Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

^ «j * ı r* IIIIIİIIIIIIKIIinUULiLlimi Bir kaç çizgi Trenden Iner Inmes farkma varıyortnnnz ki ayaklar topraçı, ağızlar politikayı çignemekte... Ankaramn iistüne siyaset dalgası, kalorifer zifiri gibi çökmüş. Başkent ba koyu renkli dnman altında el yordamı Ue yolnnn bnlraava çalısan insanlann sehri . Hcr kösesinden bir baska ses yükselen tıklım tıklım bir kokteyl salonu düşününüz. Bu ufnltu arasında, bazen işe yarar bir kelime, bazen bir ciitnle yakalamak mürnkün. Aroa çoğunlukla, Ankara'lı politikaeı, çikletmi arasıra balon yapıp patlaUn kisidir. Ve eninde sonnnda bir ciklettir bn . Ne yenir, ne yutulur, ne de yutulsa bile hazroedilir. Yalnız balon vapmaça varar. Cok yornlnr, çok bıkarsmız, ya tekrar az eiSnemek üzere bir yere yapı«;tırırsın:7. va da yere tükfirürsünür. Ama sonnna gelinmis gibidir bn isin . öyle sanıyorum ki yavas yav.'s parti dedikodnlannın, kulis dalealanmalarının, artık Türkiye'nin grlecefi bakımından hiç bir deçer ifade etmiyecegi tamîmen anlasılacak. Kendisini bn havadan simdiden knrtarmr» olanlar vok deıjll. Ama bn yok olmıyanların varlıgı, Türkiye'nin gidisine sağlam bir yön verecek a£ırlığa kavnsmaktan nzak. Ve bn nzaklıgın yanında. bir de yönetenler ve vönetilenler uzaklm var. Çfinkö muhalefetin hikâyeleri mahalle kahvelerinrte sSyle dile selmektedir: Kıbrıs mı vüriiyelim efendim, bn ne pısınklık. . Bir tugay, iki zırhlı, 3 filo . Ah, bende selâhiyet oiacak ki... Verıri mi? Oidn nm yahn? Sırası mı şimdi? Teni vergi koymak dp*)l, verrileri haflfletmek gerek ki vatandas nefes alsın Zaten imanı eevremiş Bn dal?a yavılıyor, bn dalşayi yaymak için mntaalefet elinden peleni ardına koymn^or. Duvererr'in ıriiıel bir tarifi vardır. Der ki: Her filkede, rejitnin adı ne olorsa olsun, yönetenler ve yBnetüenler vardır. tste oir memleketteki rejimin adı ne elnrsa oNun, deSeri vönetenlerin degeri ile Blçülür. Ankara'nın kalorifer zifiri eibi insanın ciğerine çöken siyasî havasım koklarken bn tarifi anmamağa imkân yok. Bn ztfir. vıllardan beri bütfin ynrda vayılmıs dnrmııs. Masamın iistunde bir gazete var. Tek vapraklı bir AnadoIn gazetesi. tlk oavfasının Szentili bir kBsesine yerlestirilmls fıkravı oldnen çibi alıyomm: «Kayseri'rien kalkan bir minibüs Ürgüp'e gelirken içinde bulunan saygısmn biri sigara yakmıstır. Bu savgnızca davranıştan rahatsır olan diğer yolcular burada sigara icilemiyecegini, ibadetin de kabahatin de gizli olacacını saygısıza söylemişlerse de saygısız kanundan dem vurmustur. Bu arada yolcular minibüsü durdurup içinden altı kisi inmıştir. Saygısız ise inen yolculann parasını vereceğini söylemisse de soför bey parayı kabul etmiyerek bunlar ber.im daimi volcuîarımdır. Sizin ligara içmeniz doğru değildir demiştir. Neticede saygısıza saygıh bir ders veren yolcular minibüse binip Ürgüp'e kadar gelmişlerdir.» Biz bn kösede hergfin bir seyler yazmaga çalısırız. Sanırım memieketin balini bn Anadoln gazetesinde çıkan fıkra kadar anlatmak başansını gösterememişizdir. Ankara'nın fistfine çSken zifirin dnmanı İle bn fıkrayı birlestiriniz. Hançi noktada bnlnndngnnuzn anlarsınız. Bir yandan mahalle kahvesi politikası . Bir yanda hoea efendi vaazı. . Bir yanda olanca afırlıgı İle bindirmiş Iktinadî divalar. . Bir yanda Kıbrıs Ve bn arada s a | dnyn sabiplerinin yan cesnr van korkak davranısları . Ilivır, hayır TJmntsuz dejiiiz.detiliı ama nmntlarımızı bileyecek çarkların geregi gibi dönmediğinl de itiraf edelim. | D Ü Ş Ü N C E L E R | GÜNÜN KONULARI ıııı|ııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi!iııı=ıııı Bu yıl şehrimize beklenen turist sayısı her yılkinden çok fazla © • lacaktır. îlgililer, bu yıl için Isveç, Norveç ve Finlandiyadan büyük kafileler halinde turistlerin gelecegini aynca büyük transatlan tiklerden îndependence ile Britanie ve diğer turfet gemilerinin mart ve nisan ayı İçinde limımmıza geleceğini bildlrmlslerdir. Geçen yıl geîen 310 bin turiste mukabil bu yıl memleketimizi ziyaret edecek olan turistlerin sayısı 400 bini asacaktır. Bu yıl 400 bin turistin gelmesi bekleniyor Büyük Millet Mechsinin manevî şahsiyeti da, mânevi kışıI. Yazan: lıkten de mahrumBirinci makaledur. Varhkları mizde izah ettiğımücerret değil, miz gibi, bır ormüşahhastır. Ongan olarak, hükm! lar da bulunduğu şahsiyetten mahfarzedılen mânevi şahsiyet, devlet rum bulunan Büyük Millet Meclisı, ıı şahsiyetini temsılen, Devlet hâklacaba bir heyet olarak, mlntvi Milli Mücadele tarihimizde Bü miyetini kullanmaları sebebıyle, şahsiyete de tahip degil midirT yük Millet Meclisi hakkında kul haklannda duyuhnası gerekli sayBazı eski hukukçular (metelt lanılan mânevi şahsiyet tâbırıne Leon Michoud) hükml şahıiyet için ilk defa Büyük Millet Meclisinin gıyı ifade eylemek ve bunu kanunde mânevi aahıiyet = personnalite 21 Kasım 1336 (1920) tarihli beyan la müeyyidelendirebilmek maksadı nı karşılayan tamamen sembolik morale tâbirini kullanarak her ikı namesiyle 1 2 Kasım 1338 (1922) bir minevi şahıiye'tir. Fransızların sini bir ve aynı görmekta İM de, tarihli Heyeti Umumiyye kararın dediği gıbı, bir eıpression de style' «osyolojik temayüllü yeni hukuk da raslıyoruz. 20/4/1340 (1924) ta dir. Modern Italyan cezacılarının çular (meselâ Georges Burdeau), rıhli Birinci Cumhuriyet Anayasaıımn gayet haklı olarak, mancvi şıhıi sının 40. maddesi de .Baıkuman da (meselâ Sabatini ve Giallombaryetle hükml »ahıiyeti birbirinden danlık Türkiye Büyük Millet Meo . do ve Manzini) kanaati bu merkezayırmaktadır. Bunlara nazaran, me lisinin mânevi şahıiyetinde mün j dedir. Aynı kanaat 1930 halyan Ceselâ bir teıbin hükml |ahsiyeti var demiç olup...» demekte idi. Yeni ' za Kanunu hakkır.daki Italyaa Basa da, «adece bir patrimuamn bir Anayasamızın 110 uneu maddesi de kanlık raporunda da bellrtilmiştır. «Baskumandanlık Büyük Millet m gayeye tahsisi maksadiyle kurulMecliıinin mânevl varlığından aydugu, Maurice Hauriou'nun deyimı rılm»z...» demektedir. Ceza Kanu Netice olarak kanaatimiz şudur ile, şey • müeatcte ingtltntion • numuzun 159 uncu maddeai ise ki, Büyük bulunmadıgı gibi, hükmi şahsiyeti Millet Mecürinin gerehoıe, olduğu için, yani tuni bit Türklüğü, Cumhuriyeti, Büyük cek ve Umi mânada mânevi sahsi mahiytt t»?ıdı|ı için, minevi ş»hMillet Mecliıini, hükümetin mâne yeti de yoktur. Realite miüetveldliiyeti yoktur. Halbuki belirli kim vi şahsiyetini... alenen tahkir ve lerinden ve senatörlerden müreklelerin meşru bir gaye veya huku tezyif» i cezalandırmaktadır. Ge kep iki ayn heyetın ya, Anayasa ken himayeye lâyık bir menfaat rek Milli Mücadele devri resmt ve nm gösterdiği hallerde, bir arada etrafında toplanmasından meydana sikalan ile eski ve yeni Anayasa toplanması suretiyle veya, kanun gelen aahıamüessese = inttltntion lanmızın zikrettiğımiz hükümleri ların yapılması sırasında olduğu > pertonne'lerin, yani topluiuk ha ne, gerekse Ceza Kanununun 159 gibi, işbirliğj halinde bulunmak sulindeki hükml «ahıslann, meıela uncu maddesine göre de mevzua retiyle, birleşmesinden meydana bir beledlyenin, bir köyün, bir ıi tımızın Büyük Millet Meclisinde gelen daha büyük bir heyetln varyasi partinin, bir fendikanın, üni bir mânevi şahsiyet veya varhk hğından ıbarettir. Bu mahiyetine verıite, baro gibi teşekkiillerin, görüldügü açıktır. Birinci Büyük rağmen, Büyük Millet Meclisinirı dernek ve ;irketlerin hem mâne Millet Meclisi devrinden beri ana bir mânevi «ahsiyet gibi telâkki ovi, hem hukuki ki?iligi vardır. Bil ntvi hale gelmiş olan hâkim siya lunması, daha evvelce de işaret ettiğimiz üzere, Devletin hâkimiyehatıa köy ve belediye topluluklan si telâkki de budur. tini ve iradesini kullanan en yükgibi tabil bir oluşa aahip hükml Fakat etki Anayasaznız, Büyük sek Devlet orkanı olarak, kendisişahııların mânevi kisüigi fizik aaMillet Meclisi hakkında mânevi hıslarınkini andıran bir gerçek. şahsiyet tâbirini kullandıgı halde, ne gösterilmesi ıcap eden saygımn lik gösterir. Devlet, millet hâkimı yeni Anayasamızın mânevi varhk duyurduğu sembolleştirme ihtiyayeti teorisine göre, millet mantvi tâbirini tercih etmesi dikkate de | nndandjr. Hükümetin mânevi sah«ahsının bir hukuki şahsiyet ha ger. îstanbul îlim Heyeünin Anade realite bundan ibalinde görünüşü olarak, bu vazlye yasa öntasarısının 126 ncı madde rettir. tin en kuvvetli mitalidir. Şu halde sinde de «Büyük Millet Meclisinin Büyük Millet Mecüsi üyelerinin bu görünüje nazaran, her hükm! Yflksek varhgı» tâbiri kullanılmış haiz oldukları yasama dokunulmaz ?ahsiyet mânevl kişiliği icap ettlr tır. Bu, mânevi şahsiyet ve hükmî lığı nasıl şahıslarına ait bir imtımiyeceği gibi, her mânevi kişilik şahsiyet tâbirlerinin aynı mâaaya yaz olmayıp ifa ettikleri fonksiyode hükmi şahsiyeti zaruri kılmaz geldikleri hakkındaki azçok yay nnn himayesine mâtuf ise, Büyük Fakat tabii olan mânevi kişiliği gın bir zehabın önlenmesine mâtuf Millet Meclisinin de, sanki bir mâhaız bir topluluğun hükml çahst ve yerinde bir düşünceıün eseri ol nevi şahıs imiş gibi, Ceza Kanunyeti de kazanmasıdır. Gerçekler de sa gerektir. Siyasal Bilgiler Fakül ları tarafından korunması var olbunu teyid sdiyor. Her iki şahıi tesi öntaıarısının 79 uncu madde mıyan şahsiyetinin değil, yüksek yet bir arada bulunduğu halltrde sinde ise yanlış anlamlara sebep bir Devlet organı sıfatiyle ifa etmânevi kifilik hükml çahıiyetle olabilecek böyle sembolik bir hük tiği fonksiyonnnnn tecavüzden ko> hukuki bır tekemmule kavujmak me ve tâbire hiç yer verilmemekle rnnmasına mâtuftur. Büyük Millet Meclisinin hüVmi ta, hukmi şahsiyet de mânevi kı isabetli hareket edilmıştir. şilik «ayeıinde sosyal, hattâ tabil Zira, yukanda belirttigimiz gibi, veya mânevi şahsiyetten mahrum ve kuvvetli bir temel* dayanmak hükml şahsiyetten mahrum devlet ve sadece Anayasa tarafından kentadır. organlan, ilml ve sosyolojik mftna disine tanının yetkileri haiz ve milletvekiUeri ile senatörlerden !••••••• *«•••! murekkep bır heyetten başka bir fey olmadığının bilinmesinde küçümsenmiyecek terbiyevi faydalar vardır. Zira Büyük Millet Meclisinin kavrayıcı ve koruyucu bir şahsiyetten mahrum olduğunun bilinmesi ona Anayasa tarafından tanılan yetkilerin kötüye kulİanılmasından dolayı tarih ve millet karşısındaki mânevi ve siyasi, kanunlar karşısındaki hukuki ve cezai mesuliyetlerin, yakın tarihimizdeki misallerin de gösterdiği gibi, yalnız ve daima Meclis üyelerinin YAĞMA DEVRİ ! omuzlarına yükleneceği gerçegüıı daha kuvvetle kavramaya yardım eder. Bu kavrayışm, modası geçmiş mil let hâkimiyeti prensipinin mille. tin kaderine hâkim politikacılanDELt BUNLAR ! mızda çogu zaman yarattıgını müşahede ettigimiz ve demokratik Anayasa nizamımızm aksamasında ve kısa zamanda soysuzlaşmasında büyük payı olduguna inandıgımız bir nevi MTtflTAR REFO ! üstünlfik ve meınllyetaiılik kompleksinin önltnmesini saglayıcı c~ I* lacsgı gibi, haklara ve hürriyetlere daha fazla saygıh oldugu kadar Bayramdan Bayrama ! realist bir anlayış içinde gelişraesini diledigimiz demokrasimizin muhtaç oldugu yeni zihniyete de uygun düşeeeği kanaatindeyiz. Kızıl Çin'in dünya siyaseti Yazan: Ergun BALCI maya başlamış ve Mao • Tse • Tung, dış politikasında gittikçe daha tecavüzkâr bir lisan kul lanmaya başlamıştır. Kızıl Çin' in dış politlkasındaki bn defişiklik, Japonya ile olan müna sebetlerinde de kendini gösterir. 1957 yılına kadar Japonya ile devam eden dostâne temaslar 1937 nin sonnnda âniden bozulmus ve bn memleket ile olan btttün dış ticaret kesümiş tir. Komünist Çin Ue Sovyet Rus ya arasındski Marrizm . Leninizmin doğm tefsiri hakkınkındaki meshnr anlaşmaılık da 1957 den itibaren başlar. MaoTseTnnç. bn tarihten itibaren Krntçef'in Marıizm Leninlzme ihanet ettiğini iddia etmiş ve ba rış içinde beraber yasama teorisinin saçma oldnğunu ileri sü rerek Batı ve Doğu dünyalan arasında harbin kaçınılmaz bir zarnret oldugu tezlnl aavunmnş tnr. TÎBET AYAKLANMASI AT ÇtN HİNT SINIR HARBt 1959 taribinde Tibette çıkan ayaklanma hadiseıi Komünist Çi nin dış siyasetinde o yılın en önemll olayı olarak isimlendirilebilir. Kızıl Çine karsı çıkan bu ayaklanma, Çin'in Hindistan Ue olan münasebetlerine tesir etmesi bakımmdan da ayn bir önem taşır. Tibette çıkan bu ayaklanmada Nehrn'nun DalayLama'yı görmlye gitmesi, Pekin'de gayet soğnk karşılanmış ve Hindistanın Çinin içişlerine karıştıgı iddia edilmifti. Bn su retle 1959 da iki devlet arasında çıkan anlaşmazhk, 1963 de Çin Hindistan harbi ile en had safhasına nlaşmıştır. KIZIL ÇtN VE BtRLEŞMİŞ MİLLETLER Kızıl Çin'in Birleşmlş Milletler ile olan llrısl ise blllndiği gibi diinya efklnnı yıllardan be ri meşgnl etmiştlr. Bfz bnrada problemi bilhassa hnknkl yönden incelemek Istlyon». Mesele, dünya kamu oynna bazan yanlış blr tekilde akıettirildlği gibi, Kızıl Çinin Brrleşmiş Milletlerde üyeligi problemi degildir. Çin, aaten Birleş miş Milletlerin ve Gftventlk Konıeyinin daimt flyecidir. Bnrada problem, Çin'in Birleşmiş Milletlerde hangi hükümet tarafından temsil edlleeeğidir. Milliyetçl ÇaoKa7Şek hflkümeti ml yoksa Komünist Pekin, Hükfimeti tarafından mı?. Netieede mesele Birleşmlş Mi> letlerde Çin'in temsil! meseleai. dir. Yoksa üyeligi defU. Fikrimizce bn ayırma hnknkl bakımdan çok Bnemll olnp, Kızıl Çin'in lstikball ile yakından Ilgilidjr. Eğer mesele sataee bir temsil meselesi olarak kabnl edi lirae Guvenlik Konseyinde her hangi yedl üyenin oybirliği ile Kızıl Çin, Rirleşmiı MiUeUere alınabilir. Halbnkl mesele bir flyelik problemi olarak (Srülnrse a sa man Birleşmiş Mllletler Anaya sasının 27. maddesine göre, Bnem li mesele olaeagından (Matter of Snbstance) Guvenlik Konseyinde oy verecek yedi fiye arasında 5 daimi üyenin de bnlnnması şarttır. Bn durnmda Amerikan Vetosnndan dolayı Komünist Çin'in Birleşmiş Mil letlere girmesi bnknken imkân sız olur. Kızıl Çin'in Birleşmiş Millet lerle olan ilgisi sadece bir tem sil meselesi olarak kabul edilip Guvenlik Konseyinden her hangi jedi üyenin oyu ile geçtiği takdirde, genel kurulda Asya Afrika blokunun KızılÇin'i Amerikaya rağmen desteklemcsi çok mnbtemeldir. ıııııııııııııııiıııııııunııııı i i Prof. Or. Küseyin Nailî Kiibalı 1 Türk Mühendis ve Mlmar Odalsn Birliği Gemi Mühendisleri Odası Yıllık Kongresi dün yapılmıştır. Kongrede delegeler bilhassa 5 Yıllık Kalkınma Plânının Gemi înşaatı kısmında ön görülen tâdillerin aradan 2 sene geçmiş olmasına rağmen henüz tahakkuk et tirilememiş olmalarından dolayı şikâyetlerde bulunmuşlar ve bunlann bir an evvel gerçekleştirilerek Türkiye'de köklü bir Gemi tnşaatı Sanayiinin kurulmasını temennt etmişlerdir. Yapılan seçimler sonunda Oda Idare Heyeti Başkanlığına tekrar Yüksek Mühendis Zeyyat Parlar seçilmiştir. Türkiyede çemi inşaatı sanayiinin kurulması isteniyor Bazı fınnlann eksik pide çıkar maları üzerine kontrollar sıklaştınlmıştır. Kesilen para cezalanna ragmen bazı fırmcılar eksik pi de çıkarmakta urar etmektedirer. Belediye ekmek darlığına mey dan vermemek için de kapatma ee zası uyguhyamamaktadır. İki günde 21 fınn kontrol edilmlş, eksik ekmek ve pide çıkaranlardan altısına 150 şer lira para cezası uygulanmıştır. Eksik vezinli ekmek çıkaran fınnlar çoğaldı Son zamanlarda Dünya siyaset sahnesindi" gittıkçe kuvvetle sesini duyurmaya başlıyan Kıııi Çin'in dı« politikasına bir göz atar.ak, bu politikanın bel li başlı üç devden geçtiğini görürüz. tlk önce Batı dünyasına karşı büyük bir sertlikle başlıyan Kızıl Çinin dış siyaseti 1953 • 1957 yılları arasında bir derece ynmuşamıs ve supleks kazanmif, (akat sonraiarı tekrar sert leşerek bttr dünyada cndişe nyandırmıştır. 1953 tarihine k»dar genel olarak gaye* rijld bir dünya politikası takip eden Kızıl Çin liderleri, 1953 de Stalinin ölümü üzerine bu siyaseti âniden yumuşatmışlar ve Moskova'mn li deriiğini kabnl ettiklerini belirtmişlcrdir. Fikrimizce Pekinin bn şekilde tntnmunn değiştir meılne en büyük sebeplerden bl ri, Kızıl Çinin Kore harbinden yeni çıkması ve komünist id*recilerin aynı politika ile HindiÇi n'i de ikinci bir savaşa sebep vermek Istemeyişlerldir. Kızıl Çinin dfinyat siyuetindeki bn değişiklik 1950 yılında Çin'in o zamanki Dışişleri Bakanı VVaHıiuChuan'ın Birleşraiş Milletlerdeki tntnmn ila Chan . En • Lai'in 1854 t« Cc nevre Konferansındaki davranışı arasında vapılacak bir mn kayese ile daha iyl anlasılabilir. WnHsiuChnan Birleşmlş Milletlerde o zamanki Birleşmiş Mllletler Genel Sekreteri Trygve Lie'nin Çin'in menfaatlannı kornmak ve Kore Harbine son vermek için teklif ettiğl plSnı fayet sert bir şekilde red etmişti. 1954 tarihli Cenevre Konferansında ise ChonEnLai çok şüphesi olan bir politikaeı olarak kendini gSctermlS/, ve Hindi Çin'in önemli bir kıs mının Komünist kontrolnna geçmesini sağlamıştır. Cenevre Konferatısuu «Banş tçinde Bir Arada Yaşama» (Peacefnl Co • existence) teori si üzerinde varılan «ChonNehra» anlasması takip etmls ve ondan sonra da Komünist Çlnln Asyada prestijinl çok artıran Bandnnç Konferansı toplanmış tır. Bn şekilde 1955 te Bandone Konferansmdan 1963 tarihine ka dar Kızıl Çin'in Aıyada tarafnı devletleri kornyan ve komünlz mi barışçı yollardan yaymaya çahsan bir politika izlediginl (6 rebiliriz. Diğer taraftan Kınl Çinle ti earet ihtiyacı Japonyayı da Pekin'e karşı daha sempatik «1maya zorluyorda. 1H6 nın eoı*. lanna dogrn Kınl Çin'in Sovy«t Rnsyajlr peykleri aıtunnd* çıkan anlasmaılıklarda hakem rolünü oynaması ve bilhassa Rnsya İle Polonya arasındaki Ihtil&fta arabulnonluk yspmaaı Çin'in Beynelmilel itlbannı a. damakılh artırmıştır. Bn sırada Pekln, Komünist devletlerin Moskova'mn önderliğinde, Batı emperyalizmine karşı mücadele etmek için toplanmarları icap et tiğlnl ateşli bir şekilde öne sürü yordn. Bu şekilde 1954 ile 1057 yılları arasında Kızıl Çin dıs po litlkasmda Asyada tarafsızlann kalkınmasını desteklemiş ve Amerikanın Asyadaki dnrnmu nn bn şekilde aayıflatmaya çalışmıgtır. Maamaiib, 1957 yılından itibaren Çin'in dış siyasetindeki bu ynmuşak tuturaun yerini çok daha sert ve Batı dünvası ile barbi tesvik eden bir politi kaya terk ettiğini görebiliriz. Bu snretle 1957 yılından itiharen Kızıl Çinde komünizim çok daba sert ve zorlu bir şekil al Işletme tdaresi kursu 2 martta açıhyor *'• Telefon:2226 3l •••••••••••••••••» BORNOVALIBATTANiYELERi (llâncıhk: 8074 1605 îktisat Fakültesi îşletme Iktisadl Cnstitüsünün düzenlediği «isletme idaresi kuru larından 16 ncwı 2 martta balşıyacaktır. 11 hafta devarn edecek olan kurslara en az beş yıllık Iş tecrübesi olan idareci elemanlarla, teknik personel kabul edilecektlr. Ford vakfı ile Harvard Üniversitesinin maddl ve teknik yardımlariyle 1956 yılındanberi memleket hizmetinde olan işletme iktisadî eıjstitüsü kurslanna bugflne kadar 50 ye yakın sınaî, ticarî, malt Tcürum ve firmatian 407 ra'emur ve idarecı katılarak mezun oknuştur. SAYIN DOKTOR ve ECZAClLARA Yağış bekleniyor Gündüz Ege, Akdeniz ve lç Anadolnnnn güney kesimleri açık ve az bulutlu, Marmara bölgesi çok bnlutln, diger bölgeler kapalı ve yer yer kar yağışlı, gece Ege ve Akdeniz bölgeleri açık ve az bnlntln, diğer bölgeler çok bnlntln ve ara sıra kar yağışlı geçecektir. Rüzgârlar Batı ve Knzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseoek, hava sıeaklıkları dnne nazaran degişmiyecektir. ŞEHRtMlZDE Şehrimizde bugün hava, az parçah bulutlu geçeeek, rüzgârlar değisik yönlerden orta kuvvette eseeektir. En yüksek sıeaklık. 4, en düşük 2 derece olacaktır. Sabah şehri sis kaplayacaktır. tklnd! 1 Bugün BAYRAM Sayısı Corticosteroid ted^ıvisinde yeni bir çığır BETNELÂN PREPÂLİN PİYASAYA GLÂXO GLAXO Yusuf Ziya Ortaç * Doğan Nadi * Şemsi Belli Beheri 0.50 mg. Betametasene tabletleri PERAKENDE FİATI 30 TABLET 2050 Krj. Yüksek kesafette A Vitanıini Damlası Be4ıer cc. de 72.000 Ünite A. ViUmini PERAKENDE FİATI 14 cc. Şişe 570 Krş. ARZEDİLMİŞTİR. Reklamcüık 525/1610 GLAXO MÜSTAHZARLARI A.Ş. İSTANBUL Vedat Saygel * DECARBON Amortisorleri Havalı c ü Necatibey Cad , Arjpoğlaıı Sok, 14 IH, GaUtj. Tel 44 40 04 & O .a o •> Yatsı TİNAK KOLL€KTİF ŞİRKETİ ŞUBAT 12 RAMAZAN 28 •> M 3 Ercüment Ekrem Istad Münif Fehim'in enfes bir lablosu: ^«ki konaklarda, eski bayramlar! C u m h u r i y e t 1598 ZAVALLI BAYRAM ! V. | 6.58|12.28 15.19 r 17.38, 19.111 5.16 AYTEN VE CELAL BAYSALMAN Oğullan HÜ9EYİN FERİT'in Doğıımur.u akraba dost ve »rkadaşlanna müjdelerler 7 Şubat 19S4 Münlh îlâncılık: 8349 1801 BOSSMNOVA POPLİN EMPRIMELERÎ Dernıan 156 1593 Faal 7231616 E. ' J 1.21| "'*" " ' 41 **"" *••> 11.38 " 1 " " ' 6.51 9 " 12 00 1.321 'lu>° ^MIIIimilllllllllllimilllllllllllllllllllllllHIIIIIIUIIIIIIIIIUIIIIIhllim EcUMHURÎYETin Tefrikası: 25 PROF. MMBÜSIJN MAC ERAl.ARb Ayıp vre koriçakimn, a yazdırmıştı: Bfiynk yazılarla. lardı bile onnnla. Meselâ abla«Berber Dimitri'den avrılan sının arkadaşı o zengin tflccar yıp .. 8en burada yok çalışıyor, meahnr knaflr Aysel mnşteri = Zeki bey. ilkin gSzleriyle yiye sen benim kız... SByleln ne istedigini, o da ve lerinj (z) sokagı, S nnmarada ^ eekti onn ax daha. Sonra, Aysel özen Palas altındaki yeni salo = söylemişti ber balde; blrdenbi rirdi Stekiler kadar. ^ Ayıel alaylı alaylı ıfizmfiıtfi nnnda bekliyor.» re deSişmişti adam. Bnnn caddeye, kBşenin başı ~ lpeğin tek knanrn şişmanlı patronnnn: na asaeaktı. Tam Dimitrinin E Bosnna dil dBkme. Ahmak Si. Otnrmaktan. kımıldamamak karşısına! = tan, yaf baglamış vOcndn. Gfi mı kandınyorsnn? Bir kahkaha atıp çıkmıştı kazelliginl boznyor bn. Ah! bir XV | pıdan. kaç kilo inebilse!.. Şn kocaman Robert artık evin çocnğu. Ne ş Göreoekrin len, daha başına kalçalarını erltse biraz! .. Yapa de aamlml, sade, eandan... Ame E mıvor, blr tflrlü. Bazen. Sçbeş neler gelecek, Dimitri! rikalı bn, şaka mı? Konfora, E Manlküreü Evenya ile kflçök çün çayret edivordn. Yan aç BAT OSCAR: lükse ahskın. Gene de hiç ya E Mehmet ptunda bekliyorlar: kalıyor. Sonnnda, dayanamıyordırgamıvor onların fakir oda E Ayıel berberi açıhr açılmaz, du bırakıyordn perhizi! Yemek Kııım, keşki «Işimiz çok» gfitürüyordu. Iş başlayınca, bu lannı. Yemeğe bile kalıyordn E deıevdiniz, ilkten almaaavdınıı. Iflksü vapamıyaeaktı, tabiî. Ko ten baska zevki vok, zaten. On onlar da haftalıklannı alıp ge sık sık. E çeceklerdi öbür dükkâna. dan da vaıçeçerse .. Anneslnin Teni kıtlığı vok Başkasma ve lay mı sabah akşam otomobil Robert, diyorlardı; ba, 3 Evyenya, tasalı; masrafı ödemek?! Ne olaeak? plşirdiil bel sotanlı dolmaları rlrdim .. delma. Bakalım beğeneeek mi z: geçerdl arkasına, sflrerdl teker doldnrnvordo tahagma! Ah, nasıl ıöyliyeee|lm sin?... E Blr sflredir, tpek te, annesl lekli koltufn. Ama, işte. arada Dükkânın açılmasma on gun MösyS Dlmltriye, nasıl löyliyede. dikişlerle pek ugrasmıyorÇavns bayıhyor; bir daha, E kiyıyordn paraya. kala. Avsel Dlmltri'yle llfislni eefim?.. lardı. 5 nnmaranın sabahhgı, bir, simdi bir daba ahyor tabagına: s Mehmet korknyordn: kesti. Hem de an acı. ondan bfi Ayse'nin etegl. Handan hanı BSvlece. formika dolaplann yer Çek güıel, dolma. Dolma E leştirilmesinde, tpek te bnlnn tfin tımeını Inrlkamını alarak: Kızacak, çok kızaeak... mın çoeuÇnnnn entarllerl. hepffizel, Sörme güıel . = Aysel omnz sllktt: Nanalım, mUsyB Dlmltrl, si prnvada dnrnvor. EHerlne a mnştn. Şap. diye kızı yanağından 5 = kısmet bn kadarmıs! ölfinceyeAyol ne dösünnyorsnnnz? Her seferinde Bienerek sflslelıp bitiremlvorlar bir «flrlfl. A= dek sizin için esek gibi çalışa Kontratlı mısınız? Akşam bir püyor herkesin yanında! nlrdi tpek: hir sürü erkek girip Inllan. fikirlerl ba«ka verde! cak degildim, elbette! Eh, bn kadarı da olaeak, ta E •••••••••••••••••••••••••••••••"••••••••••"• sey demeden çıkar gidersiniz. çıkıyor dfikkfina. Onn çflzel Anne sabahtan. Av«eWe blrBlr daha da ugramaısınız sem biî... Nişanh gibiler. Hepsi öy = Bnndan 5nce de, haftelıfını gSrsflnler! Basbavatı bir iskem likte evden eıhardı Fstaların ! Sahlbl A.NKAKA tine. Pazartesi sabahı bekliye le sayıyor. Glzli kapaklı bir Ş lede otnrnnea, ne bilecekler kB arttırsın diye birkaç kereler bn başin*» hrVlivnrdn aknftma kaAtatflrb öulvan y^neı AD i NAZLME NADt dnrsnn ikinizi del.. şey değil. E| dar HflMrSnm eeldJsi Httlslv törnmlflîOnü? Bakaeakiar, par yola bas vurdnÇn için, ilkin anArtık her akşam, ikisi yalnız = | Evyenya'ya manlkür başına Telefon i 13 * « . 12 O« ÎO, le, hfltfln ltferle o uBrasıvor. lak siyab «Szlfl stvimli blr kız. IamamiKtı Dîmitrl. Blöf yapıi Genel Yayın MüdOrO Sayısı 25 Kuruş İJ 08 M. 17 Si 35 aynca bir para da verecekti. ca beraber çıkıyorlardı. Robert =j yor sanmışti. Geeeieri de. havlnlan. penvu Teni manolyalar kadar beyaz. rurkly» Barld ECVET GÜRESİN in arkadaslariyle de bnlnşnyor = | Mehmede de, her saç vıkamada T TS arîan manikflr neretelrrinl maHavarasi sn rsıtaeatinın kon cmfh ö V h «dr v cmfh Sçkhm U r ı Ki. Lira Kr. * lar. Dans edip eğlenivorlar. = • DOGU tLLKKİ Sonra bakmıştı, iş ciddî. Gü babşiş. BSyleee, yerulduklarını kinelivorlar. Çabnk, cabnk!. dtıÇn giin; esans, saç boyasi, Yan tîlerlnı flllen Idare eden .Uh Pasa Mahallesi S»H»Iı«ç anlamıyacaklar; seve scve çaAileye de çok yakındı Amevendigi bir taraf var, kızın. ASnrumlu MüdOr: ay başına her sey tamam olma spray net, fixatif eibi Bteberi SeneUk 75.00 1M)00 Sokaffı No 8 Oiyarbalcu hşacaklar. rikalı. Bazan: «Come on.. » der eaba, faıla parayis. başkaları h! satrnağa felen ermeni delikanErol DALLI r 40.00 a »vlilc 80.00 Dükkân hazırdı artık. Tele di; anneyi. Aysel ablavı araha mı ayarttı kalfannı?! Pangaltılısi nasıl havran hayran cn<Alie s«n1lk içindevdl. »2.00 3 44.00 * sına bindirir, tpeSi kncakladıfı Ş fon da gelince, hepsi tamam. mflıtfl onn! Aşk dive bn kadar daki Recep, Nisantaşmdakl Tor Ayıel ahlamn rflnln rssn deGazeteırlıe gönaenlen yszılar kogibi koyar otomobilin içine: ^ GOlVEI tLLKRİ BfROSlı : Yakında, kendi hesabına işe eo, belki de Beyoginndan biri*il, hartrîıklar vapıhrken tpe la yetinivordn tnek. Ne yapsın? nulsuB, konulm&sın lade edllmez KüçO'tSfiıi UıTdam Edlm' Banı nişanlılar 8nde vanvana. hep ^ başlıyordn. Kendisi patron olaBasan ve Yayan yabaneılann, dnrnmnnn bilmi sl... tin nzakta kalmasına. O da gör ADAtJA Totrtnrt «55C tlânUrdan metullyet kabul olun CUMHUKJYET Mtbaacılık ve birlikte Boğazda bir tor yapar = Karşısmdakinin gittikçe kfls cak! venlerin atesli bakıslarryla. Asfln. istîvordn. O da katılsırt maz. Abone ve t!an t«!erl İçin tar Gazeteellik T. A Ş. Cagalogla * lardı. Yolda şarkılar söylerler Ş Beyaj bezden nzun bir levha vaklarının tntmadıfım Btren tahUfmaaına f5z ynmarak, alt bavrama Her venilîkte taksi fın Oetüne «Abone» veya «Bân Bu ttazt^o. BASIN AH1.AK YAısmarlamış, üstüne şimdiden Halkevi Snkak No. 3941 perdfden almıstı: tntnvor. km kprdesini dükkâna ml df. irtık ilo'ilpntnivor Servlal» kavdının konman iISzımdır. SASINA uvmayı tahhll1 otmiştlT nwMı^nıııııııw^ "ıMBmı ;|||III!!IIIII1IIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIMIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIII|I|IIIIIIIIIIIIIII lllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll CumhuriYel i!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog