Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Zaralet güzellikien IIIIIlMIIIIHIIllllllMlllfllllllllIIUIIlIH mıı Hasırlıyan: Kadret ha onem li... âk | Ktm ? Nerede ? Niçin? Ne Demişti? | Bir düşünce bit onı: «Saraylara en son giren şey doğru sözdür!.» Mehmet Ali Paşa torunlarından Mı«ırli Prens Fazıl Mustafa Paşa, Hidivlik lıonusundan riolayı, Osmanlı Padışahlsrıns küsmüştü Avrupa'ya çekilip miihaiefet yanmaya başiadt Bir ara kendisini Istsnbui'a çağıran Abdülâziz'e yukarıdaki sert cevabı vollad: Ama ıamanı g»lince bı> Padifahın ayağı altına. kendi resmi ı$!»nmi|, bir halıvı sermekten de çeklnmedi, onun aarayına girdi. gftrev tstedıve verilen küçük büyük goıevlerı sevıne sevine kabuüendi. Gök ve yer Tablonun çerçevesi dışında Bozulan büyü Iki kere iki «Hava» meselesi «m Roportaj: Bır fun îskender'i.n ask»r!en DıyOjen'e (Bi ze yıldızl.arı »nlat.l d«mışl*rdı Dnojtn. orları bır harabeye goturdü Hem dclaşıyor, hem de aklına gelenierı sdylıiyordu Tam o sırada b'.s cukura riuştü ve düştüğü yerden derşıne de vam etrı: «Işte evlâdlar; da'.ma hal bövledv Başlarının u,«tıinrt*>ki!#rt «SŞrenmeye uğraşan lar. çrğıı ünısn ay»kl»rının aitındakırn bı!e görmeyp guü vermıvenlerdir Bugüniiık cierçi miz bu kadar. harti güle gı'ile • | Bu Sözü Beğendint? mi? Necia SEYHUN \ " Oünyonın güzelliklerini görmek muiloko güzelgözlefe nasip olmoz.,, ş Carlton Başınızdan ıık ıık ge;mez mi7Bir yerde bir genç kız, bir g»nç kadın gorür, guzelliğine hayran kahrsınız. Bir tablo kadar nefistir. Arr.a sahiden bir tablo guzelliğıdjr bu!. Hayran olduğunuz tımse, o Bulsam, bir sihiîîi anahtar bulsam, ârun ı,erçevesınden çıkınc», buyu \ e yıldızlar için. ne giiller için! ; bozuiur. Konuşan, yuruyen, Hanseden. yere düşen mendıiinı almak Alnı eşiğindc beklfyenlere için eğılen veva otobusün arkasından kojan gtnç kız, o suin guıel Açılınak bilmiyen gönüller için!. liğine hayran Kaldığınu genç kız Yusuf Zijra OrUç • : değildır artık. Bütün cazibesini lllllllllllllllllfllllltlllltlllllMIMIMIIIIIIIIIIIMIIIMIMIIIIIIIIItMIIIIIIIMIIIIIIllllUlltl IIII1II* kaybetnuştir Halbukı bir başkası, o vaktte kadar, hiç dıkkatınızı çekmemıs bir ,başka kadın, sırf yurüduğu, dan Mttijı. yere duşen mendılıni ai Koltugıın gerı mak için «ğıldığı iyın bakışlartnızı une doğru oturun Sırtınm arka peşinden surukiiyecek, sizı ksndiJİ& davıvamk Hucaklarınızı ayır sine hayran edecektir. m»;ın, Çapraılarpayın EtekieriAyrı ayrı ele aldığıımz nanıan nuı riulerınızın altına sıkiştırnta güzel bultnıvdcağınız bu kadını, yın. Koltuğa yığılır gioı oturma te/eddütbüi t tablo kadr*r güzel > yın Vurudıınuzıin ağirlıgını tek olana ttrcih ederek, hareketlerın! £rk«k motiasındiı tngiliz terziler: bir tarafa vermeyiıı AyakUrınu dekı zarafete kapılataksınız. Iki I KOSARKEN H»fıf. oiçülü a ;bazı yenilikler yapıyorlar. Fantezı „ M e İn8>'ız modacılaıının oahar 19ın hazırjdımiaria keşun Basmuı gerıye | modellerde, oriıına! renk karışım • ördck ayttğı gıbı iç« dönuk olmaladıkları şık bir kıyafet. Ceket ve etek, sjn. EUcrınu kolMığur. k«n«rını kere ikınin dort ettıği kadar basit idoğru atm»> tn Evfie y»rınızde • \^J\ göz« varpıyor. T\^eedîerde ve kesin bır katdedır bu. Zttrafet. iki?i de kürkten yapılmıştır Bol kesımli sade ceketı önde uç ırî d'iğ kavramasın Sırtını? dıU ve rahat guzeilığı. daima alt edecekllr. isıçrıyarak yapaca»:nız egzersızler siyahia partakaı turuncusu gibi, me süsluyor. n*Ufiiğl cur«tk»ı fcompoıiüyonlar var. Kıı> durıun. Boyun (lik, k»rı n ıçe çe Şu bu türlü nesi nlduğunu bil ihareketlerinize gerekıı tümlerin dublelerinde pas rengi Itık. omıı^Ur rahat Bacaklarınııt medığınıiz. «havası vsr« dıy» ışin i kazandırmaya yar )!* sıvah. konvak rengi ile lâcibirbirine dayavın. Kaikmık için ıçinden vıktığımu genç kız vc kav»rl görülüyur. Sı>ah beyaz koltuk keııarlarırm <ld>anmavın. dınlarda buiunan. zeraferen ba# tweed ceketlerde düz siyahtan yj, kası degtidır. Yurümesmı, oturkalar dikkatı çek'.yor. Ceketlercif masını durmajını b.lmek' Man • nmujlar genıj degıl. Sırtlar dü? ken mekteplermde ojretilen kai . Cepltr yarma Spor modellerdt | deler de bunlardan haşkasi 4*aıldevetuyü çok nıoda. Spor eeketleı dir zaten. Şçok rtpfa irı renler «üslüvnr Mejhur bir soz .dunyada çırkın kadın yoktur» diyor. Aynı j#ji : «dunyada zaıif 'ilmıyan kadın yok tur» dıy* de leeijtirebılırıj. Ü«telik bu ıkıncisının kesin kaıdeleri. de var Mesela biraz dıkkat. b)r«z ahşkanhktan ıbaret. Hepsj bundan İbaret. Güzelliğın gündelik hayatta bır çerçevenin dışınq v'kması gerektlgıni duçunun, yeıei'!.. DAMLALAR: Erkek modasmda yenilikler Gigi ntodcst»" Coleiıeın mes»tlı kahramam Gıaı mortac:iara yenı ilhanı Kavnağı oluynr Am* tabıî nıodern hiT Oibı hıı. Glgı 1M4! Ka.1ıf?den yap>lnıi$ sade. 2arif bır akşam sıyafBtı. Koltuz elhışe berienp o 'Lir'Jyor. Kıyafetın tek iüsü ,J;FIII tıeya? vakaîı. Bu yakayı önde sıvah muiFt laftadan " i r fıyonk süsiü>oı Bu fnınv gün ü~tüne tash bir bros veya yapma bır gul de ilıştirilebılir. DL'RURKEN Dik durun. Vücudunujun itngesını »yarlayın Ağırhğınızı bir bacağın üzerıne vermeyin. Bacaklarınızı birbirijıden uz»k tutmayın. Başınızı eg. nneyın. Ağırisğınızı ıki ayağınizın Üierine verer«k. agırlık merkecıni« buiun. Vucudunuzun aarif ve : ahenkli bır dikligı olsun Sırtınızı düz tutun. Ksrnımzı ıçeri çe! kin. Boynunu/ dik olıun ama çej nenizi ileri doğm çıkarmayın. Ba:}inuri» bir taç tajıdığınüi farze NOT AMRKSK Snt a.ıp bir idİB. Arkaya bakmak utediğiniı konferansı. bir temsılı takıp edtr:*aınan, yalnıı bajınızı leğil, bü k e n yüzünüzü buruşturmayın, çizj tÜR vücuduııu/u çevirın. igilerinu genlmesın Alnınuı kırışı tırmaym, çene kemiklerınızi oy! natmayın. Boynunuju dik tutun TÜRtlRKEN Vueudunuıla degu, bacaklarınuU yuruyun Koi llarınııı şallamayın, omuılarmuı kalctnmadan, boynvınuıu lustma dan, y*r« bakmadan. ayaklarınıu 'içe v«ya dtna sevirmeden. Yürür,ken kollarınızı rahat bir hareketile yanlar* dogru bırakın. düı, omıularınıj r»hut ııljun Mu ibaltjah bir hareketle onları gctr;, atmanıza luzum yoklleriye Idoğru bakın. Hele gofsünüzü, ka: caiarınuı hareket etlırmeyın. Aîyaklarınn topıağa askerce, sert jdeğil, yumuşak olarak ba.ssın. : Akşam yemeği elbiselerıtıde si j yaJı renklerin karaolıfından nzak lasan lııçiliz terzileri bu damaıı ; frisi kumaştan elbiseyi meydana : getirmUlerdir. Bn elbisedeki bir yenilik de klapaların fitilli ipckli, yakanın da koyu gri kadife ilt kapUnmış olmasıdır. D«vett:yünı(en yapilmıs iri csfili ıpor bir cekvt ARABATA BtVERKEN Once : Hareketi dızieri.bgjınızı sokup, by!e gırmeyin Bir MERDtVENDEN Ç1KARKEN mıe vcrın Bacakiarınızı germe bacağınızı aoku'i yanlamaaina gı ıBaşınız; eğmeyın. trabzanı tutmaden, iirtınııı yuvarlakla^tırmadan. rin. Jnerken de bu yere tutunnna jyın. Vücudunuj dik dursun. Çıkış Yere düımuş br »ey almak çettn yın. Vücudunuz dik dursun Önce ihareketıni yalnız bacaklarııjıza î bir taraltt iratihanıdır Dikfcatli ! koltuğunuzda kt.pıya dogru dö jyükleyin Inerken de ayni jeylere jolun. Ellennue dayanmadan, djz(nün. Sonra bacakiarınızı ayırma dikkat edın. Egılnıeden, trabzanı •Urıuızın hareketı ile kalkırı. 'dan atlayın. Hutraadan inin. { FAZLA YORGUNLUKTAN İLERİ GELEN VÜCUT KIRIKLI6INA KARŞI OPON Öğiedtn sonra: îı«!van mndacılan ile Franssz modacıiarı arasır.da bu ya* bir ef>Tijs avnlsğ] var. Fransız modacıiarı bu yaz hemen bütün »lbiselen î;i'vskar kol'u yapıyorlar. Buna karşuık Italyan modaeılan ko'.sıu plbıselere geçen yıl olduğu gibi bu yı] da rağbef ediyorlar. Yaında Lnndıaria yapılan bir defilede yaz koleksiyonunu teşhir eden 1ta!yan modacis! Luciani'nin bir öğleden sonra kıyafetini görüyorşuniii ipekliden yapılan bu orijina! model önde bolero tannnda FAYDALIDIR (izgiii, önd« U{ düğme ile kapanan bir cekeî rcşaıi eİBiıvaıı vii3ılel«r ile givilmak fl#ere düşünülmiiş fllan bu elbUe aym »ayfiye yerlerî için de ayşnn mektedir. Inîili? erkek tfrzilerinİB bir kreasyanu olan bu mode! kumaşından yapıİBiıştır. tekşt riıi^melidır. BIÇKIKİFAPLARI TEMEL BİÇKİ ö ü t i i n tiötiii' elhiaeıerinı tek bır metul esası uzeririfien hocasü öğreten ana u:tap Ştikrii Canal'm Adana Belediye Başkanlığmdın 1 Cumhuriyet mahallesi sanayi mmtıkasiBda KaFataş oaddesi üzerinde 1168 ada dahılinde muhteliı parsöl nuraavalarmı taşıyan dükkân arsalarımn mülkiyeti peşin para ile artırma suretiyle ve kapalı zarf usulü ile 28/2.1964 cuma günü saat 15 00 de Belediye Encümeninde satılacaktır. 2 Beher metrekaresinin mııharnmeıı bedeli azami 75(1, asgaşî 300 lira ok(p, geçici temjnat akçesi muhamrnen bedeiinin tamamımn % 7.5 ğu nispetir.dedir, 3 Şartnamesi hpr g\in Hesap İşieri Mıidürlüğııncîs sö; ülür. | 4 İstekliierın teklif mrfftup'.arını ihaieden bır şaat nace . Belediye Enciimenıne vermelerı lâzırradır. Postada ' gecikmeler | kabul edilmez. (Basın Ç 1261725 1557 Konya Âskerî Satınalma Komisyonu Başkanlığından : Askeri htiyaç için 25 ton veşil mercimek müteahhit nam ve besabına açık eksiltme suretiyle satın ahnacaktır Tahmtn bedel;: 45.000 lira, geçici teminatı: 3375 Kradır. İhalesi: 15219H4 Cumartesi günü saat: 12.00 de komisyonda yapılacaktır Şartnamcler Ankara, İstanbul Levaıım Âmirlikleriyle komisyonda mesai saatJerinde görülebilir. Tâlipierin belirli gün ve saatte Komisyonda bulunmalan ilân olunur f2281 Basm 1140,1555i OPON . d:«. adale. sinir, luınbago »grılarını teskin eder OPON havaniano ııuıavyen zaınanlardaki saıırılarında haşarı ile kullamlır OPON gQude 6 Ub.ieU k«Utr alınabılir (15 ü ı a ) t K K t K tittMLEK ve PİJ A MALAKI (7,3 ü ı a ) Sıp^diis. KltaplaiHı oedell âU Krs posta üeretı ile bırlîk te Ziya Oanal P.K D7S tstan Dal «dıesıne gön'leriırtıSır.fle | derhal UahhüUü gonrteTilir Başlıca Istanbıı; kı'apçıia ; : nuda bulunur Cumhunyet I;3&
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog