Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

DIŞ Amerika ve Kıbrıs A raerikanın Kıbna buhranı. / \ \ n» tngilizler tsrafından f \ \ zorla itlldlginde şüphe Tokt«T. Washington, kervdiine 10.000 kllonetre mesafedeki n beUIı ltatlllfa bulasmak niyeıni tasımiTOrdn. Hatta tngillıler ıeselevi ilk deîa Londrayı «lyareı sırasında Adalet Bakanı Kenedv've açttklan zainan, herkei, askan Johngon'ın eevabının «baır» olaraÇmda tnfitteflktl. Zira Amerika, «onbahsrda yapııcak Baskaniık «eçimlerrnin arl•sinde bnlannyordn. Aynca WMington'on mfldanaleeinin, Ameriaflaki 1.000.000 kadar Rnra seçmen rasında ho? karşılanmıyaea&ını a tahmin etmek fflç deilldi. • T secmenlerln «ayım Ise, Rumük ırınkine kıyasia blr Wc krrmeMi tajıvonÎB. Nlhavet, Amerikamn ıtsız denizaRirı taahhOtleri Mten a<mdan askındı. Fakat aslında, Amfrikanın Kıbn hnnranına vabaneı kalmaması In kn\'v»tll ıtbepler de meveotn. n« Ganlle'tln avrılıkçı politl s«ı. V\TO irlndekl (UvanisiTnJ<<' rhlik<>ve dflsfirmflttfl. Hlr de Tf>Ive il» Vnnanlstanm Kıbrt*. Vn* anı T)V»flnrten Itanısmaın ı1n»Ti k* mrtını rBUertpppk Tf »ihannı ve deterlnl bes fl»ı>ektl. 1 ftfp Tündan Rnn», kanmklı» ır«at hilerek. T>ofn Akdenlzd» nnazram «tratejik finrme sanio Cıhrn» ayak batahtlraek letn matpvralar çevirmeM«ydI. Meselt, bevnptalrflel nalrnk eer gtren mMahal» hakfcmı cnlTanıtianna kamitk. Maltarios'a ı«feprt rardım vSdettirl volonda ABE RLE R r BİR DAKİKA: Kıyomet 'Hddfsefer Rlvayete gSre, 1964 yılmm İlk altı aylık ıthal üttMİnde. bir miktar daroızlık pjek de varmıs. Bnnv dnvan blr vobaı dergisi fırsatı kaçırmak istememis. «Tfirkiyede e;ek mt yok?> diye sonıyor. Çoooooook, bizde pek çok e?ek var. O kadar cok e»ek var ki, artık bollngnndan gına gelmere başladı. Yalnız, anlasılan bizlm esekler. esek oldnklarının (arkında deSiller de, etraflarına bakıp bakıp «ne tohaf memleket! Barada esek vok mo?» dive bayretler içinde kalıyorlar. D. N.ı Kolaya ayna da koymak lâzım Maemillan'nı Home'n balef tâyin etmesinden sonra kabinede görev almavı reddedenlerden tan Macleod Enoch PoTcclI'e: « Latemacı gitti ama, maymun hâlâ dttruyor» İngiltere Başbakanımn Washington ziyareti devam ediyor dun tâyin edildi Pariı, 13 (a*, ve Radyo) Fransanın Pekin maslahatgüzarı Sir Alec ve Başkan Johnson dün üçüncü defa görüştüler İngiliz Amerikan görüsmelerinde özellikle İngîlterenin Küba ile ticaret ilişkileri üzerinde dtırulduğıa bildiriliyor Washington 13, (a.a. A.P. ve Radyo) Dun Beyaz Saray'da Başkan Johnson üe îngiltere Başbakanı Sir Alec Douglas Home arasında her iki ülkenin Dışişleri Bakanlannm katılması ile yapılan görüşmelerde DoğuBatı ilişkileri GüneyDoğu Asyadaki durum Kıbns mes elesi Küba ile ticaret gibi konular İngiliz Amerikan müzakerelerinin ikinci oturum unun temelini teşkil etmiştir. Fransız Dışişleri Bakanlığmdan resmen bildmldığine gore, Claude Chayet, Fransanın Pekın maslahatgüzarlığına atanmıştır. Claude Chayet önümüzdeki salı gunü Tokyoya gıdecektir. Çarşamb» gü nu Tokyoya varacak olan Chayet, ertesi gün Hong Kong'a gıdecek, cumartesı gunu de Kanton'a hareket edecektir. Chayet'nin 23 şubat pazar günü Parise varması beklenmektedır. Öte yandan, Komünist Çının Pans Maslahatgüzarı Sung Şih Kuang'ın hafta sonunda Parise gelmesı beklenmektedir. \merlkanın buhrsns rnfiki amaei. Kmeefin taroı»Bu vesile ile Beyaz Saray sözciısii Pierre Salinger gönpn mesnetırt» nlarsk flert »Brflfl, . , . . . . . . •• j .*s! ruşmelenn son derece musaıt bır hava ıçmde cereyan ettıgıa elbi. «Kıbnsı devamlı blr NAni söylemijHr. Konugmalar sırasında, Cenevre'de cereyan eden IT» nsirfl halin* cetirmrk» deJHIgoriişmelerin ıgığı altmda «ilâhsızlnama meselesiyle ile silâhlir. Efer Batılılnnn Mvle blr alt ların kontrolü konnsu da ele alınmıştır. Şimdiye kadar yaJfl«flnceil elsavdt. tnıriHere bapılan iki orurumda da güneydoğu Asyadaki durum en geniş leşık Amerika Baskanı ve Bayan hmgızlık rerme» ve Kıbnsn lıiç şekilde incelenmiştir. , Johnson'un serefıne vereceklen çıkarmazdı. Gerek Amerikan gerekse Ingiliı I , . . . . . . . b > r »kşam yemeğı ile son bulacak ftn>ar!VIe Kibne bnhranı ««»»»»ed» yukfnd» v* Tflrk eemaafleri fle Bc sözcüleri teferruata girmekten ka » « «konuları derinleştirmek behrtı t ] T . fırsatı İlk defa dun toplantı dısında bir rarantBr devieti lirnendtrir blr çınmışlarsa da, Johnson ve Home' bulmuşlardır. görüşme yapan Rusk ve Butler ise tıesMedlr. t/Sndra konferannnda un Malaysıa Federasyonu, Vietnam Sovyetlerle ticaret bugun ogleden sonra ikinci defa 'araflar bnbranın Tıaiil tınannında savaşının yurütülmesi, Komünist Bugun yapılan konuşmalarda ise olarak buluşmuşlardır. îngiltere Çin'in Fransa tarafından tanmmahlç blr seTlvro çok ıktısadı meselelerm ele Başbakanı ve beraberindeki resmî sının ,yarattığı sonuçlar . gibi. mese !daha ğ \merik» aktif blr rol »ı^. = . = ^ . B . , „ . . „ » . « . " " a l l n d l 1 v e ozellıkle Sovyet Bloku kişıler cuma sab?hı Washington' . . , . « „.,,„• „.,, Uvft edlimfgrl. VHfklrr, Amerlka lelerın gozden geçmldiğı samlmak ; ülkeierıne açılacak ..,,. „vâdelı dan Londra'ya hareket edecekler • uzıın mn Mhrırre nkım, tnelMererıln tadır. krediler, gumrük tarifelerinın ınrtÎTetl. Tflrkiv» Hf Yonan!st<>nin Nıhayet muzakerelerin en çetin ilmesı ıçın yakında Cenevre'de 8a tasrtM flıerine oTrnnstn. Kih meselesi olarak Ingıltere'nm Kuba ; goruşmeler ve Ortak Parı«*« Ronrmfninktar TSHMIHU VC ile olan tıcareti muzakere konusu , durulduhakiara nabln oian flc nrantnr. olmussa da. bılindıği gibi Birleşık > Tmaktadır. hnitrans fSrflm Toln bvinnmnınn. Amerıkanm hıç hoşlanmadıgı bu ; Gbrusmelerde herhangı bir gun, belırten Salın^» rardım» liıtjTa?flüTiriTi«lıırvr konuda herhangı bır açıklama ya, ' ger, bugunkü muzakerelerde heyet|j "5'M'hlnrton'tın kapısını ca!m'«l»r pılmamıştır. fl>. CaJhnTan Rnrra da «lablilrdl Dun öğleden sonra yapılan mu | lerın incelenmesını istiveceklerı kor»kat bniıran tırf Ratıiılsn nsrî zakereler once Johnson ve Home | nulann da gozden geçırıldığine ı?aWashlngton, 13 (a.a.) Wasf»ndlrdiHnden. tuvt\ tabtt «tUrak arasında başba?a >apılan gorüfme{ret etmiştır. ifTefri fflnml»»!. Bır'"'ih ler çeklınde çerevan etmış, sonra ! Bu uçuncu son gorüşmeden sonra rrngton'da behrtıîdığıne gore, Fibaîik arlamaTa ca1ı<an H"« ıkı devlet adamına hejft uyelerı göruşmelerın esaslarını ozetlive ' Castro vaadını tutarak Guanvanın, torill rt»Tnn*» bn Pofn Ak de iltıhak etmislerdır Bundan on ı cek bır bıldırı yayımlanması bek tanamo'daki Amerikan ussune bır 'Çİ u vermiş fakat AadacıfiTİa Tizııkian lütabin ce Dışişleri Bakanı Ruik ile Ingıl! lenmektedır. a«ka b.k blr mfl tere Dışişleri Bakanı Butler Bej Bugun Başkan Johnson şerefıne rnerikan deniz kuvvetleri vanalaya7 Sarav'da vaptıkları ve bır saatJ bır ögle yemeğı veren Sır Alec, geaçarak suyu kabul etmeyı redna^ebet! olmamıstır. " detmiştir. nsaiangıçta, Amerlkantn, Kibm l Hatırlanacağı g.bi, üssün tatlı bnfıranımn sadeee h\r b»ns •suyunu tamamen kestıkten sonra vetl eBnderHmeslnt fıedef JKüba Başbakanı, su pompalarının nnfhasina »lSka hcsiemekte nlrfn dlr y a p ı l a c a k z a r g l b l ğ u k o n u l a r u z e r i n d e 5anl d e m b u I u n r n a d 5 ı n l Fransanın Pekin Maslahatgüzarhğına atanan Claude Chayet, meslekten bır dıplomaîtır. 43 yaşındaki Chayet, bundan once Fransanın .,!.« Oran'daki Genel Konsolo^luğunu ne bugun once İngiliz gazetecılerı yapmaktaydı. Chayet. Cezayir ko^ ^ ^ ^ yabancı bas]n mensup. soracakları so r.usundakı Evian anlaşmalannın l a r m ı k a b u l e d e r e S müzakeresme katılan Louis Joxe r u l a n ceV aplandıracaktır. îngiltere başkanhğındakı heyette de bulunBaşbakanının Amerika gezısı Bir muştur. ıs meseleler istisna edilir. se ner memleket gibi bizım de bas dâvatnız geçim Basın toplantısı yapan The Beatles'den biri «Basmeselesidir. kan Johnson'u nasıl buluyorsunuz?» sorusuna Simdı bizde serbest rekabet öze«Henüz tanışmadık» dive cevap verdi rine bir pı>asa var. Herkes diledifl fiata mal satıyor. Fıat kontrola yok. Fiatları Devletçe tasbit edilmiş olan seker, kahve, çay ve di^er Tekel maddelerı, bir de Sümerbank maroulleri istisna edilirse diŞer ihtivac maddeleri lıiç bir fiat kontroluna tâbi değildir; ve satıcının insafına kalmıstır. Ba insaf son aylarda oldakça azalmıstır. Tenecek gibi kara zeytin 8 lirayı geçmistir. Tağsız dil peyniri 15 liradır. Pastırma, sucuk 20 liraya göz dikmis gidiyor. Talnız kendini biraz tntan ciddî sirkctlcrin elinde bnlnnan ve bam maddesi daba ziyade dısandan çelen nebatî ya^lardır. Ama meselâ: Bildijimiı Trabzonyagı 19 lirava yakındır. Ivl bir teneke konserve cinsine göre 5 liradan yukarıdır. Daha sayabilirim; ama yer j tntmasın diye saymıyornrn. «The Beatles,» grnpunu karsılayan iki Amerikalı genç kız VVashington 13, (a.a. • AP vel Beatles topluluğu, havanın son Ba bSyledir. Banan yanıbaşında Radyo) Havanın son derece so, dakıkada bozması sebebiyle uçak belediye bir takım tarifeler yapğuk oluşuna aFdırmıyan bınlerce 15 erme trenle Washmgton'a gel makta ve bnnlan tatbika çabalagenç dun akşam, Washmgton'da miş ve bu yuzden garden şohretı ; maktadır. Ba tarife isi de bir sürü lik konserlerini veren «The Beat ne lâyık bır şekilde karşılanama . sniistimale yol açmaktadır. I Türkiyede bir piyasa düzeni les» topluluğunu dınlemek uzere mıştır » i maalesef kunılamamıstır. Bnnnn konser salonuna akın etmıstır. kaJobnson'la tanışmadık {sebebi kfiçfik piyasalarda rekabepıların açılmasından saatlcrce cnGarda ayak ustu bır basın top 1 tin bemen küçük anlasmalarla işce salon onunde bırıken gençler gayet uslu durarak herhangı bırjlantısı duzenhyen gençlerden Paul ! lemez hale gelmesidir, Bnnlarla hâdıse çıkarmamıslar, fakat Kon Maccartney, cBaşkan Johnson hak nğrasacak mevznat T« teskilât da serın başlamasmdan sonra «kıya kında ne duşunuyorsunuz» sualıne mevcot elmadıgındSB alıp gider. met kopmuştur 1 «henuz tanışmadık» cevabını ver tki tabak, bir de Utlıdan ibaret Konserden sonra bıtkın bır hal mis, «Amerıka'ya intikam mı al basit bir yemegin 50 60 Irrmr» dede evlenne donen gençler, so maya geldınız» şekhndeki bır sualı yendifi sade lokantalanmı* Tarğuk dolayısıyle okuliarın tatıl e de «hayır para için» diye cevap dır ki yemeklerine ka? kondtmana dildığini oğremnce rahat bır ne landırmıştır. degildir. Gerçi ba para da baska fes almışlardır. | Kırallar, Başbakanlar, Cumhur memleketlere göre belki çok gaGenç kıxlar , başkanları ve Prenslerı karşüama yılmaz; ama bizim tediye geviyeKonser salonu, çoğunluğunu gpnc ya 5 ' k olan Washington ise, mize göre yüksektir. Her yerdeki kızların teşkil ettıgı buyuk bır gençlığın bu vokal topluluğuna para asafı ynkan oranm finitesiykalabalık tarafından doldurulmuş gosterdiğı ilgiden bıraz hayrete le ölçülmelidir. Amerikada bir dobulunuvordu Bazuarı, ellerınde 1 duşmuştur. Grupun davranışlannı lar, Tflrkiyede bir lira demektir. Bonun sebebi vardır. Piyasada İngiliz bayrakları olduğu halde s a ' P etmiyen kımseler ise «Bunlona gelmişlerdı. Doğdukları gunWashington'da tek bır yer rekabetl ve aerbest ticareti kolaylastıraeak âmlller yoktnr. Bnnnn den ıtıbaren berberlerle aralarının » demektedırler. pek ıvı olmadığı anlasılan Beatle'Beatle'lar dün akşamkl konser ysnıbasında bflyük tatış mağazalar, meshur «Yeah yeah \eah> 1em den sonra tngıiiı Büyukelçihğınde lan Te tanzim satı«t yapaeak rnüwler de meveat degildrr. posu ile programlarına başlamış verılen maskeli baloya (idarek Onan Içtn hâkfimetin kabve filardır. sarkı söylemijlerdir. atuu indirmeye karar »erdiğini memnnniyetle Sgrmdlm. Her şeyden evvel paTkoloJtk bir âmildir. Gfinde yfl» binleree kimse kahve leer T« kabve flatmı döşünür. Benee çay da pahabdır. tranda çay blıim parsmnla 25 liradır. Iraa çaylan da iyi oaylardır. Yalnu rengl açıktır. Tekunu itibarivle bttytik rakam tntmryan bövle ludiriıalerle ptyaaada ncazlama eeroyam yapmak faydalı olnr. ah tasvl l a r l c l n v a r 1 Beatle,Jar Washitıgton'da ilk konserlerini verdileı u Ucuzluk yolları Gastro, Guanlanamo üssiine dün bir saat için tatlı su verdi Yeni tescilli şişe ve ambalajlı Dömi Kırmı d e 5 a a t n t a t r ı s n Blr de aeııtlamanııı kestirme v nİB latÜMalt artırmaktir. tstihsal, bele bn lamanlarda ıtok birikmeıiad*B e«k korkar. Onan için a£ırd*n akr. Ocrçekten bizde isilkrarn% dvvirleTd» lstlbiftk damr. Tervddfld fena seydir. Halkın politıka lle fasla isgal edilmesi de do4m <d*$Mtr. Adamın işine.lsini tnX*ŞUB* taai* «du. O t n » k poiltika hadteeleri tftrU âorillerle kâh giser, Mh •Sner; fakat piyasa ve halkın tepkisl o kadar eabuk degismeı. Onmn İçin halkı mümküıı mertebe polltika cereyanlarına itmem«kie aayısıs fayda vardır. Ba kflçuk isütrattan »onra memlekette istibiİH artırmak için yollar aramak ve çareler bnlmak da lgzımdtr. Bımlann bannda ¥ere«i satıs müessesesl gelir. Bir bakıma enflâsyonist tesirl eldağn iddia edilen bu müessese bizim memleket gibi geçim ve tüketim aevivesi dıısük yerlerde laydalıdır. Bn yol ile | istihlâk artar, pivasa eanlanır, isI tihsal de artar. Geçira se^iyesi vc' resive de oUa hiraz yükselir ve is hacmi büvür. Pesin para vermeyen, bulamıvan ve türlü endişelerle alıs veris edemiyenler için har|camaya tesvik edici bir yoldur, Vaktile mnhtelif isimlerle buyük «veresi» sirkptleri böyük haclmde alıs vpris vapar, bem balka kola>lık, hem pivasaya ferahlık, hem kendine kâr satlardı. Denecek ki hu bir batak nsultiıir: degildir. Hesabını bllen için 1 rabat asaldnr, bilmiyen İçin İse hataklık daima mevent olan bir tehîıkedır. ' l.âfı derlevip toparlars^k.. ) Büvıik bankalar ve raall mıicsseselpr. arnza mal satacak kooperatif ve nmıımi magazalar nevinden büyük satıs müesseseleri açmak, 2 Veresive mal abnak iitiyen müstehliklpre afak hir komisyonla delSlet edeoek kredi miiesseseleri knrmak. 3 Semt balleri açarak mallann müstahsilden müstehlike dofradan dotnıva intikalini sa^lamak, 4 l'eux satan ve fiatlannı kontrol ettiren müecseseleri halka radvolarla dnvurmak.. Bövle tedbirlerle pivasada VP hayatta belki yüzde 2025 ncozlnk j temin edilebilir kanaatindp\im. Narb yoln maalesef karaborsa ın. Ifldnr. O da ncnzlnk defil, pahalıhk getirir. B. FELEK run vantıd nciklamada. mn. Ikl sadtk dostn ve Tfirkive 11e Tnnanlntanın ba«!annfeol «tnrette belSva »oksn mtnâfnrnn vSdeil slva*t blr cBıflm volr HnlTinmannd» da lüblrllHne Irtik li oldnjn aniasıimaktaflır. Slmdl Amerika. Kıbrn bnhramnfl» nereder«e taraflardan Mri ba line ee1mi«tlr. Nlteklm merikan plSmnın i«n »pklt. rtos v* Dr. KflcOk'e «d8rl ••kllfli oiarak ronnlmnstnr. T1P» r>'<isler1 Rakan Tardııncnı Ba'Vın TnnTakerPİer lım »Ifl noktava e rS«tlfi zaman T,ondra Atina >nkar» Lefkoşe arasında bü«lı ••n vıldınm mvabatl 11e A""'' «a k.ı ?rabalnrn1nk efirevlnl de tr"'l tp'fien treelei nlarak Np var kl Amerfkanın !c«inin, Hn^vanın Kıbnı ni dnvmakta oldagn mak«a<1ı • ' • * kanm artmaslvl» netlcplendiîin1 Hp itiraf ptmek ISııtndır. Tlo«va»"n politikası «nn «flnlerdp •> • ' »npriik, hic dpSiIse daha üBrîVI ' halp eelmiftlr. Do1aTisivt<> KıhiTî bnrıranının blr Doîn Ba tı. hir baska devlsie blr »oSnk hsrb mp^plesi marıivetine bfiriin rnesi ihtimailerl artmishr. Kavhan SAĞLAMFn; | gunde bir saat çalışmasına müsaade edeceğını bildirmışti Dün sabah saat sekizde Amerikan üssündeki su stoklan 42^36.000 litreyı bulmaktaydı. Amerikan hmanlarmdan kalkan sarnıç gemilen halen üsse 34 667.000 Htre su götürmektedır. U7O Dünyadut Kua Haberler MADRÎD Katanga'nın eski Devlet Baskanı Moiae Çombe, Madritte verdifi bir demeçte, Kongo eski Ba«bakanı Patrice Lumnmba lle arkadaşlannın cesetlerinin, Konfo'nnn simdiki Ba«baka nı Cyrille Adnla'nın kıçkırt ması flzerine asit sfilfrikte eritildigini açıklamıştır. FAfRFtELD Fairfield mahkemesi, Bayan Anne Mc Donnell Ford'un, eşi Henry Ford 2 den aynlrjoasına karar vermiştir. Duruşma 20 dakika sünnüştür Karann mucip sebepleri henüz açıklan «namjştır. Karan veren hâkim tcoggin. bundan bir yıl Bnce de i?ayan Happy Murphy'nin boşanfnasına karar vermişti. Bavan Mur phy, daha sonra Cumhuriyetçj , Parti liderlerinden Rockefeller ile ' evlenmiştir. Meçhur otomobil kıralı Henry Ford'un en böyük torunu olan Henry Ford î, 48 ve aynldığı eşi bayan Anne da 44 ' yaşmdadır. 1 VAR3OVA Polonya televiıyonn dfinkfl bir yayımırtda, «Pederal Almanya irtibbarat servisine mensop» Leon Kragef adında blr CMngnn tevkif edüdlfinl bildlrmiştir. MEXÎC0 CİTY Bir süre 8n., ce filils çevirİTken atian düşüp ciddt şekilde yaralanan tinema yıldızı Audrey Hepburn'un Mexikaya yeni bir füim çevirmek üzer* tekzar geleceği bildirilmektedir. Audrey Hepburn, Otto Preminger'in rejisörlüğünü yapacağı |«Dfthi> isimli filimde baş rolü oy1 'myacaktır. Miss Hepburn 1960 yı' • ljnda Meksikada Burt Lancaster: ve John Huston ile birlikte çevirdiğı «Affedilmiyen» isimli filmin çevrilişinde ağır şekilde yaralanmıjtı. KEEP YOUR INFUNDS LON I I I N IN A DEPOSIT ACCOUNT A Deposit Account wıth Lombard Banking Limited means complelefinancıalpeace of mınd No U.K. Income Tax wıll b« deducted. Your money accumulates all the tıme and is quite unaffected by ecoDomıc coodıüons. Wıthdrawals can be mtde quıeklysubıectıothe terms arranşed when the Account ısopened. To earn 5,^ per anaum the mınırnum ınıtıal deposıt ıs £100. The mınimum penod of deposıt and notıce of »ıthdravval ts sıx months. but thefirst£100 ıs available for wıthdra»al on denıand. Your ınvestment «ıth Lombard Banking Limited is supported by paıdup capıtal and reserve» ın excess of £12,000,000. Wnte now to the General Manager for funher partıculars and your copy of "Deposit Acconot Booklet No. AO 332 Güney Kutbunda sıra dağlar keşfedildi . t3 (a*.) B c Devletleri Donantna Babanı Paul Nitze, Deniz Kuvvetlen rsp baglı uçaklann Güney Kutbu j Ü7prinde uçarken sıra dağlar keşfpftiklerini söylemiştir. Günev Kutbundaki Amerikan ripniz Kuvvetleri Komutam Amiral , J?"ies Reedv. «Kıraliçe Maud» bbl I ep=ınde kesfediien sıradağların vı'ıksekliklerİTiin 1^00 lle 2.000 metrp ara^ında deSistiğini, bahis konuFO daŞl^nn bundan b5yl« harita ^ LOMBARD BANKİNG ™J nm*. Lombard Hoose, Cnrron Street, Park Lane, Heaaoffue. ı^a^ w ı . GROsrenor 4111 OOline») LIMITED OLl'M Mprhum Şevhülotıbba M'l'Doktor Naflz Pasa ve TT"Tİ" me Mevhlbe Hanım kpnmı merhum "Iuhahfre Mhavı d mal DaSde\!rpn e^l Mo.'fH \Tunyp devi'en. B^rila Mivıtvııp nelerl Gevvan ? Mlma> Tenrnm Hotin. ^hm, 1 ve Awe Ma\itaTm h<KiıV m. nelerl. Metln Korkmaz ^ı1'" Hotin'tn nlneleri Y M('^fp^< Hotin'ln rslnelprt Y J'iihp"1 dls Kudret M=n itan'm k n validelerl. Y Muhenril= n'~r) Korkmaz ve Yılriız Hotfı 11 bö'ük karınvalldelorl ^pl'batı i|«ami ," I Ö LÜ M MFrtıum Sadaret Evrak Münnl Rıfat Okav ve Fertde ' kiv m oğulları. Muzaffer T"7 Muazzez Uçar ve m' rhum Müzevyen örflcü'n'ın ksrdPSi, MObeccel Uluğ, Kfmalât flnlcü. Füsun TJçar. «prmhat Tanyeri, Sedat Şora VP Olılrln Basmacının dayıları, RpMt örücü, Korgeneral Asım t'cır Narlt Uluğ ve merhurn Haüt Uz'un kaymblraderl. Dr C'>nevt Okav'ın babası rbeciivpte Intlkal etmiştlr. Ona TP«I bueün öğrle namazından «mnn Ştşll Camllnden kaldınInrak Kozluriakl aıle gma Cumhurtyel 1684 Basın: 527/1674 VERMUTLARI Yabancı u z m a n I a rı n t e k n i ğ i i I e i m a I e d i l m i ş olduğundan, emsallerinden Kadıkövlü Eczacı KEMAL RIFAT OKAY T.G. Devlet Demîryollart İşletmesi Merkez Alım ve Safım Komisyonu Reisliğinden: 17/3/1964 günü saat 17 de eksiltmesi yapıîacağı ilân olunan rauhtelif cins tezgâh, maklne, aparey ve makasa aıt eksiltme saati, görülen lüzuma brnaen 17 00 den 15 00 e alınmıştır. (Baüin 2161/1688) SAİDE DAĞDEVİRFN 12 Şubat carsamba gıimi Hıkkm rahmetlne kavusmııot'i' Muharrk naşı 14 Subat Cumı ffün1'! nglp rama^md^rj «onra Osküdar Yenlcamıden kaldırılirak Karaeaihmet niP7arlıgımi >. kl alle kabrme tevdt PCIUPcektlr. Cureıhurlyet 156S Ç O K J U S T U N DU R Bate, Rekl&m 201683 .yiömnl,k »84,1631
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog