Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

YALN1ZIZ Roman İkinci baskı Aılesınin ve çevresinin her türlii telkinlerini reddederek düşen bir kızm romanı. Kuvvetli yazann psikoloğ kudreti Üe tahlıl edilmiştır. Nefis ofset bir kapakta. Fiatı 5 liradır. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLEBİ tâncılık 81341638 SAFA 40. yıl sayı 14202 umhuriyet VUNUS NADİ 1 Telgraf v» melrtup adjesı.nllKULLM Lunıhun>ei Kuiusu: tstanbui No 246 . 1M«IIO.II ıU.\UsHuı« . \ A L > 1 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 4? 98 Ti 4? > « J OĞUZ ÖZDEŞ'in Tarihî Kahramanlık j VfiVUZ uii >€NCCSİ Perşembe 1! Şubat 1964 Ömrü »avaş meydanlanndâ geçen ulu ve azametlı Turk Hükümdarı Yavuz Sul tan Selımins iftiharla okuyacağnuz hayatı. Fiatı: 5 I i r a Çdsaran: TÜKKİKK yAYlNEVİ tâncıhk 8297/1640 Limasolda dünviikiibulan EOKA'cı Rumlar ağır makinalı tüfeklerle şehrin Türk kesimine hücum ettiler, ateşçemberi daralıyorl Saat 15'te Lımasol'dan gelen bir gazetecı vasıtasıyla alınan kesın ^ bılgıye gore Rum çetecılen Turk \e Rum kesımleri arasında olup lımana ve gumruk depoları ıle ^ ^ Turk kesimine hâkım durumda bu === lunan Berangerıa kale.smden <on ZZZ siatem ağır makinelı tüfeklerle Z^Z Turk mahallelerını ateş yağmuru ZZZ Avrupalı tara[sız na tutmaktadırlar. ve Commonvealth Bu gece Kıbrıs Rum Radvosu ta Lefkose 12 (Telefonla) Lıraa rafından yapılan açıklamada bu = memleketleri de solda dun gece yarısından sonra gunku kanlı çarpısmalar sırasında bir çarpışma daha olmuştur Turk 20 Turk sehıt olmuştur. = 1U.UUU K1Ş111K IV1Ove Rum kesimlerının tam ortasın Rumlar uç kamyon dolusu sılâh ZZZ ^.^ bai"lS KUVVetİda bulunan eskı Lımasol kalesın ve cephane ıle denızden fazla sa ZZÎ den (Berangerıadan) Rum polıslerı yıda takvıye kuvvetı almışlardır ne Arkası ha. 7, Sü. 7 de ates açmışlar ve mucahıtler de Ankara, Atına, Londra, • buna karşılık verınce çarpısmalar Lefkoşe ve Washıngton olmuştur. 20 dakıka devam eden dan muhtelıf kaynaklarbu musadpme sonunda Rumlaı dan gelen haberlere gore. kaleyı terk zorunda kalmışlardır. D.sışlen Bakanlığı Muste Daha sonra Rumlar takvıye bırlık. «an Ball'un, dun Kıbrıslı lennı getırerek tekraı bıraktıkTurklerle Rumların hder 1srı kaleye saldırmıslar ve sabaha lerı Dr. Kuçuk ve Makakadar devam eden çarpısmalar *orıos a sunduğu Anglo • nunda kaleyi tekrar elde etmış Bakanlar Kurulu toplantısından zzz Amerikan Plânının son lerdir. sonra Dısıslerı Bakanı ıle gazete ^ ^ şeklı so\Iedır • Limasol'da çarpışmalar haler. bü c ü e r a r a s l n d a ş u konusma cereyan = 10 000 kısılık Kıbrıs ba tun şıddetıyle devam etmektedır e tmıştır rıs kuvvetı hakkmdakı ta Oenktas • • • • • I Sorui Şahsi görüsünuze gore Ma dıl edılmış Ingılız Ame karıos, bu yenı plânı kabul fctmelı rıkan Plâmnda •NATO" mıdır? ısmı zekredilmemekte, sa Cevap: Eğer Makarios Adanın \e dece, bu kuvvetın, katıldevletlenn kendsinin her türlii mâküs hâdise EEE mak ıstıyen bırhklerdeı lerden, mâsnn olarak muhalazası Ş = vereceklerı nı « n n ediyorsa, bu plânı elbette ZZZ teşekkul etmesı derpış o ki kabul etmelidir. ; s = lunmaktadır. Gerçekte ka Soru: Yenı AngioAmerikan p l * = t l l m a k «»tiyenler. ^ ı nı hakkında ola: tıyle NATO uyelen ofa Turk . Hukumetı . •z rak tâdıl teklıflerımız veya ı«teK caktır, fakat, meselâ Is lerımu oldu mu? veç ve Irlanda bırhklerıTürk Topluluğu Başkanı ise «Kanaatunca Adada Cevap: Bazı tâdil tekliflerimiz ol ^ ^ nın de ıştırakıne ıtiraz ecan ve mal emniyetini sağlamak için kesin karar du amma bunlar ufak tefek se\ = : dılmıyecektır. Yeni plânda, Kıbrıslı verme zamanı gelmiştir» dedi ler. Dün yapılan görüşmelerde Ame ZZZ rikalılar bu tekliflerimizi \ r hizı ^ z Rumların ortava attıkları, Ankara, 12 (CumhnriyetTeleks) mışler ve meselemn doğruluk de fevkalâde bir anlayısla baklı bul zzz «tngıliz Mılletler Toplulu Kıbrıs Turk Topluluğu Başkanı recesının ogrenılmesını ve bu ko dular. ğu kuvvetı» fıkri nazarı dıkkate alınmamıştır. Rauf Denktaş'ın Ankaradan Kıb nuda geniş bılgı toplanmasını ıs Soru: Yenı plân hakkında ftusv a EEE Mılletlerarası kuvvetın rısa döner donmez bir «Turk hu temışlerdir nın tutumuna daır sıze birşey ıntı kurulusunun gecıktırıl Arkası Sa. 7, Sü. 6 da k a ı e ttı mı? kumeti» kuracağı ve bu hukumemesı Kıbrıstaki durumun tın «Türkıye ıle birlikte dığer Cevap: Rnsların yenı her haııti Vdhametı sebebıyle buyuk = muttefiklerce de tanınacağı» şek bir hareketleri olmadı. Inçiltere bi ^ tehlıkeler yaratmaktadır lınde bazı haberler ortaya çıkmış liyorsunuz Rus notasını reddetti. ^ = Ayrıca, Güvenlik Konsetır. Kıbrısta yayınlanan Rum ga Amerika ve biz de ineelemelertmı ^ ^ yınin, herhangi bir karar zeteleri tarafından ortaya atılan zi bitirdikten sonra N'otava cevap = suretı oya konmaksızın, bu haber «söz konusu gazetelerd*verecefiz. Hrnüz ınceliyorıız. Z ^ mılletlerarası kuvvetın çenıs şekilde göstenlmış ve avrı Soru: NATO kuvvetlerıne \e^a "~~ kurulması meselesini ınca «Mahi» gazetesi, bu haberın başka ısım .Htındakı kuvvete da ~ celemeje davet edılme'ikendılenne tngılız gızlı servısının hıl olarak Kıbrıstaki Askeri Bırlı nı. Makanosun ergeç kaadadaki bir yetkilisi tarafından k b ı r kuvvet Adavs Arkası 8a 7 sü 2 de ulaştınldığını açıklarmştır. j öte yandan Ankaradakı îngıhz Buyük Elçılığı konu üzerine eğıl Ankara, 12 (CnmhuriyetTeleks) mıştır. Kıbrıs Anayasasına gore halen Kıbrıstaki lngılız makamları Kıbns'ta meşru bir parlamento bu Arkası Sa. 7. Sü. 3 de durumu Ankaraya mtıkal etîır Ball'un gelişine rağmen Kıbrısta kanlı olaylar deyarn ediyor çarpışmada 20 Turk öldii Selâhattin Güler Bildiriyor ' Ingiliz Amerikan Bakanlar Kurulu plânının sonşekli dün Çankaya'da | bir toplantı yapü 1 İ | ^E ^^ ^= nzz = = = Gursel'in başkanlığında toplanan Bakanlar Rurulu i Ball, Makarios'la anlaşamazsa tekrar Ankaraya dönecek Gursel'in başkanlık ettiği toplantıda, tâkip edilen Kıbrıs politikasının değişmemesi karar altına alındı Rumlar. R. Denktaşın Adada müstakil bir Türk devleti kuracağmı iddia ediyorlar pııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııım Kıbrısta meşru bir parlamento olmadığı yolunda karar verilecek S ^ " T " IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÇ \BaIlKıbrısta Makarios \veDr. Küçük ilegörüştü Lefkose 12 Amerıka Dışı^lerı Kuçuk'un tasvıplerıne sunmuştur. Bakan Yardımcısı (Musteşarı) Ball, Makanos ve Dr. Küçükle ayrı bugun uçakla Ankaradan buraya ayrı yapılan goruşmeler sırasında, gelmıs \e AngloAmerıkan Plânının adeta Ball'un Kıbrıstaki gorevinin son şeklını Kıbrıslı Rumlarla Turk hayati onemını bir defa daha belerin lıderlerı Makarios ıle Dr lırtircesıne, Limasolda, Rumlarla Turkler arasında çarpısmalar olmuş ve devamh surette süâh seslerı ve el bombalarının tarrakalan ışıtılmiştır. Lefkoşede Ball'un geli^i munase Arkası Sa. 7. Sü. 4 de ^~ ^ f • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 • I • • >• < 1 < > 1 1 1 M I E E E = = = E E = . E E E = = = E Z E E E E = E E E E E Z = E E Z E Ecvet GÜRESİN = r.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıuiHUiıiiMitJiııııııııııııııınıııtmııııın İ Ankara, 12 (CnmhoriyetTeleks) venlmesı sırasında gerekçe ıle \ Yassıada duruşmalan sıra=mda hukum arasında çehşme bulundu\ Yüksek Adalet Divanınca 1 0 yıl gunu ıfade ıle bunun gıdenlmesı = hapis cezasına çarptjrılan eskı An ıçin af talebınde bulunmuştur. Millet Meclisinde kabul eaılen >eni Tapulama Kanununun bır = u l y a m i l l e t v e k i l l Burhanettm O Arkası Sa. 7, Sü. 8 de kısım hükumlerijle toprak reformunu engellıyeceğını bızzat n a t , ı n g e n k a ) a n c e z a s ı n l n a { f e d l l Adalet Bakanı soyluyor. î.tıkrar = mesı konusundakı Adalet KomısBakana gore kanun. «fak.r koylünün eln.dekı arazıje ıstıkrar = yonu raporu Millet Meclısınm bu günku oturumunda gârüşülerek vermek üıere» eetırilmistir. Oysaki, ellenndekı tapusuz ara ^ kovlü dcgil, genıs arazı sahiplerine çoğunlukla kabul edılmiştir. z.ler. tapulatmak bakım.ndan büyük faydalar » & • " » " • * " • = Onat'm affı Iehınde konuşan Y Bu konu Mllardan beri müzminlesmis ve ellenndekı tapusuz top T.P. li Burhan Apaydın. hükmün KMP den istifa eden eski raklar. v.Uardanberi kullananlar taraf.ndan sıyas. t«»darlar Turizm Bakanının CHP ve da.ma tazvik alfnda tutulmuslardır. 1950 yıl.nda 5602 sayı 1. = giriş beyannamesini Kanun c.karken, bask, gruplarının part.ler kanaüyle nasıl = İnönü imzaladı çalıstıklannı duymusuzdur. Hattâ daha sonra çeşıtlı yollarla z Meclıste tefsir kararları alınmak ıstenmiş ve Meclıs, gayrı ^ Ankara, 12 (CumhuriyetTeleks) menkul dâvalarındaki ç.karlara paralel kanunlar ıçın zorlan ^ tkınci karma hukümetin Turızm Z | Kadıköy, Acıbadem semtinde s % e Tamtma Bakanı, Elâzığ C K.M mıstır. z Sımdı veni Kanunun 33 üncu maddesi, 75 dönümden yukarı gay = , ay önce Zehra ve Zerrin Akturk p, milletvekili Nurettin Ardıçoğlu r l e n k u . l e r d e "aman as.mın, mer'iyetten kaldınnakta ve t « = adlanndaki bir anakızı tabanca bugun partisinden istıfa edercR „ ,J .,,, v i , « t»™™ : ıle oldurmekten sanık Üstegmet. C HP.'ye prmıstır. çil dâ\alarının boylece karara haflanması bağlanması ribi gibi garip garıp ve tama S h n Dündar Ugan, dun, başlıyan du Giriş beyannamesı Basbakan Is men topraja el koymus olanlar lehine bir hukum getırmış | ruşmasında, «Ben onları görme met İnönü ile Genel Sekreter Yarolrnaktadır. dim. Hiçbir şeyi hatırlamıyorumî.m dımcısı Turhan Feyzioğlu tarafm Dahası ve dahaları da var Vıne 33 üncü maddeve göre, eskiden alınmıs bırtakım belgelere demıştır . . . . . . . dan imzalanan Ardıçoğlu, bş^ın mensuplarına »Çok zevkli, çok ina^ J | , . | Ka aba ık bır dınleyıcı k.tlesııun d i e t a z i s j n i n s a h ı s U r a d ] n a t a p n y a k a y d e d E : dünkü durusma narak bır iş yaptığıma kanüm> dede|U, | ilgi ile BÜ . d e c e c Ö M e r t ç e Arkası Sa. 1, Sü. 6 da miştir. millet malmın talan edilmesi ve sosyal adaletten, toprak re = formundan bahsedildiğı sırada, Anayasaya da aykın olarak, ^ birtakım açıkgözlerin Hazineyi soymalanna imkân venlmesı = dır. Zıra hukuki kıvmetıni kaybetmiş belgeler tapn tesçılı ıçm : esas olarak almınca, devlete ait topraklann bir kısmı daha = kişilerin eline geçecek ve ilerde toprak reformu için istımla = ke gidildiSi zaman, devlet bn kisilere avnç dolusu para odı z vecektir. Kısacası, yeni kanunla havadan para kazanacaklara ; veni bir imkân daha verilraektedir. z Herkes bilir ki, Türkiyede büyük topraklann çognnlnğn y» p»dı E sah fermaniyle hediye olarak. va halkın ekip biçtigı »raııde z kuvvet kullanarak. yahut halkı eşkiyadan korumak maksa = dıvle o topraklara verlesilerek edinilmistir. Yine bu toprak : ları edinenlerden pek az kısmmın elinde tapu senedi vardır : Özellikle Doğuda ve Günevdeki topraklann sahibi görünenler ; eski hnkukun bile kabul etmedigi bazı belgelere sahiptirler = \eya sadece zilveddirler. Simdi yeni kanunla, gasbedilmıs ; toprakları. bırakınız Anayasanın mulkiyet aBİayışını, medenı | hukuka da avkırı olarak bu kisiler adına tesçil edecegiı ve = sonra da toprak reformu yapacagız.. Olmaz böyle sey. = Bu kanun. valnız hakkı olmıyanlara toprakları dagıtmakla kal z mıvacak, avnı zamanda baska taleplerin de yenilenmesine yol z açacaktır ki, ondan da yann bahsedeceğiz. ; 'unıuv notları Tapulama 1 Bnrhanettin Onatiıt îiori kalan eexasını Meelis tlüıı affetti Ardıçoğlu CHP ye girdi ~= Barıs kuvvetinin gerçekleşip gerçeklesmemesi hususu George Ball'utı Kıbrıs'takı temaslarnun sonucuna bağlı Ankara 12, (Cumhuriyet Te nıs izahlarda bulundum ve gerelc leks) Bakanlar Kurulu bugun dün sabah, gerekse dun gece AmeCumhurbaskanı Cemal Gursel'in rikalı Müsteşar Georçe Ball ile \ab a ' k a n h ğ m d a ıkı «aat suren uzun pılan gorüşmelerin ısıçında K ı h n s bır toplantı yap.ırak Kıbrıs konu meselesini gbzden geçirmis nldıık. sunda ızahat veren Dısıslen Baka Bunun neticesinde de sımdiye kanı Ferıdun Cemal Erkın'ı dınlem;s dar takıp edilen politikanın d e \ a ve «Takip edılmekte olan politika mına karar verildı. Bunu miıtaakıp = nın devamına» k a r a r l e r m ı ş t i r . bazı memleket meseleleri »drüşulZ^H dü» Çanka>a koşkunden avrılırken , Basbakan Ismel Inonu, gazetecıle rın sorularına cevaben • «Sayın ^^^ Cumhurbaskanının Başkanlığında ^ ^ Bakanlar Kurulu toplantılarından : ^ bırisinı daha yapmıstır Bu toplan~ ~ tıda Kıbrıs meselesini ve devletın muhtelif meselelerını gorustük. kendisine malumat \erdık» demı?= tır. ;^Z Dışişleri Bakanı Feridnn Cenıal ^ Erkin de Çanka\a koskunden çıkar „ .. . .... , ,, . , . , . ,. , . ~~~ ken gazetecılerın çeşıtlı sorularını Doeduğu, sevdıeı loprakları terketmek huznünun en \akın orneği'.IZ^ , , . ?. . . . . . . . ,t , .. • * •• , j cevaplandırmış ve sozlerıne şovıe F.\ını. ocajrını bırakmak zorunda kalan Kıbrıslı bır Turk kadını en ^ = . . , " . . . . . . . . . . ... başlamıstır: mutlu çununun hatırası olan nıkah resmını omzuna \ u r m n s , surusunu Ankara, 12 (Cumhuri\ct • Teleks) öniıne katmıs. kuze\e, ^nadoluva yakın topraklara goç edivor «Bakanlar Kurulu, hueiin önce Genelkurmay Baskanhfiinda bugün yapılan bır toplantıda Bakanlar ve Kuvvet Kumandanları, yarın toplanacak olan Mılli Guvenlık Kuruluna, Ankara ve Istanbulda sıkıyonetımın bır ay daha uzatılmasını tavsıye ettneje karar vermişlerdir. Henuz sıkıyönetımi doğuran şartların ortadan kalkmamış olduğunu dıkkate alan Genelıîurmay ve Hukumet ılgıhlerı bugun, yarınkı Mılli Guvenlık Kurulu muzakerelerıne on hazırlık oltnak uzere saat 15'de Genelkurmay Baş"*~ kanlığında ikıbuçuk saat süren o;r toplantı yapmıslardır. Toplantıya Hukumet adına Dev • Arkası Sa. 7, Sü. 7 de < Siktyönetim Ankara ve İstanbuVda bir ay daha uzatılıyor İki Bulgar genci bize iltica etti Edirne 12, (a.a.) 28 ve 32 jaşlarında bulunan ıkı Bulgar gencı, Lalapaşa ılçesının Hacılar koju >3kınlarında. sır.ırı geçeıek Turkıje've sıgınmışlardır Ilşıh makamlar tarafından Istanbul'a gonderılen Bulgar gençlerı. kotu ha« yat şartları >uzunden Bulgarıstandan kaçtıklarını îoylemışlerdıı Isımlerı gızlı tutulan multecıler hakkında tahkıkata bdşlanmıstır. Acıbadem cinayeti faili dün yargılandı A.P. Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının çıkmaması için yeni bir taktığe başvurdu Ankara 12 (Cumhuriycl Teleks) Millet Meclısının bujunku oturumunda AP lılerın yenı bır taktıfii sonucunda Partiler Kanunu mad delerinın muzakere^ıne >ıne ba"=laArpalık ko.\unıi terkeden Türkler: A>sel Mustafa namami'tır. Kanun tasarısmn tumü üzermdekı mu'akcrplerin «ona kadınlardan kurulu bir grupa önderlik ediyor. erdirılmesı konusundakı onerge a!e\hıne konuşan AP h Gokhan Exlıvaoğlu muzake: elerın uzamasınd^ favda olduğunu «Mâserı vicdanda ıeak=i}on doğuran bu tasarı ha?ırIıvıcılarının fıkirlerınde herhansı bır değışıkhk olmad'Çını» llerı sur mus ve «Bu tasarı Turkıyede demokrasi duzenıni tehdit etmektedır» demistir Arkası Sa. 7, Sü. 1 de Kıbrıslı Rumların \ahşî teca%uzune uğr2dıktan isimli silâhlı genç bir kız mucahit. cocuk ı e Sovyotler Amerika'ya îltica eden silahsızlanma uzmanı Yuri Nossenko'nun iadesini istedüer İsviçre hükümetine yaptığı müracaatte Sov>'et Basdelegesi Çarapkin, Rus uzmanının BatılJann «tahrikci faaliyetleri» üzerine kaçtığını iddia etti, İsviçre, Sovyetlcri protesto etti Beyoğîu semtinde dün gece su'ar kesildi «KOLLARI BAĞLI Dun aksam me\dana gelen bir Cenevre 12, (AA ve Radjo) lan delegelerı \eterli derecede ko clcktrık arızaM vüzünden Bevoğlu Sovyet Rusya bugun Rus Sılâhsız rumadığını «oylemıçtır îemtınde sular (amamen kesılmış, lanma uzmanı Yurı 1. Nossenko' Bılındığı gıbı Nossenko 4 Şubpi .apılan çalısmalar sonucunda fanun Batı ajanları tarafından kan gunu esıarengız bır sekılde orto .lalarla butun semte ancak 24 e dın'ıp kaçırıldığını ılerı surmüş dan kaybolmuş ve Amerikan Dısı« 'oquı ^u temin edilebılmiştir. ve I"s\me Hııkumetının, 17 Devlet,leri Bakanlısı Sn\\ct SılâliM7İan' Oğrcndığımıze göre, Silâhtarağa ,£ılah;ulannid Konferansına katı] Arkası Sa. 7, Sü, l d e Arkası Sa. 7, Sü. 1 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog