Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

iı + »ha«în T a r i h ç i ier im izi p haz'rUdı Rcsimli, Haritah Mufassal Osmanlı Ta r i hi nin altıne» efldi «le çıkarek tarnamlandı. 1 5 inci clltler kırkar, altıncı eîli liradır. İSKİT YAYINEVİ GÜVEN YAYINEVİ 40 yıl sayı '4201 u m h u ri yet KURÜCUSÜ: YUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet Iıtanbul Posta Kutusu: tstanbul No 248 Teleionlar: 22 42 90 22 12 M 22 U 97 22 42 »» ^ 4 İ ^ TÜRK ANSİtftOPEDİSİ Fasikül çıkmıştır, • '• * 'M Milli Eğitim BaKanlığıncS'yayımlanan «TÜRK ANSİKLOPEDİSJh^nm 91. fasikülü (ÇukçaV (ÇukurovaVJÇulim Türkieri'), (Çuvaşi. (Daş): (DaŞistan)' maddeleri üzerindc özellikle durylan bu fafiköl. Bakanhk yayınevl"' Tv1e Hitiin kitapçılarda 890 kurus fiyatla satılmaktadır. (Basın 1699'1622) Çarşamba 12 Şubat 1964 İnönü parti temsilcileri ile bir toplantı yaparak yeni AngloAmerikan plânı hakkında izahlarda bulundu Ankara, 11 (CumhuriyetTeleks) | at 11 de Dışişleri Bakanı Feridun A. B. D. Dışişleri Bakanlığı Müs Cemal Erkin'i ziyaret ederek kırk teşarı George Ball Kıbns mesele dakika kadar devam eden bir göfinin Birleşmiş Milletlere götürül rüşme yapmıştır. Bu görüşmede meden cözümlenmesi için Londra. Dışişleri Bakanlığı Genel SekreteAtina vp Ankara'da yaptıfı temas lardan sonra basın mensuplarının hir sorusuna cevap olarak «Atina ve Ankara sörüşmeleri memnuni yet verici ve tatminkâr olmuştur.» demiştir. Bu sabah özel bir Boeinc uçağı ile saat 9.45 te Esenboga Hava Alanına eelen George Ball, Dışişleri Bakanlıgı Genel Sekreteri Fuat Millî Güvenlik Kurulu Bavramoclıı ve diğer ileri gelen bugiin Gürsel'in başler tarafından karşılanmış, basın kanlıjiında bir toplantı merisuplarının sorularına cevap vermemekte ısrar etmiş. ancak. yapacak «Meselenin ortasındayız. HükümeAnkara 11 (CumhuriyetTetinizin vetkilileriyle sörüşeceçim. leks) Başbakan îsmet InoHic hir sey söyliyenıem» riemekle nü bugün Cumbıırhaskanı CeyptinrniMir. mal Gıirsel ve G»ncl Kiırmav Başkanı Org Cevdet S\ınay Ball. beraberinde A. B. D. nin ile Kıbrıs konusunda görüs Ankara Büyükelçisi Raymond Ha melerde bulunmuştur.. Başre. Yakındoğu ve Güney Asya bakan İnönü sabahın erken Yarriımcıs! John D. Jernegan ile saatlerinde evinden çıkarak Birleşmiş Milletler uzmanların doğruca Cankayn Kösküne dan Joseph S. Si. Sco olduğu hal de Ankaraya gelmiştir. A r k a s ı S a . 7. S ü . 1 d e Ball ve beraberindeki heyet sa Ball, "meseleyi çözmeğe calı$ıyonız,,dedi inönü Gürsel ve Sunay ile görüşme yaptı ri Fuat Bayramoğlu, Genel Sek reter Yardımcısı Haluk Bayküi ken, Birinci Daire Başkanı Tıırat; Tuluy da hazır bulunmuştur. Bu görüşmeden sonra George Bal ve heyeti ile Erkin ve heyetı Başbakan Inönü'nün odasına geç mişlerdir. Bu görüşmeye ayrıca Genel Sekreter NATO îşleri Yar dımcısı Osman Olcay da katılmış tır. Bir saat devam eden bu görüşmeden sonra basın mensupları ile A. B. D. Dışişleri Bakanlığı Müsteşan George Ball arasında şu konuşma geçmiştir: Soru: Atina ve Ankara görüşmelerinizin sonucundan dolayı iyimser misiniz? Cevap: Atina ve Ankara görüşmeleri memnuniyet verici ve tatmin edici olmuştur. Soru: Kıbns meselesi Birleşmiş Milletlere götürülmeden çözümlene bilecek mi? Cevap: Bu konuda. şimdilik her hangi bir bilgi vereıniyeceğim. An cak Başhakanınız ve Dışişleri Ba kanınız ile memnuniyet verici «fö Arkası Sa. 7, Sü. l d e Amerika DiŞişleri Bakanlığı Müsteşarı, inönü ve Erkin ile görüştü : Selâhattin Güler . Bildiriyor \ llilllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll Türk Cemaat Meclisi açtkladi lllllllllllllllillllllilllllllllllllllllllllllllllllll Kıbrıs'ta olaylarııî başından bu yana 151 TOrk öldürüldü Limasolda dün çarpışmalar oldu, Makarios'un bir sözcüsü "yeni plânı kabul edemiyeceğiz,, dedi "Vergi reform tasarıları ekonomimizi zorlıyacak „ İngiltere Kıbnsta barışı koruma kuvvetinc 4.000 kişilik birlikle katılacak Kanada'yı resmen ziyaret eden İngiliz Dışişleri Bakanı Butler, barışı koruma kuvveti \\c Birleşmiş Milletler arasında kurulacak irtibatın tam seklini tesbit için New York'a sreldi ve II Thant \\o çörüstü Ottawa, 11 (a.a., A.P. ve Radyo ; tırmişlerdır Her ıkı rievlet ada lar) ingiltere Başbakanı Sir A mının üzerinde dıırdıklan başlıca lec DouglasHome ile Dışişleri Ba konu, Kıbrıs me?lM olmuştur kanı Richard Butler, ı"ki günden Sir Alec'in Kanada Başnakar' berı resmen ziyaret etmekte ol Lester Pearson ile 1un 2 ece va duklan Kanada nükümet yetkili tığı görüşmede mMetleraraM nv len ile yaptıklan tcmaslannı bi Arkası Sa. 7. SS 6 da .'iıııııııııiHinnm"1""111111"1""111111"11""11"11" ıuımmmnıır Lefkoşe, 11 Türk Cem»ati dukları ümldi şimdi kaybolmuştur. Meclisi tarafından açıklandığına Masum Türklerin katledilmeleri, göre, Kıbnsta son buhranın pat Türk evlerinin ve mallarının tahlak verdıği günden beriye Türkle, rip ve yakılması gün geçtikçe artrin kaybı kesin olarak 151 kişidir. maktadır. Sözüm ona devletin emDaha önce hayatlan hakkında bil niyet kuvvetlerine mensup bulugi ahnamıyan Aydan Mehmet E nan insafsız Rum katillerinin elinmin ile Ayhan Mehraet Bminin den Kıbrıs Türklerini kurtarmak için dorhal tedbirler alınmasını yal sağ olduklan öğrenılmiştir. öte yandan birbirine düşman vararak rica ederim.»» Mevzfler kazılıyor Türk ve Rum cemaatleri arasında j Başbakan İnönü, Erkin ve G«orge Ball, toplantıdan önce bir arada çarpışmalar bugün de devam et Bu arada Rum silâhlı kuvvetmiçtir. Haber alındıgına göre, Kıb ( leri bu sabahtan itibaren Ortaköy Türkiye Ticaret v e Sanayi Odalannın h azırladığı rapora göre rıiin güney batısındaki Türklerle | ve orada bulunan Türk Alayının Rumlann karışık olarak yaşadık birliklerine karşı mevziler hazırlan iki köyde bugün silâhlı çar lamaya başlamışlardır. Rumlann getirerek mevziler pışmalar başlamış ve lâ^ıse rna buldozerler halline tngıüz paraşütçüleri gön kazmaya başlamalan karşısmda îngiliz Kumandanhğı Türkler taraderilmiştir. Arkatu Sa. 7, Sü. 5 «e Kıbrıslı Türklerin lideri Dr. Fa' zıl Küçük, bugün vaptıgı konuşmada, Rumlann elinie daha 150 kadar Türk rehine butunduğunu açıklamıştır. Dr. Küçük, Amerika, tngiltere, Türkiye ve Yvi'ianıstan Devlet ve» Hüküm=t Başkanları Raporda. özel sektörce yatınmlara ayrılan miktarm yüksek tutulması halinYurtta ve Dünyada ve Beynelmllel Kuılhaç teşküâtlna birer telgraf eöndererek, 150 dc 1964 finansmam için herhangi bir ek kaynağa lüzum olmadığı belirtiliyor ^ Verginin anlamı ve vergi Türk cehinesinin ısurtarılmalan zainlan için müdahalelerini rica etmıstir. * Konsorsiynm 1M4 için 13S ! Ankara, 11 (CumhuriyetTeleks) Dr. Küçük'ün telgrafı şudur: milyon dolar verdi özel teşebbüsün en büyük mes «Uzun görüşmelerden sonra lekî teşekkülü olma nıtelığini ta Rumlar Ateşkes anlaşmasından ön •>f Verçi kaçakçılığını kim şıyan Turkıye Ticaret Odaiarı, Sa ce ve sonra rehine aldıkları b:liyapıyor? r.ayi Odaiarı ve Ticaıet Borsaları nen 150 Türkün muhafazaları al^ Iktisadi devlet teşekkülle1964 yılı programının fınansmanı tında bulunmadığını itiraf ettiler. rine yazık oluyor ı s ın hükümetçe hazırlanan muh Yapılan genlş araştırmalar netice:|: fş adamı diyor ki: felıf vergi kanunlan taclıl ' i a n vermediğinden bunlarm hepsinin !arı hakkındakı görüş ve teklifltt de Rumlar tarafından kahpece öl* Banka kredileri artıyor rıni bir rapor tıalinie açıklamış dürüldüklerine inanılmaktadır. A%. Ve başkaları tır. ralarında kadın ve yaşlı erkekler Raporun giriş Insmınia halen de vardı. Acı haber bir çok aileleri Millet Meclisine •îunulan yeni ver derin ye'se garketmiştir. Ebeveyn, evlâd ve kardeşlerin hayatta ol [ Arkası Sa. 7, Sü. 4 de EK0N0MI 5. sahifeye bakınız 4 Siyasî Partiler Kanun Tasansını gö riişmek üzere APr CHP dışındaki diğer partileri toplantıya çağırdı CKMPve YTP, tasarının Anayasa hukmüne göre çıkması gerektiğini, esasen Mecliste görüşülöp tartişıldığını belirterek AP'nin bu davetini reddettiler DEN1ZLERDE FIRTINA Birkaç gündenberi soğuk ve karlı geçen hava, dün birdenbıre ve ısı 8 dereceye kadar yükselmiştir. Havanm düzelmesine mukabil denizlerde fırtına şiddetini artırmış ve küçük tonajdaki gemilerle mavnalar Karadenize açılamayıp Büyükdere önünde demirlemek zomnda kalmışlardır. Resimde, güzel havadan istifade eden bir meraklı. balık avlarken ve Karadenize açılamıyan mavnalar görülmektedir. Ankara 11, (Cumhuriyet Te' lekg) Adalet Partisi, CHP dışındaki partileri «siyasi partiler kanun tasarısunı görüşmek üzere bugün bir toplantıya çağırmıştır. AP nin yazılı ola n bu çağırısına CKMP yazılı olarak verdiği cevap ta, tasarısının Meclis gündemine alındığım, eğer bir temas gerekı Arkası Sa. 7, Su. 3 de Düsünülmeden iyi düşünülrneden rinde durulmak gerekir. nyor. kar E yagi karıstmyorlar. böylece hem Ş E hem de milli servet zarar görfiyordo. k* 5 Yeni Resimli E t.k hak,sta haki. eörünen m. eerekce ile hükümet kilod. ^ An ^ E a kadar c.kan bir vergi zamm.n. kabul. e t , ve; ^ l Romanımız rus E cak düsünülmedi ki gaz, yakıt olarak tuketen h E lama özerine telâslanacak ve kâr araac.yla * = de »kınt. çekmemfk için imkân nispetınde Sanayi Bakanı Muammer Erten'in bu konuda hazırladığı kararna= ne düsünülraedi ki, az veva çok, ama •P. E Türkiyede özellikle zarurî maddeler uzer.nde vard,r. me, tasdik edilmek üzere dün Bakanlar Kuruluna sevkedildi E kü vatandas v.llar boyunca acı tecriibeler K e « ı r m l ^ 1 * Taıan: H. CastOlou Ankara 11, (CumhuriyetTeleks) mayesinin yarısından fazlası devE tkinci Diinva Harbini yasayanlar hat.rlayacaklard.r. " ^ Sanayi Bakanı Muammer Erten, lete ait ola n kurumlarda çalıE istihlâk vergisini artt.rm.ş ve seker birdenbıre 5 lıra>» 2 nci Dünya Harbinden kamu kuruluşlarındaki işçilere şan işçiler, 1964 yıh ilk ikramiye = f.kat " ' " • «"" sonra Avusturyada gem l S t > . Karar bir geee içinde verildi jtaksidini 13 şubat çarşamba günü 1964 yılı ilk ikıamiye taksidinin ş = tedbirlere rağmen seker piyasadan çekildi. H.lk st.rap. çen aşk. casusluk ve son 5 Şeker Bayramından önce verilme alabileceklerdir. = kıvrandı. spekülâsyon söylentileri ayyuka çıktı. hatta »™™ = 1 derece heyecanlı maceŞehrimizde mevsim hastalığı sai Bilindiği üzere söz konusu işçisi için Bakanlar Kuruluna bir kaE lentilere zaman.n politikacılanndan banlanmn dabı ' « « « ' = ra romanı ler, yılda iki ikramiyeyi dört tak E karııtı. Bneün cirkin söylenfilere sebep olacak olaylar el^Deı« yılan kızıl olaylarında bir artma rarname sevketmiştir. = cereyar, etmis degildir. Ancak hükümet yanlıs b.r kararla nera ^ görülmüştür. Kırk gün içerisinde Kararnamenin Bakanlar Kuru sitte almaktadırlar. Bayramdan ön = fakir vatandas.n üzerine yeni hir vük yüklemıs. hem de « o * kızıla yakalanan çccukların sayı lunda kabul edilmesi halinde ik ce yapılması beklenen bu ödeme ise yılın ilk taksidi mahiyetinde E eğilimini dikkat nazarına almad.S. icin eskiy. hat.rlatan fcu? ^ sı 183 ü bulmuştur. Ocak ayında 148, Şubat ayının tisadi devlet teşekkülleri ile ser olacaktır. Z rnklar uzadıkça nzamıştır. Z Arkaaı Sa. 7, Sfi. S t« E Şimdi sunu sormak serek ilgililere; Eger ç.karcılar rnazota gaz ^ vag, karıstmvor iseler, ve zam. gelir saglamak deg.l de saE dece böyie bir gerekçeye dayan.yor u * bunu ™]™* *™Z E acaba baska formfil bulnnamaz m.yd.? Mesela Tekel ın yakrt E icin kullamlan ispirtosn boyahdır. Bu usul pekala gaz ıçı = de uveulanabilirdi. tkincisi. stoklar hesap edılmeden ve stoB ; Ankara, 11 (CumhuriyetTelek») = lann erivecegi dfisünülmeden bu aç.klama neden yapıldı. E = 14 kurusluk z a mm.n. yukarda da i.aret ettıftımu gıbı, d . •%* = îlk Okul öğretmenlerine «eğiE lirli vatandaşa vüklenen bir vasıtalı ve dolayıs.yle » ^ ' = tim ödeneği> verilmesini öngören E vergi olması bakımından karşısındayız. Ama hemen *>**** z kanun tasarısı Millet Meelisinin = lim, özellikle az gelismiş memleketlerde taleb.r. fazla. oldu = ^ugünkü oturumunda görüşülerek = ğu zarurî maddeler iizerindeki fiat değisikhkUrı. boyle. uy £ k'abul edilmiştir. • j = srnlamadan 1 1.5 ay önce davnlla zurnavla ilan edılmez. ^ı E Kanuna göre 1964 yılı içinde üE tekim Hindistanda bahis kontısu kannnların çıkışı ayn » ^ ierde ve nüfusu 2 binden yukan | E usfllc tâhi tntulmaktadır ve amar. da hir takım wıkıwılerı ılçelerde çahşan ilkokul ögretmen= zenein etmemek. hiç degilse halk.n fazla talep yuzunden sf = lerine 50, nüfusu 2 binden az ilçe = kıntıya düşmemesini sağlamaktır. ve köylerde görevlerini ifa etmekl = Hüiâsa hansi tarafınaan bakarsak bakalım çaz konusunda yan = E l, s . hatal. bir vol tntulmustur vc a»l kötüsü bu yaniıjlıfc va ^ te olan ilkokul öğretmenlerine 75 E tandaşı ver^i rpfnrmlan davranışındaki ciddıyetten haklı o ^ lira «eğitim ödenefi» verilecektir. 1964 yüından sonraki =cnelerde e5 larak siiphe ettirmektedir. .. E .îi'tim ödeneei viizrie 100 zamh oU' A.P.'ye göre reformlar mevcut nizamı bozacakmı; Gazeteler •»GUREStN = rak uygulanacaktır. E E c v e t i S ^ S Işçilerin ikramiyeleri hnyrnmdmı önce verilecek Kızıl hastalığı vakaları arttı Oldüren Sir | | 4 üıtcü sahifemiıde ilkokul öğretmenlerine eğitim ödeneği verilecek | Misbab t'ras Adliyede MisbahUrasgeldi, oldu ve tevkif edildi (Yazısını 7 inci sahifemizde bulacaksımz} = ıımııııııııınııııııımıııııııııınıııiHiıımııııııııııııııııı»»""""" llllfi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog