Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Hollywood da bir B.B. buldu ıntııııııılı>ıııııııııııııııılıııııııınıın"mntıııııııııını«ımnj«fiılııııııııııııııııııııııııın • •sıı • i iı Basıriıyaa: Kadrct SİNAN JANE FONDA Ünlü aklör Henry Fonda'nın 25 yaşındaki kızı sinema âlemini kasıp kavnrayor Artist olmayı aklından bile geçirmiyordu Kim? Nerede? Niçin? Ne Demişti? «Ben de Parmenyum olsaydun , kabul ederdim!.» Makedonyalı îskender. Doğu'ya doğru hız î la ve taferle ilerlerken. Iran Hükümdan Daryüs; çaresiz kalıp barıs istemiş. buna karşılık deve yükleri ile altm ve Fırat nehri kıyılarına kadar toprak teklif etmışti. Iskender bu teklifı reddedince, kumandanlarmdan Parrnenyum «Ben tskender olsaydım. bu tekliflerı kabul ederdira.» diyerek memTİLiniyetMZİiğini belirtti. Îskender de gülerek, ona yukandaki cevabı verdi. Bir düşünce bir anı: Ad ve Unvan Abbasiler devri halifelerinden Me'mm, bir gün bir halk sairi ile konuşurken. adamın keadisine yalın adı ile teslenmesin* kızdı. fSeın nasıl olur da benı yalın adırala çagırabilirsirıaiil olur da beni yahn adıınla çağırabilirsin?» dıye sordu. Şair, halifeden daha öfkeli bir bile yalın adı ile sedeniyorum. o buna kızmıyor; sen ondan daha mı büyüksün ki sana başka türlü hitap etrremi iıtiyor?un"» on ikimde. Şansım varmış dogru Hollywood, yedi yıldır kendine an, tek ben meıat olayıra diye bir «Amerıkan B.B.» ıı arar, duher şeyi feda etti. Babam gibi bir rurdu. Nihayet ona kavuştu: Bü; erke*in karısının sahip olabile yük aktör Henry Fonda'nın kızı cegi her şeyi.» Jane Fonda. Ama kendisi buna isyan ediyor: ! «Anlamıyoram, neden yafta gibi, derimin üıtüne yapıştırdılar bu adı. Neden B.B. ye benziyecek1 mi|im. Bnnn B.B. yi beğenmezlik, Jane bilinmiyen bir yönünü daettigim için aöylemiyoram ama ha açıkUyor: o baska,ben baska. Bakın, efer ha adı bana snnnn için taktılana «Artistlerin çofu tft çocuklukla kabnl. BJB. lliklerine k*dar Franrındanberi artist olmayı hayal etıız, b*n de tam bir Ameriksn kıtiklerini soyler dnrurlar. Ben. tıyım.» çevlrtneyl bıraknıış, oçağs atladı bSyle bir hayal kurmadım. Benim şebre gelmiş. hayatım tiyatro idi zaten. Ama hiç Daha dün Henry Fonda'nın dost ğı gibi doğdafnm larının, örgülerini çekerek takıl Üç gün sonra da nefis bir çiftliğe tiyatroda çalışmamış da degildim. dıklan küçük kız, bugün pırıl çötürmüs beni. Tam on yıl, Kali Hattâ iki nfak rol bile aldım ba bamın yanında. Sözde kabiliyetim varmış. Hiç inanmam. Sabnede öy lesine perişan, bahtıız balnyor dum ki kendimi o baliyle nasıl «iyi» olabilirdi insan? Bu Sözü Beğendiniz mi? « Aşk saygısız misafirdir; bize sormadan gelir, sormadan gider. » Cenab Şehabettin DAMLALAR: Mehveşler İçinde bir nigânm vardır, Hicriyle bir nevi ruzgârım vardır; Rüsvâlığıma nasihat eyler nâsıh, Sanur ki elimde ihtiyânm vardır. Jane Fonda ve babası Henry Fonda pırıl bir yıldız. Pariste, günün en 1 fornia'daki ba çlflllkte. annemle, ünlü gsnç artistlerinden biriyle, kardeslerimle. tavsanlarla, eşekAlain Delon'la «N'i «aint, ni »auf lerle, atlarla beraber yaşadım. Lo* Nt «ağ, ne güvende» yi çevirt Angeleı'ten nıaklarda, vahsi kıri Iarın ortasında yaııyan bir btz yor. Bütün "davranıılan il« v . bütün vardık o vakitler.» Burada, kimselerin bllmedigi bir dedikodulariyle bir yıldız. (Alain Delon'u «tbcdl nisanlı» sı Romy sırnnı veriyor ele Jan« Fonda: Schneldtr'in elinden aldığı «öy Hallerindeki yapmacıkıız güzelliJini, insanı bağlayıcı «adeliğlnin UntUerini duymu» claeaknnu.) sırrını. «Tavıanlar, atlar kadar hflr ve Jan» Fonda'nın öfkelendi&i bir basit yaaadık orada. Bsfka artlıt lerin çoenklan namara yaparlar |ey de yası: «Knınm neden llle de ya^ımı dı, babam yaaak etmlstl blıe küçSltmek IstiyorUr benim. Bsl Dehıet dnyardı bondan. Pısınktım gibi *5 indeyim. SSylenmiyecek Babamın arkadaslannın, Gregori Pek'in, Gary Cooper'in (Henrv yaş mı bn?» diyor. Fonda Hollywood'an kntlu canaOna yalnız «Amerikan B.B. li demiyorlar. Daha bir çok adlan varları diye anılan ba «eçme nesilden »on kalan artiıtlerdedir, bivar: • Kadmlık kasırgası», €Hârika lİTorsunuı.) benim yaşımda çocok etten kukla», hattt Süper B.lar vardı, yıldönümlerinde koskoB ». Geneeeik bir yıldızın kolay ca bir ıfrk, bir faar kiralanırdı kolay tatıyamıyacağı kadar koca onlar İçin. KflçOk kızlar ciel blei elblıeler giyerlerdl. Beni bir kere Jane Fonda, Alain Delon ile yemckte raan adlar. bKyle giydlrmişlerdl, dadımın eteUzun boylu, aansın, fotoğraflatfln gâeflmle lanatçı olmak karsj' nndaki Jane Fonda'ya çok benzl ; gina yapıstım. Benim için hayat nndaydım. Bir kere hayal kınkf yor. Asıl kırnıldanışlarında bas atlar demektl. Dnrmadan kovboy lıfına n|rartam bozgnndo lonn. kalık var. Pariste kaldığı otelde fillmlerl çeviren babamıa tek kabO iki eeıa yılında tiyatro çalışmararnandı görömde.» kendi.sj ile konuçan bir gazeteci: lanna döndüm yine. Sonra gerçek «Rilmem neden »nnn kımılda Jane Fonda, küçücükken ök>*üz ten artist olma yolunn tuttara.» danıglarına bakarken lihnimden kalmış. bu da içine işlemiş. Annesimsek gibi bir düsünce geçti; si yaman bir kızmıs, genç yaşında Bir vakitler hayvanlarla çok yabir bankanın genel müdür mua Jane «sanatç;» lığa eriımesini kından ilgilenmiştim. Hele bir ıl vinliğine kadar yükselmiş. İlk ko«Aktörler stüdyosu Actor'i yaiı panter vardı, yerinde dura cası çok seyahat edermiş. Londra Studio» ya borçlu. Stüdyo bir gixmazdı. Dnrmadan o. huysnz kımıl dalarken bir gün, genç Henry Fon li dernek kadar kendi içine kapadanıslan beni büyfilerdi sankl. Ka da'yı görüyor. Daha o vakit ne li bir yer. Idaresi, Marlon Branfeıinin önünden bir saat ayrıla zengin, ne de ünü var Fonda'nın. do'lan, Marilyn'leri, Montgomery maıdım. Hiç hir yaratıfın karsı Kadın kendisine tutuluyor, uğrun Clift'leri ke;feden bir yönetmenin sında bdyle hayran hayran dorda da her seyi feda ediyor. Küçük elinde. Her sonbahar, üç milyon ğuraa hatırlamıynrum. Havır Ma bir bunEalow'da yaşıyorlar. Bir istekli buraya girmek için başvurüvn'i de hByle •eyretmistim. Şlm bohem hayatı bu ama Jane'in an ruyor. Içlerinden ıncak dört, bey di de Jane Fonda'yı. nesı için bir saadet. Jane Fonda tanesi kabul ediliyor. Iböyle bir aşktan doğuyor iste. • Actor'g Stndio* ya girdifim va: «Annemi ne vakit bstırlaaam kit hayatım sahte bir gorttnOıe da makinelerlyle gelir goffi yanıyordn, diyor Jane. Stüdyonnn { hesap miln önüne. diye anlatıyor Jane, yönetmeni ba görünâsü yıktı, YeKimdir, bu, yıgınln gen; yıldız iş adamı gibi bir Iş kadınıydı. A rlnde, ılmdl, apaydın bir ayna ctkların arasından tek başına yük ma tam bir «kadın» dı da. Yaaa var. Bn aynada kendimi, oldo|om seiıp göz kamaştıran Jan* Fonma levineinden ta*an bir kadın. gibi görüyorvm. Kendi kendlmf keşfetmenin zevklni yitirmeksizin. Naııl öyle erkenden öldÜ . > da' Kendinden dinliyelim: Holllvwood'la «New York'ta d o | Babası, yeniden evlenmiş. «fe kendimi tamamiyle tanıdım ba aydun. divor. llaham n gün filim ni annem virmi ikfüindeydi. ben nada.» /tne'in «sadelık» i kıdsr dikka Fuzuli ti çeken bir özelligi daha var ımtttıılllıtıııiiiıııtııınıııııııııılııııııııııııııııiiiıımtmmıııııınııınıntHlıııılMiııııııılnmıııtttfiııı MiııııS Birden yüfcseliş karşmnda baçı nın dönmecnesı. Kendi hıkkında Yanı, sınetna teyircısıni, birden riste kaldıgı otel). lçimden. yemln tarafsız hükiim vermesinl biliyor bire parlayısı ile, şaşırtan Jane ettim, bir gfin ba otele inip, ilk Daha ilk adımdan babasının adın Fonda bir snman alevi pırıltııı ol kazaneımı harcıyacaktım. Çünkü dan, nüfuzundan kolayca faydala maktan çok uzak görünüyor. Genç Paria... Ah Pariı, rfiyamdır benıp yıldızlar arasına pekftli kan söhretin sağduyu'nun ısıgında >ai nim j» şabilirdi. lam bir sanat temeline dayadığı Şimdiden altı filmin yıldızı, Ja«Ama, dlyor, iklnel fllınimin anlaşıhyor. ne Fonda, yeminini tuttu, gördügü provalarında bn filimde gerçekten otelde kalıyor. Hem de gelip gebir büyük kadın rolüm vardı; ançici bir yolcu gibi değıl, uzun bir ladım kl. daha. böyle afır bir «ogeüsinl de aynı süre yaşıyacajı yere varmıj bir ramlnlafu taşımaya taszırlanraıs Jane Parise degildim. Prodüktörler, yıldızcık tathlıkla ve alçak gönülle anlatı insanın hava<ı içinde. Zaten bu seçme kızın hoş bir yönü de plân lardan çabucak yıldız yaralmak yor: isterler ama benim kendim için «Beş yıl önce, daha Hollywood'a •ız, aklına eseni yapıvertnekten gaiip verdigim yargı ba idi. Filim biter gitmeden Snce, Pairsteydinı yine. uzak olufu. Baçkalarının bütün Amerikaılar gibi geçtiği, ya da kamp kurmakla yebitmez, Hollywood'dan azaklas ParUte tım. Ve raeslek hayatımı altüst bir Amerikalı kız. Filim yıldızı tindiği yerde, o yuva kurmasını ettitimi söyliyen, «inirlenen değil, ressam olmaya niyetliydim. biliyor. Her »eyde temel arıyan karakterinin bir szizliği bu. Yokempresaryoraa aldınş etmeden i tdealiro sayılmazdı ressamlık. Aki yıl nzakta kaldım, tonra dön ma bir seyler yapmak ijtiyordom, sa, onun yaşında kaç yıldız, Tony diim sinema sehrine. Açıkçası ken matlaka değeri olan bir »eyler. EPerkin» gibi bir eç artistle filim di elimle kendime iki yıllık bir limden gelirse büyük, gfizel bir çevirir, bütün umutlann üstünde kazanır da, yine de Cildimize bilhassa dıkkat ederirn. Sert ve asıtsi? sabun kulianceıa verdim. Tıpkı bir bflyBlt yıl Kyler yaratmak. Bir labab Sen bir baçarı dırım gibi çarpan ve adına c»öh kcnarından geçerken ba ateli gör Hollywood'u bırakır, gider, ken mam ve guneşte yatmam. Saç tuvaletime buyük bir zaman ayırırım. Şohretli yıldızların ret> denen hayale karşı koymak dam. (Şimdi, Paritte şöbretli bir diliğinden ideta bir <ceza süreıi* laç tuvaletlerini kopya etmekten kaçının. Bu sizi suni bir peyk kısafdayasann goaterdim yani. Bü yıldız olarak filim çevirirkpn. Pa ceker gibi kendir.i yetiştirir.» lığına sokahilir. Ressam olmak istiyordu Dfinyonm 8 güzel kadını guzellik sırlarmı kısaca açıklıy orlar Greer Garson Janet Leigh Lollobrigida Hepimız her zaman güzel görünmeye gayret ederiz. Her gun su ve sabun, çeşit çeçit kozmotik ve diğer guzellik malzemesi emrinizde iken güzelleşemezken, başkalarında kabahat aramıyaîım. Fakat güzeüiğimizin devamlı olmasını istiyorsak, önce guzellik malzememize eprektiği gibi bakmamır gerekir. Yaş meselesi Hollywood'a geldiğimdenberi. makyajımı daim» aynı utulle temiılerim. Bu, yüıümü »abun gibi Umizleyen iyi bir makyaj temizleyicidir. Mesamatımı temizler. tll* de değismek için makyajda dejislklik yapma prensipine irtanmıyorufft. TaMız aradâ trfradt' "ma^Val konusunda yenilikleri denemek hoşuma gider. Kirpiklerim gerçekten uzun olduğu İçin, ttlim çevirirkPn takma kirpik kullanmadıSımr »Syliyeyim. Cildimi daima. ö!ü hücreleri csnlandıran bir losyonla temizlerlm. Bunun cilde çok faydalı olduğunu ianıyorum. Ama arkadaslarıraa meseli ellerindeki fazla yagı çıkarmak için ne yaptıftımı anlattıjım zaman hepsi hayretler içinde kahyorlar. Daha çocukluğumdanberi cilt temizliğine karsı asırı bir merakım vardı. Küçüklüjümde ailemden hiç birinin beni güzelligimden dolayı beni övdügünü hatırlamam. Ben kızıma hep güzel olduğunu soylüyorum. tnsanın içinde, karakterine uygun bir güzelligi vardır. tyl karakterli itran. güzel olur. Hedy Laıııarr V.aria Schrll Başarı borcu ; Son zamanlarda çok nz makiyaj yapıyorum. Sadece gözleriml boyuyorum. Ben aşın derecede boyanmaktan ve boyananlann havasından hiç hazzetmem. Bence kadmlar diğer kadınlara tesir etmek için makiyaj yaparlar FrVekler ise makiva'dan hoşlan^azlar. Jane Fonda i Kendisini kendisinden dinlemeli DÜNYAYA N&M VEREN TiiRK TiCARETHANEİ r&iv • Guzellik cıldin deriniiğindedır» sözü, yan yarıya doğrudur. Fskat en güzel sekilde görünmeniz için sağlam bir makiyajın esas oldugunu bilin. özel bir guzellik ıırnm var ki, bunu Bahama Adalarında bir filim çevirirken öğrenmiştim. On üzüm tanesini bir gece limon suyu içinde bırakıyorum. Ertesi sabah limon suyunu tamamen emmis olan üzümleri yiyorum. Bu scn dereee teslrli bir kan temizleyicidir. Yanaklarınıza sıhhatli bir renk getirir. Bunu on gün ardarda içlyorum. Bence şüzellijin ilk şartı sıhhattlr. SoluV benlzli, kansız genç kızlar. W 1 ( T tarihp kanştı. Yvonne de Carlo ttlraf edeyim ki, kendimi en çok, ı t makiyajla veya hiç makiya.>tıı Iken çok rahat hissediyorum. 16 yaşımda olduğum günler hâH aklımda. Bir arkadaşımla beraber deliler gibi boyanırken babam bizı yakalamıştı. Bize, cArtık kocaman birer genç kız oldunuz. Neyi yapmak, neyi yapmamak gerektiğini herhalde bilirsiniz. Fakat bilin ki boyle asın derecede boyanmakla güzellcşemezsiniz» demistl. O zamandan beri makiyajdan ve bilha«sa tırr.aklanmı bcyamaktan nefret •derlm Maria Schell Janet Leigh İlâncüık 8339/1673 Filim çevirmeyi bitirir bitirmez, cildimi dinlendirmeye bırakırdım. Annemden cildimi temiz tutmak merakı bana da geçmiş. En büyök »evkim, temizliktir. Artık hiç makiyajsız genç kular çağı da moda olmaktan çıktı. Bir aralık bir hayli «ükse yapmıjlardı. Fakat ölçülü makiyajîn her zaman için lüzumlu oiduğu meydanda. Makiyajıma bol vakit ayırmaya bayıhrım. Ma»i JÖT boyasını bilhaıaa •evertm. Fakat ölçüsüz bir göz makiyajı, son dereee çirkin olur, Gö'ılerir.Nİ görünmez hale getirmeyin. Laııa Turner Lana Turner î İ LÂ N Ofisimu dökrne ftçılı madenf yağ nakliyatı muhtelif Akdeniz v« Karaderüz limanları arasında 500 600 D.W. tonluk DoubleBottom tanklarında 100 120 ton dökme ve ambarlannda 300 350 ton fıçılı yağ tasıyabilecek evsafta bir saç motor insa edecek firmaya mukavele ile bağlanarak yaptıracaktır. a) Motorun en geç 1.3.1964 tarihinde hazır bulundurulması, b) Yapılacak mukavele müddetinin 5 seneden fazla olmaması, c) Ofisten peşin navlun hedeli talep edilmemesi. Halleri tekliflerde tercih sebebi olacaktır. d) Navlun tekliflerinin nakliye mukavelesinde zikredilen limanlar arasına göre yapılması, Vasatî tekne evsafı ve mukavele şartları Ankanıda Adakale sokak No. 85 Genel Müdürlüğiimüzden ve Istanbul Bölge Müdürlüğümüzdeîı temin edilebilir. PETROL OFÎSI N OT : Son teklif verme müddeti oîan 20 Ocak 1964 tarihi, 1 Mat 1984 tarihine kadar uzatılmıştır. Jane Fonda, son ülminde bir «Vampu rotü oynuyo (Basın 1939 A. 989/1652) Greer Carson Hedy Lımarr lvünne de Cifio t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog