santralı Alınacaktır Müessesemiz için. preselektör veya muadil sistemdo 200 dahılî abone, 20 ye kabiii tevsi 15 harici hat, en az 20 dahili. 20 ye kabiii tevsi müstakil 15 haricîî hat ve 15 geri çağırma bağlama devreli keza: Merinos Yünlü Sanayii Müessesemiz için Xafia şarrnamesinde otomatik telefon santralı için gerekli hususları ihtiva edebilecek tipte kabiii tevsi 160 ilâ 220 dahilî abone, PTT santralı ile birlikte çalışacak 10 harici hat, en az 20 dahili, müstakil 10 haricî hat ve 10 aeri çağırma bağlama devreli birer adet otomatik telefon santralı satın alınacaktır. 1 Bunlara ait resim ve şartnameler, Müessesemiz Alım V nci Grupunda görülebilir. ^ 2 Kapalı teklif zarfiarımn üzerine MüPsfesemiz için (teklii asgari 30 gün opsiyonlu olacaktır) 56085 ve ilânın son günü yazılmak suretiyle en geç 1821964 günü akşamına ve Merinos Yünlü Sanayii Müessesesi içinde 56084 yazılmak suretiyle en geç 2221964 gür.ü saat 13.00* e kr.dar Müessesemiz veya Galata Bankalar Cad. İstanbui Şubemiz holündeki Alım Teklif Kutusuna atılması veya bu tarihlerde Müessesemizde bulundunılacak şekilde gönderilmeleri lâzımdır. 1 Teklifler arasmdan şartlarımıza ve ihtiyacımıza en uy3 gun olanı tercih edilecektir. Kulağımıza gelenler: AJDA PEKKAN MİKROFON'DA! Mikrofondan sinemaya geçen Ajda Pekkan, uzun bir süredenberi ilk defa bir lokalle anlaşarak çalışmaya başladı. Genç şarkıcı yıldız bir yandan da Not Responsible'in Türkçesi olan şarkıyı plâğa doldurdu. . JEAN SİEGFRİED GİDİYOR! Genç Fransız şarkıcısı Jean Siegfrıed bugün şehrimizden aynlacaktır. Bir aydır Kervansarayda çalışan şarkıcı. yaza memleketımize tekrar gelecek. Bu arada folklor musikimizi de ınceleyen Jean, bazı türkülerimizin notalarını da bcraberınde Fransaya götürmektedir. Bunları Fransızca olarak plâk yapacak şarkıcı, bildiğiniz gibi Dede Efendinin (Yine bir gül Nihal) adlı eserini kendi dilinde okuyarak bizde ve Avrupada ilgi ile izlenmişti. LORANO ÇALIŞMIYOR ! Güney Amerika melodileriyle isim yapmış Roberto Lorano ve arkadaşları Kıbrıs buhranmın çıkması üzerine. Yeşil Ada'da bir lokalle yaptıkları anlaşmayı bozdular. Bu sebeple iki aydan fazla bir zamandır boşta olan Roberto Lorano ve toplulugu dagılma tehlikesi içinde. Hattâ bazı elemanlarını başka orkestralarda misafir sanatçı olarak dinlediğimiz Lorano, yaza topluluğunu yenileyip dışarı gitmeyi düşünüyor. SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESİ (Basın 1642/1660) ERDEGAN ERDURAN YENİKÖY'DE! Değerh bateriîtlerimizden Erdeâan Erduran. kendı adını taşıyan dörtlü ile Turizm Bankaşı'nın Yeniköydekı Boğaziçi lokaiinde çalışıyor. Solist Engın Erae'ye piyanoda Necatı. saksafonda Kâmuran Bilsel eşlik edıyorlar. Ramazan münasebetıyle bir aydır her akşam pavyonda bir saat Karagöz, bir saat da Ismaıl Dümbüllü ve arkadaşlarının oyunlarına yer veren tşîetmeler Müdürü Haldun Akor'un bu davranışı takdirie karşılandı. Yakında Avrupaya gidecek olan Haldun. Boğazın adını taşıyan bu güzel lokaie yaz mevsimi için orke?tra ve şarkıcı :H" ,TS manları yapacak Sttheyl Denizei vej arkadaşları bir ay için y urda döMdnler Avrupada çalışan orkestralarımızdan Süheyl Denizci ve arkadaşları geride kalan günler içinde bir ay dinlenmek üzere yurdumuza döndüler. Son olarak Almanyada çalıştıklarını ve her gittikleri ülkede ilgi ile izlendiklerini söyliyen Denizci. bugünlerde ikinci defa baba olacak. Tuncer Tanyol (Bateri). Atilla Berkant (Bas), Ümit Aksu (Piyano) ve Denizci (SaksVibrofon) den müteşekki! orkestranın solisti Rafael De Luna.. Avrupada uzun bir süre kalacak Süheyl Denizci, îstanbulda kaldığı süre içinde Radyo programlarına da katılacaktır. Kütahya Askerî Salınalma Komisyon Başkanlığından: Askerî ihtiyaç için kapalı za rf usulü ile aşağıda cins ve miktarları yazılı on kalem yiyecek maddesi çatın alınacaktır. ün kalem yiyecek maddesi b ir kişiye ihale edilebileceği gibi, süt, yoğurt, tereyağı ve bej'az peynır olmak üzere dört kalemı bir şahsa, diğer altı kalemi de ayrı bir şahsa ihale edilebilır. lhalesi 28 Şubat 1964 Cuma günü saat 15.00 te komisyonda yapılacaktır. Taliplilerin teklif mektuplarinı ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyonda bulun durmaları ilân olunur. Muhammen bedeli Geçiei teminatı Miktarı Cinsi Lira Kuruş Lira Kuruç 8000 Kg. Süt 8000 Kg. Yoğurt 500 Kg. Pirinçunu 10000 Ad. Yumurta 600 Kg. Kuru kayısı 500 Kg. Tereyağı Reçel 500 Kg. 200 Kg. Nişasta 600 Kg. Beyaz peynir Limon 3000 Kg. 9200 10800 1000 3500 5400 6000 1275 720 3750 4500 3460 90 (2307 Basın 1851/1363) Bayramlaşma TÜRKİYE ORMANCILAR CEMİYETİNDEN : Şeker Bayramının ikinci günü olan 16 Şubat 1964 Pazar günü saat 15.00 te Cemiyet Merkezindeki Lokalde ba\ramlaşma tertip edilmiştir. Sayın iiyelerimize duyurulur. YÖNETİM KURULU "; i Cumhurivet 1666 Adana Belediye Başkanlığından 1 Cumhuriyet mahallesi sanayi mıntıkasında Karataş caddesi üzerinde 1160 ada dahilinde muhtelif parsel numaralarını taşıyan dükkân arsslarının mülkiyeti peşin para ile artırma suretiyle ve kapalı zarf usuiü ile 28/2/1964 cuma eünü saat 15.00 de Belediye Encümeninde satılacaktır 2 Beher metrekaresinin muhammen bedeli azami 750. aseari 300 lira olup. geçiei teminat akçesi muhammen bedelinin tsmamının ' r 7.5 ğu nispetindedir. 3 Şartnamesi her gün Hesap İşlen Müdürlüğünde görülür. 4 İsteklilerin teklif mdctuplarını ıhalcden bir saat önce Belediye Encümenine vermeleri lâzımdır. Fostada gecıkmeler kabul edilmcz. (Basın Ç 1261726/1661 TX. Turizm Bankası A.Ş Genel Müdürlüğünden YENİKÖY BOĞAZİÇİ OTEL VE GAZINOSUNUN KİRAYA VERİLMESİ HUSUSUNDA ŞARTNAME İLÂNI Yeniköy, Boğaziçi Otel ve Gazinosunun kiraya verilmesi hakkında haznlanan şartname ve mütemmim rnalumat için 18' 2/1964 tarihinden itibaren İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜNE başvurulabilir. İsteklilerin en geç 24 Şubat 1964 tarihinde saat 15 e kadar tekliflerini Tepebaşında T. C. Turizm Bankası A. Ş. Genel Müdürlük binasında İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜNE tevdi etmeleri lâzımdır. TEL: 44 72 18 RUCKY KOBLRTS VE S I R F : Bugünierde Avrupada Surf ad: verilcn yeni bir dans modası yayılmakta. Bu yönde plâk yapan sayılı topluluklardan biri Rocky Roberts ve arkadaşları. Beş zenci, bır hevazrian kurulu topluluk, Fransada Barclay adına şu şarkıları plâk yaptı. (T. Bırd), (Country Fool), (Hitch Hike), (I Dont ,Want To Cry)... i (Basın 2102/1561)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog