Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

10 Şubat 1964 £MllI!tlllIIIII l l l t l l l l l l l 111111111111111111111II11111111111 • 111111111111111II ••! IM1III l£: CUMHURİYET Melen YEDÎ Baştarafı 1 inei sahifede rinin daraltılmagı gerektiğini, G« Baştarafı 1 inei sahifede trolü altındakı kuvvetlerden ku Baştaratı 1 ıncı saiüfede Saat 15.45 de açılan ikınci otulir Vergisinin büyük bir kısmının kuvvetın, Amerıka, îngütere, Tür rulan bir inzibat kuvveti göndtrsabit gelirlller taraiından ödendi kamcı çevreler Anayasanm uygu rumdan önce Genel Idare Kurulukiye ve YunanistaD dışmdaki NA mektir.» demiştir. ğini bclirttikten sonra, «Yatırım lanmasın» engel oluyor. Faşist nun faaliyet raporu okunmuş, son Teessürle haber aldığımıza göre, TO kuvvetlerinden meydana gel Kıbns Dışişleri Bakanı adı gegeçilmiştir. gazetemiz mensuplarından Akın mesi eğilimindedir. lyi haber alan çen beyanatına şöyle son v«rta«kları yapmak bu ülke içın hayat Italya'dan aktanlan kanunlar bu ra da görusülmesine memat meselesidir. Aksi halde ge1 gün hâlâ yürürlüktedir. Bu tutum Eaporda T.İP in çeşitli vesilelerle Işiten'in babası Saim Işiten dün dıplcmaük kaynaklara göre, Baştedir: lecekte yeni lokmalar yerine, yok Anayasanın 8 inci maddesine aykı yaptığı ikaz ve müracaatlara hü gece vefat etmiştir. kan Johnson, Makarios'un şiddetli «Çok sabırlı hareket «ttiğimiz olan lokmaları yemek zorunda ka rıdır. Bunun sorumlusu da bugün kümetin yeten gibi ilgi gösterme Arkadaşımıza ve kederli ailesine muhalefeti karşısında banşı koru Londrada başarısızhğa uğrarsak diği ılerı surülmüş, bugün «Özel başsağlığı dileriz. ~ lacağız. Gelecekteki bu durumu kü hükümettir.» ma görevi ile Kıbns'a gonderilme doğrudan doğruya Güvenlik KonTürkiye'de 5 milyona yakın işsiz Sektör Batağı» içinde bulunulduğu şöyle bir düşünün.» demiştir. si düşünülen kuvvete Amerikan seyine baş vuracsÇız.» Küçük Kurultayın bu sabahki o olduğunu, bu sebepten memleket kaydedilerek «Çıkmazın çözüm yobirlıklerinin katılmamasına karar Olü nokta A.P. büdirisi turumunda i ; politika ve propa teki üretim gücünün yandan fa? lunu bulabilmek için hükümet verebilir. Bu arada Londradaki Kıbns lasının kullanılamadığını, sendika başkanım TİP'ın de katılacağı lıganda konusunda il temsilcileri ko Baştarafı 1 ıncı sahifede konferansında Rum Heyetinin Küçük'ün itirazı nusmuşlar ve CHP Genel Sekre cılar arasmda işçiye değil, büyük Başkanı Glafkos Klerides dün akter Yardımcısı Turhan Feyzioğlu sermaye sahiplerine hizmet eden masa toplantısma dâvet yuvarlak j d i al reşr les kl nı ( jc.Üjp."buçoğunluğunu tera Buna karşılık dun U.P.I. (Unieaıyor» k millet kanunİa." kVndı derler seviyesinde bir ra şam Londradan Lefkoşeye gelmis tenkidleri cevaplandırmış, kardeş «San Sendikacı» ların günden gu denilmiştir. sıl eden veya ileride millet çoğun ted Press lnterns.tıonal) Ajansı ve hava alanında yaptığı konuşlik havasmın yaratılmasını, halk ' ne arttığını ileri süren Genel Baş Ayrıca dış memleketlere işçi luğunu temsil edebilecek olan siya muhabinne bir derr.eç veren Kıbmada Londra konferansının ölü arasında yaklaşmanın sağlanması kan, sözlerine şunları ilâve etmiş gönderilmesini «Dıam» kelimesiyle sı partileri kapatmak, onlara ha rıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. coktada olduğunu söylemiştir. tir m belirttikten sonra AP yi imâ vasıflandırarak şu gorüş belirtil yat hakkı tanımamak, netice itiba Fazıl Küçük, Adaya gonderilmesi «Türkiye bugün çok ağır bir burt miştir : ederek, «Küçük bir grup yüzünden riyle tek parti tek şef hegemonya kararlaştınlan 10.000 kişilık barı Konferans çalışmalannın büyük büyük bir kitleyi suçlamamak ge1 ran içindedir. 27 Mayıs'ın getirdiği «Kendi başlarına bırakılan bil sını tekrar kurmak istemektedir» şı koruma kuvvetmde «Amerikan kısmının tâli bir mesele olan ulus rekir. Halk arasında dayanışma bir Anayasa vardır. Bu Anayasa medikleri dillerin, bilmedikleri denilmekte ve tasarının Anayasaya Birliklerinin bulunmaması halin lararası kuvvetle ilgili görüşmetarihsel gelışmemiz için de ilerı âdetlerin hüküm sürdüğü memle aykırı olduğu ileri sürülmektedir. de Kıbrıs Türklerınin bunu kabul lere aynldığını. oysa en âcil mesağlanmalıdır» demiştir. Takalanan hırsızlar jandarmalarla birlikte selenin siyasî bir çözüm bulma Daha sonra Sanayi Bakanı Mu bir merhaledır. Halktan yana bir ketlerde perişan olan ışçi kardeşVergi reformu hakkmdaki A P etmiyeceklerini» belirtmiştir. olduğunu ilâve etmistir. ammer Erten yatırımlar hakkında Anayasadır. Ne var ki, yürürlüğe lerimize gereken alâka gösteril görüsü de şöyle özetlenmektedir : Dr. Küçük şöyle demiştir : Klerides şöyie devam etmiştir: = bilgi vermiş, Millî Eğitim Baka gıreli 4 sene olduğu halde, eksik memiştır.» «Reform adı altında ilerı sürü E nı Ibrahim öktem ise eğitim ala siz uygulanamaz durumda bırakıl Genel Idare Kurulu adına veri len teklifler, mevcut ve müesses «Üç teminatçı devlet yani Tür «Siyasi meseleye bir çözüm bunında bir mıllî politikanm güdül mıştır. Anayasa bir yandan gerıci len cevaplardan sonra toplantıya nizamı ve bu rizarnın temellerini kiye, Yunanistan ve lngiltere A lunduğu takdirde, Adadaki germesini, partilerin dış politikada ve intikamcılar tarafından bir tara yarın devam edilmek üzere zedeleyici ve hattâ tahrip edici bir dada banşı koruyamıyacak du ginlik sona erecek ve Îngiliz poara birleşmeleri gibi eğitinıde de bir fa çekilmekte, öte yandan da gele verilmıstir. mahiyet taşımaktadır. Devlet ge rumda ise ve takviyeye ihtıyaçla lis kuvvetinin ancak pek az sayıdayanışma göstermelerini, sağ ve neksel tahakküm zihniyetinde hallirlerinin milli gelire paralel ola n varsa, müttefiklerinden takvi da takviye kuvvetine ihtiyacı ojjj İzmir, • (Tclefonla) Güzelbahçe sayfiye mıntıkasını h a sol cereyanların memleket için ka bir pıyon nazariyle bakan gö Kıbrıs meselesi, bloklar rak artmasını temin etmek ve kal ye istemeleri tabiîdir. Bu da Alacaktır. Meseleler, Türkiyenin r a c yıkıcı faaliyetlerde bulunduğunu rüşten kurtulamamış olanlann elin k:nma programının tahakkukunu merika ve diğer NATO üyeleri dış müdahalesi olmadan Kıbnsh S a k e s e n iki hrrsız b u g ü n d a v u l z u m a ile k ö y d e gezdirilmişden ö'bür yana çekilmektedir.» ifade etmiştır [böylece sağlamak icabederken, sa anlamına gelmektedir.» Türkler ve Romlar tarafından arası hale geldi ÎÜ t i r . F a h r e t t i n C o ş k u n v e Abidin Sert a d ı n d a k i hırsızlar j a n Dr. Fazıl Küçük'e yakın çevreAybar, daha sonra şunları sdyÖğleden sonra ise Maliye Bakanı S d a r m a t a r a f ı n d a n y a k a l a n d ı k t a n s o n r a suçlarını k a b u l etmiş Baştarafı 1 inci sahifede ı dece vergi yoluna gidilmesi ekono lerden öğrenildiğine göre Ameri çözülmelidir. Melen ,bir soru üzerine memleke lemiştir : «Kıbns'a yollanacak her kuvveS lerdir. Aylardan beri canı yanan halk iki hırsızı çaldıklan eşdeğildir. îhtilâf, Adaya NATO ba mi ve ma'î politikamızın bir çıkŞ tin vergi siyaseti itibariyle defter « Hükümet son mahallî seçim rış birliği mi, yoksa Güvenlik Kon rrazda olduğunun en bâriz delili kan Birliği bulunmıyan bir ban Birleşmis Milletler Güvenlik tin S yaları boyunlarına asmak suretiyle davul ve zurna refakatinde lerde Türkiye İşçi Partisinin gerşı koruma kuvveti teklifi Dr. Kü Konseyine bağlı olması gerektiği 5 bütün köyde saatlerce dolaştırılnuşlardır. İki sanık yarın adli Ş tutmayan kimselerin hesaplı bir çekleri su yüzüne çıkarması üze seyinin doğrudan doğruya kontrol ' dir.» çük tarafından «kesin olarak» kanaatini ^.şekilde fatura kestiklerini ve kamuhafaza ediyoruz. b mı da Toprak Reformu tasarısını da, reddedilecektir. S yeye verileceklerdir. !r ^ çakçılara böylelikle yardım ettik rine toprak reformu hazırlıklarını ^ ! NATO bize yardım etmek istediilân etmiştir. Halbuki 1964 bütçe ha dogrudur? şekhne dokulmuştur. Anayasada tesbit edilen esaslara Kipriyana'nan demeci Kennedy Bulvan = lerini belirtmiş ve bunun önlene sine toprak reformunun ilk hazır = Sinop muhabirimiz ği takdirde, Türkiye Kıbns'a karaykırı olarak, mevcut nizamm teBatı ve notalarla tartışılmaktaceğini söylemistir. karşılıkh Doğu Bloklan arasında melleri olan r.iüüdyet hakkı ve mi öte yandan Kıbrıs Dışişleri.Ba şı her hangi bir hareknte girişhkları için olsun bir kuruşluk dahi Adana, 9 (Güney tlleri Mer5 evlendi Daha sonra konuşan Tarım Ba ödenek konmamıştır. Bu da, hükü dır. Sovyet Rusya, Anglo Ameri ras hukukunu zedeleyici mahiyet kanı Kipriyanu Roma'da yayımla memek hususunda ikna edilmeliSinop muhabirimiz Yücel kes Bürosn Teleks) Seyhan kanı Turhan Şahin, Toprak Ke metin samimiyetsizliğini gösterı kan plânına cephe almış, Makarios te bulan A.P. yöneticileri. bu şenan «Paese Sera» gazetesine ver dir.» Tekinalp dün saat 15.30 da Sı nehri üzerindeki Yeni Köprüformu hakkında bilgi vermiş yor. Anlaşılıyor ki, reform beyan ona paralel bir yol tutmuştur. Yu küdeki toprak reformuna karşı ol diği bir beyanatta «en iyi çözüm den başlıyarak Incirliğe kadar memleketin nop'ta Melek Sinemasında yatoprak tngiltere ve Amerika duk!annı ve görüşîerini önümüz şekli .Kıbns'a Avrupa, Asya ve reformunun lan sözden öteye geçmiyecek. Bu nanistan, Gaz darhğı pılan bir törenle Bayan Güner devam eden Kennedy Bulvarı E gerçekleşmesinden sonra kalkına halkımızı bır süre daha oyalama görüşünün yanındadır. Türkiye, deki günlerde açıklıyacaklannı ifa Afrilra'nın hiç bir blok'a dahil bulunmıyan ülkelerinin verecekTural ile nikâhlanmıştır. ağaçlandınlacaktır. = bileceğini, köylünün gerçek efen amacını gütmektedir.» Kıbrıstaki soydaşlanmızın can ve ' de etmişlerdir. Baştarafı 1 inei sahifede leri ve Güvenlik Konseyinin kon'.IIIIIIIIMIIIIIinilllllllll!llllllimilllllllIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimil;dili§^i ancak o zaman kazanabitarafından ilk Genel Başkanın alkışlarla başla mal garantisini birinci plânda tut1 mak ve iki cemaatin birlikte yasıleceğini ifade ile bu konuda r a , n a n k o n u ş m a s l n d a n s o n r a k o m i s . kilde tesbit edilmistir: Üç Yunan askeri kamlar vermıştir. Orman m e s e l e | v o n s e ç i m ı e r i n e g e ç i ı m ı ş v e daha yamıyacakları tezini savunmakBazı bölgelerde norraa! gaz tükeSir Alec | sıne de değinen Şahin. orman sonra kongreye partinin muhtelif la beraber, NATO çerçevesi içinde Baştarafı 1 ncı sahifede ' timinde bulunan bir kısım istas Baştarafı 1 inci sahifede jtahribini geçim sıkıntsıı sebebiy kademelerinden, bu arada Senatör ki dayanışma ve ittifakı gö'zden kayonların tüketimleri birdenbire 34 Türkiye beynelmilel alanda, sa le meydana geldığını ve ormana Bastarab 1 inei sahifede nan Alayına mensup subaylar yö misline çıkmıştır Bölgede gaz aEsat Çağa ile Senato Başkanı En çırmamağa gayret etmekte, AngloSır Alec, uluslararası bara müsaade ettiği için, başkanlık vunamıyacağı bir tezin sahibi de sığman kimselere imkân verildık ver Aka tarafından gönderilen tel Amerikan plânı esas itibariyle bu netmektedir. Poli ile Pelatusa ara lanlar artmadığı halde. gaz tükeğildir. Tamamen haklı ve hukukî ten sonra cezalandırma yoluna gi graflar okunmuştur. garantiyi sağladığı için, onu des rış kuvveti tasansından doğdivanını tenkid etmişlerdir. sındaki irtibatı sağlıyan köprü ha timinin âni olarak artması ilgililerudan doğruya söz açmaksıteklemektedir. bir zemin üzerinde yürümekte dilmesin de fayda olduğunu belirtTnrinn Bakinımn demeci vaya uçurulmuştur. z m S V y e t B a b a k a n ı n ı n ri şüphelendirmiş ve yapılan araşKıbrıs olaylarının patlal verdiğı | ' ° ? 'ddıalanBundan «onra Turizm ve Tanıt dir. miştir. Köyde çarpışmaların başlamasın ttrmalarda benzirte gaz kanstırılZiraatçılar sırada hayli çekimser ve çekingen n l n a k s l n e b a t l h u l k e l e r l n ma Bakanı Ali Ihsan Göğüş söz Türkiye Kıbns dâvasını her yer Hayvancılık konusunda ise 30 Baştarafı 1 inci sahifede olan Amerika, daha sonra mesele bir ulkenın egemenlik, bağımsız dan 12 saat önce Rum radyosunun dıgı anlaşılmıştır^ almıs ve hükümet adına, A. P. de savunabilecek bir haklıhğın milyonluk nüfusun 20 milyonunun Türklerin harekete geçtiklerine 1 Nüfusun yuzde 70'i çiftçi o nin bir savunma sistemini yıkacak lık ve özgürluğüne göz dıkmeyi» öte yandan, bejızine jraz karıştısözcüsüne cevap vererek şunlan içindedir. Türkiye, NATO toplu normal şekilde et, yemediğini söydair yayında bulunmaları bilhassa lan bir ülkede elde edılen ürün hale gelebileceğini anlamış, istiye hiç bir vakit ıstemedıklerıni söyle dikkatı çekmiştir. nldığı taşıt kullımanlann ilgilileluğu içinde bir anlaşmazlığı ön leyen Bakan, «67 ilinden 64 ünde söylemiştir: re yaptıklan devamlı ihbar ve şi«Gundem dışı konuşma yapılmış lemek maksadiyle her türlü fe hayvanları şapb olan bir memle yüzde 100 lük nüfusa yetmemekte rek yahut istemiyerek, müdahale mektedır. Sır Alec cevabına şöyle kâyetlerle de ortaya çıkmıştır. Baolsaydı çok daha isabetli olurdu. dakârhğı yapmıştır. Banşı konı kette elbette halk et yiyemez» ve zaman zaman dışandan tarım zorunluğunda kalmıştır. Amerika devam etmektedır: sal ürünler ithal edilmek zorunda gibi önce geri plânda durmağa ça «Ingiltere hükümetinin Kıbnsta zı istasyonlardan benzin alan araBildiğiniz gibi. Millet Meclisinde, mak ezmi ve ittifaklan yaşatmak demiştir. kalınmaktadır. Bu nokta üzerinde lışan Sovyet Rusyanın, olaylann J güttüğü tek amaç, banş ve gıivenbalar 100 150 nnetre gitmeden bir VEFAT Kıbns konusunda bir genel görüş düşüncesinden doğan hareketleri, önemle durularak nedenleri araş gelişmesi karşısında önplâna çık'liğin korunmasını kolaylaştırmakdenbire bozularak yolda kalmaya me açılması teklifi, Meclisin bü ayak oyunlarına gelmek gibi gösKayserl eşrafmdan alle relsiTâdil teklifini tırümalıdır. Cemiyet yöneticilen ması, tarafsızlık iddiasında bulu' tır. Ingiltere bu amaçladır ki, Kıb başlamışlardır. Tasıtı kullananlar yük çoğunluğu tarafından redde termek yanlıştır, zararlıdır, hümlz ne göre bunun nedenleri arasında nan Kıbns papazımn karşı blokta nslılann isteği üzenne tngiliz birönce bu bozukbuğun arabanın çedilmiçtir. Genel görüşme önerge kümet olarak Kıbrıs dâvasında kabul ediyoruz toplumda kiracı ve ortakçıların yer aldığını açıkça ortaya koymuş liklerinın düzenı korunmasını kaALİ OKUR şitli aksamlanna bağlamışlarsa da, gerekçe olarak Parlâmento tarafından benimsesi reddedilirken bul etmiştir. Yine bundan dolayıbenzin istasyoiEiunu değiştirdikleBaklcın rahmetlne kavuşmu» Baştarafı 1 İnci sahifede bulunmasıdır. Bunlar, işe kendilo tur. nen görüşü savunuyoruz. Haklı ileri sürülen tez şu idi: rini tam anlamiyle vermemektedır tur. Cenazesi 10.2.964 pazartesl rinde böyle biır bozukluğun olmaAnkaradaki yetkili çevrelerin ge dır ki, Kıbns meselesinın banşçı Meclirte yapılacak bu kabil gö tezimizin başarıya ulaşacağına daYunan Kabinesi kabnl etti ler. Çünkü toprak kendilerine aıt nel görüşü şöviedir : günü (Bugün) öğle namazını yoldan çözümü endişesınden başka dığını görmüşler ve ilgililere şikârüşmeler, müzakere gücümüzü a ir inancımız tamdır. Bu inançla mütaakıp Faüh Camilnden ahöte yandan Yunan Kabinesinin, değildir. Bu sebeple toprak reforyet ve ihbarlarda bulunmaya başzaltır. Bu tez, Meclis çoğunluğun oîayları 1 Eğer Batı Bloku tedbir al bir amaç gütmeyen lngiltere ve sükunetle takip ediyor, barışı korumak üzere Kıbns'a bir mu kaçınılmaz bir sonuçtur. narak Edimekapı Şehltllğlndekl latnışlardır. Yapılan arastırmalarca makbul göriildü ve genel gö Millet alle kabnstanhjına defhedileMeclisinin, Senato'nun, NATO kuvveti gonderilmesi ile il 2 Toprak reformu, toprak da maz ve Kıbnsta bir iç savaş başlar löbürr i nülkeler, Kıbrıslılara güvenl k l e l da ihbarlann büyük bir çoğunlukorumada yardımcı olacektlr. Mevlâ rshmet eyliye. rüşme açılmadı. Senatoda gündem partilerin ve bütün Türk milleti gili Ingiliz Amerikan plânının ğıtımını, toplulaştırılmasını, ortak sa çeşitli çıkarlarm karsı karşıya c a k ğunun doğru olduğu ve bazı istasbulunduğu Yakındoğudaki kanşı"k' tedbirleri bütün İngilterenın dışı yapılan konuşmanin fayda nin yanımızda olduğunu biliyor Oğullan: A. Zekl ve ömer kabul ettiği j çılık ve kiracılığın bir esasa bağ yonlardaki kanşımın çok faala ohk büyüyebilir ve mesele dünya | "«««yle araştırmaktadırlar.» Okur getireceğine inanmıyorum. Henüz ve kuvvetimizi de bundan alıyo değiştirilmiş şeklini lanmasını, düzenli aile işletmelerı bildirilmektedir. randa bulunduğunu, tesbit etmişbarışını dahi tehdit edebilir. Zira Kruçef'ın durumu yeniden dübeynelmilel alauaa müzakere safDamatlan: Hacı Mustafa Okur ni meydana getırmek üzere üretim Ball Londrada lerdir. ömer Varlnll hasınds bulunan Kıbns konusu Kıbnsın stratejik durumu Küba'ya şünduğü takdirde, Kıbnsta tngilizAmerika Birleşik Devletleri Dış kooperatiflerinın kurulmasını, köybenzememektedir. Bu bakımdan lerın bulunuşu konusunda vardığı gibi milll bir konuda bir takım Gaz sıkıntısmın doğmasmda diAnkarada suhunet işleri Bakanlığı Müsteşarı George lerde toplu tanmsal tesislerin vuAdadaki ihtilâf halledilinceye ka yanlış çözümlemeleri düzelteceği Cumhurlyet 1551 • ğer bir sebebi teşkil eden bu karıyanliî yorumlara sebebiyet veregetirilmesini kapsamahdır Ball, Îngiliz hükümeti ilgilileri ile Baştarafı 1 inci sahifede dar iç çatışmanın önlenmesinde yal çek düçüncelerin bu tarzda ortaJşım oyununun yarattığı beklenmi•»•»••••••••a•••••••••• ırıs koıjaısunda görüşmelerde Bunlar yapıldığı takdirde, topras nız Batının değil, Dcjğunun da çıumudunu belirten Sır Alec, ceva1 ya ablmasl, takdir edersiniz ki ğu Ana'doi'U böltTelerfnde kaT yağıbını şöyle sona erdirmektgdir: . i 'yen asım>tat«p «Ktışi, gazMtM kureformu, tanmsal, kalkınınaiçin bugün saat 1100 dâvamızı kuvvetlendirmez, zayıf şı beklenm«ktedir. Bölgelerd^ su ^ gt^ilerin körü^Ieyeceğij ruşluk blr zamraın yajstaNMina ceolumlj » » u ç l a r yaı»t*bilecektir. kan * # (Grât)) Londraya gelmiştir. latır. A. P »5*cüsü çöruşlerini bir hunette değişme beklenmek'tdîr. tbep olmuştur. îlgililer, geçen yıl Hâlen Teksas'ta bulunan Baş 3 Tanmsal kazançların vergi 2 Olaylann başlangıcında i k t ıhtirasların Kıbnstaki durumu vaj mahtıra halinde hükümete tevdi Kar yağışı benzine zam yapıldığı halde gaza aranıyor lendirilmesi sarttır. Ancak, 1960 yı cemaatin bir arada yaşıyabileceğı himleştirmekten başka bir sonuca [ ka etse idi çok daba isabetli hareketj Turgntln, 9 (Telefonla) Böl n Lyndon B. Johnson ile yaplından bu yana 193 sayılı Gelir Ver kanaatini muhafaza eden ve savu varmıyacağı yolundaki görüşünüyapılmamasının arada önemli bir 73.13.1090 etmls olnrdn. Biz, Kıbrıs anlaş gemizde ısının 9 dereceye kadar tığı telefon görüşmesinden sonra S i s i Kanununda üçüncü defa bir nan lngiltere ve Amenka bugun zü tamamiyle paylaşıyorumj fiat farkınm doğurduğunu, bu farözel bir uçakla hareket eden Gea v n l mazlığmda hareket noktası olarak düşmesinden sonra, civar dağlara kuı da bazı kimseleri bu yola sevRUSYA % 369 kanaatte degıllerdır. Yine ılk Yunan Dışişleri Bakanı Palaorge Ball, hava alanında gazete değişıkliğe gidilmekte ve tanmsal t kettiğini ve aynca bu kanstmın Londra ve Zürih andlaşmalannı yine kar yağışı başlamış ve bu a cilere demeç vermemiş, kendisini kazançlarla ilgili muafiyet sınırları ,zamanlarda Adadaki olaylara önem mas ise, «Rusya gibi büyük bir BULGARİSTAN $ 118 taşıtlan büyük ölçfide yıprattıjını ele almış bulunuyoruz. Londra rada Bozdağında karın kalınlığı • karşılıyan MACARİSTAN $ 68 Amerikanın Londra daraltılmaktadır. lleride, bu daral siz kavga göziyle bakan büyüklü devletin ve bizzat Kruçef'in Kıbsöylemislerdir. ve Zürih andlasmalan üzerinde 65 santimi bulmuştur. tılma hareketi devam edecektir küçüklü Batı devletlerinden çoğun rıslıların dâvasına hak vermesini Muracaat: Iş saatlerı 917 arası Soğuktan donan dere ve çaylar Büyükelçisi Bruce ile birlikte a Çünkü bugün getirilen tasarı bu luğunun görüşü değişmiş ve mesebir takım yanlış yorumlara yol Böylece, bu yıl gaza yapılan 14 Telefon: 44 94 57 landan ayrılmıstır. müsbet bir unsur telâkki etmekl e n i n alanda sosyal adaleti ve arzulanan ; o r e önemi kavranmıştır. Bu hale teyim» demiştir. açabilecek sözlerin burada söylen da demir tekerlekli vasıtalar ko kuruşluk zamla bu aksaklığın ve <••••••••••••••••••••••••••••«••••• layca geçebilmektedir. Bugün ısın George Ball. Kıbns'a gönderil ? e i j n sağlamaktan uzaktır. Bu se S birinci plânda, Adadaki çatışdengesizliğin giderileceği ümit ememesi gerekirdi. Kıbrıs mesele. . Palamas diğer taraftan, Îngiliz Cumhuriyet 1538 dilmektedir. sinin beynelmilel alana intikalin m a k üzere odasına mangal alan 43 mesı tasarlanan milletlerarası kuv b e p l e tanmsal kazançların uygu m a b i r karma banş birliğinin mu basınının son günlerde Kıbns'ın den Türkiyenin zararlı çıkacağı, cyaşındaki Kadir Demirkıran, ön vet konusunda bugün Îngiliz Ba, tanmasında daha etkili bir yol o dahalesiyle önlenecek, bir müddet taksimini mümkun hal çarelerintarzmda ileri sürülen görüşe de | e kömürden zehirlenmiş bilâhare kanları ile önemlı görüşmelerde ı a n donüm üzerinden vergilendir ı içinde de gerçeklere uygun yeni den biri olarak göstermesınden emangal üzerine düşerek feci şekil bulunmuştur. George Ball görüş meye gidilmelidir. bir düzen üzerinde anlaşmaya va sef duyduğunu belirtmiş ve dekatılmıyorum. de yanarak ölmüştür. meleri hakkında hiçbir açıklama 4 Tarım alanında bugün 7700 nlacaktır. öte yandan bir banka rtvmuru yapmamıştır. | teknik eleman vardır. Bugünkü ' Gelişmeler şimdi yetkili çevrele miştir ki: Gençler maçı « Bu gazetelerın taksim ihtınun iki yaşındaki oğlu, vücudünün Kıbns'ta olaylann süratle geliş 5 ıhtiyaçe ise 40 bin civarındadır Bu rin bu şekildeki iyımser görüslerı Baştarafı SPOR sahifesinde muhtelif yerlerinden yandığından. olması karşısında acele o e b e P l tarım alanında teknik ele ne paralel bır seyir takip ediyor malinden bahsetmelerı dâvanın m e k t e barşılaşmada Fenerbahçe genç ta tedavi altma alınmıştır. Son bir Londra'ya gelen George B a l l , ! m a n yetiştirilmesine önem verilme Kruçef'in notasına karsı hemen he n a l l i n e hizmet etmemektedir. Böykımı rakibine nazaran çok üstün ay içinde sık sık şekil değiştiren sömürgeler Bakanı Duncan Sand l i d i r Bunun için de. Tarım Fakül men aynı mahıyette olacağı sanılan l e devam ederlerse Ada halkı üzebir oyun çıkarmış, devresini 20 havalardan gribal enfeksiyon mey rj> i ı ri ile görevli Devlet Ba t e l e r i n ' n yanısıra Yuksek Tarım Amerika, lngiltere, Türkiye ye Yu r l n e k ö t ü tesirlerı olacaktır. Bazı lş ş e (Reklâmcıhk: 391 • 1516) neticelenen maçı genç takım maç dana geldiginden ılçemizde 27 gün y s ' c a r r i n g t o n v e Dışişleri , Okullan, Bölge ihtisas okulları, nanistanın cevabından sonra Kıbrıs Amerikan gazetelerı içın de aynı şe larında rekor olan bir sayı ile 60içerisinde 56.yaşlı kimsenin öldü • k a m L o r d ^ tarım liseleri açılmalı ve aynca ihtilâfının bloklararası durumu K l b nsöylıyebilirim. Bu gazeteler B a k a n h ğ l M ü s t e s a r l s i r s galip olarak bitirmiştir. H arold 8ü ögrenilmis olup bu rakamm C . meselesi karşısında daha çiftçilerin toplu olarak eğitimlerı her halde daha şekillenmiş hale 1 Golleri 22 ve 30 uncu dakikalar simdiye kadar en yüksek olüm nıs 1 o c d a j ] e g 5 r ü ş m ü ş t ü r [ tarafsız bir görüşle hareket etme sağlanmalıdır. ' gelecektir. akika s ü r e n b u da K. Şeref, 46 ncı dakikada Şera beti olduğu tesbit edilmistir. 1 90 < * toplantıya lidirler.» 5 Tütün tarımının tabiî cere ~^~~~~~ fettin, 62 nci dakikada K. Şeref, 73 Îngiliz İşçi Partisinin dış meseGb'l dondn iAmerika'nın Londra Buyukelçısı yanlara bırakılmadan yurütülebilve 75 inci dakikalarda Güray at Akşehir, 9 (Telefonla) S e h r i | D a v i d B r u c e v e İngilterenın Kıb mesi için Tütün Tarımı Kanunu bir leler sözcüsu Walker ise, Rusyarls mıştır. nın Akdenizdeki Kıbnsla hiç bir miz v e çevresinde bir aydan b e r i ' Yuksek Komıserı Arthur Clark a n ö n c e ç ,kanlmalıdır. Bakanlar ilgisi olmadığını, fakat Kruçef'in, devam eden kıs. bütün siddeti ile > d a k a tılmışlardır. lyı haber alan Kuruluna snulan bu tasarı, önemlı Can oynadı Operatör üroloğ Dr. «bulanık suda balık avlamağa çaGeorge Ball ın bir döviz tütüne, tüIdrar Yolları ve Tenasül Baştarafı SPOR sahifesinde devam etmektedir. Isı hâlen 19' kaynaklara gore, de muhtemeldir. tüncülere kaynağı olan Bakanlıgına lıştığını» söylemiştir. Walker, «lnKıbrıs'a gitmesi ve Tarım Hastalıkları Mütehassısı Roma, 9 Geçen hafta Atalanta derece civarında bulunTiaktadır. giltere, banşı sağlamak için KıbrıTaksim Gezisi altında iki katlı b i r yeraltı garajı yaptınlDün gece donan 105 kilometre Ancak kendisi bu konuda kat'i bir bir güc kazandıracaktır. yı 71 hezimete uğratan FiorentiGalatasaray Turnacıbaşı Sok. sa kuvvet göndermekle isabetli bir ması Belediyemizce programa alınmıştır. Gara] sahası Taksim 6 Tarım Şurası bir an önce na, Cenova'nın Luis Ferraris Sta karpük Aksehir gölünde buzun ka kararı olmadığını bildirmiştir. No. 12 Uğur Apt Saat 1012 ıs yapmıştır» demiştır. Gezisinin taş kaplama duvarları içinde k a l m a k t a d ı r . Garajm toplanmalı ve bu alandaki meseledında Ocwirk'in takımı Sampdoria lınlıŞı 30 ?antimi bulmuştur. Göl George Ball Ankara'ya geliyor ve 1419 Telefon: 44 14 38 beher katı 550 araba alabilecek genişliktedir. Ayrıca garajın tartışılarak değerlendirilmelıüzerinde iç kısımlara kadar rahatAmerika Bırlesik Devletleri Dışile yaptığı maçı 10 kazanmıştır ç giriş ü s t katında yıkama, yağlama ve benzin pompaları ü e işle8089/152'J Yabancı ilim adamlan Maçın yegâne golünü 10. dakikada ça yürünebilmektedir 3 vıldan işleri Bakanlığı Müsteşan George dir. A meye matuf bürolar tesisi ve alt katında da hafıf bakım işlesol açık Can'ın nefis ortası ve beri görünmeyen don yüzünden su Ball, Kıbns'ta son derece gergin 1 Baştarafı 1 inci sahifede rinin yapılabileceği bir atölye tesisi öngörülmuştür. Hamrin'in şandeli üzerine doğan ile iş'iyen un fabrikaları çahşama olan duruma bir hal çaresi bulma bugünkü oturumunda başlanmış Gezinin zemin katının değiştirilmemesi ve yeşıl sahanın Aldım.. Kullandım. Beğendim. karambolde Sampdoria orta hafı [mıs. un fiatları âni olarak vüksel, ümidiyle bu gece saat 21 de < Gmt.) ve Y.T.P. Grupu adına söz alan aynen muhafazası şarttır. Bernasconi kendi kalesine atmıs miptir. Bunun sonucu olarak ta 700 Atina'ya gitmiştir. Amerikan BüHasan Kangal, «Türkıyeye gelen Bu hususta tamamlayıcı bilgiler Belediye Fen İşleri Mütır. Can Bartu yine temayüz etmiş gramı 60 kuruş olan ekmek 760 vükelçiliğinden resmen bildirildi, yabancı ılim adamlannın yurdun dürlüğünden alınabilecektir. erama 250 grarnı 25 kuruş olan pi ğine göre, George Ball. Atina'dan tir. çaşıth bölgelerindeki tarihi eserleBu işle ılgılenecek olan müesseselerin ileri sürecekleri tek20 nci haftanın en büyük sürprı de de 230 grama indirilmiştir. Fı sonra Türk Hükümeti üyeleriyle | rı çalarak kendi memleketlenne nik ve mali şartlarla sağlayacakları kredi mıktarlarır.ı en geç zini kendi sahasında Lazioya 10 nncılar bundan başka da yeniden görüşmek üzere Ankara'ya gidecek gotürdüklerını» ılen sürmüştür. 15 nisan 1964 günu saat 17.00 ye k a d a r b ı r teklif halinde Beletir. yenilen Milan yapmıstır. 'narh istemektedirier. Kangal bu arada TürkıyedeJsi tudiye Başkanhğına bildirmeleri lüzumu ilân olunur. ristık tesislerin ıhmal edilmekte Bavram haftası şerefine yılların en Nefis ve şabâne filmi: olduğunu, turistlerın yatacak yer (Basın 1944/1544) bulmakta güçlük çektiklerini belirtmiş, devlet radyosu konusunda Harika bir mevzu Muhteşem ve renkli sahneler da şunları söylemiştir: Tabiî güzellikler arasında çevrilen « Devlet Radyosu bugüne kayüzünüzü okşar gibi traş eder dar hükümetlerin organı olmuş • AŞK MÜZİK NES"E VE ZEVK KAYNAĞI tur. Bu durum hâlâ devam etmek hakfkl "JOB" açd< nltın rengindedlr tedir. Türkiyenin en büyük dâvası (İiâncıhk: 8047 1523) radyo dâvasıdır. Kıbns konusunîaratıcılan. MITZY GAYNOR ROSSANO BRA ZZÎ JOHN KERR İthâl malı hasarlı 2 adet 250, bir adot 200 KVA. lık üç da Radyo ve Anadolu Ajansı geadet transformatör kapalı zarf suretiyle teklif alınarak satıÇarşamba matinelerde başlıyarak rekü çalışmayı yapmamıslar, bu lacaktır. YARIN AKŞAM Şehzadebaşı YENİ'de en önemli dâvamızı dünya efkârıTransformatörler Yenikapı Akçay Deposunda görülebilir. na duyuramamışlardır » (Saat 21 de) Orjinal, Taliplerin 3000. TL. lık pey akçesiyle birlikte teklif r Bayramın birinci gününden iümekruplarmı en geç 12.2.1964 günü saat 17 ye kadar Bankalar baren Türkçe renkli nüshası Askeri ıhtiyaç için kapalı za rf usulü ile aşajıda cins ve mikcaddesi Sümerbank binası ikinci katta Hasar Servisine veVEFAT tarları yazılı on kalem yiyecek maddesi satın alınacaktır. ^ Dikkat: Filmın uzunluğu dolayısiyle seanslar; 1130 14.40 17.50 21 receklerdir. On kalem yiyecek maddesi b ir kişiye ıhale edilebıleceği gibi, Aleksandros Dulo ve M.A.S. İiâncıhk.. 1549 Şirket satışı yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta süt, yoğurt, tereyağı ve beyaz peynir olmak üzere dort kaleOrtaklarından serbesttir. mi bır şahsa, dığer a!tı kalemi de ayrı bır şahsa ıhale edilebiirtwtifinpıw ıu*ı§ftiııııı • ı m ı ı ı i f i ı m ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı t t f i n i i i M i ı ı ı • •f tvf s v • tsf tv v YANİ DULO lir. îhalesi 28 Şubat 1SS4 Cuma günü saat 15 00 te komisyonda (Basın 1780/1529) vefat etmiştir. yapılacaktır. Cenaze merasimi yarın Salı Talıplilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evve11 Şubat 1964 saat 13 te Takline kadar Komisyonda bulundurmaları ilân olunur. Salı Suareden Bugün Matinelerden M. S. B. 4 No. h Satınalma Komisyonu sim Aya Trıada Rum KiliseMnharamen bedeli Geçici teminatı sinde icra olunacağı teessürle Miktarı Cinsi Lira Kuruş Lira Kuruş Istanbul Sineması Başkanlığından bildirilir. İşbu ilân hususi davetiye 8000 Kg. Sut 9200 690 Fransız ve İtalyanlarm müştereken çevirdikleri Renkli Türkçe Sinemaskop \ ANKARA yerine kaimdir. 8000 Kg. Yoğurt 10800 810 Ailesi, Kızı, Damadı, 500 Kg. 1000 Pırmçunu 75 Müteahhit narnı hesabına açık eksiltme usulü ile Malatya Kardeşleri ve akrabaları 19000 Ad. 3500 Yumurta 262 50 II. kısnn iskân binalan ikmal inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeCenaze Servis İşleri : 600 Kg. Kuru kayısı 5400 405 li 1.297.231,97 TJj. olup geçici teminatı 52.750. T.L. dır. Yani Ludaros Tel: 44 97 06 HELENE CHANEL MASSDIO SERATO PIKBBE BKICE 6000 500 Kg. Tereyağı 450 1275 500 K ş . Baştanbaşa Macera Hareket Aşk. Eksiltmesi 14 Şubat 1964 Cuma günü saat 10.0ü da komisReçel 95 63 720 200 Kg. Nişasta ^Cumhuriyet: 1552) NOT: AL AKA ZAM program müsaadesizliğinden dolayı sabahları Cumartesi, Pazar ve Bayram 54 yonda yapılacaktir. Kesif ve şartnameler her gün konusyonda ve 600 Kg. Beyaz peynir 3750 281 25 günleri saat 10.00 adi günler saat 10.30 da İstanbul Levazım Âmirliğinde görülebilir. İsteklilerin yeterlik 4500 3000 Kg. Lımon 337 50 belgesi almak üzere Hv. Kw. Kİnş.D.Bşk. lığuıa en eeç 10 şuYalnız b i r hafta d a h a Y E N İ A R S i n e m a s ı n d a gösterilecektir. bat 1964 pazartesi akşamına kadar muracaat etmeleri. meydanında satılık 3 katlı ÖZEN FİLM 3460 S0 bina. Tel: 27 14 32 ?••••! «••••••••••••••••••»•«•••ım»Mtf İiâncıhk: 8296/1524 (2307 . Basın 1851/1531) Cumhuriyat 1539 T İP Kongresi Akın İşiten'in babası vefat elti Amerika ve NATO kuvveti İki [ İ hırsız davul zurna I ile köyde gezdirildi Bütçe görüsmeleri İ U U V L İ A M KN S A İ AI Çamaşır derttir Hoover ile zevktlr Kemal Çağlar ISTANBUL BELEDİYE REİSLİGİNDEN PASIFIK I \ C I SI TRAŞ BIÇAKLARI Güven T.A. Sigorta Şirketinden Hasarlı 3 adet transformatör satılacaktır YENİ MELEK Kütahya Askerî Satınalma Komisyon Başkanlığından: BAYKAM MARMARA ESRARENGİZ MASKELİ SUVARij ŞTŞ'L'Î"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog