Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

=1111 T E Ş E K K t ı R GörOnmeye başlıyon gökyüzö Bi* tterid gerid lâfıdır eidiyor. Kimi zaauut «laylı, kimi zaman ae, çegitli ölşüler içinde kullanüan bu sözler, yalnız bizim memleketo ozgü değildir. Yeryüzünün her yanında ilericiler ve garietter vardır. Yaşadıkları iilkenin tarihî gelişimine ve sosyaJ dokusnna göre oir farklılaşma göstermekle beraber ilerici ©bnanm da gerici obnanın da bir ortak yam. bir ortak tarifi olsa gerek... Amerikadaki geriei, elbette ayağmda takunya, eiind* ibrikle karıkarüre girmez. Fransadaki gericinin de ölçüleri bizim nlkemizin Kericisinden çok ayndır. Bir Fransn yazan üericiliğin ne olduğunn «öyle tarif ediyordu : « Üerici olmak ne demektir? ilerici olmak, dünyanuzın bütün katı ve kotu gerçeklerini öğrenmek, onları hiç küçümsemeden, gizlemeye çahsmadan tanımak, bilmek, sonra da ber türlü riizgâra, fırtnıaya karşı. binlerce yıllık geleneklere karşı, insanı ezsı, aoysuzlaştırBn para kuvvetine karşı, iftiraj'a, umutsuzluğa karjı, kttrulu düzenin topuna. rüfeğine durmak, tevekkülü, boyun eğmeyi her zaman reddetmektir. Reddetmek, diinyaya gelen dört çocuktan üçünün kaabiliyetlerini geljştirmeleriııe engel olan sosyal düzeni reddetmek; tnemlekettu idaresini bir avuç sennayeti ile ortakların eline bırakan ekonomik nizamı reddetmek; bir kişinin büyük çoğunluğa hükmetmesini, adaletin soysuzlaştırılmasını, milletin gerçek temsilcilerinin ağızlarmm tıkanmasmı reddetmek; ırkçılığı, sefaleti, gökten inme haklan reddetmek. Evet, savaşmak, dunyanm degişmesi için dnnnadan «avaşmak, uğranılan bütün yenügelerin, gerilenıelerin; aMatıcı, oyalayıcı knvvetlerin ötesinde yine savaçmak. İjte ilericdlikbodur. Ve inaan obnak da budırn: Köleliğini kabullenmiş bütün köIder için cavaşmak. Bu sava« akla en uygun sava«tır. Çünkü bu «vas «ayesiiKte aosyal sigortavı muhafazakârlara rağmen Amerika müTeti kabul edecektir; çünkü İngilizler ilkönce Chamberlain'i tutmuşlar ama, ChunhiH'i işbaşma çağırmıslar ve harbi kazanmışlardır; çünkü Stalin zamanmda kurşuna dizüebilecek olan bir Yevtu«enko. Kızıl Meydanda hürriyet şiirleri okunruştur; çünkü işçflerin malı olan Renault fabrikası, kapitalizmin kalesi Citroen'i devirmek üreredir; cünkü Cezayir ordusundakl Fransızlann çocuklan arbk askere çağnıfanıyacak, 16 yaşma kadar bütün çocuklann eğitinri mecburf ve parasız olacaktrr; çünkü tarihte ilk defa olarak bugün bir Dünya Savaşı artık muhtemel değildir. Çünkü... Çünku... Çünkü... Çünkü, görünüs, gerici ile, ama, gerçek, ilerici ile bcnberdir. Tarihin akjşı, btnra ispet ediyor ve bu günün dünyası îki milymr insanm çeleceği için umutla dohı olmamıza imkân veriyor. Oys&, 1900 yıhnda, 200 milyon beyaz rrktan insan için bile bu kadar iyimser olamazdık. Bu, inkâr kabul etmez, heybetli gerçek karfismda günlük olaylar, köpük gibi erimeye mahkurndur. Dagıbnaya başlıyan bulütlann arasmdan görünen gökyüzü, büim adamlarma mükemmel bir enerjiye ve sayısız kahramanlara da Btnaba dayjmmak için bir cesaret vermektedir.» BOiyonn bu türlü bir üerieilik tanımlaması daha »öylenirken börâk Hirazian dâve* edecektir. Ama, ne kadar faydaaız itiraıkn... Çünkü, her tophmran kendi şartiarma göre, Ueriye ^d»*™1 yüzünü çevirmesî kaemılmaz bir kantm. En ileride olanlar, en ileride olmak dııygulannı yüreklerinde tafivanlar, en ileride obnak ödevini omuzlanna yüklenenler. hangi toplumda oloılarsa olsunlar, mücadelenin göbeğindedirler. Bn keyifli bir mücadeledir, inofamlara zevk veren bir mücadeledir. Onnn için bedeUni seve m seve Sdemesini baenler. hangi tophunda ve bangi kosullarla yaşartarsa yaşasınlar, ilerici olmak sıfatma Iâyıktırlar. D Ü Ş Ü N C E L E R Meydaıtlar yensden diizenlenecek lanacaktır. Duzenlenecek meydanlar arasmda, Eminönü, SaraçhaneSultanahnıet. Aksaray, Zeyitburnu, Kadıkdy, Üsküdar, Fener ve Hür. riyet maydanları, buîunmaktadır. Politika ve Devlet teşebbüsleri Çağdaş Fransız tiyatro yazan J. Anouılh, Modern Amıgone piyesın • de kahramanlarından Creon'a pohtı aramızd^n ebedi olarak ayrılması dolayısiyle, cenare merasimine bizzat katılan. telefon, telgrai ve mektupla ve evimize kadar zahjnet edip teessürümüzü paylaşan, akraba, dost ve arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Eşi Hayrettin Armağan ve Oğullan İlâncılık 84251672 EMINE ARMAGAN'm Sevgili eşim ve annemiz Yazan: Doç. Dr. Haydar KAZGAN BAL1KPAZAR1 ŞUBEMIZ 18 ŞUBAT SABAHINDAN İTİBAREN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII BEYOGLU fem de koklatmak, yaptığımın adı dır. Bütün bu olaylar olurken mem da politika... Konuşma, batırladığıma göre aşağı yukarı bu şekilde leketin yazıh mukadderatının eline dır. Halk genellıkle ne istedigmı teslim edilmij olduğu Yüksek Plân bümez. Topiumun manüğı yoktur. lama Dairesi aynı devlet teşebbüsMantık kışilerindir. Bu sebeple de lerınin reorganizasyonundan bahseçogunluğun peşinden koşmak mec dip durmaktadır. Baştaki zibniye Öğretmenler Tüketim buriyeticde olan polıtikacıda da değişmeyince reorganizasyon değil Kooperatifl kuracaklar mantık aramamak gerekir. Bu man resürreksiyon bile fayda getirmez. tığın yerini alan ilim dahi olsa ıl Zira politikacılar bugünkü ortam MıUi Eğitim teşkilâtı içinde çahşanların hayat seviyelerini ve me bağlı polıtikacı bulmak çağdaş içinde ilim mantığı ile düşünemegeçim şartlanm kolaylaştırmak demokrasılerde dahi mum ışığında mektedirler. Ancak marjinal za için 10 eğitimci bir araya gel«rek yere düşen iğneyi bulmak kadar manlan ve zihni kabiliyet ve kudretlerini bu gibi bizlerce aslı olan • öğretmenler Tüketim Kooperatı güçtür. ti» kurma teşebbüsüne girişmişler Ama bızdeki politika Creon dev meselelere tahsis edebilirler. Ama dir. Kooperatifin ana sözleşme rındekı gibi sadece ölülerie uğraş sistera aslında buna müsait değıl taslağım hazırlayan «ğitimciler, bir mıyor, ıkusat, istihsal, mılletm ek dir. Bu teşekküllerin başında olan de bu konuda anket düzenliyerek, meğı ve hırkası ile ilgilenmek, ço lann yazıh olarak selâhiyetleri geMillî Eğitim mensuplanna gön zume bağlamak görevinı üzenne niştir, fakat hiçbirinde, hattâ en dermişlerdir. Anket cevaplanmn almış durumda bulunuyor. Ama o cesaretli olanlarında dahi sorma incelenmesinden sonra kooperatiiin laylar Creon ile Antigone'nin hı dan, emir almadan ış yapacak kudkurulup kurulmıyacağı hususunda kâyesine sürüklüyor bizi. Işte ba ret yoktur. Bu kudret kendilerine hiçbir zaman verilmemiştir. Zoraki kın nasıl bir karara vaıılacaktır. Devlete ait bir demir çelik işlet a l a cak kudrette olanlar da zaten Umumi telefonlar sık sık mesine bundan sekız ay kadar ev b u i?letmelerin ba?ına hiçbir zaanza yapıyor vel bir üçüncü fınn ilâve edilmis man getirilmemiştir. Oysa modern Şehirdeki umumi telefonlar son | bulunuyor. Fınn bir Alman firma işletmecılikte muvaffakiyetin şartı zamanlarda sık sık bozulmağa EI tarafından ınşa edilmiştır. Fınn yüksek kademedeki idarecilerin babaşlamıştır. Bozulmalann jeton islemeye basladıktan hemen iki ay ğımsızhğı ve bu sayede de üstün kullanabilmeleridır usulünün ihdasından sonra artmış sonra dehnıyor. Alman firması he vasıflarını nüz kati teslimi yapmadığından, fı Bizde bağımsızlık yoktur. Bagımolması dikkatj çekmektedir. Jetonlar ekseriyetle bakkal ve nnı yeniden inşa edecek. Ama ra sızhğın olmadığı yerde de üstün satıldığından hatlamıyalım.. Halk nazannda kay vasıf denize atılmış altınlar devriTekel bayilerinde sehirde jeton bedilmis bir şey olmadığı için po nin mantığı Içinde ancak bir vasıfsaat 21 den sonra satan yer bulunamamakta ve telıtikacı da durumla ilgilenmiyor tır. Bu teşekküllerin reorganizasyo lefon etmek mecburiyetinde olan tabiî. Fakat aynı fırının günlük lar zor durumda kalmaktadır. Bu kapasitesi 900.000 lira tutarında. nundan bahsedenler, bunlann kâryüzden telefonlar para benzeri cı Işte bu beş aydır her gün Iraybolan lılığını artırmak, süt vermiyen bessiml<îrle çalıstınlmak istenmekte bir servet. Aynca diğer tesısler ve Ii inek olmaktan kurtarmak, lüzum ve bozulmaktadır. personel, i«çi ve saire yenı fınna suzI e rmasraflarını kısmak istemekte dlr Hattâ istenen Telefon Müdürlüğü, bozuk tele. göre ayarlanmış olduğundan, bun bunlarda lüzumsuz maliyetleri»ey orfonlar için vatandaslardan yardım lann masrafları fınn delindiğinden tadan kaldırmaktır. Oysaki, bu lüberi devam ediyor. Oysaki ilim göistemekte ve 22 29 76 numaraya ziyle memleketin kaybı bes ilâ ye zumsuz denilen maliyetlerin çoğu telefon ederek arızaları lüzumludur. Bir şehri, yüzlerce kalerini rica etmektedir. Ancak je dı aylık bir devre için her gün 900 saba ve köyü kalkındırmıştır bu ışton bulma güçlüğü ve pahalıhğı bin lira tutannda istihsal kaybına letmeler. Bu yolda yapılan masrafyüzünden vatandaş'.arın bu isteğe ilâveten bu istihsalin yapılacağı lar, lüzumsuz değildir. Devlet isitibar etmiyecekleri anlaşılmakta. gereğine bağlı olarak katlanılma letmesinde bugün artık A. Smith tadır. ga devam olunan masraflarla da nazariyesine uygun neticeler gaye bitmemektedir. Demir ve çelik gi olmaktan çıkmıştır. Şu halde asloBayram g bi iktisadi kalkınmada istihsal mik lan bunların istihsal kapasitesini mik vapur y akınmada OtobÜS Seferleri ÇOğaltllaCak tanna nispetle daha büyük çapta genişletmek ve bu lüzumsuz deniBayram ziyaretleri dolayııiyle rol oynıyacak bir maddenin eksı len masrafları daha da artırmak nakil vasıtalannda meydana gele. len istihsali dolayısiyle kaybedilen suretiyle topluma ve çevreye fay|cek izdlhamı önlemek gayesi ile gelir bu altı aylık devre zarfında da yaratmaktır. 600 yıllık imparaI.E.T.T. îdaresi ile Şehir Hatlan belki de milyara varacaktır. Fakat torluğun iki tası üstüste koymadığı tşlemesi tedbirler almıştır. Serat. bu kaybolan milyann hesabını bi Anadolu'da bu işletmeler bu kalerin özelliklerinei göre ilâve va len ve yapan nerede? Politikacınm dar az senede çok şeyler yapmıs • tır. Fakat yeter ki, politika, Abdüpur ve otobüs seferleri ihdas «edilmiştir. Seferler Bayram süresince mak yerine halkın anlıyacağı kolay laziz'e ipek astarlı kaftan ve cüpdevam edecektir. Zararı çeken biz değil Alman firmasıdır. Aynr*(ünle>3e, yani fırının delindiği günlerde bir tesadüf eseri aynı sehirde bir yangın çıkıyor, birkaç salaş dükk&n ve ev yanıyor: Zarar 34 yüz bin lira cıvannda. Derken bir bakıyorsunuz yüksek kademedeki politikacılar, vekiller ve saire bir anda sehre koşuşuyorlar. Halk tatmin edilmiştir. Yanan birkaç parça zavallı eşya ve hırdavat önünde üzgün görünen politikacılar halkın sevgisini kazanmıs, her is bitmiştir. Başkente zafer adımları ile dönüs yapanlar mutludur, vazifelenni yaptıklarından emindirler. Halk da «Allah başımızdan eksik etmesin sizleri» demiştir. Ama öte yan Şehnn önemli bölgelerir.de bu' kanın bir tarifini yaptınr. Creon, | dan fınn aaunmış, her gün bir lunan meydanlann düzenlenmesi Anugone'ye neden kardeşlerinın | milyon lıradan fazla servet, gümuş için Beled'ye buâtçesin° ödenek ölüsunu gomdurmediğını ızaha ça sakallı Osmanh paclışahlarının ba konmu»tur. Bütçenin, Belediye lışmaktaciır. Ne yapayım, der The lıklara aitın attıklan gibı, cienizleMeclisince onaylanmasmdan sonra be sehrı kardeşlerımn leş kokusu rın değıl, cehaletin, soıumsuzluğun mevdaniarın düzenlenmeasıne bas[ nu koklamak ıstıyor, benıra vazı karanlığında kaybolup gıtmekte nomisini kuıtarmak ümidi verdığı gioı, bizlere de bu ışletmelerde taiarnıf diye topluma ve çevreye fayda yaratan her şeyı yasaklama sın. Bu milletin servetim alıp gotüren, gücünii azaltan, cesaretinl kıran yangın, zeizeie ve saire gıb) tabiî âietler değıl, istihsal gücünü azaltan, gelışmesini önliyen, kaynakları iie oranlı bir reiah sağlaması için bir şeyler yapmaktan âcız kalan bir türlü kurtulamadığımız o köhne mantık ve bu mantığa yapışmış kalmıs Creon'lardır.. ASA N S O R Tesisatı Ya ptınlacaktır " GARANTİ BANKASI UMtTM MÜDÜBLÜĞÜNDEN: Yeni inşa edilmekte olan Karaköy şube binamızda tesis olunacak şahıs asansörleri için fiat teklifi alınacaktır. Bu işe ait şartname, Bahçekapı Garanti Han 603 No. da Umum Müdürlüğümüz Inşaat Servisinden temin edilebilir. Teklif müddeti 24İ.1964 günü akşamına kadard». Bankamız, îşi verip vermemekte muhtardır. Reklâmcılık 5611677 Bu sene de en fazla ikramiye veren banka gene Türkiye İş Bankasıdır !964 rıl.ntJa Tttrkiya \f Bankası, IstahfeuV ve Anjcarada 100 Apartman Dairesi ile 58 830 talihliye 6.150.000 lira tutannda çok zengin para ikramiyeleri veriyor. Dagitılacak ikramiyelerin tutan tam 11 MİLYON liradır. Tasarruflarınızı en verimli çekilde değerlendirmek için size daima en zengin imkânları hazırlıyan tş Bankasını tercih ediniz... Kârlı çıkarsınıı.. S d^a^rf Î2fi EZKL ÇAKIV ve ERGÜN TOKSKL, Kapalı ve yağışb. geçecek NikAhlandılar Cumhurlyet 18«5 ( 1 1 f İ HIZMETE GtRİYOR Yalnız bu şubemize mahsus 40.000 LİRALIK HUSUSI ÇEKİLİŞ 1 ! I [ [ ııtıırıııııııuıtıııııııııııııiHiııııııırıııııııııııııııııtııtııııııtıııtııtııı GARANTÎ BANKASI Reklâmcılık 530/1676 le Ansdoln, Güneydoğn bolgeleri ve Afyon, Çornm, Malatya, Elâzıf, Bnrsa, Hatay çevreleri çok bnlntla ve ara sıra hafif kar yağışlı difer bölgeler açık ve aı bulntln geçecektir. Havs sicaklıklan Ege, Mannara, Akdeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde birsz artacak, dlğer bSlge lerde degisrniyecektir. Rüzgârlar Batı bSlgelerde gfiney yönlerden hafif ve ara sır» orta knvvette, di|er bölgelerde degisik yönlerden hafif olarak etecektlr. ŞEHRİMİZDE Şehrimizde bugün hava, parçalı bulutlu geçecek, rüzgârlar poyraz dan orta kuvvette esecektir. Günün en yüksek sıcaklığı 5, en düsük ise 1 derece olacaktır. tklndi 1 Reklâmcılık 584/1682 ŞÜBAT 14 RAMAZÂNİÖ S O E. 1 1.16 B.48 8 M V. 1 6.56|12.28!15.20|17.41!19.13| 5.13 9 41 1 2 <V0 s > S Sucuk, Sosis ve Salam Fabrîkası Sayın dost ve müjterilerinin Şeker Bayramlarım kutlar. 1 S2 11 34 Bankası ftaranıuın.. E E = = = E E UtihbalinUin »mniyelidir ^ııııııııuııııııııııınıııııııııımıııııııııınMMHiınıınıııııııiMMhiıııııııııııııııııırıııııuuııııuıııııuıııımunıııııııiM =CUMHURÎYETin Tefrikası: 27 tim.^ falan filân. Vallahi şakası yoktnr kadının. tmzalaraaı devam karneni! Sırma omnzlarını silkti: Amaan .. ne olnrsa olsnn! Yetişemiyornm sabab denlere, sekerim; erken nyanamıyornm. Geceleri ikiden, üçten sonra ya tıyornz; nyknmn alamıyorüm. Serpil şaştı: Ne yapıyorran o taatlere kadar?! Geziyort», nisanlımla... Çantasından bir Kent paketi ç!kardı. Küçâk gümflş ça*mağıyla sigarasını yaktı. Nasıl degişik, lüks monden bir hayat yasadıfını göstermek istiyordn arkadaslanna: Her sksam bir yerdeyiı, Hilton'n sayma. Orası sanki evi miz... Partilere, dâvetlere gidl yormnş. Hoş bir de grnpları varmıs. Anlatıyor, anlatıyor... Arada tngilizce lfiflar da ediyordn: «Çok, nasıl derler... feshionsble bir lokal...» «Kadının mlnk paltosn varj «Tom'nn rweet heart'ı» «Adam daha da azıtınca, Robert «shnt np» diye fırla dı yerinden. .» Dün de Kervansaraydaydık. öyle eğlendik ki! Teşim dinliyordn. Hoşuna gi diyor böyle avare konnşmalarJa beynini uyuşturmak. Serpil'in dndaklarında tnhaf bir güIOmseme .. Sırma söylfiyor: Tom'un arkasından benimki de kızın karsısına geçip oyH3maya başlamaz mı?! Bayağı, ciftetelli. Gfirseniz, nasıl kıvranıyor. öyle komik ki! Herkes bir coşsnn... bütün salon el çırpıp tempo tntnyorda. Şenol alaylı alaylı: Bir sen kslmıssın masanısda, dedi; sen de kalksaydın bari... Merak etme, beni de zorladılar Hattâ kemancı yanıma ka dar geldi. Am«, şn alatarkahk tan knrtnlamıyomz, bizler. Çe kindim, işte! Oysa, degil mi, ne olaeak?... Tabiî. Tabiî... bir nnmara da sen yapardın, fena mı? Yeşim'in kafasında karma kanşık düşünceler, sesler, hayâller... Kalabalık bir eğlenee yeri görüyor. Ortada kıvrıla kıvnla danseden artist kız. Omnalarını titreten bir Amerikaiı. Derken, karsısında doktor: «bizim elimizden baska bir şey gelmez. Ne diyelim... Allah knr tarsın...» of!... Sonra, gene kahkahalar. El çırpıyorlar. «Sen de kalksaydın, bari.» «merak et me zorladılar...» Sırms'nın kol yesinin renk renk iri bonenkla nnın pınltıst gSzünü alıyor. Knlağında kantinin gürültüsü. Biraz başı dönüyorda. Rüyada, sanki. Sahiden rüyada mı acaba? Şimdi bir nyansa... hiç, der di, üzüntüsü yok. Hepsi yalanmış... «Kalkayım, eve gideyim artık», diyordn. Hayır, daha otarsbilir. Talnız değildi şimdi babası. Bir hastababıcı tatmnşlardı. O, yanında. Nasıl buluyorsun? Sırrna ona kolundaki ince zin cir bilezigi eösteriyorduTeşim düsiinrelerinden silkin di; baktı: Çok zarif... dedl. O sırada Yılmaı kapıdan girdi. önlerinden geçtl; az Itede bir masaya tek basına otnrdo. Şimdi Sırma, o da dnysnn di ye daha yüksek tesle konnfu yor: E Çavnsnn her gelisinde kapınin kanadına vapışıyor. bir selâm çakıyor. atıvordn cebine iki |»nçnk lira bahsisi! XVI Üniversitenin kantinindevdiler. Vemeklerini bitirince, Yeşim kalkmak istedi. Şenol'la Serpil bırakmıyorlar: Ne acele edivorsnn? Otnr, birer de kahve lcelim Hemen gevsîyor, Yeşim. Kalıyor. EıMden, kimseyi dinlemes, kosardı babasına. Simdi. evin bavası mı artrk davamlmaz hale eeldi? Kendi knvveti mi tflkendi? Sanki bahane anvor oraya çeç dönmek icin. Gonlü istemivor gitmevi. Belki de, iç gfidftsfiyle, kendi«fnl korumaya çalısıvordn: Çünkü arada bir kae saat o acili hasfa odasindan ozaklasıp kaomasa, baska sevlere dalıp avnnmasa, yasıyamıyacak! Serpil. kahve fincanını nzattı: Al. . Hem tana kısmet var. Rüyük bir kiRmet! Bak kSpuk nasıl kaharmis ortasında... Birden Sırmavi tordüler Ka pmın psifinde dnrmn?, g5zleriyle ctrafı arastınvordn: A . Şey... Sırma... Bir de sık ki! K\ sallıyarak onn yanlanna çaŞirdıIar Sırma sahiden çok sıktı: Ostündp son moda döpiyes; boynnnda kat kat kolye: eiinde krokodil taklidi çanta; boyalı, sösia ello. çocnklar. bir üfnyayım da bakavım mektepte ne var ne vok. dedim. Nasılsınız? Ne âlemdesiniı? Asil «en ne iletndesin? Ka ymlara kanştın. Şenol atıldı: Haberin olsnn. doçent Ley I» hanım fena halde parmağına doladı seni. Her seferinde «bnrada mı?» «defil mi?» diye sornyor. Arkasından da rest çekiyor: «dersîerime ri SÖVIP ert^r»*<«" hHvlp Bileıiğimi beğendin, de E mek. Nisanlımm hediyesi. HS = lls altın. On sekiz ayar... 5 Göı nenyla Tılmaı'a baktı: E dinliyorda mntlaka. E Doğnm jünümde bana bir = de kürk aldı. Kıymetli, güıel S bir kürk... E Coşnyor, giitikçe. Her eümlesi E nin altında nisanlısının zenginli = | i saklı: «Bobert'in otomobiliyle = Boğazda bir tnr yaptıkj (anla = dın mı, Yılmaz, otomobill de E var.) «öğle yemeğini Abdnllah E ta yedik» (sen iki simitle karnı E nı doynmrken ..) «Çınar oteli = nin paviyyonuna gittiğimiz ak = şam, whisky'yi şişesiyle getirt = tik masaya. Bir kadeh, bir ka E deh daha derken...» (öyle kl = | ., bar yerlerin kapısından bile gir E * SahlM mek haddin defil, senin. Whisky gibi pahalı içkilerin de tadını NAZtMENADÎ bilmezsin her halde...) * tyice kafasına dank etsin diGenel Yayın MOdüru ye boyuna umerikalısını ögüECVET GÜRESİN yor: * Müthiş canlı bir adam. Bi Tan tşlennl auen Idare eden zim erkekler gibi pısınk degil. Soromln Müdür: Eflcnmesini biliyor. Eli açık VECDÎ KIZILDEMİR bonkör... parası da çok, tsbii. * Yılmaz'ı en *syj noktasından Gazetemlze gönderflen yazılar kovurmak istiynrdn: «parası çok!» nulsun. lconulmımn Ude edlloez Ondan öc alıyor; gördün mii tlinlardan metullTirt knbul olunben nasıl birisini bnldum, dirnat Abone ve «an tslerl İçin zarye. (Arknvı »ari tm OrtOn* cAbon» veya «Üân ••••••*••••••>•• Cumhuriyet Sayısı 25 Kuruş rorlaye Harloî Ura Kr. Lira Kr. 75.00 40.00 Î2 0C lbOOO 80 00 44 00 ANKAKA Atatflrk Bulvart Yenet Ap Teleron ı 13 99 44. 12 0B 2C. U 08 M. * 17 S7 SS Senellk t ayiık S aylık CtTMBURlYET DOGG tLLtKl raUb Pasa MahallMI Sokagı No 8 Dtysrbaku Telefon' 10S1 * GONE* ILI,EKI BPKOSI KüçüksMSt UrTdanı Bdlmf Hanı ADANA I>l»ff>D • 4SİC * Bo gazrt». BAS1N AHl.AK VASASINA uymayi tanhhlit ptmftiı Basan ve Yayan MrtthaHrılıh »• T. A. Ş Cagalnglo Balkevt Sokak No, 3941
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog