Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

I B R E T ABDÜLHAMİD'e VERİLEN JURNAL ve JURNALCILAR . CİLT: II Çıktı. Hazırhyan: Asaf TUGAY Bu ikinci kitapta: İttihat ve Terakki Halâskârlar ve Sabahattin Bey Ahmet Rıza Bey Sait Paşa Talât Paşa Enver Paşa Cemal Paşa Şevket Paşa Mehmetçiğin hakkı ve Balkan Harbi gibi bir sürü bölümler yer almakta, sayısız jurnal ve vesikalarla, o devrin tsrihi aydınlatılmaktadır. Fiatı 10 lira. OKAT YAYINEVİ P.K. 1017 İsUnbul 40. yıl sflyı 14203 u m h u r i yet KURUCUSU: FUNUS NADİ Telgraf re mefctup adresi: Cumhunyel Istanojl Fosta Kutusu: îstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 a »8 Zi 42 M 9 ORHAN KI KANLI T0PRÎWAR Romanı Toplumun bütün değer "afçîDerişi', ışahsi çıkan için kullanan bir mtffiterişin romanı. • ^ ' F. ıo'uril*.v REMZİ KİTABEVt İlâncılık &L35A1669 Cumo 14 Şubat 1964 Limasol' Türk şehitlerinin sayısı 40'açıktı Makarios dün yeni Anglo Amerikan plânını reddetti Başpiskopos "Ball ile mutabık değilim, plân kabul edilirse durum daha da karışır,, dedi Makarios Güvenlik KonseYİne müracaat ediyor Rumlar havan topları, zırhlı buldozerler ve makinalı tüfeklerle Türk kesimine hücunı ediyorlar Milletvekillerinin hazineye olan borçları ile ilgili kanundan sonra bu, Gürseiin ikînci vetosu oluyor Ankara 13 (Cumhnriyet Teleks) [ Cumhurbaşkanının kanunları ve Millet Meclisi ve Cumhuriyet: to etmesi konusundakı AnayasaErtm, Rumlann Senatosunca kabul edildikten son! nın 93 üncü maddesinin hükmü ra Cumhurbaşkanının tasdikına su şöyledir: nulan Tapulama Kanunu bir defa ! «Cumhurbaşkanı. T.B.M.M. nce i Birleşmiş Miiletiere daha görüşülmek üzere Cemal Gür j kabul edilen kanunları 10 gün için' sel Tarafından Millet Meclisi Baş • de yayınlar, uygun bulmadığı kabaşvurmalarını kanlığına iade edilmiştir. Böylece nunu bir daha görüşülmek üzere,; şimdiye kadar Cumhurbaşkanı ka j bu hususta gösterdiği gerekçe ile nunları veto hakkını ikinci defa ! birlikte aynı süre içinde T.B.M.M. ı Devleller Hukukuna kullanmış bulunmaktadır. Bundan ne gerigönderir. Bütçe kanunları! önce de milletvekillerinin Hazine ve Anayasa bu hükmün dışındaı aykırı buluyor ye ve Ziraat Bankasına olan borç'dır.. T.B.M.M.. geri gönderilen kalannın taksitlere bağlanması konu i nunu yine kabul ederse. kanun Ankara. 13 (CumhuriyetTeleks) sundaki kanun tasarısı Cumhurbaş Cumhurbaskanınca yayınlanır.» Millet Meclisi Dışişleri Komis Arkası Sa. 7, Sü. 8 de kanı tarafından veto edilmişti. yonu Başkanı Prof. Nihat Erim. '.ıııımıııımıı ıııııııııımıııııııııııııııııı ııııııııııııı ııııını ııııııı; bugün Millet Meclisinde Komisyon adına yapmış olduğu gündem dışı konuşmada Kıbrıslı Rumlann Kıb rıs Cumhuriyeti adına Birleşmiş Miiletiere başvurmalartnın devletler hukuku ilkelerine ayk'.rı bulun duğunu ıleri sürmüştür. Kanınıunıı veto etti inönü "katliâmın önlenmesi için bütün tedbirler takipediliyor,,dedi Millî Güvenlik Kurulu dün toptanarak Gürsel Tapulama Sıkıyönetimin uzatılmasına karor verdi Selâhattin Güler . Bildiriyor Ball, Dr. Küçükle yaptığı görüşme den sonra veda ederken Lelkoşe 13, Lımasol'da dün sabahtan itibaren başlıyan çarpışmalar bugün de bütün şiddeti ile de. vam etmektedir. Dün akşam varılan ateşkes anlaşmasma rağraen bıı sabah şafakla birlikte yeniden başlıyan çarpısmalarda ölü sayı Arkası Sa. 7, Sü. 4 de Milli Güvenlik Kurulu dünkü toplantıda Ankara 13, (Cumhuriyet Teleks) Kıbrısta katliâmın devam etmesi ve bir türlü emniyetin sağlanamamasını Başbakan İsmet İnönü. «Elim ve esef verici» olarak vasıflandırmıştır Başbakan İnönü, bugün Millî Güvenlik Kurulu toplantısmdan çıkarken gazetecilerin Kıbrıs konusundakı sorularına cevaben şöyle demiştir: «Elîm ve esef verici hâdiseler. Kıbrısta emniyetin tesisi en mühim mesele. Bunun için çareler, bütün tedbirler tâkip edilıyor.» Arkası Sa. 7, sü. 6 da Bugün Büyük Millet Meelisi Umumî heyetine sevkedÖeoek karara göre Sıkı Yönetim Ankara ve İstanbulda i ki ay daha uzatılacak Ankara 12, (CumhuriyetTeleks) devam ederek 1230 da sona ermıç Millî Güvenlik Kurulu, bugün iiir» . • . . 6aşbakan İsmet Inonünun başkan Toplantıda su konular görütüliığında toplanarak Kıbrıs konu müş ve karara bağlanmıştır: sunu ve gündemindeki diğer mad 1) Mühendis yedeksubaylar ordeleri müzakere etmiştir. dunun da ihtiyacı düşünülerek orToplantıya Bakanlar ile Genel duda çalışacaklardır. Kurmay Başkanı ve Kuvvet Ku. 2) Amatör telsizcilik mevzuunmandanları da katılmışlar ve saat da daha geniş ve etraflı bir kanun 9J0 da başlayan toplantı üç saatj Arkası Sa. 7, Sü. 7 de f Erim, konuşması r.rasında KıbTicaret Kanunu ve usnl kanunlan gereğince 50 liradan fazla ala Z rıs Cumhuriyetinin Birleşmiş Milcak iddialan tanıkla ispat olunamaz. Oysaki yeni Tapulama E letler anlasrriasının 73. maddesinKanunu genis topraklardaki zilyetliği, mülkiyet hakkının tes E de işaret edilen ana prensipe uyçili için yeterli görmekte ve tanıklık ispat belgesi olarak ka E gun olarak kurulduğunu, Kıbrıs bul edilmektcdir. Kısacası, bir taraftan 50 lira için senet isti E Rum ve Türk temsilcüerinin serb yoruz. nte taraftan milvonlarca lira deferindeki araziyi iki ta = " "«delerıyle Turk ve Rum orn.kla bir adatna verivoruz. Çamlıca tepesini telönrüyle çevi s !taklıfcna dayanan b.r devlet statu getirildigini ifade rip birkaç yıl zilyet olan kişiye, mahkemenin, bu toprağı Z hahsediverdiipni unutmak imkânsızdır. Türkiyenin her tara z tikten sonra şöyle demiştir: Arkası Sa. 7. Sü. 3 de fında huîün zilvetlik voliyle toprak edinilmiş ve bu toprak E lar edinenin acık srtzlülüğüne göre çenişletilmiş, hattâ içine E kövler kumlmustur. E Denilecek ki. 75 diinümden vnkarı toprak için zilyetlikten başka z verçi. tasdikli iradp suretleri, fermanlar, yahut mütevelli, si E pahi. mültezim senetleri aranacak.. Evvelâ hemen söyliyelim; E versi kaydı hiç de önemli degildir. Zira bir büyük toprağı ele E irpçirmevi kafasına kovmuş olan kisi, değil 10 yıllık vergiyi, = 50 vıllıftmı bilp verehilir ve Maliye de verileni almam demez. r l'artioh iradelerine ve fermanlara seliııce, bunlar o devirde da E hi. o eünkii hukuk anlayışına fföre özel mülkiyete dayanak E nlamamıslardır. Örnefin. Abdülhamit devrinde Izmit civann E <Ia hir pasava verilmis topraklara ait kayıtlar. padisahın ba E # ı îışlama yctkisi olmadığı gerekçesivle sonradan iptal edilmiş Z 00 tir. Fprman VP irâdelerin ypterli belse kabul edilmeleri Lo Z zan Antlasmasındaki hükümlere VP Anavasamıza raçmen ay E Ankara 13, (CumhuriyetTeleks) Ferit Melen ile Fransız Büyük Ely , y ) rıca hayli trhlikelidir. Nitekim, dnvulanlar e*er dogrn ise, E Bir yıl kadar devam eden mü çisi Bernard Hardion tarafından Patrikhanp mlına hareket eden srercek kisiler Türk vatandaşı E zakerelerden sonra Frar.sa'nın Tür. imzalanan anlaşmanın öngördüğü olmanın verdifi haklardan bo sekilrte favdalanma yolnnda E kiyeye yardım konsorsiumu çerçe kredinin 8.3 milyon E doları mali. dırlar. Osmanlı DPvletinin çöküs devirlerinde padişah fer r vesinden 1963 yılı dış finansmam 16.7 nıilyon doları ise satıcı kredisi manlariylp çenis tnprak pdinmiş Cizvit papazlannın yahut E için vereceği Z 25 milyon dolarlıkj şeklindedir. perdp arkasından onlar adına calısanların yann aynı şekilde E kredi anlaşması nihayet bugün Malî kredi satıcı kredilerinin pe. davranmıvapaklarını nasıl iddia pdebiliriz? Filhakika şimdiye E ımzalanabilmiştir. Maliye Bakanı I Arkası Sa. 7, Sü. 7 de kadar bu konnda arılan dâvalar. sonunda Targıtay tarafından E rpddpdilmislprdir. Ama yeni 2:anun. mülkiyet iddialannı öy = lpsıne knlavUstırmaktadır ki, her cesit eerı hesaplar kendi = lerinp işe yarar ortamı açık kapılann arasmda bulabilecek E lerdir. = notları CUUUV Bir kanun ki.J Öğretmenlerin disiplin cexaları haldırıluyor Ankara, 13 (CumhuriyetTeleks) maddesinin 1, 2, 3, 4 fıkraları ve Milli Eğitim Bakanı Dr. Ibra 4357 sayılı kanunun 7. maddesinin him öktem, bugün yaptığı basın A. B. fıkralarj gereğince (ihtar, toplantısında öğretmenlerin disip tevbih, maaş ve ücret kesımi) celin cezalanna ait alınan bir kara zası almış olanlar hakkmda, yön açıkhyarak, «Yüz kızartıcı suç netmelik ve genelgelerle konulan lar hariç olmak üzere 788 sayılı • tahditler, bundan sonra yapılacak kanunun 26. maddesinin A, B, C. işlemlerde ve ilgili seçimlerde fıkraları: 1702 sayılı kanunun 19.' Arkası Sa. 7, Sü. 3 de Fratısa ile 25 milyoıt dolarhk yardım anlaşması imzalandı FAO ilgili ; ÇALINDI Sadrâzam Talât Pa I şa'nm Hürriyeti Ebediye tepesindeki mezarını çeviren demir parmaklıklar ^vvelki gece meçhul şa | h.siar tarafmdan kesiierek çai.n A.P., dün de yeni bir taktikle tasarmın mıştır. Ancak çok ağır olan demir jpannaklıklarm kesiierek parçalan/. r asi Partiler Kanun tasarısı Meclis'te bir türlü görüşülemiyor . G U P t e m .• . , . SllClleri ., . . . . . i l e gOrUŞÜİmeSİnİ parti İStedİ idığı ve bu sayede götürülebilAnkara 13 (Cumhuriyet • Teleks) • idıği anlaşılmıştır. Resim meza 3 ekım 1962 yıhndanberi Millet i rın kesilen demirlerini göstermek Meclisinin gündeminde bulunan ve Anayasanın geçici 7 nci maddesi tedir. uyannca 2 vıl içinde çıkarılmas; gerekli kanunlar arasmda ver <w,r. Siyasi Partiler Kanunu tasarı.ı» maddeleri bugün yine AP lılcrır. eni taktiklerı yüzünden nıuî' Arkası Sa. 7. Sü. 8 dr Kn »7 hir asır önce verilmis olan mütevelli, sipahi. mültezim se E netlprinin simrti mutpbpr addedilmesindeki earabeti ise bu Z k^nuni'n savunııcuları bir kolayl'k olarak ileri sürüyorlar. Z Relki ihtilâfları tasfive r<ıt>ek. süriin siden dâvaları sonuca ; haŞlamak irin rprcekten hir kola^iık. Ama insaf edilsin, top = Böylelikle 73 yılda ikmal edilecek tertibat 2 milyar rak tnp<ii>|psi istikrara kavnsarak. rtâvalar kesilip atılacak diye ; 225 milyona mal olacak, hazırlanan kanalizasyon ne <sekildp P!P îcririldisini ortaokul focııklarınm dahi bildik E leri yüz vıT önceki senetlerle memleketin topraklannı nasıl = kanunu tasarısı yakında Meclise verilecek daçıtınz?.. = Bir haska örnek daha verelim yeni kannnun çarabeti konusunda: z Orhan ERİNÇ Opçen vıl onaylanmamıs tatıu yoklama kayıtlannın muteber z vesika kabul eHilmesi icin bir avtıkat senatörün yaptıgı tek ; 1926 yılında başlıyan kanalizaslif. hu kadar sacma sey olmaz. serpkcesiyle reddolunmuştn. E yon çalışmalarını 1999 yılında biHempn arkasından felen veni Tsmılama Kanunu ise sadeee Z tırmeğe karar veren Istanbul Beonu deeil. diğerlerini de mnteher saymıs. bövlece Meclis. Z ıfdiyesi, kararını tahakkuk ettir«zamanına före anlayıs» sihi hir ?arip tutumun içine düşmüy z jmek için hazırladığı yeni bir vergı tür. E ! banunu ile Belediye hudutlan için Vclhasıl. mi'.lkivpt hakkını korumak ve tapu kesmekeşine son E i de oturan Istanbuüulardan yıldi. E vcrmek amacivle cıkanlan. fakat hu amaçlara erişmek için jj ;e n az 90 milyon lira tutarınd» ver Tedbirler Kanununa muhalefetj E kamu hakkını VP yararıııı elimn tersivlp iten bir kanundur Ş g l toplıyacaktır. Vergi toplamı ile etmekten sanık olarak. dün, 5. AS hu. ReJenmpdiJimiz eski devirde hile böyle teşebbüsler ön Z ılgilı rakam tmar VP tfkân Bakat. sırceza Mahkemesinde yargılınan E lenphilmisti. Simdi ise. hir yandan sosyal devlet kurduk diye z |,ğ, Plânlama uzmanları tarafın • Son Havadis» gazetesi sahipleE öviİMÜrken. ntp vandan ortaçagın feodal kalıntılarını resmen Şıdan tasan üzerınde yapılan inceU rinden Mehmet Ali Yalçın bir yıl, 5 tanımak. dolayısiylp çoçu çaspedilmiş toprakların bedelini E me sonunda tesbit edilmıstir. srazetenin sorunılu Müdürü Engin = haksız olarak ödemek yoluna gidiyoruz. Vazık. çok yazık!.. j j ! îstanbu'.un kanali7a<=yon tertiba Sunar ise. bir yıl iki ay ağır hapŞ E c v e t G Î T R K S I N E ', Unı gerçckUsHrmr çabpl^rı. 1926 se mahkum cdilmiflrrrlir. Mahke Arkası Sa. 7, Sü. 6 da i Cııııııııııııiıı iıııııııııııııııııırsııııııiM ııııı ıııııııiııııntııın~ i Arkası Sa. 7, Sü. 1 de Istanbul kanalizasyonu î999'da tamamlanacak II. E. S« sporda Türkiyede Spor daiında ilk ince'eıre Son Havadis sorumluları mahhum oldu Halk hangi kulübü tutuyor? Beşiktaş mı? Galatasaray mı? F.Bahçe mi? ve diğerleri mi ? 'Tcndine ;öre ' bir iıavası veya özelliği vaıdır. Ramazan Bayramınm da özclliği, dükkânlar dışmda sokaklarda, isportada kutu kutu sckcr satılmasıdır. Diğer bir özellik dc kaldırımların bastan aşağı işportacılarla dolu olması vc halkın dükkânlar dururken. htııa'arr'""i alışvcriş etmcleridir. Resimdc. halk, bir işportacının ba^ına üsüjmü§ alışven< yaparken görülüyor. BAYRAMDAN BAYRAMA Her dini Bayramın I Bölge bölge yapılan araştırma ve anketler so nunda çıkan neticeler. Bugün Spor sayfamızda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog