Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

XX JUUdl Zengin milletler Barbaro Ward y I ARCELÎK | Lenın. Batüı işçılenn nıçın ayak çıktı. Batılı işçiler gene de ıhtılâ!anmadıklar:nı anlayınca, ihtilâhn ie yanaşmıyorlardı ama, Rusya'da oncüsü olmaya hiç de niyeti olmı savaş yenileşme başiangıçiarınm van bır işçi sınıfını nasıl tahrik e üzerınden sılindir gibi geçti, bu iebılecefıni düşündü. Bunun çare parçalanmış toplumda. dar bir çeriini de şöyle buldu: Parti dar bır çeve içinde gızhden gız;ıye suikastdin.emenızi rica ede ;ı gizlı merkez olarak çalışacak, ço ' ler hazırlamış olan Bolşevikler ık.' ğunîug'u. ya kandırarak, ya da zor tidarı ele ald:lar. tarihte ilk defa SOLDAN SACA: lıyarak kendisinin ıhtılâlci idare nlarak komünizm üzerıne dayaniri bir hükümet kurdular. 1 Birleçik Amerlka lle ATupa si altına alacaktı. • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • »• • • • hükümetleılnden çoğu tarafından ta »• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • Lenın'ın bu mekanizması bütün 1 î a r ı n : KOMÜNİZMİN nınması konusu tartışılan büyük bir Faa] 1082 1578 i kıtle hareketieıınden daha zorlu ' nCŞTüGÜ TEZATLAK Açyalı komünist devletln başkentlnin hiılkından. 2 :<)kl buçak düzlrellk yaş rievreslnl gerlde bırakmış olan 1 anlamına iki söz 3 Konyt SARAY .Dışı Kaplanlar fR { ) °ehrl clvarında vazlık gtizel bir yerln SİTF. 477762 • .Şark Geceierı» (1 R l adı IKarma söz). 4 ÇekoslovakyaŞAX 486792 .Adanalı Tayfjr. Ö Serengıl • nın baskentl. 5 «Kırnv.zı renktekl elbiselerl sırtına tak!» karşılığı İki TAN 480740 • .Çapkın Baoa <î> di la.00 Habtrler Günliilı olay. ettln Yavajça 1120 Plâk dola Ahlâk üıerine konuşma 17 18 ISTANBUL kelimelik bir emlr. fi Bir sıfat taY. MFI.EK «Pasifık înrisi» M. Gavnor lar 19.30 Kltap sa«U 19 40 Şar bmdan 11.40 Türküler Nezahat Kur'anı Kerlm 17 24 Ezanı MuFATİH 2'lJ171 Pazartesl gunlerl tatıl kısı patlavıcı bir sllâhın iki ba?; 30 Acüıs • Kısa haberler Ha kılar 20.00 Dünyaya açılan pen Bayram 12 00 Kapanış. YF.M AR «F.srarenpiz Maskelı Süvan. hammedt 17 25 Saz eserleri 7 Kahn ve kaba dokunmuş kumaş. Het gün saat 21 de, pazar 15.3ü da «tsyancı (! flf müzlk 8.00 Haherler 8 15 eere Î0.30 Küçük konsor 21 00 15.58 Açılış îfi 00 .•jarkılar: N. 17.30 Ocak başı 1305 Reklâm T . TAKSİM «Cıçe^ı? Bahçe O Günşıra F ta\"ugun aldatmac* oyununcia kul!alar«. Çarşaroba saai 1430 da Pazaı saat 11 de ı; TorJrüler S 30 Salon orkestraları Sarkılaı 21.15 Diskotekten seç t)nn! lfi,20 Eivis Presley söylü program'an 19.'10 Haborler nılan kemlgl. 8 «Otlak bulmaya YILDIZ 476342 1 • Pamtık Prens«s 2 <> • f I3t = ııbulun sesi 920 Dokto meler 21.30 Hafif müzlk 3140 ynr 1R40 Tiirküler 17.00 Ka 19.25 HavH durumu 19.30 Şark;JOl «Çocuk Tıyatrcsu. çahçmar, karşıhğı iki föz. 9 «Göze hennem Fedaileri. runuz d• • r ki 9.30 Küçük kon Şarkılar 22 00 Reklâmlar geçidl panış ı•• ; RADIKft* 361Kİ82 Persemb» gunlerı tatu Ur 19 50 Uykudan önce 19.55 çarpmıyacak rierecedekl çok Işteme IP.OP Kııa haberler Ka 22.30 Radyo senfoni orkestrası AI.EMDAR 2336S3 «Korkunç Süphe^ (T> 5 or Türküler 20.10 Panorama Heı sjun u > t 21 d«. Cumartesı Pazaı I.S'« vc gayretkeşlikı anlamına İki söz. A N K AR A 2".OO Haberler 2o.lO Dans mUzlAYSll fK. Gümrük) 1 «Ademle Havv». 20 33 Şarkılar 21.00 Kısa haberria Evcılık Uyunu» TL'KARIOAN AŞAGIYA: 13«»> Acılı« K:sa haberler gl 24 00 Kısa habcrler Kapa«27 Açılış 6 30 Günaydııı Wr 2102 Bir hikâye 21.20 1 Tıkanmış bir boruyu havasmı 2 «Kuhun Gemisi». ydııı StTK 47KM7 Ha/artesi (jünleri tatıl Heı Faloji orkestTalarmdan "2.20 nış. Mlkrofonda bir şolijt 22.00 T.B. bo;a!tmak duretiyle açıuayj çalısma ; "0 Sabah müzlgı 7.45 jarkf v Şar BI'I.VAR 213578 • «Ciçeksız Bahç*» 'T) »ün saat 21 de «An Baba. Vah Baba> $arkı*ir 12 40 Haflf mürik tST\XBUL İL RADYOSl' sar S 00 Haberler 8 10 Sizin M.M saati 22.İS Ylrminrl yüzyılın 2 «Kokulu ve bayıitıcı maddeye Kt'LPP 227183 «Genç Kızlar» (T> FKPEBASI 442157 Pa/ar Pa/arteM C ? : j 1.1.00 Şarlsılar 13.20 Haberler 17.53 Açılıı 13.00 Çe«ltii dan» İçin çalıyoruz 8.30 Bu sabahm müzilg 22.4Î Haberler 22 55 bulanmıs dokuma parçasu karşılıgı MARMARA .Esrarensiz Maskeli Sıivari.. ^ 13.30 Plafc drlîbnıdan 13.45 Tür orkestralan 18.30 Günün plâk ?srkılan S.00 Kapanış. şamba. Cunıa saat 21 de, Pazar 1530 da «Alt: Opera albümünden 23 40 Gece İki »öz. 3 Kalde (yenl terlm). Hlnt küler 14 00 Senfonik müzlk ları 19 00 Salon orkestralan lle MFI.EK (Eyüp) 1 .Korkunç Şüphe.. 2 Kişi Yazarını Arıyor». Salı. Persembe. fıı 11 57 Açılış 12.00 Kısa haberler yarısına doğnj 24 00 Kapamş. Avrupa ırkı mensubu 4 Bir me34.30 H^fif müzik 15.00 Kısa ha "tuz daklka 19.30 Bale müzlgl 1202 ögle tatili İçin 12.30 Oyun • Bir Bahar Akşsmı». AVKARA tL RAOTOSl* martesı saat 21 de «Hoffman'm Masallar;sele hakkındakl geniş bllgl vermeberler Kapanig. 2000 Rady l!e Almancft 20 15 Çi havaları ve şarkılrfr 13.00 Haber36 57 Açıllş 1700 Dansll çay rsKÜHAR Cum» günlen tam H»ı L"" RtNK 21)525 • «Aşka Davet» R Hudson ler (eskl usul çoğuH. suçu bagıçlnma 17.00 Açjl:ş Kısa haberler gan havaları 20.30 Karısık solo ler 13 15 öğle konseri 1.140 18 00 YUzylımızın muzlgt 19 00 ŞIK 223542 »Çiçeksiz Bahçe. (T) hareketl 5 Sayı beürten lsaretsaat ?] rie Pazar 15 30 da •Yerlıncı KopeK. 17.03 Haflf «arkılar 17.15 Saz e lar 21.00 Gece konsert 23 00 Şarkılar 14 00 ÇeşlHi snlistler. Haflf müzik 19.30 Radyo lle l^r (çogılP " Çevrlünce tatlı bir YENİ 225892 • Dışi KapUnlar» YEN"1 KOMEDt 440409 «Comedie Françai^«erleri 17 27 Kur'anı Kerlm ve ÇesltU müzik 24 00 Kapan:ş. çeşitli melodller 14.30 Şarkılar Fransızca 19 45 Fransızca müzlk madde helirlr. fâsıla. 7 YaratıkTENİ (B.Köy) 1 • «Ciçeksiz Bahçe», 2 • .Kpr açıklaması 17.17 Iftar vaktl Toplu'uğumın temjiHeri '16 jubat ak?am'na 14.45 Türküler 1500 Kapanı». JSTANRLX POLtS RADVOSf 20 00 Türk müzlgl şenllği 21.00 1,:, ve Fşyay 17.38 Saz eserlerl 17 40 Radyo kunç Şüphe» (Kısa dalga 47. 43 m.) kadar >. 1657 Açıll? 17.00 Kısa haber Dılek pınan 22 00 Tilrk müzlgl göstermeğe ^'aerkekler Î3.00 Reklâınlar geçl78^ 10.58 Açıhj 11.00 Ş»rkılar: Ala 'er 1702 Şarkılar 17.13 Dln 21.30 Haflf müzlk 0 Kapa nış KAnTKÖY : AKSARAY K t c r K HPKKA I1S72Î • Suar« rayan ve gvn?1 15 Pazar'esı harıç. her gece. cumartes1. OFERA 360821 «Çıçeksiz B»hç«. (T5 rr^Tde kendiçin*» na?nr ve çorşamba 16 İS te mattnedc «Yedı ozel Vılr kışiTi REKS 360112 • «J Lewis Eğlenivo,» ayrılrr.ış olan Carlı. ÖZtS 369994 •Gizli Yollar» <t> E K ler gnıpu» SÜREYTA 360682 . «Tek Başına» (tl ınlamına lkl FOZ ARF.NA 44641R 44IT71M Pazartesı. Salı. C'«rSl'NAR 'Kaıiın Avc.sı», «Afk ve tntıkam' S Deniz av?arrba 2115 te, Pazar 15 v» 21 19 t«: «S»zar ianmasında knlKl'LTP (B.Bevıı «Ölüm Peşimizde» T ) ve Kleopatra» Persembe, Cum» 21.15. Cu1nılan araçlar onnkfl martesi 15 vr 21.15 t«: .Boıne Boın)!» = r. 'tçaba ve AZAK 2V674B (GazantaT ÖTcan G«niil Ol gayret mânasına gelen bir keUrr.e 11 Şubat 1925 tarihli Cumhuriyet'ten kfı tophıîııjıı) Pırarieıi rtuında h»î fer« nin dfirtte Ikisl. S Ün salmı? ölüTiyafrolar 1\ İS de: Orggmba 'VımartBsi Pj»ar matirı» ler içln dikllen. temel. 16 15 te «Muhîesem Ser«#rı«. Bn.VAR 214892 Paıjrtesl dısifidt har f » Uevlel nyatroian p» !1 15 te fÇarjambı pum»rte»t Daıar ma BÜYÜK TİÎATRO U3S32 • Suare 20.30. Salı t.irıp 1S15 tel Kart Horoz» tatil. Pazartesi ve Cuma luar* • Öp Bani DORIHKN 44P73S • Suara 11)5 Matlna: CuKate», Çarşamb» suare ve Pazar tnatine «Simartesi. Paraı 15 te Pi7»rt*«i tatil «Slh*n» t>un Büyuk Mıllet Msclisinds cereyan eden muessif olay hakze Öyle Geliyorsa öyledir». Perseınbe suare kında Savcılık tahkikatı sona ermiştır. Bu konudaki açıklamanuı «Satranç» Balesi; Cubıartesi »uare cYenufa» GENAR 493109 C*r»»mb» hariî. *uar« îl 1» bugun yapîlması beklenilmektedir te (CumarteM »» Pgıaı matina 18 tal • Operası; Pazar ?uare: «Uyuyan Güzel» Balesi • İTFAİVE: Beyojlu: 44 46 44 «Diijman Çicek Gönflermez» Saat 18 rlt • Diğer taraı'tan Ardahan mebuît: Halıt Psşayı \Mjran kursutstanbui: 2142 22 Kadıköy : Kf'CtlK rtYAlRO 1U|W < Suar* I0J0. I"» • Havvanat Bahçeni» ve «Cephed» Pilrnik» nun nereden çıktığı meselesınde iki ihtirralden babsedilmekt^dir. 36 08 72 Usküdar 36 09 45 sartesı fatıl. pa/ar matifle 15 t«! rTopuıl'J» tSTANBPI M233f Rnara T.1S Mattn» Bu arada kuışunun Rize Mebusy Rauf Bey tarafından atıldığma Bakırköy: 7164 66 Adalar : ODA TİYATRIISI' 111188 • Saat 11 da PsCarsamba. C.er*esi, Pazar 15 t« • cMesedl vt dair dolaşan şö^'lentiler yalanîar.mıştır. 5160 81 Istinve: S3 60 20 zartesı tatil .Uoium Günü». Sâdık Zevceleri. Her gün 18.15 te Münir Kılıç Ali Bry Reşat Bev Gazeteraiz Basyazan Vunus Nadi Bey. Ankaradan telgrafta VKtVt SAHNK 115809 • Suir» »J0, Paıar»»» • POLtS tMDAT: Îstanbul 27 45 0ü özku? Topluluğu >General Çöpçatan». tır. Mtiddeiumumilik 1 Savcılık) liirum gördüğü takdırde tevkifverd:ği bafyazısmda olsv hakkında şu malumatı vermektedir: tatil, pazar matıne 15 ta «Bitmjyen Bu Astt» Beyoğlu: 27 45 01 Anadolu KARACA H6RRH Suar#!erde ve pazar m» ler vaoabilecektir. Yakası: 27 45 02 Sıhhî tmdat: CCt^NCÜ rlYATKU US809 Su»ra » J * "Türkiye Büvük Mil'et Meclisi üyelerînden iki arkadaşırs f*ne 15 t» Mıumraeı Karaca: •LâhmaeuTi Afyon Mebusu Ali Bey tamamen sâkin bir vaziyettedir. Halit Beyoğlu : 44 49 98 Fatih : 21 15 95 ' Pazartesi fatıl Paıar matjn» 15 ta «Ulıom' varalanmssı ile sonuclanan üzücü hâdisenin, uzaktan bakanlarca Cumh ıriveti» ftttl Tiyatrolar Üsküdar: 36 05 36 ttıâhıyeti rauhtelif vorumbra vol açabilir. ŞurESinın biiınmesi ge Paşa. Meclis odalajından birıne yapüan bir yatakta yatmakta ve KKNT «»VI •V«:l'l,ARI 449T» H«t ffln It (1t tedavi jrirmek'.edir * TRKN : Demiryolları: 36 04 75! MEYUAN SAHNKSİ 175200 • C»rsamb»> » a rekir ki olavla ilsili iki mebus; Halit Pasa te Ali Bev, ötedenberi Pa/artci 1» «« Ji ı s t r S«lı fHalk »• flBrtnHalit Paşa. A!i B°v ıle tamamen sâkin bir vaziyettedir. Halit til. Her gece 2• .15 te «Mavi Devriye». Sah. (Haydarpaşa) • 22 30 79 (Sırkecı) i c\) Carsamba »atn «Hallcin fî«>rö» «Kalhin ve hârliserin vukııu ânın? kadar birbirlerini seven ve birbirleri; Pasa. Meclis oda ?rından birıne yspüan bir yatakta yatmakta ve Persembe. Cuma 1815 te: «New York'ta Bir Ses*. ne b'iımet his?i ilp baslı iki arkadas idiler. * TJÇAK : T.H.Y (Terminal) • ', Pazar», Cumartfsi. Pazar. Pazartesi 18.15 te : tedavi görmçktedir. KVVt>K S4.H1VF fGulri» SCmri • Enftn 44 02 96 • Hava Alanı: 73 82 4(1 Valnız Halit Pasa'nın son gürderde asabî bir teheyA'üç içitıde Cezrar) 49Sfi?? Pazarteit »atıl Suar* 21 Î5 «Si! Baştan» Halit Paşa. Ali Bey i!° boğuşurken varalandığının farkma • VAPUR: Denizyolları: 49 18 96 bulunduğ'j ve ElâzıŞ M»^..ieu Hüsevin Beyle aralarında gecen koCuma. Cumartesı Pazar 17 de mıtine: .Bü HALKKVt OYI MJUI..ARJ Çars»mb» eı> 'srmamış, ancak sonradar arkasından yaralsndığını hissçtmiştir. Nöbetç; M.: 44 02 07 Şehir Hatnuşma \";'ünd?n fazla hlddete kaDildiŞi sorülmüş ve kendisini tQn FC^dınlar Güzeldir» tnartesl. pazsr 21 00 de 1 .Evın İçi». ] Pssa kendı'sini Rize Mebusu Ra ıf Beyin vurduğunu iddıa etmeklan: 44 42 33 44 43 53 sevenler de onu yatıştırmsva cahsmıp'ardır Hüseyin Beyin bavtrdir .BIT Eolenme» • NÖBETCİ SAVCI: 27 49 81 O R A M i r . ı n 4P49S.» Pazartes* tettl HeT tarlar hakkındaVi takririni imza etmek istemeyen Paşaya « A P«Tahkıkata nazaran kursun. kalbinin beş parmak altmdan ve gece saat 21.15. /"Matine: Carsarr.ba 18 ve CuANKARA TÎYATROSf Her s=ee »1 15 • • îam, ne ohır' Biz hergün sizlerin bu gibi takrirlerinizp imzamı^. + TRAFtK: 44 16 61 marte.'i Pazar 15 t e ) : «Büyük Baba». koyuyoruz!» demefine karşıbk şiddet gösteren VP hattâ tabanrs 01 tarafından girerek dalağını delmiştir. • Gizli Orrîu». Pazartesi matıne vf «uııre, P = <* + BELEDtTE: Zabıta: 22 00 18 Paşanın sağlık durumu düzelmektedir. Üçüncü devreyi de sını ceken Hslif Pasa. kendisini vatıştırmak isteyen arkadaşla şembe ve Pazar matine: •Gndot'vu R»U!erk?T Mezarhklar: 22 01 63 Saflık adattığı ukdirde kurtulmıış olacEİrtır. rına Hüseyin Bevi oldürocpğini sövleyecek kadar ileri gitrnistir tjleri : 22 08 35 Temizlik !fleri: Öte yandan Mecliste cere>an eden müzakereler sırasında da 21 50 7P Paşanm en vakın a'kp''actanrdan Aivon Mebusu Ali Bev Sinemalar nu konu üzerinde tartışmalar olmuştur Bu cümled»n olnak üzere, ortada bu kadar büyüt';We*k bir mesele bulunr"=ıdıshnı sövleverek + SULAR: 44 54 16 (Ârıza Saruhan Mebusu Reşat Beyin: çok rica etmiş ve onu iknis tı&rasmışsa da Paşa bu defa Ali Beye • ELEKTRIK: Beyoğlu: 44 48 00 AL.EMDAR 1.M13S 1 «Yastık « Bir müddettenberi Mecli« muhıtinde bir derebeyhk havası karşı çok ağur sözler îarfetmistir Be\az:t: 22 45 80 Kadıköy :; ATLAS 440H35 «Ölmeyen Ask» , . Gavin T 2 « G i ı l i Voilar». esmektedlr!» demesi üzerine ayağa fırlayan Gaziantep Mebusu Kı ı 36 07 10 Bakırköy 7168 49 i Bundarı sonra HaHt Pasanın ik; rlinH» iki tabanca ile eoEMEK 448439 «Kırmızj Dudaklar» (1) A.VKARA 123432 .Günah Çncui lıç Ali Bey: Üsküdar: 36 03 12 Yeşilköv •[ rülmüş ve Paşa nAli! Al sana * diverek ;ki revolveri de boşsitfN'Cl 48459S «Çîçeksız Bahçe» (T) B t ' Y t ' K 124075 .Ren Geçidi. 1 « Mecliste derebeylik yoktıır! Reşat Bev sozünü geri al73 84 25 B.vgaziçi 63 56 35 mıştır. KONAK 482606 .Ölmeyen A*k. J. Gavin < i O l , B A Ş | 122215 . D a g l a r Kıralı 1 Rıi iikada • 51 61 2R LALK 443595 «Venılme» Sı'Shşör. (T) Merdivene ayağı takılar Al' Bey rer» yuvarlanmış. Halit Pa sın!» diye bağırmıs ve neticede Reşat Bey sozünu gen almıştır İNTİ |219H<S «Günah Çocuğu». 7 talebe daha tardedildi «•HAVAGAZI: îftanbul 22 45b:., IÜKS 440380 «Can Pazarı» M Nur. şa da karnından yaralanmıştır İşte üzücü olavın hakiki tarihçesı KON \K 1207.541 «Haya't Y o l u . . (Giindüz) 21 44 26 'Gecel Ka Dün Rektöı hmail Hakkı Byin başkanhğ^Hs toplanan Pro LEVF.NT .Drirtlü Macera» D. Martin budur.» ;?.?)63 Hayat. Y n l u . dıköy 36 46 2H KrYA 14S439 ^Şark Geceierı. lesrirler Kuruln son olavlard? sı'çlu görülen 7 riğronrınin daDiğer taraftan olay cürrnümeihuia ;3iır üstüne) girdiâind>n • TEI.EFON: SanlrHİ 22 42 1(1 masuniyeti teşrüye Cdokn'ulmazl.k i bühi. konu:;j olam!>acak ha muvakk&ten laıdlnnna karar vermiştir. Mıiletlerarası kavıt: 22 48 22 ' ı •( Mernleketimizden Aimanyaya gı dahıidir, yazık, yazık, vai'ahi çok ; den bır işçı, işinin şekli ve çahşma yazık...» ;düzeni tesbıt edilinceye kadar, büyük bir oteün arka tarafında olan I bir pansiyona yerleşmiş. Gününün çoğu zamanını odasmda geçırir, akşam üstieri ise şoyie bir çıkar doSan Francısco Del Rıncon merlaşır, tekrar pansiyonuna geiirnaiş. Bu arada da, her gün önunden geç kez ceza mahkemesi, cinayet, ranGumL3S'Jzur) devrımlerı arasmi» kese bılırale uğraşmak, onun gaye ı bir toplum yaratacaklar, sonra da tiği büyük oteie uğrar ve otelın devuevı ışletroek, dış memieketiekunıumstleriD en az değıştırerek l*ri üzerınde çalışmak ıçın son komunıstler bunu yoluna gırmış mu.sterıleri için yaptırdığı reklâm re fahışe ticaretı yapmak, beyaz feejumsedikien bır taneaı varsa. o derece büvuk bır gayret verıyor. bir 15 gibı, kendi ellerine geçirecek kibritlerinden bir tane, kibrit ih esır toplama Kampı kurmaktan sa r.ık yedisi kadın, Deşı erkek olan da bıiim ve teknık devnmıcür. bı Sputnık'len yapan. Ay'ın karanlık ler. tiyacını karşılamak için alırmış. 12 kişiyı yargılamağa başladı. lımj basarıiı bır yaşayısın en baştd yanının fotoğrafını çeken bır mü Marx'ın bunu tarihın gıdı?ı baBır gün, yine her zamanki gibı ge/len sırrı olaıak kahul ederieı lett» elbette kı eşsız bir güc kay Kimından önune geçilmez bır şey Vukarıda göruldüğü gibı, sanıkçıktığı akşara gezintilerinin bırinMarjc kjendj komUnizmının çagdaş nağı var demektır. Gerçekten de, olarak görmekte hakkı vardı. çünlarm suç dosyalan bir hayli kaba isrının hayali sasyalızrmne benze Sovyet eğitım düzeni. en büyuk kü bu hükme îngıltere'deki ilk sa de, yolunu şaşırmış. lisan bilmedi rık, erkeklerden ikisı ayrıea ırza ınediğiDi. gerçek bıhrnsel komu önemı bılime verdiği için. öyle bır nayi kalkınmalarının ilk safhaları ğinden hiç kimseye derdini anlata tecavüz suçundan da yargılanıyor mzm olduğunu ıddıa etmıstır. On» toplum yaratmışf.r ki, bu toplum nı görerek varmıştı. Sermayedar mıyormuş. En nihayet taksiye bi Savcı ıddıanameyi okuduktan songore cisımlerın ozeJlıkierım nasıl belki de aynı gelışme safhasında l s n n ettiklerı kân istismar olarak nip pansıyonunu tarif etmeyi du ra. esır ticaretinın başhca santkUrı fizık bilıroı açıklanmssa. msan top ki toplumlar arasında en çok bı görüyor, b'jnun böyle sürüp gide şünmüş, cebini karıştırırken eline oiar. ıki kız kardeş suçsuz olduklalumunun faaJıyetlennın bağlı ol Jim ve teknik adamı çıkarabilecek miyeceğini düşünüyordu. Burada o büyük otelin reklâm sibritleri rını iddıa ettikleri gıbi. kendılerıgeçmi;. Göz'.eri parlamiş, bir taksı r.e sunuian evrakları imzalamadıduğu gizli kanuDİan da valnız k<* olanıdır. üzerinde durmaya değmiyecek kaçağırarak içir.e kurulmuş, kibrit; lar. Meksikada ve bütün Amerikavn'inızm crtaya çîKarrmştır. dar hayali sebeplerden dolayı, ücBır bakıma b;ı. XIX. Yüzyı! aktlretlerin gittikçe düşeceğine, halkır göstermiş, şofor anladım mânasına da büyük bir heyecan uyandıran eılığının hattâ bugunkü felsefe çittikçe fakirleşeceğine inanmıştı kafasını sal'.amış, kibritin arkasını bu duruşma devam ederken, ıkı göstermiş. şoför yine anladım mâ 1 kız kardeşin kurbanları arasır.dö Ne var ki Rusya, büyük ölçüde gnruşlerinden bazmnın değışik j nasına ba?ını sallamış. Böylece bü bulunan genç bir kız Qııeretaro e bır şeklinden raska bir şev değil kapıtalist bir devlet haline gelmeyük otelın arkasındaki pansiyonu . yaletinin San Juan Del Rio şehrin(tir. Bu görüs her şeyde ancak bir j seydi bu teknik gelişmeye ulaşa, •tek arriam. bİT tek rjejîer arar; bu • mazdı. Devlet kapitalizmı de gene Biliyoruz kı. Marx'ın nazarıyesi nu tarif ettiğıne kani olarak şoföre de poiise şu ifadeyi veriyordu : d"a, rr şeym bihmin ölçme. hesapla • kapitalizmdir. Onar yıüık plânlar nı en çok çürüten şey, XIX. Yüz hareket işaretini vermiş. Az gitmiş « 16 yaşında ıken iki kız kardcş m? tekriğiyle tesbıt edtlebilecek Ia yıllardan beri e'de edilen geniş yıl ilerledikçe ısçüenn de yen; uz gitrr.işler, dere tepe düz gıtler, 1 tarafından kaçırıldım. Sekiz ay rilcüde bir para birikımi eğıtımın toplumun gelirinden daha çok pay mişler ve bir kibrit fabrikasınır, müddetie çesitlı erkeklere zorla Bugiın B?tı rius'inpesı bu göru de o ölçüde yayılmasım sağladı. almaya başlamaları olmuştur. üc önünde durmuslar Bızim işçi, «A satıldım. San Juan Del Rio'da bepin sınırlandirılmasına belkı dün Para olmasaydı yeni yerıı okullar, retlerin düşmesi çöyie dursur., ter man nereye celdik?» diye bağıra ni salın alan son erkek, iki kı? rferr tfaha çok egilim gnsteriyor. Bi üniversiteler sçılaraazdı; eğitim ol sine. artmıştır. Bu arada işçiler teş cak olmus. şoför gayet «akin: «Hak kardeşin tavsiyesi üzerine sol kolirmn kendi alamrtda başardıjı şa masaydı ekonomık düzen kuvvetle küâtlanmava. «ejlerini duyurma lısınız» demiş. fabrikanın arka ta luma (A) dam^asını vurdu.» şırtıcı sonuçlara tam değerini ver nemezdı. Gerçekten, komunızmın ya. daha iyi bir durum elde etmek rafına rionup oradaki küçuk kapıGenç kadın ıfadesini verdikter mekle birükte. her alarda tek ger bugünkü kuvveti her şeyden çok için çahşmaya başladılar. Böylece nın yanında İŞÇİyi aşağıya buyur sonra muayeneye götürüldü. dok Marx'm göremedigi bir toplum ku etmiş... çek olarak nnu 'arpmayı doğru eğıtime dayanmaktadır. rulmuş, işçiler de bunda kendile ( Işte Almanvadaki işçiierimızır tor muayene neticesinde. kızın ve bnlmuypr. Bu para bırikimı üzerınde durrem olduğunu. devamlı surette daSovyetler Bırlıginde ise bilıın o malıyıı, çunkü marksızmin kbklerı rtne düşen yeri almıs oldular. binlerce hikâyelerinden. ajans bu! vak atıldığırı bıldiren bir raporu kadar kenn nlarak her jeyin anah buna dayanır. Marx şuna inanmışMarx görüşlerine taban tabana tenlerıne geçen bır tanesi . ır.ahkeme başkanlığına gönderdı t»H kahul «•rfilmi?tır ki. bu hal her U: önce kapitalıstler sanayileşmış z:\ olan bu duruma akıl erdiremeRapor mahkemeye gönderilirker. den öldü. Lenin bu meseleyi ele polis 17 yaşında başka genç bir kıalH.. kendisini pek sevindiren bir zın da ifadesini alıyordu. Bu kız keşifte hultındu : Batı'da iççilere da aşağı yukarı aynı şeyleri anlalbile pav düşecek kadar servet butı. Onun da kolunda «A» damgası L'zun zaman topianamıyan, top bulunuyordu. Şimdi Meksika poliIunması bu servetin sömürgelerden foplanmış olmasından ileri geliyor landıktan sonra da, iki butçeyı ik; si harıl harıl kolunda «A« damgası mu?. Sanayi devriminin bütün yü ayda tarr.amlıyamıyan îstanbul Be bulunan kızlan arıyor. kü sımdı sömürgeli işçilerin sırtı lediye Meclisı uyplennden Agop E. D. na binmis. onlar artık yalnız Balı Binyat, şehrin en hücra koşelerınlı tekelcileri deşil. Batıhlar'ın iş deki karların da erimesınden sonra temizlik ışçılerine çatan şu ko çılerini de beslıyorlarmış. nuşmayı vaptı : Lenın. bu keşfinin bir sonııcu oYann akşam saat 18 de * Îstanbul gibı Türkıyenin en larak, somıirgelerin Batı emperyay lizmme karsı ayaklanmalarına bü modern bır şehrmde karlar iptıdai viik bır nnem vermiş, Batı'ya gi bir usulle temizlenmektedir. Kar den voîun Pekınie Delhi'den geç lar süpürüldükten sonra yerler pu • tür pütür oluyor. Bu >uzden kaf'jSıre inanmıştı. V cimlarm nazik topuklan bozuluyor,; \ Halbuki onlar da mılli servetimize Yoiunuzu nasıl bulursunuz ? Kaldırıma tecavüzü öniente JColunSa "A,,6amqası olan knlar aramyor Taksimden Ceınal Öget yor : Vatandaşlar artan vasıtalard»n, dolayısiyl* kaldırım ve refüjler üzerinde dursn ve hareket eden araçlardan, baklı olarak şikâyet etmekt«dirler. Aı»cak, bu gibi duıumda ilgililer, hiçbir tedbir almadığından baş. ka bu işi de gereğince takip etmemfktcdirler Bu durum karşısında, biz vatandaslar .kendi tat bik usulleri şereğince, buna da bir hal çaresi bulmafa mecbar kalmaktayız! Bilhassa şehrin merkez ve mf rasimlerin icra yeri, Taksirn roeydanı ile Ayazpasa Gümüssuyu arasında durum, bir rezalet balindedir. Durum burad.i böylf olursa. şehrin difer nokta larını tahmin buvurun. HAL ÇARESİ. Opera karşısında No. lı nydurma otobüs garajı önıind». kaldırıma çıkan ote ve otobttslerden kurtulmak için, ilgililerin Beyo|lnnda tatbik ettikleri, demir parmaklıklardan, bu nok tava konmalıdır Ayrıea, Ayazpa$a Gümuşsuyu arasında. refııj üzerine çıkan otolara da, bu refııjü ikiye b«len aprmaklık. K. köy meydanındaki gibi yeşillik ve arasına tel (Pkilmelidir. Çiımhuriyet ^Okurlardan Mamn yanlış çıkan hesapları Paro olmasaydı... Marx'm göremediği ayakkabılan nın iopukfan BULMACA ISTANBUL RADYOSUNU Bolşevikler iktidara nasıl geldiler 1 $I 1 2 3 4 1234 56789 rm 4f 1 Lüzumlu Telefonlar d«r«un, maddi zararları vardır. Bitsitı artık bu ıstırap. Oknlda geçen yıllarımııın baHükümet ve ficvlet P«r«eııel reme ve emekliliğe tesirinin ol Dairesinin dikkalinı çekerır». mayışına üzülmnroruz. Fakat Cevap'a cevap neden bize ba öçreniro bir İs1 derece kazandırmıvor? Iste buFeriköyden Cevdet ORRAN na cak «sşıyoroz. Zira aynı o yazıvor : kolun difer bölürn mezunlarma Saroimî olduğunu Hiral *>*• bo hak tanınıror da nrdrn pedacoji metnnlarına tamnmıvor" yurdufunuz bir okuyuenya yapNedeni, onlar li»e ve egrrtmen tığınız sert hitabınıza da H«n 8nkulunu bitirir bitirmez ensti lüldüm, savın doktar! Türki v» tüye eirivorlar da nndan Rİ7İer Sarkiler programları ile sizin ise viirarlükteki vasalara uy. tabirinize göre atır v« harif mnşaz, okamakla eeç kalmışız, batı raüziği programlarına r»d ist* biıim »uçumaı. günabımız yolarımızda. hele îstanbul radyosunda »yrılan dakikaları, bir hodur. zahmftle. karşılastırırsanız • 1961 ekiminde S5 asli mnastan okuyurunun, dilejıinde kısmen bir yıl olarak enslitüye çirdim. olsun hakkı oldu^gnu kabtıl e 1963 temmuzunda 33 den bir dersiniz. yılla tekrar çörevr ba<ladım. Pregram dakikalarının basm •jimdı S D lirafla Izmir gibi bü 8 dan beş dakika»ı. Mnnndan dıvük bir krntte 3M lira ev kira Jer bes dakikası çalınaa (bn tâM verdikten lonra elimde kalan 3M lirarla 3 çacutumla nasıl hirım .icra mânasına d«|il. kaa mânaamadır) Türk zeclnebilirim Bacilnkii bayat di kırpma ttandardları karsı«ında hn ma müzigine yapılan saldırıyı anl» a»l» çalısan devlet memornnda mak da bence. yiııe bir kasıt bmur alnr ma? Tabiî nn hnznr mânası ta$ır. Kırpıla Uırpıla Hacanın kuşanj benzetilen Türk ne d» verimli calı;ma «lar. miiziti programlarını ayni s«at Oknmavıp da llkokul öğret ve dakika üzerınde trrtip etmr menlijine devam »tseTdim. ma leri. Türk müıigi dinle.vieılerin aîim 40. geçen t vılım enıekli den bu. dinleme imkinını en » lietme dahil olacaktı. varı varıya gasbetmek drfil roiCütelih :' vıl îcindp calısmjk . dir? Her ne ise Ia elime a.sa|ı vakarı İS bin li (Çotunluk dik'.ateryasıl tahı Bence bu adaletsizllk!. ra gecerek. elimdeki kaıanılmıs rinize (elinre: S*yın dakter! 1s paraları da hareamıvacak. 23 tediğiniı (Azınlık diktataryası I Ben 1 1 vıllık bır ilkofeul öt ( bin lira da karbım «Imıvaeaktı. ise hu. anrak demir perde arka relmenlıtındyn «onra Ankara Oysa rtitim enstitülerinin di sında vardır. Bizde d« vardı. 1Gazı Ktitim Knstitüsü Prdafojı ter bölnmlerini bitirtnler ÎS lima sükürler olsun. Î1 Mayıs • Boliimü ımtibaniarını kazanıv ra asli tnaaıla haslıvorlar. f ay nu yıktı. rak 2 yıl bn r|itim knramnmoz «onra da 30 a terfl ediycrlar. Ankara ve Istanbal il Radvada okuduktan sonra mezun olop Onlar ba »ferenimrien kacanrlı tzrnir Rehberlik ve Arajtırma çıkıyorlar. Bizler \%t zararlı Ne larının S şar saatlik bütün pragramlarında spiker ananülann Mrrkezine tâvin oldnm den? Bizler nınn mOddet $$ret dan haşka tek kelime türkre menlik vaparak Atatörk dev duyulmuyor. neredeyM anonsVaşım 31, asli mau«ıttı 35 tır rlmlerinin vnrt sathmda gtr lar da haşka dille yapılacak. Virin okumalita ftç kalTOişım? Efendim Pedaçoü BölumüDe çeklesraesinde ve vavılmasında Hal höyle iken. henim de ara tıayatlartmız pahasına çalışmı larında bulnndutıon a, hakir girebilmek için en t z 1 vıllık başarılı hir ögretmeniik üevre SIE da ond*n olarak her halde! cotunluk adına. sizin kullandığt si geçirmek zaruridir. Bir de Sanki enstitüye girmrdrn 5nce nu haksız ve yersiz Ubiri knl lî'58 yılına kadar askerlik (» ilkskol öirrtmrnliü vaparak lanamıyorumrevıni de vapmıs olmak zorun mlllete vararlı olmak tuçma«. Evet efendim. Türkive radystnlu}u vardı Iştr hn nedfnler \ma ba hekleyiş bizim için key Isrında türkce dil vc tiirkec m«benim ve arkada$larımın rrken fî midir* Hayır. TSnetmclik ilodileri hen de istiyorura. Ama vaslarda vüksek ağrenim vap rabıdır. Benim II) yilda alaştı hn, Do£u müzik tekniitind* vemalarına en^el nlmustur Fakat tım bareme dijfr bfilim me va Batı Ifknıtiııdr »Isun, elvetüm pedasoü mezunu arkadas zunları 2 vılda ulaişmaktadır. rir ki TÜRKCE olsun. makbaliarımın ve aSaheyilerımın mrs Hayret! Dünyanın neresinde go dur. Bunu dikkate almıyanlar leklerinde daha da vok ıcelı$roek rülmüsliır bövle adaletsizce bir (radvo program ve idareeileri) ve modern etitım ve Atrttim dnrum. Aynı Bğrenimi yapanlar maddetcıı mes'ul olmıyabilirl«r, tormasyonu kazanarak Halıa vs ayrı avrı drjerlendiriliyor ve çünkü hizde co^unluk, ıııin dürarlı ve tesirli olabilme arzo ve avrı avn yararlanıyorlar bu öjsünce ve tabiri'iiz fibi dnşünrf ideallerini hu nedenler yok e renlmden. ve telâkkilere mahkümdur. fadememis. eeç de nlsa tnrlü güç Soruyorum dtvlet yetkililerin kat zatıâlilerinin küçümsedifi • lüklere göğüs gererek ve katla çoğunluğu. yabsneı radyeları narak bu tılvî istek ve anuları den. Bu büyük baksızlık ve a dinlrmeye sevk ve ıcbar etmı» daletsizlik bâlâ diizeltilmiyecck na kavuşmuslardır mi? ÖJrelmenlik meslejinde olmakla vicdanî ve milli bir 10 Arna bunların mânevi kasaiK vüksek ojrenim yapmak daha rumluluk viiklendiklerini d* nil tan başka mıddi kazançlan nt ne zaruana kadar suç sayılacak melidirier. olmuştur? Hiç. Kazançlan şöyle tır? Vetsin artık ba baksızlık. Benden de siıe börmctlcr • istanbul'da Meclisteki üzücü hâdisenin akisleri Ankara'do Istanbul'do Ankara'do
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog