Bugünden 1930'a 5,427,456 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

11 Şubat 1964 » • • • • • » •» • •« • • • • • •• »• • » » » » » » »» » Hazirlıyan: Sadun CENKÇİ MUZI K Plâklar arasmda Yeni yıhn ilk haftasında programlara giren «La» Mama» kazandığı ılgiyi devam ettiriyor. Charles Aznavourun bu bestesi hâlâ sevilen şarkılar listesinin başında geliyor. İsabella lanetti. son günler de DiscJockey programların dan eksik oimıyan bir başka ı • sim. Bu pek genç, mavi goziu, kahverengi saçlı Italyan şarkı • cısını ilk defa (Domenica Sera" ıle tanımıştık. Aynı sanatçının yeni şarkısı (Non La Faro Maı Piu), îsabella'nın verimli bir yolda olduğunu ortaya kcymakta.. ttalyan müzik eleştıncılerı • ne göıe, îsabeila, bj tercpoda gıderse yakında Mina'yı bıle tahtmdan indirebihr. Avrupada salgın haünı a!an yeni bir dansın şarkısı, zenci AJberto Cortez lerden kurulu bir grupa isim (Sevilen bir isim) oldu: Les Surf... Yaşiarının toplamı 105 olan en küçüklen Rocky, en büyükleri Nicole oian Lory, Rocky, Davy ve Pat den teşekkul eden Les Surf grupunun en «evilen şarkılan • • (Ce Garcon). Şarkı Avrupadan • • • • • • • • • • • • • • • » • • • » • • • • • • • • • • • • • •• • • • | Şef Arthur Fiedler (solda) ve piyanist Minddru Katz (ortada) arkadaşımızla konuşurken... sonra bizde de beğeniliyor. Les Surf'ün yanısıra bu gun Gozlerirmz, çoktandır boyle bir • 15 GÜNDE BtR BEĞEx\İLİYOR ! :ever,erın ânılarından silınemiye enç klârınetist Aykut Doğan!f<ni Orkestramız içın de: Istenilelerde Avrupada pek sevilen bir şefı ve kulaklarımız bu çapta bir onceden hıç tanımadığı | r ı veriyor. İyi çalışma ile yetersız cek özelhkteydi. Şunu önce söy ;oy'un, şarkıcı da Patricia Carlı . Kiîa Cumartesi gecelerı yayınlanan İstanbul Radyosunun en ilgi çekiJ pıyanıstı arıyordu! Hem de on duzelebilir ve daha da lıyelim ki; Arthur Fiedler, her Galanta Danslart» eserindeki güç taraflar bir sanat geçmişine sahip şarprogramı (Ozel Program) 15 günde bir, müzikseverler tarafmdan* lara uygun eşlık yapan bir orkes yerae bir Arthur Fıedler. bir Min .solo partisyonunu iki gun içinde ilerliyebilir» dıyor. Ankaradakı kıcı. önceki günlerde ttalyanm ilgi ile izlenmekte vayınları şefi Bski Süha Edib* tra ile beraber... isteniieıı kıvamda hazırlaciığmı ha conserine sohst olarak katılan vsr San Remo kentinde yapılan oğlu'nun yönettiği programda bu hafta İlhan Feyman. Roberto L o * Tanınmış Amerikah orkestra *e Jru Katz da son yıllarda adını dün tuiatmak vetmez mi? .uozurnuz Suna Kan içın ise: «Bu yaya tanıtmış bir vırtuözdür. On1964 Müzık Şenliginde birinct ş e r i f Yüzbaşıoğlu orkestraları ile misafir sanatçı olarak d a j f> Arthur Fıedlerin yönettiği An lar için «parlâk başarı» demek o Arthur Fıedlere gelince: Yönet, viyolonistiniz müzıkalitesi, ölçusıı ranOı oldu Ancak, şarkıcımn şarkıcımn dığer J e a n Siegfried var. • kara Cumhurbaşkanhğı Senfoni Or İ 3 g a n u s t ü D l rs e v savılmaz! Faka: tiği A. Dvorak'ın «4. Senfoni» sı stili ile beni hayran bıraktı» parçalan arasmda en sevilen.. • k e 5 trasının. virtüoz piyanist Min b u i c I u ..anatcılara mükemmel Çaykovskı'nin «1 Piyano konçer dedi. P ler; (Demaın Tu Te Maries), * GUR HİLTON'DA ÇALIŞACAUC ! ^ İdru K t ile b r, , e s h mz e : ^"vâpan az , lk e n ıd S Ü S tosu» ve Zoltan Kodaly'nın «Galar Bukreslı ve şımdi tsraelli piya. ( L a ı n o u r en C a ş e ) , ( L a Decour 1,1 t T. ı 11 • .• J • • ,„ . . . . . . 4r erdiği konser, uzun süre . müzik. . . . « . . . \ fonı Orkestramızın parlak başarı ta Dansları» nda gözlerimızi «ba nist Mındru Katz ise bıze, büyuk verte) ve (Le Roiseau et la Ri .. î ° * . l u k Ital Van ™ ^ r k u a r «oybyer* ısım yapan Kanat Gur. o n u # sını, anlayışlı dınleyıci kutlemizin get» me ve gonlümüzü eserlere per vırtooziardan dınlediğımiz tarzda muzdekı mevsim Hıltonda çalışacak, Şarkıcı halen topluluğu ile • v i e r e ) âdeta kutlaması gerekir. Bu sebep rinlediğıni sö'vlemekle yetinelim Oir «Çaykovski konsertosu» dınle! • Memleketimizde (Un Dia Del Ankarada.. le once orkestramızdan tum olark Ve unlü şefın, konuşmasında bazı tı: Dınamik ve pınl pırıl bır «tuSol) la isim yapmış Alberto MÜFİT KİPER GAR'DA söz açarak cnu övmek borcumuz "oıularımıza verdığı cevapîan kı şe». Hem duşundüıucu, hem «tekCorter'in iki yeni şark,,. var; K , p e r O rkestrasını yeniledikten sonra Ankara Gar Gazi* dur. nik» bir çalış. Hız bakımından ünaca ozetliyelim: M ü f n (Porche) ve (Un Cigarillo) İs Bırkaç yıl öncesine kadar bu <ie «Klâsık eserlerın hafıf muzik !u Horowıtz'e yaklaşan bir yonu nosuyla anlaştı. Değerli trompetist ve arkadaşları baharda dışarı gi • panyol şarkıcımn her iki rece olgun seviyeye erişmerliğini c ranjmanları biçimıne sokuima • var! Mındru Katz içın «Kafasını, decekler. Ancak neresi olduğu şimdilık belii değil. UI) kumpanyası (Hispovox) izledığimiz «yayh sazlar» srupunun nna karşi değil. Bach'ın nıuzığin • ellerim ve kalbinı birleşîııen pı • md. Luis Calvo'nun açıklama üzellikle «konsertmaıs' degerli ten «Boogie Woogıe. ye kadar, iyi yanist. dıyebiliriz. Haçaturyan'dan sına göre, Ocak ayının en faz«Toccatta» da vırtüozluk vıyolonıst Sedat Edız 1. çellist ralınmak şartıyie her müzik sevi. çaldığı la satan 45 likleri... Nusret Kayar'ın de«teğinae diğer l'r» dıyor. Hattâ kendisinın Robert gücunü açığa serdi... Konuşmamı?Sehrimizde bulunan Jean Siçok iyi. Zat^n '.anınnıış elemanlarımızla bırlikte Mc Bride'dan yönettiği «Swing da: •Dinleyıciniz egfried, bu günlerde «Kara • yoktur. vetin bir merhaleyi aşrr.ış oîdıık Stuff» adlı orkestrn eserinı unut • dunyada kötü dınleyıci Treni» Odeon adına franstzca t İDİL BİRET !arı goze çarptı: Uygun ve ölçü namış! Bir Amerikan müziği, da Dinleyicinin kütle halınde tepkısi plâğa dolaurmakla meşgul. Terü (batonne) bir teknikle ulaştık ha doğrusu bir «Amerikan ritmt» riaima doğrudur. Kültür ve mizaçsinde ise «Bir Gül Nihal» var. • İSTANBULDA İKİ arı «denge» ve «sonorite» mükenv clduğuna inanıyor: Coopland, M. ları ne kadar farklı olsa da. bır bu 45 liğin. Aynı şirketin Beatnel. Sonra, nefesli sazlar da geri fJould, S. Barber, Mac Dovvel, Roy sonuta varılır» demiştir. Alkışlat RESİTAL VERECEK les'dan yayınladığı plâklardan .almamış. Ünlu şef Arthur Fied Harris, Bernstein gibi bestecileri rın gosterdigi gibi! «She Loves You» en güzeli. ler'in bize caerek belirttiği gibi. beğeniyor. Cumhurbaşkanhğı Sen Selmi ANDAK Uluslarsrası un salmış piyano vırtuozumuz Idıl Bıret şehrimıze /^ •* gelerek iki resıtal verecektir. Müzısyeler içın ender ele geçen bu fırsatlardan bırincısı, 1 Şubatta 4 Robert Kolej konser salonunda verilecek ve piyanist şu eserlerı çalacaktır: Bach «1. No. lu Partita», Schubert «Op. 42 La minor Sonat>, Rahmaninnf «Prelüdler». Anton Bu mevsimin en iyi kadın von Webern «Op. 20 Varyasyonsarkıcısı. geçenlerde mikrofolar». M. Ravel «Gaspard de la na dönduğünü haber verdigi^ nuıt.j. miz Tülâv German... Hâlen Idıl Bıret ıkincı resitalıni, büyük Sışiı dekı «Selçuğun Yer;» dinleyicı kitlesine. Şan sinemasmnde söylıyen German'a Ertan da 20 Şubatta verecektir. Bu reAnapa Orkestrasından Cengız • sıtahn programında: Beethoven Rüyuktürkoğlu (piyano!. Ön«32 Varyasyon». Brahms «Op. 5 Fa ıier Bâli (klârnet). Veysel minör Sonat». Debussy «ÇocuklaVadır (Batern) eşlik ediyorrın Köşesi». Faure «13. Noktürn», Jar.. Şarkıcı özellıkle Erdem Prokofiev «Op. 14 Nc. 2 Sonat» buBuri'nin hazıriadıjı aranjman Roüta Serrano... lunmaktadır vp besteleri söylüyor. Her ıkı resitalın taşıdığı önen , Sevüen Fran^LZ kadm şarkıcı'armdan Katıa Valere önceki giin Orneğin: Midniçhî'in tiirk«Orta yaş» denılen çağa ulaşmsş clanlar için tdil Biret duşünülecek olursa. h<:r cesi Mntlu Günler. Diger par şehrimıze gelerek KordonBlö'de çahşmaya başladı. Decca adına bu iîim hiç de yabancı gelmiyecek. kesçe meydandadır. çaları (Bıçak Tarası Türkii) plâk yapan kumral, yeşil gözlü şarkıcının sevilen parçaları a r a * «Şıli Bulbülu» adı ile şöhret yapan Rcsıta. (Anıonyo Vargas) ve (Onc sında: (Orphee) (Pour Nous Seuls), (Les \'oıx du Cıel) ve (Par D d s ) * 1946 yılımn temmuz ayında memleketımıze de More Cbauee). var. Şehrimızde iki hafta kalacak şarkıcı. radyo için özel bant da * GULSEREN SADAK gelmış ve Taksim Gazinosu'nda buyuk bır sukda i dolduracak. se toplamıştı. ^ TURNEYE ÇIKTI > •• • • • • • • • • • • • • ••• • • • •• • • • • • • » «• • • • • • • • • •• • « • • • • » • • • • • • • • • • • • • » » • • • • » • • • • • • ••» • • • • • • • • • » • •> • • Rosita, 1937 yılında anavatanı olan Şilı'den kalkıp hayatını kazanmak uzere Avrupaya gelTanınmış piyano virtüozlarımızmış, muhtelif şehirleri dolaştıktan sonra Berdan Gulseren Sadak Avrupada lin'de karar kılmıştı. Güzel sesı vardı, kendine bir kaç resital vermek uzere turhas bir stılde okuduğu şarkılarla Hitler Alneye çıkmıştır. Gulseren Sadak. manyasının başkentinde pek çabuk tutunuverönce Roma'da Alfano» konter sadi. Gençli ihtiyarlı kalabaltk bir hayran kitlelonunda bır resital vermiştir. îsine sahıp olmakta gecikmedi. taiyadan Fransaya geçecek olan Ofisimiz dökme fıçılı madeni yağ nakliyatı muhtelif Aideniz Gulseren Sadak ikinci resitalini Rosita Serrano. öyle birkaç mevsim parlave Karadeniz ümanları ara?ında 500 600 D.W. tonluk Double6948 sayıh Sanayv Sicili Kanunu gereğince tescil pdilmiş Lyon'da verdikten sonra tekrar tdıktan sonra sönen yıldızlardan olmadı, yıllar Bottom tanklarında 100 120 ton dokme ve ambarlannda 300 olan Sanayi İşletmelerinin, kanunun 5 inci maddesine tevfitalyaya dönecektir. Üçüncü resiboyu butün Almanya ve hattâ Avrupa'vı bu350 ton fıçılı yağ taşıyabilecek evsafta bir saç nıotor in?a ed?talini Floransada verecek olan dekan 30.4.1964 tarihine kadar vermekle mükellef oldukları, 1963 yüledi. cek firmaya mukavele ile baelanarak yaptıracaktır, ğerli piyanistin aynca îtalyan yılı Işletme cetvellerinin nümuneleri posta ile adreslere gönGüzel sesi ve içîı okuyuşu, tkinci Cıhan a) Motorun en geç 1.S.1964 tarihinde hazır bulundurulmas!. Radyoları RAl'de resitalleri yayın derilmiştir. Harbinin o karanhk gunlerinde bombardıman lanacaktır. Hatırlarda olduğu gibi b) Yapılacak mukavele muddetinin 5 seneden fazla olmaması, Işletme sahiplerinin bu cetvelleri doldurarak müddeti zarI Gülseren Sadak bir süre önce c) Ofisten peşm navlun bedeii tglep fdümemesi. fmda doğrudan doğruya veya taahhütlü olarak posta vasıtası | Fransa, Polonya, Bulgaristan, 1Halleri tekliflerde tercib sebebi olacaktır. ile Ankarada'da Sanayi Bakanlığına veya Valiliğimize (Bölge ran ve Tunusta konserler \rermiş d) Navlun tekliflerinin nakliye mukavelesind? zikredilen Sanayi Müdürlüğü) behemehal tevdi etmeleri lüzumu ilân ve övülmuştü. limanlar arasına göre yapılması. olunur. Vasati tekne evsafı ve mukavele şartları Ankarada AdakaMİLANO SEKSTETİ le sokak No. 85 Genel Müdürluğümüzden \e İstanbul Bölge (Basm 1953/1569) Müdürlüğümüzden temın edilsbilir. Dünyaca unlu Mılanc Sekste'i • PETROL OFISI Şubat Sah gecesı Yeni Komedı TiN O T: ŞARK SIGORTA TURK ANONIM ŞIRKETI yatrosunda çok başarıh bir konSon teklif verme müddeti o!an ser vermiştir. Bu konserde F. PouŞirketimizin hissedarlar umumî heyeti 18 Mart 1964 tari20 Ocak 1964 tarihi, 1 Mart 1964 lenc »Sekstet. F. Danzi «Kentet hine rastlıyan Çarşamba günü saat 10.00 da Galatada Şark Hatarihine kadar uzatılmıştır. Op. 41», Vivaldı «Sonat Sol minınm 4 üncü katındaki merkezimizde toplanacağından sayın nör», Beethoven «Kentet Op. 16» e| â (Basın 1933 A. 3&9'1571) pŞili Bülbülü» İstanbula geldiği gün hissedarlarımızı bu toplantıya dâvet eyleriz. serleri teçkin dinleyici tarafmdan G Ü N D E M : gurultuleri arasında Alman milletıne bir barış coşkunca alkışlanmıştır. huzuru veriyordu. 1 İdare meclisi ve murakıp raporlarının oktrnması, Milano Seksteti 1960 yılında piya1943 yılında tarafsız İsveç'te Danimarkalı 2 1963 hesap senesine ait bilânço ve kâr ve zarar hesaplanist ve şef Adelchi Amişano'nun M. S. B. Ankara ( 1 ) No. lu Sat. Al. Kom. Yahudi göçmenler menfaatine konserler verrının tasdLki. yonetiminde kurulmuştur. Clemesi, nazıler tarafından «mım» lenmesine kâfı mentine Hoogendorn (flütist), Başkanhğından 3 Geçen besap devresi içinde vazife gören idare meclisi bır sebep teşkil etti. Sergıo Crozzoli (oboist), Attilio üyelcrinin ve murakıpların ibrasL Harbten sonra Avrupa'nın muhtelif yerleA^ağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçıci temiriS?Pecile (klârnetist), Ovidio Danzi 4 1963 senesi neticesine ait tekliflerin tetkik ve kabulü, rinde turnelere çıktı, bu arada Turkiye'ye de (fagot), Gıacomo Zoppi (korno) ları yazılı (bir) kalem (yiyecek") maddesinin kapalı zarfla ek5 1963 hesap de\Tesi icin idare meclisi üyelerinin huzur uğradı. Dönüp dolaşıp karar kıldığı yer yine ve Adelchi Amisano (piyanist) gisiltmeleri hizalarındakı gıin ve saatlerde vapılacaktır. Evsaf ve haklariyle murakıplara verilecek ücretin tesbiti, kendisıne ikinci vatan seçtiği Almanya oldu. bi tanınmış solistleri içine almakşartnamesi mesai saatlerinde Komisj'onda ve İstanbul Levazım 6 1964 bilânçosunun tasdikine kadar vazife görecek idare «Şıli Bülbülü» bir süre dınlenmek ihtiyacıtadır. Avrupa turneleri ile Radyo Âmirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaknı duydu. Çok }porgun hissediyordu kendinı. meclisi üyderiyle murakıpların seçilmesi, ve Televizyon yayınlarında daima lan teklif mekfuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Ancak harb sonrası Almanyatınm o dağdağalı 7 İdare mpclisi üyeleriyle müdiriyete Ticaret Kanununun ilgi çekmiştir. havası arasında Rosita pek çabuk unutuldu. makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına termeleri. Postada ge334 ve 335 inci maddelerinde derpiş edilen mezuniyetleOna hayran nesiller harb sahalarında veya ciken mektuplar kabuJ edilmez. rin itasına karar verilmesi fiııtmnM •••••••••••••••••••••* bombarriımanlarda kınlmış, gıtmişlerdı, I. Şirketin esas mukavelenamesi gereğince umumî heyet M. Fiat G temınat! 1 ha1 e On yıl sonra Rosıta Serrano tekrar sahneDOK T O R I toplantısına iştirak edecek hissedarların asaleten veya bilve*kâCınsı Miktarı Lıra Krş. Lıra Krş Günü Saatı ye donmek istedi. Fakat çok geç kalmıştı. Sesı le hâmil oldukları senetlerini toplantı tarihüıden en az on gün eski tathlığını kaybetmiş, halkın ilgisi başka Semiz otu "0,000 kilo 85 4225 0 ) 20 Şubat 1964 11.00 1 önce şirket veznesine veya fstanbuldaki bankalardan birisine «ses» lerin uzennde toplanmışt). \ermeleri ve alacakları makbuzu şirketimize ibraz etmeleri \ Oerı. Saç re Zührev! S'•t Doldurduğu birkaç plâk dahi plâkçı dük(22S0 Basın 1139/1556) Hastalıklat Mıitphassın muktazidir. kânlarının raflarında tozlanmağa mahkum kaldı.. II. Kâr ve zarar hesabı. bilânço, ydlık rapor ve uraumî Isfıklâl Can Harmakfeapı Sonuç çok acıydı; bir zamanların «Şili Bülmuamelât neticesi hakkındaki tekliflerle rr.urakıplar tarafroNo Be T e l : 44 10 73 bülü» en basit ihtiyaçlarının faturalarını dahi ; dan verüen rapor, Ticaret Kanununun 362 nci maddesi gere'•••>•>•» odıyemıyecek duruma dustü. Gırtlağa kadar ğince, şirketimiz merkezinde 29 şubat 1964 tarihinden itibaren borca batmıştı. hisse sahiplerinin tetkikine âmade tutulacaktır. Tek çareyi bu dıyardan kaçmakta buldu 1 1964 mali yılı içinde deniz vasıtasivle celbedilecek % 25 \ Dr. Ziyaettin İDARE MECLİSİ Ve Eeüşınde olduğu şıbi sessiz sedasız Almanazalır çoğ&lır tahminen (3000) ton tuzun sahile yanaşacak Kulak Kurun Roğaz ya'dan uzaklaştı. solugu geidıği Cenubi Ameİlâncılık 83161568 vasıtalardan Kasımpaşa ?mbarına ıakli 6.1.1964 tarihinHastalıkları rıka kıt asında, fakat bu sefer anavatanı Şılı'de den itibaren bir ay müddetle pazarhkla eksiltmeye kove değil de Meksika'da aldı. nulmuştur. Agı» Cene Sırürjisi Rosita'n:n kavtığını alar?'klıları pek çabuk 2 Muvakkat teminat (2363) liradır. 3u ışe ait şartname. haber aldılar. Fakat Şılı Bülbülü» uini kay Mütehassısı BRşmüdürlüğümüzde görülebilir. bettirmesini başarnıı^tı Alacaklılar ve polis Taksim Receppaşa C. 5/1 onun peşinde el'â'): ısrarla arıymlar onu. Al3 Pazarhk 9.3.1964 Pazartesi günü saat 15 te Başmüdürlü48 30 98 APA'ya dahil memleketlerden Dekape saç ithal etmek istiman>a'daki tanıdiKİarı, riostlsn konusu • komğümiizde yarulacaktsr. İsteklilerin bu işı yapabilecek dııyen mensubumuz sanayicilerin 20 şubat 1964 tarihine kadasusu sorguya çekıliyor. V'ç bır zamanlar onun rumda olduklarını belirten belgeleıle birhkte müracaatKAYIP 6254 Numaralı halden Odamız Sanayi Şubesine müracaatleri rica oiunur. bir bakışma naiî olabilmek içın volunu gozleları ilân olunur. mal alma deftenml ka.vbettlm. Hüyenler şimdi onun ardına düşenler arasında bukümsüzdür. lunuyor. . Serrano'nun son lesimlerinden Hafan (Basm 1822H70J (Basm 1219/1565) Cumhurlyet 1561; 'jr****^*^** \ KULAĞIMIZA GELENLER: • jvirtüoz, fuygun bir lorkestra fgüclü bir {Unlü bir jşef, Kısa Haberler tfiınun en tytsı German Katia Valere şehrimızde Polis ve alacakhlar «Şili Bülbülü ı nön peşinde koşuyor! SANAYİ İŞLETMELERİ Sahiplerinc İstanbul Valiliğinden : I L Â N {Tarık Z. Kırbakan {| \ Isfanbul Tekel Başmüdiirliiğiinden İSTANBOL TİCARET ODASINDAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog