Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Zengin milletter Kalkmmada siyasi eşitlik BarlMnı Ward Bir ccsus İsveç'e kırk MIIIIIIMUIIIIMIIIIIIIIIIIHIimmiMIIIIIIMIMIIIIIIIIIM llllll 1 1 1 1 1 r ı • ı • 11 < 11 • • • IIIMIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfllllllllllllllM liraya Bej maloldu ACAR CANER llllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Orman Genel Mtidürane açık mektup «Ortnan mıctakannda ya«ıyan kSylii vatandaşlara Genel Mttdürlüğümüzce el aanatları knrs ları açılmakta oldaffnrnı radyo konnşmalarınızdan «evinçle 6Jrenmiş bolunuyornı. Okulumoıun bnlundufa Çanakkale merkez Kirazlı bacagı mıntakası da tamamen ormanhk bir bölge oldngnndan; dagınık blr sekilde bölgede yerlefmlt bnlanan köylü vfrtandatlarımıı geçim sıkıntıaı içerisinde olmalarına rafrnen işleraeye elverişli toprak aılıfı ve !• olmayışı yüzünden lamanlarının çoğnna boşnna baresmaktadırlar, Köylümüzün. kendi mnhitlerinin Bzelliğine nyan el sanatlan ile teçhiz edilmesi zarnretine Inanmaktayıt. Bn itibarla Oknlomazda barn maddeslni onnan dan alan bir sanat kolnnan faaliyete geçirilraeslnl arza ediye ruz. Bn alandaki çalışmalannndan bizlere gerekH bilgi, bro*ür, model ve Sfretiei asman yardımında bnlonmanızı bekler sayjılarımı sonarım. Ahmet Dönmez Kirazh Yatılı Bölge Okulu Müdürü Canakkale mfir ihtiyacı olan II . H cinjl taşkömürünan satışı Sanayi Bakanlıfından gelen bir emirle dnrdnrlarak. yerine kok k 3 <mürü verilmesine baslamlmıştır. Ozellikle, lekanta ve kabve tibi işyerlerindekl teaiderin kok kömârü İle çalııtınlması mümkfin olmadığından. halkın sikSyetlerine yel açmıştır. öte yandan Ere|I! KBmSrterl tşletmesi. roemnr ve iaçllerine bedava dajhttıği kBmSrfi 1850 olarak vermeye devam ederken. BakanfıÇm veni emri, bayretle karsılanmıstır. KBmflr Saiı» Şn be Miidfirtflîa dnrnmn Ankaraya bildirmittir. Bn dnrnmnn dfl ifltilmeni için gazetenizin tavaı sntnnn rica ederiz» gilendiren b« hfikmfln suretiyle memnrların da yeni teklif edilen af kannnn sümn19 içerisine almmak laretiyle aftan faydalanmalarının sağlanmasını hükümetimizden ve •enatörlerimiıden, milletvekillerimizin yakın alâkalarından bekliyornz.» (îıveç muhabiri) ay kadar Bnee tevkif edl1 trSm'ün vatam aleyhindeki faalilen Rus casusu Albay Wenner» yetleri, Îsveç hava «avunma plin| tröra hâdisesi îsveç ve Hür Dünya larının tamamen değiştirilmesini | basınında günün konusu olmakta j icap ettiriyor. Bakan Sven Anders| devam ediyor. îsveç'i Moskova ve son hava kuvvetleri bütçesinde Washington'da hava atasesi olarak görülen 40 milyon liralık artışın | temsil eden ve «uçları «abit görü münhasıran bu işte kullanılacağıi lerek 1983 lenesi yat aylarında tev nı açıkladı. 40 milyar liralık bir hilen ] bütçeye sahip BirİBCİ Dünya Savaşından sonra malarına aynı comertlıkle yardım kü ıtrateji daha ileri lamanları hapiı: milyon liralık Eatılı sömürgeci devletler eskisi etmektir. gözönünde bulundurur, yıllık büt hanesinde hatıralarını yazıyor. Bir senmiyebilir, ancak dikkati çeken çe sınırlarının dışına çıkar. Batı ker» intihar» tesebbüs eden ve üç! husus Îsveç halk efkannın bu huEe göre ıktisadl bir düşüs sayıladevletleri beşer, onar yıllık plân günden bilecek bir duruma girdiler. Bul n nun erkasından o korkunç 1929 ı I e tlerle fakır milletl ea rta b o ea n i m s e m e d i k ç e | n l k g u ç ı u 8 ] d u ğ u n u , t i r , f , t m e k l . ! 150 »enedir harb görmiyen ve'bu fakır m i l l Z t n f i n m i ı I e tlerle f i n mi buhrar.ı çıktı. daha »onra da 1930 l t r Z t n yenilesme devrimlerinl yap f ! m d l harcadıklarını da kaybeder beraber çalısmalannın mahiyet v« : müddet zarfında bitaraf poliükaler yıllsnnın karıııkhkları batladı. j teferruatım açıklamamakta l*rar sını devam ettiren ve bu sayede f ^ b i t i r m l ş ülkelerle, aynı dev Bunun üzerine sömürge toprak m Ikincisi, yapılan yardıtnın tam ediyor. Bu luretledir ki îıveç Baı iktisadl alanda büyük* inkişaf rimleri yapmak için çırpınan üllarının düştüğü durgun hayat o k e J , r , r a s ı n d a k i u ç u r u m u n k , r ç l . ölçüde olmasıdır. Biraı «uradan, Erlander vt onun hüküme kaydeden, Îsveç bugünkü tarafsız bU m e v t u d a I h m ralarda bir hosnutsuzluk yaratma , l n l kOrkmadan dikilfnck istiyor biraz buradan yetna usulü gelis» H o l u p o 1 ' politikasını devam ettirmek istib U r l d a n y« b.H.dı, bun. onr.d.n •iy«I; M k , her .evden önce, biıim lui ' y**"a u 5 " l u " ^ g ve •onnnlulu*» kim. ait yor. * m.d.gı Hilen Rus casusu clarak zanlı bilinein uyanmaii da eklendi. Yalj,füzar komünist volda?lar kadar! r a e 1 I W İ ı r " t u r e k l i b ı r kalkınmaya olacağı aydınlanamıyor. Ilk defa I a bancılann baskuını artık yalnıı üeri görüslü, azimli 13* girisrae1 ul 5tıramaz. Gelijmekte olan her, olarak 1960 seneıinde Albayın ha tutulan Albay suçlarını itiraf edip, okumu orta nnıff h i t i d | | y t hazır olmak zorundayız. Siya ekonomi için on beş, yirmi yılda! 'eketlerinden süphelenen îıreç ii faaliyetlni açıkladığı gün, tsveç'in t l u okumus hissetmiyordu; bugünkü bitaraf politikasından çok «af halk bile «g«Iip |u tepedeki setlerine ııyasetle, görüşİerine g ö ! b i r , e J e n b i r d e v r e , a r d l r k l, bu ! £ " h ™ / * " ' • göbir Mf «g.Iip ,u setlerin. ,iy. S etle, tanığı kontrol «eyler kaybedeceğini anlamak pek buyuk ev t yerltıen yabancı da , rüsle, ülkülerine ülküyle karıılık . •, . ,„ , j, ., y * A hanımı olan zor olmasa gerek. Zira coğrafi dukiffi'dive sormaya ba»lamı,h. Henvermeliyiz. ekonomıyi atı, rampasmdan alıp, maksad. ile bir ev hirmetçi elarak Al; rumu itibariyle Isveç'in daimi teI yerde .«»iı geçen ... sömürge ida, •"!.. . . . . ı8zü • •.> ıu .»,;... jj. ! vörüntresine oturtabilmek icin yeyörüngesine oturtabilmek için veBaygn Karin'i h: verA* > /» . . . bayın sahane villaıına yerl«|tir oaat halinde olduğu Norveç bir recileri, hereen hemen iktisadl bir nı bir itişe ihtiyaç göıterir. , mis> bu tarihten itibaren Hüküı NATO âzaııdır. Eger Albayın, tahtekel kurmuş olan ıu yabancı tüc Açıkça löyliyeyim ki, kendimlzi l i nNerelere l para yatırılacağına gc • m e t 5 İ y a s i p o l İ 5 ı b a r 0 v e , « k e r i ! m i n e d i l d i g i g i b i R u s y a lehine çaear. banker.. kimdi bunlar? c e I l k e e u 4ı J v yeniden niçin böyle bir büyük i s e : »"«nacak olan eğıtım | mütehassısların işbirliği sayesinde ' iıstığı tahakkuk ederse NATO'nun w. u u , B"^? C V v «miyelim, ben hiç bir lebep 8göolmalıdır. Son ıncelemelerden gö! S tig Wennerström'ün mçlan «abit ' ! tabii lideri Amerikah idarecilerin P . . blr kıç kııi: Büyük toprak | r e m i y o r u n v Ifin elimlzde rülüyor ki Batıda lon ılli yıl için • oluyor. Aneak tiyaıi poliı yetkilile bu hususta ne diyeceği ve tutumâahfbi ehrin t ü e a n ^ n i orta a yeteri kadar kaynakUr var; t»rt d " verirelilikte elde edilen artı ri sadece bu operasyon için 100.000' larının nasıl olacağı meçhul. eıkan «janayici de yabaneılann; h l n h l ç b f r f a j h n d a h l ç b j r m i l l e t . ; jın yüzde 50 • 80 ı daha tyı y.Üş Îsveç kronu (tskriben 225000 TL.) Ayrıca Albay Wennerström'ün çevresinde toplanmayg * baılar f i le t l l j sarfedildigini açıkladı. Son bütçe A. B. D ve batıhlara da yakınlığı ' * r *' ler toplulugu b i i ' m İ Ş e l e m a n l a r d a n «•l»«kt«dir. sarfedildiğini açıkladı Son bütçe A B D ve batıhlara da yakınlığı bizim b bugün elimiz| m L Ş e l e m a n l a r d a n «elmektedir biydiler. Bunlann, eakiden kalma, . . , Para yatırılacak ikinci alan ta ', müzakerelerinden sonra basına be bahis konusu oluyor, «anıfın itiya 4a T,nid. n edinme «erv.tlerij^ b u i u " n .^ynakl.r kad.r bir Çünkü, ekonominin gerek ysnat veren Isveç Milli Savunma raflan netieesı aksi de olabilir. lğa 1 Bu enlan g»ri kalan fakir halktan ,. ^ " . . " ^ , ? olamarnntır. Bakanına göre Albay V7enners bu takdirde Kruçef'in pek lessiz !i h l m İŞ icin gerekli mânevi gücü kay, * ' «ağlıyabilmek için yenı , flttikç. dta çok aymyordu. ,.„.,,=„ ,. •""" ...»• ••• duracaSı beklenemez. Her hali •• t r a r u n Q a n o n r a bettigimize ir.anmak da kolay de; t a r z t a r ı m ş$a rt tu ır. BBundan s sonra ŞÜkrİİ Canal'ltl | kârda maddî ve mânevi bakımdan sanayi gelir. Bu arada, kaynakla | gildir. ziyan gören t.'veç bu konuda tek , , .. , nn daha ivi kullanılabilmesi için ! D î / * l / l l/î T A H l A D I hedef nlacak. Son elll yıldanberi M Sıtma Savaş memurlan mağdur durumda Adı ve adred laklı bir eknynonmnı yazıyor: «Bizler, raemlekette katt netieeye varan, gayeaine nlaıan fe ragatli sıtma sava« meroorlarıyız. Ne gariptir ki evrenıel beyannamenin ay«rnlandı&ı bir za manda hiç hfr insanl hak tam maksızın her türlfl iMyal hak lan kmtlanmıı ııtma eradikasyon personell olarak İB • 11 yıl. dır en mflçkfll btr mesal ile gBrevhnize devam edlp lâyık oldnihıınnz haklanmızdan mshrnmnı. MaŞdoriyetimizi ?5yle sıralıyabiliriz: 12 yıldır baremin en alt derecesl olan 15 lira a»H maaş bile bizlere çok gBrfîlmfis tflr. Dolayııiyle dondnrntma; flcret, veriltniyen çocnk ısmmı 15 günlflk aenelik Izln, 30 tü"«" ** günflnfl senenln her raev siminde kSylerde gecirme meebnriyeti, gfivenaiz blr iıtikbal. Dnruraumnınn llgililere dnynrnlman arrnto ile.j Memur suçlannın afh Adı mahfuz bir oknynennji» yazıyor: «218 tayılı af kannnnnnn kapsamını eenf«Ieten ttç kannn tek lifinin T.B.M.M. Adalet Komisyonnnda blrleştirilmek «mretiyte kabnl edlldiğinl gsfeteden okndnm. Teklif kananlsatıfi takdirde bir çok kimseler aftan istifade pdeceklerdir. Malum ba lnnda|a üıere. 218 ray n n d t a üıere, 218 rayılı af kannnnnon 3 Oncfl maddesinln K) fıkrası rereŞince sıfat ve vazifeyi ıniiıtimal »nretlyle lılenen snçlar affın sümnlfl barieinde kalmıştı. Bir çak memurlan İI Sanayi Bakanlığının kararını Zonguldakhlar beğenmedi Zonguldaktan bir okvynenmnı yazıyor: «Şehir halkının yakacak k5 Üç engel . lınn Zengln annhkla fakir çofunluk arasındaki hayat tartlan tezadı; Batınm teknik ilerleyisi: Batı dev letlerinin «îVmörge livaseti. BSyîece halk, bulunduSu toplumun üerlemesine. kalkınmasına baslıca üç engel eörüyordu: So«yal. iktisadi. »iyanl. O günlerde Cu EnlLai gibf, Ho Çirr.in eibj gencler Batıda nkuyor lardı. Memlfketlerinin dâvalsrına yukanda belirttiBimiz üçlü açıdan baktıklın için, kurtulus çaresini de leniniımde eörrlüler. Onlııra göre. bu arada. memleketlerinin sosval haklara, Iktisadl eelismevt kavıjjmafi.na bsşlıca engel lömürte olTnslarıviı. r : ' ':'.:ri.v. j ;; ö ; nokt ,d:' ^ «<"»"™, ^ r . k n1 v rd B TEMEL BİÇKİ Biz Bıtıhlar böyle b:r işe giri " i •• m\j* u«. va •• KTirıri] rmTTTtmv < Y bilmelc için hazırlanmıs değiliı.Bütün ksdıtı elbıselerını tek Bunu kabul bir metot esası üzerındea Bun: ! Marshall yardımı ruhunu yeniden hoca«ıı ögreten ana kıtap canland'.racak olursak bu işi ko(15 lira) «ter. Benee bızde bu kaynaklar layca başarabiliriz. Hükümetlerle î da var. Çünkü, bugün bütün dün milletler el ele hareket edecek otKKLK (iOMLtK ve HİJA yayı larmıı olan «insanlann eşit lurlarsa refaha erişırler. MALARI (?,•> lira) HJi» düşüncesi Bıtınin Tnnrı karS'.p^rı; kıtaplann bedell £şitlik devrıminı bütün dünyaM Krş pusta ucrelı tle Dlrllk Iiıında bütün insanlar vtrlıjın biya yaymak istiyorsak, meydanı bu 'e Zıva Canal P.K i)Ti Istan rer ruhu olarak eçittirler» düşünolan kuvvetlere Dul aaıeslne gondenldıgınae ceslnden dejmuştur. derhal taahhatıo ırtnrterıltr rında ouluijuı Vapılacak şey. her şeyden önce • SON Başlıca b u n b u l kıiapçıl» bir strateü çizmektir. Çün, yardVm ^m'e'k £ > " ' ^ ^ "»»•«««• İ DfÇKl Kl I APLARI ™« ..ay... v.,,., ^ : İ ÖLDÜREN SlR 3 Taaan: H. Caatlllou I Neler yapmalıyız? i j * S uyo döşen umud Bir ara. bu gibt düsüneelerin baskısı altinda bfltün ıSmürg* düreninin liddetli bir nefret ıeklinde. ^spıymalarl* ısna .ereeegl nanildı. Niîekim." bir takım kanlı CarpısraHfcfV»t««. HnlandiİJİar Endnnezyadan tavaş lonunda avrıl«hlar. FransızUr da Cin Hlndistanından ayr.ı acı «artlar altında cekildiler. fnrfltere orada burada anlasmaya vanlınraya kadar ufak «gvaslar yapmak zorunda kal dı Lenin sSmürgelerle Batılı dev. letler arasında kanlı çarpıımalar. olacagını «anmı«, hattâ riünya komünizmine gideeek yolun, Batı. daki iıçilerin vumusak hoınutıut luklarından çok sSmflrge toprah lanndaki mllletlerin ayaklanroası mn daha çabuk ıçacagını dfişünnsüstü. Gerçekte, Byle olmadı Eski «Smürgeci devletlerin yenl ba|ım*ız devletlere iktidan te^lim etmeleri korktujumuzdan daha kolay oldu. Bugün de Batıya dü sen »dev, fakir miiletlerin kalkın • • [ • I • TRAŞ BIÇAKLARrmn OZEL RADYO PROGRAMLÂR? 15 Şubat Cumartesi 14.15 te 16 Şubat Pazaı 14.50 de 17 Şubat Pazartesi 18.20 de Sekreter hemen şefinin janına girdi: nAvusturya polisi. ben» bir clnayetten haberdar etti. Zintberg civarmda Anton is minde bir mtihendisin cesedi bulnnmns. Tabiî sizi dcrhal haberdar ettim... Vali Bey...» H#ricourt, hir miiddet seketere baktı. sonra: ! »Bıışen dedi. hana bu ünvanı vermemenizi • alzden evrelc* de rica etmiftim... ^ ... Btm artık Mitteldorf valiai de|iUm Valnu kontrol kıtaaı ««fivim. Artık bann hoyle biliniz... Evet biliyornm, fakat lor oluyor. Hem aize vali diye hitap eden yalnız ben değilim. Maamaflh özflr dilerim... Hericoort 30 yaslaruıda Mi. Ordnjm terkettikten »onra da ttztiformaTi »nrtmdaa çıkarmamıştı. Yalnıı rtitbe işaretierini •ük müstü. 1946 «enesinin ba yannda Avustoryada her şey değişmeğe baflıyorda. Fraa sız işgalinin sonnndan babsediliyordn. Po * lisin ba cinayetten kendisini baberdar e<öji, herhalde makrulü tannnı; olmasındandı. (Arkatn n r ) ANKARA Rauyosu 15 Şubat Cumartesi 18.20 de 16 Şubat Pazar 18.00 de 17 Şubat Pazartesi 18.20 de ISTANBUL Radyosu BULNACA JL23456789 ! »••••••••••«•••••••••••»•»•••»•»•»•»•»•••»»»» •• • • • • ' «•••*• Istanbul'da KAJ.İH ÜU171 Paaarted günleıi tatıl Her gün saat 21 de, pazar 15,30 da «tsyancılar». Çarşamba saat 14.30 da Pazar ıaat 11 de «Çocuk Tiyatrosu» KAOIKOY 360682 Persemb* «Onlerl tatil Het gün raat 21 de. Cumartert. P ı u ı 1530 da «Evcilık Oyunu» StTE 476947 Pazartesi günleıi tatil Her gün saat 21 de «Ah Baba, Vah Baba». TEPEBAŞ1 44J157 Pazar, Pazartebi, Çarşamba. Cuma »aat 21 de, Pazar 15.30 da «Altı Kisı Yazarım Arıyor», Salı, Perşembe, Cumartesı saat 21 de «Hoffman'ın Masallan». rSKriJAR Cuma günlerl tatıl Her gün saat 21 de. PazaT 15.30 da «Tedind Köpek». YENİ KOMEDİ 440409 Franiiz Komedi Toplulugunun temsiüeri (16 subat akfamına ksdar). 4R8ARAT KdÇOH OPBRA «9Ta . Buare 21.15 Pazarteıi hariç. her gece, cumartesi, pazar ve çarsamb» 1615 te marinede «General ÇöpçatRn». ARENA 446418 440704 Salı hariç her gfln 18 ve 21.15 te «Sezar ve Kleopatm» (CumarAZAK 226248 (Gazanfer Ozcan OBnOl Olkü toplulugu) Pazartea) dısıaıJa her gece 21.15 de: Çarsatoba. Cnroartaıi. Petar matine 19.15 te «Muhteşera Serseri». BTTLVAR 214892 Pazartesi dıçıoda her gece 21.1S te rÇarsamba, eumartesl. cazar matine 16.15 te) «Kart Horea» DORMEN 449736 Suare 31 Jfl. Maöne: Comartesl. Pazar İS te. PacartMl tatil «Sâhane ZflğTirtler. GRNAR 493109 Çerfamba hariç, tuare 31.15 te (Cumartesi *e Pazar matine 15 te) : «Dflsman Çiçek OBndermtı» Saat 18 de : «Hayvanat Bahçesi» ve .Cephede Piknik». (STANBT7L 442SS8 Sacre BJ8. Matine! Çarşamba, C.erteti, Paıar İS te: «Meşedl TB Sâdık Zevceleri». Her gün 18.15 te Mflnir özknl Toplulutu »Oenersl ÇBpçatan». KARACA (40068 Suırelerde ve pazar maUne İS te Muammer Karaea: «Ltbmaeun CumhuriyetJ». KENT OTUNCULAR1 44S7S8 Her ffln 18 de. Pazartesi 1» ve tl J» t», Sali (Halk re Ofr«r> ei). Çarjarab» tatl] «Halkın GSzfl». «Kalbin Sesi>. KOÇOB 8AHNB (Oölrtı SOrnrt • Bngia Ceızar) 495652 Pazartegl tatü. Suare 21.15 Cnssa, CumırtMİ, Pazar 17 de aatineı •Bflrftu Kadmlar Gfleeldlr.. ORALOÖLTI «4989 • Pınrtet] tatil Bet geee teat 21.15. (Matine: Çarşatnba ı» ve Comartesi Pazar 13 te): «Bflyuk Baba». 20.0i"! £\T.e] zaman lçinde Î0.15 KUçük mUzlk slbümü 20.30 Sar7JO Açıl:; • Kifa haberler kılar 20.M Meteorolojl «"hbeU 7.35 Kuranı Kerlm . Saz eeerlerl 2100 Eskl fllrlmizin UFtalan S O Habf rler « İS Türküler 21.30 Eaflf melodller 21.40 SarO 1.30 Maflf mözlk ? V Istanbulun kılar 22.00 ReklâmJar geçidl <> fp^l 9 20 Toprak ve ürun fl.JO 22 M Radyo yaylı sazlar grupu Küçilk kortıer 10 00 Kıta hıber ?245 Caz müzlgi 23 00 H»b*rter ler Kapamş. 2" 10 Dans müziffl 24 00 Klll 12 cn Açılif Kı*a haberler Sa. haberlpr . Kapanış. ion orkesfraları 12 ?0 Şarkılar tSTANBUL İL RADYOSU 1Î4« Haff müzik 13.00 Sarkılar 17.58 Açıhş 18 00 Caz albüm 1" y Baberl»r 13 70 Plâk do lerl 18.30 Plaklar arasınd» ljbındjn !S 4S Oyun havalan 1900 Akçam melodlleri 19.30 Kü14 00 Kinırr »aatl ',5 00 Kısa ha çük konser 20.00 Fadyo İle Alb*r!cr Kapanı», manca 20 15 Çlgan havalan İT no Aeılı» Kısa haberler 20.30 Mlnyattlr müzik 21.00 G«ce 1TM Hüflf milzik I" 1,1 Ssz eter korseri 22 30 Oda muttfl l^ri :T."1 Kur'anı Korim ve açık 24 00 Kapanıç. l»ma«ı 1T 41 lft»r vaktl 17.42 tSTANBUL POLÎS RADYOİU •aj »«rrlrt 17 45 Kadınlır f»#lı (Kısa dalga 47. 43 m.) T! H Rrklâmlar geçlril l».00 O 10.58 Açıhf 11.00 ŞırkiUr: HJ^'IICI . Günlült nlsylar 19.3fı BUlent Oral 11 Î0 Doktorunuı Hjf:! ırn'lodıler 19.40 Sarkılar diyor w: 11.25 L4Un Amerlka tSTANBUL müılgl 1140 TUrküler: Yıldıl Teıean lîOO Kapanı». H.M Açılıı 1«00 Şırkılar: N. Can L. GUnerl l«.J0 Plâk dolabından 1« 40 Türküler: G. Sevtm A. Sezgln 1700 Kapaoıt. ].Aık üzerine kınupma ~ 17 21 Kur'anı Kerlm 17.27 Ezan~ı Muhammedl 17.34 tncesazdan Schnaz faplı 19 00 Habcrler 1P.33 :9.5O Uykudan önce 19 55 Toplom ve eğltlm 20.10 Sarkılar 20.25 Sllâhlı Kuvvetler s«at 20.40 2100 Kısa M. saatl 2J İS Sevllrr melcdiler • r»»ınd«n 22 45 Haberler »55 Hsftanın be«t«?cİ5t 23 40 G»ce yınıın» dnfru 24 00 KaANKARA tL RADYOSC 16 57 Açılış 17 00 Danglı çay 1J.00 Orkestra konsert 19.00 H»fif mUılk İB 30 Radyo II* Franfizca 19.45 fransızca müzik Türk mülljl fenllğl 21.00 Dllck pınan H.ofl Prokoflyefln üçüncü ply»no lconçertosu 22.30 Dan» müziti »3.00 Kapanı? 1OLDAN »AĞA: 1 Blr takım vergt zamlarlyle httzırlaıiıp hUkilmct tar^fınrian Mec•unııl»n (lki löı) 2 MahBUİ yetHtlrme ve çogaltma l»i. «ehrlmlzin lki ba«ı. :' Cohnnfmde görrv almı» korUunç var*1ıkl«r (çnğull 4 «gfthret k«»an!» Hnlsmın* ksrm« hlr emlr, çevrülnrr Kur'an cürrlşfi olur ^ Doficril nisdrnlerden Mrl 6 Bir harfln okunuçu. parlak vr lcr flrupundan. rutubrt 8 Dosrr'î tn««nlsr: hlzr hntırtatmak İçin dlklılen. bir edat. 9 tllk ve üsarp biVUKARIPAN A5AG1YA: 1 «Suratı boıuk ve hlddetll duıımda» anlanıına lki soz S DUnbilfnler (ç"ğuH ? Bitkl. su sırada plyasada en güç bulunan yakacak madde»! 4 Çevrtllnce '<bu ne blçlm istlkhsl ve gelecek!» anlamına lki sözlü blr ?oru bellrlr 5 Borç bu «»yıyı «*tı mı eıkller lnsanı artık lflât etml? görürlerdi. hamam l»rd» çalı«a: çllprrifn. 8 yatımızda dlslne .bakarak te»elll bulduğvımuz tek mâneiî yıldız. blr harfin okunııçu. 7 Çama«ir yı DflnkD Bnhnaearuıı makta ktıllanı hatUdllml» «elfl' lan araçlsrdan. 8 Tersi «Davet edlllp «ofraya oturtalmuş kimseye verilen blr pnılrdlr. mu=lklmlzde blr mskam. S Giıll tutulan çeyler (Mkl uıul çoSun. denlzdekl •mr ve k a h s m j hareketl. A N K A R A İ.1T Açılıı (.30 OOnıydiB 7.0J Kur'aoı Kerlm v« Türkçe aeıklamuı T15 Saz ««erlcri 7.30 Sabah mQzlfl 7.49 Be« <e«. be« |arkı 1.00 Haberler 8.10 Sizin İçin çalıyoruz 8.30 KadınUrın düny»«ı ».00 Kaparıış. 11.97 Açılış 11.00 Kısa haberle? 12 0J ö t ' e tatlll İçin 12.30 Ştrkllar 13.00 Haberler 13.15 öğl» konteri 13.40 Sarkılar 14.00 ögloden aonrt dans 14.30 Türküler 14.45 Şarkılar 15.00 Kapanif. 18.87 Açılış 17.00 Kısa haberler 17.02 Şarkılar 17.18 Dln Ah SARAI «Diîi Kaplanlar» (R. 1.) SİTE 477762 • «Şark Gecelen» tl. R.) ŞAN 486792 «Adanah Tayfur» 0. Serengil TAN 48C740 .Gangsterin Sevgilisi» (î) T. MELEK «Pasifik Incisi. M. Gaynor TEN'l AR cEsrarengiz Ma^keü Süvari». T.TAKStM «Varan Bir» F. Gink TILDIZ 476342 1 «ölüm Savajı». î «Altın Kızlar». ALE!MDAR S2368.1 «Varan Bir» F. Girik ATSU (K.Gümruk) «Adanalı Tayfur». Bl'LVAR 213578 «Şıp Sevdi» A.'lçık KULOP 227183 . «Genç Kızlar» (T) MARMAKA «Esrarengiz Maskeli Süvarı». MELEK (Eyüp) 1 «Şıp Sevdi.. 2 »Ayşecik Ateş Parçası». RK.NK 2U525 • «Aşka Davet» R. Hudson Snt 223542 .Şıp Sevdi» A. Işık TENt 225892 .Dişi Kaplanlar» TEVt (B.KÖy) 1 «Çiçeksiı Bahçe», 2 «Korkunç Şüphe» KALHKÖY : OPERA 350821 «Şıp Sevdi» A. Işık REKS 360112 • «J. Lewis Eğleniy&i', ÖZEN 369994 «Gizli Yollar» (t) SÜRETTA 360682 «Tek Baçına» (t) SUNAR »Kadın Avcısı», «Aşk ve tntikanı» KÜLÜP (B.Beyi) . .ölüm Peşimizde» (T) Tiyalrolar Ankaru'do llalit Pa^a9nın ate§i 42 dereeeye çıktı Haiıt Psşanın harareH ri^vam etmektedir ?ahaha karşı 42 d»r«r»y<i Vad^r yükselen ates. oftleye dogru 41 derecey» düşmüşlür Pa?iık çîurumunu tphdit eden tehlikenin azaldıftı söylenTi^kfpdir Doktorlar, Posgnın haşueunda beVIemekte ve tadavisi için gereken V<n''in i^timamı go«te>rmektedirler. Dün Ankflrarisîd Türk Ocnfı salonunda Darülfünun fÜnivfrsite'l hakkında Vıir konferans tertiplenmiştir. Konferansta «ö? alan oski müri*rri.«1?r fnrofesörleri den Ağaotlu Ahmet, Yu•uf Akçora ve Hamdullah Suphi (Tannöver) Beyler muhtariverin uzun uzun ssvunmasını yapmışlardır. Hamdullah Suphi Bey: « Efer hiîim Dariilfünunun Avnıpadakilerle aynı âyarda nlmsdıjh bahis konusu i?e memieketimitdeki birHin müesssseler bahdakilerle aynı durumda degüdir. Hfr müesf?scyi takviye etrnek gerekir. Darülfünun. ilmin istıklâlini ancak muhtariyetle temin edebilir. Bir «ski Dariilfürun hocaları ilmin mutlak velâyetine karşı vazifemizl yapacajız. İlgililer, artık endişeden kurtu'mah ve emin olmahdirlar» d»mi»tir. 14 Şubat 1925 tarihli Cumhuriyet'ten Lüzumlu Telefonlar • tTFAİYE: Beyoğlu: 44 46 44 Istanbul: 2142 22 Kadıköy : 36 08 72 Üsküdar: 36 09 48 Bakırköy: 7164 66 Atlalar : 81 60 81 tstınye: 63 60 20 • POLİS IMDAT: tstanbul 27 45 0ü Beyoğlu: 2145 01 Anadoiu Yakası: 27 45 02 Sıtahi tmdat: Beyoğlu : 44 49 9a Fatih : 21 15 95 ü?küdar: 35 05 36 * TRKN : DemıryoUarı: 36 04 75 (Havdarpaşal 22 30 79 (Sırkec!) * VÇ\K : T H Y (Te:mına!> 44ü2 9« Hava Alanr 73 H2 40 • VAPIR: Denızvolları • 49 İK ü« Noheıcı M • 44 0'J 07 Sehır Ha' .Jirı 44 42 J;Î 44 43 59 * NÜBLTCİ ÜAVCI: 27 49 81 Oerlet Hyatrolan BÜTÜK TİTATRO 113831 • Suare 20.30. Salı tatil. Pazartesi ve Cuma suare « öp Beni Kate». Çarşamba guare ve Pazar matine «Size öyle Geliyorsa öyledir». Perşembe suare «Satranç» Balesi; Cumarteri «uare «Yenufa» Operası; Pazar suare: »Uyuyan Güzel» Balesi. KÜÇÜK rÎTATK»» 111188 • Suare 2UJÜ •• »• zartesı tatil. pazar matine 15 te: «Topurlu» ODA TtYATKOSl! 111169 . Saat 1» da Pazartesı tatil «Dogum Günü». TENÎ SAH.NIt 115809 • Suare 1030, Pa?sri««i tatil. pazar mattne 15 te «Bitmiyfn Bır Ask» 0CÜNCÜ TtYATRO 115809 Suare 20.30 Pazartesi tatıl Pazar matine 15 te «Llliom. Ozel Hyatrolar METDAN SAHNESİ 175200 • Çersamb» ta til. Her gece 21.15 te .Mavi Devriye». Salı. Perşembe. Cuma 18.15 te: «Xew Ycrk'ia Bır Pazar», Cumartesi, Pazar, Pazartesi 18.15 !e : «Sil Baçtan». BALKEVİ «»Yr.NCULARI Çarsnmb» cu martttl, pazaT 2 X 0 de 1 «Evm lc> 1 11 «Bır Evlenme» ANKARA TtTATROSC Her gece 21 15 te : «Gizli Ordu». Pazartesi matine VP suare. Per•embe v» Pazar matine: •Godot'vu Bfklerken» Darülfiiniın hakkinda bir konferans Ağaoğlu Ahmet Bey Yusuf Akçora Bey Eski Polis Müdürü tevkif edildi , Sinemalar Istanbul'da Ankarü'da ALEMDAR 154136 • 1 «Yastık Sohbetı» 2 «Gizli Yollar». ANKARA 123432 «Günah Cocuiu». BÜTÜK 124Ü75 ,Ren Geçıdı» GÖLBAŞ1 1222in lüafilar Kıralı» fN'Cl 121P86 Gunah C,'ncı:fiu» KONAK 12iff5<ı «Haval Ynlj. RE.VKL1 133163 • Hayat Ynlu» ÜLTJS . p . p e . ı p f ) İstanbuldaki Ermeni kaçaklan mtıelesini ineeliy«n tefti| heyetinin raporu, İçişleri Bakarüığına verilmiş, Bakanlık da t»reken evrakı, İstanbul Valisine göndermiştir. Vali, bu «vraka Börc suçları sabit görülenlerin tevkifi için Polis Müdürü Ekrem Bcye emir vermiştir. Emniyet İkinci Şube Müdürü Ömer Bey, dün Vıızsat ev'.ne Bittiğı eski Polis Müdürü Sa^ttin Beyi tevkif elmıstir. Bu mfsclfdc suçları »abit görülen Ahmet vc Resul Beykrlp Kaıakin Fesciyan ve Pano Efendiler de tevkif olunmuşlardır. ATLAS 44üfc35 • «öîmeyen Aşk» J. Gavin EMER 448439 • «Kınnızı Dudaklar» (î) İNCİ 484595 «Şıp Sevdi» A. Işık KONAK 482606 ^ölmeyen Aşk» J. Gavin LÂLE 443595 «Yenilmez Silahjör» (F) I.ÜKS 440ÎR0 »Şıp Sevdi. A. Isık LEVCN'T «Dortlü Macera» D. Martin RÜTA 448439 rŞark Geeelen»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog