Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

tKt CüMHÜRtniT 11 Şubat 1964 IIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII üfürük yarışı Baıunınıız yarışta... Sayfa yanşında. Gaz^lel» rimij yapraklarmı gittikçe «rtırıyorlar. Sen altı, ben sekiz... Sen sekiz, ben on... Sen on, ben on iki... Sen on iki, ben on dort.. Sayfalar artınca tabii gazeteye giren fotoğraflar, yazılar, Dânlar da artıyor. Sarfedilen kâğıt da artıyor. Sarfedilen kâğıt arttıkça harranan döviz de artıyor. Artmıyan tek sey galiba gazetelerin ka irolarında çalışanlann sayısı. Her neyse. işin o yanını fazla kurcalamadan diyebiliriz H gazetelerin sayfalarını çoğalltmalan kiiltiir lıayatımız bakımından çok faydalı olmı/ştur Sayfalar artınca yayın müdürleri sayfalarr doldumi;ik için kıvranıyorlar. Eğer o gün ilânlar. reklâmlar boba n« âlâ.. Ama isltar aksi gider de ilânla reklâmuı da suyu kesik giderse. bir telâş, bir telâş: Altı tamaıtı mı? Sa| tarafta iki sütun bos. Dii) • yahu! Şurada bir yazı vardı, dün getirmişlerdi, sokak fenerl erine kavak ağacından direk yapılmasınm mahznrlarmı anlatıj'ordu. Hah . Al şunu koy. Tarcıam abi, oldu. On iki nasıl? Dokı an ikiden bir znanset: Muallâ Sayar'ın bacaklan kalmlaşıyor. . \ltmda: Beyaz perdenin biricik jönü knrban ke*ti Yanmda d a Semra Sencagü'in anadan doğmuş bir fotografı var. Ama, onun altında gene bir boş yer kaldı. Yayın m üdfirü: Ver b akayım su karmm resmlni... Alrr, bai ar: Sen adaın nlmıyacakmn be! Gazetecflik nosyonu teaakkül etmemiş k/ıfanda. Ulsm bu bacaklara çift sürnn mu defer biçilir? Çıkar şunu dört sıttıma; altmdaki boşluk da dolsnn... Baska? Bamazıin sayfasmda Altıpannak camii Imammdan gelen yazı fazla j er tntta. «Gnafil •bdeati nasıl abnır» basjıklı yazıya devam vei'dik. Olamaz, ka ç kere söyledik. bânlara yer bulamıyoruz. Ben ne vapaynn abi? Hoca efendi uzun yazmış. Keamek kimin haddine? Sonra? Pazar eıiııü okuyucnlara konser vereteğiz. Birind s«yfadan ilân etmek lâzım. Yahuz ba hafta Hümeyra Altmses I»lemiyormuş... Aldtrma, baska? Savcılıktan haber yollannşlar, dördüncü sayfadaki roraan müstehcen pkiiyor, sonra takibata geçeriz diye... Aldırma bir çaresine bakarız. Kıbrısı bugün gene bttytttelim. Şm Mandy'nin yeni bir haberi geldi. Geçen gün koyduğomnz bikinili bir resmi vardı, onn üç sütuna gene koyalım blrindye... ASbi, o resmi geçenlerde ben aradım bulamadım. Kllşeden gelisce mürettiphanede çıraklar yürütmüşler. Ulan burası Dingonun ahm mı? Bu ne iştir? Başka bir resmini bn.1! Geçen gün namaz saaÜeri yanlış çıkmış, Fatilıten telefon etmişler. Dikkat edin! «Peygamber Efendimizin Zeveeleri» tefriknsı Bayramda bîtecek. İsmaile söyle, yerine alengili bir aşk romanı yazsm. Her iji ben mi düşüneceğim? Bugün bir saat erken gjrmek lâzım makineye . Saat beste dönmeH. Dfin yolda lâstik patlamış. gazeteler, zamanında gidememiş. Ankaraya telefon et çabucak bir şeyler çıkarıversinler .. Ve böylece gider .. On dört sayfa mı, on sekiz sayfa BU, yîrmi sekiz sayfa mı? Doldur doldurabildiğin kadar .. Manisalı bir ihtiyar dostum var. Geçenlerde geldi: Öhan Bey. dedi, sizin gazete iyi ama bir şey eksik. Benfan tanıdığım âlim bir hoca var. Ona bir şeyler yazdınverseniz, isterseniz hemen getiriverrvim, çok akrilı hocadır! thişündüm: Fena değildi fikir.. Yakmda mnvezzUer gazeteleri muska gibi taşıyacaklar boyımlarında... Ve haalanmız, hocalarımız. mesleği elimizden alacaklar. Ha gayret, az kaldı. Ne diyelim? Bütün olan bitenler basınımızın pek Uerlediğini gösteriyor. Çok «alâmetler belürdü...B Neredeyse güneş, mağrıpla maşrıkı şaşıracak... GÜNÜN KONÜLARI DÜŞÜNCELER ıııııımııııımııımımııııı Tarih Konuşuyor Cemal Kutay'ın aylık Tarih mecmuası Tarihı konuşturabilmek * Atatürk'ün Çankaya'da gömülmesine kımler mâni olmuştu? * Beşinci Sultan Murad'a verilecek İngiliz Prensesi * Talât Paşanın aranılan vedâ mektubu * İstanbulun kanlı onbeş £ünü * Türk şeceresi * Said Halim Paşayı öldürenler * Sdimiye kışlasmın lâmbah kadını * Grıgoryos, Rus Çarı ve Patrikhanenin kapalı kapısı * Halife Abdulmecid Efendiye İngiliz Fransız teklifleri * S Kıbrıs dâvası. Adnan Menderes, ve ilk jfünler... • • 84 sahife * Renkli karton kapak * Yirmi bes, mevzu * • Görülmemiş fotoğraflar, vesikalar, tarihin ibretli geçit resmi. \ BUGÜN ÇIKTI * Bâyilerde bulamtyanlar, lutfen, Cemal • Kutay, Posta Kutusu 67 İstanbul adresinden istesinler. İki buJ çuk lira. Kıbns buhranırinın adaya girnı ele almak için mesinin, Türkiyetoplanan Londra nin hareket serkonferansı, iki haf 1 bestisine ağır bağlantı ve sınırlamatalık çalışmadan I Belediye tmar Müdürluğu 1963 ve her gün bir bas Ka«aı|fc««Ma* lar getirecegı de yılı içinde 5634 inşaat ruhsatı ve ka çeşit manzara gosterdikten son tırılması aoktalarına dayanıyordu bir gerçektir. Bu serbestinin hep4580 iskân musaadesi vermiştir. ra, gayet garip bir sonuca vardı. Bu Açıkça BÖyl«memekle beraber, sini değılse bile, önemli bir kısSon zamanlarda alınan prensip sonuç, Türk Hükümetince bellrli Tdrk Hükün*etinin benimsemis ol nını kaybetmiş bulunuyoruz. Çunkararı ile ruhsat ve iskân musaa bir hoşnutlukla, Türk basmmda desi venm işlemi nıspeten çabuk ise sınırlı bir iyimserlikle karşılan duğu bu Eormül, adada barış ve kü NATO kuvvetlerınin üç ay sonlaştınldığından bu yıl bu mikta. dı. Halbuki ortaya çıkan sonuç güvenliğirt sağlanması ve bunun ra adadan çekilmesinı ümit etmek, arzettiği biraz beyhudedir. Bu kevvetler nn daha da artması beklenmekte karsısında, ne hükümetin koşnut birinci derrecede önem şeklinde itade edilmekteydi. çekilse bile, bu yapılırken, Kıbns dir. luğunu ve ne de basımn stnırlı iöte yandan 20 bin vatandas da yimserliğini paylaşmaya imkân Bu sebapten. hemen belirtmelı meselesi de NATO'nun eline tevdı 1963 yılı içinde lmar Müdürlüğüne yoktur. Bizim için almacak en iyi yiz ki, busiin adaya NATO kuvve edilecektir. Şimdiye kadar karşımüracaat ederek sahip olduğu davranıs, «ınırlı bir karamsarhk ti gönderilmesine karar verilmesi mızda sa"dece Yunanistan ve Ingilarsa veya bin a için Iraar durumu tan başka bir sey olamaz. Başlan karşısındaı, Türk Hükümetinin bu *«e varken, bundan sonra. berdınalmiftır. Müracaatlann fazla olma gıcın ve «onucun karşılaştırması, nu tatmin. edici bulması ve kendi semediğimiz bir formül için bütün nna, mevzii imar plânlannm sık böyle bir kanıyı kUTvetlendirecek sinin de ejıasen adada barış ve gü NATO'yu ikna etmek zorunda kasık değişmesi ve bazı semtterde niteliktedir. venliğe önem verdiği hvnusuBdaki lacağız. Bundan başka bir tehhke 3 ay önce alınan imar durumlarıresm! den.eçler, gerçeklere uyma d «. geçici olarak Türkiyenin elinnın 3 ay sonra plânlarda yapılan maktadır. Bizim Londra Konferan d e n alınan müdahale hakkının, değieiklik sebebi ile hükümsüz kal. Bir defa, Londra Konferansınt sına gideıken. adadaki banş ve Yunanistan ve Rumlann da çabamuı cebep olmaktadır Türkiyenin nasıl ve niçin gittiğini güvenlikt4:n anladıgımız bu değil. larıyle, bundan sonra devamh bir gözSnüne altnalıyız. Lonira Konfe yukanda sözünü ettiğimiz formül imkânsızlık haline getirilmesi ihT. H. Y. memurlarma ransı (iddetli bir buhran atmosfeiü. Türk; Hükümetinin yapmış ol timalidir. ri içinde toplandı. Dünya kamu oikramiyeleri verilecek Üçüncusü, Türkiye NATO kuvduğu bu tutum değişiklifinin, meUlaştırma Bakanlığı ve Plânla yu da gözönünde tutuldukta, bu selenin bundan sonraki safhasında. vetlerinin Kıbrıs'a gelmesini kama Teşkilitı ile temaslarda bulun atmosfer Türkiye lehine kuvvetli görüşme ve savunma gücümüzebul ederken, öyle anlaşılıyor M, mak üzere Ankaraya giden TJH.Y. bir durum göstermekteydl. Millet olumsuz etkiler yapmasından endi1 karşımızdakilere, kendi formülülerarası garantilere bağlanmış büGenel Müdürü Sami Şehbenderler se etmek teyiz. müzün sürekli bir çözüm yolu olatün bir hukuk düzeoine rağmen, şehrimize dönmüçtür. Genel MüLondra: Konferansına giderken', c a & m ı k a b u l ettirmiş degildir Bu dür Şehbenderler; yeni yılda yapı Kıbns'ta koca bİT Türk rarlığı en benimsenıiş ve savunmaya karar I k o n u d » ""hangi bir teminat alte«*bbüsüne lacak içler hakkmda başkentte te hunhar bir katliâm vermi? oldugumuz formüi ile, Kon! m l ? d e 5 İ I İ Z B i z i m forınulumüz maslar yaptığını ve T. H. Yollan maruz kalmıştı. Meseleye gerek feransın varmış olduğu sonuç ara s e î İ I ( *ek aracınm gözönune alacahissl gerek hukukt aeıdın bakıV memur ve personeline verilecek ğı çeşitli formüllerden ancak biri olan ikramiye için de son çalışma dığında, Türkiye, Kıbru meıelesi sında uzun bir mesafe vardır. Bu olacaktır. Bu ise meselenin üç ay lann yapıldığını, yakında verile nin hiç bir safhasında bu dereee nun kabahatini Türk Hflkümetine îçinde cözülmesi imkinını büyök kuvvetli bir durumda bulunama yüklemo için herhangi bir davaceğini söylemiştir. Bunun lçindir ki, Türk Dı nak bulraak zordur. Meselenin kıölçüde zayıflatmaktadır. önümüzHediyelik ve giyim eşyası mıstı. «işleri Bakanı Londraya giderken. saca ifsjdesi, vakın tarihte ornekle deki günlerde yapılacak seçimlersatışlan arttı TürHye'nin bu sefer kararlı bu rini çok gördügümüz. tngîltere'nin le Yunanistan mustakar bir hüküKıbns Bayramın yaklaşmakta olması lunduğunu, iyimser olmasa bile ka muhtesem ihanetidir. Bugün acık mete kavuşacağına göre, dolayısiyle piyasada hediyelik ve ramsar da olmadığmı ifade sure ca anlasdtnaktadır ki. Londra Kon meselesinde alacağı davranıs çok giyim eşyası satışları armıştır. tiyle, Türk Hükümetinin ümitleri feransını toplamakl» îngiltere. kpi daha sertleşecektir. Bunun için Hıvanın soğuk olmasına rağmen ni açıklamış ve bunun lonueunda di tnenfaaHerinî gerçeklestirecpV Evlül ayına kadar, yani Birleşmiş şehrin muhtelif yerlerinde bulu. da, Türk kamu oyunda da ümitli bir manevraya bayrurmustur. în Milletler toplantısına kadar, menan açık pazar!ar ve bilhassa Mahgiltere'nin bu konferansı topla seleyi sürüncemede bırakmaya çabir inanç doğmuştur. mutpaşa büyük bir müateri akımaktan gayesi. Türk varlığını ko lışacaktır. nma uğramıştır. Belediye Zabıtası Esasına bakılırsa bu tutum yanlış Türkiye için bundan sonra Kıbekipleri Bayram dolayısiyle çoğa değildi. Böyle birtutuma destek o ruvacak tedbirlerin alınması lan işportacılarla başa çıkamamak. lacak sebepler gerçekten mevcuttu. seçim arefesinde Muhafazakâa Hü ns meselesinde izlenmesl gereken b'r meseienin İH yollardan en önemlid. Yunanittatadır. Kabul etmeüyiz ki, Türk Hflkü kümeti Diğer taraftan Bayramın hâ meti Londra'ya, mevcut sartlardan ne sokmaktan alıkoymak re muh nı pazarlığfl zorlamaktır. Böyle disesiz geçirilmesi için Polis ve da faydaianarak. Kıbns me>«elesi (lemel tenkidleri Bnlemek olmus bir pazarlık ise. yumuşak politika Belediye Zabıtası tedbirler almak ne bir çözüm volu bulmak ümldi tur Bunu saSlaoıak için. baskıya ile değil, aneak bazı derecelerde sertlik gösteren bir zorlama ile tadır. Bayram eğlencelerinde geile gitmiştir. Bu, şüphesiz doğru rsğmen, tarafîan boyun egmeye çen yıllarda gorülen müessif hâ. dan doğruya taksim değil. fakıt rorhyamavınea. 5nce yalnız basına mümkün olabilir. Türkiyenin elinı diselerin önlenmesi gayesi ile Vilâ taksimi kolaylaştıracak ve ona flk Birlesik AmerOtayı, bu da olms de böyle bir politikaya yanyacak yet tarafından yaymlanan ve halkozlar vardır. Oniki Ada ve Batı; adımı tesHl edecek blr formüldfl vme» NATO'vu Isin içine sokarak kın toplu olarak bulunduğu yervak«<»ını sıvırmsıvı becermistir tn Trakya Türkleri ve bunlarla flgili Bu formül. 8nc« adada İki eemaat lerde patlayıcı eğlence araçları sagiltere'nin smer» erolstno'su bakı olarak Lozan Antlasmasımn uygutümasım ve kullamlmasını yasak arasında fî?iM temasın kesilmesl, mmdan tebrike deSer bir sonuç. lanması Türkiyedeki rum ortahyar. tebliğ bu bayram için de vani Türk ve Rum topluluklannın Konferans sonuclannm birim i doks müesseselerinin faaliyeti, avn avn varlıklar halinde yaşamageçerli olacak ve aksine hareket cin ifade ettifti anlama gellnee: i Türk kanunlanna aykın olarak Unnı sağlıvaeak bir hukukt staedenler mahkemeye verilecektır. tünün kunılması ve buna paralel tiraf edelim H, konferansın baslan Türlriye'de meslek ve sanat lcra çıcmdakl dururauoıuza oranla bir Bozuk para sıkıntısı başladı olarak da, böyle bir statünön gaeden Yunan vatandaşlan meseleleSon günlerde çehirde yine bozuk rantisi olmak fi»ere. adadaki Tdrk yapmıs bulunuvoruz Su ri. bu kozlardan bazılandır Dışis' para sıkıntısı çekilmeğe başlan silâhlı kuvvetleri sayısının böyle satırlann vazddıfı sırada. M»Va leri Bakanlığımız, dafca eski idare mıştır. Bilhassa nakil vasıtaların bir garanfive vetecek derecede art rlos'tıtı NATO lruvvetlerinîn Kı>> zamanında bu meseleler üzerine eda bu yüzden münakaçalar olmakns*a gelmesine razı ohıp oîaıa<Jı»ı lünais ve bazı çalısmalâr yapmış ta dolmuş şoförleri ile otobüs binı bilmivoruz. Buna ra&men. bir ( oltnalıdır. Şimdi bu kozlan letçileri ile yolcular arasında çı. düşüneelerimirf bByle bir kuvve yavas ve dereee dereee işletmenin kan münakasalar trafığin aksamatin Kıbrıs'a girmesl üzerine dayan zamanı geldiğine inanıyoruz. ATEŞEKKÜR sına sebep olmaktadır. rimli ve kararh politika sözlerde dıracagız. tlgililer bozuk para sıkmtısının degil fiillerdedir. Oğlurnuz. kardeşlmlz, kavınBir defa, bütün çabalanmtza rağarızî olduğunu ve bayramdan sonblraderlTnkE. levclra TUrk Tlcamen. ne bağınwız olarak, ne de ra normale dönmesınin beklendiret Banka=ı MOfettls Muavirıl NATO kuvvetleri çerçevesi İçinde gmi ifade etmektedirler. A. ANİBAL RUA'nm Kıbns'taki Türk Sil&hlı Kuvvetlerinln arttmlmasını sağlıyamamış aman?ız haptalığının teşhlslnden ltlbaren maddt ve mânevt her bulunuvoruz Halbuki bu kuvvettflrlfl fedakârlıfı eslrgemlyen Nlsanlandık lerin arttınlması bizim lçlo en 5TOrk Tlcaret Bankası Umum TUNA ÇANAKÇrLI nemll noktaydı. MüdOrivetlne. Teftiş Heyetl BİLGİV BEZMEZ tkindsl, NATO kuvvetlerinin Relsl ve mensuplanna. akraba ve dostlanna, ha«s+alığın teşhls Kıbns'ta bulunduğu üç ay boyunLiege «^ 19M ve tedavlsl İçin lutufkâr »lâca, Garanti Antlaşması gereğlnce Yağış devam edecek kasını eplrgpmiven Ord Prof sahip bulunduğumuz münferid müDr Kizım l^mall Gürkan ve Gundüz Maramara, Batı Karadahale hakkından da feragat etCumhurlyet 1561 Dahlllye MOtehassısı Dr Mudeniz, Ege, Güneydoğu Anadolu miş butunuyoruz. Bu münferid zaffer Gürakı'ya en samlmt şükbölgelen ile îç Anadolunun Kumüdahale hakkımızı kullanmak ranlanmızı sunanz zey ve Batı kesimleri, Van, HakVEF AT Emekll Albay Hlkmet Rua • itnkânı bir kere daha ortaya çıkâri çevreleri çok bulutlu ve araAiled • kar mıydı, bundan şüphe edileblAleksandros Dulo ve MA.S. sıra kar yağışlı, gece Akdeniz ve lir Fakat, bu müdahale hakkınOrtaklarmdan Doğu Anadolu bdlgeleri parçalı dan feragatin ve NATO buvvetleCumhurlyet 1560 bulutlu, diger bolgeler çok bulut YANt DULO lu ve yer yer kar yağışlı geçecekvefat etmiştır. tir. Hava sıcaklıklan Batı bölgeCenaze merasimi bugün (Salerimızde düne nazaran değışmiye h) 11 Şubat 1964 saat 13 te Takcek, Doğu bölgelerde azalmasma sim Aya Triada Rum Kilisedevam edecek, rüzgârlar Batı ve sinde icra olunacağı teessürle Kuzey yönlerden hafif, yer yer orbıldirilir. Önümüzdeki Şeker Bayramınm 2, 3 üncü günlerinde Istankuvvette esecektır. Işbu ilân hususi davetiye bul'da gazeteler çıkmıyacak, yalnız Gazeteciler Cemiyetinin yayerine kaimdir. ran milyon tirajlı «Bayram GazetesİB yayınlanacaktır. Ailesi, Kısı, Damadı, ŞÜBAT 11 RAMAZAN 27 Bayram günlerinde okuyacağmız ve ilân vereceğiniz tek gaKardeşleri ve akrabalan zete «Bayram Gazetesidirs. Cenaze Servis Işleri : Yani Ludaros • Tel: 44 97 06 Bilgi için müracaat: Gazeteciler Cemiyeti Telefon: 22 12 22 (Cumhuriyet 1566) V. | 6 59|12 28 15.1B 17.37|19 101 5 17 Yeni ev yapmak için 5634 kişi ruhsat aldı Londra ve sonrası r H. Armaoğlu Çocuk güveıüiğiıün tarihı gelişimi Yazan: Osman K. AKOL Çocuk güvenliğinin bir problem olarak milletlerin hsyatma girebilmesi için, çocuğu sömürmenın genişlemesi, çocuk sefalet ve perişanlıfının çrizlere batması, bu acı durumnn vicdanları sızlatması gerekmistir. İlk ve Orta çağların kölelik düzeni içinde, milvonlarca genç insanın alınıp satılması karşısında kılı bile kıpırdamıyan yüksek yöneticiler, dnrnmn Tanrısal bir gereklilik sayıvorlardı. Bövle bir ortamda çocuk gnvenlifinin dfişünülmesi beklenemeıdi. Dk ve orta cağlarda çocuk güvenliği kennsnndaki çabalar tarihî belgeler meydana çıkarmıştır. Bu arada Türklerin de Fatih devrinde bn konnya önem verdikleri anlaşılmaktadır. Daha sonra batıda din adamlan meseleyi ele almıslar ve konu Birleşmiş Milletler Çocnk haklan bildirisine kadar gelmiştir. Memleketimizde büyük Mithat Pasa'mn, Tnna valilifi zamanında kimsesiz çocnklan ye> tistirmek amacı ile 1860 da Nişde, 1864 de Sofya'da ve Rusçukda knrdntn ıslahaneler dikkati çeker. Ne var ki bu başlançıç. hürrriyet sebidi Mithat Paşa'nın Taifte botnlmasıyla sons erer ve tekrar bir dnraklama devri başlar. Bu sessizlifi Kastamoni Milletvekili rahmetli tsmail Mahir Efendi Hoca'nm yurekten gelen havkırısı yırtmıştır. Rahmetlinin direnmeli uğraşılan sonnnda Darüleytam' lar knrnlmnş ve bngfin memleket hizmetierinde onemll sornmlnlnklar yüklenen değerli kisilerin yetişmelerine y«I açılmıstır. , 191* yılı sonlannds Tfirk miileti bir ölfim kalım savaşi içindeydi. Osznanlı tmparatorln|n çoknfis. Türkiye Cnmhnriyeti henfiz knrnlmamıştı. MİIU Mflcadele tam hızıyla sürfiyordn. Bn afır savas şırasında Ankara'da bir Çocuk Esirgeme Knrnmn knrnlmnştn. Bn knrnlnşnn 11.7.19S1 ?ün ve 1 nnmaralı tezkeresinde Mnstafa Kemal lmzasıyla su karsılık verilmistir: «Talep bnynmldnSn veçhlle Himayel Etfal Cemiyeti mnhteremesinln hhnayesini kemali Iftiharla kabnl ettim. Omiyetin kıymettef ve fevizkSr mesaisinde mnvaffak olmasını temenni ederimj Bn knrnm Tfirk halkının ve aydınmın çocuk gfivenliği yolnnda ilk girisimiydi. Bn sırada Darülevtamiar da devam ediyordn. Sonradan bn knrnmlar sosyal yardım isini de yaptı|ı için, Saîhk ve Sosyal Yardım Bakanlıgına devredilmiş, fakat bu bakanhk isi yürütememiş, Darfleytam'lar lağvedilerek. çocnklar, kBy ve şehir yatı okullan olarak, Millî Efitim Bakanlıfı'nın illere kardnrdu|n müesseselere yerlestirilmişti. Türk vatanında Türk çocukIarının kaderi bn iken. 1866 da Sirpuhi Kalfavan adında, 17, 18 yaşında bir ermeni kızının tstanbul Hahcıogln'nda Kalfayan Kız; 1908 de Karagözyan adında bir ermeni zenginin vasiyeti üzerine kızlan ve oğnllan, güveyleri ve gelinleri tarafından Şişli'de knrulan Karagözyan Erkek Yetimhaneleri bugtine kadar sürmüştür ve halen en ileri memleketlerdeki örneklerini aratmıyacak bir mükemmellikte çalışmaktadır. Bunun yanında Tfirk çocugn hâlâ sokakta snrtmektedir. Bn aeı ve ntandırıeı durum, 1944 yıhnda Hatay Milletvekili Tayfnr Sökmen'in C B J . Meolis Grupn'na verdifi bir finerge ile ele alınmış ve 25 kisilik bir komisyon knrnlarak durum, mükemmel bir raporla tespit edilmisti. Rapor, toplamnmnzun bu kangren olmus varasını Kas tamoni Milletvekili rahmetli Dr. Fahri Ecevit'in içli ve çok çüzel kalemivle dile eetirilivor, gelecek tehlikevi bütün çıplakIıği ile çösterivor ve bir ksnun cıkarılarak isin devletçe ele aIınmasını Snerivordu. O kadar eüzel olan bu rapor karsısında bile kannn, tam beş koea vıl sürfineemede bırakılmış ve ancak 1949 yılında çıkanlabilmistir. Kanun güzeldi. Devletle beraber köyleri, belediyeleri ve tl özel idarelerini çocuk gflvenlifi ile gSrevlendiriyordn. Tazık ki çok eksikti. Bir kadro »lınrnamış, yetkili ve bağımsız bir teskilSt knrnlmamıştı. Ostüne üstlflk bir bütün olarak dflsünfllmesl gereken çocuk davasinı, SaŞlık ve Sosval Yardım Bakanlıfı He Mİ1Iİ EŞitim Bakanlıfı arasında ikiye bSImüsta. Kannn nvgnlamasında baslıca iki aksaklık ırörülmüstflr. Bir kere köy, beledive ve il özel idareleri. bfivük çojhınlukla eörevlerinl yapmamıslar, Işl Devletin omnzuna atmıslardı. SaJlık ve Sosyal Yardım Bakanlıfı ise hiç yanaşmamış kendi çörev konnsn olan kfiçfik cocnklan, Çocnk Esirgeme Knrnmn ynvalanna atıvermişti. Millî Egitim Bakanlığı, kflçük asamdakl görevlilerin, yflksek asamadaki Mrnralnlan lorlamalan, onlarda uyandırsbildlkleri ilçi Blçfisflnde bafsn g5stermistir. BSylesine gflrfip giden 8 yıllık bir nygnlamadan sonra kannn defiştirilmis, mahalli idarelerin sornmlnluk yfiklenmelerini saglamak düsüncesiyle olacak. Korunmava mnhtaç Çocnkları Kornma Birlikleri knrnlmnştnr. Ancak kannn köyleri bu yükümlülüğe ortak etmemiş, Devlet sornmlnlntnnn da bir malî yardım derecesJne indirmiştir. Yine kadro alınmamış, yine bağımsız ve yetkili bir merkez iefkilâtı knmlamamıştır. Bn dnrnm birlikler üzerinde devletin vesayef hakkını kullanmasına, ciddî bir denetleme yapmasına engel olmnştur. Bn yfizlik haline düsürülmüs, çocukden gide gide birlikler bir yetnlar birer hazır yiyici olarak tnfeyiilestlrilmistîr. Ynrtlarda görev alan öfretmenler bfivük nmntsnzluğa düşmüşler, çok değerli elemanlar işten ayrılmıslardır. 27 Mayıs Devrimine kadar dnrum böyle sürüp gitmistir. Bütün bn dönemde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tzmirMe Belediyeden bir tek müessese devralabilmiş. Millî Eğitim Bakanlığı, istekler karsısında direnemiyerek, denetlivemedifl birlikierin knrnlmasma ve vnrt lar acılmasına önavak olmuş ve bnralara ancak 8.000 kadar çocn^nn verlestirilmesini saSIıvabilmistir. Ama bn çocnklsnn hakikaten Devletin ve mahallî teşkilâtın korumasına çerçekten muhtaç olanlardan serilmesi, mfiesseselerde is efitimini esas alan ve çocuklan hazır vjyicilikten knrtaracak bir eiHtim düzeninin kurulması. e^itimci ve ögretici kadronun. biHilerin müdahalelerinden korunması sağlanamamıstır. 27 Mayıs Devrimi dâvayı işte bu halde bulmustur. • ! Ü BÂYRÂM GAZETESI E. 1 1 24| 6 52| 9 42 12 00 1 32|11 41 PROF NTMBÜSTJN MACERAJLARfc ECÜMHURİYET'ın Tefrikaa: 24 sırayla resmi geçit yaptınyor s basına binnorlar; tenha yollar banımıyla çalgıcı sevgilisi. dan nzaklara gidip geziyorlar. Yeni bir âlem seriyordu sa du: karşıda oturan o ciddî ha Ağaçlıklı yamaçlar, ilkbahar kat kızln önüne: çesit çeşit ıne rum dan tnt da, çifte otomobilli E güneşiyle yesermeğe başlayan zelerle bezenmis içki sofraları, fabrikatörün kihirli kansına ka Ş kırlar. tenha yollar .. Ve o, bn iç gıcıklayıcı parfömler, danteldar. Hele fabrikatörün karısı = dekorda ateşli sahneler knrnmüthisti, müthis! Ayşe onn ak = Ierle sfislfi tülden sabahlıklar, yor, bunlarla coşnyor, heyecanla sığmaz ttemlerde on erkeğe = alafranga aşk kelimeleri, ateşli lar geçiriyor. birden didikletivor, öldürüp 81 = öpüsmeler.. Derken, perde kadürüp diriltivordu. = Ipek, bu zamana kadar, aşkı panır. Aba hikfiye bn kadarla ruhlann bir anlasması, tatlı söz Sonnnda. anlattıklanyla ken s bitmez. Çünkü, divanın tam kar ler, ateşli bir bakış, bir yemin disi de sarhoş olnnea, kalkardı. 2 sısında bir kspı var. Onnn da diye bilmisti,. Bir süredir, Ro Hanım geç gelir bn skşam ş bir anahtar deliği. Asıl tiyatrobert'Ie Sırma'nın etkisiyle, 18 yn Ayse orsdan seyreder. Asık yemege. Biraz çıkıp hava »la E yasının romantikliği kaybol= lann anatomiierinden tut da, yım bari . raus. Şimdi onnn için aşk vü neler neler!.. Hinnetçi kız, yeOnnn da bir «nişanlısı» vardı. S cudunu yakan bir seydi. Erkek nmdakinin ilgilendiğini eördük Tnristik «B» otelinde garson. ş lerde öpmek için yaradılmış dnçe şevke gelir, yeni bilgiler ve Bos odalardan birisinde dalga E daklar, oksamaya yanyan el rir. Kendinden greçer, artık dügecebilirlerdi belki bn saatte.. 5 ler, sanlma$a hazır kollar gö pedüz yalanlar, olmıyacak şeyO zaman, kötürüm kız yalnız E rüyordu yalnız. Ve bn kollann, ler sövlemeğe başlar. kahrdı. Şahlanmıs hlsleri, cos E bn ellerin, bu dudakların, kötü = lpeğin gözleri bugulasır, ne kun hayaliyle basbasa. rüm olmıvan baska kızlan se fesleri sıklaşır... bir tflrlfl doyvip öpmelerini düsünüyor, dü mazr» 3OV E sündükçe bütün benliği tntnşnAvsel hiç belll etmiyordn. A= diye sorar. Ynkan yor, gözleri kıvılcımlanıyor, tit rada, dişçiye, doktora diye Di= hanımla sevgilisi hiç yorulmariyor, kendinden geçiyordn. çınlar gene birbirlerinin kolla mitri'den izin alıp bir iki saat E lpeğin dnvgnlarını kamçıla rına atılsınlar tekrar tekrar*... aynlıyor, sonra gene dönüyor s yan, kardesiyle Amerikalısm kendisinin yatışmayan heyeca dn işinin basına. Bir şey yok E mns gibi saç boynvor, bigndi dan başka, birisi daha vardı; Üç nıyla, onları yeni baştan kncak nnmaranın hizmetçisi Ayşe. kucafa görsün bir daha, bir da sanyordn eskisi gibi. Ovsa, 5te yanda dükkSn hazırlanıyor. Ayse. aşağıda birşevler dönha...» Ya dün akşam nasıldı?» Do|ramalar bitmek flzere. Sn dü|ünü n farkmda: Yeni açıla«Bn sabahki? » hep ayni konuhornlan, musluklar konmnş. cak berber salonn, Sırma'nın yu istiyordn. Ayse de, nsta bir Aynalar takılıyor. macerası Bnnlan merak edirejisör gibi bnnn isliyor. Her se yor, havadis toplamağa sık sık ferinde değişiklikler, yeni ay5 nnmaranın hanımı, kaç gnngeliyordn. nntılarla. dür, her tokağ» çıkışında bir Artık ekleneeek bir şey bnlakere bodrum katma nğrayıp Çoğu zaman, fpeği odada yalnız buluyordu. Anne simdi dfik mayınca da, başka aktörlerle sabahlıÇını sanyordn. Nazik, işe girişiyordn: komşn kapıcı terbiveli kadın ama, her şeyin kân için oraya buraya koşnyor, nın kızıyla bakkalın çırağı; bes bir sınırı var: iki hafta Bncesi evde oturamıvordn pek. Biraz sonra, sornstnrnr, iste nnmaranın beyiyle sansın Al için söz vermislerdi, hâlâ uzatıyorlar tpeğe çıkısıyordn bldiklerini öfrenir. sonra konu man dadı; k5se basındaki kitap surlardı. Ahbaplık ederler. An çı, ve kadın müsterileri. Ora raz: latırdı. Fn eSicnreli konu da. da, bütün mahalle hanımlarına llllllllll^''. BAX OSCAK ındı. Artık, aneak kolunu tark Bn hayal ile sarhoş olnyordu Ipek. Tatlı bir gevşeklik ya edebiliyordn. Hafifçe beynnna soldan sağa, sağdan sola gidlp vıhyor bütün vücuduna. Kengeliyor. dinden geçiyor . Ipek artık dikişini dikemiyor XIII dn. Gözü hep onun kımıldıyan Sırma, Amerıkalıyla dostluğn çok ileriletmişti bir ayda. Ar kolunda. Kalbi çarpıyordu. Vücndnnda bir gerilme... Tetikte tık bütün boş zamanlarını bebekliyor: Bn kol daha sert baraber geçırıyorlar. reket etsin, istıyordn; yanındaGözlerinin önündeki bn yeni ki kıza dalsın, hoyratça sarsın, *sk, Ipeğe büyük ilgı veriyor, iıeyecanlı bir hayat yaşatıyor onn' Sırma kardeşiymiş, düüünmnyordn. öııünde bir kadını se iu. viyorlardı, sadece. Şimdi de, ikisi sedirde yanyaBnndan büyük bir zevk, bir na oturmuslar. Bir sinema derarzu kabanyor içinde. «daha, îisinin resimlerine bakıyorlar. daha!..» diye bağınnak istiyor. Arada cilveleşiyorlardı: sankı bir erkeğin elleri kendi Bak ne güzel kız, Robert. vücudunda Very beautiful, değil mi? No dolaşıyordn. Akşamlan Sırma hazırlanır; Hangisini beğeniyorsun? süslenir; sonra Robert gelir: Hangisi beautifnl? «Hay..» onn yakalar, kendine You. Sen .. doğrn çeker. Şurasma bnrasına Sırma kıntıyor. Fıkırdıyor... doknnnr; sıkı ukı soknlarak Ipek, pencerenin dnünde di birbirlerine. Kiş dikiyordn. Arkası dönüktü Bütün bnnlar gördükleriydi. odaya. Gene de, yandan, onları Fakat asıl görmedikleri vardı biraz görebiliyordn: Robert Sır ki, onlan kafasmda canlandı•ua'nın yüzünü, saçlannı okşn rırdı: îki^ı. vpln»7 ravusun aravor Sonra, eli daha NAZÖİENADI ECVET GÜRESİN * Genel Yayın Müdüril * Cumhuriyel Sayısı 25 Kurus rurklye Hartd Ura Kr. Lira Kr. •I«I^'^™IH Atatürk Huıvar. rnpı Ar A.\KAKA Hl'KtPM . tytHl : 12 «« 44 İS O P VL Telefon 12 oh 20 17 57 35 Yazı hlertnl Ullen İdare eden Sorumlu MOdür: Gazetemlze gBnderilen yazılaı konulsun, konnlmasın lade edlln» / • tlânlardan mesullyet kabul olunmaz Ahone vp tlân Islpri tçln zarfın U'ttlnc «Ahonp» veya «Dân Servlsl» ka.vdının konması ISîimdır VECDİ KIZILDEMİR * Senellk e aylık 3 aylık 75.00 40.00 «2.00 DOGu İLLtKİ H r K ,, s | Fattrı Paça Mahallc 1M00 Snkagı No 5 r>1varhaku 80 C0 Teleton • IOR1 H (X) t Basan ve Xayan CUMHURIYET Matbaacuık .• Gazeteclllb T. A 5. Cağaloglu Halkevi Sokak No 3941 Küçüksaai Mpydanı Edlrn< Hanı ADANA rplpfon • «550 * Bu gazetp, BASIN AHLAK YASASINA avmavı taahhtlt tiONKlf İLLfcKİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog