Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

OĞUZ OZDEŞ'in Tarihî Kahramanlık Romam VflVUZun P€NC€Sİ Omru savaş meydanlarında geçen uiu ve azametb Turk Hukumdarı Yavuz Sul tan Selim'ın ıftıharla okuyacağınız hayatı. Fıatı: 5 Lira Çıkaran: TÜBKİYE İ'AYINEVI nâncüık 82971567 40. yıl soyı U200 umhuriyet KURUCUSL: CTJNUS NADİ Telgraf v e m e k t u p sdraM: C u m h o n y e t IrtanDUİ P o s t e K u t u s u : t s t a n b u l T e l e f o n i a r : 22 42 90 22 4 2 86 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 M 2 2 N o 24J 42»» ORHAN KANLI 1 Toplumun bufcun değer olçülerini şrfısî çıkarı ıçın kullanan bır muhteriSin »•omanı Romanı F. 10 Lira REMZİ KİTABEVI Sal. 11 Şubat 1964 Hâncüık 81351566 Kıbrıs'ta çarpışma oluyor Ramların bir Törk köyüıte saldımalan uzerine tekrar başhyan MÜsadeae gittikçe yayılıyor Omerikan Dış işleri Müsteşan Ball Atina'da Kıbrısla ilgüi temaslar yapiıyor Atinadan sonra Ankara'ya gelecek olan George Ball'un Türk ve Yunan Hükümetlerinin Ingiliz Amerikan Plânı hakkında tam muvafakatlerini aldıkian sonra Lefkoşede Matarios'u iknaa çalışaıcağı belirtiliyor ie&oşe'nin guaeyindeki bır Tnrk koyune saldmn EOKA'cılar 1 İ Kıbrıslı temsilciler inönü ve Erkin ile görüştüler Ankara, 18 (Cumhnnyet feleks) Londra'dan donen Kıbns Turk cemaatı temsıl cılerı Rauf Denktaş, üsman | örek, Alı Halıt bugun Başbakan ve Dışışlerı Bakanı ıle ı çoruşmuşlerdır Saat 9.30 da Başbakanlığa gelen Decktaş, Örek ve A ı Halıt once Dışışlerı Bakanı Ferıdun Cemal Brkın'ı zıya ret etmışler ve kendısınden tadıle uğramış şeklı ıle yenı ı Anglo Amerıkan tekhfıne Turk cevabı hakkında ızahai almışlardır ' Bundan sonra ıkı saatten ; fazla Genel Sekreter Sıyası tşler Yardımcısı Haluk Ba ' yulken ıle göruşen Kıbnslı Turk lıderler, burada da ken dılenne çok genış surette an latılan nlân ıle bueunkıı du Arkası Sa. 7 Sa. « da Selâhattin GÜLER bildiriyor Lefkosa 10 Bugun saat 12 de Rumlarla meskun bulunan Pırohı koyunde toplanan Rum polıs ve EOKA'cılardan muteşekkıl bır grup, hafıf makınelıtufek vesaır otomatık sılâhlarla mucehhez olarak Petrofan adlı lurk koyune hucum etmışlerdır. Bu koyde bulunan Turk znucahıtlerıyle Rum tedhışçılen arasındakı çarpışma devam etmektedır Bır kaç gun Arkası Sa 7. Sü 4 de Yücesoya takbih cezası verilmesi teklifi dün Mecliste reddedildi Dünkü toplantıya başkanlık eden Başkan Veklli Mekki Keskin ile MUIet Meclisi Başkam Fuat Sirmen, usul yüzünden tartıştılar Yunanistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tasvip ettiği ve buna bir NATO harekâtı adı verilmediği takdirde, Kıbnsa müttefik banş kuvvetlerinin çıkmasını kabul etti Atins 10 (ö*el muhabirimizdea) Yunan Hukumetı bu gece, Bır leşmnş Milletler Guvenlık Konse vı tasvıp ettıgı \e buna bır NATO harekatı adı \erılmedıgı takdirde Kıbrısa muttefık barıs kuvvetlerının çıkmasını kabul ettıgını a çıklamıştır. lyı haber alan kaynakların bıl Arkası Sa. 7. Sü. 7 de l = E E E E E = E E İ = = = Z E E E E E E E = E E E = E E E = E E E E Z E 5 E E = = = E Ankar» II, (CamhnriyetTeleks) Mıllet Meclısımn bugun 51 ıncı bırleşımınde, 42 ncı bırleşımde bır konuşma yapan Konya mıllet vekılı Saıt Sına Yucesoy hakkın da Başkanlık Dıvanının takbih ce zası ıle cezalandırılmasını ısteyen kararı red edılmıştır Saat 14 de Meclıs Başkanveıulı Mekkı Keskın'ın baskanhğında eçı lan bırleşımde bu Lararı Baskan 'ık Dıvanının Genel Kurula arzedıp arzedemıveceğıne daır usui tartışmaları saat 15 40 a kadar c*evam etmış, usul hakkında soz alan öna yakın mılletvekılı, usulsuzluk vaparak kararin esasma daır heyanda bulunmuşlar ve Başkan Mekkı Keskin ın ust uste yaptığı İÇtfiSnk yOTOsrian tartışmaîara se bep olmuş»ur. I Meclıs Bakanı Fuat Sirmen de usul hakkında soz almıs, bu arada Başkan Vekılı Mekkı Keskm ıle aralarında karşılıklı usul tar| tışmaları ve sorular cereyan etjiE mıştır Ethem Kılıçoğlu (AP) Başkanvekılı Mekkı Keskının Içtuzuğe gore Meclıs Başkanı Sırmene ıhtar cezası vermesını ıstemış, bu sozle Radyofoto • CUMHURÎYET A P ri de gurultulere sebep olmustur Lefkoşede silâh eğıtimı gören Kıbnslı Rum kızlar Arkası Sa 7, Sü. 5 te Amerika Kıbns için bir ön karara sahip değil Washington'da yapılan bir açıklamada, taraf tutıılmıyacağı da belirtüdı Washıngton, 10 (LSIS) Araerıka Dısıslerı Bakaclıgı taraiından \apılan bır açık lamada Kıbns halkınm refa hını temm edecek şekılde Kıbnsın kendı problemlerının hallıne jardım etmeye Araerıkanın ılgı duyduğu bıldınlmıştır. ( »Hıç kımseye hıçbır şev em po7e etmek nıvetınde olun ' madığını» belırten a^ıklama , Arkan Sa. 7, Sfl. 4 d e KARA KIîj OtVAM fcDI = ÎOR Şehrımi7e dün de ZZ aralıklı olarak yağmur ve ~ sulu kar yağmıştır Gelen 5 haberlerden anlaşıldığma go Ş re bılhassa Doğu Anadolu £• bolgeslnde şıddeth soğuklar ~ hukum surmektedır Sıvasta Eî ısı 29 dereceye kadar duş 5 Kahvenin fiatı 25 liraya indiriliyor notları 'ıtuuz, cıkmaz | Senato dün 1964 Bütçesini £akın gunlerde iç politıkada çıkacak surultulere şımdıden hazır = olalım. Vergi reformlanna ve zamlanna aıt tasarılar subat : sonnn» kadar kannnlasacak. arkadan tanm rrformu yahut : toprak reformn tasansı gelecek» = Dönkü bildiriden de anlasıldığı fibl, Adalet Partısı evvelemırde = vergi reformlanna, verji zamlarına karsıdır, toprak refonnu = nn ise Anayasaya, mülkiyet hakkı ve miras hnkuknna aykırı | bnlmaktadır. z Oy esasına dayanan demokTatık düıende partıler mnavven go = rfişleri, daha dofnun, çıkarlan temsil ettıklen ıçın, bır par = tinln bövle bir tntvmda olması normal savılabılır Gercekten ; vergi gibi, çıkarlarla dotmdan dotrnva ilçılı bnlonan konn = larda karsı tarafta bnlnnmak halka sempatık çelir. seçımler = de almaeak ov oranı artar Nitekim Fransa'da Ponjade'ın ver = çi aleybtan bareketi kurdnfn paHıve birkaç vıl evvel tabmın = edilmivecek bir başan saglamıstır. Ancak onn takıp eden se r çhnlerde, halk. bn hareketın «adeee deraaçojık plânda kaldı = ğım çörmüş vt çıkarlara paralel ?ibi görünen siyasi harekft ^ sönmnş trftmiştir« = Adalet Partisinin bürtnkü ttjtnmn, e«er mesele dünkfi bildirile = rindeki pibi ele alınırsa. butnn hatlarivle de|il, ama vergıler z konnsnndaki davranışiyle Fransız maceraeısının hareketine = pek benzemektedir. Denilivor ki bildiride: «Reforrn adı altında = ıleri snrfilen tekliflrr, mevcct ve muesses nızamı ve bn nıza z mın temellerini zedeleyiei, hattâ tahrip ediei bir mahiyet ta = sımaktadır Devlet felirlfrinin tnillî ?elire paralel olarak art ş masını ve kalkmın» proçramının tahakknknnn böylece safla ; mak ieap ederken, sadeee versi volnna eidilmesi, ekonsmik = ve malî politikatnızın bir çıkma7da oldnŞnnnn en bSriz deli = Iidirj = Goriinüse göre, A.P. bildirisi ıki noktaya dayanıyor: Bırıncisı, E parti. reforma karsıdır; demek ki mevent statukonun devamı = nı istemektedir tkincisi ise, verci volnna ritmek malî politi Z kamızın cıkmazda oldn^nnn göstermektedir.. E A.P. bildırisi meselevi iki noktava otnrtmaMa htm bir t^ıadın z ıcine eirtnis, nem de memleket Mrceklerinoen nzaklısını «zel r likle ikinci cümledeki vnvarlak BÜkme ba°lamıslır. ~ Evvelâ snnn sSvlivelim: Tür&ivede cıkmazöa olan, ekonomilt ve = malî polifika deiHldir. Bizatihi Törkive ekonomik bir çıkma = «n içindedir ve statflkoen politika memleketl bn çıkmaOTan ş knrtaramamaktadır. Hemen ilâve etmek cerekir ki, ekonomik ş Çiknıaz az creiismisli&in «nrl derai olarak bneün bütun dfin ^ vanın en önemli problemi halindedir. Meseleleri bizden daha = kansık olan memieketlerin sayı« da eflnden güne çoSalmak = «adır. Bn cn^alma karsısinda eelismis ölkelerin yardımlan = 40a karşı 73 oyla kabul etli A.P. feırmızı, Y.T.P. beyax Senatörler, bütçelerının ayrılmasım isliyor Ankara, 10 (CumhurıyetTeleks) 1964 >ılı Butçe Kanunu Tasansı Cumhurıjet Senatosunun bu gece kı oturumunda 40 red oya karşı 73 oyla kabul edılmıştır 5 kısınm de çekımser oj kullan dığı 1964 >ıh Butçe Kanunu Tasa rısmın oylamasında AP lıler kır muştur Aynca Izmıre de se Eî kar yağmış, neierden ben yuksek ük detayerler dun | Gümrük ve Tekel Bakan ı Yücefer, böylece kaçakkarla kaplanmıştır Resım, ~ onune geçilmiş olacağını ifade etti su'u kardan çamur deryası S çıhğın önüne halıne gelen şehrımızdekı E: Gumruk ve Tekel Bakanı Meh Öğleden sonra Tekel Genel Mu2 caddelerden bırınde etrafaŞjjmet Yuceler, beraberınde Tekel durluğunde basın mensupları ıle çamur sıçratarak ılerlıyen Ş Genel Muduru oldugu halde dun goruşen Bakan, sıgara zammı dı\e S bır vasıtavı gostermektedır 5 kara volujla Izmırden tstanoula bır konu olmaaıgını, ancak bır kommımımııııııııııııııııııııııııııııii; gelmıştır mısyonun bazı maddelerde ındırme, bazılarma da zam vapılması hususlarını înceledıgını belırtmışToprak R«formu Semineri çalışmalanna başladı tır Fıatı ındırılecek maddelerın basında kahvenin geldıgını sozlerıne eklıyen Bakan, kahve fıatının 25 lırava kadar ıneceğmı, böylece lu sonuçlar alındığını ıfade etmışkahve kaçakçılığının onune geçıletır bılecegını sojlemıst"" Başbakan Ismet înonu konuşmaDaha sonra tutun pıva^a'inın sına şoyle devam etmıştır Arkası Sa 7 Su 8 de « 1964 butçesı uzerınde Senatonun çalışması başarı ıle son bul Arkası Sa. 7, Sü. 6 da oy kuitandt Tapulama Kanunu Toprak Reformunun tatbikını önliyecek GHP iı 1 Ankara, 10 (CombnriyetTeleks» n r laI Z ' V* ^ ^ b e y a " °Y ^ n m l Senatonun gecekı oturumunda 5lardlr B ü t c e Turkıye Buyuk Mılîet MecliM bu» Kanunu Tasarısımn Cume tasansı tekrar kanna komısvo ^urıyet Senatosunca kabul edılmei» ıade edılmıştır ^ınden sonra soz alan Başbakan tsmet Înonu, Cumhurıyet SenatoTurkıye Buyuk Mıllet Meclis, s u ü y e l e n n ı n 10 gundenben hum•^urçesının tumö üzennde soz alan m a I l b l r ç a ı , s m a d u 2 e n l l ç ı n e gu Arkası Sa. 7, Sfi. S d» dıklennı ve bu çalısmalardan olum Yeni Resimli Romanımız Oldüren Sır Yazan: H. Castillou 2 nci Dünya Harbinden sonra Avusturyada gecen aşk, casusluk ve son derece heyecanlı macera romanı AP liler yeni Partiler Kanununun çıkmasını önlemeyc cahsıyorlar Anbgra, J0 (Cıtınhıı^iye^Tcle^t*ı Mıllet Ueclisinin bugunku otw njmunda AP. liler gündemirj öncelikle göruşülecek işler bSlunaünün birinci sırasında buiunan siyas! partiler kanun tasariîinın yerine dördüncu sıradaki markaltr kanununun 5ne almarak görüsnkelere devam edilmesini istemİ5İ«rdir Siyasi partiler kanunu tasan•sının geç çıkanlması için çaba sar feden A P lilerin bu konudakl 6nergelen reddedilmis ve tasannm Arkası Sa. 7, Sfl. 3 de Yirttı başlıytraz Ankara 10, (CTlınhmriyetTeleks) Adalet Bakanı Sedat Çumralı bugun bır seminerde yaptığı ko nuşmada Mıllet Meclısınde kaDul edılen fakat henuz yürurluğe gır mıyen. «Tapulama Kanunu» nun| bır kısım hukumlermm toprak reformunun gerçekleşmesını onlıye. eeğmı açıklamıştır Bakanın bu açıklaması soyledır «1 Tapulama Kanunu tasansı nm, fakır koylunun arazısını tapu lu vazıyette ıstıkrar vermek amacı ile getırıldığı ılerı surulmektedır Bu kanunun G3 uncu maddesı okununca gorulıır kı bu madds fao. r Adalet Bakanı Seminerde bu konoda izahat verirken lOplaili'SI SOHd 8FIİI kanunun kabul edildiğini fakat henüz yürurluğe Ankara, 10 (CnmhnrıyetTeleks) girmediğini belirtti Üç gun de\am eden ve dun akzı sahıplennı nevı kendıne ha? v s a m s o n a e ren C H P ıl baskanlan vururluktekı kanunda emnıvet v e teoısılcı'erı toplantiM dolavısıv verıcı delıılerden \azgeçılerek vuz ' e C H P Genel Sekreterhğınce leroe donum arazıve sahıp olma b l r bıldırı vavınlanmıstır ımkânlarının hazırlandıgı anlaşıl Bıldırıye gore bu toplantıda teşkılâtm çalışması, gerçeklerın halk maktadır. Arkası Sa. 7 Su. 3 de Arkası Sa. 7, Sfi. 1 d e azahvor. vahnt hi c olmazss mahivet deŞistiriyor. îşte Kon ş I sorsivnm vardımlan ve istp i«te Amerikanm hibe vardımlan 5 Z kesmesi.. «îimdi övle noktadayi7 ki, va birtakım çıkarlan go £ E zetmek nahasına devlet çelirlerini nüfns artısını karşıhvamı = E vaeak bir sevivede tntaca?i7 ki o takdirde bn çıkmazdan z ğ knrtnlmamız. dolavisiyle onnn vakın neticesinden knrtalma z Z mız Tnümkiin de^ildir yahnt meebnrî tasarmf yoliyle 5nce z E kendi kendimize vetmege calısacalız ve gittikçe asalan dıs = E vardımlarla da aradaki açıjı kapatacağız. Bnnnn baska hal = E sekli vok.. E E Oevlet »oTirlfrinin millî gelirp paralcl olarak artması meselesi ş E ne eelince: Bn ancak kalkınnns bir memleketin, eski bir = E eörüs oimasına ragmen ve tasarrnflan kendili|inden ve = = rimli yatınmlara akan eelismis bir memleketin politika E sı olarak düsfînülebilir. 4ma berhalde Tflrkive için defil = E Kaldı ki mesele sadece tasarrnftan da otede, sosyal denge>ı = E sağlamak çibi önemli ve çok taraflı bır meseledır. z = rürkivede vasıtal, verçi oramnın vuk.ekliSİ, devlet gel.rlerınm = = •lWinin dar veva sabit «lirlilerden elde edıldıfı gerçeklerı ^ = ortada dnrnrken meseleyi sadece bir paralellıge ba&lamak termesi bakımmdan hayli il?i çekicidır Ecvet Yeşilköy Hava Alamnda yapılan bolmeler Nurcular işi yine azıttı Otobfiste plâk çalan şoföre «ba gâvnrlnktur» deyip kavga çıkaran iki \nren, Marasta adalete verildı Maraş 10 (Gunev lllerı (Vlerke/ Burosn Teleks) Urfada Said ' Nursî ıçın okutulan mevhirtda ha | zır bulunduktan sonra otobusle Arkası Sa. 7, Isıı » de I Teşilköy Hava Âİammtt içi tamamen değiştiriliyor Tadilât mart ayı başında bitirilecek Turıst sayısmdakı genışleme>e tır Her geçen gun uçakla \urdu paralel olarak, Ye,ılkoy Hava A muza gelen veya +ran«ıt o'arak lsnı termına) bınasında da genış geçenlenn sayılarmın artması ha!ı letme çalısma'anna baslanmıstır hazırdakı bmada sıkısıkhkJa a >ol Halı hanrdaın bma gelecek •vıla açmış ve bma jetersız hale gel I kadar tamamen >abancı turıstlere mıştır tahsıs edııecek, verlı turıstıer ıle Bunun üzerıne Devlet Hav? M e \ ıç hat volcjları ıçın de buraja ek, aanları Genel Mudurlup . çeçın b.r termınal bınası ınça ednecek ArLası Sa. 7, Su. 8 de bır ducı cılık ocı u polls t?raf noa ı YAZISIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog