Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

11 Şubat 1964 ^•IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIL CUMHlJltifPJL1 YEDt Bastarafı 1 lnci »ahifede J Halbuki bu askerlerin üzerinde önce Petrofan köyündeki Türk k« son listem Amerikan makineli tü Baştarafı 1 nci sahifede cek kuvvetin gayet küçük olaeaparçaları bulundın re çocukları Lurieina köyüne feklerin yedek dirdiği bu karara, Yunan Hükü ğım> belirtmistir. taşınmışlar, köyde yalnız crkekler muştur. Astsubay Dimoğlu kendimeti, Amerikan Dışişleri Bakan Dışişleri Bakanhğının üç numaÎMnir, 10 (Telefonll»1 TİP k a h n l ş t ı r . S o n d a k i k a d , Athınaum lerine alayda haftada iki defa bu tstanbul Üniversitesi Hukuk (Müsteşar) George ralı adamı olan Harriman, Sovyet Genel Kongresinin 2 nıci günü de köyü Rumlarının da Petrofan te makineler üzerinde talim yaptıi Fakültesinde S yıl önce meydana Yardımçısı Kruçef'in kurulması alâkalı bir hajva içinde geçmiştir. cavüzüne katıldıklan öğrenilmiş nldığını ve parçaların bu sebeple çıkanlan «Diploma yolsuzluğu» üe Ball'un akşama kadar süren temas Başbakanı ları sonunda varmış bulunmakta mutasavver barışı koruma kuvveil ili Sabah toplantısı partSnin 97 say tir. Durum Ingiliz Mütareke Ku kaldığını s ö y ş ö ğj r e j & Sorgu Yargıçlığınca açılmış dır. S Y l ğ ö ç l söylemiştir. öğrenildi tine karşı ileri sürdüğü itirazları falık proğramı üzeriıadeki görüş mandanlığma bildirilmişse de çarbu! . • tecavüzkâr ve mesnetsiz» olarak melere aynlmış b«hınuyord'U. pışma önlenememiştir. ölü ve ya ğine göre bu askerler Türk kesi1 " n a n tahkikata devam edilmekBall dün Ingıliz Mılletler Camı vasıflandıran tngiltere Başbakanı Söz alan delegelerin bepsi bu rahlar hakkında henüz bilgi alma mine yakın bir yerdeki mevzüen! l*dir. 34 sanığı bulunan bu yolsuzu k S Diyarbakır, 10 ( D o ğ a İUeri Büromuz bildiriyor) Bayramın = mi ? makineli yuvasına giderler1 ° ^ ' ' tahkikatı sırasında, 150 ; »« Munasebetler Bakanı Duncar. Sir Alec DouglasHome'un fikrine programı yapıcı ve gjerçekçi bul mamıştır. ken yollannı şaşırarak Türk kesi 1 ^ ^ « d i alınacaktır. Dün geç Sandys üe goruştukten sonra bu iştirak ederek, Kruçef'in «Bulanık Şj yaklaşmakta olması yüzünden, ilimiz ve çevresinde Suriye m e n E duklannı ifade etmdşlerdir. Bu ra gelmiştir. Bir Rnm polisi öldü mine düşmüşlerdir. j vakte kadar, tahkikatla ilgili ola5 şeli eşya kaçakçılığı artmıştır. Sınırdan sokmağa muvaffak ol = arada proğram tasarısmı inceleme çaJıştığını» Bu akşam Türk Hükümet adam suda balık avlamaya Bu sabah Yalova köyüne Rum öte yandan Rumlar bu askerle rak ancak 11 kişinin ifadeleri alıS d u k l a n k a ç a k eşyayı, şehrimiz yolu ile Batı Anadoluya kaçırş komisyonu raporu da okunmuş ve ları ile görüşmek üzere Ankaraya belirtmiş ve «bu meselede Sovyet lann tecavüzü ile başlayan çarpış rin adaya yeni geldiğini iddla e nabilmiştir. 5 m a k istiyen k a ç a k ç ü a r a karşı Mardin Diyarbakır karayolu 5 kabul edilmiştir. Bu raporda prog Hatırlanacağı gibi, diploma yol hareket etmesi gereken Ball'un, bu lerin fazla bir zarar verebileceğini ma öğleye doğru tngiliz birlikle derlerken çavuşlardan bir tanesiE boyunea sıkı emniyet tedbirleri alınmıs, ve yol üzerindeki d e v = ramın geniş b i r özeti v e r i l m e k t e suzluğu ile ilgili olarak bundan seyahatini yarın sabaha tehir et sanmıyorum» demiştir. rinin olaya müdahalesinden sonra ~; ve «Türkiyenin tabiat kaynakları durmuştur. Bu çarpışmada bir nin 13 aydanberi Kıbnsta bulun bir süre önce Hukuk Fakültesi tiği bildirilmektedir. S riyeler artırümıştır. makta olduğu tesbit edilmiştir. kalkmmayı gerçekleştirmeye yeter ı T ü r k y a r a l a n m l Ş | b i r R görevinden alınarak S Ahnan tedbirlere rağmen son 10 gün içinde şehre sokulmau . Ball, bu sabah Ankaradan özel İBununla beraber Yunanlılar de Sekreteri. F Yeşilköy = ya caliyUn ve bohçacı kadınlar vasıtasiyle evlerde satılmak is lidir. Nüfusumuzun hazla artma . .. , ^ y ... ~.....1I=ollIC l a s ! ğiştirme birliğinde genellikle Türk tevkif edilmişti. olarak gelmiş bulunan Amerikanm 0 m cezaketini uhafa Baştarafı I nci sahifede Türkiye Büyükelçisi Raymond = tenen 400 bin lirahk kacak esya, yapılan baskınlarla ele geciril ~ j ^ Ifazla l bir^ nüfusu. T çok ^ , " ! ? . *?™ = ha T l s ^ J ™ " çe bilenlere yer vermişlerdir. Yadaha etmektedir. Hare ve Yunanistan Büyükelçisi eylül ayında Yeşilköy Terminal Senato kalanan bu üç askerin çok güzel J2 nııştır. S; yüksek bir hayat sevriyesinde yaşaÖte yandan Rumlar bugün Ar Baştaraiı 1 inci gahifede Hanry Labousse ile yine özel ola i bınasını genişletme çalışmajanna S Aynca, dün Mardinden dolmuşla şehrimize gelmekte olan = tacak güçtedir. Türkiyenin geriliği palı köyüne girerek boşaltılmış Türkçe konuşmaları dikkatle izlenmiştir. Bunların Istanbullu ol muştur. Bundan sonraki çalışma rak Atinaya gelmiş olan Amerika! başlamıştır. Binanın yurt dışana gibulunan Türk evlerinden sağlam dukları sanılmaktadır. nın Kıbrıs Büyükelçisi Fraser Wil i den ve gelen yolcuları için ayrıllar Millet Meclisinin gayretli çakalanları da ateşe vermişlerdir. Olayların başlatnasından itiba lışmalariyle ilerleyecek ve sonuca kins'in de katıldığı 4 saat süren mış kısmının zemin katında bir Bilindiği gibi Rumların saldınlabir toplantı yapmıştır. çok reyonlar, duvarlar, bölmeler = man görülen kadm, üzerindeki kumaşlar alındıktan sonra bir ^ da yapılması istenen değişikliklere nnı mütaakıp Arpalık köyü Türk ren adada görevli Türk, Yunan . varılacaktır. Senatoda bütçe çalışBundan sonra Yunan Dışişleri yıkılmış, burada yeni yenâ büro, dair de bilgi verilmekteydi. Anti leri Luricina'ya göçmüşlerdir. ve tngiliz askerlerinin sivil giy j maları için geniş ölçüde gayret v e demokratik kanun maddelerinin emek harcanmıştır. Hükümet Bakanı Palamas ile de 50 dakika oda, salon ve duvarlann inşaatına Çarpışmaların civardaki Eimi meleri yasaklandığı halde bu üç' kaldınlması bu arada ceza yargı Rum köyü ile Kandou adlı Türk Yunanlınm neden sivil giyindiği bu çalışmaları minnet ve teşekkür süren bir görüşme yapan Ball'un. girişilmiştir. Yalnız hapishane hüc lama kanununun 104. maddesinde köyüne yayıldığı bildirilmektedir. ni Yunan makamları açıklıyama le karşılamakıtadır. 1964 bütçesi bu temaslan hakkında resmî hiç resi gibi daracık ve her tarafı kazengin ve çok önemli bir bütçedir. bir açıklamada bulunulmamıştır. palı bir şekilde inşa edilen pasaAnayasaya aykın olarak konduğu Bu arada Akrotiri yakmlarındaki mışlardır. Ball Palamas ile görüşmesinden port kontrol odaları simdâden ten ileri sürülen tevkif ytetkisi veren tngiliz üssü yanında oturmakta Bu konuda dün yabancı gazete iBun c bütçeh n ile kalkınma plânınm k i i a | Bir Yd. Sb. doktorun Ağçalı köyünde petrol = hükmün kaldınlması, «însanlık ocilerle bir basın toplantısı yapan i y» Siriyoruz. Bütçe hizj sonra basm mensuplanna, «Konuş kide uğramakta ve Hava Alanınolan tngiliz aileleri, iki mil uzakn u r u n a başliyor E aykm» diye vasıflandm lannda şiddetli çarpışmalann de polis kumandam Mahmut Şevket m e t l " v e C o k kıymetli yatır.m mamu Kıbrıs meselesinin bütün da çalışanlar buralarını meşhur (l a r l = ayağı mayın tarlasın"" lan ölüm cezasının terkedilmesi vam ettiği sırada evlerine kapan ilginç cevaplar vermiştir Basm öngormektedir. Bütçe demok yonleri bakımından çok faydalı ol «Singsing» hapishanesi tecrit otskendernn, 10 (Güney llleri E öngörülmekteydi. ratik dalanna benzetmektediırler. Uçakmensupları poli S kumandanına, , rejimde plâna müstenit kal: du. demiştir. mış bulunmaktadırlar. da parçalandı Merkez Bürosn Telekı) = Toprak reformu konusunda da k l m a Yunan alayı mensuplannın Kıbns " y ıstıkrar içinde bir mali j R e s r a î b i r Y unan kaynagı, iki tan inip pasaport ve gutmrük konÜsse çok yakın mesafede iki caollt ka a Arsuz bucağının Ağçalı köyün Ş parti görüşü etraflı olarak açıktslâhiye, I I (Güney İUeri Rumlan iîe müşterek hareket e: P » y 'f *eye getıren kıymetli! d jp] O mafın eenis bir görüş teati trolü için salona giren turistlerin üş teatide yeniden petrol aramalanna S lanıyor, 500 dönümden fazla arazi mia arasında kanlı çarpışmalar Merkeı Bürosu Teleks) bu odalabir belged.r. Bunun uygulanması tam kar,.s»• b u I u n d u ğ u n u v e o z e I l i k l e devam ederken üste bulunan tngi dip etmediği sorusuna, Mahmut bir belged.r Bunun u g l a n m a s s i n d e başlanacaktır. Erzinde bulu Ş nin dağıtılacağı ifade ediliyordu. nn teşkıl ettıgı Sınır boyunda avlanmaya çıda «utanç» havatında eelisme M a k a r ı o s u n lizler silâh seslerinl işitmektedir Sevket «Noel gecesi benim eşim. olmadan duvarına benzetilmektjedir. Velhanan yabancı bir şirkete men Program üzerinde söz alan haa l £* cal.lS? m a kan bir askeri yedek subay Bu herhangi bir karar ahnamıyacağını î ma^ ler. kızım ve tonınumu kumsaldan asup ekipler bugünlerde Ağça = tipler, geniş izahlaırda bulunmuş l doktorun ayağı, mayınlar tabütçenin uygulanması aynca önem kabul ettiğini belirtmekle yetin sıl Terminal binasınd* yapılan bu Episkopi, Eimi ve Kandou köy lıp götüren ve beş gün tutan Yu li bir merhaledir. Planlı kalkınma, değişiklik simdiden bir cok tenlıda tesviye işine başlıyacak, H lardır. Bu arada proğramı hazırrafından parçalanmıştır. miştir. leri atom bombardıman uçakları nan subaylan idi. Bunu bıliyokidlere uğraznaktadır. 5 Topçu taburu yedek teğmenbilâhare de sondaj yapılacak E layan ilim adamlan da konuşmuş başından itibaren her safhasında nın üssü olan Akrotiri'ye çok yakın ı rum» demiştir. Bu arada Mahmut Ball durumu Türk Hükümeti ile milletçe ve devletin bütün teşkiE lardır. lerinden Dr. Cahit Evliya, av tır. Inşaatın kontrol mfihendisliğini bir me'afede bulunmaktadırlar. ! Şevket yabancı basın mensupları lâtınca yeni bir zihniyete ihtiyaç salı günü müzakere edecektir. YuyÜZİİnÜ S | Daha sonra parti proğramı oya S lanırken yanhşhkla mayın tki köy daha sarıldı na, üç Yunanlı yakalanınca ilginin gösteren bir devirdir. Plânın ha nan ve Türk Hükümeti ile muta yapan Y. In. MürH;ndisi Işık Üçer . , , • konmoş ve alkışlarSa kabul edil Arpahktan sonra gece gelen ha 'arla^ına girmiş, ansızın patarttığmı halbuki Rumların elinde zırl'.k devresini geçirdik. İlk yıllar bık kalındıktan sonra, teklifin ni ise tadilâtın 1 maot tarihine kadar ZZ lıyan bir mayın doktorun aberlere göre Merbeşe ve Arço köy 150 den fazla esir Türk bulundu kalkınma plânının güç yıllarıdır. haî şeklini alarak Kıbnslı Türk ve biteceğini ve bînanm eskisiyle kezzapla yaktı Ejmiştir. ~ yağını parçalamıştır. Ağır yaleri silâhlı Rum çetecileri tara ğunu ve bunlara da aynı ilgiyi Denge içinde bulunan bir bütçeyi Rum cemaatlerinin liderlerine ve mukayese kabul edilmiyecek bir Adana 10, (Güney llleri Mer 5 S ralı olan yedek teğmen askeri genişlik ve güzftllige kavuşacağıCHPfından sanlmıştır. înçilizler bura göstermelerini istemiş, muhabirler tahakkuk ettirmek büyük fedakâr recektir. keı Bürosn . Teleks) Şehri E m ve yolcnlarsn rabat rahat işleS hastaneye kaldınlmıştır. Baştarafı 1 taci sahifede ya zırhlı arabalan göndermişlerse buna cevap vermemişlerdir. mizde Hüseyin Yücel adın ZZ Ball'un, bunun için Ankaradan lıklara ve Türkiye Büyük Millet kitlelerine daba başanlı ve verim de henüz bir haber ahnamamıştır. Bir Rum gazetesi ise bu basın Meclisi tarafmdan gösterilecek an sonra özel askeri uçağı ile Lefko rini görüp dolaışabileceğini bildirdaki bir şahıs, 3 yıldır ayrı s | Kömürden miştir. KontroL mühendisinin ifatoplantısına giden yabancı muha layış ve gayretle temin olunacak şeye gitmesi de muhtemeldir. yaşamakta olduğu karısının E li bir şekilde ulaştırılması, plân Durum çok kritiktir. birleri açıkça tehdit etmiştir. tır. Bütün bu verimli çahşmalar Ball'nn gezisi ve Atina çevreleri desine göre çekilen duvar sayesinyüzüne çarşı ortasında kezzap s ve program dahilinde memleketin kezzap Yskalanan Ynnan askerleri = zehirlendiler yüzüne çarşı ortasında Rnm kadmları »ilâhlanıyor ortaya çıktığı zaman 1964 bütçesi Genellikle iyi haber alan sağcı de gümrük konrtrolü yapılan yolcuserbest bırakıldı dökmüştür. Gözü ve yüzü ya E n e ' e k i l d e kalkınabileceği ve C. E Gaziantep, 10 (Güney 11leri Rum gazeteler, iiğer bir yayın nin ne kadar verimli bir çalışma «Messimerini» gazetesine göre, A ların kirli çaroaşırlan ve kadınlaH P Dün öğleden sonra üzerlerinde nan Hayriye Yücel, hastaneye = ! olarak gerek milH ve gerekse = Merkez Bürosn . Teleks) Pandelidis'in devri açtığı anlaşılacaktır. 1964 merika Dışişleri Bakan Yardımcı| rın tahrik edici esyalan transit E üzerinde aran E^ a h a l l l alanda görevîeri, üzerinde sivil elbise kama, ve silâh nakli lannda Lefkoşede kaldınlmıştır. Hüseyin E ^ a h a l l l alanda toprak reformunun görevîeri yolcular Uraöndan görülmiyecek Ş Kömür zehirlenmesinden koŞjjdurulmuş ve ne dair özel vesika olduğu halde katıldığı bir toplantıda kutsal tu bütçesi verimli ve vatandaşı mem si George Ball'un Atina ve Anka ve bu arada tavanlarm basık gömaktadır. = maya giren 3 kardeşten biri öl T\ • • Siçıkması için destekleme karan Türlt mahallesinde yakalanan Yu gaya Rum kadınlarının da katıl nun edici çalışma devri açmakta radaki görevi, Kıbrıs buhranına, rünmeleri malızuru de giderilmişZ müştür. D e n ı z e u ç a n v ı n ç par E j a l l m m , v e K ö v Bakani,ğımn ku nan alayımn bir astsubay ve iki malarımn kararlaştınldığım yaz dır. Uygulanmasında da sizlerin Birleşmiş Milletlere müracaat et tir. Bu duvarlar Kütahya çinile~ Şehrimizin Yavuzlar mahalmaktadır. Buna sebep olarak da uyarmanıza ihtiyacımız olacaktır.» meden bir hâl çaresi bulmaya çaÇ3 p a r c a V u k a n v a ~ rulması memnunlukla karşılanmış çavuşu gece geç vakit serbest bı Arpalık köyü çarpışmalan sırasın Cumhuriyet Senatosunca kabul riyle dekore edilecektir. Aynca Ş iesinde oturan Ayşe özkaytan, rakılmışlardır. lışmaktır. salonun bir kenarında da «Şark Ş tandırda mangal kömürü yakÇlkanlacak E| Toplantıda Kıbns konusuna de Bu sabahki Rum gazeteleri hâ da bir Türk kizının elinde silâhla edilen 13 küsur milyarhk 1964 ~ mış, kömürün zehiri geçmemevzide alınmış ve yabancı gaze Bütçe Kanunu Tasarısının müza Yunan siyasi çevrelerine göre, kösesi» y»pıl»caktır. . . E Sinilerek hükümetin bu sahadaki diseyi örtbas etmek çabası içindet S den çocukları buraya yatırl.kenderuıı. 10 (Guney lller, ş j p o U t l k , B t a s v i p e d a m i ş d â v a m n dirler. Gazeteler DU ÜÇ askerin telerde çıkan resmi gösterilmek keresine önümüzdeki günler içinde Atina Hükümeti, kendi hesabına, S mıştır. Biraz sonra zehirlene Merkeı Burosn Telek.) tedir. Natnus ve şerefini korumak Millet Meclisinde başlanacak ve tngiliz Amerikan plânını kabule :herhan b i r p t i n i n d Ü ! 3 0 m i l Kahve ucuzluyor Ş rek komaya giren 4 yaşında Geçenlerde şıddetlı ruzgar se = yonun g idâvası a r olduğu e g belirtilerek bandocu olduklarını ve müzik âle için kardeşleri ile omuz omuza j mart ayı başında kanunlaşmış hazırdır. Fakat, bilhassa Kruçefin sey bilme= ki Hüseyin, 7 yaşmdaki Fatbebiyle yeni iskelede bulunan S daima soydaşlarımızın yanında o ti çalmaktan başka 7 şubatta Kıbns hakkında verdiği Baştsnafı 1 İnei raktfede çarpışan Türk kizının bu hareke ] olacaktır. = ma, 10 yaşmdaki Vakkas, Dev 80 tonluk tahmil tahliye vinci E lunacağı bir kere daha belirtilmiş diklerini ve hattâ adaya son detini bir fantezi havası içinde ka Senato 18 şubat salı gününe ka demeçten sonra. Makarios'un aynı 'durumuna tentas eden Gümrük r e ğiştirme birliği ile gslmis oldukS let Hastanesine kaldmlmışdenize uçmuştu. Bu vincin çı ~ tir. durumu tskınacağından şüphe et rTekel Bakanı, piyasanın açıhsı bul eden Rum kızlan şimdi de teş dar çalışmalanna ara vermiştir. larını iddia etmektedirler. 5 lardır. Bunlardan Hüseyin ölkarılması için dalgıç indirile E mektedir. kilâtlanmak çabası içindedirler. lüzerinden döct gün geçtiği halde Ç müştür. Diğerleri ise hâlen ko cek ve bazı parçalan sökülüp Ş Tflrklerin Adaya pelmemeleri George Ball'un, Atina ve Anka 'ureticilerin cüindeki tütünün %70 Nurcular Senatörler E madadır. yukanya öyle alınacaktır. için viıe verilmemesi isteniyor inin satılmış olduğunu, geri kalaAmerika Kıbrıs için Baştarafı 1 inei sahifede Baştarafı 1 inci sahifede ra görüşmelerinden sonra, LefkorıiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiDiıııııııııııır: şehrimize dönerken, plâk çaldığı Bir habere göre Rum Bakanlar şe'ye gitmeye karar vermesi aynı nınm da en çok bir haftaya kadar Baştarafı 1 inci sahifede jj bugünkü toplantılannda, K.brıs • »««torler. karma kormsyon taraçevrelerde muhtemel görülmekte satılacağını, fiatların kaliteye göiçin şoförle kavga eden iki Nurcu da, Amerikanın Kıbrısın siile Türkiye aras.ndaki vize anlaş1 f ı n d a o n ^azırlanan bütçe tasar.sı ve şöyle denilmektedir: Filhakika, re 1314 lira arasında değiştiğinl adalete verilmiştir. yasi geleceğinin nasıl olacanln masm. gözden geçireceklerdir. Bil , Senatonun tekhfmi nazara al George Ball, ancak Türk ve Yunan laçıklamıstır. Otobüsün pikabında plâk çalan ğı veya ne şekil alacağı hudirildiüne göre Türklerin adaya ^ a k s t " n Senatoya getirildiğini bu Hükümetlerinin tam muvafakatisuslannda hiçbir ön karara şoföre «bu gâvurluktur» diye müKomşu ülkclerin bizden daha ogelişleri kontrol altına alınacak ™™™un h u k u k l l k e l e r i n e aykın ni aldıktan sonradır ki, Makarios'a sahip olmadığı ifade edilmişdahale eden 7 8 kişilik Nurcu cuza tütün yetiştirdüklerinl de ifave bu konuda herkese vize verili o l d u § u n u . «asen Cumhuriyet Se müracaatla kendisinden, siyasetini de eden Mehmet Ytceler, bundaa g r u u n d a n P Mustafa Ramazanoğlu % tir. BaşUrafı 1 inci sahifede bu kanunun basarı sağlamadıgı bu kanunun başarı sağlamadıgı m ç y 1 Dışişleri Bakanhğının açık j memesiiçm Ankaraya t»lımat ve1 natosunun Millet Meclisinden ay ilgili diğer hükürrretlerin siyasetî böyl* Türkiyenin de tütün politiBu maddede sayılan belgelerden şeklindeki iddialan cevaplandıra l l e Mustafa Sürücünün davranışrilecektir. Bilindiği gibi Kıbnsın i rı olarak bir bütçesi olmasınm, ge ne göre ayarlamasını isteyeocktir. 'kasmda, daha ucuıa mal edilen laması, Müsteşar George Ball' lan, şoför ve diğer yolcular tara j bir kısmının tanm arazisiyle hiç rak şöyle konuşmuştur: Türkiye Büyük Elçisi Mehmet Er rektiğini ileri sürmüşler ve taun Ingiliz resmî şahısları ile kaliteli tütün yetustirme amacını fından hoş karşılanmamıştır. Bu i Harriman'ın konnşması bir ilgisj yoktur. Bu cümleden ola. tuğruloğlu Türktür. Kipros gaze san karma komisyona iade edilgörüşmeler yapmak üzere güdeceğini sözlerine eklemiştir. «Çiftçiyi topraklandırma kanu: n u n üzerine otobüste kavga çıkrak (Muhasebatı Atika kayıtlannı) Bu arada Birleşik Amerika Dış Bunu sağlamak için, kurulmuş bir tesi bu konuda «Düşmanlanmıza miştir. Londraya hareketinden sonbaşta söyliyebiliriz. Bilindiği üzere nu sadece bir tek kanun olarak \ m l ş v e o tobüs Maraşa gelince şo ' karşı bunu yapmak zamanı gelmiş ' ö t e yandan TJ3.M.M. nin bütçe işleri Bakan Yardımcısı Averall ekipin Egede tütün ekim alanlara yer almıştır. sırf gediklere ait olan bu kayıtlar getirilmemiştir. Bu kanun tanm jf ö r doğruca çarşı karakolunun ö '• sinin karma komisyona iade edi Harriman CB S. Televizyonunda nnı tesbit ettiğini, tütün ekimiDışişleri Bakanhğının Kıbtir» demektedir. sal reform için bir takım kanun nünde durarak durumu polise ihşehirlere mahsus olup köylerle il, lerek tekrar görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada Amerikan Bir nin aile tanmı haline getirilecerıs konusundaki açıklaması Gazeteler, Türkleri imha için gisi olmadığı bilinen bir gerçektir. lar dizisinin ilk kanunu idi. İkinci bar etmiştir. liklerinin «Kıbnshlar da dahil ol ğini, Türk tütününün yabancı tübaşlıca şu hususları ihtiva et I teşvikte bnlunuyorlar Senatoda Maliye bütçesinin müzaŞehir içinde, mülk sahibinin hak. kanun, arazinin dağıtımmı, üçün Yapılan arama sonunda, adlan mak üzere herkes tarafmdan dâ tünlere göre tağliğa daha az zamektedir : Bir diğer Rum gazete, Arpalık kerelerine başlanmış olması ilgilikını almış olan gediklerin 75 döcüsü arazinin tapulaştırılmasını. geçen iki Nurcunun bavullarında «Amerikan Hükümetinin tan sonra Gaziveren köyünün de ba lerin ifadesine göre usulsüz sayıl vet edilmediği takdirde» Kıbrısa rarlı olduğunun bilimsel makalenümü aşacağı tasavvur olunabilir dördüncüsü su işletmeciliği. bejin satılması yasak edilen risaleler bu lerle Ortak Pazar üyesi devletlere Kıbrıstaki duruma karşı tusılarak Türklerin buradan kaçml maktadır. Çünkü yetkililerin ifa gitmiyeceğini söylemiştir. mi? Şehir arazisinin dağıtılmasının cisi ortakçılığın kaldınlmasını, al lunmuş ve her ikisi de adalete te>s tumunu aksettirmenin tam malanm ve köyün tahrip edilme, d e l e r i n e g ö r e > m a s r a f bütçelerinin Başkan Johnson'un, Başpiskopos ve Amerikaya duyurulacağını söyfakir köylünün topraklandınlma. tıncısı ise diğer tanmsal tedbitle üm edilmiştir. zamanıdır. 1960 yıhnda Amesini açıkça yazmaktadır. Buna se g ö r ü ş ü I ü p k a b u l e dilmesinden son Makarios'un öne sürdüğü itiraz liyen Bakan, daha sonra, gümrüksiyle ilgisi var mıdır? ri öngören kanunlardı. Eğer, bu rika, Kıbrısın bağımsızhğını bep olarak da Gaziveren koylulelar yüzünden Kıbrısa Amerikan teki malların çogı*ıun çeküemiyeA.P.1iIer p r a g e l i r b b ü t ç es si in ni inn ü t ç e m m üzz a k e r e s i n e ü a memnuniyetle kabul etmişti. 2 Evkaf idarelerinden tapuya | >»">unlar 19 V 1 önce > k l Birlikleri gönderme karanndan cek durumda bulundugunu ifade rinin civardaki yolları barıkatlar b a ş l a n m a s ı g e r e k m e k t e d i r . etmiştir. Bakanm belirttiğine göO tarihten bu yana Kıbrıs Baştarafı 1 inci sahifede devredilmemiş tasarnıf vesikaları, • olsaydı, bugün tanm alanında rast vazgeçeceği yolunda diplomatik la keNmeleri gösterilmektedir Ga ; re, hâlen karma komisyonda buile yakın ve samimî münasesahıslara hiç bir hususi mülkiyet j lanan ve ortaçağ felsefesine daya müzakeresine devam edilmiştir. çevrelerde çeşitli söylentiler do lunan bir kanunun çıkmasından ziveren köylülerin volları kesmebetlerine devam etmiştir. Bu sırada 5 AP li milletvekili j hakkı bahşetmez. Vakıf mallarda'nan bir tanm kalmazdı. laştığı sırada bu hususu açıkla sonra usulsüz olarak gümrüklere Kıbrıstaki iki camia arasın ı leri sebebiyle Amorfa ve Kiçera ayağa kalkarak salonda çoğunluı Kıbnslı temsilciler yan Harriman «Amerikan birlikle getirilen mallara el konularak saBaşkanı adlı Rum köylerinin ırtıbatı kedaki problemleri halletmek ğun kalmadığını ileri sürmüş yok. rinin Kıbrısa gönderilmesine kaRecai Seçkin, içtihat ve mevzuat lama istemişlerdir. AP lilerin bu | silmiş ve buraya gitmek istiyen üzere gösterilen gayretleri il Baştarafı 1 nci sahifede rar verildiği takdirde, gönderile tılacaktır. Istisnaî vakıflarda ise Fatihlere yönünden toprak reformu, Yarişçi , davranıslarına devam e t m e l e r i j | gi ve anlay.şla takip etmiş ft m e m i vee r öğrencilere b evlerine dönerumu gözden geçirmişler ve ait olanlara el konulmuş olduğun. d i r B u 5 e p I e b u y o l Bl ••''" Türk Hükümetinin bundan tir. dan geriye kalan dört vakfın mal gıtay Daire Başkanlarından Feri CHP sıralarından protestolarla kar üzerinde bulunan Rum dun Müderrisoğlu ise toprak re şılanmış ve Turhan Feyzioğlu başsonraki tutumumı öğrenmişKıbnsın bağımsızhk, top f| açlık tehlikesi ile karşı karşıya ları, tekke ve zaviyelerin seddine lerdir. rak bütünlüğü ve emniyeti ait kanunla hazineye intikal etmiş. formunun hukukî yönü üzerinde kana sert bir şekilde «Meclisin bu kalmışlardır. Gaziveren köyü en Kıbnslı Türk liderler daha tir. Bu kanunun değiştirilemiyece durmuşlar, Adalet Bakanı Sedat duruma düşmemesi için çaba sarfj Kıbns Hükümetinin mesulikuvvetli Türk köylerinden biri oğı de Anayasa'da tasrih olunmuş. Çumralı da konuyu medenî ka ediyoruz. Sizden de bunu beklisonra da Dışişleri Bakanlığı yeti altındadır. Bu hususlar, lup barikatlar, Rumların bazı yer tur.» yoruz» demiştir. Genel Sekreteri Büyükelçi Yunanistan, Türkiye ve Innun çerçevesinden ele almıstır. lerin yollannı kesmeleri üzerine Fuat Bayramoğlunu ziyaretBu birleşimde bir hayli usul targiltere tarafmdan garanti almukabil bir tedbir olarnk konulEn sonra da Tarım Bakanı Turan tışması yapan Başkan Vekili Mek. Toprak Refonnn Semineri le saat 13.30 a kadar yanında tına ahnmışlardır. Ocak ayınmuştur. Rumlann kovduitları baŞahin Toprak Reformu Kanun ta ki Keskin, yoklama yaptırdıktan kalmışlar ve ondan da olayda, Kıbrıs Hükümetine menAnkara, ıo (CnmhurivetTeleks) rikatlar kaldınlmadığı takdirde sarısımn ana hatlan ve bu tasarı ; sonra birleşime yarım saat ara ların bugünkü şekli hakkınsup resmi şahıslar ile üç ga Ziraat Mühendisleri Odası tayollan açmıyacakları ifade olunnın getirilmesindeki ekonomik ve vermiş, ikinci toplantıda da çoğunda bilgi almışlardır. rantör kuvvet, Amerikanın, rafmdan düzenlenen «toprak remsktadır. halli güç bir durum arzeden sosyal nedenler; anlatmış ve bu luk bulunmadığından yann saat Daha sonra saat 16 da Büformu» setninerinde konuşan haDört Türk yoldan çevrilip Kıbrıs konusunda daha faal yük Millet Meclisine gelen tipler, genellikle toprak reformu arada toprak dağılımındaki denge 15.00 de toplanmak üzere birleşimi tevkif edildi bir rol oynaması hususundakapamıştır. Kıbnslı liderler, Ismet Ijıönü nun iktisadî kalkmmanın ön şartı sizliğe işaretle «Büyük toprak saDün öğleden sonra Lefkoşeden ki arzularını belirtmişlerdir. tarafmdan kabul edilmişlerolduğunu söylemişler ve bundan hiplerinin sosyal baskılanna son Şirketimiz Ortaklar Genel Kurulu Ticaret Kanunu ve Ana Ameride'ye otobüsle gitmekte oBuna cevap olarak, Amerika dir. Başbakan ile de bir «üGenç millîler •kaçınılmaz bir sonuç» olarak bah vermek gerekir. Aynca topraksız Sözleşmenin ilgili hükümlerine tevfikan aşağıdaki gündemde sulhçu çarelerin yaratılması ,( lan dört Türkün yolları kesilmiş, re görüşen Kıbnslı liderlerköylünün de tedirginliğini önlemek Baştarafı SPOR sahifesinde setmişlerdir. yazılı hususları müzakere ve gereken kararları Htihaz etmek için yollar araştıracağını ve ve şoför Ali Susmaz ve yolcularden Rauf Denktaş, mütaakışarttır» demiştir. Romanya takımına karşı takımuzun vâdeli bir hal çaresi dan Hasan Hüseyin, Nazire Musüzere 27 Mart 1964 tarihine müsadif Cuma günü saat 14.00 te ben basm mensuplannın soİlk konuşmayı vapan Prof Re^ da değişikliğin forvette yapılması için bir mekanizmanın yaratafa ve Hulu<i Şerif Rum polisler rulannı cevaplandırarak ezFındıklı Salıpazarı Dursun Han kat 5 te ndiyen toplanacaktır. şat Aktan, toprai pformunun ebeklenmektedir. Müdafaa aynen tılmasına yardım edeceğini cümle şöyle demiştir : tarafmdan ahnıp götürülmüşlersaslan üzerinde durmuş, sadece Toplantıya iştirak edecek ortaklarımızm toplantıdan bir çıkacaktır. tstanbuldan beklenen söylemiştir. dir. ALTIN FİATLARI «Temaslar yaptık; Bakan, kamu topraklannın d.îgnıJmasının hafta evvel hisse senetlerini şirket merkezine tevdi ile giriş Raşit ve Kâmil geldiği takdirde Genel Sekreter ve Başbakan Bundan başka, Amerika yeterli olmadığını. özel topraklara 10.2.1964 kartı almalan ilân olunur. bu oyuncular forvette yer alacakile görüştük. Temaslarımız Kıbrısta sulh ve düzen sağlıda başvurulmasını ? eniş toprak 96209640 Cumhuriyet Yücesoy Bilânço, toplantıdan on beş gün evvel bissedarlann emrinlardır. dan memnunuz. Bu konuda yacak olan milletlerarası bir sahiplerinin yanında topraksız ki1380013900 Reşat (Baştarafı 1 inci Sahifede) dedir. Saygılanmızda fazla bir şey söylemek doğRÜMENLER GELDİLER kuvvetin tesisi hususundaki şılerin çoğunlukta olmasınm, top1060010700 Hamit ru olmaz. Bize değişiklik resYarınki maç için dün trenle şehteklifin müzakerelerine de iş Hatipler, özellikle Başkanvekilini lumsal yapıda tepkilere yol aça9500.9550 Aziz usüle aykın hareket etmekle suçmen bildirilmedi. Eğer görüşrimize gelen Rumen genç millî tatirak etmiştir. Bu müzakereKORUMA cağını belirttikten sonra arazi ta; 93009400 Napolyon lamışlardır. Bu görüşmelerden lerde değişiklik varsa bize kım kafilesi akşam 18 de uçakla ler halen devam etmektedir pulaştınlması. kooperatifleşme. j 24 Ayar külçe 14261429 sonra, Başkanhk Divanı karannın TARIM İLAÇLARI A. Ş. resmen bildirilir, o zaman Adanaya gitmiştir. Rumen genç taAmerika şu hususu katî sukamulaştırmada deger gibi hususoya konulmamasmı isteyen ve aydüşüncelerimizi söyleriz. Hakım kafilesi başkanı ve futbolcurette belirtmek istemektedir lara deginmis ve «Toprak reformu rı ayn olmak üzere Osman Şalihazırdaki durum bizim için lar, birisi Mersinde, diğeri Antalki, Kıbrıs meselesinin halli kaçınılmaz bir zaruret haline gelG ÜN D E M : hinoğlu, ve Nevzat Şener, Sabahat büyük endişe kaynağıdır. Hüyada olmak üzere yapacaklan iki için geliştirilecek nihai hal miştir. Aynı zamanda iktisadi kal 1) 1963 yıhna ait Yönetim Kuruln ve Murakıplar raponınnn tin Savacı, Ahmet Tahtakılıç, Cekümet görüşü ile bir fikir aykarşılaşmadan da ümitli oldukları yolları veya verilecek şekilkınmanın bir ön sartıdır. Türkiyeokunması, vat Yalçın, Osman Avcı'nın verdik nlığımız vardır diyemeyiz. nı belirtmekte, fakat 1962 de Roler için hiçbir ön karara sade tanmsal reform Scilen vapılma TÜLtN KIZILTAN leri önergeler oylanmış, Konya 2) 31.12.1963 bilânço, kâr ve zarar hesaplarınm kabulü ve teÇıkacak kuvvetlerin Birleşmanyada yapılan Genç Takımlar hip değildir veya taraf tutlıdır Bu reform, toprak reformuİle milletvekili Sait Sina Yücesoy'un miş Milletlerin emri altında Şampiyonasmda Avrupa dördüncümettüün tevzi sekline dair karar ittihazı, mamaktadır. Aynı zamanda, na dayanmahdır. Önce bünye de28.1.1964 tarihli 42 nci birleşimde olmasını istemiyoruz. KıbrısYüksek Mimar sü olan Türk genç takımından çe3) Yönetim kurulu üyeleriyle murakıplann ibrası, şimdiki durum için tatbik egişikligi, yani toprak reformu yayapmış olduğu konuşma dolayıta durum çok kritiktir. Zecri kindiklerini ifade etmektedirler. dilecek aranjmanlarda hiçbir ORHAN GÜNER 4) Müddeti biten İdare Heyeti âzalan yerine secim yapılması pılmah sonra diğer tanmsal ted tedbir şarttır. Acele tedbir dogmatik görüşe ve bu aran; (( siyle İçtüzüğün 187 nci maddesiEvlendiler. ve murakıplann secimi, birler alınmalıdır» demiştir. almmazsa, Türk cemaatinin nin üçüncü fıkrası uyarınca takmanlann Birleşmiş Milletler 10/2/1964 tstanbul 5) 1964 yıh için İdare Meclisi hakkı huzurlan ile Murakrp ücdurumu çok vahim olacakile olan münasebetlerinde ' bih cezası ile tecziyesinin ve bu OLÜM Devlet Plânlama Teşkilâtı uzretlerinin tayini, tır.» bir fikre sahip değildir. Ame ı hususun Genel Kurulun onayma Cumhuriyet 1588 manlarından Faruk Erdem ise, top Bedriye Sağ'ın sevgili eşi, 6) Şirketin ortaklan ile i§ yapabilmesi için karar ittihazı, sunulmasımn uygun olduğuna darika yalnız Kıbrıs halkının öte yandan Dışişleri Barak reformunun sosyal yönünü eMelek Erşen. Emel Erkmen ir Başkanhk Divanı kararı 115 e 7) Hissedarlann yapacaklan tekliflerin müzakeresi ve karara refahını temin edscek uzun kanhğı ilgilileri ve sözcüleri le almış ve kanunun halka benimve Yıldız Sağ'ın biricik babavâdeli problemlerin âcil hal I karşı 155 oy ile red edilmiştir. baglânması. ise, Amerika ve Ingiltereye settirilmesi ve desteklenmesi için ları, Avukat Faruk Erşen ve ACI KAYIP line alâka duymaktadır.» dün verilen cevabımız üzeriBöylelikle Sait Sina Yücesoy'un bazı tedbirlerin ahnmasına işaretY. Mimar Lemi Erkmen'in ne müzakereler olacağını bil ı yaptığı konuşma, cezasız kalmıştır. Tirebolu eşrafından Zehra le «iktisaden geri kalmış bazı kayınpederi, Feyzullah ve Ali dirmişler ve cevabı bugün de Yüzbaşıoğlu'nun eşi, Kudret, Erşen'in çok sevgili dedeleri, memleketlerde konu şarkılarla açıklamamışlardır. Reklâmcılık 518/1582 Hikmet, Temel, Hafize, GülMeliha Atalıkoğlu'nun enişte. terennüm ve danslarla ifade edil sen'in babaları, Sırrı, Kemal, si, Esat Atalıkoğlu'nun bacamektedir. Aynca, din adamlarınHamdi Yüzbaşıoğullan'nın ve nağı, Lamia Tiğrel. Yurdanur dan ve imamlardan geniş yardım Müesser Dinçer'in kardeşleri ve Neclâ Atalıkoğlu'nun enişsağlanmaktadır» demiştir. Darüşşafaka mezunlanndan ve Cemiyetimiz idare heyeti âzateleri f MEHMET YAŞAR sından, Adana Ziraat Bankası eski Müdürlerinden vefakâr ve Konuyu tarih açısından inceliTASHİH İLÂNI X Bu işe ait ş.artname, Müessesemizin Beykozdaki Mer i YÜZBAŞIOĞLU çok kıymetli arkadaşımız yen Prof. Şevket Raşit Hatipoğlu Ziraat Bankası Etnekli kezinden veya Sirkecideki İrtibat Büromuzdan temin edile* ise, konunun Cumhuriyet başında Uzun zamandanberi duçar olAdana Şnbesi Müdürü cektir. Gazetemizin 9/2/1964 tarihli < * kamu topraklarının dağıtımı ve duğu hastalıktan kurtulamı2 Tekliflerin kapalı zarfla ve 18.2.1S64 çünü akşamına ^ A L İ S AĞ nüshasının 7. sahifesinin 5 • ' göçmenlerin verleştirilmesi şeklinyarak 10/2/1964 günü Hakkm kadar Müessesemizin Beykozdaki merkezine tevdii şarttır. ve 6. sütununda intişar eden • ' 10.2.1964 günü ebediyete intide düşünüldüğünü, ancak zaman rahmetine kavuşmuştur. Ce3 Müessesemiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dileIstanbul Emniyet Sandığı '' J 10 Şubat Pazartesi günü aramızdan ayrılmı§tır. Cenazesi, 11 nazesi 11/2/1964 bugün öğle la bu düşüncenin bir tanmsal rekal etmiştir. Merhumun cena. gayrimenkul satış ilânında, ( | Şubat (bugün) Şişli camii şerifinde kılınacak öğle namazını namazını mütaakıp Fatih caforma yerini bıraktıgını, ancak bu si 11^.1964 salı günü öğle naikinci açık arttırma 17/4/1964 '' J diğine yaptırmakta serbesttir. müteakıp Zincirlikuyudaki ebedî istirahatgâhına tevdi olunamiinden alınarak Feriköy iki gelişme arasında îçişleri Bamazını mütaakıp Şişli CamiÇarşamba günü olarak seh ' l aile kabristanına defnedileSÜME RBANK cağmı teessürle beyan eder, kıymetli arkadaşımıza Yüce kanhğı ile Sağlık Bakanhğının ven yazılmıştır. Doğrusunun |, inden kaldırılacaktır. Mevlâ cektir. zaman zaman toprak dağıtımı ile Mevlâ'dan rahmet, kederli aile efradına başsağlığı dileriz. •17/4/1964 Curr.a» olduğu tas , \ DERİ VE KUNDURA SANAYİİ MÜESSESESİ rahmet eyliye. Tüzbaşıoğlu ailesi uğraştığını belirtmiş ve konuyu DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ hihen ilân olunur. J| 1945 yıhnda çıkanlan «çiftçiyi top jraklandırma kanununa» getirmiş,. Cumhuriyet 1589 (Basm 15861572) (Basın: 2009) 1587 (Basın tashihi) Cumhuriyet 1586 İBayram yaklaştığı içini I güneyde kaçakçılık arttı i TİP Kongresinde parii programı dün ayRen kabul edildi Kıbrıs'ta çarptşma oluyoı Diploma yolsuzlnğu tahkikatı devam ediyor Âmerikah Nüsteşar Toprak reformu T KORUMA TARIM İLAÇLARI A.S. den Çok acı bir kayıp 5000 ADET kataloğ basiırılaeaktır. ALİ SAĞ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog