Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

11 Şubat 1964 CUMHLKIYET DIŞ BTJGSİJN AB E R LE R Mevkuî Kübalı balıkçüar iyi niyetle yargılanacak Londra 10, ( u . AP) 70 nci doğum yılını kuthyan e ^kı ] J ^ tngiltere Başbakanı Harold Ma millan, siyasi hayattan çekileceğı ık sık sorulnyor: «Londra konferansında ne eldn?» ni açıklamıştır. Geçen ekim ayında geçirdiği bır prostat ameliyatından sonra Ba n s bâdiresinden yakayı »ıyırmabakanhk görevinden ıstifa eden ya çalıstı.» Macmillan. kendi seçim bölge ı Gerçekten de, hiç bir netice a] ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nin Muhafazakâr parti başkacına Kadir gecesine neden bn isim velamadan dağılmanna ragtnen, 19 1 ^ ^ ™ ^^™^^^"~ gönderdiği bir mektupta, önümuz rildiğini izab ve tefsir etmek dede d< ko bir deki genel seçimlerde Avam Ku rin bir iştir. Otıa bizim ve bn sümarası üyeliği için adayhğmı lıov tunnn takatı yetişmez. mıyacağını söylemiştir. Londra konferansı, Kıbrısın si Islâmlığın bn en kndsi gecesi Macmillan 1957 yılında < ^ u Washington 10, (a.a. A.P. ve Radyo) Küba balıkçı gemilerinin tevkifine hakkında bazı malumat verraek veyş buhranı sonucunda istifa efaydalı olur. Çünkü bu gibi müarasında öylesine derin bir karşı Havana'nın Guantanamo üssünü besliyen suyu kesmek şeklindeki tepkisi ile den Sir Anthony Eden'in yeııne barek tarihler hakkındaki bilgiler Amerikan tutumunda 24 saattenberi bir değişiklik kaydedilmektedir. oçnram vardı ki, hiç değilse kısa ilgili hükümeti kurmuş ve 1959 yılındd çoğn ağızdan agza nakledildiğinvâdede müşterek bir hareket nokyapılan genel seçimlerde. tşçi par Nitekim, gerginlik ve endişeler hemen hemen dağılmış , den hurâfelerle karıstırılmaktadır. tası bulunannyaeagını farkeden tır. Durumun daha derin bir şekilde incelenmesi sonucunda ; S e I e r e k i l k s u vükünü almıslar tisine mensup rakibini 15.424 o\ Halbnki bnnlar esaslıea bilinmesi arabnlncu tngiltere, siyasal geledır. Gemilerin yann da gelecekle farkla mağlup ederek ezici bir za Amerikan hükümeti, şu bususlara karar vermiştir: lâzım gelen şeylerdir. eeği bir tarafa bırakarak, beşli fer kazanmıştır. ri sanılmaktadır. 1 Guantanamo Üssü'nün statü • konferansın mesaisini tamamen ge Kadir gecesi Kamazının 2S nci Macmillan son bir kaç aydar Florida makamlaj çici bir tedbir olan Kıbruta gü sünü değiştirmek için yapılan te. yargılanmasını şrününü, 27 ye bağlıyan a<"cedir; n beri aile mesleği olan naşirlıge şebbüsleri Amerıka'nın Panama'da ; » « tavsıye ettiği bıldırılmektedir ; venlik tedblrlerinin arttmlmasına Kadir gecesine varan günü Kadir dönmeye hazırlanıyordu. | güçlüklerle karşılaştığı bir sırada ; Federal makamların ıtıdal tavsıye j teksif etti. olarak kabulü âdet edenler oldnözellikle tertıplenen bır suikast . «nin Amerikan balıkçılannın da I Macmillan sebep olarak, «vıcğu gibi, Ramazanın 27 sini Kadir tngüterenin Kıbrısta yüklendi başlangıcı olarak şüpheyle karşıla i L â ^ Amerika açıklannda avlanır | dan sahibi bir üye olarak bütun günü sayanlar da var ise de esaği Bommlulnklardan, halk oya, manın yen yoktur. jk e n karşılaştıkları güçlüklerin göz vazifelerini yerine getiremiyecek» sında «Kadir» gün değil, bir gecebasın ve muhalefet memnun kal2 Küba balıkçı gemilerinin, l <">üne ahnmasmdan ılerı geldıği durumda olmasını göstermekte; dlr. mamıştı: Memleketin denizaşırı Amerikan sahiüeri yakınlarında ;: sanılmaktadır. Yam. Amenka bır dir. i Bnnunla beraber Kadir taahbötleri fazla, askerl azdı. Sa bulunması. Amerikanın Küba'daki;^" kendı aleyhıne ışhyebılecek ; Johnson: « Alo, Home! Şu Kıbns isl hakkmda. . Maalesef, Muhalefet lideri Wilson, Mac i Washington, 10 (a.a. Raddece Kıbnsa, 2.500 asker tahsis e üssü'nün durumunu ortaya atmak j b l r karara varmak ıstememektedır. ! millan'ın kaTarı hakkında şunları , SU ânda çok meşgulüz; evin Beatlesiarı semparizanlardan konımaya^ nu düşünenler de mevcuttur. Fademezdi. Gerek polislik, gerekse için icat edilmiş bır tahrık olarak! Gene resmi çevrelerde hatırlatıl; yo) Medenî haklar kanunusöylemiştir: ; çalı^ıyoruz! nun T ^ilciler Meclisinde arabnlucnlnk «nankör» gdrevlerdi. düsünülmemeüdır. kat sahih rivayete göre llazreti ı dlgma gore. Bırleşık Amenka ge| 9 « Yıllar boyunca siyasi sahada aralıkta Kuba gemilerin.n Peyçamber «Kadir gecesi ni KamaNe Ankara ve Kıbnslı Türkler, yann rva konması beklenBununla birlikte resmi Ameri< J aramızda süren anlaşmazlıklar ne sanın son on günü içinde tek rane de Yunanistan ve Rumlar tat kan cevrelerir.de Havana hüküme i Meksika Körfezine gideceklerin mpl' ' ir. Temsüciler Mecliolursa olsun Jşçi partisindeki arkamlı gecelerde arayınız» buyarGuantanamo' j d e n P e 5 l n H 1 haberdar edilmiş famin edilebilirdi. Nihayet tngilte tinin Amerikalıları sindp"^:anun tasansı lehinde k a t kadaşlarım ve ben Macmillan'ı nınştur. Buna istinaden de tslâmgemılerm \ ( reketlerı hakkında renin müdahalesi. eski sömürgeci dan almak için her türlü çabayı ' oy kullanıîacagı muhakkak çok kıymetli bir Parlâmento üyesi, ;lar 27 nci geceyi Kadir gecesi ogostereeeği tahmin edilmektedir. | teferruatlı b.İRiı elde edememiştl. lik ithamlarını tazeliyecekti. addedilmektedir. Fakat asıl Parlâmento'daki mücadeleleri gelarak benimsemişlerdir. Onnn için Üssu'ne gelınce, su mesele kanunun hundan sonlukandaki itirazlar, ilk bakış Fidel Castro'nun ve Başkan Dor! vGuantanamo u n rektiği gibi değerlendirmesini bii:b» geceyi senenin bütün öteki geticos'un söylevlerinden sonra Ku : ^esümesı önceden tasarlanmış ra Senatoda tasvibindedir. ta faaklı görülebilir. Fakat balk b l r len, kendisine hücum edildiğinde ! eelerinden daha fazla ibadet, dua degil fakat fevri bır Gerçekten Senatoda tasarının oynnon. basının ve muhalefetin ba Hükümetinin kuvvet kullanmas ; l e p k lhareket aynı sertlikle fakat asla kin gütj ve niyaz ile geçirirler; çünkü Tantan kaçınacağı. buna karş.hk ulus° l a r a k karşılanmakta ve oiaçogunluk tarafından desteklennnttnğn, tngüterenin hiç kimsem meden cevap verebilen bir devlet n bn gecenin bin aydan daha halararası kurumlara ve özellikle Bir > ? Kübalılara üssün Amerikan eneceği tahmin erlllmekteyse nin kara gözleıi için degil. fakat adamı olarak gördük. Parlâmentoyırlı oldngnnn buvarmuştur. leşmiş Milletlere başvuracağı tah «emeniığmden çıkanîması için uNew i ork basıru. Beatle 'lar sayesinde tngilizlerin kendi menfaatleri agruna ve üçlü de günevli senatörlerin tns daki bütün meslekdaşlan hep bir min edilmektedir Iz u n m uddettır, hazırladıkları plâKadir gecesi Kur'anı Kerimin garanti sisteminin bir veeibesi ovibini geciktirTiek hattS önrok'n roll sahasuıda Amerikayı yüzlerce yıl geride likte kendisirin 70 nci doğum yıBirleşik Amerika Hükümeti sim :m yünırlüğe koyma fırsatı verdiği doğduğn geeedir. Buııo bildiren larak «Kirnmlnlnklar yüklendijiylemek aTnaciyîe «müzakerelelını kutlar ve mutlu bir emeklibıraktıklarında müttefik di, balıkçı gemüerinin tevkif . hatırlatılmaktadır. Gene bu sayee d i l ; Kadir suresi şu mealdedir: di. tngiltere maalesef Londra ve ri uzatma» taktigine basvurd e u s > t e all lik temenni ederler.» ? a n Kubalı ışçılere yol Züricb anlasmaları altındaki im diklerı sırada. Amerikan kara su i v e n l m e s « ı n m maları muhtemeldir. «Biz Kur'anı Kadir gecesı indirNew York, 10 ( a * • A.P.) : ulaşıldığı «rada, hep beraber başbulundukları , mümkün oldugu ve tesadüfen zalanna defil. itirazlara önem ver larında Kadir gecesinin ne olduğunu Irk ayırımı taraftarlnn, j Ingilterenın tngüterenin AngloAmeriKan AngloAmerikan mumü1larını larını saııamışıaraır. sallamışlardır. DUUUU Bunun ı<=».r tesiı dik. bir dereceye : b ° y l e h k l e . °u isçılere verilen üc, hakkındaki gorüşü "•»• « i. raistir. Mnhafazakâr parti hüküme Temsilciler Mecîisinde de haretlerden sağladığı dövizden KüUniTIP K a n a i İ a r i a Inasebetlenne en son katkısı olan ! rj v e ayaklarım yere vurarak en^ bilir misin? Önce bin aydan daha ti, önümüzdeki ilkbaharda veya kadar benimsemektedir. Ayrıca hü ba'nın yoksun bırakılmasmın imreketsiz kalmışlar ve son haf nOIIIC r\dlldUdUd | . B e a t l e s , U r v o k a , g r u p u U k kon'vüksek tondan sarkıyı söylemeleriİ hayırhdır. Meleklerle ruh o gece güzfln yapılacak eenel seçimler a kiımetin. geçen yıl kabui edilen ve kân dahiline söylenmekte talar zarfmda, tasarının kapRab y ç rifesinde, halk oyn. basın ve mnkomünist ülke gemilerinin Florida dir. Ottava 10, (a a. samını daraltmak için 93 tane de iner. Tan yeri ağarana kadar o bir kara sularına girmesini yasakhyan Ed Sullivan n d a halefete karsı, verdiği şeref sö2SNiha tngiltere Başbakanı Sir Alec D o i y ° n u vermiştir. tâdil teklifi «unmuşlardır. Bu Ed selâmdır.» , b" °1*Y Birlesik Ame, Ikına nü totmak cesaretini göstereme bir kanun geregince suçlanan "ba n k a myn e t N A T 0 Bundan acıkca anlaşılır ki topluluğunp lıkçıların süratle fakat iyi niyetle ' müttefıklerine Kü i tekliflerden ^adece 2fi i kabul hderlerı ; .^ k o n s e r l e r i n i v e r m e d e n uglas • Home, Kanada önce Sullivan, Beatles» tnistir. Amerikan ba ile olan ticaretlerini azaltmala i edilmistir. Fakat Kar'an Kadir gecesi inmiştir. Ba Bjr cehennemi andıran Kıbnsta rı için yaptığı baskıyı artırma fır: kanunlanna çore, kanuna mu edebıgençle halif olanlann '.şi uzatmaları Türkler ran verir, hattâ Rnmlarsatını vermektedir. Itaben istedikleri kadar bagınp /ç«j 8 « * e k i r için bu 2 f l tadil teklifinden dan da ölenler olurken. bir tek Deniz suynnn tasfiye : âırabilecekleri, tepinebilecekljftri* SaJtanat devrinde padısab «Kanı Lester Pearson ile Kıbns buhra lan 1.000 kadar genç kız seyret. ni, fakat sahneye çıkmaya yeltenher birinin teker teker açık tngiliz askerinin bnrnn dabi kanaAmerikan Deniz Kuvvetlerinin nını, silâhsızlanma dahil DoğuBa miştir. Gençler, bir dereceye ka dikleri takdirde derhal bir «fcer dir alayı» denilen merasimte caoya konmasını istemeleri mamaktadır. Bir tek Ingilir askeCenevre, 10 (A.P. a.a.) Ce P a z a T günu yaptığı bir açıklamada miy« gidip ocmaatle namar kılartı münasebetlerini, Afrikadaki son dar uslu uslu oturarak provayı ta muhtemeldir. Bu vaziyette rinin ölmesi, genel seçimler arife nevredekı otelmden geçen salı gü G«antanamo'da deniz suyunu tasiber çağıracagını» söylemiştir. Bu dı. Mehmet Zeki Beyin «Tarihî Deolayları ve dünya ticaret mesele kip etmişler. fakat rock'n roll topher bir tadilin oylamas; v«ı. sinde kıyametlerin kopmasına se nü kayboUn Yuri Nossenko adlı f i y e e d e r e k tatlı su haline getireihtarın şiddeti bir dereceye kadar .yimler Sözlügü» nün ikinri cildinlerini görüşmeye başlamıştır. rım «aatten fazls zaman alabebiyet vererektir. îşte tngilit as Sovyet silâhsızlanma luluğu en meşhur parçalan olan gençleri durdurabilmiştir. uzmanınm c e k v e ü s s ü n ihtiyaçlarına yetecek de «Kadir alayı» maddesinde çu bilecektir. Buns ragmen tasa I kerlerinin Kıbrısta «polis» defiil de bulunmas, için tsviçre polisi bu m i k t a r d a *u sağhyabilecek bir fabHome'a, Dışışleri Bakanı But«She Loves you, yeah, yeah, yeah» Tarak girmrmis saçlar tafsilât veriliyor: nnın bir kaç eüne kadar Se«nzak bir gözlemci» gibi hareket gün Enterpol'e müracaat ermlstir. i n k a n l n kuruluşu ile ilgili plânlaler refakat etmektedir. Home ile !«a ı want to hold your hand» ve Beatles Pau! Mccartney, John natoya gelecçgi hemen heetraesinin hikmeti bndnr. Butler, Kanadada iki gün kalacak • Please, please me» çalarken yer, «Kadir gecesi padişahlann saîsviçreliler meselevj yorumlai r l n h a z l r o ! d u g u büdirilmektedir. Lennon, Ringo Starr ve George men cnuhakkaktır. Maamafih lar, daha sonra Amerikaya geçe lerinde hop hop hoplamışlar, teiraydan çıkıp civardaki camilerden Amerikan Donanmasına mensupH Tekziplere rafmrn. tngilterenin maktan I Harrison'dan mütesekkil grupun Senato daha vergi indirimi ceklerdır. yedi uzmanın Amiral Chew'in başpolis gSrevin) daha konferaıu bas ko'nun kendi arzu>=uyla Cenevrepinmişler ve çığhklar atmışlardır. her zamanki gibi kırmızı yakalı ibirinde namaz kılmaları< munasekanun tasarısıni da corüşeîbetiyle yapılan alay hakAında kullamadan bir beynelmilel knvvete den ayrıldıjına süphe o'madığını kanlığmda cumartesi günü acele Bu. Home ile Amenka Başka«Beatles» ların en büyük özel siyah ceket, soba borusu biçimi Guantanamo üssüne gonderümiş j cek olduğundan. medeni hak devretmek azminde oldufu hiç belirtmişlerdir. nı Johnson'ın ilk görüşmesı ola liği, şarkının temposuna uygun o pantalon, siyah çizme ve tarak panılan bir tâbirdir. Atâ Tarıhı, olmasından, bu tasarının gerçekleş' lar konusundak) müzakeTelefmüellifi zamanında yapılan alayı kimsenin meçhulü değildi tngil36 yssındaki Sovyet diploraatı«açlarla sahneye tere konferansm ikinri haftasının nın, Sovyetlerin Batılılarla silâh me ihtimalinin mahallin,de incelen j rin 24 subattan evvel baslıyslan. bir anda salonun aâkı»İ8Tİa , ç e y e ç e v i r e r e k nakleHiyorum]. basında ağrındaki bskları r e » sızlanma görüşmelerınde takip et mesi amacı güdüldüğü anlaşılmak1 bileceSi sanılmamaktsdır. •••••••••a çınlamasına yol açmışttr. men çıkardı. Türkiye, govenlik tikleri strateji ve lavunma vesika tadır. Kadir gecesinde büyuk a!«yla : Hatırlanacağı gibi, zenei Bu sabahki New York b«sınt Suyun buharlaşmasmı sağhya , tedbirlerinin arttınlmasjnı en âcil ları hakkında hayli tralumat sa] l'Ayasofya camiıne gidilmesi kaidebeyaz farkını ortadan kaldırda dün akşamki konsere ilk sahicak bir fabrikanın yaklaşık olarak mesele olarak ileri sürönce. tnzi hibi oldugu büdirilmektedir. İden olmakla eğer padişah yazhkmayı hedef güden medenî ifelerinde yer ayırmıstır. «New 5 milyon dolâra çıkacağı tahmin elizler de beynelmilel knvvet tekHa ise önce Topkapı sarayında iîhaklar kanunu tasarısı. müteSovyet Büyük Elçiliği. Nossen dilmektedir. Deniz Kuvvetleri Ko[Yorfe Daily News» gazetesinin tejtar ettikten sonra nöbetçi hns ı>dalifini açıkladılar. Türkiye, Birlesveffa Başkan Kennedy tarako'nun Batılı istihbarat teskilâtlalevizyon münekkidi «Bu roemleket mutaclığı bunun Küba'ya ödenen mis Milletler ve Commonwealth'a jlılardan [Saray erkftnındanj başf'.ndan hazırlanarak Kongrevasıtasiyle tsviçreI bir daha bunun gibisini göreml tka Cuma Selâmlığı teşrifatında şiddetle karsı koynnca da. XATO rınin ye «unulmuştu enyecek» dedikten sonra «Elv*« Pres ^protokoiunda] bulunan, yüks^k fabbanş gfleö projesini ortaya attıley'in (Beatlesi ların yanıuda sol kmafcam sahiplen padiş»ahın mıilişe ettik!erini saklamamışlardır. rikanın, Guantanamo'daki üssü Külar. da sıfır kaldığını» fleri süarmekte îyetinde olduklan halde. Kiüaı Seba'nm tutumuna gore olmaktan AngloAmerikan plânı sayesinde i iir. Yazar şöyle devam ediyor:!ijrif dairesi yanmdan T kurtaracağı gibi, tamamen saf ve â Ayasoiva tngiltere, polU görevini sırtından Küba'dan gelen suya kanşabilecek jIngiHz gençler, stiidyodaki kızlan licamii Selâmlık kapısma kadar Ögretmen NECATt VE CAN J atmıs, hiç deeilse basta Amerikaher türlü mikroplara karşı garan•çılgına çevirdiler. Bu Elvis Pwsw y o jı a r meşalelerle •aydınîatıirr.akNCRTEN DtNC AKÇAĞLILAR î nın geldiği mîittefikleriyle paylaştili bir su sağhyaeağma i.şaret edil ley'in ilk meşhur oldugu sırallar l a beraber akkâm.. FSürre alayma lle Iklncl k'zlannın doğıjmıs olacaktır. mektedir. ' da bile rastlanmıyan bir rnanzaJ, kafılan Arap hızı»etkn! 1ların taşımunu akraba. dost ve Öğretmer. tngiltere, aynı zaraanda arabnin öte yandan Küba tarafından «u| raydı. (Beatlers) lann stiüne geJ; dikları 20 kadar înçşale ve Ha? aarkad»ş!anna möjdelerter. METÎN BAT.1 sayıyı görünce siz de: Bugün Çıkan culok gSrevinden de sıynlmaktayu kesilen Guantanamo hava üsHnee: Sesleri gayet tatlı. son dejj gaların ellerınde, tuttuklsrı kjrrmNlşanlandılar dır. Zira AngloAmerikan plânı. süne bundan böyle suyu Jamaika rece rahat şarki snylüyorlar. bil(? zı ve yesil boyalı 40 kadar rnu«Türkiyenin en güzel, en temiz. en ucuz, en ha^sa şef Paul'ün gitar solosu bir| şamba feneri tajkıben camiye gıditiç. garantör, Türkiye ile Tnnanis temin edecekfir. Amerikan sarnıç Kemaliye II 2 1964 |hârikaydı.» \ lir ve nöbetçi olan hurvkâr ımagemileri bugün Jamaika'nin kuzey tan ve tngiltere ile Amerika dı zengin ansiklopedisi» diyeceksiniz. Ojmhurivet 1585 sahilindeki «Ocho Rioss deposuna Cumhurlyet 1?7S sında yen) bir arabulncn aranmai Diger gazeteler «rock'n roll'u A J i m m a uyularak Kadir namazı ceARKIN KİTABEVİ İSTANBUL | rnerikanın icat ettigini, fakat «im«| m a a t I e kılındAtan sonra aynı uSIDI da öngörmektedir. 'MtlltllllfflHltHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllvMltlillllllllllir tsteksiz Amerikayı Kıbnı çık idi îngilizlerin Amerikayı. (Beat>| s l j l l e e e n Reklâmcılik: 488 1574 :le«5 lar sayesinde yüzlerce yıl geij B n tarihî marumati yazarken \. maıının Içine çekmeyl basarması. tngiliz diplomasisinin bir »aferı ride bıraktıgmda» görüş b i r l i ğ i n e i y a s o f y s e»m*i™de hazır bnlundaB r a b i r sayılmıstı. Aneak Kıbns bobranı ! varmaktadırlar. 'i ^ Kîidir zecesini hatırlad m S i m d i t a r U l i n i ta nı, bir DoŞn • Batı. bir baska deRüvada eeıenler i ' " » " olarak ; yisle bir soğnk harb meselesi yapkestiremiy'eefim. [Zannederim manın da AngloAmerikan plânı Dün akşam televizyon konser!: 1933 veva 1954 senelerine lesadüf oldnğu hatırlandıgı zaman. raeçni seyreden milyonlarca Amerika eden bir Ramazan idi]. Camide hnr zafer cilâsını kaybetmektedir. hda uyanan intiba bu topluluğun. mcmlekotin en meşhur hafıziarı Kayhan SAGLAMFR şimdiye kadar sahneye çıkan en,j bnlnnnjordn. Atatürk de o çece muhteşem rock'n rolî grupu oldu} camie gelmişti. Gür sesli hafızlar »udur Gerçekten N?w Yr>rk gençıj «Ilrî» nin «Trkbir»ini «Tanrı l'!ud u liği dünkü konşerden sonra rüyajj " sözüyle. baslıvarak Türkçe oMEVLİT da gezer gibi bir hal almıştır. Büj kndular. Zjnnederim camide 20 23 Aralık 19«3 tarlhinde vefat I türs gençlerin ağzmrisn düşmi;,'enfl binden far'a cemaat var idi. Anan e T e orc eden tek kelime Beatle'Iardır. Bilhassaj « < " n mübarek yer olsn HALÛK YUSUF «She Love? you» sarkısı ve b U ! T»Pkandilisı a!tı bir mahser hal ı n d e ldl> kısi yemekle. ŞEHSUVAROĞLU'nnn sarkının «Yeah veah yeah» ln»mı, j v etencer «>e"y «elmiş. orada öiümünün 52. gtlnüne rastlıyan stüdyoda b.jlunan gençleri çılgına " f t a r e 12 Şubat 1964 çarsamba günü, çevirmiş, aftlıyanlar, bağıranlar'i' "nı«lercii. Ş.mdi aradan oZ e n e sene «?«'«• K'in çizffüen r lklndi namazından sonra. Teçve yerlerinden fırhyarak sahneye*! toz 1? * i 4 n vlklye Camlinde Mevüt okuttuolan çıkmaya çalışanlar olmuştur. Konı °Kaıanaıırulacaktır. anrak arkadaki hıısnsı tabaka dışarıda •serden sonra şarkıcılar Alle6İ kapısından validem v e lıemşirembekliyen büyük bir kalabahgın ^ınnmıımnıımıunHfiıımıııui) çığlıklan arasında emirlerine tah le çirebilmiş idik. Camiin hemen Cumhurtyet 1562 ber devirde takviye edilen bina^ıîis edilen siyah bir «Cadilla» anın tehlikeli durumda oldacunu ; rabaya binerek otellerine gitmisı için yüreçim titremisti. | TEŞEKKÜR jtir. Arabaya bir polis arabası reI fakat etmiş ve «ekizinci caddedeBUyük ve acı kaybımız çç'i e s j j n s a n ! ki trafik, arabanm geçebilraesi > • Kadir k'.ymetll babanuz ve hav.r e eresidir. Çünkti Haz^ti çin bir kaç dakika •.estlmiştir. j , . Gilâsını kaybeden bir zafer Amerikanın Mbaya karşı olan tepküeri yumuşadı Guantanamo Üssünün soyunun kesilmesini. Amerikaya bir suikast şeklinde karşılamanm doğru olmıyacağı göriişü benimsendi | Guantanamo üssü için deniz suyunu tatlı suya çevirecek tesisler kuruluyor Macmillan siyasetten çehileceğini açıhladı Hedt'se/er ün gece «Kadir» gecesi idl. Dostlarımzdan, ahbaplannızdan Kadri veya Kadriye adını taşıyanlara sorarsanız yüzde doUsanının Kadir gecesi doğmuş oldugunn öğrenirsinı ı, Hayatında muvaffak olmuş oUnlara «Kadir gecesi doşmuş» derler. i lslâmda Kadir sficesi dinin en ; mutlu vaktıdir. \ Kadir kelimesinin doşra söylenişi Kadr'dir. Kader kelimesi de ; aynı mânadadır. £h .^rsl bu £rredir Medenî Haklar Kanun tasarısı bugün oya konuyor Hoplamalar, tepinmeier, çıglıklar Beatles toplulugu New York gençliğini çılgına çevırdi Bir Sovyet dîplomah kayıp COGRAFJA Ansiklopedisi Atlaslı yılın ilk BÜYÜK ^ çekilişinde İSJİKBALDEKİ GÜVENİNİ Zİ Kaloıiferli pbedlyete intlkah sebebtyle cenaze meraslmlne blzzzat gelen çelenk gönderen telgraf. mektup, telefon ve zlyaretlerlyle sonsuî acımızı paylaşan baçoajflıgı dlleyen akraba ve dostianmıza sonsuz mlnnet ve teşekkürlemlzl sunanz. Evlâtlan Damadı ' ««•*••»•! ALİ RIZA ERMAN'm Cumhurlyet 157 ÇOK ACİ BIR OLUM Ticaret âleminde tanınmı; Gümrük ve îthalât Içleri tle iştiftal eden ânl blr kalb krlzl netlceslnde ve daha çok ger.ç yaçta vefat otfiglni derin teessürle blldlrtrlz. Cenaze meraalml bugun salı 11 Şubat ]9M sast 13.30 da Takslm'de Aya Trlada Rum killsesinde icra olunacaktır. Kederli eşl: Llli Hrtstidls ve evlâtlan Smarula ve Dlmop. Kederli kardeşlert: Konstantlnos Hrlstldls (Atln»). Despina Hristidu. Teofnosla. A. Kaenldu, Hristos Hrlstldis (Atlns) aüelert ve akrabsîarı Cenaze Levazımatı ve Servls îşlert ANGELtDlS Te): 44 18 52 49 15 36 llâncılık: 8321 1579 APOSTOL (VİRON) HRtSTİDİS'in DaUcsi . KOYDE ŞEHtRDE HERYEROE HERZAMAN C. ZİRAAT BANKASI Basm 13651583 AKBANK Bılhassa gerıç kızlann kalbleri1 i i r m e k i ç i n p e v K a m b e r olmu.mr. ni oynatıp kendilerini »pl.tMjBnnu «Ben ahlâk, i t m a m i c n Sön.Beatles. lar, cuma gunu Londra ( derildim.» hadisiyle aparık sövdan buraya gelmişlerdi. Telerfe. lemiştir. yonda 20 dakika süren progTfuj» cı< B. Vf.LZK rasında kameralar «Beatle»» l a n ; gSstereeeğine, daha ziyade y«rl«r'nde rahat duramıyan, gSxl«rin! faltası gibi açan, kollsnnı havaya Ö LÜ M jkaldınp iç çeken veya çığlık »tan Eskl Mutasarnflardan merhum i kızları göstermiştir. Çılgınlık son Nazlklzade Cemal Bevle Behlc*» : haddini bulduğunda, kızlardan bir Hanımın oglu.C.H.P. Gene! Mfr. kısmı sanki kcmaya gimıiş gibzy. kez Başkâtlbi Daime Naııkloflu.diler. Fakat «Beaties» ların hayranun eşi, Alpay. Aysu N'nziktoglu' nı kızlann çoğu, esas itlbariyle nun babası. Tulu'tın dedesi ET^\ [ koltukların mukavemetini deneNazlkloğlu ve Hazlnt» Temyİ7 Avukatı Semiha Nazlklcğlu'nun ; mislerdir. kardeşl. Avukat Isık "Nazlkioelu, ve Güzln Refloğlunuc amcası. Perihan Orhnn Ertugn:^ Film Kââıt Makina Anadal ile Şükran Ünyazıcı'mi} dayist. Emeklt KorBenpral Danya!. Yurdatapan. Darendo ATpaç ve Kadıköy Savcsı DAni= Yurdatapan'ın eniştesl Devlet Demirvolları Ateîyclpr DairFsi UMU.M MÜMESSÎLÎ Mötehassıslığıidan Emekli Karaköy Kırtasiye TURHAN NAZİKİOĞLU Tel: 44 59 18 10.2.1964 eünü vefat etmiştiT Cenazesi 11.2.19S4 salırtglpnoReklâmcılık 3951564 mazından sonra HarıbpvTRm Camilndert kaldinlarak ehpriî KAYIP Fen Fakultesl Jeoloji • lstlrahatgâhma tevdl edlietektır Bolümünrlpn sldığır!. şelîekeml kay1 ülîah rahmet eyle?i?ı ; bettim. Hükümsüzdür ; i PH57 Omtr Şedrt ! Cumhunyt 1K0 Cumhurlyet 1681 M n h a m m e d a h l a k l m ü k e m n l f ) ! p s Ansco
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog