Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

III1=||IIIII1IIIİIIIII1II1IIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIII1II1IIIIIIIII1IIIII1II11IIIII1I1III1III1UIİİIIIIIIII1HIIİIIIUI1İİ1I'E^III Gidi hınzırlar Ankara'da en çok söyienen k«Ume : Rcform! N* «taaMk reform? Bazüanna göre retenn demek losyalisttere lirin gBrfinmek demek. Sevdim ba tarifi ben. . Muhalefet çeTrelerl tnttunnnslar : lamet Pa$a MsyalUtlere sirin gorttnmek için reformlara çiziafyar... diyerlar. G3rd«n9z mü flmdi tit «UnlanTZaten bn hınur sosyalistler olmasa Tflrkiye'nln işleri pek lyi çideeek, t m ı «nlar yok mn, enlar! BUtiin ifUri bozanlar onlar! Mllletin rahatım bozan onlar, köylüyü yılda 900 lira lle geçinmeye mahkutn edenler onlar, iktisadi diizeni bozanlar onlar, ç u t l a f u n ı ı a kadar borçlanmatnm onlar yüzünden, Ankara'daki işçl evlerinin yfixde 80 Inde su bnlnnmaması enlar yüzünden, bütc« açıfı onlar yüzttnden, Türkiye'de 4 bin kisiye bir doktor düsmesi onlar yüzünden, 51 ilde 9400 kişiye bir doktor düşroesi onlar yflıflnden, 2 milyon trahomlonun cözleri onlann yüzünden hastalandı, iıüfnsnn yüzde 3 u vererae tntnlmnfsa onlar yüzünden, verfilerin çognnn dar gelirliler Bdüyorsa onlann yüzünden, enflisyon t«h1ike«i kapımızı çalıyorsa onlar yo>ünden, e&er adam baaına günde 40 fram et ve a y d a t ynmnrta düsöyersa onlar yüznnden, balkın sefaleti onlar yüzünden .. Oknlsnzlnk. yolsozlnk, ışıksızlık, susnzluk, eehalet, bilgisizHk. Mftalık onlar yüzünden... Dflnya milletleri arasında b * kadar jeri kalışımıı bile bep o bjonr tosyalistler yüzünden . Onler olmasa bakjn nasıl düzeleeek Isler... tslerin boznkintn hep onlar yüzünden .. Vergl kaçakcılıtı yapanlar «nlar. devlet dalrelerinde yolsnılnk yapan onlar, dıaanya para kaçıran onlar, binbir tfirlfl dalavere eevirip halkı dnrmadan kazıklıyan onlar, devleti ıoyan onlar, armatorlök yapaeağtnı diye yabaneı filkelere milyonlar kaeıran onlar, lehlrlerin eevreaine geeekondniart onlar knrdnrdn, barlarda binleri yiyen. knlüplerde knmar oynıyan, tiearette hlleli iflSsa kayan, parlİmeotada birbiriyle dövüşen, partilerde birbirlyle sSvüşen onlar... Maasiafın azlıgı, fieretlerin kıtlıgı, geçlm zorlugn hep sosyalistler yüzünden... $• gBrdügtinüz söznm ona asfalt yol var ya, taani Oç ay «•vel yapılmıstı da simdi fittünde yürünmes oldn... Işte onn sosyalistler yaptı. ?• imar dnrnmuna meydan oknyan rflşvet apartmanı? fşte onn da sosyalittler yaptı. Ş« ffci çünde akan eBrnk kumas? Ş B din tlcareti yapan gaıete? O da snsyallstlerin marifett. Ta taşıtsızlık? T a şn otobüs rezaleti? Ya su sinema kaT»*"irsaa? Onlar da sosyalistler yüzünden... E T kiralan neden bo kadar pahalı sanıyoravnut? Zeytta neden T lira? Ekmek neden bozuk? Et neden ates pabmn? Hınsır toıyaliftlor yflzünden oldn bötün bnnlar... Türkiyeyi onlar bn bale getirdller. Çimdl de ••lyalistlere lirin görünmek için tsraet Pasa kalkmış vergi reformuna, kalknnş toprak refornona .. Teook arkadaş bn kadan olmaz. Biz bn mernleketi klmseye bttmksmayız. Ne vergi veririz, ne toprak veririz, ne refonn yapanz.. Bl« sosyalistler yüzünden ba vatanuı batmasına nn olamayu. | D Ü Ş Ü N C E L E R | ııııEıııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııâııı YUNUS NADI armaçam Cumhurlycfln 40 Atcturhcütühten ncı yıldonümündc n€ . artltyoruz? Z963/964 M cati Bey çağından cGSrfilmemif kal Yazan: Şehır Tiyatrolarının muhtelif kalma bir emekli temtlerde faaliyet gosteren bölüm kınma» edebiyatı «yorjnn savaşçu lerinden Istanbul Belediyesi bir nice kayıplar, ııoluyorduî yıl içinde 4 milyon lıra zarar etkmtılardan sonra, I Şevket Süreyya, mıştir. eseri t. Hakkı Tiyatronun bu açığı Belediye büt bııi, «ri&nlı kal. çesinden karşılanmıjtır. Tiyatro kınma» düjüncesine ulastırdı. Bir isted.gı görülnıektedir. Ona göre, Tonguç'un ruhuna adıyor ama, yeögretmenlere güvenı bu b kıtapta ktapta kendilerine k e d i l e r i n e seslenilen tijtirdiğı Müdürlüğü, en çok opera terasil. I k a ç y l i d ı r bu yolda karşımııa çılennden zarar etmektedir. e t e k t e d i Bu B arar „„.. T l Relorm» Reform» 60.000 öğretmenin çojunluğu, bu yoktur. Onlann 1945 den bu yana engeller de «Temel yenik da diğer bölümlerin bilet ucretle l a n g e r e k i ı kıldı. Bütün bu yurt gün için, Türkiyenin meselelerınl toplumla yer yer çauşıp rinin düşük olması zararın a r t m a | s e v e r v e ülkücü çabalar döndürüp çözmek değil, adlandırma seviye düşmelerinin nedenlerini kanjtırsına yol açmaktadır. Opera temsil. öolaştırıp, bizi, artık neden sonra s i n e bile ulaşamadıklarından, ken madan, öncülüğu daha gerilerden, leri ilgi görmesine rağmen, bina anlamaya basladığımız çok önemli' dilerine iki çerçeve seçmisler ve i olgun, uzlaştıncı bır başka öğretnın küçük olması sebebi ile ya bır meselenin karsısma getiriyor. i ıstıyor. «Ekgirismişlerdir. Bir kısmı ken men tipine vennek ç n e pılan masraflan k»r»üıyamamak T o p l u m u , a r a n b i r güyenliğin, işe dilerini bir nebat ya}ayışmm gev mekaiı kBy», aslında tezatlar ıçınvönelme v e katılma heTecanmm ş e k l i ğ i v e kaygusuzluğu içine bı de çürüyen bir toplum parçasıdır bulunmadığı yerlerde uygulamalar rakmışlardır. Okuma, yazma, hat Ona g6re bu teıatları ışliyen geraksamaya, alınan her tedblr az za'tâ düşünmeden çekilmislerdir çekçi romanların örneklerl pek manda "bir başkasını gerekli kıl Günlük ödevlerin ağır yükü ve boldur. Bilerek bu yoldan sapMjı Ramazan yarın sona erecek \<s maya başlıyor. Artık örnekleriyle gevşekliğin pençes r.de, kalaball için onun savaşçı bir öğretmen ye cumartesi gününden itibaren Şeker belli olmuştur ki, kalkınma, ona ğ l n jçinde kaybolmuşlardır. Di rine uzlaştıncı bır öğretmen tipıBayramı başlıyacaktır. katılanların hızlandırdığı bir «be ğerleri de iç çekişmelerin, küçük ne yonelmesı kendı anlayışı ve aDıyanet Içlen Ba?kanlığı Mu. T e c a n , m e s e l « i d i r . Bu heyecan un V e çıkarcı kavgaların rüzgânnda çısı bakımından uygun duşmekteyakkitlerı Bayram narnazı vakit s u r u n u h a r e k e t i iteleyici kuvvet'bunalmca yapıcı vasıflannı yitir dir. Ona göre köy enstitusü çıkışleri hakkmda bir açıklama yap> olarak ise koşamayınca, bütün ted mişler, sımrları iyice belli olmı h öğretmen ancak bu öğrettnenin mıştir. Bu açıklamaya göre Bay birler, temele edebilecekoturmıyan, diren y s n olumsuz bir küskünlükten top yanında yardımcılık ram namazı tstanbulda: Saat ulajan tir. Köy imamının aklı selimj ile meyle karşılanan iyi niyetli yö lum düşmanhğma kadar 7.43 de, Ankarada: 7.5 te, kılına. nelmeleri aşamıyorlar. Topluma karamsarhğın içİDe düşmüşlerdir. birleşen pişkin emekli eskı tıp öğ caktır. kalkınma heyecanı verme i?inde Yazar, bu romanında, öğretmenle retmenin lıderlığı altında i y ı nıBu arada duvar takvimlerindt de, liderlerin, politlka kadrosun rin içinde bulunduklan bu duru yet sahıbı bütün teknisyenler birgöıterilen bayram namazı saatledan yeterli ölçüde faydalanamıya mun nedenlerini tartışmadan, en leşebilmektedırler. Yazar, lider öğ rinin yalnız Istanbula ait olduğu cağı, halka v e köylüye ulaşmada | gelleri söz konusu etmeden onla' retmenin karşısmda direnme isteve diğer jehirlerde <atbik edil' n n gözlerini kendilerine ve tabla j miyor. kbyün bu soy öğretmenı memesi gerektiği bildirilmek «mftnevl Uderler» kadrosundan da geni» ölçüde desteklenmesi gerek ta çevirerek, yeni bir kalkınma ça;bagnna basacağını düşünuyor. Atedir . basına bağlamak istemektedir. O merıkahların geçen yıl 400 köyde Tütün eksperleri için yüksek tiSi son gelismeierin ortaya çıkar na göre tabiat bir arenadır. Ta yaptıkları anketin sonucunda ıdığı bir gerçektir. Son günlerde okul açılması istendi yaymlanan bir eser, basın tarahn biat ve toprak bir savas meyda mamla öğretmenin köylü kar?ısın Tütun Eksperler Birliği Yönedan henüz geniş Blçüde ele almıp nıdır. Tabiatla savaşan insanm «J da en gerıde kalan iki kışı olduktim Kurulu, Gümrük v« Tekel islenmiyen «mânevl Hderler» v e lâhı da tekniktir. Toplum içinde lannı, köy muhtarının başta gelBakanı Mehmet Yüceler'den eksöğrettnenin köy imamın«kalkınma heyeeanı» meselelerini tekniği degistirinee, tabiatla bir diğinı, per yetiştirmek üzere bir yüksek geni? ölçüde konu edinmesl bakı likte insan da değişir. O halde ül dan da geride kaldığından bilmem okul açılraasını istemi?lerdir. kücü öSretmen, engellerln ortadan haberi olmuş mudur yazann? Ü«küdar Yaprak Tütün Atelye. mmdan çok ilgi çekiddir. Öğretmen bu kalkınmasındaÖ b koy k k lk kaldınlmasiBi devletten beklemiŞevket Süreyya, «TopTak nvaniTsinde yapılan toplantı sırasında bilıncini, Osmanlı tipi imamm yecek. Onu, iyi niyet sahibi insan insansa» admdaki romanında «TnTklye tütün eksperleri geçici memuriyet arayıp bularak bularak bulundugu k e n d a e verdijı guven ve destek İa n arayıp n » . , kalkınır?» «,.».u,r. veya v.,. = , İİan buluug son yıllarda ü.. , yolluklarmın arttırılması, yeni naııl b t U k t k , bır bır F * a ™ ten, bat»Uıktak, yerde kendisi yapacak, doirudan doirudan t prsonel rejıminde devlet aektö herkesinbevninitırmMamayaba^'yerde dogu i t p l u m l a çatış merınden, yayladakı ründe çalışan eksperlere bazı hak lıyan «Ne yapmalm*?» sonwunun dogruya insan ve toplumla çatış merınden, yayladakı bır Turkmer yenecek, evliyasmdan, esk! uygarhklardan lar tanınmasını, dış memleketlere cevabinı kendi ölçüleri ve hayat mava girmeden tablati kalma bir yaban gülunden, tarıh değişmesi de tütün eksperi gönderilmesini, Tü tecrübelerine dayanarak bu eserin teknik ve tabiatin öncesinden gelen mağaralardan çıtün ve Tütün Tekeli Kanununu <ie vermekte. Tü»kive sartlanna uv toplum çevresinde ve insanlann karmaktadır. Bu topraklar üzerınkarjı acele olarak Meeüse sevki talebin ?un bir «çSınraleme ve nygnlama» direnmesindeki öğretmene de 5000 yıldır gelip geçen bir kerortadan kaldırade bulunmuşlardır. sonucuna bagladıgınl iddis etmek çıkan en»elleri vanın son yolculandır bu köylüler. caktır. öğretmeni bu düşünceye Yüceler, gözden geçirilen konu tedir. Meseleyl eski bir itimci ve Bu toprağa yapışmalı, bu büyük larda Tütün eksperleri ile ayni iktisatçı olarak ele ahjındaVi ön ulaştıran, onu bu yolda destekli kervanın en korkak yolcusu olmafikird* olduğunu belirtmiîtir. cölügünu taVdirle ltarşılarken, buyen köyün yaşh ve yatalak ima malı, tanm uygarhğımn üstunde 410 kişiye şoför ehliyeti voldaH ftü«ıünceler!nin tartısılma mıdır. Eserin temel düşüncesini açhktan ölmenin acıiığını anlamaortaya koyan da odur: «Köynn ge lıdır. tst* bu noktada toprajjın, sı gerektlğinl de Bnemle belîrtmeverilmedi çimine, dirliğine el atmadıkça o s a n m d e v l e t i n v e ç a ğın meseleleGeçen yıl içinde şoför ehliyeti liyi». Roraanm ba? kahTamanı elli^ini knl değil, bnrada darülfünnn »ç r i n i k e n d i a ç i 3 l n d a d ü e getiriyor almak için Belediye Sıhhî MüraBurada y a l a r . O , meselenin çozüm noktaderin san bile nafiledir, der. kabe Komisyonuna müracaat eden aşmıs, emekliye aynlmıç, lerden 410 kişinin isteği reddedil bir mânevl çöküsün calkantısına köyün imamı «»klı sellm» i temsıl s ı n l l n s a nları tabiatla savaşa yöSavaşm bır de miştir. 1 yılda şoför ehliyeti ve kapılmıştır. Geçim sıkıntuı bir etmekte, yazar da eserinde, köy neltmekte buluyor. . diger sanat kollannda çalışmak is vandan bastırmakta kendine, ne.camii ile okulunu birbirini destek kadro çatışması yönü var kl, 1950 yanyana | 1960 arasında 17.000 öğretmenı ıçıtiyen 13.092 kişi de komisyona baj. evinde, ne de koea sehirde uyeun leyici kurumlar olarak bir yer bulamamaktadır. Yetılden ko>Tnaktadır. Bir halk kurumu o ne düşürmüş, çoğunu ezmış, mesmesie'Se dBnmek. bir i?e varamak. la/ı cami ile devlet kurumu olan lekten soğutmuş, istifaya zorlamışokul karçı karjıya değil, tamamla tt. Şevket SüreyyS, tam bu noktason günlerini bir avunma trtnde bitirrnek ister. Polathnın yıcı olarak bu eserde yanyana ge da Köy Enstitülerinden uzaljia^tKeltene köyünde bir kör öBret tirilmek istenilmistir. Yazann as yor, ama tabiatla savaş ülküsünde menliSi alır, büvük şehirden ayn bnda her yerde •çatışma halinde yine de onlarla birleşiyor. Burada «nânevi Udera olarak öğlır. Bu köv. Sakarya vakmlarmda, olan kuvvetleri burada uzlaştırdığı görülmektedir. Ona göre verim retmenin çevresinde toplanan tekesH Gordvom'da. koea bir batakKar bekleniyor yanında. bitmiş, tCkenraiş. siz çatışmalara gitmektense, insan nisiyenlerın, iyi niyet sahibi köyDoğn ve Güneydogn Anadolm üzere olan bir eski kalın lann sakh güçlerini harekete ge lülerin kişiliğinde beliren terdî debölçeleri İle Çornm, Tokat, tıdır. ÖSretmen. VBve ayak basar tirerek, yeni kıymetler yaratma gerlere yazar, bir yeni alt kadro Araasya, illerimiz v e çevreleri ken orada kalmamava Tcarar ve ya, tekniği değMirrr.eye yönelme \ anlamı kazandırma çabasındadır Doğon Karde> Möessesesl, Türkçe KuKanı Kerimden çok bulutln mevzii kar yafışlı, rir. KSyde kaldiŞı ilk günlerde li. Önce boşalma olur, sonra da Cumhunyetten bu yana birçok deSüleyman Çelçbi'nin Mevlidi Şerifini, ilk defa tç Anadoln boljesi çok bulutln çevrede kar^ıiajtıSı «ercekler, kö karşı gibi duran kuvvetler yan nemelerin verdiği olumlu sonuçları ve her meslekten çok zengin bir ve yer yer kar serpintili, Mar vün insanlarmda bulduSu «eevh«r» yana gelirler. olarak.£$an'ına lâyık bir güzellikte bastı. önceleri onun, Necati Bey devkadro binkme«iain varhgım inkir mara bölçesl çündüı parçalı bn vavas vavaî onn kendisine ç#k*r, ha; » * ^ ^ 1 * A « o, « her her sey H , ha lutlu. çece çok bnlutlu ve istid bezginli?İT>;. ve venilmiçli^ini unu rinden kalma, bir çok lâl süresi sonlarına dogru kar tan emekli n^retmen, kövün haya den sonra nitelikleri artık değls zır, yalnız bir lokomotife ihtiyaç Altın^yaldızlı cild, Tezhipli sayfalar, yağışlı, diğer bölgeler açık v e tı ile ha«ir neşir olarak yeni ve miş olan, yeni öğretmenlere hiç var, diyor. Kurulmus bır makınenin öteye beriye dağılmıs parçaNaylon kılıf aı bnlntlu geçecektir Hava n aüçlü bir vajarnanm hevecanına benzemiyen emekli öğretmen tipilarını birleştirince, «Ekmeksis caklıkları Batı bölreleriralıde kapılır. köviüvfi de peçinden BÜ nl neden köy kalkınmasına öncü blraz artacak, Dofn bölgelerde rükliverek «Mitlnnis. nntoksn», koştuğunu anlatnamıştım. Burads tığı gibi rahat bir çalışmaya geçeSati) fiyalı: 20 Lira önemli bir dejişiklik olmayacak ihtilâlsiz» bir yeniâ'en yaradıhîin anlatılan öğretmen tipinin artık bileceğimizi söylüyor. Aslında öğtır. Rüzşârlar Batı v e Knzey hızlı temnosunun ölü toprakları çoktan ortadan çekildiğini. bir kısretmen, imam, tarımcı, mühendis, yönlerden haflf ve yer yer »rta ve üstündeki bezgin in'anlan ean mının emekliye, bir kısmının orta tüccar, devlet adamı v.s. a y n a y n kuvvette esecektir. landırdıSını eörürüz ÖSretmenin ögretime, çok basarılı olanlarının makinelerin biribirinı tutrmyan liderliğinde, bütün kSylü, onları SlptrJı •dml:^at«» ftaylîîk Tnkltltt Cıjıloilu • Utanbui ŞEHRİMIZDE da üniversite kadrolarına ve baş çarkları olarak yanyana geldikleri Şehrimizde bugün hava parçah daha sururlu bir anlayısla destek ka mesleklere atladıklannı, orta her yerde sürtuşüp çalışmayı akliven kasabalı, büvtik sehirli genis bulutlu geçecek, rüzgârlar poyraz da olanlann 17 000 i aşan köy e»s satıyorlar. dan orta kuvvette esecektir. En bir kadro. bir >5y kalkmmm pro titüsünden gelenlerle öğretmen o Tabiatla savaş günümüzün şartBates Reklâm 16/1628 yüksek sıcakılk 3, en düşük 1 de iesinl hıtzırlamada ve uygulamada kullanndan çıkanlar olduğunu ya ları altında kalkınma yolunda bir !^" rece olacaktır. Yagış beklenme biriesirler. zar bilmiyor mu idi? Üstelik Cum «toplum heyecanı» uyandırmaya Roman biçimindeki bu kalkınrnektedir. huriyetten sonra BŞretmenin top yetecek bir iteleme gücü taşıyor STTR^T 1 1 RA\TA7AV 9 D 1 " » projesinde. Neeati Bev devrin|lum önderliği niteliklerini yavaş mu? 60.000 öğretmen, terkedildikleBa geee saat 20.00 20.15 arasında İSTANBUL RADYOSUNDA ) den kalma bu emeVll Bğretmenin yavas yitirdiğinden, köy enstitü ri yerden kalkar da, yazarın teklif istenl ettiği projeyi, teklif ettiği önderlevatar tarafından neden teçildiği lerl ile gerçekleştirilmek yayınlanacak olan M ilk akla gelen sorulardan blri. Ya len son eğitim hamlesinin de üze rin peşınden giderek uygulamaya a O zann asıl amaeının. Bftretmenleri rinde çok durulan acı yenilgisin yönelirler mi? Meselenin asıl önem o «kalkınmanın mânevl Bnefl kadro1 den haberli değil mlydi? Öğretme li yanı, verdiği örnek insanlar arV. 1 6.57 12.28|15.19n.40|19J2| 5.14 sn» olarak kullanmak olduğu, biz nin liderliğinde yeniden ele a l m a t l k bezginlik içinde olduklan kasaatini lutfen dlnleyiniz. b b uul l öğretmenleri yeniden yeniden bi kö k ka l lk edüen öğretmenleri kalkmması hareketi bir kör m s ı h ak t i E. 1 1.19 6 50 9.41I12.00| 1.32I11.3R de her dara geldiJHmiz yerde ya cak l Cumhuriyet 1644 2îbK ögretmeni ise kosmak nin çıkıs nokta*, neden dolayı Ne s l t l P ° e s k i ülkücü heyecan tem posuna ulaştırabilir mi? Tiyatrolar 4 milyon lira zarar etti Öğretmenin önderliği meselesi TAHİR ALANGU Toprak Upamrsa,, Atatiirkçülükten mız bu ma oltnahydı: Yazan: Şevket YÜCEL 23 üinsça kalkınma, nygarca yasamamızın temeline, ilk harcı atan Atatürk oldn. Niee kırk yıllann oncülfltflnH yapacak olan o koca kişi, en köttt koşnlların altında derman oldn derdimize. Ovsa biz, biıe derman annan kişinin Sngörfl Te fizgeeillk ydnünfl, kırk yılın büyuk nzantısında çerçek yönüyle anlıyamarmş bnlnnmaktayız. Çafdas nygarlık düzeyine erismemiz, onnn llkelerine sıkı sıkıy» bajlı kalmakla olabilirdl. Biı ise. onn salt ak kfigitlar Oıeıinde dflsündük. Ona benıemek dnrnrken, tntnp g3zümnzde devlestirdik, masallara karıstırdık ününü. Bn denli gerçekten aynlıs, nice kötü sonnçlara vol açmadı ki.. Ulosal bayramlarda, anma törenlerinde, basında, radvoda, onn göklere yfikseltip. kendi hiçliğimiz le vetindik. ö v g ü ı ü n u en ileri sekilde vapabilmek icin kürçülerde yansa cıktık. Davranısla defil, bos sözlerle yaymak istedik AtatnrkVülfiffl. Kendimi*i kannca kadar bile görmedik. Onnn förfflslerivle baftdasmıyan bn olumsnz, vavan davranışlar •ekilcllikten Bteye gitmedi. Atatörk llkelerine bajflılık yerine bn denli tuturanmnzia dusmanlık d a v n l a r ı n ı olnştnrdnk. övlesinc hir ortam eelisti ki, devrim düsmanlan. v ü ı yıllann Kerisindeki va«antının özlemini çekenler hile, eizli ereklerini vürütebilmek için Atatürkü has tacı vaptılar. Bencil cıkarlarına tntnkln, kiml partiriler vfiıünden nice deferlrnrftrilecek zamanlar horo» d6»fısü SlrSoinde feçtt. Ya ilericilik. feripilik nfr»<tılarına ne derslnh? Toplum bfitnnlufümuTfl nasıl da insafsizea uynstnrdn? Şimdiye dek, nlnsnmnznn benligini kemiren, çericilik, kin, bencillik, yalancılık, dalkavnklnk, bilisizlik, erdemsizlik volnna sapan davranıslann Atatürk düsflncesinin ısıifında erimesl ferekmez mîydl? Atatürk iikelerine gercekten bağlanıp, ilkeleri nygnlama alanına tüm olarak eeçirmekten nzak kaldık. Dnvtn TBnflmflzle baglandtk «alt ona. Ovsa bn tn tnm batı dflzevine nlaşmamızı mik, bilimsel yönden htr rmnalım recirlvomak Atatürk'çülüitfl fikir ve dnven olarak yasatmami7dan Steye peçen blr tntnm gSster«meyiııimlsden olnyor. O gnçld kisl, srüçia olmavı gnçlerin birleştirilmesinde; narnnsln olmayı ekonomik dflzenin halkın yararına Işlemesinde: kültürlii olmayı, yapıoı yaratıeı klsl olmahta arıvordn. Topraksızın acısını, kültürsö•un sancısını «idermeye çalı?mıstı. V% ve mantıjhn ak avdınlığa çıkmasını dilemisti. Dojn insanıntn btlinç altına yerlesen yfiz yılların inanlannı, dünya görüsnnü, tlnsel yapısım deçıştlreeektl. tşlenmemin gnç kavnaklarını, halk coJnnlnÇnnnn yansına yöneltecek bir ekonomi dflıeni flıerine dayandırmıştı devletcili|i.. KnrdnŞn devriralerin temelini olnştnracak olan, lâyiklik ilkesiyle çerilik ve bağnaılıfı doifnran «akat anlavısın yıkılmasını dilemisti. Uygsr olmayı tek yanlı çabalarla bafdastıramıyan Atatürk, kadını insanca yaşama hakkından yoksun kılan dofnln düşüneenin baskısından knrtarmayı bilmisti. Toplnmca kalkınmamızı sanat ve bilim yönünden düsünerek, dil konnsuna trereken önemi vertniı, halka mıanan a n 8 » türkçe akımımn tohnmnnn yesertmişti. Clos sınırlarım asan Atatnrk, insanlar arasında kardeşçe g«çinmenin Snemine değinerek, tek kalan bir nlnann erinç içinde dirilemiyeeeğlni dflşunerek enrensel bir nlnşçnlnk gereglno önem verdi, Atatürk'ün halkçılık ilkesi, kişi ve zümre çıkarlarını ortadan kaldınp, yoksnl çognnlnğnn yaşama düzeyini yQk*eltmek eregini gvder. Eğitim Ofretim konnsnnda, tımf aynmı göıetilmeden, nlnsumuz çocnklannın çağdaş e | i tim esaslarına nynlarak, yapıcı, yaratıcı, üreticl ve demokratik düıene göre yetismelerini gorekli görür. Atatflrk'çfl olmak, tüm bn sayılan ilkeleri losyal bflnyemisde sindirmek, nygnlama alanına geçlrmekle olabilirdi. Şiradl b i ı Cnmhnriyetin 40. yıldSmflnde yolnn neresindeyiz? Elo | l n nzay çajhna eeçti. Biz daha yeryüzfl üzerindeki «ornnlarımızı cözemedik. Din alanındakt anlayısımızın yanlıslık v e yetersizliti. ilerlememizi k5stekliyen bllinçsiz tntnmlara yol açtı. Kadınlanmn, nice yerlerde kara çarsaflara bflrfinmfis avrı bir dönvanın ıstırabı içinde. Egitim • öğretim Srgfitnmüzün çarkları boznlmns oldn|nndan, ynrt ve dünya jterçeklerine eğilemlyen bir toplnm yetistirme çabasina düşmBş bnlnnmaktayız. Fakir halk çocnkları öfrenim yapma olanaklarının çognnlnkla dışinda bnlnnmaktadır. öbflr yandan nsn, yasantıya egemen kılaeak, nlnsnmnznn alın yazısını çiıeeek olan nlkflcS ojretmenlerimlzi en aşa | ı gfirfilen bir memnr sınıfı dnrnmnna getirmiş bnlnnmaktayız. Sonra da, onlardan en gflç» lü gSrorln başanlmasım lstlyornz. Atatürk'çülflk her şeyden 8nee, hakka, adaleie, lyiye, güzele ve halka yönelmeyi gerektirir. Knrnln dflıeni dalma asmak, mntln, nygar blr örjüt ortamına erlsmek AtatBrk'çfl olmaya dayanır. Knpknrn blllnçsiz. bir At3tür.k>çülflk ona büvük s'aygısıslık «Inr. * Cnmhnriyetlmijin 40. yıMBnümüzde batı lle aramndald nzaklık yflz y ı l l a n kapsıyor. Atatflrk ısıfı altında ynrflyen, bn 40 yılın •elenrandan daha «ok hız beklenlrdi. Kırk yılın çaban bo«, meyvası bile doknnamıyacaJc defin ek si ml olmalıydı? Atatflrk llkelerinl bflvnk sBzler etmekte mi aramalıydık? Çalısmıyan aıınlıfın mntlnlnfn. çalıganlann ezilmlsllğl olnr mnydn? El acmakla yafTnnr beklentr miydl gökynzflnden? Sarkılanmıza, türkülerimize Blflm havalan dolar mıydı? Solar mıydı ynzlerlmizin rençl bn ısıklı aennda? Gülmeyl nnntnr, kln r e nef ret doln bakışlarla bakar mıydık İnsan kardeslerimlze? Rnrada, kırk yılın verilerinl kıvançla anlatmak blr rantlnInk olnrdn. Neylersin kl gerçek bn. Atatürk'ün parlak sBzierle överüsünü yapmakla Atatflrk'çü olamayız. TTyımlama alanına ffeçmiven flklrlerin ne önemi olabilir? Vmndnmn» çenç knsakta. Dileriz ki, onlar blıi geride bırakan kara dütümleri bilimsel gü cün îîiîı altında çözebilsinler. Umahm ki, Cnmhnriyetin 40. yıldönümü olnmln atılımlar İçin bir baslançıç noktası olabüsin. Şeker Bayramı BAYRAM HEDİYESİ Yaşayan Mevlidi Ş eri f J Sayın İşverenler Ekonomi ve Ticaret Dünyamız I I ECÜMHÜRİYET'in Tetrikası:. 2 6 ıııııııııuııııııııııııııııııııııı Iplerlne jritraek? Ona gBre giylnrnek lâzım, elbette. Zengin sevgilisi de olnnca... Aysel abla: Aferln, diyordn; iyi avnennnn İçine almıssm adamı. Za. ten, bir erkek senin için para harcamaktan kaçınmıyorsa, korkma. Sevlyor demektir. Fakat, Sırma bakıyordn, 8teki Amerikalılar daha çok seviyorlar nişanlılannı. Meselâ Tom, Ermeni sevgilisine sansar bir etol hediye etmig. Bayağı kıskanıyordn. Bir aksam birlikte Hiltonda yemek vemislerdi. Anaid, sanki onn imrendirmek İçin, hep kürk atkısıvla oynamıştı: Ta «flsüdüm» diyor, sarnıyor, ya açıyor, ikî ncnnn dizlerine \»adar sarkıtıyor .. Doğrnsn, kürk insana baska bir zenginlik, baş ka bir kibarlık verirordo. Dönerken. otomobilde, Robert'e boynna bnndan bahsetmlsti: Tom'nn Anaid'e verdlği kürk. Basını onnn omnznna koynyor. «Ah ne ?üzel...> diyor. Bas ka lâkırdı yok. Artık ne zaman Beyoğlnna lnseler. kflrkçnltnn önnnde dn rnyordn: Bn bana çok yakısır değil ml* Ton Hke? Çavs vanm ağızla: «Tes...», Tabut fNo» diye cevap veriyor, vüröyordo. Anlamak lstemlyor. Sırma da inadından vazgeçmlyor. Nereve çitseler, kadınlann kfirklerinl gSsteriyordn: Bak .. «Aman Adanalım. », «Osküdara gider i k e n . j , el çırpa çırpa «rrom Texas .» Anne evlâtlarının nesesiyle sarhog cibı Nihavet. onlara da bira7 talih efilÖTordn: Sanki birdenhire zavallilıktan knrtnlmnslar: bövflmösler. . Av»el. berher tıalfaiigından Batronlnifa vfibs^Mvor: Sırma. Ten çln hîr pcnebl ile evlenlvor. O hlç hitmiren derdîni. tpeŞi nnntmava ralı<=arak. öıeki iki kızınm mntlnluSnvla b i r a ı «oh» devip h^viflpnivordıı Bir eece de saza eötörmüsIfrdl Robertl Tani. «cidelim» demislPrdi Voksa masrafı yaOan onlST deill CnrcTinali bir verdi. Arada o•nn havalan, oifte telliler Cok hoslanmıslardı Çavns co» mns nâralar atmısti Herkes bakmıctı 7aten üei çekici bir prnptnlsr Frun bovln. sarışm bir *.merika!ı: arahadan inis, otnrtnlnp b5vlece itavinan bir koiürflm kız: «Ivatı ba"=8rtB>ni rpnesinl" altında düğümlenmiş anne; spor giyinişi. tüvenli ballerİTle i« kadinı benüSine bürnnmüş Avsel abla: vanlannda da. Sır ma Avafinda on beş pnntlnk nkcell dore nabnçlar. üstOnde pırıî pinl lame blr rop, saçlar kabank, göz kapakiari yaldıı bovalı . Simdi şık geziyordn Sırma. Hfr »aman dehsetli fik. Robert; ca» caf. renk, pınltı, rSsteris aeverdi. O da alabildi. Sine ^flslenlyor. Zevkleri birbirlerine çok nvnrordn. Beroğlnnda beraber dolasırken. vHrinlere bakarlar Kıı. valdıt islemeli blr fcumas alacali hlr koive. bavtı» hsdar hir çanta rHrdfl rnfl: «A.j» diye bayılırdı. Robert S5yle bir efcilir. etiketteki fiyatı nknr. vyennsa. o da begenir. basım «atlardı Girerlerdl ma. Jazava. *rtık hodrnm odasmdaki tek dolaba Sırmanın esvaplsn, 8tfberlsl «ıSmıvnran Kolay mı HPT » k " m fTiHn'>»ı>T5 Danı ederken soknlnyor, 10kolnyor kavalyesine: Rerketin var, benlm yok!. Bazan somurtnyordu, basan yalvanyor. Sonnnda, basardı. Bir çün beraber maSaıaları dolasıp n m n nznn baktıktan sonra, beyaz tilkiden, gosterişII blr kap »eçtiler. Knrkçfiden çıkarken, aevlncinden dell elnyordn Sırma. Ta nakian pembe pembe. GBıleri parlıyor. N a n l tejekkOr ede* cetin) bilemiyordn: Thank yon vory mneh. Very very Tery Tery mneh... Arabayı bıraktıklan park ••rine doğrn ilerliyorlardı. Kız erketin n k ı sıkı koinna geçrnl». Hoplnyerdn yfirtrken. Onnnla beraber laçına iliştirditl fiyonçnnnn nçlan hoplnyor, fic çeyrek mantosnnnn etekleri hoplnyor, sapmdan tnttngu krokodil taklidi çanta hoployor, kntnnnn irinde, inee klSıda sanlmıs beyaz körk hoplnyordn. yi kıvnldı; güzel, yenl bir a s partımanın önünde dnrdn: E SBrme, darllng... E Kızı elinden tnttn. Arabaöan = l Indirdl. Evinde hira* dinlen = mekien, bir kahve içmekten = bahsederek ona kapıdan soktn. •z Sırma hiç nazlanmadı. Çok E tandır bekllyordn bnnn, zaten. E Mesele yapmaya de?er mî?! Ev leneeekler, nasıl olsa. Aııeık ~ öneeden baslasalar, ne çıkar! E Talnız, ynkan odada, blr a = ra içine bir korkn geldi. Erke = fin kollan arasmdan sıynldı: Ş Çoenk olmasın! No child E ren, child istemem... E Robertten «5z alınca, rahat = ' ladı. Kendislni bıraktı. = Aksam, Şişllye reç dBndfller. E O gece de, yeni kapın şerefine E Hiltona, eSlenmeye gittiler, = Aysel ablayla anne, oniarı = geçirdiler. E BAT OSCAR: TOUT PROP. NTMBUSTJ^ MACEBALARL •" Anne, apartımanın Bnfinde E Sırmayı lâkırdıya tnttn. O sı E rada ynkarı kiracılardan girip E çıkan olsnn istiyordn. GHrsnn Sİ i ler. evlâdını beyaz kürkflyle... E Çavnş dflşunceliydi: Epey Kapıcının karısı Serife ha E para vermişti bnna. Karsılığın da ne alıyor? H i ç ! Bir kaç B nım, pencerenin perdesi arkası E na gizlenmiş, hem seyrediyor, E pncük, hepsi bn kadar. Daha hem söylenivordn: E fazlasım isteraek hakkıydı ar Pis asiîte! Soyn boznk! A = tık! nası da neredeyse sevincinden S Otomobile bindiler. Şişliye, eziller takıp oynıyacak, kızı o E ve gideceklerdi. Sırma, yenl rospn oldn diye!... S kürkünü eösterecekti annesine. E Fakat, Taksimi geçince, Ro Kocası tnzdı: bert direksivonn sağa kırdı. A ^en iştne baksana! Elâlem 5 yazpasava saptı. le ne oğrasıp duruyorsnn?! 5 Yanındaki: «Nereye ^oinç?.^ Dursun efendi pek memnun E diyerek Türkçe, tngilizce kanda Amerikalıdan. E şımı merak ederken, bir köşe Sahlbl NAZtVTENADİ Genel Yayın Müdürü Cumhuriyet Sayısı 25 Kurus Ya» tşlerinl flllen ldare eden Sorumlu Müdür: ECVET GÜRESİN * EROL DALLI * ANRARA Atatürk Buivarı V^ncı Ap YENtŞEHfP Telefon : lz 99 44 12 O k 2tj u • »m n st s." ^ ' i !UIIIiIli:ilMI1IIIIIlllIIIlllllllll*lklllllllll|lllllllIlllllllllliUlllllIlIlIIIIIIIIllIlllIIIIIİIIIIIEIIIIIIHllIUllIlllllIMIllIIIIIIIIIIlIllflllllllllllIlllllllllllilltllllllllllllllllllllllllllİIIIIIIIIIIIIIIlLİ^ Gasetemlze gönderUen yazılar konulsun, konulmasın lade edllmez * tlanUrdan mesuUTet kabul olunmaz. Abon» v» llan 15leri tçln tarfın OstCne «Abonp» veya «llSn Servisi» ksydının konması lâzımdır. D O G ü rürkly. Hartd »LLKR« Ura Kr. U r a Kl F * t l h P a ' " M»haJ]»« Ş»f»jli»c Sokajı No 8 D1ysrb>ikıı SeneUk nOf »ı«! r»lefon "~ 8 ayük 80 00 • • 40.00 3 aylık 44.00 nfl.NEr ÎLLERİ B Ü R O S l 22 00 KOçtJttstat M»yf1an» Emrnr Basan ve Yayan A DAN A T>I<»fcB ı «55C CUMHUKlYff Matbaaeılık v* Gazptpclllh T A S Csealnjjlo Bu «az»t*. BASIN AITLAK YA. Balkpvi Snkak No 3941 SAPINA u m a v ı tü 'ıhnt Ptrniçtll
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog